Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Jenny Stenberg Ragnar Bergståhl Nina Christoffersson Johan Lindahl Barbro Olsson Ulrika Paulin Jan-Olof Säll Lars Carlborg Helén Wallman Meddelat frånvaro: Övrigt deltagande: Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Magnus Karlsson Olof Nordqvist Staffan Thorman Peter Rimsby (Generalsekreterare) Agneta Olsson (Vik. organisationssekreterare) Barbro Olsson Agneta Olsson Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 74 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 75 Val av protokollsjusterare Barbro Olsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 76 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter ett tillägg, godkänna framlagt förslag på dagordning. 77 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den februari FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 78 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Förelåg VU-protokoll från e-postmöte den 13 mars, telefonmöten den 8 april och 20 april samt e-postmöte den 23 april Framkom önskemål från förbundsstyrelsens ledamöter om att VU-protokollen i fortsättningen ska följas av en bilaga med namn på de personer som, i förekommande fall, har avhandlats. Bilagan ska hållas internt inom FS. FS beslutade att godkänna protokollen och lade dem till handlingarna. 79 Ekonomisk redovisning Skattmästare Jenny Stenberg rapporterade att det ackumulerade resultatet per den 31 mars visar ett kraftigt överskott, och att sponsorsintäkterna redan har gått över budget. Trots överskottet uppmanar Jenny dock alla till ekonomisk återhållsamhet. Jenny Stenberg rapporterade vidare att utskotten är duktiga på att följa upp sina ekonomiska resultat. Jenny betonade att det är viktigt att alla aviserar om något budgeterat ställs in så att vi kan kostnadskompensera. Detta är även värdefull information när prognoser ska göras. FS tackade för informationen. 80 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2014: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2014: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2014: st), familjemedlemmar st (2014: st) och st ungdomsmedlemmar (2014: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 39 st. FS tackade för informationen. 81 Svenska Brukshundklubbens kärnvärden FS har tidigare gett Utskottet för organisation i uppdrag att ta fram en värdegrund som ska gälla för hela organisationen. Förelåg nu förslag från utskottet på tre kärnvärden Samhörighet, Behov, Kompetens som lyfter fram centrala värden som ska prägla Brukshundklubben. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 8

3 Kärnvärdena utgår från att Brukshundklubbens identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Goda relationer är en nyckel till glädje och framgång, och målet är att Brukshundklubben även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap. Kärnvärdena ska fungera som ett underlag att utgå ifrån för rasklubbar, lokalklubbar och distrikt i det fortsatta arbetet med att arbeta fram en hållbar värdegrund. FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag på kärnvärden för Brukshundklubben. FS beslutade att bifalla förslaget och uppdrog till Utskottet för organisation att arbeta vidare med värdegrundsfrågan. FS beslutade vidare att Utskottet för organisation ska göra en redovisning av det fortsatta värdegrundsarbetet vid FS-sammanträdet i november, och sedan ha en genomgång vid organisationskonferensen Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 82 Policy för medlemskultur i Brukshundklubben Förelåg förslag på Policy för medlemskultur i Brukshundklubben från Utskottet för organisation på initiativ från förbundskansliet. Bakgrunden är den kultur av mycket hårt klimat, både i verkligheten och på sociala medier, som Brukshundklubben brottas med. Både medlemmar och förtroendevalda kan utsättas för hårda ord, förolämpningar, förtal och mobbning. Informationen till nya förtroendevalda är ibland bristfällig gällande tystnadsplikt och hantering av känsliga uppgifter om andra medlemmar. I dagens digitala värld kan det också vara svårt att förutse vilken spridning och vilka konsekvenser ett oskyldigt inlägg på sociala medier kan få. Tanken bakom policyn är att informationen gällande förväntningarna på nya förtroendevalda ska bli tydligare, samtidigt som klubbarna får ett stöd i hanteringen av förtroendevalda som missköter sig. FS diskuterade av Utskottet för organisation och förbundskansliet framlagt förslag på Policy för medlemskultur i Brukshundklubben. FS beslutade att återremittera policyn till Utskottet för organisation för att tillsammans med förbundskansliet arbeta vidare med den, samt se hur det kan vävas ihop med värdegrundsarbetet. Utskottet ska återrapportera vid FS-sammanträdet i augusti. FS avslutade med att betyga sin uppskattning till personalen på förbundskansliet för initiativtagandet i denna fråga. 83 Remissvar till Svenska Kennelklubben angående nya grundregler Svenska Kennelklubben (SKK) har skickat ut ett remissförslag gällande nya grundregler, vilka ska fastställas av Kennelfullmäktige i oktober 2015 och börja gälla från 1 januari Remissvaren ska skickas in senast den 18 maj. Förelåg förslag på remissvar från Utskottet för organisation gällande två av reglerna, motsvarande nuvarande grundreglerna 1:3 och 1:4. FS diskuterade Utskottet för organisations förslag samt remissen i sin helhet. FS beslutade att bordlägga frågan till det konstituerande styrelsemötet den 10 maj, och uppdrog åt Barbro Olsson och Ragnar Bergståhl att tills dess ha preciserat remissvaret. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 8

4 84 Ny medlem till Utskottet för hundägarutbildning Då Åsa Klint, med ansvar för allmänlydnad, lämnar sitt uppdrag som ledamot i Utskottet för hundägarutbildning önskar utskottet tillsätta en ny ledamot. Förelåg förslag från Utskottet för hundägarutbildning att tillsätta Ulrika Norell som ny ledamot i utskottet. Ulrika har den kompetens som behövs i utskottet och för att medverka som biträdande kursledare i lärarutbildning allmänlydnad. FS beslutade att tillsätta Ulrika Norell som ny ledamot i Utskottet för hundägarutbildning. 85 Kallande av hedersledamot Ragnar Bergståhl och Jenny Stenberg lämnade rummet och deltog inte i diskussion eller beslut. FS beslutade enhälligt att föreslå kongressen att kalla Ragnar Bergståhl och Jenny Stenberg till hedersledamöter i förbundet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 86 Mondioring Önskemålet att mondioring skall införas som en officiell gren inom Brukshundklubben har varit en återkommande motion under några år. Vid kongressen 2013 visades en mer grundläggande presentation av vad mondioring är och hur såväl träning som tävling fungerar. En arbetsgrupp, AG mondioring, har haft i uppdrag att genomföra en utredning och konsekvensanalys över vad det skulle innebära att införa mondioring som en officiell gren inom Brukshundklubben. Gruppen har bestått av Emma Svensson (sammankallande), Jan Gyllensten, Rune Vesterlund, Anders Ekholm och Hanna Högström. Diskussionerna har belyst sporten från flera olika håll. Arbetsgruppen har lämnat sin slutpresentation och ställer sig positiv till införandet av mondioring som en officiell sport i Sverige. Några påtagliga risker ses inte i jämförelse med redan befintliga skyddsgrenar, dock vill gruppen ytterligare kvalitetssäkra sporten. Detta ska ske i form av bl.a. tränings-, tävlingslicens, auktoriserade träningsansvariga och inträdestest. Det ska finnas möjlighet att nationellt kunna tävla i bara hopp- och lydnadsdelarna för att främja att alla raser kan delta. Risken att mondioring skulle ta utövare från redan befintliga sporter ses som minimal. Vidare bedöms att ett införande av sporten inte kommer medföra något kvantitativt utövande initialt, vilket ger utrymme för en hög grad av kvalitetssäkring från start. FS diskuterar arbetsgruppens presentation, och ställer sig positiva till det arbete som de har presenterat. Barbro Olsson poängterar att arbetsgruppen har gjort ett mycket bra arbete. FS beslutar att tillstyrka arbetsgruppens förslag om att införa mondioring som officiell gren inom Svenska Brukshundklubben. FS uppdrog till GS att skriva en ansökan som ska skickas till Svenska Kennelklubben för att be dem fatta beslut om att göra mondioring till en officiell gren. Innan skrivelsen skickas till SKK ska den diskuteras med VU och AG mondioring. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 8

5 87 Okynnesanmälningar Med anledning av det ökade antalet disciplinanmälningar som inkommer till både Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben, har GS pratat med SKKs VD Ulf Uddman om hur man hanterar okynnesanmälningar. Ulf Uddmans rekommendation är att Brukshundklubben använder sig av samma praxis som SKKs Disciplinnämnd använder dagligen. Detta innebär att grundlösa anmälningar och ärenden utan bevis kan avvisas direkt. Händelser som är mer än två år gamla kan också avvisas om det inte är uppenbar djurmisshandel. Avslutningsvis rekommenderar SKK att vi slår ihop anmälningar som rör samma sak eller person. Förutom ovanstående är det också viktigt att begränsa antalet kommuniceringar fram och tillbaka så att ärenden inte sväller. FS beslutade att följa ovanstående rekommendationer i hanteringen av inkomna disciplinanmälningar. 88 Inkommen anmälan Förelåg inkommen anmälan mot funktionär. Anmälan rör en händelse som inträffade år FS beslutade att avslå anmälan då det gått mer än två år sedan händelsen, och det inte handlar om djurmisshandel. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Då Ulrika Paulin och Ragnar Bergståhl lämnar mötet går Jan-Olof Säll och Lars Carlborg upp som ledamöter. Staffan Thorman ansluter till mötet. 89 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela tre personer varning. b) att tilldela sex personer varning samt visstids registreringsförbud. c) att en anmälning inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att den anmälde inte får antas som medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. d) att bifalla en ansökan om omprövning och ändrar tidigare beslut så att tävlingsförbudet förkortas med sex månader och upphör att gälla e) att tilldela tre personer erinran. f) att tilldela en person varning samt visstids förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling. g) att tilldela en person varning, visstids registreringsförbud samt visstids förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling. FS noterade informationen. 90 Information och rapporter Förbundsordföranden Rolf Weiffert rapporterade att han varit ordförande på årsmötena i Västra distriktet och Skånedistriktet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 8

6 Rolf Weiffert meddelade vidare att han fått ett antal telefonsamtal såsom kontaktperson för ansökningar till tjänsten som ny generalsekreterare. FS-ledamöter Barbro Olsson rapporterade att hon varit på möte med Agrias skadeprövningsnämnd. Barbro informerade vidare om att hon deltagit på flera möten med SKKs valberedning. Tomas Knuutila meddelade att han den 31 mars träffade försvarsminister Peter Hultqvist på ett möte med bl.a. information om omvärldsläget. Peter Hultqvist lovade att återkomma med förslag om hur man kan arbeta vidare med att starta en grupp som arbetar med frivilligorganisationernas betydelse inom försvaret. Tomas Knuutila meddelade även att han den 28 april varit på en samarbetsorganisationsdag hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) där det också var mycket diskussion om frivilligorganisationernas betydelse. Anders Dahlstedt informerade om att han varit ordförande på årsmötena hos flera lokalklubbar och en rasklubb. Johan Lindahl rapporterade att han varit med på Luleå BKs årsmöte där många medlemmar var närvarande. Den nya styrelsen i klubben har även fått en kurs i föreningsteknik med Ragnar Bergståhl. Jan-Olof Säll har varit årsmötesordförande på flera lokalklubbar. Jan-Olof har vidare deltagit i lokalradion i Skaraborg med information om Brukshundklubben. Jan-Olof Säll informerade vidare att han, som representant för frivilligorganisationerna, varit med på ett möte om framtida katastrofer med Krishanteringsrådet i Västra Götaland. Generalsekreteraren GS rapporterade från förbundskansliet att den kommunikationsansvarige är sjukskriven. Kansliet har tagit lite hjälp av Rehn & Co för att lösa några av arbetsuppgifterna. GS och Anne-Marie Folkesson arbetar för att lösa situationen så att konsekvenserna blir så små som möjligt. Klart är dock att en hård prioritering behöver göras. GS informerade vidare om att Anne-Marie Folkesson tar över som tf. GS under tiden fram till det att en ny GS anställts. Anne-Marie har dock fortfarande mycket arbete med hundägarutbildningen, men försöker komma in i GSs arbetsuppgifterna successivt. Cecilia Sandström arbetar halvtid på distans från Malta fram till augusti. Tekniken gör att detta fungerar alldeles utmärkt. Britt Lövdin stöttar upp på kansliet. GS meddelade vidare att Svenska Agilityklubben valt att gå ur SBK Tävling från 1 januari GS informerade avslutningsvis att han varit med på distriktsfullmäktige i Skellefteå. Detta gav många tankar kring hur Brukshundklubben kan arbeta vidare med olika frågor såsom t.ex. målstyrningsarbetet, Medlem Online, domarutbildningar och agilityn. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från två utskott, Avel och hälsa respektive Samhällsnytta. Nina Christoffersson rapporterade från Utskottet för hundägarutbildning att den avancerade spårhundsutbildningen startar inom kort. Flera pilotutbildningar pågår för blivande instruktörer i specialsök. Utbildningsplaner för instruktör patrull kommer att utarbetas. En ny lärarutbildning i grundmodulen är startad med 13 deltagare. En inbjudan till lärarutbildning i allmänlydnad steg 2, med problemhundslösningar, med start i november har skickats ut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 8

7 Nina Christoffersson rapporterade vidare att när Anne-Marie Folkesson tillträder som tf. GS kommer Åsa Klint att bli ansvarig för lärarutbildningen. Utskottet för hundägarutbildning för diskussioner angående hur man kan få igång instruktörsutbildning agility. Avslutningsvis informerade Nina om att totalt 31 avtalsinstruktörer nu har tecknat centralt avtal. Johan Lindahl kompletterade den skriftliga rapporten från Utskottet för samhällsnytta med att redogöra för de svårigheter man upplever i verksamheten som en följd av den osäkerhet kring uppdraget som råder. Tomas Knuutila avslutade med att meddela att man nu skrivit avtal med Länsstyrelsen i Stockholms län angående nyttjande av räddningshundar, både på land och till sjöss. FS:s grupper PG SBKs 100-årsjubileum: Magnus Karlsson, sammankallande i PG SBKs 100- årsjubileum, rapporterade om tankar och idéer kring det fortsatta arbetet inför jubileet. Ett mål med arrangemanget är att det ska ge en ökad kännedom om Brukshundklubben och en känsla av samhörighet. För det fortsatta arbetet behövs en styrgrupp. Förutom Magnus så är idag Lars-Olof Thellner med i gruppen med ansvar för ekonomin. Det är dessutom nästan klart med en person som är duktig på sponsring. Förutom dessa behövs en person som är kunnig på event, och en person som ansvarar för försäljning och marknadsföring. För att driva arbetet behövs även eldsjälar. Man behöver inte förbinda sig att vara med i tre år, utan gruppen kan bytas ut under tiden. FS uttalar att de är positiva till arrangemanget. Utvecklingsprojektet: Olof Nordqvist, projektledare, rapporterade om nuläget, det kommande arbetet och målen i den förändringsresa som utvecklingsprojektet innebär. Olof presenterade också sina tankar inför genomgången av projektet vid den stundande kongressen. SBK-raser: En slutrapportering ska göras vid FS-sammanträdet i augusti. AG historik: Staffan Thorman informerar om det arbete som han och Staffan Nordin gjort det senaste året. De viktigaste dokumenten och protokollen finns bevarade. De flesta protokoll ända sedan 1918 finns kvar. Alla tidskrifter finns inte på förbundskansliet utan måste hämtas på Kungliga biblioteket. Staffan Thorman har skannat in alla tidskrifter från samt de tre första årgångarna av Brukshunden. Planen är att nu att börja skriva, t.ex. om skyddshundens utveckling och dressyr. Mycket material ska skickas till riksarkivet när det är katalogiserat och etiketterat. I övrigt inväntar gruppen besked om hur de ska arbeta vidare inför 100-årsjubileet. FS tackade för informationen. 91 Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Svenska Boxerklubbens svar angående revidering av SBKs mentaltest (MT) Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse nr Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse nr Protokoll från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd nr FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 8

8 92 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för prov och tävling, nr 3/2015 b) Utskottet för prov och tävling, nr 4/2015 c) Utskottet för organisation, nr 1/2015 d) Utskottet för hundägarutbildning, nr 1/2015 e) Utskottet för avel och hälsa, nr 1/2015 f) Utskottet för avel och hälsa, nr 2/2015 g) Utskottet för avel och hälsa, nr 3/2015 FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 93 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga. 94 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 10 maj direkt efter avslutad kongress på Radisson Blu Arlandia hotel. 95 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat. Ett speciellt tack riktades till Jenny Stenberg och Ragnar Bergståhl, som nu lämnar förbundsstyrelsen. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Barbro Olsson Agneta Olsson Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 8

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2014 Datum: 2014-06-13 Tid: Plats: 09:00 17:00 (fredag) 09:00 14:00 (lördag) Hotell Hallstaberget, Sollefteå i samband med SM i lydnad och agility

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2016 Datum: 2016-04-20 Tid: 19:30-21:00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Helén Wallman Rolf-Göran Asplund Ragnar Bergståhl Dag Brück

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 6/2016 Datum: 2016 Tid: Fredag 21 oktober kl 15.00- lördag 22 oktober kl 11.30 Mötet ajournerades 21/10 kl 21.30 lördag

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 3/2017 Datum: 28 maj 2017 Tid: Söndag kl 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 7/2016 Datum: 2016-08-26 27 Tid: Plats: 09:00 17:00 fredag 09:00 15:00 lördag Scandic Plaza Borås i samband med SM i bruks och IPO Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 6/2017 Datum: 2017-08-25--26 Tid: 14:00 17:15 25/8 08:30 17:35 26/8 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2018 Datum: 12-14 januari 2018 Tid: Fredag 12 januari kl 12.00 Söndag 14 januari kl 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i november 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress MOTION 1 18 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående hedersmedlemskap Motionären yrkar: Centralt fastställda kriterier för utnämning till hedersledamot Att den centrala förbundsavgiften tas bort. Förbundsstyrelsens

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i maj 2017 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Lärarutbildning

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 3-2018 48-73 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 14 juni 2018. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Hans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 2014-11-07 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 9/2018 Ange ev. nedan - Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-14 Tid: 20:00-22:30 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Anders Dahlstedt Monica Eriksson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2015 Datum: 2015-11-28 -- 29 Tid: Plats: 09:00 17:00 (lördag) 08:45 12:15 (söndag) Förbundskansliet i Farsta, Stockholms Ange ev. nedan Närvarande:

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 27-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 9 april 2019. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Hans Balstedt,, Cissi

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Svenska Brukshundklubben 2014-04-22 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2016 Datum: 16-17 januari 2016 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande SBK:s förbundskansli Nina

Läs mer

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK Närvarande: 26 st. enligt närvarolista

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK Närvarande: 26 st. enligt närvarolista Datum: 2018-05-16 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: 26 st. enligt närvarolista Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2014 Datum: 2014-06-26 Tid: Torsdag kl 9.00-15.00 Plats: Gränna camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling PROTOKOLL 7/2018 2018-08-13 Kl. 19:00 21:00 Telefonmöte Anders Östling (sammankallande) Ange ev. nedan Anki Stareborn (FS) Emma Svensson (UG Mondioring)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2017 Datum: 21-22 januari 2017 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande Scandic hotell Norrköping

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2015 20-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Leif Jönsson, Anette Johansson, Ulla Altskog, Håkan Obbarius och Antti Salminen

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Leif Jönsson, Anette Johansson, Ulla Altskog, Håkan Obbarius och Antti Salminen När- Antal varande röster Bollnäs 0 0 Edsbyn 0 0 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 6 0 8+6 11 Protokoll

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och (ledamot). 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 8/2018 Ange ev. nedan Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 4/2013 Datum: 2013 04 19-20 Tid: Fredag kl 15.00- lördag kl 11.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

21 Mötets öppnande Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade det Distriktsmötet öppnat.

21 Mötets öppnande Ordförande Hans Kinn hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Bollnäs och förklarade det Distriktsmötet öppnat. När- Antal varande röster Bollnäs 0 0 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 1 2 Sandviken 1 2 Skutskär 1 2 Söderhamn 0 0 Valbo 0 0 Styrelsen 9 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Ulla Altskog och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Ulla Altskog och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 1 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 2 2 fr.o.m 30 Hudiksvall 1 2 fr.o.m 29 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 0 0 Valbo 0 0 Styrelsen

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer