Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: Tid: Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Rolf Weiffert Anders Ekholm Judith Granberg Birgitta Forsberg Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Nina Christoffersson Katinka Ryttse Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Tomas Knuutila Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 211 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 212 Val av protokollsjusterare Tomas Knuutila valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 213 Fastställande av dagordning FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 214 Underhandsbeslut GS meddelade att FS per mail fattat beslut om att ändra datumet för inlämning av remissvar gällande förslag till funktionärsetiska regler ändrat till FS tackade för informationen. 215 VU-beslut/-protokoll Staffan Thorman redogjorde för VU:s beslut, taget , om att auktorisera ett antal funktionärer som drabbats av att deras kursledare varit avstängd vid auktorisationen. FS beslutade att bifalla beslutet med hänsyn till tredje man. 216 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han deltagit på en hearing med frivilligutredaren ang. frivilligorganisationernas framtida status. Frivilligutredningen kommer att lämnas över till departementet den 14 november. Därefter kommer den att gå ut på remiss till berörda parter, bl.a. Brukshundklubben. FS uppdrog åt Thomas Knuutila som sammankallande för Utskottet Samhällsnytta att börjar titta på remissen så snart den kommer. FS tar det slutliga beslutet. Ionie Oskarsson meddelade bl.a. att Kennelklubbens Centralstyrelse beslutat om Valphänvisningssidan som ska ligga på internet. Ett intensivt arbete kommer att påbörjas och förhoppningsvis kan valphänvisningssidan presenteras nästa år. GS information GS meddelade att omorganisationen av kansliet dominerar arbetet på kansliet. FS tackade för informationen. 217 Inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens Förelåg inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens i januari FS beslutade att Staffan Thorman och Maritha Östlund-Holmsten ska delta på konferensen och representera Brukshundklubben. Uppdrogs åt kansliet att anmäla Brukshundklubbens deltagare. 218 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 a) att tilldela en medlem erinran b) att tilldela två medlemmar varning c) att tilldela tre medlemmar varning och tidsbegränsat registreringsförbud d) att tilldela en medlem varning samt förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling under begränsad tid e) att anmälan mot en person inte tas upp till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att den anmälde inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap f) att två medlemmar utesluts ur organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap g) att tillstyrka två personers ansökan om medlemskap i SKK:s organisation. FS noterade anmälan. 219 Hantering av disciplinärenden GS lyfte frågan vilka möjligheter FS har att stänga av medlemmar inom organisationen. Då detta är något oklart beslutade FS att lyfta problematiken till Kennelklubbens Föreningskommitté för ett förtydligande. Om det inte finns några klara riktlinjer och besked från Föreningskommittén kommer FS att skicka frågan vidare till Kennelklubbens Centralstyrelse. FS uppdrog åt GS att kontakta Svenska Kennelklubben i ärendet. För att få en likriktning och god beslutsgrund i framtiden uppdrog FS till VU att ta fram standardformuleringar för beslut. 220 Överklagan beslut angående anmälan av agilitydomare (Jfr FS nr 5 137/2008) Förelåg överklagan av beslut från anmäld agilitydomare. FS har tidigare behandlat anmälan mot agilitydomare och tilldelat denne en erinran då domaren avbokat sitt domaruppdrag med kort varsel och utan synnerliga skäl, och på detta sätt försatt arrangören i en svår situation. Den anmälde agilitydomaren framför i sin överklagan att FS inte fått tillräckligt underlag för beslut samt att den aktuella tävlingen var inofficiell. Men anledning av detta vill den anmälde att FS tidigare beslut om erinran ändras. FS beslutade att avslå överklagan då det inte är någon skillnad för funktionärers åtaganden beroende på om en tävling är inofficiell eller officiell och då den aktuella tävlingen var ett Distriktsmästerskap. 221 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 794). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 44 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS noterade att medlemsutvecklingen håller sig stabil. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 222 Avtackning av den centrala organisationen Med anledning av att Brukshundklubbens centrala organisation ändrar struktur från och med den 1 januari 2009 diskuterade FS avtackning av den gamla centrala organisationen. FS beslutade att tillsända alla en lämplig gåva med ett tack för ett gott samarbete. FS uppdrog åt kansliet att tillsammans med förbundsordförande ordna med avtackningen. 223 Kongressuppföljning uppdragslista (Jfr. FS nr 7 193/2008) FS uppdrog åt GS att inom kort tillsända FS uppdragslistan från kongressen till FS via mail. 224 Normalstadgar AG Stadgar håller på att ta fram nya normalstadgar till distrikt, lokal- och rasklubbar. För att stadgarna ska bli så bra som möjligt och förankras i organisationen anser arbetsgruppen att ett remissförfarande är helt nödvändigt, något som kräver viss tid för behandling i organisationen. Kongressen beslutade i maj 2008 att samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla senast Enligt arbetsgruppens bedömning behövs det ett år från det att förbundsstyrelsen antar normalstadgarna fram tills det datum då dessa måste vara antagna av alla distrikt, lokaloch rasklubbar. Detta så att alla instanser hinner hålla ett årsmöte. Arbetsgruppen kommer senast till förbundsstyrelsens möte i maj 2009 leverera förslag till nya normalstadgar. Med anledning av ovan bör datumet för senaste ikraftträdande flyttas fram sex månader. Detta kräver beslut av kongressen. På förslag från AG Stadgar beslutade FS att: - att föreslå kongressen att ändra tidigare beslutat datum, när samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla, från senast till senast , - att uppdra åt AG Stadgar att genomföra remissförfarandet av normalstadgarna samt - att redovisa förslag på nya normalstadgar till förbundsstyrelsen senast till mötet i maj Tillämpning av tävlingsförbud Centrala Agilitysektorn har inlämnat ett antal frågor till FS angående tillämpningen av tävlingsförbud. Med anledning av tidigare fattat beslut hänvisade FS till beslut enligt 219/ Nytt verksamhetssystem GS presenterade förslag på ett nytt verksamhetssystem med inbyggt medlemssystem. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 GS meddelade att likviditeten tillåter denna investering utan att organisationen behöver låna pengar. FS diskuterade behovet av ett nytt system och ställde sig positivt till den presenterade tids- och detaljplanen. FS beslutade att bifalla förslaget på ett nytt verksamhetssystem och uppdrog åt GS att se till att det implementeras i organisationen så att det kan införas under Den nya kansliorganisationen GS presenterade den nya organisationen av Förbundskansliet, vilken håller på att ta form på kansliet. FS tackade för informationen och önskade kansliet lycka till i sin nya organisation. 228 Simonplaneringar Birgitta Forsberg redogjorde för det, sedan oktoberhelgen, fortsatta arbetet med framtagning av målformuleringar för Brukshundklubbens centrala verksamhet. FS diskuterade frågan och beslutade att uppdra åt VU att jobba vidare med målformuleringarna. 229 Utskottshelgen Presenterades programförslag för den förestående utskottshelgen som genomförs den november. FS beslutade att fastställa programmet. 230 Organisationskonferens 2009 (Jfr. FS nr 7 194/2008) FS diskuterade programinnehåll för Organisationskonferensen Konferensen genomförs helgen den januari 2009 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm. Konferensen börjar kl på lördagen och avslutas kl på söndagen. FS beslutade att tillskriva distrikt och rasklubbar och efterfråga vilka frågor de önskar att organisationskonferensen ska behandla. Fokus kommer dock att ligga på verksamhet, den nya organisationen och ekonomi, övriga frågor kommer att tas upp i mån av tid. FS beslutade att de utskottsledamöter som ingår i den fem centrala utskotten ska bjudas in till konferensen. FS har sedan tidigare uppdragit åt Katinka Ryttse och Anders Dahlstedt att utforma programförslag samt att hålla i konferensen. 231 Arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen Förelåg förslag från styrgruppen Målstyrning på arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen, vilken träder i kraft FS diskuterade förslaget och beslutade att anta de nya arbetsordningarna för centrala utskott (Bilaga 1). Vad gäller delegationsordning kvarstår den gamla delegationsordningen med undantaget att där det står sektor/kommitté ersätts med utskott. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 FS beslutade att inom sex månader uppdateras arbetsordningarna och delegationsordningen. 232 Skrivelse till jordbruksministern angående djursex Med anledning av den debatt som pågår i samhället angående djursex diskuterade FS om ev. kontakt och påtryckning av Jordbruksverket. Då jordbruksministern beslutat att Jordbruksverket ska gå vidare med frågan beslutade FS att inte agera i frågan för tillfället. FS konstaterade dock att man med tillfredställelse ser att jordbruksministern tar sig an frågan. 233 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Kungsbacka BK Uddevalla BK Roland Augustsson Göran Lindqvist Leif Wikmo Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 14 tecken i silver och 34 tecken i brons. 234 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för förbundets resultat per den FS tackade för informationen. 235 Prognos för helårsresultat (Jfr. FS nr 7 196/2008) GS presenterade en prognos för helårsresultatet. FS tackade för redogörelsen och diskuterade resultatet. FS uppdrog åt GS och skattmästaren att tillsammans ta fram ett förslag på ett differentierat system för en ev. medlemsavgiftshöjning. 236 Anmälan mot funktionär som underlåtit att anmäla oacceptabelt beteende (Jfr FS nr 7 200/2008) Förelåg anmälan mot mentaltestdomare som underlåtit att anmäla hund för oacceptabelt beteende vid ett mentaltestarrangemang. Den anmälde mentaltestdomaren har inkommit med ett yttrande i vilket den anmälde anser att han gjort det som ankommit på honom. FS uppdrog åt GS att kontrollera uppgifterna i yttrandet och såvida dessa stämmer läggs ärendet till handlingarna. Om uppgifterna inte stämmer kommer ärendet att tas upp på nästa FS-sammanträde. 237 Anmälan mot funktionär som inte fullgör sina åtaganden (Jfr. FS nr 7 201/2008) Förelåg anmälan mot mentalbeskrivare tillika mentalansvarig i en rasklubb vilken underlåtit att redovisa genomförd mentalbeskrivning som genomfördes i april Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Då den anmälde trots uppmaning underlåtit att skicka in originalprotokoll och deltagarförteckning beslutade Centrala Kommittén för hundars mentalitet att avstänga mentalbeskrivaren i fråga från mentalbeskrivaruppdrag. Vidare har den anmälde åtagit sig att trots avstängningen genomföra en mentalbeskrivning i september Vid provtillfället uteblev den anmälde och gick inte att kontakta varför arrangören tvingades att ställa in arrangemanget då ingen annan beskrivare fanns att tillgå. Med anledning av detta begär Centrala Kommittén för hundars mentalitet att FS vidtar lämpliga åtgärder då mentalbeskrivarens handlande drabbat tredje part. FS har begärt in yttrande från den anmälde. Inget yttrande har inkommit. FS beslutade att avauktorisera den anmälde mentalbeskrivaren tillika mentalansvarig då man ser väldigt allvarligt på det inträffade som drabbat tredje part. 238 Användning av gamla MT för att testa hundar inofficiellt Det har kommit FS till kännedom att delar av Brukshundklubbens gamla mentaltest används av Barbro Börjesson för att inofficiellt testa hundar åt jägarförbundet. FS noterade informationen, diskuterade ärendet och lade det till handlingarna. 239 Redovisning från FS:s arbetsgrupper AG Bruksprov Judith Granberg rapporterade att den fördjupade enkäten gällande bruksprov har gått ut i organisationen och att man nu inväntar enkätsvar från organisationen. AG Nordisk bruksgren Anders Ekholm meddelade att man jobbar med att översätta de nordiska ländernas nuvarande regler till engelska. AG Rallylydnad Annika Sällvik meddelade att AG Rallylydnad har en distriktskonferens på Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm den november. Ett trettiotal personer från ca 14 distrikt kommer att närvara! Detta är mycket glädjande och man hoppas på en givande konferens. FS tackade för informationen. 240 Slutrapport från AG SM-arrangemang Tomas Knuutila redogjorde för slutrapporten från AG SM-arrangemang med förslag på åtgärder för att utveckla SM-arrangemangen inom Brukshundklubben. I enlighet med arbetsgruppens förslag beslutade FS att uppdra åt Utskottet för medlemsaktiviteter att bilda en arbetsgrupp för SM-arrangörer med ansvar att finna kommande SM arrangörer. FS beslutade vidare att uppdra åt denna arbetsgrupp i Utskottet för medlemsaktiviteter att skapa tydliga anvisningar för kommande SM arrangörer. För att utveckla stödet från kansliet till SM arrangörer uppdrog FS åt samma arbetsgrupp att tillsammans med Förbundskansliet arbeta fram rutiner. FS beslutade att bordlägga den ekonomiska biten för SM arrangemangen vad gäller sponsring och egna medel. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 FS beslutade om nya anmälningsavgifter för deltagande vid SM att gälla från och med 2010, enligt nedan. Individuellt alla kategorier: 300 kr Agility lag: 500 kr FS beslutade vidare på AG SM-arrangemangs förslag att Utskottet för medlemsaktiviteter och arbetsgruppen för SM arrangörer arbetar vidare med en materialpool för samtliga SM arrangemang. FS tackade för en väl genomarbetad rapport och ett mycket bra arbete. FS framförde att slutrapporten är en mycket välarbetad grund att jobba vidare ifrån och att Utskottet för medlemsaktiviteter ansvarar för medel och prioriteringar i frågan. FS konstaterade att arbetet med att skapa bättre förutsättningar för kommande SM arrangörer inom Brukshundklubbens olika verksamheter måste få växa fram. Målet är att AG SM-arrangemangs föreslagna åtgärder ska vara framtagna till år Övrigt Brukshundklubbens valberedning deltog i del av mötet och genomförde individuella intervjuer med alla FS-ledamöter. Marita Berg från Svenska Kennelklubbens valberedning genomförde en presentation om SKK:s valberednings arbete inför Kennelfullmäktige 2009 och förde en diskussion med FS-ledamöterna. 242 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 243 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl (lunch kl ) på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm, med efterföljande organisationskonferens. 244 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl Anmälningsärenden a) Föregående protokoll, FS b) Protokoll Kommittén för hundars mentalitet, c) Protokoll Agilitysektorn, d) Protokoll Rasutvecklingssektorn, e) Protokoll Tjänstehundssektorns Räddningsgrupp, f) Protokoll Tjänstehundssektorns försvarsmaktsgrupp, g) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med nya grundregler för SKK h) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående förändringar i SKK:s grundregler i) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående genomgång av samtliga specialklubbar stadgar j) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman (Ordf.) Tomas Knuutila Katarina Swahn Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 Bilaga 1 FS-protokoll 8/08 Arbetsordningar för Svenska Brukshundklubbens centrala utskott Samtliga utskott har inom sitt område ansvar för: att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser kontinuerligt följa upp ekonomiskt utfall mot budget, vilket ska redovisas till FS att protokollföra utskottens sammanträden och senast inom tre veckor överlämna justerat protokoll till FS (protokoll enligt upprättad mall av kanslipersonal) ärenden till FS ska anmälas separat med protokollsutdrag och tillhörande handlingar att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet i omvärlden (rapportering inom utskott är internt arbetsmaterial) att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser tillse att informationen om utskottets verksamhet är aktuell Utskottet för organisation Ansvarar för: samordning av regelverk, dvs. att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och anvisningar för Brukshundklubbens tävlings- och provformer samordning av utbildning och kompetensutveckling för funktionärer inkl förtroendevalda, dvs. att i samråd med övriga utskott fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer och förtroendevalda inom Brukshundklubben att utveckla Brukshundklubbens informations- och kommunikationsarbete att till förbundsstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer om hur information och kommunikation ska genomföras att verka för att varumärket Brukshundklubben stärks, samt utforma förslag till en varumärkesstrategi att ta fram utbildningsplaner för PR- och infoansvariga inom organisationen samt se till att denna utbildning genomförs att ge förslag på relevanta profilprodukter att ge förslag på riktlinjer för sponsring bedriva aktiv ledarutveckling driva och samordna kunskaps- och kvalitetsutveckling stadgar funktionärsetik, dressyrpolicy etc. Utskottet för medlemsaktiviteter Ansvarar för: tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets ansvarsområde förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 samarbeta med Sveriges Hundungdom i agilityfrågor utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning ta fram, utveckla och ge förslag på ett brett utbud av utbildningar för medlemmar/hundägare (med syfte osv) som ger förutsättningar för ett aktivt kursutbud inom organisationen aktivt följa upp utvecklingen av nya tävlingsformer föreslå nya officiella tävlingsformer bistå med fackkompetens till regelrevidering utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde Utskottet för avel och hälsa Ansvarar för: den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar att ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbsoch avelsfrågor samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben har avelsansvar uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika Avelsstrategier att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram, vilka fastställs av Svenska Kennelklubben arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben att utbilda utställningsansvariga lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön Sprida kunskap om friskvård för alla hundar Sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv Verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv Söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar Utskottet för samhällsnytta Ansvarar för: att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov försvarsmakts- och räddningshundar Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten (FM) uttagning, utbildning och prov av amsök-, försvarsmakts- och räddningshundar information om tjänstehunden i samhället rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för IPO-R och SM/DM för tjänstehundar förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar utveckla former för arbetsprov etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar aktiva arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för räddningshundverksamheten Verkställande utskottet Ansvarar för: kansli ekonomistyrning ärendeberedning inför FS möten målstyrning (akuta ärenden enligt delegationsordning) (protokoll till FS) Brukshundklubben aktivt hundliv Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Svenska Brukshundklubbens VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Memoris

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27

SKK/CS nr 1-2014 2014-02-13 1-27 Sida 1/22 SKK/CS nr 1-2014 1-27 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-02- 13. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf., Mats, Stenmark, Pekka

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 3/2011 2011-04-27--28 39-76 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 27 28 april på Thoresta Herrgård i Bro. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 8-9 juni 2010 på Thoresta Herrgård.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 8-9 juni 2010 på Thoresta Herrgård. SKK/UtstK nr 3/2010, 2010-06-08-09 56 85 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 8-9 juni 2010 på Thoresta Herrgård. Närvarande: Mats Stenmark (ordf.), Marie

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13. 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 2/13 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås Lördagen den 27 april 2013 kl.

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 11 oktober 2014 kl.

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 9 juni 2012 kl. 9.15-16.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande Annette Sjödin Vice ordförande Eva Porat

Läs mer