Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Jenny Stenberg Tomas Knuutila Nina Christoffersson Johan Lindahl Barbro Olsson Katinka Ryttse Dag Brück Ulrika Paulin Meddelat frånvaro: Ragnar Bergståhl och Jan-Olof Säll. Övrigt deltagande: - Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ulrika Paulin Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 45 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Jenny Stenberg, Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 46 Val av protokollsjusterare Ulrika Paulin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 47 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter några tillägg, godkänna framlagt förslag på dagordning. 48 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 31 januari Gällande FS nr 1 37/2014, Förtydligande gällande stadgar för rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (Jfr FS nr 9 261/2013), konstaterade FS att ytterligare förtydligande krävs: Region och lokalområde är vardera egna juridiska personer. Regionstyrelser har varken inflytande över eller ansvar för lokalområdenas verksamhet under förutsättning att lokalområdenas verksamhet sköts enligt stadgar och regler. I det fall ett lokalområdes verksamhet inte sköts enligt stadgar och regler har regionstyrelsen möjlighet att föra ärendet till rasklubbsstyrelsen, se normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer 12. FS beslutade att godkänna protokollet, efter det konstaterade förtydligandet, och lägga det till handlingarna. 49 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Rolf Weiffert meddelade att VU, exklusive Tomas Knuutila, på förslag från Utskottet för samhällsnytta beslutat att tilldela Tomas Knuutila Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band/tjh. Rolf Weiffert meddelade vidare att VU beslutat om yttrande över anmälds yttrande på anmälan, vilken Förbundsstyrelsen skickats vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 50 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2013: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2013: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2013: st), familjemedlemmar st (2013: st) och st ungdomsmedlemmar (2013: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 st. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 10

3 51 Anmälan mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb Förelåg inkommen anmälan från medlem mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb. Ärendet har beretts av Svenska Brukshundklubbens Disciplingrupp. FS diskuterade anmälan och konstaterade att den del av anmälan som riktas mot lokal brukshundklubb/styrelse för lokal brukshundklubb som ett kollektiv inte kan tas upp till prövning i disciplinärende, då ett sådant ärende ska vara riktat mot enskild medlem. I den del ärendet riktas mot två enskilda medlemmar ansåg FS att anmälan kan tas upp till prövning i disciplinärende. FS bedömde att de händelser som anmälan avser mot de två sistnämnda personerna utgör en del av ett betydligt större händelseförlopp på lokal brukshundklubb. Delar av detta bedöms redan av Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (Jfr FS nr 8 210/ 2013). FS konstaterade vidare att även om ärendena har olika anmälare bör de behandlas i ett sammahang och beslutade därför att översända, utan eget ställningstagande i sak, anmälan från medlem till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 52 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Bo Olsson Elisabeth Olsson Jenny Granath Per-Olof Olsson Riber Wilson Gerd Mortensson Agneta Sundin Kjell Svensson Christer Adesand Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 7 st förtjänsttecken i silver och 20 st förtjänsttecken i brons. 53 Brukshundklubbens förtjänstmedalj Förelåg förslag från BG Förtjänstmedalj till personer att tilldelas Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen år BG föreslår att Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj tilldelas Katinka Ryttse, Lasse Henningsson och Göran Wessman. FS beslutade i enlighet med förslaget. Katinka Ryttse lämnade rummet och deltog inte i beslutet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 10

4 54 Verksamhetsberättelse 2013 GS informerade om det pågående arbetet med verksamhetsberättelsen för FS uppdrog åt VU att besluta om verksamhetsberättelse för 2013 samt övriga kongresshandlingar. 55 Gemensam Organisations- och utbildningskonferens 2015 (Jfr FS nr 1 17/2014) FS diskuterade konferensledningen för gemensam organisations- och utbildningskonferens 2015 och beslutade på förslag från Barbro Olsson om Kirsten Wretstrand att ingå i konferensledningen tillsammans med tidigare beslutade personer. 56 Gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet (Jfr FS nr 1 21/2014) Barbro Olsson presenterade förslag på gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet. FS beslutade att fastställa framlagt försättsblad för utskottens arbets- och delegeringsordning. 57 Uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund (Jfr FS nr 9 239/2013) Förelåg förslag från Utskottet för organisation på sammansättning och uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund och det fortsatta värdegrundsarbetet. Personer att ingå i UG Värdegrund är John Sjöberg, Ragnar Bergståhl och Greta Sköld. FS diskuterade uppdragsbeskrivningen och beslutade att fastställa denna efter några mindre korrigeringar. FS uppdrog till GS att ta kontakt med UG Värdegrund angående de redaktionella ändringarna. 58 Uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling (Jfr FS nr 1 22/2014) Förelåg förslag från Jan-Olof Säll på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. 59 Översyn av Svenska Brukshundklubbens minnesfond (Jfr FS nr 1 24/2014) FS diskuterade framlagt förslag på korrigeringar och utvecklingar av texter och instruktioner kopplade till Svenska Brukshundklubbens minnesfond. FS beslutade att uppdatera texter och infoga instruktioner i enlighet med förslaget. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 10

5 60 Disciplinära definitioner (Jfr FS nr 1 25/2014) Förelåg förslag på disciplinära definitioner, fastställande av rutiner för ärendehantering samt klargörande av befogenheter för utskotten. FS beslutade efter diskussion att, med mindre korrigeringar, fastställa föreslagna disciplinära definitioner. FS uppdrog vidare åt GS att ta fram rutiner för hantering av anmälningsärenden i enlighet med de fastställda disciplinära definitionerna. 61 Delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad (Jfr FS nr 1 32/2014) Utskottet för prov och tävling har fått i uppdrag att arbeta med frågan gällande att öka delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad för Svenska Kennelklubbens länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar. Barbro Olsson redogjorde att Utskottet prov och tävling har en ny konstellation från årsskiftet med ny sammankallande och förändringar i några av utskottsgrupperna. Tanken om delaktighet i beslutsprocesser anser Utskottet för prov och tävling ska gälla fler grenar och grupper än bara lydnad och rallylydnad. I de uppdragsbeskrivningar som finns för varje utskottsgrupp finns inskrivet att värna om det demokratiska inflytandet från arrangörer och utövare. Utskottets diskussioner om konferenser är ett led i detta och där det finns utövare och arrangörer i andra specialklubbar bör man komma ihåg att ta med dem vid enkäter och liknande. Utskottet har även diskuterat möjligheten att införa ett utövarråd där representanter för de tävlande under kortare perioder ska kunna verka som referensgrupper och/eller bollplank i vissa frågor. Mindre arbetsgrupper i specifika frågor där deltagare plockas från olika delar inom såväl Brukshundklubbens organisation som vår paraplyorganisation ger också möjligheten för fler att få komma till tals och det ska finnas med i det kommande arbetet inom utskottet. FS tackade för rapportern och uppdrog åt Utskottet för prov och tävling och dess utskottsgrupper att i det löpande arbetet arbeta vidare med frågan. Tomas Knuutila anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. 62 Information och delaktighet FS diskuterade framlagt förslag av Johan Lindahl och Ragnar Bergståhl på en modell för ökad information och delaktighet. FS uttryckte sin uppskattning för denna modell och uttalade sin förhoppning om att detta ska leda till en ökad transparens och samhörighet mellan FS, distrikt och rasklubbar. Modellen innebär att en representant från FS har återkommande telefonmöten med representanter från distrikt och rasklubbar enligt en given sammansättning för att t.ex. diskutera uppkomna eller kommande händelser. FS beslutade att starta modellen på försök ett år, för att sedan utvärdera utfallet av satsningen. FS beslutade vidare att telefonmöten ska avhållas cirka en månad innan nästkommande FS-sammanträde samt att försöket ska gälla från kongressen 2014 till kongressen Information om detta ska ske via e-post till distrikt och klubbar efter att årsmötesperioden är över samt att information även ska ges på kongressen Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 10

6 63 Användande av softstock samt försäljning av el- och stackelhalsband FS diskuterade innebörden i de protokollsutdrag som kommit från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté. Protokollsutdragen handlar om förbud mot försäljning av el- och/eller stackelhalsband i samband med IPO-VM i Malmö 2014 samt en förfrågan från FCI Utility Dogs Commission (UDC) avseende Sveriges synpunkt på att införa ett förbud mot att vidröra hunden med softstock vid tävling. FS uttalade att det inte är acceptabelt att få begäran om yttranden i sådana här viktiga frågor med så kort framförhållning. UDC ska ta beslut i frågan vid deras sammanträde i Malmö den 8 9 mars FS beslutade att meddela Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté att FS tar ansvar för att information om förbjuden försäljning av otillåtna hjälpmedel kommer fram till eventuella försäljare i samband med IPO-VM Vidare uttalade FS att med tanke på den opinion mot hundar och den typ av verksamhet som bedrivs inom såväl IPO som vårt eget svenskskydd som finns ifrån samhället så känns det naturligt att stå bakom FCI Utility Dogs Commission att införa ett förbud att vid tävling vidröra hunden med softstocken. 64 Representation i FCI kommittéer Barbro Olsson framförde förslag från Utskottet för prov och tävling på förändring av Svenska Brukshundklubbens representanter i NKU:s och FCI:s kommittéer, vilka utses av Svenska Kennelklubben. FS beslutade efter diskussion att uppdra åt GS att inleda diskussion med Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben, gällande Svenska Brukshundklubbens representanter i internationella kommittéer. 65 Storkongress 2015 Förelåg delrapport från PG Storkongress Tomas Knuutila redogjorde för det påbörjade arbetet med att se över förutsättningarna för att genomföra en storkongress Projektgruppen mottar tacksamt emot idéer och tips. 66 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tre personer inte tilldelas disciplinär åtgärd. b) att tilldela en person erinran. c) att tilldela en person varning. d) att tilldela tolv personer varning samt visstids registreringsförbud. e) att sju anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. f) att en persons ansökan om medlemskap i SKK-organisationen avstyrkts. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 10

7 g) att fyra personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. FS noterade informationen. 67 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert hade inget att meddela. FS-ledamöter Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i ett första möte med SKK:s valberedning. Barbro Olsson meddelade vidare att hon kommer att delta i en arbetsgrupp om framtidens utställningsverksamhet. Tomas Knuutila meddelade att han deltagit i två möten på Civilförsvarsförbundet. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltog på Utbildningskonferens patrullhund den februari samt haft möte med Micael Bydén och Tomas Goder i anslutning till konferensen. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltagit vid möte den 19 februari med Moderaterna inom Försvarsutskottet som bjudit in alla frivilliga försvarsorganisationer. Slutligen meddelade Tomas Knuutila att han tillsammans med GS och UG Räddningshund den 25 februari träffat representanter för Missing people. Generalsekreteraren GS meddelade om det fortgående arbetet med att utveckla SBK-shopen. GS meddelade vidare att han anställt Jonas Ringdahl under en period för att samordna arbetet med sponsorförsäljning, försäljning av utställarplatser samt annonsförsäljning för programbladet. PG IPO-VM 2014 kommer dessutom engagera två ideella personer som ska hjälpa Jonas med denna försäljning. GS meddelade vidare om det pågående arbetet med SBK Tävling. GS meddelade vidare om det inledande arbetet med ett nytt kursregister på Brukshundklubbens hemsida. I detta kommer det att finnas möjlighet för alla klubbar att lägga upp de kurser man har. Användare kommer då kunna söka på kurser i hela landet och få fram kontaktuppgifter till arrangörerna av varje kurs. I inledningsskedet kommer det vara en mycket enkel variant, vilken kommer kunna utvecklas i framtiden. GS meddelade att utvecklingen av Medlem online fortsätter och nyligen har en uppdatering av systemet genomförts. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från de flesta utskotten. FS:s arbetsgrupper En kort uppdatering av läget i arbetsgrupperna genomfördes. Förelåg skriftlig lägesrapport från PG Kommersiell verksamhet (Jfr FS nr 8 212/ 2013). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 10

8 Förelåg även skriftlig lägesrapport från PG SBK-raser. 68 PG IPO VM 2014 Förelåg skriftlig lägesrapport inkl. dagprogram samt uppdaterad budget för PG IPO VM Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté med beslut om att Codský pes ska tillhöra Svenska Brukshundklubben som specialklubb Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté angående valpar under 4 månader som närvarat vid SM-arrangemang. FS uttalade med anledning av skrivelsen angående valpars närvaro vid SM-arrangemang vikten av att följa fastställda föreskrifter och regler. FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 70 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för organisation, nr 1/2014 b) Utskottet för prov och tävling, nr 2/2014 FS beslutade att godkända protokollen och lägga dem till handlingarna. 71 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga. 72 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 16 maj kl. 09:00 på Scandic Star Sollentuna Hotel i samband med kongressen som genomförs den maj. 73 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett bra sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 18:15 till kl. 08:30 på lördagen. 74 Återupptagning av sammanträdet - Lördag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Jenny Stenberg anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. Då Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 10

9 75 Ekonomisk redovisning Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att revisionen är klar och att resultatet för 2013 är kr, vilket är bättre än budgeterat. FS tackade för den glädjande informationen. 76 Arbetsbudget Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att arbetsbudget för 2014 kommer att utvärderas efter det första kvartalet, varefter arbetsbrudgeten uppdateras. 77 Genomgång av centrala konferenser och rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och konferenser (Jfr FS nr 4 86/2013 och FS nr 7 136/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala konferenser och aktiviteter, och kostnader för dessa, skiftar väldigt i detaljnivå. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala aktiviteter och konferenser. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina aktiviteter, konferenser och kostnader på utskickad mall senast den 1 april. 78 Funktionärsutbildning (Jfr FS nr 7 188/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala utbildningar av funktionärer, och kostnader för dessa, varit väldigt skiftande. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala utbildningar av funktionärer. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina centrala utbildningar av funktionärer och kostnader för dessa på utskickad mall senast den 1 april. 79 Verksamhetskonferens (Jfr FS nr 1 19/2014) Utskottet för organisation har tidigare inkommit med förslag om att en verksamhetskonferens genomförs i november Enligt förslaget ska FS, samtliga utskott och utskottsgrupper samt kanslipersonalen delta. Utskotten har fått i uppdrag att inkomma med information till skattmästaren om i omfattning de kan bidra till konferensen i form av medel från deras beslutade budget. Skattmästaren och GS har fått i uppdrag att därefter inkomma med förslag på hur finansieringen av konferensen skulle kunna se ut. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna föreslog skattmästaren och GS att verksamhetskonferensen arrangeras med deltagare endast bestående av utskotten samt FS då det ursprungliga förslaget skulle bli alltför kostsamt. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras i Stockholmsområdet den november FS beslutade efter diskussion i enlighet med skattmästarens och GS förslag. 80 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade för en effektiv fortsättning på sammanträdet och ajournerade sammanträdet till söndagen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 10

10 81 Återupptagning av sammanträdet - Söndag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Då Tomas Knuutila, Ragnar Bergståhl och Katinka Ryttse meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 82 Svenska Brukshundklubbens mål FS diskuterade och uppdaterade, efter intensivt arbete, nya och vidareutvecklade mål för Svenska Brukshundklubben. Rolf Weiffert tackade Rolf-Göran Asplund för hans vägledning i arbetet. FS beslutade att förelägga framarbetade mål och handlingsplaner till kongressen Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och en produktiv arbetshelg och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Ulrika Paulin Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 10

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 20:00-23:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111 Sida 1/10 SKK/FK nr 6-2014 94-111 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på Barkaby Gård. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Göran Hallberger, Per-Inge Johansson,

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 7/2015 Datum: 2015-09-11--12 Tid: Kl. 09:00 till 18:30 den 12/9 Plats: Närvarande: Ordförande Fritidsbyn Kloten Barbro Olsson Thomas Lundin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Protokoll Datum: 2014-05-17-18 Tid: Plats: 09:30-16:30, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Star hotell Sollentuna Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

STADGAR. Reviderade 2007-03-25 Cykelfrämjandets kongress i Linköping

STADGAR. Reviderade 2007-03-25 Cykelfrämjandets kongress i Linköping STADGAR Reviderade 2007-03-25 Cykelfrämjandets kongress i Linköping 1 Cykelfrämjandets ändamål Cykelfrämjandet, Cyklisternas Riksförening, fortsättningsvis benämnt Cykelfrämjandet i stadgarna, har till

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Kongress vartannat år?

Kongress vartannat år? Kongress vartannat år? Helén Wallman & Anders Dahlstedt Distrikt och rasklubbar Antal röster Ja nej ej svar Distrikt 203 78 56 69 Rasklubbar 44 23 11 10 Totalt 247 101 67 79 Procent ja nej ej svar Distrikt

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer