Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2009 Datum: Tid: Plats: Arlanda hotellby Närvarande: Mötesordförande Birgitta Forsberg Dag Brück Åsa Klint Ola Folkesson Anna Persson Kenneth Brorsson Anmält förhinder: Ragnar Bergståhl Från kansliet: Sanna Ameln Datum: Justerare: Vid protokollet: Dag Brück Sanna Ameln Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 68 Sammanträdets öppnande Mötesordförande Brigitta Forsberg förklarade mötet öppnat 69 Val av protokollsjusterare Dag Brück valdes att jämte ordförande justera protokollet 70 Fastställande av dagordning Mötet gick igenom dagordningen och lade till punkten övriga frågor. Utskottet godkände dagordningen 71 Föregående protokoll Vi gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna 72 Rapport från grupperna 72.1 Etikgruppen Dag Brück Dag Brück berättade att gruppen jobbar på och sköter jobbet via e-post. Centralt i arbetet är den etiska policyn där man tagit fram ett nytt förslag och en handlingsplan. Utskottet tackade för informationen. Se även Funktionärsledarutbildning Åsa Klint Lärarutbildning i moduler Gruppen har tagit fram ett förslag på förändringar i lärarutbildningen med moduler och premium vid avslutad och certifierad utbildning. Utskottet uppdrog till funktionärsutbildningsgruppen att jobba vidare med förslaget. I Brukshundklubben lyder alla hundar Ett nytt grundutbildningskoncept till lokalklubbarna prövas I brukshundklubben lyder alla hundar. Utskottet uppdrog till funktionärsutbildningsgruppen att jobba vidare med förslaget. Hundmilen Ett offentligt arrangemang som riktar sig till alla hundägare och som sätter Brukshundklubben på kartan. Utskottet uppmuntrar arbetet och ser med spänning på fortsättningen. Vårdhundsinstruktörsutbildning Funktionärsutbildningsgruppen tittar på möjligheter att samarbeta med Vårdhundsskolan och Studiefrämjandet i vårdhundsinstruktörsutbildningen och ett första kurstillfälle har initierats. Utskottet anser att Brukshundklubben borde synas som samarbetspartner på ett mer framträdande sätt. Nya avtalsinstruktörer Hittills har 13 stycken avtalsinstruktörer knutits till Brukshundklubben. Utskottet konstaterade att det är kansliet ansvar att upprätta ett funktionärsregister på dessa. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 2 av 13

3 Agilitylärarutbildningen Arbete med att upprätta en kursplan av agilitylärarutbildningen pågår. Kursstart planeras till nästa år. Funktionärsutbildningsgruppen påpekar vikten av att använda samma mall för kursplaner. Utskottet uppdrog till Birgitta att skicka ut mallen för kursplaner till berörda Föreningsutveckling Ola Folkesson Gruppen för föreningsutveckling hade inget att rapportera 72.4 PR och informationsgruppen Anna Persson Rapport från SM Anna Persson rapporterade från informationsmontern på SM i Bruks och IPO Utskottet uppdrog till PR/Infogruppen att sätta upp riktlinjer för vad som ska visas i Brukshundklubbens monter så att budskapet tydligt går fram. PR/Infogruppen anser att vi behöver ta ett grepp om sponsorfrågan så att det blir strukturerat. Brukshunden Sanna Ameln rapporterade om processen kring Brukshunden. Information har också gått ut i ett extra SBK Info. Utskottet uppdrog att Sanna ska skriva ihop en information om hur upphandling gått till i syfte att utskottet ska kunna besvara eventuella frågor kring detta. Hemsidan Sanna Ameln rapporterade om hur det går med projektet kring lansering av ny hemsida. Utskottet betonade vikten av att renodla Fido i samma process. Hund09 Anna Persson rapporterade om SBK:s monter på stora Stockholm. Brukshundklubben kommer att ha en monter på mässan och jobbar för att samla SBK-raserna på rasklubbstorget. Utskottet uppdrog till Sanna att kontakta Pia Wahlström på SKK för fortsatta diskussioner Regelgruppen Kenneth Kenneth Brorsson rapporterade från regelgruppen. Svaren på regelremisserna i Bruks, lydnad och agility har kommit in och håller på att sammanställas. Utskottet beslutade att sammanställningarna ska gå ut till distrikt och rasklubbar innan konferenserna. Regelgruppen har haft möte och diskuterat de allmänna bestämmelserna. Gruppen föreslår att de tio första punkterna är exakt likadana i alla regelböckerna. Regelkonferenserna sker under hösten. Utskottet uppdrog till regelgruppen att se över försäkringsfrågan i reglerna. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 3 av 13

4 Kansliets har ett uppdrag att se över anmälningstider för tävling och gruppen efterfrågar återkoppling i det arbetet. Utskottet uppdrog till Sanna att föra frågan vidare till GS. Projektgruppen för rallylydnad har kommit långt i sitt arbete att utarbeta ett regelverk. Kenneth Brorsson föreslog att ta in en representant från rallylydnadsgruppen i regelgruppen. Utskottet uppdrog till Dag att förmedla kontakt och till Kenneth att arbeta vidare i frågan. Birgitta Forsberg tog upp frågan om att byta namn på regelgruppen till regelsamordningsgruppen för att tydliggöra gruppens uppdrag. Utskottet beslutade att byta namn från regelgruppen till regelsamordningsgruppen. Kenneth lyfte frågan om vem som äger uppdraget att reglerna blir korrekt formulerade. Utskottet konstaterade att det uppdraget ligger på regelsamordningsgruppen Stadgegruppen Ola Ola rapporterade från stadgegruppen Rapport från möte med GS - Birgitta Birgitta Forsberg rapporterade från ett möte utskottsansvariga haft med Peter Rimsby om kansliets rutiner i nedskärningstider och vad utskotten kan förvänta sig för administrativ hjälp fortsättningsvis. På mötet lyftes frågan kring samordning av utbildning och under vilket utskott frågan ska ligga för att bäst gynna medlen. Utskottet uppdrog till Birgitta Forsberg att lyfta frågan till gruppen för utskottssammankallande. 73 Förteckning av ledamöter i grupperna Utskottet konstaterade att alla grupper inom organisationsutskottet har lämnat förteckning till kansliet. 74 Enkäter Kansliet har köpt in ett enkätverktyg till följd av de krav på uppföljning som målstyrningen och FS mål kräver. Utskottet har uppdrag från FS att titta på en enkät till avslutande medlemmar. Utskottet ställde sig frågande till syftet med enkäten och vilken ny kunskap den skulle tillföra. Utskottet beslutade att arbeta vidare med frågan 75 Bevis/certifikat På initiativ av Anne-Marie Folkesson har utskottet diskuterat innebörden av begreppen bevis och certifikat. Utskottet har tittat på SKK:s benämningar. Utskottet anser att formuleringar i SKK:s skrivelse behöver ses över. Utskottet beslutade att bordlägga frågan. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 4 av 13

5 76 Minnesfond Utskottet beslutade att bordlägga frågan. 77 Målformuleringar Förbundsstyrelsen har satt upp mål för alla verksamheter inom utskotten för Utskottet gick igenom dessa och diskuterade de som berör utskottet. Utskottet konstaterade att den satta tidsplanen för målen är för stram och utskottets önskan är att revidera den. Utskottet beslutade att jobba vidare med frågan tills nästa möte. 78 Skrivelse angående stadgeändringsförslag Utskottet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte 79 Verksamhetsplan och budget Förbundsstyrelsen vill ha in förslag på verksamhetsplan och budget till den 26 oktober. Utskottet beslutade att samtliga grupper ska lämna in förslag till Birgitta senast den 18 oktober. Utskottet beslutade att se över nuvarande kontoposter i budgeten 80 Etisk policy Etisk policy Dag Brück redogjorde för arbetet med etiska regler. Gruppen har tagit lärdom av de remissvar som kommit in och gruppen har formulerat ett nytt policydokument utifrån det. Handlingsplan (bilaga 1) Dag Brück redogjorde för den handlingsplan (bilaga 1) som gruppen tagit fram för det fortsatta arbetet. Utskottet diskuterade en lämplig tidsplan för åtgärderna. - 1/11 Remiss till utskotten. - 15/2 Remiss till distrikt och rasklubbar, SHU samt SKK. c:a 15/4 Behandling i utskottet. Utskottet beslutade att bifalla handlingsplanen med kompletteringar kring tidsplan och uppdrog till etikgruppen att genomföra åtgärderna i handlingsplanen. 81 Examination - Tävlingslärare Åsa Klint redogjorde för ny kursplan för tävlingslärare (bilaga 2) och upplägg för examination. Det är framtaget tillsammans med de som går utbildningen. Utskottet anser att upplägget är bra men diskuterade namnet på utbildningen då begreppet tävling är problematiskt. Utskottet beslutade att revidera namnet från Tävlingslärare till Tävlingslärare lydnad och antog kursplanen. 82 Kursplan och examination - Tävlingsinstruktör Åsa Klint redogjorde för ny kursplan för tävlingsinstruktör (bilaga 3) och upplägg för examination. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 5 av 13

6 Utskottet beslutade att revidera namnet från Tävlingsinstruktör till Tävlingsinstruktör Lydnad och antog kursplanen 83 Rutiner inför möten i utskottet Rutinerna inför möten är inte helt fastställda, därför tog Sanna Ameln upp frågan. Utskottet beslutade att: Varje utskottsdeltagare ansvarar för att lägga upp en ärendelista på Fido som underlag till dagordningen Varje utskottsdeltagare ansvarar för att möteshandlingarna för respektive grupp finns i mötesmappen på Fido minst en vecka innan mötesdatumet. Utskottet uppdrog till Sanna att göra en mall för ärendelista samt lägga upp en mapp för nästa möte på Fido. 84 Rapport från Projektgrupp Rallylydnad Dag Brück rapporterade om arbetet i rallylydnadsgruppen. Förslag till regler och moment har tagits fram. Konferens hålles 17-18/10. Utskottet tackade för informationen. 85 FS Nr 3/ 103 Fråga om vår relation till IFCS Dag Brück lyfte frågan om förbundsstyrelsens beslut rörande Brukshundklubbens medlemskap i IFCS. Birgitta redogjorde för beslutet. Brukshundklubben deltar inte aktivt i IFCS verksamhet. Brukshundklubben motsätter sig inte att enskilda medlemmar deltar i IFCS verksamhet. Utskottet beslutade att lägga frågan till handlingarna 86 Anmälningsavgifter, LK-fullmäktige Dag Brück lyfte frågan gällande beslut som LK-fullmäktige tagit kring anmälningsavgifter, då beslutet strider mot regelverket i agility. Utskottet beslutade att tillskriva lämplig instans och uppdrog till Dag att författa en sådan. 87 Kryptochida hundar i reglerna (championat) Dag Brück lyfte frågan gällande SKK:s beslut kring kryptochida hundar. Dag anser att detta beslut inte gynnar icke-avelsrelaterade verksamheter som agility och rallylydnad. Utskottet tackade Dag för hans synpunkter och beslutade att hänskjuta frågan till regelsamordningsgruppen 88 Övriga frågor 88.1 Utbildningsdag likt mentaldagen Åsa Klint lyfte frågan om att införa en utbildningsdag. Utskottet beslutade att ta upp frågan inför FS-möte i november och uppdrog till Åsa att ta fram ett underlag Adjungerad i regelsamordningsgruppen Inger Svedin från SKK/PtK önskar vara adjungerad i stället för ledamot i regelsamordningsgruppen Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 6 av 13

7 Utskottet beslutade att Inger Svedin fortsättningsvis ska vara adjungerad i regelsamordningsgruppen 89 Nästa sammanträde Utskottet uppdrog till Sanna att ta reda på om hela utskottet ska finnas med på utskottsmöte i november och beslutade att bestämma datum för nästa möte vid ett senare tillfälle 90 Sammanträdets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Birgitta Forsberg Dag Brück Sanna Ameln Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 7 av 13

8 Bilaga 1 Utskottet för organisation protokoll 4/09 80 Skrivelse från: Etikgruppen Handlingsplan för den etiska policyn Etikgruppen har ett förslag hur vi kan gå vidare med den etiska policyn i några olika steg: 1. Genomgång och godkännande i utskottet för organisation. 2. Snabbremiss till övriga utskott, i synnerhet med avsikten att regelverken skall referera till etisk policy. 3. Uppmana berörda utskott att se över sina utbildningsplaner. Det kan t ex vara nödvändigt att ta upp den etiska policyn när det gäller avauktorisation. 4. Remiss till SBK:s distrikt och rasklubbar, SHU och SKK:s länsklubbar. De får sedan sköta sin interna remisshantering för att minska antalet svar (ingen remiss till enskilda medlemmar). 5. Slutredigering av dokumentet baserat på remissvaren. 6. Utskottet för organisation godkänner och skickar etisk policy till förbundsstyrelsen för fastställande. Jag är litet osäker när det gäller tidplanen. Jag tycker att den externa remissen skulle kunna gå ut i början av december, och att arbetet skulle kunna vara färdigt i februari Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 8 av 13

9 81 Skrivelse från: Funktionärsutbildningsgruppen Bilaga 2 Utskottet för organisation protokoll 4/09 Tävlingslärarutbildning Tävlingsläraren är en ny kategori lärare i SBK. Syftet med att utbilda tävlingslärare är att det ska medföra fler tävlande inom i första hand bruks och lydnad. Tävlingslärarens kompetens kan givetvis nyttjas och utvecklas inom andra verksamhetsgrenar i SBK som t ex agility. Kompetensen som tävlingslärare bygger på förmågan att utveckla hundförare med hundar till att uppnå specifika tävlingsmål. Tävlingslärarens uppgift är att utbilda tävlingsinstruktörer med kompetens att utbilda hundförare. Kompetensen hos tävlingsläraren och tävlingsinstruktören ska vara tillräcklig för att hundförare ska ha möjlighet att sikta mot stjärnorna nå spetskompetens. Utbildningen till tävlingslärare ska genomsyras av en inlärning som bygger på positiv förstärkning belöningsträning. Belöningsträningen gäller i första hand utvecklingen av hunden, men också utvecklingen av hundföraren men då med en mer kognitiv inriktning. Hundföraren ska medvetandegöras om värdet av att uppnå uppsatta mål, t ex när jag och min hund blir champion, kommer jag och vovven att må bra och jag kommer att känna mig stolt och lycklig. Tävlingsläraren ska behärska pedagogiken i form av ett coachande förhållningssätt för att därigenom skapa ultimata förutsättningar för människors framgång. Vision: Den övergripande visionen är att tävlingslärarutbildningen , ska medverka till 280 nya starter i elit bruks eller lydnad från år 2012 Mål: Visionen uppnås genom att tävlingslärarna utbildar nya tävlingsinstruktörer till den 1 juni 2010 Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 9 av 13

10 Certifikat som tävlingslärare tilldelas den som: Genomfört samtliga delar som ingår i tävlingslärarutbildningen Utbildat 6 tävlingsinstruktörer som genomfört projektarbete med godkänt resultat Genomfört och redovisat arbete med 2-4 projektekipage Varit aktivitet minst en gång per månad i arbetsrummet Fido Utbildningens olika delar: Uppstart oktober Projektarbete med hundekipage Är aktiv i arbetsrummet Fido Avstämning på Kydingeholm maj 2009, ett till två ekipage får följa med och utvecklas vid Kydingeholm. Logi, mat och resa bekostas av hundekipage. Avslutningshelg maj Redovisning och tilldelning av certifikat. Projektarbete för tävlingslärare Varje lärare ska utbilda minst 2 hundekipage, som befinner sig på skilda utbildningsnivåer, med mål att bli startklara i elitklass bruks eller lydnad fram till maj Information gällande tävlingsinstruktörsutbildning För att få starta tävlingsinstruktörsutbildning krävs följande: - Personlig lämplighet och rekommendation från lokalklubbs styrelse - Vara allmänlydnadsinstruktör eller Instruktör B eller gått Studiefrämjandets L 1 och L 2 samt ha kunskap om SBK s organisation och hunden och lagen För att tilldela tävlingsinstruktör certifikat krävs följande: - Genomfört utbildning med godkänt projektarbete - Tävlat elitklass i bruks eller lydnad med certpoäng eller 1:a pris. Tävlingsmeriten får ej vara äldre än fem år. För att visionen ska uppnås : Är målet att varje tävlingsinstruktör ska utbilda 6 hundekipage, utifrån olika nivåer, där minst fyra kommer till start i elitklass bruks eller lydnad senast år Det medför att vi till 2012 har minst 280 nya startande i elitklass. En procent av dessa ekipage tas upp i talanggruppen för landslaget i lydnad, alternativt uppnår kvalificeringspoäng till SM i bruks. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 10 av 13

11 Bilaga 3 Utskottet för organisation protokoll 4/09 82 Skrivelse från: Funktionärsutbildningsgruppen INSTRUKTÖRSUTBILDNING i Svenska Brukshundklubben Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av lokalklubbs styrelse/sektor. Allmän Mentalkunskap M 1 Allmänlydnadsinstruktör C:a 100 timmar + projektarbete Allmänlydnadsinstruktör eller särskild lämplighet + Sfr L 1 och L 2 Specialkurs Spår eller tävlat ekl Tävlingserfarenhet Tävlingsmerit - 2:a pris lkl II eller - uppfl. till Lkl eller - godk. tjänstehund Praktik 3 kurser Mentalkunskapskurs M3 SBK Tävlings instruktör C:a 100 timmar + projektarbete, Leda kurs t o m elitklass SBK Instruktör C:a timmar + projektarbete, Leda kurs t o m akl och lkl II Specialkurs Sök o rapport eller tävlat ekl Tävlingsmerit För erhållande av certifikat: Certpoäng i bruks eller 1:a apris i lkl elit SBK ALLMÄNLYDNADSLÄRARE Utbildar t o m allmänlydnadsinstruktör SBK TÄVLINGSLÄRARE Utbildar tävlingsinstruktörer Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 11 av 13

12 Kursledare: Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Kursplan för tävlingsinstruktör SBK Tävlingslärare. Allmänlydnadsinstruktör eller Instruktör B eller Instruktör med tävlingserfarenhet. Eller Medlem som visat sig särskilt lämpad, t ex högt meriterad inom Denne ska då gått Studiefrämjandets L 1 och L 2 samt ha kunskap om hunden och lagen och om SBK s organisation. I samtliga fall ska personen rekommenderas av lokalklubb Tävlingsinstruktör med kompetens att hålla utbildning för hundägare upp t o m elitklass i bruks och lydnad SBK Lokalklubb eller distrikt. Ca 100 studietimmar, anpassas utifrån behov och antal deltagare. Tillkommer också: - Förberedelse inför varje kurstillfälle. - Projektarbete som utgör underlag för godkännande. Coaching, 20 tim + coaching integreras i allt arbete - Coachingegenskaper - Vill helt avgörande - Motivation - Uppgiftsmål och resultatmål - Omöjligt blir möjligt - Självkänsla - Sorterad feedback - Kommunikation Momentlära, 80 tim - Samtliga lydnadsmoment i bruks upp till och med elitklass - Uppletande av föremål - Lydnadsklassens moment upp till och med elitklass - Belöningsträning - Teknik för belöningsträning - Tävlingskunskap och regler, träna för tävling - Grundträning - Delmoment - Länkning - Specialkurs spår upp t o m elitklass eller motsvarande Arbetsform: Teoretisk genomgång av lärare. Praktiskt arbete. Diskussioner. Pedagogiken ska följa studiecirkelns metodik med inriktning Coaching. Hemuppgifter som dokumenteras, läraren ger feedback. Projektarbete Projektarbetet presenteras som ett individuellt arbete, men arbetet kan genomföras i par eller grupp. Arbetet ska omfatta två ekipage, en i bruks och en i lydnad. Inriktningen på arbetet ska vara moment i elitklass som har koefficient 4. Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 12 av 13

13 Examination Examination görs fortlöpande under utbildningens genomförande. Bedömning och utveckling görs utifrån en tiogradig skala. Nu läge önskat läge ska framgå, se arbetshäfte. och En redogörelse av samtliga moment i elitklass bruks och elitklass lydnad ska göras under utbildningens genomförande. Se vidare dokumentationen gällande examination. Examinatorer Kursledaren = tävlingsläraren är ansvarig för utbildningen och denne är också examinator. Ytterligare en examinator, företrädesvis en tävlingslärare ska kopplas in i mitten av utbildningen. Dennes uppgift är att säkerställa att målet uppnåtts samt att vara en resurs för läraren. Denne medverkar i den sista delen av de tre examinationsdelarna. Om lärare som ej har tilldelats titeln tävlingslärare anlitas som examinator, ska denne godkännas av centralförbundet. Denne ska då varit tävlingsaktiv på elitnivå inom en femårsperiod och tävlingsaktiv på andra nivåer under de senaste tre åren. För godkännande som tävlingsinstruktör fordras: Medlem i SBK. Fyllt 18 år. Närvarat under minst 80 % av utbildningen. Godkänd steg 1-3 i examinationen. Ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande. För att tilldelas certifikat som tävlingsinstruktör fordras också: Certpoäng i elitklass bruks eller 1:a pris i lydnad elit Justeras: Birgitta Forsberg Justerare: Dag Brück Sidan 13 av 13

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2013 Datum: 2013 01 19-20 Tid: Lörd 13.00- sönd 15.00 Plats: Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 2014-11-07 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Svenska Brukshundklubben 2014-04-22 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2016 Datum: 16-17 januari 2016 Tid: Lördag 13.00-söndag 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande SBK:s förbundskansli Nina

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i sensommar/höst Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Start: Utbildningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD Innehåll: Inför start av utbildning Kursplan Till examinator Riktlinjer för genomförande av examination Bedömningsnyckel Utvärdering Utvärdering 1 Till kursledaren INFÖR

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning

Utbildningsschema Hundägarutbildning sschema Hundägarutbildning sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i november 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 1-2015 1-19 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 5 februari 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i maj 2017 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Lärarutbildning

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 2-2017 22-43 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 4 maj 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf), Cilla

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i april 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 4/2013 Datum: 2013 04 19-20 Tid: Fredag kl 15.00- lördag kl 11.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD 20140103 Kursplan Mål Utbildningen syftar till att deltagarna ska ges möjlighet att utvecklas såväl i den pedagogiska rollen som instruktör som i det egna hundkunnandet. Vidare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 Under SM i Lydnad och Rallylydnad 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare).

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare). 1 BESKRIVARUBILDNING Allmänt En mentalbeskrivare har 3 huvuduppgifter: 1. beskriva hundar, MH, enligt gällande former och regler 2. vara en representant för SBK i olika sammanhang, ex. informera lokal-

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2011 Datum: 2011-10-15-16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Anki Ekelund (Lydnadsgruppen)

Läs mer

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Plats: Deltagare: Åkerby herrgård Se bilaga Lördagen ägnades åt gemensam konferens där innehållet presenteras i dessa minnesnoteringar. Söndagen ägnades åt utvecklingsprojektet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2014 1-16 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 23 januari 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Grundmodulens utbildning kommer att starta i oktober 2013. Allmänlydnadsinstruktörs modulens utbildning kommer att starta

Läs mer

Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21

Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21 Minnesanteckningar SBK D-huskonferens 2010-03-20 21 Lördag Varmt välkomna till årets D-Huskonferens! Vi, Anne-Marie Folkesson på kansliet och jag Åsa Klint, sammankallande för hundägarutbildningsgruppen,

Läs mer

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009

Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Verksamhetsplan för SBK Stockholmsdistriktet 2009 Övergripande verksamhetsplan för distriktet: Arbeta för utvecklad och förbättrad samverkan med och mellan lokalklubbar, rasklubbar, distriktets hundungdom,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING. SBK Tävlingslärarutbildning

Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING. SBK Tävlingslärarutbildning Inbjudan till TÄVLINGSLÄRARUTBILDNING SBK Tävlingslärarutbildning November 2012 arrangeras första modulen i utbildningen som leder till SBK Tävlingslärare. En SBK Tävlingslärare ansvarar för utbildningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i mars/april. Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Mål: Syfte: Att

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Under SM i Bruks & IPO 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket feedback och många givande

Läs mer

STATUTER Vandringspriser Vadstena Brukshundklubb

STATUTER Vandringspriser Vadstena Brukshundklubb STATUTER Vandringspriser Vadstena Brukshundklubb SBK Vadstenas vandringspris i agility och lydnad Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundklubb. bästa lydnads/agilityhund, årtal, föraren

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Den 29 oktober höll Eva Bertilsson en föreläsning i ämnet inlärning. 33 lärare deltog på konferensen, se bifogad deltagarförteckning.

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande:

SBK Gävleborgsdistriktets möte 28 april 2005 Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte klockan i Söderhamn Närvarande: Protokoll fört vid Gävleborgsdistriktets möte 2005-04-28 klockan 19.00 i Söderhamn Närvarande: Ockelbo Hofors Edsbyn Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Järvsö Skutskär Valbo Totalt: 2 st 2 st 1

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/7 SKK/UK nr 4-2016 61-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) fredagen den 14 oktober 2016. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2015 Datum: 2015-02-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Ingrid Bahlenberg (UG IPO)

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Knivsta Brukshundklubb

Knivsta Brukshundklubb Protokoll fört vid styrelsemöte i Knivsta BK 2015-08-20 Närvarande: Aime Ambrosen, Malin Karlsson, Henrik Ulfhielm, Marita Berg, Lars Hagman, Malin Mälarstig, Anette Ehrnst Anmält förhinder: Jenny Köhler,

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer