Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: Tid: Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Rolf Weiffert Anders Ekholm Judith Granberg Birgitta Forsberg Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Nina Christoffersson Katinka Ryttse Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Judith Granberg Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 177 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 178 Val av protokollsjusterare Judith Granberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 179 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägget Organisationskonferens 2009 godkänna framlagt förslag på dagordning. 180 Underhandsbeslut GS meddelade att inga underhandsbeslut fattats. FS tackade för informationen. 181 VU-beslut/-protokoll GS meddelade att VU via e-post beslutat att återauktoriserat mentalbeskrivare vilken tidigare avauktoriserats pga. av ej inlämnade resultat. FS tackade för informationen. 182 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han närvarat vid ett välarrangerat Försvarsmaktsmästerskap i Hofors den september Vidare meddelade Staffan Thorman att han representerade FS under ett mycket välarrangerat SM i bruks- och IPO i Västerås den augusti. Ionie Oskarson meddelade att hon närvarat vid ett trevligt och välarrangerat SM för Räddningshundar i Varberg, den september Anders Ekholm meddelade att han var FS representant vid de Nordiska Mästerskapen Nordiska Mästerskapet i bruks- och IPO (NOM) 2008 i Norge den september. Vidare meddelade Anders att ett första inledande arbetsmöte genomfördes med de andra nordiska länderna i anslutning till NOM. Detta för att ta fram ett nordiska regelsystem bruks för internationella tävlingar. FCI har uttryckt att detta är ett måste om de nordiska bruksgrenarna ska bli en del av det internationella tävlingsutbudet. Överlag var alla länder entusiastiska och det beslutades att man i ett inledningsskede ska översätta de befintliga reglerna till engelska. Arbetet med ett instruktions-dvd har påbörjats. Det beslutades även att om behov finns ska ett nytt arbetsmöte genomföras i Sverige under våren GS-info GS redogjorde för omorganisationen av förbundskansliet som påbörjats Förändringen är den största omorganisationen av kansliet genom tiderna. GS meddelade att både ledning och medarbetare ställer sig positiva till det nya arbetssättet och ser positivt på förändringen. Information om förändringen kommer att publiceras i en artikel i Brukshunden samt på hemsidan och i SBK-info. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 9

3 GS informerade om det fortsatta arbetet med Kydingeholm. Hyresvärden har ställt sig positiv till att förlänga provperioden till Dock finns det möjlighet att avbryta avtalet i förtid om erforderlig brandskyddskontroll skulle visa på allvarliga brister i brandskyddet. GS redogjorde vidare för arbetet med att aktivera sponsringförsäljning. Agneta Hoflin har nu tagit fram ett antal sponsringspaket, producerat presentationsmaterial samt haft diskussioner med SM-arrangörer och andra aktörer som kan komma att involveras i arbetet. Målgruppsurvalet för presumtiva sponsorer är i det närmaste klart och den faktiska försäljningen kommer att påbörjas inom kort. Vidare meddelade GS att arbetet med förlagsverksamheten går vidare. Det har tidigare varit problem med långa väntetider samt att personalen i Lund inte haft tillräckliga kunskaper för att kunna göra ett bra arbete. Med anledning av detta har ett antal ytterligare kommunikatörer utbildats och är nu totalt 10 st. Dessutom kommer en utbildningskväll att genomföras hos Lunds BK den 13 oktober Slutligen meddelade GS att SBK:s och SKK:s olika åsikter om sponsringsmedel för landslag i agility och lydnad nu är lösta. Medlen tillfaller Brukshundklubben under 2008 och FS tackade för informationen och konstaterade att det är mycket spännande och utvecklande som händer i organisationen. 183 Motioner till Kennelfullmäktige 2009 Motioner till Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) 2009 ska vara SKK tillhanda senast den 1 november. Förelåg inkommet motionsförslag till Kennelfullmäktige 2009 från Centrala Rasutvecklingssektorn med förslag på att avkomma efter föräldradjur med vissa angivna resultat vid MH, registreras med avelsförbud som inte kan lyftas. FS anser att förslaget är bra men anser dock att denna fråga inte är av den art att det ska lämnas till KF. FS uppdrog istället till det nya Utskottet för avel och hälsa att arbeta vidare med frågan. Förelåg motionsförslag till Kennelfullmäktige 2009, på uppdrag utarbetat av Anders Dahlstedt och Ionie Oskarson, om att ta bort den övre åldersgränsen (70 år) för domare m.fl. FS beslutade efter diskussion att godkänna förslaget och uppdrog till GS att insända motionen till SKK inom föreskriven tid samt att i särskild skrivelse informera SKKs Centralstyrelse om att denna motion kommer att inlämnas. Detta för att CS, om man finner det lämpligt, ska kunna agera i frågan då nytt lagförslag om åldersdiskriminering ska föreläggas Riksdagen inom kort. 184 Val av Kenneklubbens Centralstyrelse och Disciplinnämnd för mandatperioden FS diskuterade förslag på kandidater till SKKs Centralstyrelse och Disciplinnämnden att föreslå Kennelklubbens valberedning inför Kennelfullmäktige. FS uppdrog åt VU att skicka in namnförslag på kandidater till SKKs Centralstyrelse och Disciplinnämnden till SKKs valberedning senast den 10 november Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 9

4 185 Kennelklubbens förtjänsttecken Av specialklubbarna föreslagna mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara SKK tillbanda senast den 1 november. FS diskuterade förslag på mottagare av Kenneklubbens förtjänsttecken och beslutade att hos SKK ansöka om SKKs förtjänsttecken enligt bilaga 1 (inte här). FS uppdrog till GS att inhämta meriter för de båda kandidaterna att inskicka till SKK senast den 1 november Resultat från den skriftliga omröstningen angående ny grundstadga för Svenska Brukshundklubben GS meddelade att den skriftliga omröstningen angående Brukshundklubbens nya grundstadga nu är slutförd. Totalt ingavs 195 röster av 284 röster. Den skriftliga omröstningen tillstyrkte enhälligt kongressens tidigare beslut om ny stadga. Kennelklubben har tidigare godkänt den nya grundstadgan varför Svenska Brukshundklubbens nya grundstadga börja gälla fr.o.m FS tackade för informationen. 187 Anmälan mot medlemmar för sabotage Förelåg anmälan från lokal Schäferhundklubb mot ett antal medlemmar vilka påstås ha saboterat klubbens verksamhet. FS beslutade efter diskussion att vidarebefordra anmälan till Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse för åtgärd. Detta då ärendet i första hand är en rasklubbsangelägenhet. FS beslutade vidare att Svenska Schäferhundklubben senast ska inkomma med återrapportering, handlings- och tidsplan i ärendet till FS. FS uppdrog vidare åt GS att bevaka ärendet. 188 Anmälan mot lokal Schäferhundklubb Förelåg anmälan mot lokal Schäferhundklubbs styrelse från ett antal medlemmar. Anmälarna påstår att styrelsen agerat vårdslöst och därmed förlorat hyresavtalet på klubbens marker till utomstående hundverksamhet. FS beslutade efter diskussion att vidarebefordra anmälan till Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse för åtgärd. Detta då ärendet i första hand är en rasklubbsangelägenhet. FS beslutade vidare att Svenska Schäferhundklubben senast ska inkomma med återrapportering, handlings- och tidsplan i ärendet till FS. FS uppdrog åt GS att bevaka ärendet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 9

5 189 Ansökan om återinträde i SKK-organisationen Förelåg skrivelse från Kennelklubbens Disciplinnämnd, vilken erhållit ansökan om återinträde i SKK-organisationen från tidigare medlem i Brukshundklubben. Medlemmen uteslöts ur SKK-organisationen år 2003 och önskar nu återinträda. FS beslutade efter diskussion att, då personen varit utesluten ur organisationen under en femårsperiod, föreslå disciplinnämnden att bifalla ansökan. 190 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 581). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 44 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS noterade med glädje att medlemsutvecklingen håller sig stabil med en liten ökning. 191 Förbundsstyrelsens organisation Förelåg förslag från SG Målstyrning om att Nina Christofferson ska ingå i gruppen. FS beslutade att bifalla förslaget. Birgitta Forsberg redogjorde vidare för styrgruppens arbete vilket har varit intensivt under hösten. De sammankallande i respektive utskott presenterade därefter förslag på ledamöter att ingå i respektive utskott. FS beslutade att tillsätta utskottsledamöter i den centrala organisationen enligt följande: Utskottet för organisation (Birgitta Forsberg, sammankallande) Ragnar Bergståhl (Skärholmen) Kenneth Brorsson (Laholm) Dag Brück (Lund) Ola Folkesson (Lund) Åsa Klint (Vaxholm) Anna Persson (Solna) Utskottet för medlemsaktiviteter (Nina Christoffersson, sammankallande) Anders Brorsson (Näsum) Annelie Damberg (Bankeryd) Anders Ekholm (Eskilstuna) Yvonne Fång (Piteå) Judith Granberg (Västerås) Lennarth Sanfridsson (Karlskoga) Utskottet för avel och hälsa (Maritha Östlund-Holmsten, sammankallande) Ann-Cathrine Edoff (Kungälv) Ann Olsson (Ystad) Katinka Ryttse (Åby) Marie Söderström (Linköping) Bo Wiberg (Knivsta) Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 9

6 Utskottet för samhällsnytta (Tomas Knuutila, sammankallande) Annika Sällvik (Staffanstorp) Maritha Östlund-Holmsten kommer att komma in med ytterligare förslag på personer att ingå i Utskottet för avel och hälsa. Vad gäller Utskottet för samhällsnytta kommer Tomas Knuutila inom kort att föreslå ett antal ytterligare ledamöter. FS uppdrog åt VU att besluta om tillsättandet av resterande ledamöter. 192 Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm Diskuterades Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm med anledning av GS information under 182. FS beslutade att godkänna den förlängda prövoperioden t.o.m och uppdrog åt GS att så snart som möjligt genomföra brandöversyn tillsammans med Östhammars kommun. 193 Kongressuppföljning Diskuterades vilka uppdrag från 2008 års kongress som ännu inte påbörjats. För att få en fullständig översikt uppdrog FS åt GS att framställa en sammanställning över kongressuppdrag att presenteras vid FS-sammanträdet i november. 194 Organisationskonferens 2009 FS diskuterade programinnehåll för Organisationskonferensen Konferensen genomförs helgen den januari 2009 på Scandic Hotel Upplands-Väsby, Stockholm. FS uppdrog åt Katinka Ryttse och Anders Dahlstedt att utforma programförslag samt att hålla i konferensen. 195 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS noterade att förtjänsttecken i guld utdelats enligt följande: Gävleborgs distrikt Lars Carlborg 196 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för förbundets resultat per den Resultatet är sämre jämfört med föregående år och budgeten men likviditeten är mycket god. GS och skattmästaren påpekade vikten av att utveckla redovisningen och periodisera budgeten både vad gäller intäkter, gemensamma kostnader och utskottskostnader. Detta för att få en rättvisare jämförelser. FS tackade för informationen och uppdrog åt GS att framställa en prognos för helårsresultatet att tillsändas FS inom kort och att föredras vid nästa sammanträde. Vidare uppdrog FS åt Skattmästaren och GS att arbeta vidare på förslag om ny ekonomisk styrmodell. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 9

7 197 Förslag på ny utfallsrapport GS presenterade förslag på ny utfallsrapport att användas i och med den organisationsförändring som genomförs fr.o.m FS tackade för förslaget och beslutade att godkänna förslaget på ny utfallsrapport. 198 Ändring av beslut angående dispens vid MT Förelåg skrivelse från Centrala Kommittén för hundars mentalitet i vilken man ifrågasätter FS beslut att bevilja dispens att deltaga i MT med kryss i ruta 5 på skott vid genomförd MH. FS uttalade att beslutet tagits då man anser att dispens inte kan nekas med hänvisning till att nya bestämmelser kommer att träda ikraft i framtiden. 199 Dispens gällande Nordisk Assistenshunds möjlighet att mentalbeskriva hundar Förelåg skrivelse från Centrala Kommittén för hundars mentalitet med begäran om att bifalla förfrågan från föreningen Nordisk Assistenshund om att få genomföra MH på hundar som ska utbildas. Detta då alla hundar som utbildas inte är registrerade rashundar och att blandraser idag inte har rätt att delta på MH. Kommittén yrkade på att ge föreningen Nordisk Assistenshund en möjlighet att göra avsteg från gällande regler vad gäller oregistrerade hundar under förutsättning att intyg finns på att hunden är i utbildning. FS beslutade att bifalla begäran. 200 Anmälan mot funktionär som underlåtit att anmäla oacceptabelt beteende Förelåg anmälan mot mentaltestdomare som underlåtit att anmäla hund för oacceptabelt beteende vid ett mentaltestarrangemang. FS beslutade att begära in yttrande från berörd mentaltestdomare innan beslut om vidare åtgärder kan fattas. 201 Anmälan mot funktionär som inte fullgjort sina åtaganden Förelåg anmälan mot mentalbeskrivare tillika mentalansvarig i en rasklubb vilken underlåtit att redovisa genomförd mentalbeskrivning som genomfördes i april Då den anmälde trots uppmaning underlåtit att skicka in originalprotokoll och deltagarförteckning beslutade Centrala Kommittén för hundars mentalitet att avstänga mentalbeskrivaren i fråga från mentalbeskrivaruppdrag. Vidare har den anmälde åtagit sig att trots avstängningen genomföra en mentalbeskrivning i september Vid provtillfället uteblev den anmälde och gick inte att kontakta varför arrangören tvingades att ställa in arrangemanget då ingen annan beskrivare fanns att tillgå. Med anledning av detta begär Centrala Kommittén för hundars mentalitet att FS vidtar lämpliga åtgärder då mentalbeskrivarens handlande drabbat tredje part. FS beslutade att begära in yttrande från den anmälde innan beslut om eventuella åtgärder kan fattas. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 9

8 202 Rutiner vid anmälningsförfaranden Förelåg skrivelse från Centrala Agilitysektorn med begäran om förändring i arbetsordningarna, vad gäller tilldelande av erinran och varning, där man önskar att alla disciplinära åtgärder bör beslutas av FS så att enhetliga normer kan garanteras. Vidare önskar sektorn ett klargörande av hur anmälan av enskilda personer ska handläggas samt att FS tar fram en funktionärsinstruktion för anmälan av olämpligt uppträdande hos förare. Dessutom önskar sektorn en tolkning av Avstängas från vidare tävlan i agilityreglerna. FS diskuterade frågan och beslutade att hänskjuta frågan till det nya Utskottet för organisation. 203 Lathundens fortlevnad och utveckling Förelåg skrivelse från Centrala Rasutvecklingssektorn i vilken sektorn redogör för behovet av att se till verktyget Lathundens fortlevnad och att utvecklingen av denna fortsätter. För att garantera Lathundens fortlevnad krävs att en datakunnig och intresserad person med central förankring utses för att få en utbildning av nuvarande ansvarig. FS konstaterade vikten av att säkerställa Lathundens fortlevnad och uppdrog till Maritha Östlund-Holmsten, så som sammankallande för det nya Utskottet för avel och hälsa, att ta fram förslag på handlingsplan för Lathunden. 204 Mentallärare Förelåg skrivelse från Centrala Rasutvecklingssektorn som konstaterat att Centrala Kommittén för hundars mentalitet avauktoriserat samtliga mentallärare. Sektorn anser att beslutet inte är genomtänkt och önskar därmed få FS synpunkter i frågan. FS uppdrog åt Utskottet organisation och Utskottet för avel och hälsa att utreda behovet av mentallärarna i organisationen samt deras funktion i framtiden. 205 Redovisning från FS:s arbetsgrupper AG Bruks Judith Granberg rapporterade att en fördjupad enkät gällande bruksprov har gått ut i organisationen. AG Rallylydnad Annika Sällvik rapporterade att arbetsgruppen kommer att ha ett sammanträde i oktober och att en Rallylydnadskonferens kommer att genomföras i november. AG SM-arrangemang Tomas Knuutila meddelade att slutrapport från arbetsgruppen kommer att presenteras på FS-sammanträdet i november. AG Stadgar Anders Dahlstedt meddelade att Ag Stadgar har slutfört arbetet med ny grundstadga och omröstning om denna har genomförts. Det fortsatta arbetet med distrikts- lokal- och rasklubbsstadgar kommer att överföras till det nya Utskottet för organisation. SG Målstyrning Birgitta Forsberg informerade att styrgruppen för närvarande arbetar med att ta fram arbetsordningar för de nya utskotten samt en frågelista med svar angående den nya organisationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 9

9 FS tackade för informationen och beslutade att avsluta AG Stadgar vilken från årsskiftet kommer att ingå i Utskottet för organisation. Vidare beslutade FS att AG Rallylydnad kommer att ingå i Utskottet för medlemsaktiviteter. Vad gäller AG Bruksprov uppdrog FS till arbetsgruppen att sammanställa enkätsvaren och återrapportera till FS. Arbetsgruppen kommer därefter att ingå i Utskottet för medlemsaktiviteter. Slutligen beslutade FS att SG Målstyrning fortsätter sitt arbete även efter den 1 januari Slutrapport från AG Funktionäretiskaregler Förelåg slutrapport från AG Funktionärsetiska regler med förslag på nya funktionärsetiskaregler. FS tackade för en väl genomarbetad rapport och poängterade att innehållet måste ingå i samtliga framtida funktionärsutbildningar inom organisationen. Innan reglerna kan antas ska dessa gå på remiss till samtliga delar i organisationen. FS beslutade att layouten ska ses över av kansliet innan detta sker. FS beslutade vidare att remissen ska skickas ut i organisationen under oktober 2008 med ett sista svarsdatum Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 208 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl på Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda, med efterföljande arbetshelg för den nya utskottsorganisationen. 209 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl Anmälningsärenden a) Föregående protokoll, FS b) Protokoll Kommittén för hundars mentalitet, c) Protokoll Kommittén för hundars mentalitet, d) Protokoll Lydnadssektorn, e) Protokoll Rasutvecklingssektorn, f) Protokoll Tjänstehundssektorns Räddningsgrupp, g) Protokoll Tjänstehundssektorns Räddningsgrupp, h) Skrivelse från Svenska Kennelklubben om Lars West (SKK/CS) bortgång Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Judith Granberg Katarina Swahn Ordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 9

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag 2014-04-16 på Thoresta Herrgård Sida 1/17 SKK/DK nr 2-2014 2014-04-16 på Thoresta Herrgård 25-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 2014 Verksamhetsberättelse Centralstyrelsen (vald vid KF 2013) Nils Erik Åhmansson Ordförande Ulf Uddman Verkställande direktör Mats Stenmark 1:e vice ordförande Pekka Olson 2:e vice ordförande Göran

Läs mer