Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Rolf Weiffert Anders Ekholm Barbro Olsson Annika Sällvik Nina Christoffersson Jenny Stenberg Ragnar Bergståhl Ange ev. nedan Meddelat frånvaro: Maritha Östlund-Holmsten och Katinka Ryttse. Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Anders Ekholm Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 47 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Maritha Östlund-Holmsten och Katinka Ryttse meddelat frånvaro gick Jenny Stenberg upp som ordinarie ledamot under sammanträdet. 48 Val av protokollsjusterare Anders Ekholm valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 49 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägget Profilkläder godkänna framlagt förslag på dagordning. 50 Underhandsbeslut GS meddelade att inga underhandsbeslut fattats sedan förra mötet. 51 VU-beslut/-protokoll Förelåg VU-protokoll från VU-sammanträde FS tackade för informationen och lade VU-protokollen till handlingarna. 52 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han deltagit på Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens samt närvarat vid hedersledamot Börje Altins begravning. Anders Ekholm meddelade att han också deltog på Kennelklubbens Specialklubbskonferens. Anders Dahlstedt meddelade att han kommer att närvara på Riesenklubbens årsmöte om en vecka. Ragnar Bergståhl meddelade att han ska sitta årsmötesordförande på Briardklubbens årsmöte. Vidare ska han till Övre Norrland för diskussioner med distriktet och Sveriges hundungdom. Nina Christoffersson meddelade att hon kommer att delta på Rottweilerklubbens årsmöte. GS-info GS meddelade att: GS kommer att sitta mötesordförande på Rottweilerklubbens årsmöte den 5 mars. Janna Nordin har sedan den 7 februari arbetat tillsammans med Lisbeth Andersson, och ersätter henne när hon går i pension den 1 mars. Det har genomförts två kurser i Medlem Online (medlemssystemet) och en tredje kurs kommer att genomföras den 23 mars. Därefter kommer en inspelning av kursen för Medlem Online att läggas upp på nätet så att den når hela organisationen! Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 104 lokalklubbar har fortfarande kvar att rapportera in sin stadgeändring till förbundskansliet. En hel del rasklubbar och lokala brukshundklubbar präglas av tvister. Har vid möte med Kjell Svensson på Kennelklubben meddelats att SKK har genomfört möte med Jordbruksverket i frågan kring kravet på veterinärer vid SM och andra nationella arrangemang. JV har bett SKK att komma in med förslag på hur man kan skriva om regeln gällande veterinär vid SM. FS diskuterade frågan och beslutade att kansliet ska ta fram en mall för dispensansökan från JV i frågan, att använda vid dispensansökan från förbundskansliet för SM och från rasklubbarna för rasmästerskap. 53 Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben angående implementeringen av de nya stadgarna Förelåg skrivelse från Svenska Schäferhundklubben angående rasklubbens implementering av de nya stadgarna, vilka ska börja gälla Schäferhundklubben önskar föra vidare diskussioner angående stadgarna och har inkommit med tidsplan för detta. Förelåg även yttrande i ärendet från Utskottet för organisations AG Stadgar i vilket utskottsgruppen avstyrker förslaget, en uppfattning som i stort biträds av FS. FS konstaterade att Schäferhundklubbens förslag inte överensstämmer med beslut om tidplan för rasklubbarnas implementering av nya stadgar, som beslutades på kongressen Efter samråd med Svenska Kennelklubben/CS finner FS ändå att det är rimligt att tillmötesgå Schäferhundklubben i inkommen dispensbegäran. FS beslutade därmed att ge dispens och arbeta i enlighet med Schäferhundklubbens förslag. FS uppdrog åt Utskottet för organisation att utse två representanter från Brukshundklubben att, tillsammans med Ionie Oskarson och Per-Inge Johansson (båda från Kennelklubbens organisation) samt representant från Schäferhundklubben, arbeta vidare med alla nivåer i Schäferhundklubbens stadgar. Tidsplan för arbetat ska tas fram av AG Stadgar, vilka också ska kalla till arbetsmöten i ärendet. FS beslutade att de nya stadgarna ska vara implementerade senast den 1 juli FS noterade vidare att där det under dispensperioden finns avvikelser gäller Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. 54 Skrivelse från SKK:s valberedning Förelåg skrivelse från Svenska Kennelklubbens valberedning i vilken förslag på nomineringar till Kennelklubbens Centralstyrelse efterfrågas till den 30 april. FS diskuterade frågan och uppdrog åt VU att besluta om namnförslag att föreslå Svenska Kennelklubbens valberedning. 55 Medlemsutveckling Konstaterades att redovisningen av medlemsutvecklingen fortsättningsvis kommer att se något annorlunda ut då medlemskategorierna sedan den nya grundstadgans införande har blivit förändrade. Jämförelsen mellan åren kan därför vara något missvisande då de olika medlemskategorierna inte är direkt jämförbara. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2010: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2010: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2010: st), familjemedlemmar st (2010: st) och st ungdomsmedlemmar (2010: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 st. FS tackade för informationen och framförde att man hoppas på en positiv utveckling. 56 Lokalområden i medlemsregistret GS informerade om det från rasklubbarnas lokalområden meddelade önskemålet att lägga upp även rasklubbarnas medlemmar i det centrala medlemsregistret. I medlemsregistret finns i dag ingen funktion för att lägga upp lokalområden, men det går att utveckla systemet. FS diskuterade frågan och uppdrog åt GS att tillsammans med Utskottet för avel och hälsa att analysera och utreda frågan om/hur i enlighet med stadgarna rasklubbarnas lokalområdesmedlemmar kan läggas upp i medlemssystemet. Analysen ska presenteras på FS-sammanträdet i oktober. 57 Kongress 2011 Program FS diskuterade av förbundskansliet framlagt förslag på program för kongressen. FS beslutade att vid kongressen genomföra workshops angående framtida finansiering av Brukshundklubbens verksamhet samt uppdrog åt kansliet att arbeta vidare med programmet. 58 Motioner till kongressen 2011 FS beslutade efter att ha tagit del av yttranden över inkomna motioner från Utskottet för avel och hälsa och Utskottet för prov och tävling och GS att föreslå kongressen följande: Motion nr 1 Införande av diarie på förbundskansliet Motion nr 2 och 3 Mondioring som officiell tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben - Avslag. Motion nr 4 Arvode till domare och tävlingsledare vid bruksprov, MH och korning Motion nr 5 Höjning av Brukshundklubbens anmälningsavgifter vid utställning Motion nr 6 Anmälningsavgift för MH gällande svenskfödda men utlandsägda hundar Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 Motion nr 7 Höjning av avgiften för mentalbeskrivning (MH) Motion nr 8 Höjning av avgiften för mentaltest (MT) FS beslutade vidare att, som föredragande vid kongressen, vad gäller FS:s motionsyttranden, utse: Motion nr 1 Införande av diarie på förbundskansliet - Generalsekreteraren Motion nr 2 och 3 Mondioring som officiell tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben - Utskottet för prov och tävling Motion nr 4 Arvode till domare och tävlingsledare vid bruksprov, MH och korning - Utskottet för avel och hälsa Motion nr 5 Höjning av Brukshundklubbens anmälningsavgifter vid utställning - Utskottet för avel och hälsa Motion nr 6 Anmälningsavgift för MH gällande svenskfödda men utlandsägda hundar - Utskottet för avel och hälsa Motion nr 7 Höjning av avgiften för mentalbeskrivning (MH) - Utskottet för avel och hälsa Motion nr 8 Höjning av avgiften för mentaltest (MT) - Utskottet för avel och hälsa Paragrafen förklarades omedelbart justerad 59 FS:s förslag till kongressen 2011 FS noterade att inga FS:s förslag föreligger att presentera kongressen. 60 Svenska Brukshundklubbens mål FS diskuterades uppdaterade mål för Svenska Brukshundklubben att förelägga kongressen. FS beslutade efter mindre justeringar att fastställa målen. 61 Verksamhetsberättelse 2010 Informerades om arbetet med verksamhetsberättelsen för FS uppdrog åt VU att besluta om verksamhetsberättelse för Kallande av hedersledamot FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i maj. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 63 Representation vid Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2011 (Jfr FS nr 1 22/2011, Jfr VU nr 2 17/2011) Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige hålls den september 2011 i Stockholm. Anmälan av delegater ska göras till Kenneklubben senast den 31 mars. FS har tidigare beslutat, och meddelat, SKK att Brukshundklubben önskar använda sig av rätten att använda fullmaktsröstning på Kennelfullmäktige. Brukshundklubben har att fördela 17 röster på ett antal delegater, samt ett antal suppleanter för dessa KF-delegater. FS beslutade, på förslag från VU, att Brukshundklubben deltar på Kennelfullmäktige med 9 delegater och därtill 6 suppleanter, att under en tvåårs tid vara Svenska Brukshundklubbens delegater vid Kennelklubbens KF 2011, se bilaga Motioner till Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2011 (Jfr FS nr 1 23/2011) Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige hålls den september 2011 i Stockholm. Förelåg motionsförslag angående effektiviserad handläggning av disciplinärenden från Utskottet för organisation. FS beslutade efter diskussion att godkänna motionsförlaget och uppdrog åt förbundskansliet att insända motionen till Kennelklubben inom föreskriven tid. FS uppdrog vidare åt VU att besluta om motionsförslag från Utskottet för avel och hälsa gällande utökning av informationen på registreringsbevis. 65 Organisationskonferens/Utbildningskonferens 2012 (Jfr FS nr 3 85/2010) FS har tidigare framfört att de årliga organisations- och utbildningskonferenserna under 2012 ska genomföras tillsammans. Arbetet med konferenserna har påbörjats av förbundskansliet, vilket nu önskar att FS redan nu tillsätter konferensansvariga från FS och utskott. FS uppdrog åt kansliet att ta fram förslag på datum och plats för den gemensamma konferensen till sammanträdet i juni. 66 Läsvärdesundersökning Barbro Olsson redogjorde för resultatet av den läsvärdesundersökning vilken genomförts i organisationen. FS noterade den väl genomförda och trovärdiga analysen och uppdrog åt kansliet att vidarebefordra läsvärdesundersökningen till redaktionsrådet för Brukshunden. 67 Medel ur Brukshundklubbens minnesfond Förelåg en ansökan om medel ur Brukshundklubbens minnesfond för bekostnad för externa instruktörer för träningsgrupp. FS beslutade att avslå ansökan då man konstaterade att motivet till ansökan om medel ur Brukshundklubbens minnesfond var så pass allmängiltigt, och redan förekommande, att många lokala brukshundklubbar och rasklubbar skulle komma att vilja söka Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 medel för aktiviteter i likhet med ansökan, och dessutom inte står för den typ av nytänkande och utveckling av verksamheten som avses i statuternas Namnbyte på lokalklubbar Anmäldes att ett antal lokala brukshundklubbar, i sin rapportering av nya stadgar, ändrat namn bl.a. genom att lägga till ett -s i slutet av sitt klubbnamn, se bilaga Profilkläder Annika Sällvik tog upp behovet av att se över förbundsstyrelsens profilkläder. FS uppdrog åt kansliet att se över behovet av, och uppdatera, förbundsstyrelsens profilkläder 70 Brukshundklubbens förtjänstmedalj Förelåg ansökningar om Brukshundklubbens förtjänstmedalj. FS beslutade att tilldela Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj till Ursula Persson och Kenneth Brorsson. 71 Ekonomisk redogörelse Skattmästaren Rolf Weiffert föredrog det ekonomiska resultatet per den 31 januari FS diskuterade det aktuella ekonomiska läget och tackade för informationen. 72 Bokslut 2010 Skattmästaren Rolf Weiffert föredrog resultatet för Noterades att vinsten för 2010 blir kronor. 73 Budget Skattmästaren Rolf Weiffert redogjorde för det reviderade budgetförslag som framarbetats av skattmästaren och GS. FS beslutade efter diskussion att ge förslag på reviderad budget för 2011 till kongressen En del i riktlinjerna är att se över möjligheten att minska kongresskostnaderna 2011 med kr. Vidare uppdrogs åt samtliga utskott att minska sina kostnader med ytterligare 10 % Förslag ska tillsändas skattmästaren inom tre veckor. GS uppdrogs vidare att minska de gemensamma kostnaderna med kr. FS beslutade slutligen att frysa arvoderingen för FS-organisationen även FS beslutade att genomföra workshops vid kongressen 2011 gällande hur underfinansierad budget ska kunna vändas till ett positivt resultat. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 74 Redovisning från utskotten Sammankallande i FS:s utskott meddelade kort vad som är aktuellt för respektive utskott. 75 Royaltyfråga kring utbildnings-dvd gällande beteendesituationer Förelåg skrivelse från Utskottet för avel och hälsa gällande royaltyfrågan vid ev. framtagning av utbildnings-dvd gällande beteendesituationer samt copyright och upphovsrättsliga rättigheter.. FS uppdrog åt GS att se över gällande regler för copyright och varumärkesskydd samt praxis gällande rojalties. 76 Revidering av Mentaltest (MT) Förelåg skrivelse från Utskottet för avel och hälsa gällande revideringav Mentaltest (MT) med förslag till förändringar av MT inför regellåsningen Förelåg även en rapport från utskottets arbetsgrupp som jobbar med revideringen av MT. FS uppdrog åt VU att fatta formellt beslut om revidering av mentaltest när Utskottet för avel och hälsa inkommit med slutgiltigt förslag, så att det sedan av kansliet kan inskickas till Svenska Kennelklubben. 77 Arvodering av rallylydnadsfunktionärer Förelåg skrivelse från Utskottet för prov och tävling med förslag på arvodering för rallylydnadsfunktionärer. FS beslutade att tillsvidare jämställa arvoderingen för rallylydnadsfunktionärer med de arvoden som för nuvarande gäller för agilityfunktionärer, detta fram till den kommande översyn som kommer att genomföras för samtliga funktionärsarvoden. 78 Agility VM 2013 (Jfr FS nr 1 34/2011) Till FS-sammanträdet i januari hade Utskottet för prov och tävling tillskrivit FS med anledning av ev. deltagande vid VM i agility 2012 som genomförs i Sydafrika. FS beslutade då att undersöka karantänsbestämmelser samt Svenska Kennelklubbens regelverk gällande landslag innan beslut fattas i frågan. Då det sedan januari har meddelats att VM i agility inte kommer att genomföras i Sydafrika beslutade FS att lägga ärendet till handlingarna. 79 Tjänstehundsbudget 2012 (Jfr FS nr 1 38/2011) Tomas Knuutila redogjorde för arbetet med tjänstehundsbudgeten för Redovisning från FS:s arbetsgrupper Kort uppdatering av läget i arbetsgrupperna genomfördes. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 81 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 82 Bordlagda ärenden Lista med bordlagda ärenden reviderades enligt bilaga (inte här). 83 Kongressuppföljning Lista med kongressuppföljning noterades enligt bilaga (inte här). 84 Nästa sammanträde FS beslutade att nästa sammanträde genomförs den 13 maj kl. 10:00-17:00 på Scandic Star Sollentuna Hotell, i samband med kongressen som genomförs den maj. 85 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 86 Anmälningsärenden a) Föregående FS-protokoll, b) Protokoll, Utskottet för hundägarutbildning, c) Protokoll, Utskottet för avel och hälsa, d) Protokoll, Utskottet för avel och hälsa, e) Protokoll, Utskottet för prov och tävling, f) Protokoll, Utskottet för samhällsnytta, g) Protokoll, Utskottet för organisation, h) Skrivelse från Svenskt Friluftsliv angående moms Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Anders Ekholm Katarina Swahn Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 Bilaga 1 FS-protokoll 2/2011 Svenska Brukshundklubbens delegater och suppleanter vid Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) Delegater och suppleanter är Brukshundklubbens representanter fram till KF Delegater Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Rolf Weiffert Anders Ekholm Nina Christoffersson Annika Sällvik Maritha Östlund-Holmsten Katinka Ryttse Suppleanter Jenny Stenberg Ragnar Bergståhl Christer Lundberg LET Andersson Bo Wiberg Håkan Holmberg RESERVER Monika Eriksson Kent Andersson Bo Edoff Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 68 Namnbyte på klubbar Kristianstads BK Trelleborgs BK Stenungsunds BK Strömstads BK Jönköpings BK Enköpings BK Svalövs BK Burlövs BK Köpings BK Sölvesborgs BK Falbygdens BK Sommenbygdens BK Lerums BK Elfsborgs BK Lysekils BK Norrköpings BK Kristinehamns BK Årjängs BK Bodens BK Oxelösunds BK SBK:s Malmöavdelning Älvsby BK Åbyn-Byske BK Gislaved Västbo BK Bilaga 2 FS-protokoll 2/2011 Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2008 Datum: 2008-01-25 Tid: 13.00-18.40 Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2010 Datum: 2010-05-07 Tid: 11:00 17:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel i samband med kongressen. Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR Lokalklubbsstadgar 2001-06-20 NORMALSTADGA FÖR LOKALKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBKförbundet) - i denna stadga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2015 Datum: 2015-11-28 -- 29 Tid: Plats: 09:00 17:00 (lördag) 08:45 12:15 (söndag) Förbundskansliet i Farsta, Stockholms Ange ev. nedan Närvarande:

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2011 Datum: 2011-10-15-16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Anki Ekelund (Lydnadsgruppen)

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 11/2012 Datum: 2012-08-06 Tid: 6 augusti 19:30 23:05 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund Holmsten Barbro Olsson Ann

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET)

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet) i denna stadga benämnd förbundet. Normalstadgan

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Protokoll Datum: 2013-05-18--19 Tid: Plats: 09:30-17:00, lördag 09:00-14:30, söndag Scandic Örebro Väst, Örebro Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26 Sida 1/10 SKK/FREE nr 1-2013 1-26 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté torsdag på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer