JIL Stockholms läns landsting i (4)

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JIL Stockholms läns landsting i (4)"

Transkript

1 JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till grönstrakturplan för Nynäshamns stad. Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig. Planen finns tillgänglig via följande länk: politik/nyhetsarldvet/arkiv-for-nyheter/20l5-o6-l7-nu-finnsen-dlan-for-nvnashamns-gronomraden.html Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Förslag till yttrande Ärendets beredning Samråd pågår under perioden 30 juni - 30 september. Ärendet behandlas i Tillväxt- och regionplanenämnden den 22 september. Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att avge yttrande över Grönstrukturplan för Nynäshamns stad i enlighet med bilagt förslag till yttrande Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till grönstrukturplan för Nynäshamns stad. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) ställer sig positiv till att Nynäshamn har tagit fram en grönstrukturplan för staden.

2 JIIL Stockholms läns landsting 2(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRF anser att grönstrukturplanen har ett ambitiöst upplägg, med en övergripande del och en del med områdesvisa beskrivningar för stadens grönområden. Grönstrukturplanen behandlar på ett ansvarsfullt sätt grönfrågorna, med beskrivning av grönstrukturens funktion, övergripande riktlinjer, koppling till nationella, regionala och kommunala mål samt kopplingar till kommunens andra planer. Bakgrund Nynäshamns kommun har arbetat fram ett samrådsförslag till grönstrukturplan för Nynäshamns stad. Syftet med grönstrukturplanen är att visa kommunens viljeriktning för hur grönstrukturen i och omkring staden ska utvecklas under de kommande femton åren. Planen ska användas vid framtida beslut där grönområden och annan grönska i Nynäshamns stad berörs. Grönstrukturplanens övergripande mål är att grönstrukturen bidrar till en hållbar, attraktiv och tillgänglig stad och erbjuder människor, djur och växter en god livsmiljö. Det övergripande målet är nedbrutet i 6 delmål: Grönstrukturen är sammanhängande vilket gör den tillgänglig för olika grupper av människor och möjliggör djurs och växters spridning Alla har nära till grönområden från bostad, jobb och skola. Stadens grönområden kompletterar varandra i upplevelse och funktion Grönstruktur som bidrar till stadens identitet som skärgårdsstad Grönstrukturen bidrar till stadens rika växt- och djurliv samt till stadens Idimatanpassning I grönstrukturen värnas stadens närhet till hav och skärgård För att uppnå målen har en strategi med fyra principer som kompletterar varandra arbetats fram. Principerna innebär att grönstrukturen ska värnas, vårdas, förstärkas och kompenseras. Därtill har riktlinjer tagits fram för sociala, kulturella och ekologiska aspekter. De sociala riktlinjerna handlar om att alla ska ha tillgång till park och närnaturområden från bostad, förskola, skola och äldreboenden, variationen i utbudet ska öka, stadsparker ska utvecklas och tillgängligheten ska förstärkas. Vid exploatering ska rekreationsstråk värnas. Barns och ungas perspektiv ska finnas med i planeringen, t ex genom dimensionering av skol- och förskolegårdar. Enligt de kulturella riktlinjerna ska stadens karaktär med skärgårdsnatur värnas, vid utveclding av grönområden och detaljplanläggning ska man ta till vara på kulturhistoriska spår och ängs- och hagmarker ska hävdas,

3 xstockholms läns landsting 3 (4) T3ÄNSTEUTLÅTANDE De ekologiska riktlinjerna handlar om att sammanhängande natur- och grönområden ska värnas, åtgärder ska vidtas för att utveckla och förstärka spridningsvägar samt att utveckling och skötsel av grönområdden ska stärka den biologiska mångfalden. Även vid exploatering ska ny grönstruktur stärka den biologiska mångfalden. Grönstrukturplanen innehåller också omrädesvisa beskrivningar, där staden har delats in i tolv stadsdelar. För varje område finns riktlinjer för utvecklingen av grönstrukturen. Överväganden I den regionala utvecklingsplanen för Stocldiolmsregionen RUFS 2010 behandlas grönstrukturfrågorna framförallt i strategierna säkra värden för framtida behov och vidareutveckla en flerkärnig och tät region. Den senare strategin handlar om det sociala perspektivet, t ex skapa stadsstrukturer med hög täthet och bevarade natur- och kulturvärden, skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden, bevara, utveclda och tillgängliggöra de gröna kilarna samt öka tillgängligheten till grönområden. I Program för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 som nyligen antagits av Tillväxt- och regionplanenämnden finns ett tydligt socialt fokus. Det förslag till grönstrukturplan för Nynäshamns stad som Nynäshamns kommun har tagit fram ligger väl i linje med RUFS 2010 och programmet till ny RUFS. Grönstrukturplanens fokus ligger på de sociala värdena och det sociala perspektivet. Tillgängligheten till grönstrukturen och att grönstrukturen är sammanhängande lyfts fram som det viktigaste för att uppnå det övergripande målet att grönstrukturen bidrar till en hållbar, attraktiv och tillgänglig stad. Det är mycket positivt att sociala riktlinjer för grönstrukturens utveclding har tagits fram. Grönstrukturplanen betonar vikten av allas tillgänglighet till grönområden och tar upp jämställdhets-, äldre- och barnperspektivet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen anser dock att det regionala perspektivet bör lyftas fram tydligare och kopplas till de målkonflikter som kan komma att uppstå på grund av den starka befolkningstillväxten i regionen och det bebyggelsetryck som följer. Ett högt bebyggelsetryck ger ökade anspråk på den obebyggda marken, vilket ökar behovet av att säkra de gröna värdena vid exploatering. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

4 x Stockholms läns landsting 4 (4) TJÄNSTEUTLÄTANDE kan hänvisa till förvaltningens underlag om hur man kan integrera grönstrukturen med bebyggelsestrukturen (Rapport 5:2012 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar) och Gröntypologin, som är ett underlag för att utveckla, planera och skydda gröna kvaliteter i stadsutvecldingen. Ekonomiska konselcvenser av beslutet Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konskevenser för landstinget. Miljökonsekvenser av beslutet X l Miljökonsekvensbedömning är ej relevant i detta ärende. Miljökonselwensbedömningen finns att läsa i särsldld bilaga. Hanna Wiik Förvaltningschef, ///, Tillväxt-och regionplaneförvaltningen. 'c <- ' u ^ -'- Helena Näsström Regionplanerare

5 JIL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplanenämnden FÖRSLAG TILL YTTRANDE (2) TRN Nynäshamns kommun Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Nynäshamn Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Inledning Stockholms läns landsting har fått Nynäshamns kommuns förslag till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad på remiss. Det här yttrandet utgår från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån landstingets roll som regionplaneorgan, som ansvarig för kollektivtrafiken i länet och för landstingets övergripande trafikpolitik. I oktober 2012 antogs Nynäshamns nya översiktsplan i vilken det angavs att olika fördjupningar av översiktsplanen (POP) behöver tas fram, bland annat grönplaner för tätorterna, som underlag inför kommande planering. Denna fördjupning har kommunen valt att kalla Grönstrukturplan. Planen beskriver vilka planeringsförutsättningar som finns för grönområden och vilken utveclding av grönstrukturen som önskas. Planförslaget Tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) ser mycket positivt på att Nynäshamn kommun har tagit fram en grönstrukturplan för staden. TRN anser att grönstrukturplanen har ett ambitiöst upplägg, med en övergripande del och en del med områdesvisa beskrivningar för stadens grönområden. Grönstrukturplanen behandlar på ett ansvarsfullt sätt grönfrågorna, med beskrivning av grönstrukturens funktion, övergripande riktlinjer, koppling till nationella, regionala och kommunala mål samt kopplingar till kommunens andra planer. TRN:s yttrande utgår från ett regionalt perspektiv och avstår därför från detaljsynpunkter. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 behandlas grönstrukturfrågorna framförallt i strategierna säkra värden för framtida behov och vidareutveckla en flerkärnig och tät region. Den senare strategin handlar om det sociala perspektivet, t ex skapa stadsstrukturer

6 x Stockholms läns landsting FÖRSLAG TILL YTTRANDE (2) med hög täthet och bevarade natur- och kulturvärden, skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden, bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna samt öka tillgängligheten till grönområden. I Program för ny regional utvecldingsplan för Stocldiolmsregionen, RUFS 2050 som nyligen antagits av Tillväxt- och regionplanenämnden finns ett tydligt socialt fokus. Det förslag till grönstrukturplan för Nynäshamns stad som Nynäshamns kommun har tagit fram ligger väl i linje med RUFS 2010 och Program för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS Grönstrukturplanens fokus ligger på de sociala värdena och det sociala perspektivet. Tillgängligheten till grönstrukturen och att grönstrukturen är sammanhängande lyfts fram som det viktigaste för att uppnå det övergripande målet att grönstrukturen bidrar till en hållbar, attraktiv och tillgänglig stad. Det är också positivt att sociala riktlinjer för grönstrukturens utveckling har tagits fram. Grönstrukturplanen betonar vikten av allas tillgänglighet till grönområden och tar upp jämställdhets-, äldre- och barnperspektivet. Det är även bra att grönstrukturplanen innehåller områdesvisa beskrivningar med riktlinjer för olika stadsdelar. Det visar på en handlingsinriktad plan utifrån de olika förutsättningar som finns i stadens olika delar. TRN anser dock att det regionala perspektivet bör lyftas fram tydligare och kopplas till de målkonflikter som kan komma att uppstå på grund av den starka befolkningstillväxten i regionen och det bebyggelsetryck som följer. Ett högt bebyggelsetryck ger ökade anspråk på den obebyggda marken, vilket ökar behovet av att säkra de gröna värdena vid exploatering. TRN kan hänvisa till Tillväxt- och regionplaneförvaltningens underlag om hur man kan integrera grönstrukturen med bebyggelsestrukturen. (Rapport 5:2012 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar) och Gröntypologin, som är ett underlag för att utveckla, planera och skydda gröna kvaliteter i stadsutvecldingen.

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

JIIL Stockholms läns landsting i (G)

JIIL Stockholms läns landsting i (G) JIIL Stockholms läns landsting i (G) Tillväxt- och reglonplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN 2015-0157 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till inriktning för havsplaneringen

Läs mer

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts

Läs mer

Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun , remiss

Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun , remiss 1 (4) Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2017 2020, remiss Ärendebeskrivning Nynäshamns kommun har tagit fram ett förslag till Klimat-

Läs mer

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjligheten

Läs mer

Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun

Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun 1 (4) Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting

Läs mer

Yttrande över Haninge stad stadsutvecklingsplan. fördjupning av översiktsplanen, utställningshandling,

Yttrande över Haninge stad stadsutvecklingsplan. fördjupning av översiktsplanen, utställningshandling, 1 (4) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över Haninge stad stadsutvecklingsplan fördjupning av översiktsplanen, utställningshandling Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 1 (6) Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Ärendebeskrivning Ärendet omfattar ett förslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,,

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning

Yttrande över samrådsförslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 1 (2) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Sundbybergs stad Riktlinjer till bostadsförsörjning Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg Yttrande över samrådsförslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen (KN 2017/707)

Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen (KN 2017/707) 1 (4) Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen (KN 2017/707) Ärendebeskrivning I ärendet behandlas svar på remiss från landstingets

Läs mer

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har fått

Läs mer

Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun

Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Michael Erman Tillväxt- och regionplanenämnden Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer

Utställning av Sundbybergs översiktsplan, Sundbyberg 2030

Utställning av Sundbybergs översiktsplan, Sundbyberg 2030 1 (4) Handläggare: Michael Erman Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning av Sundbybergs översiktsplan, Sundbyberg 2030 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 1 (6) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära

Läs mer

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och

Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och 1 (3) Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss - Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

TRN Bifogat finns yttrande samt beslut från KS , utställning av RUFS Dnr TRN Med vänlig hälsning

TRN Bifogat finns yttrande samt beslut från KS , utställning av RUFS Dnr TRN Med vänlig hälsning TRN 2017-0052-52 Från: kommunstyrelsen@habo.se Till: TRF Funk Registrator; anna-karin.bergvall@habo.se Ärende: Expediering av beslut KS 2017-10-16 194, Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering.

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

xstockholms läns landsting i (G)

xstockholms läns landsting i (G) Stockholms läns landsting i (G) Handläggare: David Schubert Tillvät- och regionplanenämnden Landsbygd- och skärgårdsstrategi - inriktningsbeslut för fortsatt arbete Ärendebeskrivning Tillvät- och regionplanenämnden

Läs mer

Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län

Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms län 1 (5) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Karin Willis Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss om Förslag till Grön infrastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms

Läs mer

Yttrande över utställningsförslag Översiktsplan för Österåkers

Yttrande över utställningsförslag Översiktsplan för Österåkers 1 (5) Handläggare: Olof Evers Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över utställningsförslag Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har getts möjlighet

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplanenämnden PROTOKOLL 7/2017 2017-12-07 21 TRN 2017-0012 138 Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen TRN 2017-0120 Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Olof Evers Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås

Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås 1 (4) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås Ärendebeskrivning Region Stockholm har beretts möjlighet

Läs mer

Ansökan ur miljöanslaget för projekt Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län fas 2

Ansökan ur miljöanslaget för projekt Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län fas 2 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-23 TRN 2017-0105 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan ur miljöanslaget för projekt Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län fas

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Tillväxt- och regionplanenämnden. Ärendebeskrivning

Tillväxt- och regionplanenämnden. Ärendebeskrivning 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-05 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018 med plan för åren 2019-2021

Läs mer

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-25 TRN 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar

Motion 2015:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om regional storsatsning på elladdstolpar Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2016-04-13 LS 2015-1233 Handläggare: Anna Prestjan Landstingsstyrelsens miljöberedning Motion 2015:27 av Tomas Eriksson

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (B)

x Stockholms läns landsting i (B) x Stockholms läns landsting i (B) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun, granskningshandling Arendebeskrivnmg Stockholms

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket person med utländsk bakgrund

Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket person med utländsk bakgrund 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket person med utländsk bakgrund

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram - med fokus 2016-2020, samrådshandling

Bostadsförsörjningsprogram - med fokus 2016-2020, samrådshandling Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-30 TRN 2016-0032 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Bostadsförsörjningsprogram -

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för ny översiktsplan för Solna stad

Yttrande över samrådsförslag för ny översiktsplan för Solna stad Stockholms läns landsting 1 (5) Tillväxt- och regionplanenämnden Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Joel Edding Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län JUL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen S&r^S STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Kim Örtenblad. Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (s)

x Stockholms läns landsting i (s) x Stockholms läns landsting i (s) Tillväxt- och regionplanenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2015-03-19 TR 2015-0016 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden

Läs mer

Här kommer Naturskyddsföreningen Stockholms läns yttrande över RUFS 2050.

Här kommer Naturskyddsföreningen Stockholms läns yttrande över RUFS 2050. TRN 2017-0052-147 Från: Till: TRF Funk Registrator Ärende: RUFS 2050 Diarienr TRN 2017-0052 Datum: den 3 november 2017 14:13:53 Bilagor: RUFS utställning ht 2017.doc Hej! Här kommer Naturskyddsföreningen

Läs mer

Hej, Beslut från landstingsstyrelsens sammanträde den 17 oktober finns bifogat. Hälsningar Emma Gustafsson TRN

Hej, Beslut från landstingsstyrelsens sammanträde den 17 oktober finns bifogat. Hälsningar Emma Gustafsson TRN TRN 2017-0052-189 Från: Gustafsson, Emma Till: Landstinget Funk Ärende: 142/17 LS Remissyttrande - RUFS 2050 - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Datum: den 14 november 2017

Läs mer

FÖRSLAG TILL LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSSTRATEGI för Stockholmsregionen

FÖRSLAG TILL LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSSTRATEGI för Stockholmsregionen Bilaga REMISSHANDLING 27 JUNI 2 OKTOBER 2017 FÖRSLAG TILL LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSSTRATEGI för Stockholmsregionen FÖRSLAG TILL LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSSTRATEGI FÖR STOCKHOLMSREGIONEN 1 FÖRSLAG TILL

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (8) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU20i5:i09) Ärendebeskrivnmg

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Vi behöver en regional utvecklingsplan Regionens samlade vilja det regionala kontraktet Gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra

Läs mer

2016/322 Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

2016/322 Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 Kulturnämnden PROTOKOLL 2016-09-28 63 2016/322 Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta att till

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2016-04-13 1 (3) LS 2015-1233 Handläggare: Anna Prestjan Landstingsstyrelsens miljöberedning

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen Befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen Helena Näsström regionplanerare Matilda Rehn regionplanerare Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting 2017-05-09 Agenda

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om ny översiktsplan för Stockholms stad Ärendebeskrivning

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Hej, TRN Med vänlig hälsning. Jenny Johansson Kommunsekreterare

Hej, TRN Med vänlig hälsning. Jenny Johansson Kommunsekreterare TRN 2017-0052-69 Från: Jenny Johansson, Elektron Till: TRF Funk Registrator Kopia: Alina Ruda Ärende: TRN2017-0052 Datum: den 26 oktober 2017 17:07:52 Bilagor: image001.png Remissvar- Utställning av Regional

Läs mer

Yttrande över Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad Sundbyberg 2030 urbant och hållbart

Yttrande över Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad Sundbyberg 2030 urbant och hållbart 1 (5) Remissvar översiktsplan för Sundbyberg KS-0443/2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE Sundbybergs stad Stadsledningskontoret 172 92 Sundbyberg Yttrande över Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad Sundbyberg

Läs mer

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-06-19 TRN 2018-0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Uppdrag. Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt. Lars Johansson

Uppdrag. Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt. Lars Johansson Uppdrag Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt Lars Johansson 2016-05-26 2016-07-29 Begreppet Grönstruktur Boverket: Grönstruktur i städer och tätorter är, liksom bebyggelsestruktur och trafikstruktur,

Läs mer

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Samråd om Upplands Väsbys översiktsplan

Läs mer

Remiss logotyp Region Stockholm, LS

Remiss logotyp Region Stockholm, LS 1 (2) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-01-18 TRN 2018-0177 Handläggare: Helena Reinhagen Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss logotyp Region Stockholm, LS 2018 1282 Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgård

Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgård 1(5) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-18 Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 7 Ärende TN 2017-1452 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Beslut om allmän

Läs mer

Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län

Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-22 TRN 2017-0021 Handläggare: Cecilia Lindahl Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Ulrika Palm Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/2013 16 SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-11 Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum 2013-12-11 16 Yttrande

Läs mer

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-2023 2016-02-19 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Visionen 4 3. Mål och delmål 4 4. Organisation och arbetsform 6 5. Finansiering

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Yttrande över utställningsversionen av RUFS 2050 Regional utvecklings-plan för Stockholmsregionen (TRN )

Yttrande över utställningsversionen av RUFS 2050 Regional utvecklings-plan för Stockholmsregionen (TRN ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2017-09-18 Diarienummer KSN-2016-0867 Kommunstyrelsen Yttrande över utställningsversionen av RUFS 2050 Regional utvecklings-plan för Stockholmsregionen

Läs mer

Särskild sammanställning av miljöaspekter till Översiktsplan för Höörs kommun

Särskild sammanställning av miljöaspekter till Översiktsplan för Höörs kommun 2018-05-09 KSF 2009/149 1 (6) Kommunstyrelsen Särskild sammanställning av miljöaspekter till Översiktsplan för Höörs kommun Bakgrund I samband med att en översiktsplan antas ska en särskild sammanställning

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Motion om att ta initiativ till en regional biogasstrategi

Motion om att ta initiativ till en regional biogasstrategi 1 (6) Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Motion om att ta initiativ till en regional biogasstrategi Ärendebeskrivning Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) har i december

Läs mer

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen

Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- Remiss från kommunstyrelsen Dnr Dnr E E 2014-02890 Sida 1 (5) 2015-01-08 Handläggare Elisabeth Tornberg 08-508 264 07 Till Kommunstyrelsen Ekosystemtjänster i en expansiv region strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer

RUFS-information Skärgårdsrådet 1 november 2016

RUFS-information Skärgårdsrådet 1 november 2016 RUFS-information Skärgårdsrådet 1 november 2016 Samråd 8 apr-30 sep Vad är nytt? Kortare Färre och tydligare mål Mer genomförandeinriktad Starkare fokus på klimat, landsbygd, hållbar utveckling Vision,

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

Utställning av reviderad översiktsplan för Nacka kommun, Hållbar framtid i Nacka

Utställning av reviderad översiktsplan för Nacka kommun, Hållbar framtid i Nacka 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-16 TRN 2017-0117 Handläggare: Jonas Jernberg Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning av reviderad översiktsplan för Nacka kommun, Hållbar framtid i Nacka Ärendebeskrivning

Läs mer

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Love Örsan Telefon: 08-508 24 019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Grönare Stockholm- Förslag

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster En ny grönplan för Eskilstuna kommun strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster Eskilstuna industristad i omvandling som växer genom förtätning Ställningstaganden

Läs mer

Yttrande över Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län

Yttrande över Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

TRN Hej. Verkar som vi har skickat yttrandet till fel adress. Hoppas att det blir rätt denna gång. INGELA PERSSON Kommunsekreterare

TRN Hej. Verkar som vi har skickat yttrandet till fel adress. Hoppas att det blir rätt denna gång. INGELA PERSSON Kommunsekreterare TRN 2017-0052-187 Från: Persson Ingela (nämndsekreterare kommunstyrelsen) Till: TRF Funk Registrator Ärende: VB: diarienummer TRN 2017-0052 Datum: den 14 november 2017 10:58:14 Bilagor: Meddelandehuvud.txt

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Välkomna till RUFS-rummet! Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Dagens punkter Vad händer under utställningen? Kort

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(6)

Stockholms läns landsting 1(6) Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering Handläggare: Shewen Nysmed Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Ett regeringsuppdrag, RB 2015

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Ett regeringsuppdrag, RB 2015 Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Ett regeringsuppdrag, RB 2015 Johan Niss, Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Grön infrastruktur/gi (Naturvårdsverkets definition) Ett ekologiskt funktionellt

Läs mer

xtillväxt-och regionplanenämnden

xtillväxt-och regionplanenämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (5) Ekerö kommun Kommunstyrelsen Box 205 178 23 Ekerö kommunstyrelsen (a)ekero.se Samråd om Ekerö kommuns förslag till ny översiktsplan Sammanfattning Landstingets yttrande

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/278 Ekosystemtjänster i en expansiv region, strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- svar på remiss Förslag till

Läs mer

Sammanfattande redogörelse av genomförda dialoger med länets kommuner om en eventuell regionbildning i Stockholms län.

Sammanfattande redogörelse av genomförda dialoger med länets kommuner om en eventuell regionbildning i Stockholms län. Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Clara Wahren Regionbildning i Stockholms län Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens

Läs mer

Samråd om förslag till detaljplan för Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen och Farsta

Samråd om förslag till detaljplan för Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen och Farsta Miljöförvaltningen Plan och miljö Sida 1 (7) 2013-05-27 Handläggare Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-06-18 p. 14 detaljplan för 2:1 i stadsdelen Hökarängen

Läs mer

Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 1 (6) Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Nyttan med en GISbaserad. för att simulera framtida bebyggelsestruktur

Nyttan med en GISbaserad. för att simulera framtida bebyggelsestruktur Nyttan med en GISbaserad modell för att simulera framtida bebyggelsestruktur som underlag för den fysiska strukturen i RUFS 2010 och dialogen med kommunerna Helena Näsström, Tillväxt, miljö och regionplanering

Läs mer

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor

Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda för bil- och taxiresor Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsen Motion 2015:28 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om ersättning till landstingets förtroendevalda

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Nykvarns kommun.

Ekonomiska konsekvenser Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Sofia Forsberg Samhällsplanerare 08-555 010 28 sofia.forsberg@nykvarn.se Remissvar på SLL:s förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen KS/2017:307 Förvaltningens

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET, Grönstrukturplan Åsa Lindblom,

STADSBYGGNADSKONTORET, Grönstrukturplan Åsa Lindblom, Grönområden bidrar med 84 procent av svenskarna svarar att det är mycket viktigt med träd i städer. (sifo) drygt 60 procent mindre regnvatten rinner av från asfalterade ytor med träd jämfört med rena asfaltytor

Läs mer