Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 7/2016 Datum: Tid: Plats: 09:00 17:00 fredag 09:00 15:00 lördag Scandic Plaza Borås i samband med SM i bruks och IPO Närvarande: Ordförande Ordförande 166 Rolf Weiffert Helén Wallman Tomas Knuutila Lars Carlborg Anders Dahlstedt Barbro Olsson Kirsten Wretstrand Arne Jonsson Stefan Dahlhielm Ange ev. nedan Ej närvarande under Anmält förhinder: Ingrid Bahlenberg, Johan Lindahl och Piia Nora. Från kansliet: Catrin Fernholm, generalsekreterare Katarina Swahn, organisationssekreterare Anne-Marie Folkesson 175 Övriga deltagare: Göte Karlsson (jubileums-sm 2018) Magnus Forsström (Colibri Television) Justerare: Vid protokollet: Kirsten Wretstrand Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben

2 155 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Ingrid Bahlenberg och Johan Lindahl meddelat frånvaro gick Arne Jonsson och Stefan Dahlhielm upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. Anders Dahlstedt meddelade att han kommer att avvika från sammanträdet i samband med invigningen då han är funktionär i SM-arrangemanget. 156 Val av protokollsjusterare Kirsten Wretstrand valdes att jämte förbundsordföranden justera dagens protokoll. 157 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter mindre justeringar, godkänna framlagt förslag på dagordning. 158 Föregående protokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 17 juni FS konstaterade att notering om att svar på Övre Norrlandsdistriktets skrivelse uteblivits i protokollskrivningen för FS nr 6 150/2016. FS konstaterade vidare att skrivelse har tillskickats Övre Norrlands distrikt. FS konstaterade vidare att felaktig månad angetts gällande jubileums- och SM-arrangemanget Rätt månad ska vara augusti. Se FS nr 6 142/2016. FS beslutade efter ovan nämnda korrigeringar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 159 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Förelåg VU-protokoll från sammanträde den 6 juli FS tackade för informationen och lade VU-protokollet till handlingarna. Förelåg VU-protokoll från e-postbeslut den 5 augusti Barbro Olsson reserverade sig mot beslutet att skicka skrivelsen. FS tackade för informationen, noterade reservationen och lade VU-protokollet till handlingarna. Förelåg VU-protokoll från sammanträde den 15 augusti FS tackade för informationen och lade VU-protokollet till handlingarna. Vidare meddelade Rolf Weiffert att VU fattat underhandsbeslut om tillfällig avauktorisation av en IPO provledare med anledning av inkommen anmälan mot medlem. FS tackade för informationen. 160 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2015: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2015: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2015: st), Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 12

3 familjemedlemmar st (2015: st) och st ungdomsmedlemmar (2015: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 40 st. FS tackade för informationen och konstaterade att det önskade målet inte nåtts då antalet medlemmar fortfarande minskar även om tappet har planat ut. 161 Översyn av medlemsrapport (Jfr FS nr 6 136/2016) GS fick vid FS-sammanträdet i juni i uppdrag att se över medlemsrapporteringen. GS redogjorde för hur medlemsstatistiken fungerar då den korrigeras varefter klubbarna rapporterar in sina medlemmar i Medlem online. Detta gör att statistiken varierar beroende på vilken dag den tas ut. Ingen ny medlemsrapportering kommer att tas fram. FS tackade för informationen. 162 Ekonomisk redovisning Skattmästare Lars Carlborg presenterade det ekonomiska resultatet per den 31 juli Resultatet är under budget. Medlemsintäkterna når inte upp till budget och kostnaderna håller budget. För året behöver en ny resultatprognos tas fram. FS tackade för informationen. FS konstaterade att likviditeten är fortsatt god. 163 Arbetsbudget (Jfr FS nr 6 138/2016) FS uppdrog vid FS-sammanträdet i juni åt GS att tillsammans med skattmästaren sammanställa utskottens prognoser och ta fram förslag på arbetsbudget för resten av året inkluderat budgetavsteg för satsning på kommunikation samt ett budgetavsteg för Utskottet för organisation. Förslaget har presenterat för VU och ska diskuteras och beslutas av förbundsstyrelsen. GS och skattmästaren presenterade förslag på arbetsbudget. FS diskuterade arbetsbudgeten och beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdets fortsättning på lördagen, se Beslut från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (Jfr FS nr 5 121/2015) Förelåg beslut gällande av Svenska Brukshundklubben inskickad anmälan av medlem till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. FS konstaterade att SKKs Disciplinnämnd inte funnit den presenterade bevisningen tillräcklig för att mot anmäld medlems nekande göra bedömningen att denne har använt sig av elhalsband vid träning. Disciplinnämnden har därför beslutat att anmälan inte föranleder åtgärd. FS tackade för informationen och lade ärendet till handlingarna. 165 Beslut från Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd (Jfr FS nr 6 150/2015) Förelåg beslut gällande av Svenska Brukshundklubben inskickad anmälan av medlem (kassör) till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. FS konstaterade att Disciplinnämnden har beslutat att avvisa anmälan, då den anmälde inte var medlem i SKK-organisationen, och lade ärendet till handlingarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 12

4 166 Anmälningar mot medlemmar och styrelse i lokal brukshundklubb Rolf Weiffert lämnade sammanträdet och Helén Wallman tog över ordförandeklubban. Förelåg fyra anmälningar från medlem mot styrelse i lokal brukshundklubb samt fyra anmälningar från medlem mot enskilda medlemmar. FS diskuterade av Disciplingruppen framlagt förslag till beslut med anledning av de åtta anmälningarna. FS beslutade att lämna fyra anmälningar mot lokal brukshundklubb utan åtgärd. Detta med anledning av att en anmälan i disciplinärende inte kan avse en grupp personer, t.ex. en styrelse, utan angivande av vad anmälaren anser ligger varje enskild ledamot till last. FS beslutade vidare att lämna en anmälan mot medlem utan åtgärd då anmälan inte innehåller påstående eller yrkande om disciplinär åtgärd. Det som anges i anmälan kan inte prövas i disciplinärende eller på annat sätt av FS. FS beslutade vidare att, avseende tre anmälningar mot enskilda medlemmar, inhämta yttranden av respektive anmäld. Rolf Weiffert återkom till sammanträdet och Helén Wallman lämnade tillbaka ordförandeklubban. Ajournering av sammanträdet för fika 167 Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Mjölby BK Mjölby BK Mjölby BK Mjölby BK Kalmar BK Kalmar BK Elisabeth Johansson Weberg Susanne Ragnar Gunilla Engström Eva Berggren Ann-Louise Mortensson Linda Jirflo Anmäldes vidare att 5 st förtjänsttecken i silver och 11 st förtjänsttecken i brons har delats ut. 168 Förbundsstyrelsens utskottsorganisation (Jfr FS nr 6 139/2016) FS diskuterade förbundsstyrelsens utskottsorganisation och sammankallande för utskotten med anledning av att Ingrid Bahlenberg meddelat att hon pga. hälsoskäl lämnar sin post som sammankallande för Utskottet för hundägarutbildning. FS beslutade, på förslag från VU, att utse Arne Jonsson som sammankallande för Utskottet för hundägarutbildning fr.o.m FS beslutade vidare, på förslag från VU, att utse Anders Dahlstedt som sammankallande för Utskottet för organisation fr.o.m Vidare beslutade FS att utse Piia Nora som ledamot i Utskottet för organisation. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 12

5 Förelåg förslag från Utskottet för prov och tävling om ny ledamot i utskottet och sammankallande för UG IPO. FS beslutade, enligt förslag, att utse Lars Czylwik som ledamot i Utskottet för prov och tävling. FS framförde samtidigt ett varmt tack till Ingrid Bahlenberg för hennes arbete i utskottsgruppen. Förelåg vidare förslag från Utskottet för prov och tävling om ny ledamot i utskottet och sammankallande för en ny utskottsgrupp UG mondioring. FS beslutade, enligt förslag, att utse Emma Svensson som ledamot i Utskottet för prov och tävling. Förelåg förslag från Utskottet för avel och hälsa om ny ledamot i utskottet och sammankallande för UG avelssamordning. FS beslutade, enligt förslag, att utse John Örvill som ledamot i Utskottet för avel och hälsa. 169 Agilityns placering i Svenska Brukshundklubben (Jfr FS nr 1 30/2016 och FS nr 6/2016) Huvudmannaskapet för agilityn övergick till Svenska Agilityklubben för tre år sedan. Kurser och tävlingar i agility är dock fortfarande en stor del av Svenska Brukshundklubbens verksamhet. Förelåg förslag från Utskottet för prov och tävling att en projektgrupp under FS tillsätts med mål att lägga en plan för agilityns placering i utskotten samt att hitta en egen plattform med funktioner på central nivå för agilityn inom Svenska Brukshundklubben. FS beslutade efter diskussion att uppdra åt Stefan Dahlhielm att till FS-sammanträdet i oktober ta fram en uppdragsbeskrivning samt påbörja arbetet med att se över agilityns plattform inom Svenska Brukshundklubben och ta fram förslag på personer att ingå i arbetet. 170 Rikserie i agility (Jfr FS nr 6 148/2016) FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i november. 171 Renodling av Svenska Brukshundklubbens logotype GS presenterade av förbundskansliet framtaget förslag på renodling av Svenska Brukshundklubbens logotype. FS diskuterade förslaget och beslutade med anledning av några frågeställningar att återremittera frågan till förbundskansliet. 172 Översyn av kongress och centrala konferenser (Jfr Fs nr 2 54/2016) FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i oktober. 173 Samarbete med Clarion Hotel Arlanda inför nyårsafton 2016 (Jfr FS nr ) FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i oktober. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 12

6 Ajournering av sammanträdet för avfärd mot invigningen av SM i bruks och IPO Återupptagning av sammanträdet 174 Ordförandekonferens 2017 (Jfr VU nr 13 88/2016) Vid FS-sammanträdet i juni diskuterades behovet av mötesplats för ordföranden från lokalklubbar, distrikt och rasklubbar. Stefan Dahlhielm presenterade förslag på förutsättningar och upplägg för en eventuell central ordförandekonferens 2017, som utarbetats av en grupp inom FS. FS diskuterade behovet av en ordförandekonferens 2017 och konstaterade att behov för nya mötesplatser finns men att det i dagsläget, med aktiviteter inför 100-årsjubileumet, bedöms svårt att genomföra. FS beslutade att inte genomföra en ordförandekonferens Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum 2018 (Jfr FS nr 2 54/2016, FS nr 4 96/2016 och FS nr 6 142/2016) Anne-Marie Folkesson (FK), Göte Karlsson (arrangör jubileums-sm 2018) och Magnus Forsström (Colibri Television) anslöt till sammanträdet. Anne-Marie Folkesson, projektansvarig för 100-årsjubileumet 2018, redogjorde för nuläget. FS beslutade, på förfrågan, att ge jubileumsgruppen uppskov på de ekonomiska detaljer för storkongress 2018 till FS-sammanträdet i oktober. Göte Karlsson redogjorde därefter kort för jubileums-sm i augusti Därefter visades en filmtrailer för SM-arrangemanget i augusti Magnus Forsström presenterade därefter idéer kring ett paket med jubileumsfilm och en rekryteringsfilm/marknadsföringsfilm. FS tackade för informationen och beslutade att ge besked om ev. filmpaket efter FSsammanträdet i oktober. FS uppdrog åt GS och kommunikationsansvarig att gå igenom värdet av olika marknadsföringsaktiviteter, där marknadsföringsfilm kan vara en aktivitet. Beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras beslutas av förbundsstyrelsen i oktober. Ajournering av sammanträdet för fika 176 Förbundsstyrelsens sammanträden 2017 (Jfr FS nr 5 125/2016) Med anledning av att SM i lydnad och rallylydnad 2017 har ändrat datum beslutade FS att genomföra sitt juni-sammanträde 2017 den 2 juni i Jönköping. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 12

7 177 Etisk policy vid prov och tävling (Jfr FS nr 6 144/2016) Helén Wallman redogjorde för framtaget förslag på uppdragsbeskrivning för AG översyn etisk policy vid prov och tävling. FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdets fortsättning på lördagen se Arbetssätt vid översyn av regler och policydokument (Jfr FS nr 6 146/2016 och FS nr 4 98/2016) FS konstaterade att beslut gällande arbetssätt vid översyn av regler och policydokument togs redan vid FS-sammanträdet i juni. 179 Disciplinära påföljder för vanliga medlemmar (Jfr FS nr 4 97/2016 och FS nr 2 47/2016) FS konstaterade att beslut gällande disciplinära påföljder för vanliga medlemmar togs redan vid FS-sammanträdet i maj i samband med beslut om översyn riktlinjer och rutiner för disciplinära ärenden. 180 Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommittés funktionärsstipendium 2016 Svenska Brukshundklubben har genom utskick i organisationen och information på hemsidan spridit information om och tagit emot nomineringar till Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommittés funktionärsstipendium. Förelåg yttranden från Utskottet för avel och hälsa samt Utskottet för prov och tävling. FS beslutade att till Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté skicka in nominering till kommitténs funktionärsstipendium. 181 Ansökan om ny ras Miniature american shepherd (Jfr FS nr 6 150/2016) Förelåg skrivelse från Svenska Kennelklubben centralstyrelse med förfrågan om hur Svenska Brukshundklubben ställer sig till om rasen Miniature american shepherd ska erkännas som egen ras. Yttrande har inhämtats från Utskottet för avel och hälsa samt Svenska australian shepherklubben vilka båda motsätter sig till att Miniature American shepherd skulle erkännas som en variant av Australian shepherd med möjlighet att para mellan varianterna. FS beslutade att till Svenska Kennelklubben meddela att man inte anser att Miniature american shepherd uppfyller de krav på att vara en brukshund under Svenska Brukshundklubbens ansvar likväl som att den inte uppfyller eventuella krav på att vara en variant av Australian shepherd. 182 Överklagan av beslut gällande exteriörbeskrivning Svenska Brukshundklubben skickade under 2015 in en ansökan till Svenska Kennelklubben om att få genomföra en sänkning av åldern från 18 månader till 12 månader för deltagande i exteriörbeskrivning för korning. Det blev då avslag, med uppmaningen att ändra i samband med regelrevideringen för MT. Med anledning av detta skickades en ny ansökan angående detta in till Kennelklubben tillsammans med de reviderade MTreglerna i juni Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 12

8 Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den juni att avslå ansökan. Då Utskottet för avel och hälsa endast kan se fördelar med en sänkning av åldern, föreslår utskottet att förbundsstyrelsen överklagar CS beslut om avslag. FS diskuterade av Utskottet för avel och hälsa framlagt förslag på att skicka in en överklagan av Svenska Kennelklubbens centralstyrelses beslut om att avslå ansökan om sänkt ålder för exteriörbeskrivning från 18 till 12 månader. FS beslutade att skicka in en överklagan enligt ovan till Svenska Kennelklubben. 183 Ersättning vid centrala utbildningar inom avel och hälsa Kirsten Wretstrand redogjorde för förslag framlagt av Utskottet för avel och hälsa på ersättning vid centrala utbildningar inom avel och hälsa. Förslaget innebär att ersättningarna är fastlagda vilket ger en tydighet inom verksamhetsområdet vilka ersättningar som ges för centrala utbildningar. FS diskuterade frågan och beslutade i enlighet med förslaget. FS diskuterade vidare eventuellt behov att se över möjligheterna att genomföra liknande och enhetlig rutin även för andra verksamhetsområden. FS uppdrog åt Barbro Olsson att till FS-sammanträdet i oktober se över förutsättningarna för en gemensam och enhetlig rutin även för Utskottet för prov och tävlings verksamhet. Ajournering av sammanträdet kl. 17:00 Återupptagning av sammanträdet lördag kl. 09: Arbetsbudget forts. FS diskuterade av VU framlagt förslag på omdisponering av budgetmedel från FS projekt 100 tusen medlemmar till Personalkostnader för att täcka ökade personalkostnader. Anledningen är att arbetsuppgifter som tidigare legat på projektledare nu lagts på medarbetare på förbundskansliet. FS beslutade enligt VUs förslag att omfördela kr från budgetposten FS projekt 100 tusen medlemmar till Personalkostnader. FS diskuterade vidare av VU framlagt förslag på en ökad satsning på marknadsföring inkl. sponsring till en kostnad av kr. Kostnaden ska ses som ett planerat budgetavsteg. FS beslutade i enlighet med VUs förslag att som ett planerat budgetavsteg avsätta kr till en ökad satsning på marknadsföring inkl. sponsring. FS diskuterade hur gemensamma kostnader och utskottens kostnader kan sänkas då medlemsintäkterna inte når budget. FS beslutade att antaga Prognos1 med ett negativt resultat. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 12

9 185 Etisk policy vid prov och tävling forts (Jfr FS nr 6 144/2016) FS beslutade att fastställa framlagt förslag på uppdragsbeskrivning för AG översyn etisk policy vid prov och tävling. FS uppdrog åt VU att besluta om sammankallande för arbetsgruppen. Ajournering av sammanträdet för lunch 186 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela sju personer varning b) att tilldela en person varning samt visstids registreringsförbud c) att tre anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap d) att två personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. e) att en persons ansökan om medlemskap i SKK-organisationen avstyrkts. FS noterade informationen. 187 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert meddelade att han representerat förbundet vid SM i lydnad och rallylydnad i Norrtälje den juli FS-ledamöter Barbro Olsson meddelade att även hon närvarade vid SM i lydnad och rallylydnad den juni. Vidare meddelade Barbro Olsson att hon tillsammans med Catrin Fernholm och Tomas Lundin deltagit i möte på Svenska Kennelklubben angående lydnadsremissen. Generalsekreteraren GS informerade kort kring: - Genomfört möte med Sveriges Hundungdoms ordförande Elisabeth Sterner - Närvaro vid Flygvapnets 90-årsfirande - Närvaro vid SM i lydnad och rallylydnad juni i Norrtälje - Därvaro vid möte med Svenska Kennelklubben kring förslag på nya lydnadsregler Närvaro vid försvarsmaktsmästerskapen patrullhund på Marma augusti - Den 16 augusti genomfördes en utbildningsdag för förbundskansliet gällande dokumenthantering och arkivering. Kursledare var Fredrik Bruno och Annika Klang från Svenska Kennelklubben - Den 18 augusti genomfördes en rensningsdag av dokument i den digitala miljön på förbundskansliet - Fortsatt arbete med förbundskansliets ledningssystem för kvalitet - Workshop är inplanerad för förbundskansliet den 6-7 september. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 12

10 Utskotten Förelåg skriftliga rapporter samt måluppföljning från de flesta utskotten. PG Utvecklingsprojektet GS redogjorde för det fortsatta arbetet inom Utvecklingsprojektet och de inplanerade rundresor som förbundskansliet tillsammans med förbundsstyrelsen kommer att genomföra i några kvarvarande distrikt. Rapport assistanshund GS rapporterade från arbetet med uppdraget gällande assistenshundar. - 4 st inplanerade ekipage är inplanerade till lämplighetstester i augusti/september - Revidering av lämplighetstester pågår - Assistanshundrådet har beslutat godkänna MH som fullvärdig motsvarighet till BPH i det befintliga lämplighetstestet - 6 st ekipage examineras i september - 5 st årsprovtillfällen är inplanerade i september - Utbildning av testare och examinatorer genomförs i oktober. 26 anmälda - 19 kommuner är inbjudna till möten i oktober. De är tänkta att vara en referensgrupp för utveckling av en samsyn inom kommuner vad gäller ekonomiskt stöd - Vi har för tillfället 2 ekipage som vi följer och dokumenterar där förarna har någon form av NPF. Detta för att kunna ta fram måldokument samt krav för certifiering. Målet är att projektet ska kunna övergå till löpande verksamhet till årsskiftet. Utvärdering och utredning av organisationen FS uppdrog åt Arne Jonsson att till FS-sammanträdet i oktober presentera en uppdaterad uppdragsbeskrivning för AG utvärdering och utredning av organisationen. Svenska Kennelklubbens organisationsutredning Rolf Weiffert meddelade att han och Helén Wallman kommer att delta i möte med Per- Inge Johansson och Nils-Erik Åhmansson från Svenska Kennelklubbens organisationsutredning i september. Rapport från kommunikationsmöten med distrikt och rasklubbar FS gick igenom uppkomna diskussioner och ärenden från den senaste omgången av kommunikationsmöten som genomförts med distrikt och rasklubbar. De sammankallande i utskotten upplever att det finns ett stort engagemang bland deltagarna vid mötena och att kommunikationsmötena upplevs mycket positiva. FS tackade för informationen. 188 Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: a) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse nr b) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående Hamiltonplaketten 2017 c) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående SKKs förtjänsttecken 2017 d) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med inbjudan till möte rörande mentaltest korning Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 12

11 e) Skrivelse från Svenska Hovawartklubben gällande inbjudan till SKKs möte om mentaltest f) Skrivelse från Svenska Australian cattledogklubben gällande MT g) Skrivelse från Rasklubben för Hollandse herdershond gällande MT h) Skrivelse från Svenska Boxerklubben angående certifikatregler FS beslutade att skicka svar på skrivelsen. i) Tackkort från hedersledamot Allan Jönssons familj med anledning av uppvaktning på Allan Jönssons begravning j) Skrivelse från medlem angående FS överklagan till SKK CS angående utställningsbestämmelserna FS beslutade att skicka svar på skrivelsen. k) Tackkort från Lena Larsson (tjänstehundsavdelningen) för uppvaktningen i samband med hennes 50-årsdag. FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 189 Utgående skrivelser Förelåg utgående skrivelser enligt: a) Svar på inbjudan från Svenska Kennelklubben till möte rörande mentaltest korning b) SKKs fortsatta process kring det av SBKs kongress beslutade nytt MT till mentaldomare c) Skrivelse till Svenska Kennelklubben med synpunkter angående Svenska Kennelklubbens hantering av Svenska Brukshundklubbens revidering av MT d) Skrivelse till Svenska Kennelklubben med sammanställning av remissvar kring förslag nya lydnadsregler från Svenska Brukshundklubben e) Skrivelse till Övre Norrlands distrikt gällande skrivesle från Övre Norrlands distrikt angående Utskottet för avel och hälsas befogenheter f) Svar på skrivelse till Helsingborgs BK angående Nosework g) Svar på remiss från Regeringskansliet, Kulturdepartementet gällande Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13. FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 190 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för organisation, nr b) Utskottet för avel och hälsa, nr 4/2016 c) Utskottet för avel och hälsa, nr 5/2016 d) Utskottet för prov och tävling, nr 4/2016 FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 191 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förbundsstyrelsens utskottsorganisation Omedelbara justeringar. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 12

12 192 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde inkl. arbetshelg på Kolmårdens Vildmarkshotell. Sammanträdet börjar kl. 09:00 på fredagen. 193 Sammanträdets avslutande Förbundsordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat kl. 15:00. Justeras: Justeras: Justeras: Rolf Weiffert Helén Wallman Kirsten Wretstrand Förbundsordförande Mötesordförande 166 Vid protokollet: Katarina Swahn Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 12

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2015 Datum: 2015-11-28 -- 29 Tid: Plats: 09:00 17:00 (lördag) 08:45 12:15 (söndag) Förbundskansliet i Farsta, Stockholms Ange ev. nedan Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2016 Datum: 16-17 januari 2016 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande SBK:s förbundskansli Nina

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2008 Datum: 2008-01-25 Tid: 13.00-18.40 Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

SKK/FK nr

SKK/FK nr Sida 1/7 SKK/FK nr 3-2017 35-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt, Roffa Asplund, Göran

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-09--10 Tid: Kl. 09:00-18:30 den 9/4 Kl. 09:00-11:00 den 10/4 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2013 Datum: 2013 01 19-20 Tid: Lörd 13.00- sönd 15.00 Plats: Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2009 Datum: 2009-10-04 Tid: 9.00 16.00 Plats: Arlanda hotellby Närvarande: Mötesordförande Birgitta Forsberg Dag Brück Åsa Klint Ola Folkesson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i maj 2017 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Lärarutbildning

Läs mer

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41 Sida 1/6 SKK/UK nr 2-2016 22-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 april 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer