Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: Tid: Tisdag till onsdag Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif Borgenlöv Anna Haeggblom Bjellå Arne Jonsson Åsa Klint Monique Wrambeck Från kansliet: Anne-Marie Folkesson Justerare: Arne Jonsson Vid protokollet: Anne-Marie Folkesson

2 27 Mötets öppnande Nina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 28 Val av protokollsjusterare Arne Jonsson valdes att tillsammans med Nina justera protokollet. 29 Godkännande av dagordning Dagordning godkändes. 30 Skrivelser Inga skrivelser har inkommit. 31 Rapport om höstens kommande verksamhet a/ Lärarutbildning rallylydnad, 15 deltagare kommer till första modulen som genomförs den oktober på Åkerby herrgård. Utbildningen leds av Monique och Anne-Marie. b/ Symposium 21 oktober och oktober där vi är samarbetspart till House of learning har sammantaget lockat 150 deltagare. c/ Konferens med naturbruksgymnasier den oktober, på Scandic hotell i Upplands Väsby, 14 lärare är anmälda. Anne-Marie ansvarar för arrangemanget. Kenth Svartberg är inbjuden som föreläsare den 30 oktober och föreläsningen är öppen för instruktörer och lärare och har annonserats. Tretton deltagare har anmält sig. d/ Arbetsmöte gällande lärarutbildning. Genomförs den 6 november. Deltagare är Camilla Brundin, Anna Haeggblom Bjellå, Åsa Klint, Monique Wrambeck och Anne-Marie Folkesson. Syftet är att se över gemensamma delar i utbildningen. e/ Lärarutbildning agility startar den november, sju deltagare och Camilla Brundin är ansvarig lärare. Utbildningen genomförs på Åkerby herrgård. Ytterligare en modul genomförs första helgen i mars nästa år, därefter görs ett examensarbete. f/ Lärarutbildning bruks- och lydnad startar den november. Åtta deltagare. Ansvarig är Anna Haeggblom Bjellå. Pedagogikmodulen leds av Annika Hamilton och Anne-Marie Folkesson, hundkunskapen leds av Maria Brandell. Utbildningen hålls på Åkerby herrgård. Avrostningskurs för gamla lärare. Sju lärare har anmält sig som deltagare på olika moduler i lärarutbildning bruks- och lydnad. Syftet är att dessa ges möjligheter att uppdatera sig. g/ Konferens för Avtalsinstruktörer. En konferens för Avtalsinstruktörer genomförs den 14 december. Konferensen leds av Arne Jonsson och Anne-Marie Folkesson. Konferensen hålls på SBK:s förbundskansli. 2

3 32 Utskottets och gruppers arbetsordning Nina presenterade ett förslag till mall för arbetsordning som utformats av utskottet för avel och hälsa. Utskottet diskuterade den nuvarande arbetsordningen. Mot bakgrund av diskussioner som fördes på mötet i juni, finner utskottet ett antal punkter som inte är helt relevanta eller konkreta. Uppdrogs till Åsa, Nina och Anne-Marie att se över arbetsordningen och utifrån mallen skicka ett nytt förslag till utskottet senast den 25 oktober. Nina presenterade vidare tankar kring respektive grupps uppgifter och behov av ledamöter i de olika grupperna. Utskottet diskuterade. Uppdrogs till samtliga grupper att ge förslag till en tydlig arbetsordning för respektive grupp. Sänds på remiss till utskottet senast den 1 november. Verksamhet diskuterades. Uppdrogs till respektive grupp att ge förslag till önskad verksamhet inom ramen för angiven budget. Nina tillhanda senast den 1 november. Prioritering av verksamhet diskuterades och utskottet beslöt att högsta prioritering har lärarutbildning, därefter distriktskonferens. 33 Organisationskonferensen Organisationskonferensen genomförs den 2-3 februari i Sollentuna. Alla ledamöter i utskottet är inbjudna att delta på konferensen. Åsa meddelade att hon är bortrest detta datum och Anna är engagerad i annat uppdrag. Diskuterades vilka frågor som utskottet vill ta upp med distrikten i samband med planerad workshop. Dessa föreslås vara: - Distriktens roll i hundägarutbildningen. - Kommunikationsvägar. - Rutiner och ekonomi gällande lärarutbildning. 34 Titel på instruktörer och lärare Benämningen på de olika instruktörskategorierna varierar. På utskottsmötet i juni 2012 beslutades att den formella benämningen i skrift ska vara SBK Instruktör rallylydnad/allmänlydnad/agility/lydnad. Tolkningen av den sistnämnda SBK Instruktör lydnad är olycklig eftersom lydnad ingår i alla delar. Efter diskussion beslöt utskottet att benämningen på tävlingsinstruktörer/lärare ska vara SBK Instruktör - bruks/tävlingslydnad. I talspråk och i löpande text benämns kategorierna t ex agilityinstruktör för att underlätta läsbarheten. Vid profilering t ex märken, tröjor och liknande behöver inte specialområdet anges. Alla som har utbildat sig till någon typ av instruktör eller lärare är SBK-instruktörer eller SBKlärare. Uppdrogs till respektive grupp att, till nästa möte, diskutera behovet av att ta fram märken i form av vingar för respektive kategori. 3

4 35 Gemensam mall för kursplaner Åsa berättar att den gemensamma mallen för kursplaner börjar ta form. Mallen har sänts ut till respektive grupper som ombetts att fylla i den med gällande information. Camilla Brundin har åtagit sig uppdraget för agilitys räkning. Nytt riktmärke för utsändandet av remissen är i slutet av oktober. 36 Webbaserad utbildning Monique och Leif arbetar med ett antal olika utbildningar som genomförs via den webbaserade plattformen Moodle. Frågepaket gällande rallylydnadsinstruktörsutbildningen är nu klart och paketet prövas för närvarande i ett par utbildningar. Utskottet diskuterade behovet av en avgift på de interaktiva webbaserade utbildningarna. Beslöts att rallyinstruktörsutbildning ska beläggas med en avgift på 500:-/kursdeltagare. Kostnaden gäller tills vidare. 37 Inventering av kurser webbaserad utbildning Nina har fått ett frågeformulär från Barbro Olsson, som sitter i den av FS tillsatta gruppen webbaserad utbildning. Frågorna syftar till att inventera de teoretiska delarna i olika utbildningar, som i framtiden ska kunna genomföras via webben. Nina återkommer till berörda gällande dessa frågor. 38 Allmänlydnadspasset Anne-Marie visare ett antal förslag från PR & Info ansvarige Sanna Ameln, som gäller en uppfräschning av, allmänlydnadspasset i text och layout. Utskottet diskuterade bilder och innehåll. Uppdrogs till Anne-Marie att lägga fram synpunkterna till Sanna och be henne, att efter gjorda ändringar, återkomma med en ny dummy. Diskuterades vidare en mer riksomfattande uppkörning av passet vid ett antal givna tillfällen. Godkännande skall till exempel rendera ett hundhalsband. Uppdrogs till Arne att spinna vidare på utskottets idéer och presentera ett förslag på kostnader, marknadsföring och genomförande. 39 Dressyrpolicyn PR & Info har föreslagit en omarbetning av dressyrpolicyn, där texterna i förord och policy har bakats samman, formatet ändras till A 5 och policyn illustreras med flera bilder. Utskotte ställer sig positiva till förslaget och vill ha tid för att ordentligt syna texten. Beslöts att omarbetningen diskuteras per mail under december månad. Uppdrogs till Anna att ansvara för arbetet. Ett slutdokument ska färdigställas till årsskiftet för att sedan presenteras för FS. 40 Anmälan av aggressivt beteende Anne-Marie har per telefon fått frågan hur klubbar ska förhålla sig till hundägare vars hundar visar upp ett oacceptabelt beteende i samband med kursverksamhet. Det kan handla om att 4

5 hunden biter annan person eller hund. I nuvarande tävlingsregler framgår att hundägare som medverkar i organiserad klubbverksamhet, vars hund t ex biter en instruktör, ska anmälas. Anmälan skickas till SKK. Utskottet fann det olyckligt, att den som kommer för att få hjälp med sin hund också kan bli anmäld. Blir man anmäld är det risk att man förlorar förtroendet för den klubb man är med i. Hundägaren blir utelämnad, var ska de få hjälp någonstans? Utskottet studerade och diskuterade de allmänna bestämmelser i tävlingsreglerna och ifrågasätter om dessa verkligen ska gälla vid utbildning? Det framgår dock att de ska gälla vid organiserad verksamhet. Vid utförligare studie av reglerna framgår i den inledande texten att dessa gäller för utställningar, prov och tävlingar. Texterna är motsägelsefulla. Utskottet beslöt att tillskriva SKK och be om ett förtydligande hur vi ska förhålla oss i samband med utbildningar. Uppdrogs till Anne-Marie att tillskriva SKK. 41 Arrangemang 2013 a/ Utvecklingskurs för lärare och instruktörer. I Upplands Väsby byggs nu en stor inomhushall för hundträning. Anne-Marie föreslår att vi inbjuder lärare och i mån av plats, instruktörer, till en utvecklingskurs i ämnet inlärning. Utskottet ställer sig positivt till förslaget och diskuterar förslag till lärare för utbildningen. Kursdeltagarna kan övernatta på Scandic hotell i Upplands Väsby. Utskottet beslutar att arvodet för lärare täcks av centrala medel. En kursavgift tas ut för att ge samma förutsättningar för alla i landet. Var och en får ordna med mat och logi som bekostas av deltagare eller klubb/distrikt.uppdrogs till Anne-Marie att arbeta vidare med förslaget, kontakta lärare och gå ut med en inbjudan. b/ Symposium 2013 Utskottet har tidigare diskuterat att genomföra ett symposium under hösten 2013, vilket sedan kan gå vidare på turné i landet. Anne-Marie har pratat med Per Jensen som är positiv till att medverka. Diskuterades fler föreläsare. Uppdrogs till Anne-Marie att arbeta vidare med förslaget i samarbete med Studiefrämjandet. 42 Instruktör aktivt hundliv I många sammanhang har talats om att vi, efter valp- och grundkurs, tappar den kategori hundägare som inte vill tävla. Åsa lyfter frågan om att skapa en ny kategori instruktörer vars uppgift är att hålla kurser för dem som inte är tävlingsintresserade men som vill få möjlighet att aktivera sina hundar. Uppdrogs till Åsa att till nästa möte utveckla ett mer konkret förslag för denna kategori instruktörer. 43 Samarbete med rasklubbar Åsa föreslår att vi utvecklar vårt samarbete med rasklubbarna. I många lägen talas om problemhundar av brukshundsraser, som instruktörer på våra vanliga kurser inte alltid kan ge önskad hjälp. En möjlighet att i större utsträckning hjälpa till, är att tillsammans med rasklubbarna inventera de instruktörer som har särskilt intresse och särskild kompetens inom respektive ras. Uppdrogs till Nina att lyfta frågan i AG raser. 5

6 44 IPO-instruktör Idag saknas en kategori instruktörer inom IPO/skyddsträning. Vanligtvis är det figuranten som också agerar instruktör. Anna poängterar att det finns ett tydligt behov av att vi involverar IPO och skydds i vårt utbildningssystem. Utskottet diskuterar frågan och konstaterar att vi till nästa möte inbjuder en eller flera personer som enligt uppgift arbetar med framtagandet av tränings- och tävlingsfigurantutbildning för IPO, för att diskutera frågan. Uppdrogs till Leif att i samband med kommande möte som hålls av prov och tävling, diskutera frågan med Göran Wessman. 45 Uppföljning av belöningsträning På årets distriktskonferens fick utskottet i uppdrag att göra en uppföljning av effekterna av belöningsträning. Utskottet diskuterade hur detta ska möjliggöras. Beslöts att ett antal frågor formuleras till de grupper som får lyssna till utbildningsdag i belöningsträning under ledning av någon våra tävlingslärare. Frågor formuleras också till deltagare som gått kurser för tävlingsinstruktörer och till tävlingsinstruktörer. Uppdrogs till Anna att formulera frågor till tävlingsinstruktörer och till deltagare som gått utbildning för dessa. Uppdrogs till Anne-Marie att formulera frågor till deltagare på utbildningsdag under ledning av tävlingslärare. I båda fall remitteras frågorna till utskottet innan de färdigställs. 46 Information och kommunikation Diskuterades gruppers behov av att direkt kommunicera med verksamhetsgrupper i landet. Efter en längre diskussion kring svårigheten att nå ut med information beslöt utskottet att: I första hand ska våra ordinarie kanaler användas: SBK Info som går ut en gång i månaden, Infobladet från utskottet som för närvarande går ut två gånger om året. Utöver detta har gruppledare som sitter i utskottet förtroendet att kommunicera direkt med berörda grupper. Kopia på mail ska alltid gå till distrikt, utskott och kansli. Mail/brev ska undertecknad med utskottet för hundägarutbildning, gruppens namn och den ansvarige. Mail/brev ska ha en officiell formulering och profilering och inte kunna förväxlas med privata utskick. I samtliga fall ska informationen först remitteras till utskottet och kansliet för korrläsning. Minst tre personer ska givit respons på informationen innan den skickas ut. 47 Lärarutbildning allmänlydnad Anne-Marie och Åsa presenterade datum och förslag till lärare för uppstart av en ny lärarutbildning allmänlydnad. Anne-Marie står som kursansvarig för utbildningen och Åsa är biträdande. Annika Hamilton, Kenth Svartberg och Curt Blixt är tillfrågade och har tackat ja. Ytterligare lärare ska tillfrågas för inlärnings- och allmänlydnadsmodulen. Datum föreslås till: april maj och 29 augusti 1 september. 6

7 I anslutning till uppstart av utbildningen, så avslutas den nu pågående kursen, genom att vi den april arrangeras en examinationsmiddag för dem som tilldelas certifikat. Utskottet beslöt att genomföra en lärarutbildning allmänlydnad enligt förslag. 48 Nästa möte Nästa möte bestämdes till den januari. Plats meddelas senare. Åsa talar om att hon är bortrest då. 49 Mötet avslutas Nina tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat. Vid protokollet Anne-Marie Folkesson Justeras Nina Christoffersson Arne Jonsson Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). 7

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Deltagande domare Distrikt Deltagande domare Distrikt Ingemar Bark Blekinge Anna-Kerstin Svensson Skåne Göte Karlsson

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer