Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Jenny Stenberg Tomas Knuutila Nina Christoffersson Johan Lindahl Barbro Olsson Katinka Ryttse Dag Brück Ulrika Paulin Meddelat frånvaro: Ragnar Bergståhl och Jan-Olof Säll. Övrigt deltagande: - Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ulrika Paulin Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 45 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Jenny Stenberg, Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 46 Val av protokollsjusterare Ulrika Paulin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 47 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter några tillägg, godkänna framlagt förslag på dagordning. 48 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 31 januari Gällande FS nr 1 37/2014, Förtydligande gällande stadgar för rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (Jfr FS nr 9 261/2013), konstaterade FS att ytterligare förtydligande krävs: Region och lokalområde är vardera egna juridiska personer. Regionstyrelser har varken inflytande över eller ansvar för lokalområdenas verksamhet under förutsättning att lokalområdenas verksamhet sköts enligt stadgar och regler. I det fall ett lokalområdes verksamhet inte sköts enligt stadgar och regler har regionstyrelsen möjlighet att föra ärendet till rasklubbsstyrelsen, se normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer 12. FS beslutade att godkänna protokollet, efter det konstaterade förtydligandet, och lägga det till handlingarna. 49 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Rolf Weiffert meddelade att VU, exklusive Tomas Knuutila, på förslag från Utskottet för samhällsnytta beslutat att tilldela Tomas Knuutila Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band/tjh. Rolf Weiffert meddelade vidare att VU beslutat om yttrande över anmälds yttrande på anmälan, vilken Förbundsstyrelsen skickats vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 50 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2013: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2013: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2013: st), familjemedlemmar st (2013: st) och st ungdomsmedlemmar (2013: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 st. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 10

3 51 Anmälan mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb Förelåg inkommen anmälan från medlem mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb. Ärendet har beretts av Svenska Brukshundklubbens Disciplingrupp. FS diskuterade anmälan och konstaterade att den del av anmälan som riktas mot lokal brukshundklubb/styrelse för lokal brukshundklubb som ett kollektiv inte kan tas upp till prövning i disciplinärende, då ett sådant ärende ska vara riktat mot enskild medlem. I den del ärendet riktas mot två enskilda medlemmar ansåg FS att anmälan kan tas upp till prövning i disciplinärende. FS bedömde att de händelser som anmälan avser mot de två sistnämnda personerna utgör en del av ett betydligt större händelseförlopp på lokal brukshundklubb. Delar av detta bedöms redan av Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (Jfr FS nr 8 210/ 2013). FS konstaterade vidare att även om ärendena har olika anmälare bör de behandlas i ett sammahang och beslutade därför att översända, utan eget ställningstagande i sak, anmälan från medlem till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 52 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Bo Olsson Elisabeth Olsson Jenny Granath Per-Olof Olsson Riber Wilson Gerd Mortensson Agneta Sundin Kjell Svensson Christer Adesand Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 7 st förtjänsttecken i silver och 20 st förtjänsttecken i brons. 53 Brukshundklubbens förtjänstmedalj Förelåg förslag från BG Förtjänstmedalj till personer att tilldelas Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen år BG föreslår att Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj tilldelas Katinka Ryttse, Lasse Henningsson och Göran Wessman. FS beslutade i enlighet med förslaget. Katinka Ryttse lämnade rummet och deltog inte i beslutet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 10

4 54 Verksamhetsberättelse 2013 GS informerade om det pågående arbetet med verksamhetsberättelsen för FS uppdrog åt VU att besluta om verksamhetsberättelse för 2013 samt övriga kongresshandlingar. 55 Gemensam Organisations- och utbildningskonferens 2015 (Jfr FS nr 1 17/2014) FS diskuterade konferensledningen för gemensam organisations- och utbildningskonferens 2015 och beslutade på förslag från Barbro Olsson om Kirsten Wretstrand att ingå i konferensledningen tillsammans med tidigare beslutade personer. 56 Gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet (Jfr FS nr 1 21/2014) Barbro Olsson presenterade förslag på gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet. FS beslutade att fastställa framlagt försättsblad för utskottens arbets- och delegeringsordning. 57 Uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund (Jfr FS nr 9 239/2013) Förelåg förslag från Utskottet för organisation på sammansättning och uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund och det fortsatta värdegrundsarbetet. Personer att ingå i UG Värdegrund är John Sjöberg, Ragnar Bergståhl och Greta Sköld. FS diskuterade uppdragsbeskrivningen och beslutade att fastställa denna efter några mindre korrigeringar. FS uppdrog till GS att ta kontakt med UG Värdegrund angående de redaktionella ändringarna. 58 Uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling (Jfr FS nr 1 22/2014) Förelåg förslag från Jan-Olof Säll på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. 59 Översyn av Svenska Brukshundklubbens minnesfond (Jfr FS nr 1 24/2014) FS diskuterade framlagt förslag på korrigeringar och utvecklingar av texter och instruktioner kopplade till Svenska Brukshundklubbens minnesfond. FS beslutade att uppdatera texter och infoga instruktioner i enlighet med förslaget. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 10

5 60 Disciplinära definitioner (Jfr FS nr 1 25/2014) Förelåg förslag på disciplinära definitioner, fastställande av rutiner för ärendehantering samt klargörande av befogenheter för utskotten. FS beslutade efter diskussion att, med mindre korrigeringar, fastställa föreslagna disciplinära definitioner. FS uppdrog vidare åt GS att ta fram rutiner för hantering av anmälningsärenden i enlighet med de fastställda disciplinära definitionerna. 61 Delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad (Jfr FS nr 1 32/2014) Utskottet för prov och tävling har fått i uppdrag att arbeta med frågan gällande att öka delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad för Svenska Kennelklubbens länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar. Barbro Olsson redogjorde att Utskottet prov och tävling har en ny konstellation från årsskiftet med ny sammankallande och förändringar i några av utskottsgrupperna. Tanken om delaktighet i beslutsprocesser anser Utskottet för prov och tävling ska gälla fler grenar och grupper än bara lydnad och rallylydnad. I de uppdragsbeskrivningar som finns för varje utskottsgrupp finns inskrivet att värna om det demokratiska inflytandet från arrangörer och utövare. Utskottets diskussioner om konferenser är ett led i detta och där det finns utövare och arrangörer i andra specialklubbar bör man komma ihåg att ta med dem vid enkäter och liknande. Utskottet har även diskuterat möjligheten att införa ett utövarråd där representanter för de tävlande under kortare perioder ska kunna verka som referensgrupper och/eller bollplank i vissa frågor. Mindre arbetsgrupper i specifika frågor där deltagare plockas från olika delar inom såväl Brukshundklubbens organisation som vår paraplyorganisation ger också möjligheten för fler att få komma till tals och det ska finnas med i det kommande arbetet inom utskottet. FS tackade för rapportern och uppdrog åt Utskottet för prov och tävling och dess utskottsgrupper att i det löpande arbetet arbeta vidare med frågan. Tomas Knuutila anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. 62 Information och delaktighet FS diskuterade framlagt förslag av Johan Lindahl och Ragnar Bergståhl på en modell för ökad information och delaktighet. FS uttryckte sin uppskattning för denna modell och uttalade sin förhoppning om att detta ska leda till en ökad transparens och samhörighet mellan FS, distrikt och rasklubbar. Modellen innebär att en representant från FS har återkommande telefonmöten med representanter från distrikt och rasklubbar enligt en given sammansättning för att t.ex. diskutera uppkomna eller kommande händelser. FS beslutade att starta modellen på försök ett år, för att sedan utvärdera utfallet av satsningen. FS beslutade vidare att telefonmöten ska avhållas cirka en månad innan nästkommande FS-sammanträde samt att försöket ska gälla från kongressen 2014 till kongressen Information om detta ska ske via e-post till distrikt och klubbar efter att årsmötesperioden är över samt att information även ska ges på kongressen Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 10

6 63 Användande av softstock samt försäljning av el- och stackelhalsband FS diskuterade innebörden i de protokollsutdrag som kommit från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté. Protokollsutdragen handlar om förbud mot försäljning av el- och/eller stackelhalsband i samband med IPO-VM i Malmö 2014 samt en förfrågan från FCI Utility Dogs Commission (UDC) avseende Sveriges synpunkt på att införa ett förbud mot att vidröra hunden med softstock vid tävling. FS uttalade att det inte är acceptabelt att få begäran om yttranden i sådana här viktiga frågor med så kort framförhållning. UDC ska ta beslut i frågan vid deras sammanträde i Malmö den 8 9 mars FS beslutade att meddela Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté att FS tar ansvar för att information om förbjuden försäljning av otillåtna hjälpmedel kommer fram till eventuella försäljare i samband med IPO-VM Vidare uttalade FS att med tanke på den opinion mot hundar och den typ av verksamhet som bedrivs inom såväl IPO som vårt eget svenskskydd som finns ifrån samhället så känns det naturligt att stå bakom FCI Utility Dogs Commission att införa ett förbud att vid tävling vidröra hunden med softstocken. 64 Representation i FCI kommittéer Barbro Olsson framförde förslag från Utskottet för prov och tävling på förändring av Svenska Brukshundklubbens representanter i NKU:s och FCI:s kommittéer, vilka utses av Svenska Kennelklubben. FS beslutade efter diskussion att uppdra åt GS att inleda diskussion med Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben, gällande Svenska Brukshundklubbens representanter i internationella kommittéer. 65 Storkongress 2015 Förelåg delrapport från PG Storkongress Tomas Knuutila redogjorde för det påbörjade arbetet med att se över förutsättningarna för att genomföra en storkongress Projektgruppen mottar tacksamt emot idéer och tips. 66 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tre personer inte tilldelas disciplinär åtgärd. b) att tilldela en person erinran. c) att tilldela en person varning. d) att tilldela tolv personer varning samt visstids registreringsförbud. e) att sju anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. f) att en persons ansökan om medlemskap i SKK-organisationen avstyrkts. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 10

7 g) att fyra personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. FS noterade informationen. 67 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert hade inget att meddela. FS-ledamöter Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i ett första möte med SKK:s valberedning. Barbro Olsson meddelade vidare att hon kommer att delta i en arbetsgrupp om framtidens utställningsverksamhet. Tomas Knuutila meddelade att han deltagit i två möten på Civilförsvarsförbundet. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltog på Utbildningskonferens patrullhund den februari samt haft möte med Micael Bydén och Tomas Goder i anslutning till konferensen. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltagit vid möte den 19 februari med Moderaterna inom Försvarsutskottet som bjudit in alla frivilliga försvarsorganisationer. Slutligen meddelade Tomas Knuutila att han tillsammans med GS och UG Räddningshund den 25 februari träffat representanter för Missing people. Generalsekreteraren GS meddelade om det fortgående arbetet med att utveckla SBK-shopen. GS meddelade vidare att han anställt Jonas Ringdahl under en period för att samordna arbetet med sponsorförsäljning, försäljning av utställarplatser samt annonsförsäljning för programbladet. PG IPO-VM 2014 kommer dessutom engagera två ideella personer som ska hjälpa Jonas med denna försäljning. GS meddelade vidare om det pågående arbetet med SBK Tävling. GS meddelade vidare om det inledande arbetet med ett nytt kursregister på Brukshundklubbens hemsida. I detta kommer det att finnas möjlighet för alla klubbar att lägga upp de kurser man har. Användare kommer då kunna söka på kurser i hela landet och få fram kontaktuppgifter till arrangörerna av varje kurs. I inledningsskedet kommer det vara en mycket enkel variant, vilken kommer kunna utvecklas i framtiden. GS meddelade att utvecklingen av Medlem online fortsätter och nyligen har en uppdatering av systemet genomförts. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från de flesta utskotten. FS:s arbetsgrupper En kort uppdatering av läget i arbetsgrupperna genomfördes. Förelåg skriftlig lägesrapport från PG Kommersiell verksamhet (Jfr FS nr 8 212/ 2013). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 10

8 Förelåg även skriftlig lägesrapport från PG SBK-raser. 68 PG IPO VM 2014 Förelåg skriftlig lägesrapport inkl. dagprogram samt uppdaterad budget för PG IPO VM Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté med beslut om att Codský pes ska tillhöra Svenska Brukshundklubben som specialklubb Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté angående valpar under 4 månader som närvarat vid SM-arrangemang. FS uttalade med anledning av skrivelsen angående valpars närvaro vid SM-arrangemang vikten av att följa fastställda föreskrifter och regler. FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 70 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för organisation, nr 1/2014 b) Utskottet för prov och tävling, nr 2/2014 FS beslutade att godkända protokollen och lägga dem till handlingarna. 71 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga. 72 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 16 maj kl. 09:00 på Scandic Star Sollentuna Hotel i samband med kongressen som genomförs den maj. 73 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett bra sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 18:15 till kl. 08:30 på lördagen. 74 Återupptagning av sammanträdet - Lördag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Jenny Stenberg anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. Då Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 10

9 75 Ekonomisk redovisning Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att revisionen är klar och att resultatet för 2013 är kr, vilket är bättre än budgeterat. FS tackade för den glädjande informationen. 76 Arbetsbudget Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att arbetsbudget för 2014 kommer att utvärderas efter det första kvartalet, varefter arbetsbrudgeten uppdateras. 77 Genomgång av centrala konferenser och rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och konferenser (Jfr FS nr 4 86/2013 och FS nr 7 136/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala konferenser och aktiviteter, och kostnader för dessa, skiftar väldigt i detaljnivå. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala aktiviteter och konferenser. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina aktiviteter, konferenser och kostnader på utskickad mall senast den 1 april. 78 Funktionärsutbildning (Jfr FS nr 7 188/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala utbildningar av funktionärer, och kostnader för dessa, varit väldigt skiftande. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala utbildningar av funktionärer. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina centrala utbildningar av funktionärer och kostnader för dessa på utskickad mall senast den 1 april. 79 Verksamhetskonferens (Jfr FS nr 1 19/2014) Utskottet för organisation har tidigare inkommit med förslag om att en verksamhetskonferens genomförs i november Enligt förslaget ska FS, samtliga utskott och utskottsgrupper samt kanslipersonalen delta. Utskotten har fått i uppdrag att inkomma med information till skattmästaren om i omfattning de kan bidra till konferensen i form av medel från deras beslutade budget. Skattmästaren och GS har fått i uppdrag att därefter inkomma med förslag på hur finansieringen av konferensen skulle kunna se ut. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna föreslog skattmästaren och GS att verksamhetskonferensen arrangeras med deltagare endast bestående av utskotten samt FS då det ursprungliga förslaget skulle bli alltför kostsamt. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras i Stockholmsområdet den november FS beslutade efter diskussion i enlighet med skattmästarens och GS förslag. 80 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade för en effektiv fortsättning på sammanträdet och ajournerade sammanträdet till söndagen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 10

10 81 Återupptagning av sammanträdet - Söndag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Då Tomas Knuutila, Ragnar Bergståhl och Katinka Ryttse meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 82 Svenska Brukshundklubbens mål FS diskuterade och uppdaterade, efter intensivt arbete, nya och vidareutvecklade mål för Svenska Brukshundklubben. Rolf Weiffert tackade Rolf-Göran Asplund för hans vägledning i arbetet. FS beslutade att förelägga framarbetade mål och handlingsplaner till kongressen Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och en produktiv arbetshelg och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Ulrika Paulin Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 10

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2014 Datum: 2014-06-13 Tid: Plats: 09:00 17:00 (fredag) 09:00 14:00 (lördag) Hotell Hallstaberget, Sollefteå i samband med SM i lydnad och agility

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-14 Tid: 20:00-22:30 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Anders Dahlstedt Monica Eriksson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2016 Datum: 2016-04-20 Tid: 19:30-21:00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Helén Wallman Rolf-Göran Asplund Ragnar Bergståhl Dag Brück

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 9/2018 Ange ev. nedan - Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 6/2017 Datum: 2017-08-25--26 Tid: 14:00 17:15 25/8 08:30 17:35 26/8 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 7/2016 Datum: 2016-08-26 27 Tid: Plats: 09:00 17:00 fredag 09:00 15:00 lördag Scandic Plaza Borås i samband med SM i bruks och IPO Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 8/2018 Ange ev. nedan Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te 2015-03-01 pa SKKs kansli, Spa nga Mötets öppnande Brith Andersson välkomnade alla till SKKs lokaler och berättade lite om deras verksamhet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 6/2016 Datum: 2016 Tid: Fredag 21 oktober kl 15.00- lördag 22 oktober kl 11.30 Mötet ajournerades 21/10 kl 21.30 lördag

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling PROTOKOLL 4/2018 2018-04-07--08 Kl. 08:45 18:00 2018-04-07 Kl. 08:45 11:00 2018-04-08 Fysiskt möte på Kloten Ange ev. nedan Anders Östling (sammankallande)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 3/2017 Datum: 28 maj 2017 Tid: Söndag kl 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Monique Wrambeck

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Årsmöte 2014-03-01 på Tånga Hed, Vårgårda Mötets öppnande Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna till årsmötet. Efter ett kort anförande om klubbens

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE Sundsvalls Brukshundklubb

PROTOKOLL PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE Sundsvalls Brukshundklubb PROTOKOLL 1 (5) Mötesdatum: Tid: 2017-02-11 16.00 Plats: Sundsvalls Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 1. Mötets öppnande Ordförande Lars Fahlberg hälsade alla närvarande varmt välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress MOTION 1 18 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående hedersmedlemskap Motionären yrkar: Centralt fastställda kriterier för utnämning till hedersledamot Att den centrala förbundsavgiften tas bort. Förbundsstyrelsens

Läs mer

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

1. Mötets öppnande Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.

1. Mötets öppnande Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat. Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Vaxholm BK, Vällingby BK, Värmdö BK, och Österåkers

Läs mer

Klubbnr: 1297 Årsmöte Plats: Idalagård Datum: Tid: 19.00

Klubbnr: 1297 Årsmöte Plats: Idalagård Datum: Tid: 19.00 1. Mötets öppnande. Lokalklubbsordförande Kerstin Ekholm hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Kerstin Ekholm redogjorde för nuläget gällande ny plan och stuga. Bygglov är klart,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt ÅRSMÖTESPROTOKOLL Klubbnr: Plats: Vällingby BK Datum: Tid: 19.00

Svenska Brukshundklubbens Stockholmsdistrikt ÅRSMÖTESPROTOKOLL Klubbnr: Plats: Vällingby BK Datum: Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Vaxholm BK, Vällingby BK, Värmdö BK och Österåkers BK Ej närvarande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling PROTOKOLL 7/2018 2018-08-13 Kl. 19:00 21:00 Telefonmöte Anders Östling (sammankallande) Ange ev. nedan Anki Stareborn (FS) Emma Svensson (UG Mondioring)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2018 Datum: 12-14 januari 2018 Tid: Fredag 12 januari kl 12.00 Söndag 14 januari kl 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 23 november 2009, kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och (ledamot). 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2010 2010-03-06 10.00-16.15 SVEMO kansli Deltagare SVEMO Sture Fredell Stig Klemetz Agneta Andersson Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Olsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2015 20-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer