Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill Badh (UG Drag) Anna Holter (UG IPO-R) Thomas Lundin (UG Lydnad) Lena Sundlöf (UG Rallylydnad) Anmält förhinder: Yvonne Ahlin (UG Agility) Vakant post (UG IPO) Från kansliet: Camilla Hjort Övriga deltagare: Ange ev. nedan Justerare: Vid protokollet: Camilla Hjort Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 1 Mötets öppnande Sammankallande Barbro Olsson hälsade alla välkomna till sitt första möte som sammankallande i utskottet. Hon fortsatte därefter med en kort inledning om kommande mötesrutiner. 2 Val av protokollsjusterare Thomas Lundin valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 3 Fastställande/godkännande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nummer 4/2013 bordlades till nästkommande möte. 5 Ekonomi a) Utfall 2013 Förelåg ett preliminärt utfall för år 2013, siffrorna visar att utskottet hållit sig inom budget. Det finns poster som gått en del över budget och andra som gått under. Då ekonomin är fortsatt ansträngd krävs fortsatt uppmärksamhet och uppföljning samt noggrann budgetering. b) Budget med prioritering 2014 Barbro Olsson har gjort en enklare omfördelning inom budgeten för innevarande år, dels med tanke på minskade kostnader för agilityn men också för att kunna genomföra konferenser och andra satsningar. Utskottet uppmanades att kontrollera denna och återkomma med synpunkter. c) Skrivelser från LL Sverige Förelåg för kännedom en skrivelse från Anders Kjernholm angående framtida satsningar på lydnadslandslaget. Skrivelsen är ställd till FS. I den tidigare prioriteringen från utskottet för prov och tävling fanns inte satsningar på lydnadslandslaget men en omfördelning har gjorts så att dessa medel åter finns på plats. FS har på sitt möte behandlat ärendet och uttalat att man ser positivt på utvecklingen av LL Sverige samt uppdragit till Barbro Olsson att kontakta Anders Kjernholm i frågan. Utskottsgrupper 6 Bruks a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Nya sammankallande, Lennart Larsson, berättade att en ny grupp är tillsatt och den ska ha sitt första möte den 9 februari i Nyköping. Mästerskap b) SM 2014 års SM i bruks och IPO arrangeras av Sörmlandsdistriktet i Nynäshamn den augusti. Lennart Larsson är med i SM-gruppen och allt är under kontroll och det känns tryggt och bra. Kommunen är mycket välvilligt inställda och samarbetsvilliga. c) NoM Nordiska mästerskapen (NoM) arrangeras av Finland detta år. Det finns ingen ytterligare information från arrangören. Lennart Larsson undersöker detta vidare och Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 återkommer med besked. Platsen för arrangemanget kan ha en påverkan på ekonomin om resekostnaderna kan dra iväg. Utskottet har detta under bevakning för att kunna ta diskussion med FS om omfördelning av medel. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Bruks skall diskutera det kommande regelrevideringsarbetet på sitt möte och återkommer med tidsplan. Uppdras till Lennart Larsson att initiera kontakt med PG SBK-rasers grupp 4 för samarbete i frågan. Uppdras vidare till Barbro Olsson att kontakta SKK/PtK för deras olika deadlines inför regellåsningen f) Nya varianter på bruksprov FS uppdrog på sitt möte ( 251) åt PG SBK rasers Grupp 4 och UG Bruks att se över utvecklingsmöjligheterna för nya varianter av bruksprov. UG Bruks tar upp detta för diskussion på sitt möte i februari. Dispenser och anmälningar g) Anmälan från Varberg Förelåg en anmälan mot en medlem tillika bruksprovsdomare från Varbergs BK. Anmälan avser medlemmens agerande som publik vid officiellt bruksprov på klubben. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. h) Anmälan från Skåne Förelåg flera anmälningar från Skånedistriktet mot två bruksdomare som vid tjänstgöring på officiella bruksprov intagit alkohol och betett sig oacceptabelt. Utskottet uttalar starkt att detta inte är förenligt med det som förväntas av funktionärer inom våra verksamhetsområden. Uppdras till UG Bruks att förbereda ärendet och återkomma med förslag till hantering inför utskottets nästa möte. Ärendet bordlägges tills beslutsunderlag inkommit från UG Bruks. Auktorisationer i) Beslut från SKK/CS Förelåg en förfrågan från en bruksprovsdomare gällande fortsatt avstängning från domaruppdrag inom bruks och IPO. I ärendet finns även ett protokollsutdrag från SKK/DK där man kan läsa att det inom SKK:s organisation inte skall utdelas dubbla bestraffningar och att avstängningen från exteriördomaruppdrag för tre personer upphävs med omedelbar verkan. Utskottet beslutade att upphäva avstängningen från domaruppdrag inom vår verksamhet för aktuell domare med omedelbar verkan. Uppdrogs till Camilla Hjort att meddela domaren om vårt beslut. Punkten förklarades omedelbart justerad. Konferenser och utbildningar j) Distriktskonferens Utskottet förde en diskussion om namngivning och förväntat innehåll på olika konferenser. Distriktskonferens kanske mer är en konferens inom distriktens verksamhet där man samlar funktionärer inom ett mindre upptagningsområde. I den benämningen så kommer distriktskonferenser inom UG Bruks område inte att arrangeras med centrala medel. Däremot så kan representation från UG Bruks vara förespråkat vid distriktskonferenser. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 k) Regelkonferens Motsvarande resonemang som fördes under 6j fördes även här. Utskottet beslutade att en mer genomgripande diskussion om konferenser skall föras vid ett fysiskt möte. Övrigt l) Referensdomarkonferens En skrivelse från Övre Norrlands distrikt har inkommit där de, tillsammans med alla övriga SBK distrikt, har yttrat sin besvikelse över att referensdomarkonferensen 2013 blev inställd. Denna skrivelse är besvarad av dåvarande utskottssammankallande Katinka Ryttse. Utskottet ställer sig positiv till att planera in referensdomarkonferenser. Vid sådana konferenser skall man sträva efter att få en konsensus i tankar om bedömning och utformning av moment. Utskottet vill också diskutera vidare hur vi kan arbeta för att kontrollera kvalitén på domarkåren så att alla följer de anvisningar som kommer fram på konferenserna även de som inte har möjlighet att närvara. En referensdomarkonferens bör med fördel läggas sent på året så att man på distriktsnivå sedan kan arbeta vidare med utfallet och besluten från den centrala konferensen. Utskottet undersöker längre fram i vår om det kan komma att finnas utrymme för att kalla till en referensdomarkonferens i slutet på året. m) Överklagan mot AfBV om regelverk Förelåg en skrivelse från en medlem med en överklagan på rasklubben Belgiska Vallhundars (AfBV) ändrade kvalregler till Världsmästerskapet för Belgiska Vallhundar (FMBB). Uppdras till UG Bruks att hantera ärendet. n) Svar på anmälan från Värmland-Dal Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 66 e, där en skrivelse från en tävlande beskriver hur en domare betett sig illa vid en brukstävling på Forshaga BK. Eftersom skrivelsen även var skickad av den tävlande till Värmlandsdistriktets tävlingsavdelning beslöt Utskottet prov och tävling tillskriva distriktet med begäran om en redogörelse för handläggningen av ärendet. Värmland-Dals distrikt har inkommit med en redogörelse för hur de hanterat ärendet och Utskottet kan konstatera att ärendet är föredömligt hanterad. Därmed läggs ärendet till handlingarna. Utskottet tackade Lennart Larsson för hans första rapport som sammankallande och önskade honom lycka till med sin utskottsgrupp. 7 Lydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar förliggen men Thomas Lundin föredrog en sammanfattning av vad som behandlats på utskottsgruppens senaste möte. Mästerskap b) SM 2014 års SM i lydnad och agility arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den juni. Bekymmersamt att få en arrangör till nästa år, då man inte vet hur Agility- SM kommer att hanteras framöver. Uppdras till Barbro Olsson att kontakta SBK:s representanter i Svenska Agilityklubbens interrimstyrelse för att få mer information. c) NoM 2014 års Nordiska mästerskap arrangeras i Sverige i december på hundmässan. SKK står som arrangörer. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 d) VM 2014 års VM i lydnad arrangeras i Finland/Helsingfors den 8-10 augusti. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Lydnad har jobbat mycket med frågan om att införa ett internationellt regelverk för alla nuvarande klasser inom lydnad och att alla tävlingar i elitklass skall ske med internationell status från och med Arbetet har gjorts med hjälp av distrikten och är förankrat bland utövare. Om detta genomförs kan man införa en lättare klass novisklass med nationellt regelverk. UG Lydnad har också i samband med detta tittat på möjligheten att införa ett nationellt championat i Internationell Elitklass. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Se diskussion under 6j. Övrigt i) Regelkonferens En regelkonferens är bidragsansökt hos SKK för år Det finns också budgeterat för en konferens under 2015, det fortsatta arbetet med regelrevidering och eventuell implementering av internationella regler får avgöra om en konferens kan avhållas under 2015 eller om det tidigast är lämpligt under j) Svar till domare Ärendet är behandlat vid ett tidigare möte protokoll 2013/4 70 a. Utskottet har till FS föreslagit att utdela disciplinär åtgärd till en domare, som utan att vara närvarande vid aktuell tävling, via Facebooks meddelandefält uttryckt sig kränkande om en domarkollegas bedömning. FS har på sitt möte beslutat att återremittera ärendet till Utskott prov och tävling att tillskriva den kritiserande domaren och uttala olämpligheten i dennes agerande. UG Lydnad har skickat en skrivelse till berörd domare och ärendet läggs därmed till handlingarna. k) Skrivelse till disciplingruppen Ärende är behandlat vid tidigare möte protokoll 2013/4 70 b där utskottet diskuterade jävsituationer för domare utifrån etiska policyn och beslöt överlämna frågan till Disciplingruppen om påföljder enligt 4 i etiska policyn. Barbro Olsson informerade om ett arbete som är initierat gällande disciplinära åtgärder, jmf 16 d nedan. Utskottet tackade Thomas Lundin för en bra rapportering vilket också var hans första som sammankallande för UG Lydnad. 8 Agility - Alla ärenden för denna grupp bordlades då inte sammankallande var närvarande vid mötet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 9 Rallylydnad a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger Mästerskap b) SM 2014 års SM i rallylydnad arrangeras av Mellannorrlandsdistriktet i Sollefteå den september. Planeringen inför detta arrangemang går enligt plan. Det är ännu oklart med arrangör av nästa års SM. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Rallylydnad har lagt ner ett stort arbete med att få ihop revideringen av reglerna. Sporten är ny och en justering av reglerna har gjorts och kunnat göras under låsningsperioden då grenen ännu inte är med i låsningsperioden. Efter mycket arbete finns nu i alla fall de regler, som gäller fram till 2017, ute på SBK:s hemsida och på SBK Tävling. Arbete med eventuella förändringar inför kommande låsningsperiod skall starta upp framöver. Uppdras till Lena Sundlöf att inkomma med tidsplan för arbetet. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens När det gäller en distriktskonferens för rallylydnad så har de genomförts genom att bjuda in alla funktionärer. Ännu så länge är grenen ny och det finns inte så många funktionärer så detta är fortfarande genomförbart. En distriktskonferens är inplanerad till i) Regelkonferens En bidragsberättigad regelkonferens är planerad till mars 2014 i Stockholm. En första inbjudan annonserades i höstas och kansliet jobbar på att boka konferensanläggning så att en slutlig inbjudan kan gå ut. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Lena Sundlöf för en bra och engagerad rapportering 10 IPO - Alla ärenden för denna grupp bordlades då ingen ny IPO-grupp är formerad. 11 IPO-R a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar från UG IPO-R:s möte i nummer 5/2013. Minnesanteckningarna har inte nått hela utskottet men de beslutspunkter som fanns lästes upp. Det är ett internationellt prov ansökt till den maj men gruppen har inte fått besked ännu om provet är beviljat. Svårigheter blir gentemot arrangörer med så kort framförhållning. Utskottet tackade för minnesanteckningarna konfirmerade de beslut som är tagna och lade dem till handlingarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Barbro Olsson påminde om att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall komma hela utskottet tillgodo så att eventuella beslut kan konfirmeras på utskottsmötena. Mästerskap b) SM 2014 års SM i IPO-R arrangeras i Varberg BK den 1-3 augusti. Det blir det första IPO-R SM:et som arrangeras men intresset verkar bli stort. d) VM 2014 års VM arrangeras i Slovenien i september. Utskottet förde en kortare diskussion om hur det skall planeras i budgeten då siffrorna skall lämnas in med en ganska lång framförhållning och annonserandet av arrangörsland kan komma kort inpå. Den ekonomiska situationen skiljer sig kraftigt åt beroende på resväg till tävlingarna. Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete I minnesanteckningarna finns upptaget ett önskemål från UG IPO-R om en konsekvensändring i reglerna där man gärna ser att MH kan bytas ut mot BPH för raser där SBK ej har avelsansvaret. Denna ändring skulle vara likalydande som den skrivning som finns i bruksprovsreglerna vilken infördes Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Förslag till Internationell domare I minnesanteckningarna finns upptaget en önskan från UG IPO-R om att rekommendera Bo Gustafsson till internationell provdomare inom IPO-R. För att tävlande i Sverige inom IPO-R skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig kvalificerande poäng till VM krävs att provet bedöms av en domare med internationell status. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa ett beslutsunderlag som lämnas till FS möte den 31 januari. Punkten förklarades omedelbart justerad Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom IPO-R i) Regelkonferens Det är IPO-R konferens planerad till 2015 och en internationell bidragsberättigad konferens planeras under UG IPO-R återkommer med mer detaljer runt dessa längre fram Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger 12 Drag a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 Mästerskap b) SM Inom draghundssporten finns två stycken SM på snö och barmark. Arrangemangen är ett samarbete mellan Draghundsportförbundet och en lokal brukshundklubb. Resurser från centralt håll är inte aktuellt för SBK:s räkning. Snöbristen har medfört att SM på snö, som skulle genomföras i Umeå, har ställts in. Pulka SM kommer förhoppningsvis att arrangeras 2 februari i Härnösand. SM i barmarksdrag kommer förhoppningsvis att arrangeras även i år men här finns ännu ingen arrangör. d) VM Förra årets VM arrangerades i Italien i november och där kom en svensk brukshund på 17 plats, vilket är mycket bra års VM arrangeras den februari Schweiz. c) EM 2014 års EM arrangeras den 7-9 mars i Finland Arbets- och projektgrupper e) Regelarbete UG Drag kommer att starta ett projekt med att hitta en meriteringsform på barmark. Gruppen återkommer med tidsplan och innehåll på kommande möte. Dispenser och anmälningar f) Inga föreligger till detta möte Auktorisationer g) Inga föreligger till detta möte Konferenser och utbildningar h) Distriktskonferens Inga konferenser av denna typ genomförs inom draget. i) Regelkonferens Svenska Draghundssport förbundet har en årsstämma där SBK är representerade, där diskuteras även regelfrågor. Övrigt j) Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Inga-Lill Badh för en kort men strukturerad och innehållsrik rapport. 13 Utskottsgrupper allmänt a) Bemanning utskottet Sammankallande i Utskottet är Barbro Olsson Sammankallande i grupperna är: UG Agility Yvonne Ahlin UG Bruks Lennart Larsson UG Drag Inga-Lill Badh UG IPO-R Anna Holter UG Lydnad Thomas Lundin UG Rallylydnad Lena Sundlöf UG IPO vakant b) Bemanning utskottsgrupper Då det är lite förändringar i någon utskottsgrupp och sammansättningen i Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 utskottsgrupperna inte är känd för alla uppmanades de sammankallande att se över den bemanning som finns inlagd i utskottsgruppernas uppdragsbeskrivning och korrigera dessa om så behövs. 14 Utskottsets arbetsgrupper a) Delaktighet i beslutsprocesser FS har på sitt möte uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att arbeta med att fundera över hur de kan öka delaktigheten i beslutsprocesserna för Svenska Kennelklubben länsklubbar, Sveriges Hundungdom samt organisationens egna medlemmar inom lydnad och rallylydnad. Delrapport ska lämnas till FSsammanträdet i januari samt att en slutrapport lämnas till FS-sammanträdet i februari. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en redogörelse med tillhörande önskan om förlängd beredningstid. b) Kongressuppdrag Mondioring Utskottet har ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med Mondioring. Utskottet beslöt att föreslå att en beredningsgrupp tillsätts. Utskottet diskuterade lämpliga personer som kan tänkas ingå i en sådan grupp. Uppdrogs till Barbro Olsson att ta fram en uppdragsbeskrivning. Övriga medlemmar i utskottet uppmanades att inkomma med förslag på lämpliga personer att ingå i beredningsgruppen. 16 Frågor och information från FS/övriga utskott a) Deltagaravgifter på konferenser och utbildningar Alla utskott har fått i uppdrag att fundera över rutiner för kostnader vid centrala aktiviteter och utbildningar skall hanteras. Utskottet för prov och tävling har i sina diskussioner kommit fram till förslaget att resor ska bekostas av centrala medel men att boendet ska bekostas av deltagaren själv. Uppdras till Barbro Olsson att ta med sig denna diskussion till kommande FS-möte. b) Uppdragsbeskrivningar för person vid SM/NOM arrangemang FS har uppdragit åt Utskottet för prov och tävling att ta fram en generell uppdragsbeskrivning och checklista för person som representerar Svenska Brukshundklubben (förbundet) vid SM och NOM. Uppdrogs till Barbro Olsson att sammanställa en sådan uppdragsbeskrivning. c) Budgetkalkyl vid konferenser och utbildningar Barbro Olsson har tagit fram en mall för att förenkla kalkyleringen av konferenser och utbildningar. Mallen läggs upp i Dropbox och alla utskottsgruppen uppmanas att studera den och återkomma med eventuella frågor och synpunkter. Mallen är även distribuerad till alla övriga utskott. d) Rapport om olämpligt uppförande FS har initierat ett arbete med att ta fram rutinbeskrivning och guidelines för disciplinära definitioner. Ett sådant dokument skall beskriva vilka befogenheter som finns på olika nivåer och tydliggöra ansvarsfördelning mellan t.ex. distrikt och utskott kontra FS. Disciplingruppen har fått dokumentet för påseende och eventuella synpunkter och efter att det är fastställt av FS kommer det att skickas ut till utskotten. e) Klargörande av offentlighet FS har uttalat att utskottsgrupper ska dokumentera sin verksamhet i minnesanteckningar, minnesanteckningarna ska cirkuleras inom respektive utskott (och vid behov FS), men är inte offentliga, slutligen ska utskotten fatta beslut som dokumenteras i offentliga protokoll. Det är då viktigt att komma ihåg att minnesanteckningar från utskottsgrupperna skall finnas med i utskottets möteshandlingar för korrekt hantering av beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 f) Arvodering FS organisation FS har på sitt möte beslutat att återuppta arvodering av FSledamöter med 500 kr per sammanträde från och med 2015 och beslutade vidare att införa arvodering för utskottsledamöter med kr per år samt ytterligare 500 kr per år för utskottssammankallande. Utskottens arvodering skall ske inom ramen för utskottens budget. g) Svar om certifikat layout Utskottet för prov och tävling har tagit fram ett layoutförslag på certifikat som inte är förenligt med den layout som är gällande. Kommunikationsgruppens anser att förändring av layout på befintliga trycksaker inte är förenligt med det arbete som pågår och därför har gruppen beslutat att inte ge medgivande till ändrad layout av certifikaten i nuläget. Gruppen kommer att återkomma till frågan när en ny grafisk profil för SBK är framtagen. h) Arbets- och delegationsordning FS har beslutat att respektive utskotts arbets- och delegeringsordning ska ha ett gemensamt försättsblad med övergripande information. Utskottssammankallanden har haft två möten där detta diskuterats. FS ska fastställa dessa på FS-sammanträdet i januari. i) Agilityns framtid FS har poängterat vikten av att även i framtiden ha UG Agility inom Utskottet för prov och tävling, detta då agility är en viktig verksamhet inom Svenska Brukshundklubben. FS har konstaterat vikten av att FAQ gällande den fortsatta agilityverksamheten inom Svenska Brukshundklubben kompletteras och synliggörs i Svenska Brukshundklubbens informationskanaler. j) Budget IPO-VM FS har av PG IPO VM 2014 fått en rapport om det pågående arbetet men ska också inkomma med en uppdaterad budget till FS-sammanträdet i januari. 17 Gruppöverskridande ärenden a) Skrivelse från Blekinge om regeltolkningar En skrivelse har inkommit från Blekingedistriktet angående bristande rutiner från centralt håll gällande information om fortlöpande regeltolkningar. Blekingedistriktet anser att det omgående bör skapas ett system/forum där samtliga berörda får ta del av förändringsinformation eller regeltolkningar vid ett och samma tillfälle. Utskottet diskuterade detta och samtycker till att det är viktigt att reglerna tolkas så att alla får ta del av informationen. Utskottet kommer att arbeta vidare med detta under året. 18 Motioner till Kongressen a) Konsekvenser oacceptabelt beteende En motion har inkommit från Tjörns BK/Västradistriktet gällande konsekvenser för den tävlandes hund vid oacceptabelt beteende vid gruppmoment i lydnad och bruks. De har förslagit regeländringar bland annat så att hunden genast bör avstängas från vidare tävlan tills SKK meddelat klartecken om fortsatt tävlande och tydliggöra domarens krav på rapportskyldighet. Utskottet anser att motionären inte är helt konsekvent i sin framställan vilket gör motionen lite svår att helt ta ställning till. Med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen bifalls i så motto att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att göra en Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 grundläggande konsekvensutredning i motionens anda. b) Reducering av antal startande i rapport vid SM En motion har inkommit från Knivsta BK/Upplandsdistriktet gällande önskemål om reducering av antalet startande i rapporthundsgruppen vid SM med tanke på det minskande antalet tävlande i denna grupp. Utskottet anser motionen berör detaljerade frågor vad gäller regelverk. En eventuell förändring är därför möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. c) Förändrat ansökningsförfarande för lydnadsprov En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att tävlingar i lydnadsproven ansöks enligt samma regler som agility och rallylydnad. Utskottet ser det som positivt med en förkortad anmälningstid för lydnadsprov. Men en eventuell förändring är inte möjlig att genomföra först inför nästa låsningsperiod, vilken träder i kraft 1 januari Förslaget är dock intressant att beakta och utskottet ämnar föreslå i sitt yttrande att få ta med sig frågeställningen i det kommande regelrevideringsarbete. d) Betalningsrutiner i SBK Tävling En motion har inkommit från Övre Norrlandsdistriktet gällande önskemål om att det i SBK Tävling endast ska vara möjligt att betala via internet. Utskottet har diskuterat framställd motion och finner denna intressant. SBK Tävling har funnits som verktyg under ett antal år och från och med 2014 innefattar det också anmälan och rapportering av MH. I dagsläget så är betalningsförfaranden via Internet det i särklass mest använda sättet vad gäller fakturahantering och räkningar i allmänhet. Med grund i detta anser utskottet att motionärens framställan går i riktning mot att modernisera anmälningar och betalningar för tävlingar och prov inom Svenska Brukshundklubbens område fullt ut. Utskottet vill därmed föreslå ett bifall till motionen i sitt yttrande 19 Nästa möte Nästa möte är ett telefonmöte den 10 febr. kl. 20:00. Barbro Olsson har för avsikt att få till ett fysiskt möte innan sommaren så utskottet uppmanad att efterhöra i sina grupper vilka lediga helger som kan finnas. 20 Mötets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande för ett mycket givande om än långt möte och uttryckte en förväntan över att få träffa merparten vid kommande Organisationskonferens. Mötet förklarades därmed avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Barbro Olsson Thomas Lundin Camilla Hjort Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 20:00-23:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 7/2015 Datum: 2015-09-11--12 Tid: Kl. 09:00 till 18:30 den 12/9 Plats: Närvarande: Ordförande Fritidsbyn Kloten Barbro Olsson Thomas Lundin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 4/2012 2012-08-30 86-106 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf),

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Exteriörfrågor Utskottsgruppen exteriör/utställning Bo Wiberg, Maritha Östlund Holmsten, Åsa Karlsson och adj. Yvonne Brink Frågor kring exteriör, utställning, CUA, Blandraser m.m CUA Certifierad utställningsarrangör

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Svenska Agilityklubben 5-2014

Svenska Agilityklubben 5-2014 Sida 1 av 7 Svenska Agilityklubben 5-2014 2014-05-03 61-83 Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens styrelse lördag 3 maj 2014. Närvarande Per-Inge Johansson Christianne Simson Kenth Svartberg

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Svenska Agilityklubben nr 1-2014 2014-01-12 1-19

Svenska Agilityklubben nr 1-2014 2014-01-12 1-19 Sida 1/7 Svenska Agilityklubben nr 1-2014 1-19 Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse. Närvarande Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson (ordförande), Håkan Ericson (sekreterare),

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 1 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll från styrelsemöte AfBV AS 2008-04-17 - telefonmöte Närvarande: Rickard Fredriksson Ordförande Birgit Christensen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2014-07-12 2014-07-13 i Växjö Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Helena Strömberg

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Kongress vartannat år?

Kongress vartannat år? Kongress vartannat år? Helén Wallman & Anders Dahlstedt Distrikt och rasklubbar Antal röster Ja nej ej svar Distrikt 203 78 56 69 Rasklubbar 44 23 11 10 Totalt 247 101 67 79 Procent ja nej ej svar Distrikt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro. 1 SKK/DopK nr 1/2009 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Dopingkommitte 2009-09-23 på Thoresta Herrgård, Bro. Närvarande: Sekreterare: SKKs kansli: Bengt Pettersson (ordf),

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89 Sida 1/9 SKK/KHM nr 5-2013 71-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM,. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist ( 75-79,

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer