Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013"

Transkript

1 Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den oktober 2013 Den 29 oktober höll Eva Bertilsson en föreläsning i ämnet inlärning. 33 lärare deltog på konferensen, se bifogad deltagarförteckning. Anne-Marie Folkesson inledde och hälsade alla välkomna. Återkoppling från förra året Kort återkoppling från förra konferensen. Föreläsning under temat inlärning hölls av Kenth Svartberg, information från Skolverket genom Bengt Weidoff. Diskussioner kring instruktörsutbildning och hur man får ut elever till brukshundklubbarna m.m. SBK:s organisation Nina Christoffersson, förbundsstyrelsen, presenterade SBK:s organisation. Bildspelet skickas ut per mail. - Ca medlemmar. Nedåtgående trend satsning på medlemsutveckling distrikt, ca 300 lokalklubbar. 17 rasklubbar som SBK har avelsansvar för. - Sex utskott: Hundägarutbildning, samhällsnyttiga hundar, avel och hälsa, prov och tävling, organisation och verkställande utskott personer arbetar på kansliet därav arbetar fyra med samhällsnytta (tjänstehund). - Revidering av dressyrpolicyn är på gång. - Agilityn är lyft från Brukshundklubben och blir nu en specialklubb direkt under Kennelklubben. - Ppt-material om organisationen finns på hemsidan. - Hur får skolorna gott samarbete med distrikten? Ansvar för dialog ligger både SBK och skolorna. Lärarutbildning Anne-Marie ger en återblick startades en ny form för lärarutbildningen. Den omfattade en inledande utbildningsmodul under fyra dagar, därefter arbeten med uppgifter under året, och en avslutande återträff efter ett år. Utbildningsformen syftade till att skapa en lärprocess! Nb-lärare deltog i egenskap av medlemmar i klubbarna. Vi har slipat på formen för utbildning och har idag ett utbildningskoncept som upplevs ha en god kvalité. Lärare på naturbruksgymnasier ges möjlighet att anmäla sig till lärarutbildningen och antas i mån av plats. De som ej är SBK-instruktör valideras in på utbildningen. Nästa lärarutbildning startar i november Lärarutbildningen kommer att utvecklas med ytterligare ett utbildningssteg som har specialinriktning till verksamhet, detta i linje med instruktörsutbildningen. 1

2 Instruktörsutbildning För att gå en SBK instruktörsutbildning ska deltagare/elev rekommenderas från sin klubb (lokalt, från elevens hemort). Läraren i de ämnen som ingår i instruktörsutbildningen ska vara SBK lärare. Elever som i skolan får utbildning motsvarande Brukshundklubbens instruktörsutbildning, men som inte har rekommendation från lokalklubb, tilldelas intyg på genomförd utbildning. Intyg kan tilldelas på genomförda utbildningsmoduler och examination eller utan examination. Kunskap är en färskvara och för att intyget ska vara gällande i mer än tre år krävs att eleven är aktiv med egen hund, inom kursverksamhet och i Brukshundklubben. För att examinera elever enligt Brukshundklubbens riktlinjer, ska distrikt involveras i examinationen. Skolans lärare ska i samråd med distriktet utse en examinator som medverkar vid examinationen. Distriktet tillhandahåller certifikat. Elever som tilldelas intyg och som är intresserad av att bli aktiv i lokalklubb som instruktör, vänder sig till klubben, visar fram sitt intyg och ges av klubben möjligheter att kvalificera sig till att bli instruktör. Detta genom att hålla kurs/kurser tillsammans med en av klubben vald instruktör. Instruktörsutbildningen syftar till att instruktörer utbildas att vara verksamma i Brukshundklubben, de är en form av personal och ska som representanter ha god kännedom om organisationen. Det är viktigt att instruktörer har mognad och kompetens att möta en grupp vuxna hundägare med ibland komplicerade hundar. Diskussion att hundlärarna har goda kvalifikationer för att utbilda elever i både hundkunskap och pedagogik, oavsett SBK-verksamheten. Utgångspunkten för Brukshundlubben är att lärare har med sig kultur och profilering från organisationen. Syftet med att utbilda instruktörer är att de utbildas för att vara verksamma i organisationen. Diskuterades olika möjligheter att hålla kurs och några skolor berättade att de håller kurser på skolan där elever hjälper till. Detta sker då i samverkan med den lokala Brukshundklubben. Det är viktigt att eleven har en egen vilja att utbilda sig. Det finns ingen vinning med att skolor kvalificera elever till att bli instruktörer om de inte vill det. Lärare bör plocka ut de som vill och passar att bli instruktörer. Några frågor som diskuterades: - Hur hittar vi de rätta kontakterna till distrikt och lärare? Kan gå trögt ibland. - Kan SBK-läraren delegera ett visst ämnesområde till naturbrukslärare? - Kan vi stämma av kring kunskaperna om det är annan än SBK lärare som haft vissa kursmoment. - Möjlighet att återknyta till tidigare kurser. Repetera. Kommentar kring frågor: Genom samarbetsavtal, se kommande punkt, ökar möjligheterna att nå kontakt med distrikt och lärare. SBK-läraren är ansvarig för att elever får den kompetens som motsvarar instruktörsutbildningen. Kompetenta personer som inte är SBK lärare kan förstås användas för olika områden. Brukshundklubben misstror inte naturbruksläraren kompetensen, men värnar om organisationens profil och ideella grund. 2

3 Ny form på instruktörsutbildningen Från 1 januari 2014 Innehåller en grundmodul med gemensamma delar för alla blivande instruktörer. Ämen: Pedagogik, hundkunskap, relation hund och människa, läsa hund, inlärning, SBK:s organisation, hunden och lagen m.m. Ca 45 tim. Intyg ges. Efter grundmodulen är deltagarna medhjälpare på kurs med den inriktning man tänkt, t.ex. agility, allmänlydnad o.s.v. Se bilaga. Därefter följer en specialinriktad utbildning på ca 60 timmar, se bilagan. Studiefrämjandets L1. Idag är det bara Studiefrämjandet som håller L1. Den syftar till att vara en utbildning av Studiefrämjandets ledare. L1 ingår som en del i instruktörsutbildningen och krävs för att tilldelas certifikat. Mentalkunskapskurs M1 (för allmänlydnadsinstruktör) ingår också som en del för att tilldelas certifikat. Instruktörsutbildningens olika specialdelar får ett steg 2. Kursplan utvecklas under våren 2014 och beräknas vara klar till Gällande instruktörsutbildningen olika inriktningar ställs frågan om eleverna erbjudas att få välja inriktning istället för att bara blir allmänlydnadsinstruktörer? - Vad vill skolorna med tanke på eleverna? Kommentar till frågan: Poäng med just allmänlydnad är att sprida kunskap i samhället. Den är en väg in till all verksamheten eftersom alla hundar i grunden ska vara allmänlydiga. Samarbetsavtalet Intresset för att bygga in Brukshundklubbens instruktörsutbildning i gymnasieutbildningarna växer. För att kvalitetssäkra gemensamma delar i utbildningen och stärka samarbete mellan centralförbund, distrikt och skolor som vill arbeta med instruktörsutbildningen, kommer skolor att få teckna avtal med Brukshundklubbens centralförbund. Detta påbörjas från januari Förslag till avtal delades ut. Kommentarer/Önskemål om tillägg: - Ta fram ett intyg med SBK logga som alla kan använda. Distrikt och klubbar ska kunna känna igen intygen. - Intyg utfärdas av skolan i samarbete med SBK. - Intyg formulerat av SBK syftar till att kvalitetssäkrar det innehåll skolorna ger. - Intyget kan utformas så att olika ämnesdelar anges och prickas i som genomförda eller ej genomförda. - Av intyget ska också framgå om examination genomförts eller ej. Avtalet ses över och kompletteras utifrån förslag och diskussioner. Efter 1 januari mailar skolor som är intresserade att teckna avtal till: Litteratur För att stödja Brukshundklubben har ett flertal skolor valt att beställa litteratur från SBK shopen. Detta har dock fungerat dåligt. Det är långa leveranstider. Går inte att få en gemensam faktura och att litteratur skickas till olika adresser/skolor. Mycket strul! Det gör att 3

4 man istället beställer från andra leverantörer. Det har medfört en hel del föreningar i undervisningen. Hemsidan Visning och genomgång av hemsidan: Funktionär --> Hundägarutbildning --> SBK-instruktör--> Kursplaner--> Avtalsinstruktör--> m.m. Funktionär --> Klubb och organisation --> Förbund --> Nyheter Önskemål att samarbetet med naturbruksgymnasier var enklare att hitta. Kanske kan det få en egen rubrik? Anne-Marie undersöker. Kommande konferenser Diskuterades framtida konferenser. - Vartannat år (en grupp) - Varje år (många grupper) - Värdefullt med föreläsning för inspiration. Förslag föreläsningar: Servera delar av SBKlärarmoduler, TSB,... --> vidareutbildning. Mentalitet. Senaste forskningen SLU/hundområden. Föreslogs olika namn. Det är viktigt att det är en hög nivå på föreläsarna med tanke på målgruppens kunskapsnivå. Per Jensen och Tobias Gustavsson föreslogs också. - Behov att skolor träffas. Diskutera pedagogik, betyg, bedömning och frågor som är mer specifika för skolorna. - Behov av förening som samlar hundlärare. Bjuda in SBK till träffar. - Förlänga till 2,5-3 dagar hellre än fler tillfällen. - Kan SBK och SKK dela på värdskapet? Möjlighet att diskutera fler typer av frågor. - Bra förskolorna att slippa den arbetsbörda som arrangemanget innebär. - Annat läge, annan standard för att pressa priserna? Åkerby herrgård utanför Örebro erbjuder andra priser. Arbetsgrupp tillsattes för att resonera om kommande konferens, bestående av: Åsa Almgren, Louisa Palmblad, Katarina Nyberg, Cecilia Carlborg och Anne-Marie som sammanhållande för gruppen. Skol-SM Hund Johan Eriksson presenterade bakgrund och framtidstankar kring skol SM. Förra året tillsattes en grupp som skulle jobba med detta. Rann ut i sanden. Förslag och inbjudan till skol SM 2014 presenterades. Tillägg: Kunskapsklass. Viktigt renodla begreppet SM har Plönninge skol-sm. Övriga som anordnar något kallar det något annat. Naturbruk med hund på schemat är förutsättning för att få anmäla. Boende möjligt även på skolor i närheten med möjlighet att skicka till närliggande skolor om det blir fullt på arrangerande skola. Diskuterade huruvida helgdag är lämpligt. Beaktas i framtida planering. Välkomna med hur många man vill förutom laget. Information om kostnad kommer senare. Samarbete med lokala brukshundklubbar Hur samarbetar man med den lokala Brukshundklubbar? Nyttjande, trasiga saker o.s.v. - Vissa betalar. 300 kr/dag kr/mån kr/termin. - Treårigt avtal med Studiefrämjandet. - Instruktör som kommer till skolan. Underlättar logistiken. - Avtal. Skolan betalar medlemsavgiften för eleverna i Svensk Hundungdom och väljer Brukshundklubb i närheten. Sedan får eleverna nästa gång välja om de byter. - Arrangerar utställningar m.m. i samarbete med klubben. 4

5 - Elever som hjälpinstruktörer på klubbens kurser. (Munkedals BK). - Om det inte finns någon hundungdom på lokala Brukshundklubb kan skolan bidra till att starta. - Byta så Brukshundklubb får använda skolans lokaler och andra resurser. - Samarbeta med Blå Stjärnan. Bra kurser och aktiviteter. Lokaler och nya medlemmar i gengäld. - APL brukshundklubbar + APL överlag - Några skolor har elever på praktik på Brukshundklubbar. Kvällstid. 1-3 kvällar per vecka. - Går som hjälpinstruktör. Instruktören är handledare. - Eleven tar själva kontakt med handledaren på sin kurs. Planering, uppföljning, genomförande = en veckas praktik. Kvällsförlagt. Kvittas mot ordinarie APL-period. Ibland i kombination med praktik på t.ex. hunddagis vissa dagar. - Lägerverksamhet på klubben, t.ex. sommartid. Medhjälpare. - Arrangerar kurs tillsammans med Brukshundklubb. - APL på äldreboende - besökshundar. Klappa, promenera, hålla kopplet m.m. - Handledare bland vårdpersonalen. En dag per vecka. - Rehab. - Kontakt inom lokal Brukshundklubb som har möjlighet att handleda elever dagtid. - Tävlingar m.m. Funktionärer. Viktigt att domare och andra funktionärer är införstådda så att eleverna tas om hand. Det blir negativt om de känner sig utanför. - Vissa skolor betalar vissa praktikplatser. Vissa om det gäller elev i behov av särskilt stöd. - De flesta skolorna hittar praktikplatser till eleverna, även om det är svårt i o m det stora ideellainslaget i branschen. Kvällstid, ej näringsverksamhet o.s.v. - Utlandspraktik diskuterades. Tips hemsida: R+ Kontakter utomlands. - Diskuterade skolornas olika system för APL och APL-fixande. Fortbildning Linköpings Universitet - Hundens beteendebiologi 1-3. Distanskurser. Reedog, Västerås. Chicken camp, Borlänge. Chicken camp för naturbrukslärare? Marie Fogelqvist. (Ny bok K9 nosework) Sommarskola, SBK Gymnasiearbetet - Kerstin kommer dela med sig av ett dokument. - Söka sig till arbetsplats, bedömas av handledare, normalt förekommande arbete. 2-3 veckor + i vissa fall introduktionsvecka. - Börja med en timme per vecka redan nu efter höstlovet. Genomförande kring påsk. Tid efter för utvärdering och ev komplettering. - Utförande 3 dagar. Planering före, utvärdering efter. - Samkörs för vissa elever med Entreprenörskap och företagande/uf. Olika saker bedöms beroende på kurs. När det gäller gymnasiearbetet är det viktigt att fokus ligger på visa förmågor inom yrkesområdet, ej starta och driva företaget. - Vem bestämmer vilka uppgifter som är relevanta? Skolan? Lokala programrådet? - Tips: naturbruk.se: Stinas gymnasiearbete inriktat mot yrket hundskötare. - Ska genomsyras av examensmålen. Mot yrkesutgång. - Driva hunddagis tre dagar. Visa kundbemötande genom att skolan ringer upp. Författning hitta t.ex. boxmått för ett antal hundar av viss storlek. - Instruera hundägare under två timmars lektion - inkallning, aktivering. - Förbereder sig i förväg för olika situationer men vet inte förrän samma dag vad det blir. - Dokumentation i form av t.ex. dagbok. 5

6 - Dokumentation i form av att fotografera och berätta. Branschorganisation Önskvärt få in hundbranschen i form av t.ex. yrkesnämnd. FB-grupp: Naturbrukslärare hund. Sluten grupp, synlig. Kajsa Markusson. Nästa konferens 2014, tisdag onsdag vecka 44. Noteringar förda av Linda Svanberg med stöd av Anne-Marie Folkesson 6

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Upprättat av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2007 06 07 1 Innehåll Bakgrund 3 Kvalifikationer 4 Kursansvar 5 Centralt ramavtal SBK

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15

Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 Stockholm den 13 januari 2015 Minnesanteckningar MCT-möte 2014-11-15 1. Mötets öppnande Presentationsrunda 2. Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänd 3. Föregående minnesanteckningar MCT och

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet

Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet Yrkesrelevant Gymnasiearbete på ELoch energiprogrammet Work-related high school project within Electrical and Energy Program Johan Rungberg Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet

Läs mer

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Anna Eskilsson, utbildningsledare vid Nämndkansliet, Linnéuniversitetet Bakgrund Denna kartläggning av skolsamverkan vid Linnéuniversitetet har genomförts

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer