Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: Tid: 09: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Ragnar Bergståhl Nina Christoffersson Barbro Olsson Jan-Olof Säll Lars Carlborg Helén Wallman Fr.o.m. 175 Jenny Stenberg Johan Lindahl Ulrika Paulin Övrigt deltagande: John Sjöberg 188 Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Agneta Olsson (Vik. Organisationssekreterare) Nina Christoffersson Agneta Olsson Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 170 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Vidare konstaterade förbundsordföranden att då tre ordinarie ledamöter är frånvarande har samtliga suppleanter rösträtt vid detta sammanträde. 171 Val av protokollsjusterare Nina Christoffersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 172 Fastställande av dagordning FS beslutade efter smärre justeringar att godkänna framlagt förslag på dagordning. 173 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den 30 augusti FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 174 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Rolf Weiffert meddelade att VU den 1 september 2014 beslutat att bestyrelse tillika krisgrupp för IPO VM utgörs av Peter Rimsby (GS), Ionie Oskarson och Katinka Ryttse. Vidare beslutade VU att ge GS mandat att själv ta beslut i ekonomiska frågor gällande VM. Rolf Weiffert meddelade att VU den 2 september 2014 beslutade att godkänna Sanna Amelns förslag på personer att ingå i UG kommunikation med undantag för redaktionsrådet där förslag på sammankallande ännu inte finns. Rolf Weiffert meddelade vidare att VU den 11 september 2014 beslutade att stänga av en funktionär från alla officiella uppdrag under utredningstiden då anmälan inkommit mot denne. FS tackade för informationen. 175 Ekonomisk redovisning GS föredrog det ekonomiska resultatet per den 31 augusti, samt en prognos för resten av året. Resultatet för augusti följer budget, och ackumulerat över året ligger resultatet något över budget. Prognosen för året pekar dock mot ett nollresultat. Den ekonomiska redovisningen från IPO VM är ännu inte klar. Det är viktigt att vi skickar in ett underlag till Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) inför deras sammanträde 5-6 november för att få beslut om eventuellt ekonomiskt stöd. FS tackade för informationen och uppdrog till GS, Skattmästare och Lars-Olof Thellner att sammanställa underlaget. FS uppdrog vidare till GS att kontakta Ulf Uddman för att få reda på när underlaget senast måste vara SKK tillhanda. 176 Budget (Jfr FS nr 6 144/2014) GS meddelade att underlag inte inkommit från alla utskott inför mötet, varför ett färdigt budgetförslag ännu inte finns. Underlagen måste nu vara GS tillhanda senast den 13 oktober. GS kontaktar de frånvarande ledamöterna. FS diskuterade kring olika intäkter och kostnader, och beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 9

3 177 Firmateckning Med anledning av att Katarina Swahn har gått på föräldraledighet och Yvonne Brink har gått i pension behöver firmateckningen uppdateras. FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Anders Dahlstedt (Ellös), 2:e vice ordföranden Tomas Knuutila (Nacka), skattmästaren Jenny Stenberg (Nymölla), förbundets generalsekreterare Peter Rimsby, samt Anne-Marie Folkesson då hon tjänstgör som stf GS, två i förening. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson och Agneta Olsson, samtliga var för sig. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Agneta Olsson, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Susanna Träskelin och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Peter Rimsby och Anne-Marie Folkesson, två i förening. Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Peter Rimsby, Anne-Marie Folkesson, Yvonne Kåhed och Therese Palm, samtliga var för sig. 178 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2013: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2013: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2013: st), familjemedlemmar st (2013: st) och st ungdomsmedlemmar (2013: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 38 st. FS tackade för informationen. 179 Begäran om omprövning av anmälan (Jfr FS nr 6 148/2014) Förelåg från anmälare en begäran om omprövning av tidigare FS-beslut gällande anmälan mot funktionär. FS beslutade att invänta DGs ställningstagande. 180 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 9

4 Visby BK Visby BK SBK Halmstadavdelningen Christina Höggren Carina Amelid Stefan Dahlhielm Anmäldes vidare att 2 st förtjänsttecken i silver och 1 st förtjänsttecken i brons har delats ut. 181 Ansökningar ur Svenska Brukshundklubbens Minnesfond Förelåg fyra ansökningar om medel från Svenska Brukshundklubbens minnesfond. 1. Förelåg inkommen ansökan från lokalklubb, vilken söker bidrag om kr för renovering av en ladugård till inomhushall. Klubben önskar kunna hålla fler kurser vintertid, då inomhusträning ständigt efterfrågas. FS uttalade att centralt i minnesfondens statuter är att utveckla verksamheten med sikte på Brukshundklubbens uppgift (som finns i 2). 1 är vår portalparagraf där SKK:s värdegrund finns. Kontentan blir då att stipendium kan sökas för goda idéer för att utveckla något som ligger lite utanför reguljär verksamhet (i lokal- eller rasklubben, distriktet). Däremot går det inte att bevilja stipendium för att upprätthålla verksamhet som redan bedrivs eller nyss bedrivits i klubben, reparationer el. dyl. FS beslutade att avslå ansökan då den inte uppfyller statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond. Statuterna tillåter inte att bidrag ges till reparationer för att upprätthålla befintlig verksamhet. 2. Förelåg inkommen ansökan från lokalklubb vilken önskar medel för att färdigställa naturstationer där möjlighet ges till fysträning för medlemmar tillsammans med deras hundar för att optimera deras hälsa. Klubben har ansökt om kr för att kunna köpa in en del utrustning för utlåning, samt att kunna köpa in material till de naturstationer som ska iordningställas. FS uttalade att ansökan uppfyller de krav som ställs i statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond på att syftet ska vara att utveckla verksamheten enligt 1 och 2 i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Då träningsstationerna och aktivitetstypen kommer att utövas inom ett område som ligger utanför den vardagliga verksamheten i en lokalklubb och kan anses uppfylla Svenska Brukshundklubbens uppgift kan medel beviljas. FS beslutade att bidra med kr ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond för färdigställande av stationerna och inköp av visst material. FS beslutade vidare att lokalklubben ska inkomma till FS med en redovisning av hur pengarna har använts samt en berättelse om hur utvecklingen av verksamheten har fortskridit. Denna redogörelse ska inkomma till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli senast den 1 juli Förelåg inkommen ansökan från lokalklubb som söker bidrag om kr för att byta ut befintliga armaturer på sin appellplan. Detta skulle öka möjligheterna till kursverksamhet och öka möjligheterna för träning för alla klubbens medlemmar. FS uttalade att ansökan inte uppfyller de krav som ställs i statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond på att syftet ska vara att utveckla verksamheten enligt 1 Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 9

5 och 2 i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Bidrag kan inte ges till reparationer för att upprätthålla befintlig verksamhet. FS beslutade att avslå ansökan. 4. Förelåg inkommen ansökan från lokalklubb som önskar medel för att förbättra förutsättningarna för ett läger för döva deltagare, såväl personer som hundar. FS uttalade att ansökan uppfyller de krav som ställs i statuterna för Svenska Brukshundklubbens minnesfond på att syftet ska vara att utveckla verksamheten enligt 1 och 2 i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Då lägret anordnas inom ett område som ligger utanför den vardagliga verksamheten i en lokalklubb och kan anses uppfylla Svenska Brukshundklubbens uppgift kan medel beviljas. FS beslutade att bidra med kr ur Svenska Brukshundklubbens minnesfond för att utbilda instruktörerna inom området dövkultur samt inlärning/träning av döva hundar. FS beslutade vidare att lokalklubben ska inkomma till FS med en redovisning av hur pengarna har använts samt en berättelse om hur utvecklingen av verksamheten har fortskridit. Denna redogörelse ska inkomma till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli senast den 1 juli FS beslutade vidare att uppdra åt GS och organisationssekreteraren att förnya texterna på hemsidan om Svenska Brukshundklubbens minnesfond. 182 PG SBK:s 100-årsjubielum 2018 (Jfr FS nr och FS nr 6 155/2014) Svenska Brukshundklubben firar 100 år Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att tillsätta en projektgrupp, PG SBKs 100-årsjubileum. För att hitta lämpliga personer till projektgruppen har en platsannons legat ute på hemsidan. GS rapporterade att ingen ännu har anmält sitt intresse att ingå i PG SBKs 100- årsjubileum. FS beslutade att uppdra till GS att arbeta vidare med frågan och ge förslag till VU inför nästa sammanträde. FS beslutade vidare att frågan ska tas upp i kommunikationsmötena med distrikt och rasklubbar. 183 PG medlemsutveckling (Jfr FS nr och FS nr 6 156/2014) FS beslutade vid sammanträdet i juni att utöka PG medlemsutveckling med Lars Carlborg och uppdrog åt honom och Jan-Olof Säll att inkomma med en uppdaterad uppdragsbeskrivning samt förslag på ytterligare personer att ingå i gruppen. Jan-Olof Säll meddelade att förslag på nya medlemmar att ingå i PG medlemsutveckling är Gunilla Andersson (Vit herdehundklubb) och Anna Virdeby (Bouvier des Flandres klubben). Jan-Olof Säll informerade vidare att gruppen kommer att arbeta vidare genom telefonmöten och fysiska möten i samband med konferenser. FS beslutade att godkänna förslagen på nya medlemmar i PG medlemsutveckling och att gruppen ska avrapportera vid nästa FS-möte. FS avslutade med att önska gruppen lycka till med arbetet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 9

6 184 UG agility (Jfr FS nr 6 162/2014) Huvudmannaskapet för agility övergick till Svenska Agilityklubben den 1 januari FS anser att det är viktigt att Svenska Brukshundklubben har ett fortsatt engagemang i agilityfrågor och beslutade därför vid sammanträdet i augusti att tillsätta en UG agility inom Utskottet för hundägarutbildning. Nina Christoffersson meddelade att Utskottet för hundägarutbildning har möte den oktober och återkommer efter det med förslag på arbetsordning samt personer att ingå i UG agility. FS beslutade att återremittera ärendet till nästa möte. 185 Alkohol- och drogpolicy (Jfr FS nr 3 96/2014) Förelåg förslag på alkohol- och drogpolicy från Utskottet för organisation. FS diskuterade förslaget och allmänt kring policies. Vidare beslutade FS att uppdra till GS att arbeta vidare frågan och inkomma med uppdaterat förslag till mötet i januari Program verksamhetskonferensen Förelåg förslag på program till verksamhetskonferensen den november. Barbro Olsson presenterade programförslaget och tankarna bakom. FS diskuterade förslaget och syftet med verksamhetskonferensen. FS beslutade, efter några justeringar, att anta programmet till verksamhetskonferensen. FS beslutade vidare att Barbro Olsson ska ta kontakt med Sanna Ameln (UG kommunikation) för att gemensamt planera konferensupplägget. 187 Internationell representant FCI Förelåg kopia av skrivelse från Svenska Kennelklubben (SKK) till funktionär som hittills representerat Sverige i en arbetsgrupp inom FCI Utility commission. SKK har i denna skrivelse meddelat att man inte längre har förtroende för funktionären ifråga, och att man meddelat FCI detta. Vidare har en anmälan mot medlemmen ifråga inkommit, vilken kommer att beredas av Svenska Brukshundklubbens disciplingrupp inför beslut i FS. FS beslutade att tillskriva funktionären ifråga och meddela att anmälan har inkommit. Vidare beslutade FS att stänga av funktionären från alla officiella uppdrag under utredningstiden, vilket innebär att alla auktorisationer förklaras vilande. Slutligen beslutade FS att ersätta funktionären som konferensledare på IPO-konferensen den november. 188 Värdegrundsarbete (Jfr FS nr 6 164/2014) John Sjöberg redovisade det pågående arbetet med Svenska Brukshundklubbens värdegrund, vilket följdes av en diskussion om hur arbetet ska fortskrida. FS tackade för föredragningen. 189 Briardklubben och Berger Picard vill gå skilda vägar Rasklubben för briard och berger picard har framfört önskemål om att få gå skilda vägar och bilda två separata rasklubbar. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 9

7 FS diskuterade frågan och uppdrog åt Utskottet för avel och hälsa att utreda frågan vidare och återkomma med beslutsunderlag till FS. 190 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela en person varning samt visstids förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling b) att tilldela sex personer varning c) att tilldela tio personer varning samt visstids registreringsförbud d) att två personer utesluts ur SKK-organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de uteslutna personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap. e) att två anmälningar inte upptas till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda personerna inte får antas som medlemmar i någon av SKKs medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap f) att en persons ansökan om medlemskap i SKK-organisationen tillstyrkts FS noterade informationen. 191 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert meddelade att han representerat förbundet vid IPO-VM, vid SM i bruks & IPO samt vid SM i lydnad & agility. FS-ledamöter Ragnar Bergståhl meddelade att han och John Sjöberg varit på en mycket lyckad och uppskattad värdegrundshelg i Smålandsdistriktet. Det är en ny träff inplanerad i november för de klubbar som inte var med. Ragnar Bergståhl meddelade vidare att föreningscoacherna är igång, och att deras arbete börjar få genomslag. Lars Carlborg meddelade att han representerat förbundet vid SM i rallylydnad. Tomas Knuutila meddelade att han representerat förbundet vid Bilkårens riksstämma. Generalsekreteraren GS meddelade att Utskotten Agneta Olsson börjat vikariera som organisationssekreterare för Katarina Swahn under hennes sjukskrivning och föräldraledighet. Vidare meddelades att Yvonne Brink avgått med pension och Jonas Ringdahls visstidsanställning avslutades som planerat den 20 september. IPO-VM har tagit mycket tid i anspråk, men blev trevligt och var omtyckt av de tävlande. Det finns många lärdomar att ta med till framtida evenemang. Förelåg skriftliga rapporter från samt måluppföljning från samtliga utskott. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 9

8 FS:s arbetsgrupper En kort uppdatering av läget i arbetsgrupperna genomfördes. Rapport från kommunikationsmöten med distrikt och rasklubbar FS gick igenom uppkomna diskussioner och ärenden från den senaste omgången av kommunikationsmöten som genomförts med distrikt och rasklubbar. De sammankallande i utskotten upplever att deltagarna tycker att mötena är bra, och att det är ett stort intresse inför nästa möte. FS tackade för informationen. 192 Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Information från Svenska Kennelklubben gällande specialklubbskonferensen Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse angående ansökan om bidrag för IPO VM Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse angående Försvarsmakten Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse nr Kontrollrapport från Länsstyrelsen i Skåne gällande IPO-VM 2014 FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 193 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för avel och hälsa, nr 7/2014 b) Utskottet för avel och hälsa, nr 8/2014 c) Utskottet för organisation, nr 3/2014 d) Utskottet för samhällsnytta, nr 2/2014 e) Utskottet för samhällsnytta, nr 3/2014 Förbundsordföranden Rolf Weiffert påminde om att protokollen ska komma in inom tre veckor. FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 194 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga 195 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 28 november kl. 09:00 på Radisson Blu Arlandia Hotel med avslutande julbord tillsammans med kanslipersonalen. I anslutning till FS-sammanträdet genomför förbundet sin Verksamhetskonferens. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 9

9 196 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Nina Christoffersson Agneta Olsson Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 9

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2014 Datum: 2014-06-13 Tid: Plats: 09:00 17:00 (fredag) 09:00 14:00 (lördag) Hotell Hallstaberget, Sollefteå i samband med SM i lydnad och agility

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-14 Tid: 20:00-22:30 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Anders Dahlstedt Monica Eriksson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 7/2016 Datum: 2016-08-26 27 Tid: Plats: 09:00 17:00 fredag 09:00 15:00 lördag Scandic Plaza Borås i samband med SM i bruks och IPO Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 9/2018 Ange ev. nedan - Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2015 Datum: 2015-11-28 -- 29 Tid: Plats: 09:00 17:00 (lördag) 08:45 12:15 (söndag) Förbundskansliet i Farsta, Stockholms Ange ev. nedan Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse PROTOKOLL 8/2018 Ange ev. nedan Ange ev. nedan Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Telefon 08-505 875 00 Svenska Brukshundklubben:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 6/2017 Datum: 2017-08-25--26 Tid: 14:00 17:15 25/8 08:30 17:35 26/8 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2016 Datum: 2016-04-20 Tid: 19:30-21:00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Helén Wallman Rolf-Göran Asplund Ragnar Bergståhl Dag Brück

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2018 Datum: 12-14 januari 2018 Tid: Fredag 12 januari kl 12.00 Söndag 14 januari kl 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling PROTOKOLL 4/2018 2018-04-07--08 Kl. 08:45 18:00 2018-04-07 Kl. 08:45 11:00 2018-04-08 Fysiskt möte på Kloten Ange ev. nedan Anders Östling (sammankallande)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 3/2017 Datum: 28 maj 2017 Tid: Söndag kl 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling PROTOKOLL 7/2018 2018-08-13 Kl. 19:00 21:00 Telefonmöte Anders Östling (sammankallande) Ange ev. nedan Anki Stareborn (FS) Emma Svensson (UG Mondioring)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2016 Datum: 16-17 januari 2016 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande SBK:s förbundskansli Nina

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 6/2016 Datum: 2016 Tid: Fredag 21 oktober kl 15.00- lördag 22 oktober kl 11.30 Mötet ajournerades 21/10 kl 21.30 lördag

Läs mer

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress

MOTION 1 Svenska Brukshundklubbens kongress MOTION 1 18 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående hedersmedlemskap Motionären yrkar: Centralt fastställda kriterier för utnämning till hedersledamot Att den centrala förbundsavgiften tas bort. Förbundsstyrelsens

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat.

1. Mötets öppnande Stockholmsdistriktets ordförande Lennart Larsson hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat. Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, Vaxholm BK, Vällingby BK, Värmdö BK, och Österåkers

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2008 Datum: 2008-01-25 Tid: 13.00-18.40 Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och (ledamot). 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 3-2018 48-73 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 14 juni 2018. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Hans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 16 januari 2012 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Kallade ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Mats Larsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2015 Datum: 2015-02-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Ingrid Bahlenberg (UG IPO)

Läs mer

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Scandic hotell, Upplands Väsby. funktionsansvarig Torbjörn Håkansson

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Scandic hotell, Upplands Väsby. funktionsansvarig Torbjörn Håkansson Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 11 2019-05-19 5/2019 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Caroline Hagström vice ordförande, viltspårsansvarig

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2017 Datum: 21-22 januari 2017 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande Scandic hotell Norrköping

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer