Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Jenny Stenberg Tomas Knuutila Nina Christoffersson Johan Lindahl Barbro Olsson Katinka Ryttse Dag Brück Ulrika Paulin Meddelat frånvaro: Ragnar Bergståhl och Jan-Olof Säll. Övrigt deltagande: - Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ulrika Paulin Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 45 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Jenny Stenberg, Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 46 Val av protokollsjusterare Ulrika Paulin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 47 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter några tillägg, godkänna framlagt förslag på dagordning. 48 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 31 januari Gällande FS nr 1 37/2014, Förtydligande gällande stadgar för rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (Jfr FS nr 9 261/2013), konstaterade FS att ytterligare förtydligande krävs: Region och lokalområde är vardera egna juridiska personer. Regionstyrelser har varken inflytande över eller ansvar för lokalområdenas verksamhet under förutsättning att lokalområdenas verksamhet sköts enligt stadgar och regler. I det fall ett lokalområdes verksamhet inte sköts enligt stadgar och regler har regionstyrelsen möjlighet att föra ärendet till rasklubbsstyrelsen, se normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer 12. FS beslutade att godkänna protokollet, efter det konstaterade förtydligandet, och lägga det till handlingarna. 49 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Rolf Weiffert meddelade att VU, exklusive Tomas Knuutila, på förslag från Utskottet för samhällsnytta beslutat att tilldela Tomas Knuutila Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band/tjh. Rolf Weiffert meddelade vidare att VU beslutat om yttrande över anmälds yttrande på anmälan, vilken Förbundsstyrelsen skickats vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 50 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2013: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2013: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2013: st), familjemedlemmar st (2013: st) och st ungdomsmedlemmar (2013: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 st. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 10

3 51 Anmälan mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb Förelåg inkommen anmälan från medlem mot lokal brukshundklubb samt medlemmar i lokal brukshundklubb. Ärendet har beretts av Svenska Brukshundklubbens Disciplingrupp. FS diskuterade anmälan och konstaterade att den del av anmälan som riktas mot lokal brukshundklubb/styrelse för lokal brukshundklubb som ett kollektiv inte kan tas upp till prövning i disciplinärende, då ett sådant ärende ska vara riktat mot enskild medlem. I den del ärendet riktas mot två enskilda medlemmar ansåg FS att anmälan kan tas upp till prövning i disciplinärende. FS bedömde att de händelser som anmälan avser mot de två sistnämnda personerna utgör en del av ett betydligt större händelseförlopp på lokal brukshundklubb. Delar av detta bedöms redan av Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (Jfr FS nr 8 210/ 2013). FS konstaterade vidare att även om ärendena har olika anmälare bör de behandlas i ett sammahang och beslutade därför att översända, utan eget ställningstagande i sak, anmälan från medlem till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. 52 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Uddevalla BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Västerås BK Bo Olsson Elisabeth Olsson Jenny Granath Per-Olof Olsson Riber Wilson Gerd Mortensson Agneta Sundin Kjell Svensson Christer Adesand Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 7 st förtjänsttecken i silver och 20 st förtjänsttecken i brons. 53 Brukshundklubbens förtjänstmedalj Förelåg förslag från BG Förtjänstmedalj till personer att tilldelas Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj vid kongressen år BG föreslår att Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj tilldelas Katinka Ryttse, Lasse Henningsson och Göran Wessman. FS beslutade i enlighet med förslaget. Katinka Ryttse lämnade rummet och deltog inte i beslutet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 10

4 54 Verksamhetsberättelse 2013 GS informerade om det pågående arbetet med verksamhetsberättelsen för FS uppdrog åt VU att besluta om verksamhetsberättelse för 2013 samt övriga kongresshandlingar. 55 Gemensam Organisations- och utbildningskonferens 2015 (Jfr FS nr 1 17/2014) FS diskuterade konferensledningen för gemensam organisations- och utbildningskonferens 2015 och beslutade på förslag från Barbro Olsson om Kirsten Wretstrand att ingå i konferensledningen tillsammans med tidigare beslutade personer. 56 Gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet (Jfr FS nr 1 21/2014) Barbro Olsson presenterade förslag på gemensamt försättsblad för arbets- och delegeringsordning för utskottens verksamhet. FS beslutade att fastställa framlagt försättsblad för utskottens arbets- och delegeringsordning. 57 Uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund (Jfr FS nr 9 239/2013) Förelåg förslag från Utskottet för organisation på sammansättning och uppdragsbeskrivning för UG Värdegrund och det fortsatta värdegrundsarbetet. Personer att ingå i UG Värdegrund är John Sjöberg, Ragnar Bergståhl och Greta Sköld. FS diskuterade uppdragsbeskrivningen och beslutade att fastställa denna efter några mindre korrigeringar. FS uppdrog till GS att ta kontakt med UG Värdegrund angående de redaktionella ändringarna. 58 Uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling (Jfr FS nr 1 22/2014) Förelåg förslag från Jan-Olof Säll på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. FS beslutade efter mindre justeringar att godkänna framlagt förslag på sammansättning och uppdragsbeskrivning för BG Medlemsutveckling. 59 Översyn av Svenska Brukshundklubbens minnesfond (Jfr FS nr 1 24/2014) FS diskuterade framlagt förslag på korrigeringar och utvecklingar av texter och instruktioner kopplade till Svenska Brukshundklubbens minnesfond. FS beslutade att uppdatera texter och infoga instruktioner i enlighet med förslaget. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 10

5 60 Disciplinära definitioner (Jfr FS nr 1 25/2014) Förelåg förslag på disciplinära definitioner, fastställande av rutiner för ärendehantering samt klargörande av befogenheter för utskotten. FS beslutade efter diskussion att, med mindre korrigeringar, fastställa föreslagna disciplinära definitioner. FS uppdrog vidare åt GS att ta fram rutiner för hantering av anmälningsärenden i enlighet med de fastställda disciplinära definitionerna. 61 Delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad (Jfr FS nr 1 32/2014) Utskottet för prov och tävling har fått i uppdrag att arbeta med frågan gällande att öka delaktighet i beslutsprocesserna gällande lydnad och rallylydnad för Svenska Kennelklubbens länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar. Barbro Olsson redogjorde att Utskottet prov och tävling har en ny konstellation från årsskiftet med ny sammankallande och förändringar i några av utskottsgrupperna. Tanken om delaktighet i beslutsprocesser anser Utskottet för prov och tävling ska gälla fler grenar och grupper än bara lydnad och rallylydnad. I de uppdragsbeskrivningar som finns för varje utskottsgrupp finns inskrivet att värna om det demokratiska inflytandet från arrangörer och utövare. Utskottets diskussioner om konferenser är ett led i detta och där det finns utövare och arrangörer i andra specialklubbar bör man komma ihåg att ta med dem vid enkäter och liknande. Utskottet har även diskuterat möjligheten att införa ett utövarråd där representanter för de tävlande under kortare perioder ska kunna verka som referensgrupper och/eller bollplank i vissa frågor. Mindre arbetsgrupper i specifika frågor där deltagare plockas från olika delar inom såväl Brukshundklubbens organisation som vår paraplyorganisation ger också möjligheten för fler att få komma till tals och det ska finnas med i det kommande arbetet inom utskottet. FS tackade för rapportern och uppdrog åt Utskottet för prov och tävling och dess utskottsgrupper att i det löpande arbetet arbeta vidare med frågan. Tomas Knuutila anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. 62 Information och delaktighet FS diskuterade framlagt förslag av Johan Lindahl och Ragnar Bergståhl på en modell för ökad information och delaktighet. FS uttryckte sin uppskattning för denna modell och uttalade sin förhoppning om att detta ska leda till en ökad transparens och samhörighet mellan FS, distrikt och rasklubbar. Modellen innebär att en representant från FS har återkommande telefonmöten med representanter från distrikt och rasklubbar enligt en given sammansättning för att t.ex. diskutera uppkomna eller kommande händelser. FS beslutade att starta modellen på försök ett år, för att sedan utvärdera utfallet av satsningen. FS beslutade vidare att telefonmöten ska avhållas cirka en månad innan nästkommande FS-sammanträde samt att försöket ska gälla från kongressen 2014 till kongressen Information om detta ska ske via e-post till distrikt och klubbar efter att årsmötesperioden är över samt att information även ska ges på kongressen Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 10

6 63 Användande av softstock samt försäljning av el- och stackelhalsband FS diskuterade innebörden i de protokollsutdrag som kommit från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté. Protokollsutdragen handlar om förbud mot försäljning av el- och/eller stackelhalsband i samband med IPO-VM i Malmö 2014 samt en förfrågan från FCI Utility Dogs Commission (UDC) avseende Sveriges synpunkt på att införa ett förbud mot att vidröra hunden med softstock vid tävling. FS uttalade att det inte är acceptabelt att få begäran om yttranden i sådana här viktiga frågor med så kort framförhållning. UDC ska ta beslut i frågan vid deras sammanträde i Malmö den 8 9 mars FS beslutade att meddela Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté att FS tar ansvar för att information om förbjuden försäljning av otillåtna hjälpmedel kommer fram till eventuella försäljare i samband med IPO-VM Vidare uttalade FS att med tanke på den opinion mot hundar och den typ av verksamhet som bedrivs inom såväl IPO som vårt eget svenskskydd som finns ifrån samhället så känns det naturligt att stå bakom FCI Utility Dogs Commission att införa ett förbud att vid tävling vidröra hunden med softstocken. 64 Representation i FCI kommittéer Barbro Olsson framförde förslag från Utskottet för prov och tävling på förändring av Svenska Brukshundklubbens representanter i NKU:s och FCI:s kommittéer, vilka utses av Svenska Kennelklubben. FS beslutade efter diskussion att uppdra åt GS att inleda diskussion med Ulf Uddman, Svenska Kennelklubben, gällande Svenska Brukshundklubbens representanter i internationella kommittéer. 65 Storkongress 2015 Förelåg delrapport från PG Storkongress Tomas Knuutila redogjorde för det påbörjade arbetet med att se över förutsättningarna för att genomföra en storkongress Projektgruppen mottar tacksamt emot idéer och tips. 66 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tre personer inte tilldelas disciplinär åtgärd. b) att tilldela en person erinran. c) att tilldela en person varning. d) att tilldela tolv personer varning samt visstids registreringsförbud. e) att sju anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. f) att en persons ansökan om medlemskap i SKK-organisationen avstyrkts. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 10

7 g) att fyra personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. FS noterade informationen. 67 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert hade inget att meddela. FS-ledamöter Barbro Olsson meddelade att hon deltagit i ett första möte med SKK:s valberedning. Barbro Olsson meddelade vidare att hon kommer att delta i en arbetsgrupp om framtidens utställningsverksamhet. Tomas Knuutila meddelade att han deltagit i två möten på Civilförsvarsförbundet. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltog på Utbildningskonferens patrullhund den februari samt haft möte med Micael Bydén och Tomas Goder i anslutning till konferensen. Tomas Knuutila meddelade vidare att han deltagit vid möte den 19 februari med Moderaterna inom Försvarsutskottet som bjudit in alla frivilliga försvarsorganisationer. Slutligen meddelade Tomas Knuutila att han tillsammans med GS och UG Räddningshund den 25 februari träffat representanter för Missing people. Generalsekreteraren GS meddelade om det fortgående arbetet med att utveckla SBK-shopen. GS meddelade vidare att han anställt Jonas Ringdahl under en period för att samordna arbetet med sponsorförsäljning, försäljning av utställarplatser samt annonsförsäljning för programbladet. PG IPO-VM 2014 kommer dessutom engagera två ideella personer som ska hjälpa Jonas med denna försäljning. GS meddelade vidare om det pågående arbetet med SBK Tävling. GS meddelade vidare om det inledande arbetet med ett nytt kursregister på Brukshundklubbens hemsida. I detta kommer det att finnas möjlighet för alla klubbar att lägga upp de kurser man har. Användare kommer då kunna söka på kurser i hela landet och få fram kontaktuppgifter till arrangörerna av varje kurs. I inledningsskedet kommer det vara en mycket enkel variant, vilken kommer kunna utvecklas i framtiden. GS meddelade att utvecklingen av Medlem online fortsätter och nyligen har en uppdatering av systemet genomförts. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från de flesta utskotten. FS:s arbetsgrupper En kort uppdatering av läget i arbetsgrupperna genomfördes. Förelåg skriftlig lägesrapport från PG Kommersiell verksamhet (Jfr FS nr 8 212/ 2013). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 10

8 Förelåg även skriftlig lägesrapport från PG SBK-raser. 68 PG IPO VM 2014 Förelåg skriftlig lägesrapport inkl. dagprogram samt uppdaterad budget för PG IPO VM Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté med beslut om att Codský pes ska tillhöra Svenska Brukshundklubben som specialklubb Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté angående valpar under 4 månader som närvarat vid SM-arrangemang. FS uttalade med anledning av skrivelsen angående valpars närvaro vid SM-arrangemang vikten av att följa fastställda föreskrifter och regler. FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 70 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för organisation, nr 1/2014 b) Utskottet för prov och tävling, nr 2/2014 FS beslutade att godkända protokollen och lägga dem till handlingarna. 71 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga. 72 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 16 maj kl. 09:00 på Scandic Star Sollentuna Hotel i samband med kongressen som genomförs den maj. 73 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade de närvarande för ett bra sammanträde och ajournerade sammanträdet kl. 18:15 till kl. 08:30 på lördagen. 74 Återupptagning av sammanträdet - Lördag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Jenny Stenberg anlände till sammanträdet och hälsades välkommen. Då Tomas Knuutila och Ragnar Bergståhl meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 10

9 75 Ekonomisk redovisning Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att revisionen är klar och att resultatet för 2013 är kr, vilket är bättre än budgeterat. FS tackade för den glädjande informationen. 76 Arbetsbudget Skattmästare Jenny Stenberg meddelade att arbetsbudget för 2014 kommer att utvärderas efter det första kvartalet, varefter arbetsbrudgeten uppdateras. 77 Genomgång av centrala konferenser och rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och konferenser (Jfr FS nr 4 86/2013 och FS nr 7 136/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala konferenser och aktiviteter, och kostnader för dessa, skiftar väldigt i detaljnivå. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala aktiviteter och konferenser. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina aktiviteter, konferenser och kostnader på utskickad mall senast den 1 april. 78 Funktionärsutbildning (Jfr FS nr 7 188/2013) Den redovisning som inkommit gällande utskottens översyn av centrala utbildningar av funktionärer, och kostnader för dessa, varit väldigt skiftande. Med anledning av detta har skattmästare Jenny Stenberg och GS tillsammans tagit fram en rutin samt mall för återrapportering av utskottens centrala utbildningar av funktionärer. FS beslutade, i enlighet med förslag från skattmästare och GS, att utskotten ska rapportera sina centrala utbildningar av funktionärer och kostnader för dessa på utskickad mall senast den 1 april. 79 Verksamhetskonferens (Jfr FS nr 1 19/2014) Utskottet för organisation har tidigare inkommit med förslag om att en verksamhetskonferens genomförs i november Enligt förslaget ska FS, samtliga utskott och utskottsgrupper samt kanslipersonalen delta. Utskotten har fått i uppdrag att inkomma med information till skattmästaren om i omfattning de kan bidra till konferensen i form av medel från deras beslutade budget. Skattmästaren och GS har fått i uppdrag att därefter inkomma med förslag på hur finansieringen av konferensen skulle kunna se ut. Med anledning av de ekonomiska förutsättningarna föreslog skattmästaren och GS att verksamhetskonferensen arrangeras med deltagare endast bestående av utskotten samt FS då det ursprungliga förslaget skulle bli alltför kostsamt. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras i Stockholmsområdet den november FS beslutade efter diskussion i enlighet med skattmästarens och GS förslag. 80 Ajournering av sammanträdet Rolf Weiffert tackade för en effektiv fortsättning på sammanträdet och ajournerade sammanträdet till söndagen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 10

10 81 Återupptagning av sammanträdet - Söndag Förbundsordförande Rolf Weiffert önskade alla varmt välkomna och förklarade sammanträdet återupptaget. Då Tomas Knuutila, Ragnar Bergståhl och Katinka Ryttse meddelat frånvaro gick Dag Brück och Ulrika Paulin upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 82 Svenska Brukshundklubbens mål FS diskuterade och uppdaterade, efter intensivt arbete, nya och vidareutvecklade mål för Svenska Brukshundklubben. Rolf Weiffert tackade Rolf-Göran Asplund för hans vägledning i arbetet. FS beslutade att förelägga framarbetade mål och handlingsplaner till kongressen Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och en produktiv arbetshelg och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Ulrika Paulin Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 10

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27 Sida 1/22 SKK/CS nr 1-2014 1-27 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-02- 13. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats, Stenmark, Pekka

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 3/2011 2011-04-27--28 39-76 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27 28 april på Thoresta Herrgård i Bro. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. CS nr 3/2010 2010-06-15 62-84 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås Lördagen den 27 april 2013 kl.

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer