Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: Tid: Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Rolf Weiffert Anders Ekholm Judith Granberg Birgitta Forsberg Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Nina Christoffersson Katinka Ryttse Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Tomas Knuutila Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 211 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 212 Val av protokollsjusterare Tomas Knuutila valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 213 Fastställande av dagordning FS beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 214 Underhandsbeslut GS meddelade att FS per mail fattat beslut om att ändra datumet för inlämning av remissvar gällande förslag till funktionärsetiska regler ändrat till FS tackade för informationen. 215 VU-beslut/-protokoll Staffan Thorman redogjorde för VU:s beslut, taget , om att auktorisera ett antal funktionärer som drabbats av att deras kursledare varit avstängd vid auktorisationen. FS beslutade att bifalla beslutet med hänsyn till tredje man. 216 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han deltagit på en hearing med frivilligutredaren ang. frivilligorganisationernas framtida status. Frivilligutredningen kommer att lämnas över till departementet den 14 november. Därefter kommer den att gå ut på remiss till berörda parter, bl.a. Brukshundklubben. FS uppdrog åt Thomas Knuutila som sammankallande för Utskottet Samhällsnytta att börjar titta på remissen så snart den kommer. FS tar det slutliga beslutet. Ionie Oskarsson meddelade bl.a. att Kennelklubbens Centralstyrelse beslutat om Valphänvisningssidan som ska ligga på internet. Ett intensivt arbete kommer att påbörjas och förhoppningsvis kan valphänvisningssidan presenteras nästa år. GS information GS meddelade att omorganisationen av kansliet dominerar arbetet på kansliet. FS tackade för informationen. 217 Inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens Förelåg inbjudan från Svenska Kennelklubben till specialklubbskonferens i januari FS beslutade att Staffan Thorman och Maritha Östlund-Holmsten ska delta på konferensen och representera Brukshundklubben. Uppdrogs åt kansliet att anmäla Brukshundklubbens deltagare. 218 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 11

3 a) att tilldela en medlem erinran b) att tilldela två medlemmar varning c) att tilldela tre medlemmar varning och tidsbegränsat registreringsförbud d) att tilldela en medlem varning samt förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling under begränsad tid e) att anmälan mot en person inte tas upp till prövning i sak. Disciplinnämnden erinrar om att den anmälde inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap f) att två medlemmar utesluts ur organisationen. Disciplinnämnden erinrar om att de anmälda inte får antas som medlem i någon av SKK:s medlemsorganisationer utan att Disciplinnämnden tillstyrkt ansökan om medlemskap g) att tillstyrka två personers ansökan om medlemskap i SKK:s organisation. FS noterade anmälan. 219 Hantering av disciplinärenden GS lyfte frågan vilka möjligheter FS har att stänga av medlemmar inom organisationen. Då detta är något oklart beslutade FS att lyfta problematiken till Kennelklubbens Föreningskommitté för ett förtydligande. Om det inte finns några klara riktlinjer och besked från Föreningskommittén kommer FS att skicka frågan vidare till Kennelklubbens Centralstyrelse. FS uppdrog åt GS att kontakta Svenska Kennelklubben i ärendet. För att få en likriktning och god beslutsgrund i framtiden uppdrog FS till VU att ta fram standardformuleringar för beslut. 220 Överklagan beslut angående anmälan av agilitydomare (Jfr FS nr 5 137/2008) Förelåg överklagan av beslut från anmäld agilitydomare. FS har tidigare behandlat anmälan mot agilitydomare och tilldelat denne en erinran då domaren avbokat sitt domaruppdrag med kort varsel och utan synnerliga skäl, och på detta sätt försatt arrangören i en svår situation. Den anmälde agilitydomaren framför i sin överklagan att FS inte fått tillräckligt underlag för beslut samt att den aktuella tävlingen var inofficiell. Men anledning av detta vill den anmälde att FS tidigare beslut om erinran ändras. FS beslutade att avslå överklagan då det inte är någon skillnad för funktionärers åtaganden beroende på om en tävling är inofficiell eller officiell och då den aktuella tävlingen var ett Distriktsmästerskap. 221 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 794). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 44 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS noterade att medlemsutvecklingen håller sig stabil. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 11

4 222 Avtackning av den centrala organisationen Med anledning av att Brukshundklubbens centrala organisation ändrar struktur från och med den 1 januari 2009 diskuterade FS avtackning av den gamla centrala organisationen. FS beslutade att tillsända alla en lämplig gåva med ett tack för ett gott samarbete. FS uppdrog åt kansliet att tillsammans med förbundsordförande ordna med avtackningen. 223 Kongressuppföljning uppdragslista (Jfr. FS nr 7 193/2008) FS uppdrog åt GS att inom kort tillsända FS uppdragslistan från kongressen till FS via mail. 224 Normalstadgar AG Stadgar håller på att ta fram nya normalstadgar till distrikt, lokal- och rasklubbar. För att stadgarna ska bli så bra som möjligt och förankras i organisationen anser arbetsgruppen att ett remissförfarande är helt nödvändigt, något som kräver viss tid för behandling i organisationen. Kongressen beslutade i maj 2008 att samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla senast Enligt arbetsgruppens bedömning behövs det ett år från det att förbundsstyrelsen antar normalstadgarna fram tills det datum då dessa måste vara antagna av alla distrikt, lokaloch rasklubbar. Detta så att alla instanser hinner hålla ett årsmöte. Arbetsgruppen kommer senast till förbundsstyrelsens möte i maj 2009 leverera förslag till nya normalstadgar. Med anledning av ovan bör datumet för senaste ikraftträdande flyttas fram sex månader. Detta kräver beslut av kongressen. På förslag från AG Stadgar beslutade FS att: - att föreslå kongressen att ändra tidigare beslutat datum, när samtliga stadgar som omfattas av Brukshundklubbens grundstadgar ska revideras i enlighet med grundstadgan och börjar gälla, från senast till senast , - att uppdra åt AG Stadgar att genomföra remissförfarandet av normalstadgarna samt - att redovisa förslag på nya normalstadgar till förbundsstyrelsen senast till mötet i maj Tillämpning av tävlingsförbud Centrala Agilitysektorn har inlämnat ett antal frågor till FS angående tillämpningen av tävlingsförbud. Med anledning av tidigare fattat beslut hänvisade FS till beslut enligt 219/ Nytt verksamhetssystem GS presenterade förslag på ett nytt verksamhetssystem med inbyggt medlemssystem. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 11

5 GS meddelade att likviditeten tillåter denna investering utan att organisationen behöver låna pengar. FS diskuterade behovet av ett nytt system och ställde sig positivt till den presenterade tids- och detaljplanen. FS beslutade att bifalla förslaget på ett nytt verksamhetssystem och uppdrog åt GS att se till att det implementeras i organisationen så att det kan införas under Den nya kansliorganisationen GS presenterade den nya organisationen av Förbundskansliet, vilken håller på att ta form på kansliet. FS tackade för informationen och önskade kansliet lycka till i sin nya organisation. 228 Simonplaneringar Birgitta Forsberg redogjorde för det, sedan oktoberhelgen, fortsatta arbetet med framtagning av målformuleringar för Brukshundklubbens centrala verksamhet. FS diskuterade frågan och beslutade att uppdra åt VU att jobba vidare med målformuleringarna. 229 Utskottshelgen Presenterades programförslag för den förestående utskottshelgen som genomförs den november. FS beslutade att fastställa programmet. 230 Organisationskonferens 2009 (Jfr. FS nr 7 194/2008) FS diskuterade programinnehåll för Organisationskonferensen Konferensen genomförs helgen den januari 2009 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm. Konferensen börjar kl på lördagen och avslutas kl på söndagen. FS beslutade att tillskriva distrikt och rasklubbar och efterfråga vilka frågor de önskar att organisationskonferensen ska behandla. Fokus kommer dock att ligga på verksamhet, den nya organisationen och ekonomi, övriga frågor kommer att tas upp i mån av tid. FS beslutade att de utskottsledamöter som ingår i den fem centrala utskotten ska bjudas in till konferensen. FS har sedan tidigare uppdragit åt Katinka Ryttse och Anders Dahlstedt att utforma programförslag samt att hålla i konferensen. 231 Arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen Förelåg förslag från styrgruppen Målstyrning på arbetsordningar för den nya utskottsorganisationen, vilken träder i kraft FS diskuterade förslaget och beslutade att anta de nya arbetsordningarna för centrala utskott (Bilaga 1). Vad gäller delegationsordning kvarstår den gamla delegationsordningen med undantaget att där det står sektor/kommitté ersätts med utskott. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 11

6 FS beslutade att inom sex månader uppdateras arbetsordningarna och delegationsordningen. 232 Skrivelse till jordbruksministern angående djursex Med anledning av den debatt som pågår i samhället angående djursex diskuterade FS om ev. kontakt och påtryckning av Jordbruksverket. Då jordbruksministern beslutat att Jordbruksverket ska gå vidare med frågan beslutade FS att inte agera i frågan för tillfället. FS konstaterade dock att man med tillfredställelse ser att jordbruksministern tar sig an frågan. 233 Brukshundklubbens förtjänsttecken FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Uddevalla BK Kungsbacka BK Uddevalla BK Roland Augustsson Göran Lindqvist Leif Wikmo Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 14 tecken i silver och 34 tecken i brons. 234 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för förbundets resultat per den FS tackade för informationen. 235 Prognos för helårsresultat (Jfr. FS nr 7 196/2008) GS presenterade en prognos för helårsresultatet. FS tackade för redogörelsen och diskuterade resultatet. FS uppdrog åt GS och skattmästaren att tillsammans ta fram ett förslag på ett differentierat system för en ev. medlemsavgiftshöjning. 236 Anmälan mot funktionär som underlåtit att anmäla oacceptabelt beteende (Jfr FS nr 7 200/2008) Förelåg anmälan mot mentaltestdomare som underlåtit att anmäla hund för oacceptabelt beteende vid ett mentaltestarrangemang. Den anmälde mentaltestdomaren har inkommit med ett yttrande i vilket den anmälde anser att han gjort det som ankommit på honom. FS uppdrog åt GS att kontrollera uppgifterna i yttrandet och såvida dessa stämmer läggs ärendet till handlingarna. Om uppgifterna inte stämmer kommer ärendet att tas upp på nästa FS-sammanträde. 237 Anmälan mot funktionär som inte fullgör sina åtaganden (Jfr. FS nr 7 201/2008) Förelåg anmälan mot mentalbeskrivare tillika mentalansvarig i en rasklubb vilken underlåtit att redovisa genomförd mentalbeskrivning som genomfördes i april Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 11

7 Då den anmälde trots uppmaning underlåtit att skicka in originalprotokoll och deltagarförteckning beslutade Centrala Kommittén för hundars mentalitet att avstänga mentalbeskrivaren i fråga från mentalbeskrivaruppdrag. Vidare har den anmälde åtagit sig att trots avstängningen genomföra en mentalbeskrivning i september Vid provtillfället uteblev den anmälde och gick inte att kontakta varför arrangören tvingades att ställa in arrangemanget då ingen annan beskrivare fanns att tillgå. Med anledning av detta begär Centrala Kommittén för hundars mentalitet att FS vidtar lämpliga åtgärder då mentalbeskrivarens handlande drabbat tredje part. FS har begärt in yttrande från den anmälde. Inget yttrande har inkommit. FS beslutade att avauktorisera den anmälde mentalbeskrivaren tillika mentalansvarig då man ser väldigt allvarligt på det inträffade som drabbat tredje part. 238 Användning av gamla MT för att testa hundar inofficiellt Det har kommit FS till kännedom att delar av Brukshundklubbens gamla mentaltest används av Barbro Börjesson för att inofficiellt testa hundar åt jägarförbundet. FS noterade informationen, diskuterade ärendet och lade det till handlingarna. 239 Redovisning från FS:s arbetsgrupper AG Bruksprov Judith Granberg rapporterade att den fördjupade enkäten gällande bruksprov har gått ut i organisationen och att man nu inväntar enkätsvar från organisationen. AG Nordisk bruksgren Anders Ekholm meddelade att man jobbar med att översätta de nordiska ländernas nuvarande regler till engelska. AG Rallylydnad Annika Sällvik meddelade att AG Rallylydnad har en distriktskonferens på Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm den november. Ett trettiotal personer från ca 14 distrikt kommer att närvara! Detta är mycket glädjande och man hoppas på en givande konferens. FS tackade för informationen. 240 Slutrapport från AG SM-arrangemang Tomas Knuutila redogjorde för slutrapporten från AG SM-arrangemang med förslag på åtgärder för att utveckla SM-arrangemangen inom Brukshundklubben. I enlighet med arbetsgruppens förslag beslutade FS att uppdra åt Utskottet för medlemsaktiviteter att bilda en arbetsgrupp för SM-arrangörer med ansvar att finna kommande SM arrangörer. FS beslutade vidare att uppdra åt denna arbetsgrupp i Utskottet för medlemsaktiviteter att skapa tydliga anvisningar för kommande SM arrangörer. För att utveckla stödet från kansliet till SM arrangörer uppdrog FS åt samma arbetsgrupp att tillsammans med Förbundskansliet arbeta fram rutiner. FS beslutade att bordlägga den ekonomiska biten för SM arrangemangen vad gäller sponsring och egna medel. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 11

8 FS beslutade om nya anmälningsavgifter för deltagande vid SM att gälla från och med 2010, enligt nedan. Individuellt alla kategorier: 300 kr Agility lag: 500 kr FS beslutade vidare på AG SM-arrangemangs förslag att Utskottet för medlemsaktiviteter och arbetsgruppen för SM arrangörer arbetar vidare med en materialpool för samtliga SM arrangemang. FS tackade för en väl genomarbetad rapport och ett mycket bra arbete. FS framförde att slutrapporten är en mycket välarbetad grund att jobba vidare ifrån och att Utskottet för medlemsaktiviteter ansvarar för medel och prioriteringar i frågan. FS konstaterade att arbetet med att skapa bättre förutsättningar för kommande SM arrangörer inom Brukshundklubbens olika verksamheter måste få växa fram. Målet är att AG SM-arrangemangs föreslagna åtgärder ska vara framtagna till år Övrigt Brukshundklubbens valberedning deltog i del av mötet och genomförde individuella intervjuer med alla FS-ledamöter. Marita Berg från Svenska Kennelklubbens valberedning genomförde en presentation om SKK:s valberednings arbete inför Kennelfullmäktige 2009 och förde en diskussion med FS-ledamöterna. 242 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 243 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl (lunch kl ) på Scandic Star Sollentuna Hotel, Stockholm, med efterföljande organisationskonferens. 244 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat kl Anmälningsärenden a) Föregående protokoll, FS b) Protokoll Kommittén för hundars mentalitet, c) Protokoll Agilitysektorn, d) Protokoll Rasutvecklingssektorn, e) Protokoll Tjänstehundssektorns Räddningsgrupp, f) Protokoll Tjänstehundssektorns försvarsmaktsgrupp, g) Skrivelse från Svenska Kennelklubben med nya grundregler för SKK h) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående förändringar i SKK:s grundregler i) Skrivelse från Svenska Kennelklubben angående genomgång av samtliga specialklubbar stadgar j) Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman (Ordf.) Tomas Knuutila Katarina Swahn Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 11

9 Bilaga 1 FS-protokoll 8/08 Arbetsordningar för Svenska Brukshundklubbens centrala utskott Samtliga utskott har inom sitt område ansvar för: att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser kontinuerligt följa upp ekonomiskt utfall mot budget, vilket ska redovisas till FS att protokollföra utskottens sammanträden och senast inom tre veckor överlämna justerat protokoll till FS (protokoll enligt upprättad mall av kanslipersonal) ärenden till FS ska anmälas separat med protokollsutdrag och tillhörande handlingar att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet i omvärlden (rapportering inom utskott är internt arbetsmaterial) att i samarbete med generalsekreteraren (GS) eller annan anställd som GS utser tillse att informationen om utskottets verksamhet är aktuell Utskottet för organisation Ansvarar för: samordning av regelverk, dvs. att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och anvisningar för Brukshundklubbens tävlings- och provformer samordning av utbildning och kompetensutveckling för funktionärer inkl förtroendevalda, dvs. att i samråd med övriga utskott fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer och förtroendevalda inom Brukshundklubben att utveckla Brukshundklubbens informations- och kommunikationsarbete att till förbundsstyrelsen ta fram förslag till riktlinjer om hur information och kommunikation ska genomföras att verka för att varumärket Brukshundklubben stärks, samt utforma förslag till en varumärkesstrategi att ta fram utbildningsplaner för PR- och infoansvariga inom organisationen samt se till att denna utbildning genomförs att ge förslag på relevanta profilprodukter att ge förslag på riktlinjer för sponsring bedriva aktiv ledarutveckling driva och samordna kunskaps- och kvalitetsutveckling stadgar funktionärsetik, dressyrpolicy etc. Utskottet för medlemsaktiviteter Ansvarar för: tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets ansvarsområde förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 11

10 samarbeta med Sveriges Hundungdom i agilityfrågor utveckling av verktyg och material i syfte att underlätta för funktionärer inom hundägarutbildning ta fram, utveckla och ge förslag på ett brett utbud av utbildningar för medlemmar/hundägare (med syfte osv) som ger förutsättningar för ett aktivt kursutbud inom organisationen aktivt följa upp utvecklingen av nya tävlingsformer föreslå nya officiella tävlingsformer bistå med fackkompetens till regelrevidering utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde Utskottet för avel och hälsa Ansvarar för: den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar att ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbsoch avelsfrågor samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben har avelsansvar uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika Avelsstrategier att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram, vilka fastställs av Svenska Kennelklubben arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben att utbilda utställningsansvariga lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön Sprida kunskap om friskvård för alla hundar Sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv Verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv Söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar Utskottet för samhällsnytta Ansvarar för: att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov försvarsmakts- och räddningshundar Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 11

11 utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier som fastställs av Försvarsmakten (FM) uttagning, utbildning och prov av amsök-, försvarsmakts- och räddningshundar information om tjänstehunden i samhället rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning information och rekrytering av ungdomar till tjänstehundsverksamheten tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för IPO-R och SM/DM för tjänstehundar förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar utveckla former för arbetsprov etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av samhällsnyttiga hundar aktiva arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier för räddningshundverksamheten Verkställande utskottet Ansvarar för: kansli ekonomistyrning ärendeberedning inför FS möten målstyrning (akuta ärenden enligt delegationsordning) (protokoll till FS) Brukshundklubben aktivt hundliv Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 11

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Svenska Brukshundklubbens VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Memoris

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 4/2012 2012-08-30 86-106 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 30 augusti 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf),

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58

SKK/UK nr 3-2015 2015-09-18 39-58 Sida 1/8 SKK/UK nr 3-2015 39-58 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 18 september 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111

SKK/FK nr 6-2014 2014-12-16 94-111 Sida 1/10 SKK/FK nr 6-2014 94-111 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på Barkaby Gård. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Göran Hallberger, Per-Inge Johansson,

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 20:00-23:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Den 29 oktober höll Eva Bertilsson en föreläsning i ämnet inlärning. 33 lärare deltog på konferensen, se bifogad deltagarförteckning.

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Svenska Agilityklubben nr 1-2014 2014-01-12 1-19

Svenska Agilityklubben nr 1-2014 2014-01-12 1-19 Sida 1/7 Svenska Agilityklubben nr 1-2014 1-19 Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse. Närvarande Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson (ordförande), Håkan Ericson (sekreterare),

Läs mer