Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill Badh (UG Drag) Anna Holter (UG IPO-R) Thomas Lundin (UG Lydnad) Lena Sundlöf (UG Rallylydnad) Anmält förhinder: Yvonne Ahlin (UG Agility) Vakant post (UG IPO) Från kansliet: Camilla Hjort Övriga deltagare: Ange ev. nedan Justerare: Vid protokollet: Camilla Hjort Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 1 Mötets öppnande Sammankallande Barbro Olsson hälsade alla välkomna till sitt första möte som sammankallande i utskottet. Hon fortsatte därefter med en kort inledning om kommande mötesrutiner. 2 Val av protokollsjusterare Thomas Lundin valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 3 Fastställande/godkännande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nummer 4/2013 bordlades till nästkommande möte. 5 Ekonomi a) Utfall 2013 Förelåg ett preliminärt utfall för år 2013, siffrorna visar att utskottet hållit sig inom budget. Det finns poster som gått en del över budget och andra som gått under. Då ekonomin är fortsatt ansträngd krävs fortsatt uppmärksamhet och uppföljning samt noggrann budgetering. b) Budget med prioritering 2014 Barbro Olsson har gjort en enklare omfördelning inom budgeten för innevarande år, dels med tanke på minskade kostnader för agilityn men också för att kunna genomföra konferenser och andra satsningar. Utskottet uppmanades att kontrollera denna och återkomma med synpunkter. c) Skrivelser från LL Sverige Förelåg för kännedom en skrivelse från Anders Kjernholm angående framtida satsningar på lydnadslandslaget. Skrivelsen är ställd till FS. I den tidigare prioriteringen från utskottet för prov och tävling fanns inte satsningar på lydnadslandslaget men en omfördelning har gjorts så att dessa medel åter finns på plats. FS har på sitt möte behandlat ärendet och uttalat att man ser positivt på utvecklingen av LL Sverige samt uppdragit till Barbro Olsson att kontakta Anders Kjernholm i frågan. Utskottsgrupper 6 Bruks a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Nya sammankallande, Lennart Larsson, berättade att en ny grupp är tillsatt och den ska ha sitt första möte den 9 februari i Nyköping. Mästerskap b) SM 2014 års SM i bruks och IPO arrangeras av Sörmlandsdistriktet i Nynäshamn den augusti. Lennart Larsson är med i SM-gruppen och allt är under kontroll och det känns tryggt och bra. Kommunen är mycket välvilligt inställda och samarbetsvilliga. c) NoM Nordiska mästerskapen (NoM) arrangeras av Finland detta år. Det finns ingen ytterligare information från arrangören. Lennart Larsson undersöker detta vidare och Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 återkommer med besked. Platsen för arrangemanget kan ha en påverkan på ekonomin om resekostnaderna kan dra iväg. Utskottet har detta under bevakning för att kunna ta diskussion med FS om omfördelning av medel. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Bruks skall diskutera det kommande regelrevideringsarbetet på sitt möte och återkommer med tidsplan. Uppdras till Lennart Larsson att initiera kontakt med PG SBK-rasers grupp 4 för samarbete i frågan. Uppdras vidare till Barbro Olsson att kontakta SKK/PtK för deras olika deadlines inför regellåsningen f) Nya varianter på bruksprov FS uppdrog på sitt möte ( 251) åt PG SBK rasers Grupp 4 och UG Bruks att se över utvecklingsmöjligheterna för nya varianter av bruksprov. UG Bruks tar upp detta för diskussion på sitt möte i februari. Dispenser och anmälningar g) Anmälan från Varberg Förelåg en anmälan mot en medlem tillika bruksprovsdomare från Varbergs BK. Anmälan avser medlemmens agerande som publik vid officiellt bruksprov på klubben. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. h) Anmälan från Skåne Förelåg flera anmälningar från Skånedistriktet mot två bruksdomare som vid tjänstgöring på officiella bruksprov intagit alkohol och betett sig oacceptabelt. Utskottet uttalar starkt att detta inte är förenligt med det som förväntas av funktionärer inom våra verksamhetsområden. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. Auktorisationer i) Beslut från SKK/CS Förelåg en förfrågan från en bruksprovsdomare gällande fortsatt avstängning från domaruppdrag inom bruks och IPO. I ärendet finns även ett protokollsutdrag från SKK/DK där man kan läsa att det inom SKK:s organisation inte skall utdelas dubbla bestraffningar och att avstängningen från exteriördomaruppdrag för tre personer upphävs med omedelbar verkan. Utskottet beslutade att upphäva avstängningen från domaruppdrag inom vår verksamhet för aktuell domare med omedelbar verkan. Uppdrogs till Camilla Hjort att meddela domaren om vårt beslut. Punkten förklarades omedelbart justerad. Konferenser och utbildningar j) Distriktskonferens Utskottet förde en diskussion om namngivning och förväntat innehåll på olika konferenser. Distriktskonferens kanske mer är en konferens inom distriktens verksamhet där man samlar funktionärer inom ett mindre upptagningsområde. I den benämningen så kommer distriktskonferenser inom UG Bruks område inte att arrangeras med centrala medel. Däremot så kan representation från UG Bruks vara förespråkat vid distriktskonferenser. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 k) Regelkonferens Motsvarande resonemang som fördes under 6j fördes även här. Utskottet beslutade att en mer genomgripande diskussion om konferenser skall föras vid ett fysiskt möte. Övrigt l) Referensdomarkonferens En skrivelse från Övre Norrlands distrikt har inkommit där de, tillsammans med alla övriga SBK distrikt, har yttrat sin besvikelse över att referensdomarkonferensen 2013 blev inställd. Denna skrivelse är besvarad av dåvarande utskottssammankallande Katinka Ryttse. Utskottet ställer sig positiv till att planera in referensdomarkonferenser. Vid sådana konferenser skall man sträva efter att få en konsensus i tankar om bedömning och utformning av moment. Utskottet vill också diskutera vidare hur vi kan arbeta för att kontrollera kvalitén på domarkåren så att alla följer de anvisningar som kommer fram på konferenserna även de som inte har möjlighet att närvara. En referensdomarkonferens bör med fördel läggas sent på året så att man på distriktsnivå sedan kan arbeta vidare med utfallet och besluten från den centrala konferensen. Utskottet undersöker längre fram i vår om det kan komma att finnas utrymme för att kalla till en referensdomarkonferens i slutet på året. m) Överklagan mot AfBV om regelverk Förelåg en skrivelse från en medlem med en överklagan på rasklubben Belgiska Vallhundars (AfBV) ändrade kvalregler till Världsmästerskapet för Belgiska Vallhundar (FMBB). Uppdras till UG Bruks att hantera ärendet. n) Svar på anmälan från Värmland-Dal Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 66 e, där en skrivelse från en tävlande beskriver hur en domare betett sig illa vid en brukstävling på Forshaga BK. Eftersom skrivelsen även var skickad av den tävlande till Värmlandsdistriktets tävlingsavdelning beslöt Utskottet prov och tävling tillskriva distriktet med begäran om en redogörelse för handläggningen av ärendet. Värmland-Dals distrikt har inkommit med en redogörelse för hur de hanterat ärendet och Utskottet kan konstatera att ärendet är föredömligt hanterad. Därmed läggs ärendet till handlingarna. Utskottet tackade Lennart Larsson för hans första rapport som sammankallande och önskade honom lycka till med sin utskottsgrupp. 7 Lydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar förliggen men Thomas Lundin föredrog en sammanfattning av vad som behandlats på utskottsgruppens senaste möte. Mästerskap b) SM 2014 års SM i lydnad och agility arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den juni. Bekymmersamt att få en arrangör till nästa år, då man inte vet hur Agility- SM kommer att hanteras framöver. Uppdras till Barbro Olsson att kontakta SBK:s representanter i Svenska Agilityklubbens interrimstyrelse för att få mer information. c) NoM 2014 års Nordiska mästerskap arrangeras i Sverige i december på hundmässan. SKK står som arrangörer. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 d) VM 2014 års VM i lydnad arrangeras i Finland/Helsingfors den 8-10 augusti. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Lydnad har jobbat mycket med frågan om att införa ett internationellt regelverk för alla nuvarande klasser inom lydnad och att alla tävlingar i elitklass skall ske med internationell status från och med Arbetet har gjorts med hjälp av distrikten och är förankrat bland utövare. Om detta genomförs kan man införa en lättare klass novisklass med nationellt regelverk. UG Lydnad har också i samband med detta tittat på möjligheten att införa ett nationellt championat i Internationell Elitklass. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Se diskussion under 6j. Övrigt i) Regelkonferens En regelkonferens är bidragsansökt hos SKK för år Det finns också budgeterat för en konferens under 2015, det fortsatta arbetet med regelrevidering och eventuell implementering av internationella regler får avgöra om en konferens kan avhållas under 2015 eller om det tidigast är lämpligt under j) Svar till domare Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 70 a. Utskottet har till FS föreslagit att utdela disciplinär åtgärd till en domare, som utan att vara närvarande vid aktuell tävling, via Facebooks meddelandefält uttryckt sig kränkande om en domarkollegas bedömning. FS har på sitt möte beslutat att återremittera ärendet till Utskott prov och tävling att tillskriva den kritiserande domaren och uttala olämpligheten i dennes agerande. UG Lydnad har skickat en skrivelse till berörd domare och ärendet läggs därmed till handlingarna. k) Skrivelse till disciplingruppen Ärende är behandlat vid tidigare möte protokoll 2013/4 70 b där utskottet diskuterade jävsituationer för domare utifrån etiska policyn och beslöt överlämna frågan till Disciplingruppen om påföljder enligt 4 i etiska policyn. Barbro Olsson informerade om ett arbete som är initierat gällande disciplinära åtgärder, jmf 16 d nedan. Utskottet tackade Thomas Lundin för en bra rapportering vilket också var hans första som sammankallande för UG Lydnad. 8 Agility - Alla ärenden för denna grupp bordlades då inte sammankallande var närvarande vid mötet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 9 Rallylydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger Mästerskap b) SM 2014 års SM i rallylydnad arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den september. Planeringen inför detta arrangemang går enligt plan. Det är ännu oklart med arrangör av nästa års SM. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Rallylydnad har lagt ner ett stort arbete med att få ihop revideringen av reglerna. Sporten är ny och en justering av reglerna har gjorts och kunnat göras under låsningsperioden då grenen ännu inte är med i låsningsperioden. Efter mycket arbete finns nu i alla fall de regler, som gäller fram till 2017, ute på SBK:s hemsida och på SBK Tävling. Arbete med eventuella förändringar inför kommande låsningsperiod skall starta upp framöver. Uppdras till Lena Sundlöf att inkomma med tidsplan för arbetet. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens När det gäller en distriktskonferens för rallylydnad så har de genomförts genom att bjuda in alla funktionärer. Ännu så länge är grenen ny och det finns inte så många funktionärer så detta är fortfarande genomförbart. En distriktskonferens är inplanerad till i) Regelkonferens En bidragsberättigad regelkonferens är planerad till mars 2014 i Stockholm. En första inbjudan annonserades i höstas och kansliet jobbar på att boka konferensanläggning så att en slutlig inbjudan kan gå ut. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Lena Sundlöf för en bra och engagerad rapportering 10 IPO - Alla ärenden för denna grupp bordlades då ingen ny IPO-grupp är formerad. 11 IPO-R a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar från UG IPO-R:s möte i nummer 5/2013. Minnesanteckningarna har inte nått hela utskottet men de beslutspunkter som fanns lästes upp. Det är ett internationellt prov ansökt till den maj men gruppen har inte fått besked ännu om provet är beviljat. Svårigheter blir gentemot arrangörer med så kort framförhållning. Utskottet tackade för minnesanteckningarna konfirmerade de beslut som är tagna och lade dem till handlingarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Barbro Olsson påminde om att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall komma hela utskottet tillgodo så att eventuella beslut kan konfirmeras på utskottsmötena. Mästerskap b) SM 2014 års SM i IPO-R arrangeras i Varberg BK den 1-3 augusti. Det blir det första IPO-R SM:et som arrangeras men intresset verkar bli stort. d) VM 2014 års VM arrangeras i Slovenien i september. Utskottet förde en kortare diskussion om hur det skall planeras i budgeten då siffrorna skall lämnas in med en ganska lång framförhållning och annonserandet av arrangörsland kan komma kort inpå. Den ekonomiska situationen skiljer sig kraftigt åt beroende på resväg till tävlingarna. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete I minnesanteckningarna finns upptaget ett önskemål från UG IPO-R om en konsekvensändring i reglerna där man gärna ser att MH kan bytas ut mot BPH för raser där SBK ej har avelsansvaret. Denna ändring skulle vara likalydande som den skrivning som finns i bruksprovsreglerna vilken infördes Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Förslag till Internationell domare I minnesanteckningarna finns upptaget en önskan från UG IPO-R om att rekommendera Bo Gustafsson till internationell provdomare inom IPO-R. För att tävlande i Sverige inom IPO-R skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig kvalificerande poäng till VM krävs att provet bedöms av en domare med internationell status. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom IPO-R i) Regelkonferens Det är IPO-R konferens planerad till 2015 och en internationell bidragsberättigad konferens planeras under UG IPO-R återkommer med mer detaljer runt dessa längre fram Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger 12 Drag a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 Mästerskap b) SM Inom draghundssporten finns två stycken SM på snö och barmark. Arrangemangen är ett samarbete mellan Draghundsportförbundet och en lokal brukshundklubb. Resurser från centralt håll är inte aktuellt för SBK:s räkning. Snöbristen har medfört att SM på snö, som skulle genomföras i Umeå, har ställts in. Pulka SM kommer förhoppningsvis att arrangeras 2 februari i Härnösand. SM i barmarksdrag kommer förhoppningsvis att arrangeras även i år men här finns ännu ingen arrangör. d) VM Förra årets VM arrangerades i Italien i november och där kom en svensk brukshund på 17 plats, vilket är mycket bra års VM arrangeras den februari Schweiz. c) EM 2014 års EM arrangeras den 7-9 mars i Finland Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Drag kommer att starta ett projekt med att hitta en meriteringsform på barmark. Gruppen återkommer med tidsplan och innehåll på kommande möte. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom draget. i) Regelkonferens Svenska Draghundssport förbundet har en årsstämma där SBK är representerade, där diskuteras även regelfrågor. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Inga-Lill Badh för en kort men strukturerad och innehållsrik rapport. 13 Utskottsgrupper allmänt a) Bemanning utskottet Sammankallande i Utskottet är Barbro Olsson Sammankallande i grupperna är: UG Agility Yvonne Ahlin UG Bruks Lennart Larsson UG Drag Inga-Lill Badh UG IPO-R Anna Holter UG Lydnad Thomas Lundin UG Rallylydnad Lena Sundlöf UG IPO vakant b) Bemanning utskottsgrupper Då det är lite förändringar i någon utskottsgrupp och sammansättningen i Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 utskottsgrupperna inte är känd för alla uppmanades de sammankallande att se över den bemanning som finns inlagd i utskottsgruppernas uppdragsbeskrivning och korrigera dessa om så behövs. 14 Utskottsets arbetsgrupper a) Delaktighet i beslutsprocesser FS har på sitt möte uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att arbeta med att fundera över hur de kan öka delaktigheten i beslutsprocesserna för Svenska Kennelklubben länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar inom lydnad och rallylydnad. Delrapport ska lämnas till FSsammanträdet i januari samt att en slutrapport lämnas till FS-sammanträdet i februari. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en redogörelse med tillhörande önskan om förlängd beredningstid. b) Kongressuppdrag Mondioring Utskottet har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med Mondioring. Utskottet beslöt att föreslå att en beredningsgrupp tillsätts. Utskottet diskuterade lämpliga personer som kan tänkas ingå i en sådan grupp. Uppdrogs till Barbro Olsson att ta fram en uppdragsbeskrivning. Övriga medlemmar i utskottet uppmanades att inkomma med förslag på lämpliga personer att ingå i beredningsgruppen. 16 Frågor och information från FS/övriga utskott a) Deltagaravgifter på konferenser och utbildningar Alla utskott har fått i uppdrag att fundera över rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och utbildningar skall hanteras. Utskottet för prov och tävling har i sina diskussioner kommit fram till förslaget att resor ska bekostas av centrala medel men att boendet ska bekostas av deltagaren själv. Uppdras till Barbro Olsson att ta med sig denna diskussion till kommande FS-möte. b) Uppdragsbeskrivningar för person vid SM/NOM arrangemang FS har uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att ta fram en generell uppdragsbeskrivning och checklista för person som representerar Svenska Brukshundklubben (förbundet) vid SM och NOM. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en sådan uppdragsbeskrivning. c) Budgetkalkyl vid konferenser och utbildningar Barbro Olsson har tagit fram en mall för att förenkla kalkyleringen av konferenser och utbildningar. Mallen läggs upp i Dropbox och alla utskottsgruppen uppmanas att studera den och återkomma med eventuella frågor och synpunkter. Mallen är även distribuerad till alla övriga utskott. d) Rapport om olämpligt uppförande FS har initierat ett arbete med att ta fram rutinbeskrivning och guidelines för disciplinära definitioner. Ett sådant dokument skall beskriva vilka befogenheter som finns på olika nivåer och tydliggöra ansvarsfördelning mellan t.ex. distrikt och utskott kontra FS. Disciplingruppen har fått dokumentet för påseende och eventuella synpunkter och efter att det är fastställt av FS kommer det att skickas ut till utskotten. e) Klargörande av offentlighet FS har uttalat att utskottsgrupper ska dokumentera sin verksamhet i minnesanteckningar, minnesanteckningarna ska cirkuleras inom respektive utskott (och vid behov FS), men är inte offentliga, slutligen ska utskotten fatta beslut som dokumenteras i offentliga protokoll. Det är då viktigt att komma ihåg att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall finnas med i utskottets möteshandlingar för korrekt hantering av beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 f) Arvodering FS organisation FS har på sitt möte beslutat att återuppta arvodering av FSledamöter med 500 kr per sammanträde från och med 2015 och beslutade vidare att införa arvodering för utskottsledamöter med kr per år samt ytterligare 500 kr per år för utskottssammankallande. Utskottens arvodering skall ske inom ramen för utskottens budget. g) Svar om certifikat layout Utskottet för prov och tävling har tagit fram ett layoutförslag på certifikat som inte är förenligt med den layout som är gällande. Kommunikationsgruppens anser att förändring av layout på befintliga trycksaker inte är förenligt med det arbete som pågår och därför har gruppen beslutat att inte ge medgivande till ändrad layout av certifikaten i nuläget. Gruppen kommer att återkomma till frågan när en ny grafisk profil för SBK är framtagen. h) Arbets- och delegationsordning FS har beslutat att respektive utskotts arbets- och delegeringsordning ska ha ett gemensamt försättsblad med övergripande information. Utskottssammankallanden har haft två möten där detta diskuterats. FS ska fastställa dessa på FS-sammanträdet i januari. i) Agilityns framtid FS har poängterat vikten av att även i framtiden ha UG Agility inom Utskottet för prov och tävling, detta då agility är en viktig verksamhet inom Svenska Brukshundklubben. FS har konstaterat vikten av att FAQ gällande den fortsatta agilityverksamheten inom Svenska Brukshundklubben kompletteras och synliggörs i Svenska Brukshundklubbens informationskanaler. j) Budget IPO-VM FS har av PG IPO VM 2014 fått en rapport om det pågående arbetet men ska också inkomma med en uppdaterad budget till FS-sammanträdet i januari. 17 Gruppöverskridande ärenden a) Skrivelse från Blekinge om regeltolkningar En skrivelse har inkommit från Blekingedistriktet angående bristande rutiner från centralt håll gällande information om fortlöpande regeltolkningar. Blekingedistriktet anser att det omgående bör skapas ett system/forum där samtliga berörda får ta del av förändringsinformation eller regeltolkningar vid ett och samma tillfälle. Utskottet diskuterade detta och samtycker till att det är viktigt att reglerna tolkas så att alla får ta del av informationen. Utskottet kommer att arbeta vidare med detta under året. 18 Motioner till Kongressen a) Konsekvenser oacceptabelt beteende En motion har inkommit från Tjörns BK/Västradistriktet gällande konsekvenser för den tävlandes hund vid oacceptabelt beteende vid gruppmoment i lydnad och bruks. De har förslagit regeländringar bland annat så att hunden genast bör avstängas från vidare tävlan tills SKK meddelat klartecken om fortsatt tävlande och tydliggöra domarens krav på rapportskyldighet. Utskottet anser att motionären inte är helt konsekvent i sin framställan vilket gör motionen lite svår att helt ta ställning till. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen bifalls i så motto att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att göra en Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 grundläggande konsekvensutredning i motionens anda. b) Reducering av antal startande i rapport vid SM En motion har inkommit från Knivsta BK/Upplandsdistriktet gällande önskemål om reducering av antalet startande i rapporthundsgruppen vid SM med tanke på det minskande antalet tävlande i denna grupp. Utskottet anser motionen berör detaljerade frågor vad gäller regelverk. En eventuell förändring är därför möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. c) Förändrat ansökningsförfarande för lydnadsprov En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att tävlingar i lydnadsproven ansöks enligt samma regler som agility och rallylydnad. Utskottet ser det som positivt med en förkortad anmälningstid för lydnadsprov. Men en eventuell förändring är inte möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. d) Betalningsrutiner i SBK Tävling En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att det i SBK Tävling endast ska vara möjligt att betala via internet. Utskottet har diskuterat framställd motion och finner denna intressant. SBK Tävling har funnits som verktyg under ett antal år och från och med 2014 innefattar det också anmälan och rapportering av MH. I dagsläget så är betalningsförfaranden via Internet det i särklass mest använda sättet vad gäller fakturahantering och räkningar i allmänhet. Med grund i detta anser utskottet att motionärens framställan går i riktning mot att modernisera anmälningar och betalningar för tävlingar och prov inom Svenska Brukshundklubbens område fullt ut. Utskottet vill därmed föreslå ett bifall till motionen i sitt yttrande 19 Nästa möte Nästa möte är ett telefonmöte den 10 febr. kl. 20:00. Barbro Olsson har för avsikt att få till ett fysiskt möte innan sommaren så utskottet uppmanad att efterhöra i sina grupper vilka lediga helger som kan finnas. 20 Mötets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande för ett mycket givande om än långt möte och uttryckte en förväntan över att få träffa merparten vid kommande Organisationskonferens. Mötet förklarades därmed avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Barbro Olsson Thomas Lundin Camilla Hjort Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 123/14 Tre perspektiv på Konflikt och försoning en ny arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer