Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill Badh (UG Drag) Anna Holter (UG IPO-R) Thomas Lundin (UG Lydnad) Lena Sundlöf (UG Rallylydnad) Anmält förhinder: Yvonne Ahlin (UG Agility) Vakant post (UG IPO) Från kansliet: Camilla Hjort Övriga deltagare: Ange ev. nedan Justerare: Vid protokollet: Camilla Hjort Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 1 Mötets öppnande Sammankallande Barbro Olsson hälsade alla välkomna till sitt första möte som sammankallande i utskottet. Hon fortsatte därefter med en kort inledning om kommande mötesrutiner. 2 Val av protokollsjusterare Thomas Lundin valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 3 Fastställande/godkännande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nummer 4/2013 bordlades till nästkommande möte. 5 Ekonomi a) Utfall 2013 Förelåg ett preliminärt utfall för år 2013, siffrorna visar att utskottet hållit sig inom budget. Det finns poster som gått en del över budget och andra som gått under. Då ekonomin är fortsatt ansträngd krävs fortsatt uppmärksamhet och uppföljning samt noggrann budgetering. b) Budget med prioritering 2014 Barbro Olsson har gjort en enklare omfördelning inom budgeten för innevarande år, dels med tanke på minskade kostnader för agilityn men också för att kunna genomföra konferenser och andra satsningar. Utskottet uppmanades att kontrollera denna och återkomma med synpunkter. c) Skrivelser från LL Sverige Förelåg för kännedom en skrivelse från Anders Kjernholm angående framtida satsningar på lydnadslandslaget. Skrivelsen är ställd till FS. I den tidigare prioriteringen från utskottet för prov och tävling fanns inte satsningar på lydnadslandslaget men en omfördelning har gjorts så att dessa medel åter finns på plats. FS har på sitt möte behandlat ärendet och uttalat att man ser positivt på utvecklingen av LL Sverige samt uppdragit till Barbro Olsson att kontakta Anders Kjernholm i frågan. Utskottsgrupper 6 Bruks a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Nya sammankallande, Lennart Larsson, berättade att en ny grupp är tillsatt och den ska ha sitt första möte den 9 februari i Nyköping. Mästerskap b) SM 2014 års SM i bruks och IPO arrangeras av Sörmlandsdistriktet i Nynäshamn den augusti. Lennart Larsson är med i SM-gruppen och allt är under kontroll och det känns tryggt och bra. Kommunen är mycket välvilligt inställda och samarbetsvilliga. c) NoM Nordiska mästerskapen (NoM) arrangeras av Finland detta år. Det finns ingen ytterligare information från arrangören. Lennart Larsson undersöker detta vidare och Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 återkommer med besked. Platsen för arrangemanget kan ha en påverkan på ekonomin om resekostnaderna kan dra iväg. Utskottet har detta under bevakning för att kunna ta diskussion med FS om omfördelning av medel. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Bruks skall diskutera det kommande regelrevideringsarbetet på sitt möte och återkommer med tidsplan. Uppdras till Lennart Larsson att initiera kontakt med PG SBK-rasers grupp 4 för samarbete i frågan. Uppdras vidare till Barbro Olsson att kontakta SKK/PtK för deras olika deadlines inför regellåsningen f) Nya varianter på bruksprov FS uppdrog på sitt möte ( 251) åt PG SBK rasers Grupp 4 och UG Bruks att se över utvecklingsmöjligheterna för nya varianter av bruksprov. UG Bruks tar upp detta för diskussion på sitt möte i februari. Dispenser och anmälningar g) Anmälan från Varberg Förelåg en anmälan mot en medlem tillika bruksprovsdomare från Varbergs BK. Anmälan avser medlemmens agerande som publik vid officiellt bruksprov på klubben. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. h) Anmälan från Skåne Förelåg flera anmälningar från Skånedistriktet mot två bruksdomare som vid tjänstgöring på officiella bruksprov intagit alkohol och betett sig oacceptabelt. Utskottet uttalar starkt att detta inte är förenligt med det som förväntas av funktionärer inom våra verksamhetsområden. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. Auktorisationer i) Beslut från SKK/CS Förelåg en förfrågan från en bruksprovsdomare gällande fortsatt avstängning från domaruppdrag inom bruks och IPO. I ärendet finns även ett protokollsutdrag från SKK/DK där man kan läsa att det inom SKK:s organisation inte skall utdelas dubbla bestraffningar och att avstängningen från exteriördomaruppdrag för tre personer upphävs med omedelbar verkan. Utskottet beslutade att upphäva avstängningen från domaruppdrag inom vår verksamhet för aktuell domare med omedelbar verkan. Uppdrogs till Camilla Hjort att meddela domaren om vårt beslut. Punkten förklarades omedelbart justerad. Konferenser och utbildningar j) Distriktskonferens Utskottet förde en diskussion om namngivning och förväntat innehåll på olika konferenser. Distriktskonferens kanske mer är en konferens inom distriktens verksamhet där man samlar funktionärer inom ett mindre upptagningsområde. I den benämningen så kommer distriktskonferenser inom UG Bruks område inte att arrangeras med centrala medel. Däremot så kan representation från UG Bruks vara förespråkat vid distriktskonferenser. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 k) Regelkonferens Motsvarande resonemang som fördes under 6j fördes även här. Utskottet beslutade att en mer genomgripande diskussion om konferenser skall föras vid ett fysiskt möte. Övrigt l) Referensdomarkonferens En skrivelse från Övre Norrlands distrikt har inkommit där de, tillsammans med alla övriga SBK distrikt, har yttrat sin besvikelse över att referensdomarkonferensen 2013 blev inställd. Denna skrivelse är besvarad av dåvarande utskottssammankallande Katinka Ryttse. Utskottet ställer sig positiv till att planera in referensdomarkonferenser. Vid sådana konferenser skall man sträva efter att få en konsensus i tankar om bedömning och utformning av moment. Utskottet vill också diskutera vidare hur vi kan arbeta för att kontrollera kvalitén på domarkåren så att alla följer de anvisningar som kommer fram på konferenserna även de som inte har möjlighet att närvara. En referensdomarkonferens bör med fördel läggas sent på året så att man på distriktsnivå sedan kan arbeta vidare med utfallet och besluten från den centrala konferensen. Utskottet undersöker längre fram i vår om det kan komma att finnas utrymme för att kalla till en referensdomarkonferens i slutet på året. m) Överklagan mot AfBV om regelverk Förelåg en skrivelse från en medlem med en överklagan på rasklubben Belgiska Vallhundars (AfBV) ändrade kvalregler till Världsmästerskapet för Belgiska Vallhundar (FMBB). Uppdras till UG Bruks att hantera ärendet. n) Svar på anmälan från Värmland-Dal Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 66 e, där en skrivelse från en tävlande beskriver hur en domare betett sig illa vid en brukstävling på Forshaga BK. Eftersom skrivelsen även var skickad av den tävlande till Värmlandsdistriktets tävlingsavdelning beslöt Utskottet prov och tävling tillskriva distriktet med begäran om en redogörelse för handläggningen av ärendet. Värmland-Dals distrikt har inkommit med en redogörelse för hur de hanterat ärendet och Utskottet kan konstatera att ärendet är föredömligt hanterad. Därmed läggs ärendet till handlingarna. Utskottet tackade Lennart Larsson för hans första rapport som sammankallande och önskade honom lycka till med sin utskottsgrupp. 7 Lydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar förliggen men Thomas Lundin föredrog en sammanfattning av vad som behandlats på utskottsgruppens senaste möte. Mästerskap b) SM 2014 års SM i lydnad och agility arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den juni. Bekymmersamt att få en arrangör till nästa år, då man inte vet hur Agility- SM kommer att hanteras framöver. Uppdras till Barbro Olsson att kontakta SBK:s representanter i Svenska Agilityklubbens interrimstyrelse för att få mer information. c) NoM 2014 års Nordiska mästerskap arrangeras i Sverige i december på hundmässan. SKK står som arrangörer. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 d) VM 2014 års VM i lydnad arrangeras i Finland/Helsingfors den 8-10 augusti. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Lydnad har jobbat mycket med frågan om att införa ett internationellt regelverk för alla nuvarande klasser inom lydnad och att alla tävlingar i elitklass skall ske med internationell status från och med Arbetet har gjorts med hjälp av distrikten och är förankrat bland utövare. Om detta genomförs kan man införa en lättare klass novisklass med nationellt regelverk. UG Lydnad har också i samband med detta tittat på möjligheten att införa ett nationellt championat i Internationell Elitklass. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Se diskussion under 6j. Övrigt i) Regelkonferens En regelkonferens är bidragsansökt hos SKK för år Det finns också budgeterat för en konferens under 2015, det fortsatta arbetet med regelrevidering och eventuell implementering av internationella regler får avgöra om en konferens kan avhållas under 2015 eller om det tidigast är lämpligt under j) Svar till domare Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 70 a. Utskottet har till FS föreslagit att utdela disciplinär åtgärd till en domare, som utan att vara närvarande vid aktuell tävling, via Facebooks meddelandefält uttryckt sig kränkande om en domarkollegas bedömning. FS har på sitt möte beslutat att återremittera ärendet till Utskott prov och tävling att tillskriva den kritiserande domaren och uttala olämpligheten i dennes agerande. UG Lydnad har skickat en skrivelse till berörd domare och ärendet läggs därmed till handlingarna. k) Skrivelse till disciplingruppen Ärende är behandlat vid tidigare möte protokoll 2013/4 70 b där utskottet diskuterade jävsituationer för domare utifrån etiska policyn och beslöt överlämna frågan till Disciplingruppen om påföljder enligt 4 i etiska policyn. Barbro Olsson informerade om ett arbete som är initierat gällande disciplinära åtgärder, jmf 16 d nedan. Utskottet tackade Thomas Lundin för en bra rapportering vilket också var hans första som sammankallande för UG Lydnad. 8 Agility - Alla ärenden för denna grupp bordlades då inte sammankallande var närvarande vid mötet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 9 Rallylydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger Mästerskap b) SM 2014 års SM i rallylydnad arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den september. Planeringen inför detta arrangemang går enligt plan. Det är ännu oklart med arrangör av nästa års SM. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Rallylydnad har lagt ner ett stort arbete med att få ihop revideringen av reglerna. Sporten är ny och en justering av reglerna har gjorts och kunnat göras under låsningsperioden då grenen ännu inte är med i låsningsperioden. Efter mycket arbete finns nu i alla fall de regler, som gäller fram till 2017, ute på SBK:s hemsida och på SBK Tävling. Arbete med eventuella förändringar inför kommande låsningsperiod skall starta upp framöver. Uppdras till Lena Sundlöf att inkomma med tidsplan för arbetet. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens När det gäller en distriktskonferens för rallylydnad så har de genomförts genom att bjuda in alla funktionärer. Ännu så länge är grenen ny och det finns inte så många funktionärer så detta är fortfarande genomförbart. En distriktskonferens är inplanerad till i) Regelkonferens En bidragsberättigad regelkonferens är planerad till mars 2014 i Stockholm. En första inbjudan annonserades i höstas och kansliet jobbar på att boka konferensanläggning så att en slutlig inbjudan kan gå ut. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Lena Sundlöf för en bra och engagerad rapportering 10 IPO - Alla ärenden för denna grupp bordlades då ingen ny IPO-grupp är formerad. 11 IPO-R a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar från UG IPO-R:s möte i nummer 5/2013. Minnesanteckningarna har inte nått hela utskottet men de beslutspunkter som fanns lästes upp. Det är ett internationellt prov ansökt till den maj men gruppen har inte fått besked ännu om provet är beviljat. Svårigheter blir gentemot arrangörer med så kort framförhållning. Utskottet tackade för minnesanteckningarna konfirmerade de beslut som är tagna och lade dem till handlingarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Barbro Olsson påminde om att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall komma hela utskottet tillgodo så att eventuella beslut kan konfirmeras på utskottsmötena. Mästerskap b) SM 2014 års SM i IPO-R arrangeras i Varberg BK den 1-3 augusti. Det blir det första IPO-R SM:et som arrangeras men intresset verkar bli stort. d) VM 2014 års VM arrangeras i Slovenien i september. Utskottet förde en kortare diskussion om hur det skall planeras i budgeten då siffrorna skall lämnas in med en ganska lång framförhållning och annonserandet av arrangörsland kan komma kort inpå. Den ekonomiska situationen skiljer sig kraftigt åt beroende på resväg till tävlingarna. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete I minnesanteckningarna finns upptaget ett önskemål från UG IPO-R om en konsekvensändring i reglerna där man gärna ser att MH kan bytas ut mot BPH för raser där SBK ej har avelsansvaret. Denna ändring skulle vara likalydande som den skrivning som finns i bruksprovsreglerna vilken infördes Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Förslag till Internationell domare I minnesanteckningarna finns upptaget en önskan från UG IPO-R om att rekommendera Bo Gustafsson till internationell provdomare inom IPO-R. För att tävlande i Sverige inom IPO-R skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig kvalificerande poäng till VM krävs att provet bedöms av en domare med internationell status. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom IPO-R i) Regelkonferens Det är IPO-R konferens planerad till 2015 och en internationell bidragsberättigad konferens planeras under UG IPO-R återkommer med mer detaljer runt dessa längre fram Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger 12 Drag a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 Mästerskap b) SM Inom draghundssporten finns två stycken SM på snö och barmark. Arrangemangen är ett samarbete mellan Draghundsportförbundet och en lokal brukshundklubb. Resurser från centralt håll är inte aktuellt för SBK:s räkning. Snöbristen har medfört att SM på snö, som skulle genomföras i Umeå, har ställts in. Pulka SM kommer förhoppningsvis att arrangeras 2 februari i Härnösand. SM i barmarksdrag kommer förhoppningsvis att arrangeras även i år men här finns ännu ingen arrangör. d) VM Förra årets VM arrangerades i Italien i november och där kom en svensk brukshund på 17 plats, vilket är mycket bra års VM arrangeras den februari Schweiz. c) EM 2014 års EM arrangeras den 7-9 mars i Finland Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Drag kommer att starta ett projekt med att hitta en meriteringsform på barmark. Gruppen återkommer med tidsplan och innehåll på kommande möte. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom draget. i) Regelkonferens Svenska Draghundssport förbundet har en årsstämma där SBK är representerade, där diskuteras även regelfrågor. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Inga-Lill Badh för en kort men strukturerad och innehållsrik rapport. 13 Utskottsgrupper allmänt a) Bemanning utskottet Sammankallande i Utskottet är Barbro Olsson Sammankallande i grupperna är: UG Agility Yvonne Ahlin UG Bruks Lennart Larsson UG Drag Inga-Lill Badh UG IPO-R Anna Holter UG Lydnad Thomas Lundin UG Rallylydnad Lena Sundlöf UG IPO vakant b) Bemanning utskottsgrupper Då det är lite förändringar i någon utskottsgrupp och sammansättningen i Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 utskottsgrupperna inte är känd för alla uppmanades de sammankallande att se över den bemanning som finns inlagd i utskottsgruppernas uppdragsbeskrivning och korrigera dessa om så behövs. 14 Utskottsets arbetsgrupper a) Delaktighet i beslutsprocesser FS har på sitt möte uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att arbeta med att fundera över hur de kan öka delaktigheten i beslutsprocesserna för Svenska Kennelklubben länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar inom lydnad och rallylydnad. Delrapport ska lämnas till FSsammanträdet i januari samt att en slutrapport lämnas till FS-sammanträdet i februari. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en redogörelse med tillhörande önskan om förlängd beredningstid. b) Kongressuppdrag Mondioring Utskottet har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med Mondioring. Utskottet beslöt att föreslå att en beredningsgrupp tillsätts. Utskottet diskuterade lämpliga personer som kan tänkas ingå i en sådan grupp. Uppdrogs till Barbro Olsson att ta fram en uppdragsbeskrivning. Övriga medlemmar i utskottet uppmanades att inkomma med förslag på lämpliga personer att ingå i beredningsgruppen. 16 Frågor och information från FS/övriga utskott a) Deltagaravgifter på konferenser och utbildningar Alla utskott har fått i uppdrag att fundera över rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och utbildningar skall hanteras. Utskottet för prov och tävling har i sina diskussioner kommit fram till förslaget att resor ska bekostas av centrala medel men att boendet ska bekostas av deltagaren själv. Uppdras till Barbro Olsson att ta med sig denna diskussion till kommande FS-möte. b) Uppdragsbeskrivningar för person vid SM/NOM arrangemang FS har uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att ta fram en generell uppdragsbeskrivning och checklista för person som representerar Svenska Brukshundklubben (förbundet) vid SM och NOM. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en sådan uppdragsbeskrivning. c) Budgetkalkyl vid konferenser och utbildningar Barbro Olsson har tagit fram en mall för att förenkla kalkyleringen av konferenser och utbildningar. Mallen läggs upp i Dropbox och alla utskottsgruppen uppmanas att studera den och återkomma med eventuella frågor och synpunkter. Mallen är även distribuerad till alla övriga utskott. d) Rapport om olämpligt uppförande FS har initierat ett arbete med att ta fram rutinbeskrivning och guidelines för disciplinära definitioner. Ett sådant dokument skall beskriva vilka befogenheter som finns på olika nivåer och tydliggöra ansvarsfördelning mellan t.ex. distrikt och utskott kontra FS. Disciplingruppen har fått dokumentet för påseende och eventuella synpunkter och efter att det är fastställt av FS kommer det att skickas ut till utskotten. e) Klargörande av offentlighet FS har uttalat att utskottsgrupper ska dokumentera sin verksamhet i minnesanteckningar, minnesanteckningarna ska cirkuleras inom respektive utskott (och vid behov FS), men är inte offentliga, slutligen ska utskotten fatta beslut som dokumenteras i offentliga protokoll. Det är då viktigt att komma ihåg att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall finnas med i utskottets möteshandlingar för korrekt hantering av beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 f) Arvodering FS organisation FS har på sitt möte beslutat att återuppta arvodering av FSledamöter med 500 kr per sammanträde från och med 2015 och beslutade vidare att införa arvodering för utskottsledamöter med kr per år samt ytterligare 500 kr per år för utskottssammankallande. Utskottens arvodering skall ske inom ramen för utskottens budget. g) Svar om certifikat layout Utskottet för prov och tävling har tagit fram ett layoutförslag på certifikat som inte är förenligt med den layout som är gällande. Kommunikationsgruppens anser att förändring av layout på befintliga trycksaker inte är förenligt med det arbete som pågår och därför har gruppen beslutat att inte ge medgivande till ändrad layout av certifikaten i nuläget. Gruppen kommer att återkomma till frågan när en ny grafisk profil för SBK är framtagen. h) Arbets- och delegationsordning FS har beslutat att respektive utskotts arbets- och delegeringsordning ska ha ett gemensamt försättsblad med övergripande information. Utskottssammankallanden har haft två möten där detta diskuterats. FS ska fastställa dessa på FS-sammanträdet i januari. i) Agilityns framtid FS har poängterat vikten av att även i framtiden ha UG Agility inom Utskottet för prov och tävling, detta då agility är en viktig verksamhet inom Svenska Brukshundklubben. FS har konstaterat vikten av att FAQ gällande den fortsatta agilityverksamheten inom Svenska Brukshundklubben kompletteras och synliggörs i Svenska Brukshundklubbens informationskanaler. j) Budget IPO-VM FS har av PG IPO VM 2014 fått en rapport om det pågående arbetet men ska också inkomma med en uppdaterad budget till FS-sammanträdet i januari. 17 Gruppöverskridande ärenden a) Skrivelse från Blekinge om regeltolkningar En skrivelse har inkommit från Blekingedistriktet angående bristande rutiner från centralt håll gällande information om fortlöpande regeltolkningar. Blekingedistriktet anser att det omgående bör skapas ett system/forum där samtliga berörda får ta del av förändringsinformation eller regeltolkningar vid ett och samma tillfälle. Utskottet diskuterade detta och samtycker till att det är viktigt att reglerna tolkas så att alla får ta del av informationen. Utskottet kommer att arbeta vidare med detta under året. 18 Motioner till Kongressen a) Konsekvenser oacceptabelt beteende En motion har inkommit från Tjörns BK/Västradistriktet gällande konsekvenser för den tävlandes hund vid oacceptabelt beteende vid gruppmoment i lydnad och bruks. De har förslagit regeländringar bland annat så att hunden genast bör avstängas från vidare tävlan tills SKK meddelat klartecken om fortsatt tävlande och tydliggöra domarens krav på rapportskyldighet. Utskottet anser att motionären inte är helt konsekvent i sin framställan vilket gör motionen lite svår att helt ta ställning till. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen bifalls i så motto att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att göra en Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 grundläggande konsekvensutredning i motionens anda. b) Reducering av antal startande i rapport vid SM En motion har inkommit från Knivsta BK/Upplandsdistriktet gällande önskemål om reducering av antalet startande i rapporthundsgruppen vid SM med tanke på det minskande antalet tävlande i denna grupp. Utskottet anser motionen berör detaljerade frågor vad gäller regelverk. En eventuell förändring är därför möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. c) Förändrat ansökningsförfarande för lydnadsprov En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att tävlingar i lydnadsproven ansöks enligt samma regler som agility och rallylydnad. Utskottet ser det som positivt med en förkortad anmälningstid för lydnadsprov. Men en eventuell förändring är inte möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. d) Betalningsrutiner i SBK Tävling En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att det i SBK Tävling endast ska vara möjligt att betala via internet. Utskottet har diskuterat framställd motion och finner denna intressant. SBK Tävling har funnits som verktyg under ett antal år och från och med 2014 innefattar det också anmälan och rapportering av MH. I dagsläget så är betalningsförfaranden via Internet det i särklass mest använda sättet vad gäller fakturahantering och räkningar i allmänhet. Med grund i detta anser utskottet att motionärens framställan går i riktning mot att modernisera anmälningar och betalningar för tävlingar och prov inom Svenska Brukshundklubbens område fullt ut. Utskottet vill därmed föreslå ett bifall till motionen i sitt yttrande 19 Nästa möte Nästa möte är ett telefonmöte den 10 febr. kl. 20:00. Barbro Olsson har för avsikt att få till ett fysiskt möte innan sommaren så utskottet uppmanad att efterhöra i sina grupper vilka lediga helger som kan finnas. 20 Mötets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande för ett mycket givande om än långt möte och uttryckte en förväntan över att få träffa merparten vid kommande Organisationskonferens. Mötet förklarades därmed avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Barbro Olsson Thomas Lundin Camilla Hjort Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 20:00-23:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2015 Datum: 2015-02-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Ingrid Bahlenberg (UG IPO)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 7/2015 Datum: 2015-09-11--12 Tid: Kl. 09:00 till 18:30 den 12/9 Plats: Närvarande: Ordförande Fritidsbyn Kloten Barbro Olsson Thomas Lundin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-09--10 Tid: Kl. 09:00-18:30 den 9/4 Kl. 09:00-11:00 den 10/4 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2011 Datum: 2011-10-15-16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Anki Ekelund (Lydnadsgruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll för styrelsemöte 2014-08-16 Sjöhaga pensionat Närvarande Jesper Andersson Ordförande Hanna Hellgren Sekreterare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2012 Datum: 2012-03-16--17 Tid: Start fredag 16 mars kl. 12:00 med lunch kl. 18:00 Lördag kl. 09:00 17:30 Plats: Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Sektorernas allmänna verksamhet Sektorernas uppgift är att planera, genomföra och utveckla verksamhet inom

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Agilityklubben 9-2014

Svenska Agilityklubben 9-2014 Svenska Agilityklubben 9-2014 2014-10-30 160-184 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande (från punkt

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2013 Datum: 2013 01 19-20 Tid: Lörd 13.00- sönd 15.00 Plats: Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2013 Datum: 2013-08-02--04 Tid: 10:00 Plats: Gammelkroppa, Filipstad Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 2/2016 Datum: 2016-03-14 Tid: Kl. 19:00 21:00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 4/2012 2012-08-30 86-106 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2013 Datum: 2013-03-15--16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Norrköping Nord Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2014 1-16 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 23 januari 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Jag bor tillsammans med min sambo som har två malinois i Sorunda i Nynäshamn.

Jag bor tillsammans med min sambo som har två malinois i Sorunda i Nynäshamn. Lennart Larsson Jag blev medlem i Botkyrka Brukshundklubb 1979 och är den klubben fortfarande trogen. Jag har varit med i flertal sektorer men mest tid har varit i tävlingssektorn. Jag var även ordförande

Läs mer