Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: Tid: Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Rolf Weiffert Anders Ekholm Judith Granberg Birgitta Forsberg Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Nina Christoffersson Katinka Ryttse Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Tomas Knuutila Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 211 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 212 Val av protokollsjusterare Tomas Knuutila valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 213 Fastställande av dagordning FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 214 Underhandsbeslut GS meddelade att FS per mail fattat beslut om att ändra datumet för inlämning av remissvar gällande förslag till funktionärsetiska regler ändrat till FS tackade för informationen. 215 VU-beslut/-protokoll Staffan Thorman redogjorde för VU:s beslut, taget , om att auktorisera ett antal funktionärer som drabbats av att deras kursledare varit avstängd vid auktorisationen. FS beslutade att bifalla beslutet med hänsyn till tredje man. 216 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han deltagit på en hearing med frivilligutredaren ang. frivilligorganisationernas framtida status. Frivilligutredningen kommer att lämnas över till departementet den 14 november. Därefter kommer den att gå ut på remiss till berörda parter, bl.a. Brukshundklubben. FS uppdrog åt Thomas Knuutila som sammankallande för Utskottet Samhällsnytta att börjar titta på remissen så snart den kommer. FS tar det slutliga beslutet. Ionie Oskarsson meddelade bl.a. att Kennelklubbens Centralstyrelse beslutat om Valphänvisningssidan som ska ligga på internet. Ett intensivt arbete kommer att påbörjas och förhoppningsvis kan valphänvisningssidan presenteras nästa år. GS information GS meddelade att omorganisationen av kansliet dominerar arbetet på kansliet. FS tackade för informationen. 217 Inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens Förelåg inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens i januari FS beslutade att Staffan Thorman och Maritha Östlund-Holmsten ska delta på konferensen och representera Brukshundklubben. Uppdrogs åt kansliet att anmäla Brukshundklubbens deltagare. 218 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 a) att tilldela en medlem erinran b) att tilldela två medlemmar varning c) att tilldela tre medlemmar varning och tidsbegränsat registreringsförbud d) att tilldela en medlem varning samt förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling under begränsad tid e) att anmälan mot en person inte tas upp till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att den anmälde inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap f) att två medlemmar utesluts ur organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap g) att tillstyrka två personers ansökan om medlemskap i SKK:s organisation. FS noterade anmälan. 219 Hantering av disciplinärenden GS lyfte frågan vilka möjligheter FS har att stänga av medlemmar inom organisationen. Då detta är något oklart beslutade FS att lyfta problematiken till Kennelklubbens Föreningskommitté för ett förtydligande. Om det inte finns några klara riktlinjer och besked från Föreningskommittén kommer FS att skicka frågan vidare till Kennelklubbens Centralstyrelse. FS uppdrog åt GS att kontakta Svenska Kennelklubben i ärendet. För att få en likriktning och god beslutsgrund i framtiden uppdrog FS till VU att ta fram standardformuleringar för beslut. 220 Överklagan beslut angående anmälan av agilitydomare (Jfr FS nr 5 137/2008) Förelåg överklagan av beslut från anmäld agilitydomare. FS har tidigare behandlat anmälan mot agilitydomare och tilldelat denne en erinran då domaren avbokat sitt domaruppdrag med kort varsel och utan synnerliga skäl, och på detta sätt försatt arrangören i en svår situation. Den anmälde agilitydomaren framför i sin överklagan att FS inte fått tillräckligt underlag för beslut samt att den aktuella tävlingen var inofficiell. Men anledning av detta vill den anmälde att FS tidigare beslut om erinran ändras. FS beslutade att avslå överklagan då det inte är någon skillnad för funktionärers åtaganden beroende på om en tävling är inofficiell eller officiell och då den aktuella tävlingen var ett Distriktsmästerskap. 221 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 794). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 44 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS noterade att medlemsutvecklingen håller sig stabil. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 222 Avtackning av den centrala organisationen Med anledning av att Brukshundklubbens centrala organisation ändrar struktur från och med den 1 januari 2009 diskuterade FS avtackning av den gamla centrala organisationen. FS beslutade att tillsända alla en lämplig gåva med ett tack för ett gott samarbete. FS uppdrog åt kansliet att tillsammans med förbundsordförande ordna med avtackningen. 223 Kongressuppföljning uppdragslista (Jfr. FS nr 7 193/2008) FS uppdrog åt GS att inom kort tillsända FS uppdragslistan från kongressen till FS via mail. 224 Normalstadgar AG Stadgar håller på att ta fram nya normalstadgar till distrikt, lokal- och rasklubbar. För att stadgarna ska bli så bra som möjligt och förankras i organisationen anser arbetsgruppen att ett remissförfarande är helt nödvändigt, något som kräver viss tid för behandling i organisationen. Kongressen beslutade i maj 2008 att samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla senast Enligt arbetsgruppens bedömning behövs det ett år från det att förbundsstyrelsen antar normalstadgarna fram tills det datum då dessa måste vara antagna av alla distrikt, lokaloch rasklubbar. Detta så att alla instanser hinner hålla ett årsmöte. Arbetsgruppen kommer senast till förbundsstyrelsens möte i maj 2009 leverera förslag till nya normalstadgar. Med anledning av ovan bör datumet för senaste ikraftträdande flyttas fram sex månader. Detta kräver beslut av kongressen. På förslag från AG Stadgar beslutade FS att: - att föreslå kongressen att ändra tidigare beslutat datum, när samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla, från senast till senast , - att uppdra åt AG Stadgar att genomföra remissförfarandet av normalstadgarna samt - att redovisa förslag på nya normalstadgar till förbundsstyrelsen senast till mötet i maj Tillämpning av tävlingsförbud Centrala Agilitysektorn har inlämnat ett antal frågor till FS angående tillämpningen av tävlingsförbud. Med anledning av tidigare fattat beslut hänvisade FS till beslut enligt 219/ Nytt verksamhetssystem GS presenterade förslag på ett nytt verksamhetssystem med inbyggt medlemssystem. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 GS meddelade att likviditeten tillåter denna investering utan att organisationen behöver låna pengar. FS diskuterade behovet av ett nytt system och ställde sig positivt till den presenterade tids- och detaljplanen. FS beslutade att bifalla förslaget på ett nytt verksamhetssystem och uppdrog åt GS att se till att det implementeras i organisationen så att det kan införas under Den nya kansliorganisationen GS presenterade den nya organisationen av Förbundskansliet, vilken håller på att ta form på kansliet. FS tackade för informationen och önskade kansliet lycka till i sin nya organisation. 228 Simonplaneringar Birgitta Forsberg redogjorde för det, sedan oktoberhelgen, fortsatta arbetet med framtagning av målformuleringar för Brukshundklubbens centrala verksamhet. FS diskuterade frågan och beslutade att uppdra åt VU att jobba vidare med målformuleringarna. 229 Utskottshelgen Presenterades programförslag för den förestående utskottshelgen som genomförs den november. FS beslutade att fastställa programmet. 230 Organisationskonferens 2009 (Jfr. FS nr 7 194/2008) FS diskuterade programinnehåll för Organisationskonferensen Konferensen genomförs helgen den januari 2009 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm. Konferensen börjar kl på lördagen och avslutas kl på söndagen. FS beslutade att tillskriva distrikt och rasklubbar och efterfråga vilka frågor de önskar att organisationskonferensen ska behandla. Fokus kommer dock att ligga på verksamhet, den nya organisationen och ekonomi, övriga frågor kommer att tas upp i mån av tid. FS beslutade att de utskottsledamöter som ingår i den fem centrala utskotten ska bjudas in till konferensen. FS har sedan tidigare uppdragit åt Katinka Ryttse och Anders Dahlstedt att utforma programförslag samt att hålla i konferensen. 231 Arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen Förelåg förslag från styrgruppen Målstyrning på arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen, vilken träder i kraft FS diskuterade förslaget och beslutade att anta de nya arbetsordningarna för centrala utskott (Bilaga 1). Vad gäller delegationsordning kvarstår den gamla delegationsordningen med undantaget att där det står sektor/kommitté ersätts med utskott. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 FS beslutade att inom sex månader uppdateras arbetsordningarna och delegationsordningen. 232 Skrivelse till jordbruksministern angående djursex Med anledning av den debatt som pågår i samhället angående djursex diskuterade FS om ev. kontakt och påtryckning av Jordbruksverket. Då jordbruksministern beslutat att Jordbruksverket ska gå vidare med frågan beslutade FS att inte agera i frågan för tillfället. FS konstaterade dock att man med tillfredställelse ser att jordbruksministern tar sig an frågan. 233 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Kungsbacka BK Uddevalla BK Roland Augustsson Göran Lindqvist Leif Wikmo Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 14 tecken i silver och 34 tecken i brons. 234 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för förbundets resultat per den FS tackade för informationen. 235 Prognos för helårsresultat (Jfr. FS nr 7 196/2008) GS presenterade en prognos för helårsresultatet. FS tackade för redogörelsen och diskuterade resultatet. FS uppdrog åt GS och skattmästaren att tillsammans ta fram ett förslag på ett differentierat system för en ev. medlemsavgiftshöjning. 236 Anmälan mot funktionär som underlåtit att anmäla oacceptabelt beteende (Jfr FS nr 7 200/2008) Förelåg anmälan mot mentaltestdomare som underlåtit att anmäla hund för oacceptabelt beteende vid ett mentaltestarrangemang. Den anmälde mentaltestdomaren har inkommit med ett yttrande i vilket den anmälde anser att han gjort det som ankommit på honom. FS uppdrog åt GS att kontrollera uppgifterna i yttrandet och såvida dessa stämmer läggs ärendet till handlingarna. Om uppgifterna inte stämmer kommer ärendet att tas upp på nästa FS-sammanträde. 237 Anmälan mot funktionär som inte fullgör sina åtaganden (Jfr. FS nr 7 201/2008) Förelåg anmälan mot mentalbeskrivare tillika mentalansvarig i en rasklubb vilken underlåtit att redovisa genomförd mentalbeskrivning som genomfördes i april Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Då den anmälde trots uppmaning underlåtit att skicka in originalprotokoll och deltagarförteckning beslutade Centrala Kommittén för hundars mentalitet att avstänga mentalbeskrivaren i fråga från mentalbeskrivaruppdrag. Vidare har den anmälde åtagit sig att trots avstängningen genomföra en mentalbeskrivning i september Vid provtillfället uteblev den anmälde och gick inte att kontakta varför arrangören tvingades att ställa in arrangemanget då ingen annan beskrivare fanns att tillgå. Med anledning av detta begär Centrala Kommittén för hundars mentalitet att FS vidtar lämpliga åtgärder då mentalbeskrivarens handlande drabbat tredje part. FS har begärt in yttrande från den anmälde. Inget yttrande har inkommit. FS beslutade att avauktorisera den anmälde mentalbeskrivaren tillika mentalansvarig då man ser väldigt allvarligt på det inträffade som drabbat tredje part. 238 Användning av gamla MT för att testa hundar inofficiellt Det har kommit FS till kännedom att delar av Brukshundklubbens gamla mentaltest används av Barbro Börjesson för att inofficiellt testa hundar åt jägarförbundet. FS noterade informationen, diskuterade ärendet och lade det till handlingarna. 239 Redovisning från FS:s arbetsgrupper AG Bruksprov Judith Granberg rapporterade att den fördjupade enkäten gällande bruksprov har gått ut i organisationen och att man nu inväntar enkätsvar från organisationen. AG Nordisk bruksgren Anders Ekholm meddelade att man jobbar med att översätta de nordiska ländernas nuvarande regler till engelska. AG Rallylydnad Annika Sällvik meddelade att AG Rallylydnad har en distriktskonferens på Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm den november. Ett trettiotal personer från ca 14 distrikt kommer att närvara! Detta är mycket glädjande och man hoppas på en givande konferens. FS tackade för informationen. 240 Slutrapport från AG SM-arrangemang Tomas Knuutila redogjorde för slutrapporten från AG SM-arrangemang med förslag på åtgärder för att utveckla SM-arrangemangen inom Brukshundklubben. I enlighet med arbetsgruppens förslag beslutade FS att uppdra åt Utskottet för medlemsaktiviteter att bilda en arbetsgrupp för SM-arrangörer med ansvar att finna kommande SM arrangörer. FS beslutade vidare att uppdra åt denna arbetsgrupp i Utskottet för medlemsaktiviteter att skapa tydliga anvisningar för kommande SM arrangörer. För att utveckla stödet från kansliet till SM arrangörer uppdrog FS åt samma arbetsgrupp att tillsammans med Förbundskansliet arbeta fram rutiner. FS beslutade att bordlägga den ekonomiska biten för SM arrangemangen vad gäller sponsring och egna medel. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 FS beslutade om nya anmälningsavgifter för deltagande vid SM att gälla från och med 2010, enligt nedan. Individuellt alla kategorier: 300 kr Agility lag: 500 kr FS beslutade vidare på AG SM-arrangemangs förslag att Utskottet för medlemsaktiviteter och arbetsgruppen för SM arrangörer arbetar vidare med en materialpool för samtliga SM arrangemang. FS tackade för en väl genomarbetad rapport och ett mycket bra arbete. FS framförde att slutrapporten är en mycket välarbetad grund att jobba vidare ifrån och att Utskottet för medlemsaktiviteter ansvarar för medel och prioriteringar i frågan. FS konstaterade att arbetet med att skapa bättre förutsättningar för kommande SM arrangörer inom Brukshundklubbens olika verksamheter måste få växa fram. Målet är att AG SM-arrangemangs föreslagna åtgärder ska vara framtagna till år Övrigt Brukshundklubbens valberedning deltog i del av mötet och genomförde individuella intervjuer med alla FS-ledamöter. Marita Berg från Svenska Kennelklubbens valberedning genomförde en presentation om SKK:s valberednings arbete inför Kennelfullmäktige 2009 och förde en diskussion med FS-ledamöterna. 242 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 243 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl (lunch kl ) på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm, med efterföljande organisationskonferens. 244 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl Anmälningsärenden a) Föregående protokoll, FS b) Protokoll Kommittén för hundars mentalitet, c) Protokoll Agilitysektorn, d) Protokoll Rasutvecklingssektorn, e) Protokoll Tjänstehundssektorns Räddningsgrupp, f) Protokoll Tjänstehundssektorns försvarsmaktsgrupp, g) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med nya grundregler för SKK h) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående förändringar i SKK:s grundregler i) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående genomgång av samtliga specialklubbar stadgar j) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman (Ordf.) Tomas Knuutila Katarina Swahn Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 Bilaga 1 FS-protokoll 8/08 Arbetsordningar för Svenska Brukshundklubbens centrala utskott Samtliga utskott har inom sitt område ansvar för: att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser kontinuerligt följa upp ekonomiskt utfall mot budget, vilket ska redovisas till FS att protokollföra utskottens sammanträden och senast inom tre veckor överlämna justerat protokoll till FS (protokoll enligt upprättad mall av kanslipersonal) ärenden till FS ska anmälas separat med protokollsutdrag och tillhörande handlingar att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet i omvärlden (rapportering inom utskott är internt arbetsmaterial) att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser tillse att informationen om utskottets verksamhet är aktuell Utskottet för organisation Ansvarar för: samordning av regelverk, dvs. att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och anvisningar för Brukshundklubbens tävlings- och provformer samordning av utbildning och kompetensutveckling för funktionärer inkl förtroendevalda, dvs. att i samråd med övriga utskott fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer och förtroendevalda inom Brukshundklubben att utveckla Brukshundklubbens informations- och kommunikationsarbete att till förbundsstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer om hur information och kommunikation ska genomföras att verka för att varumärket Brukshundklubben stärks, samt utforma förslag till en varumärkesstrategi att ta fram utbildningsplaner för PR- och infoansvariga inom organisationen samt se till att denna utbildning genomförs att ge förslag på relevanta profilprodukter att ge förslag på riktlinjer för sponsring bedriva aktiv ledarutveckling driva och samordna kunskaps- och kvalitetsutveckling stadgar funktionärsetik, dressyrpolicy etc. Utskottet för medlemsaktiviteter Ansvarar för: tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets ansvarsområde förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 samarbeta med Sveriges Hundungdom i agilityfrågor utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning ta fram, utveckla och ge förslag på ett brett utbud av utbildningar för medlemmar/hundägare (med syfte osv) som ger förutsättningar för ett aktivt kursutbud inom organisationen aktivt följa upp utvecklingen av nya tävlingsformer föreslå nya officiella tävlingsformer bistå med fackkompetens till regelrevidering utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde Utskottet för avel och hälsa Ansvarar för: den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar att ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbsoch avelsfrågor samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben har avelsansvar uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika Avelsstrategier att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram, vilka fastställs av Svenska Kennelklubben arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben att utbilda utställningsansvariga lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön Sprida kunskap om friskvård för alla hundar Sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv Verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv Söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar Utskottet för samhällsnytta Ansvarar för: att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov försvarsmakts- och räddningshundar Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten (FM) uttagning, utbildning och prov av amsök-, försvarsmakts- och räddningshundar information om tjänstehunden i samhället rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för IPO-R och SM/DM för tjänstehundar förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar utveckla former för arbetsprov etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar aktiva arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för räddningshundverksamheten Verkställande utskottet Ansvarar för: kansli ekonomistyrning ärendeberedning inför FS möten målstyrning (akuta ärenden enligt delegationsordning) (protokoll till FS) Brukshundklubben aktivt hundliv Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2008 Datum: 2008-01-25 Tid: 13.00-18.40 Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR Lokalklubbsstadgar 2001-06-20 NORMALSTADGA FÖR LOKALKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBKförbundet) - i denna stadga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26

SKK/FREE nr 1-2013 2013-01-17 1-26 Sida 1/10 SKK/FREE nr 1-2013 1-26 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté torsdag på SKKs kansli i Spånga. Närvarande Ordinarie ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009. SKK/KHM nr 1/2009 2009-11-05 1-16 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet den 5 november 2009. Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf.), Cilla Hamfelt,

Läs mer

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB Inledningen av normalstadgar för lokalklubb beskriver de övergripande mål som gäller för Kennelklubbens medlemsorganisationer samt de uppgifter som Brukshundklubben

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/04

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/04 STYRELSEPROTOKOLL NR 3/04 Protokoll fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås lördagen den 8 maj 2004 kl 09.00 14.00 Närvarande Annette Sjödin, ordförande Hans G Lindberg, ledamot Michael

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

SKK/FK nr

SKK/FK nr Sida 1/7 SKK/FK nr 3-2017 35-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt, Roffa Asplund, Göran

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75 Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2015 59-75 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (sekreterare), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant), Linda Andersson (suppleant) och (suppleant). Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41

SKK/UK nr 2-2016 2016-04-28 22-41 Sida 1/6 SKK/UK nr 2-2016 22-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 april 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21

SKK/UK nr 1-2016 2016-01-28 1-21 Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2016 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 28 januari 2016 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar!

3.7.2 Rikslägret Glädjande många är anmälda till Rikslägret och fortfarande kommer det in anmälningar! Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Dobermannklubben 2012-05-06 Närvaro: Malin Johansson Ingela Johansson Camilla Rönnqvist Anmält förhinder: Madelene Dahlgren Torbjörn Eriksson Camilla Dahlgren, Elaine

Läs mer

För dig och din hund!

För dig och din hund! För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION 1 SVENSKA KENNELKLUBBEN är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med omkring

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 2/2012 2012-03-29 34-60 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer