Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Lotta Linusson (Lydnadsgruppen) Göran Wessman (IPO-gruppen) Lennarth Sanfridsson (Draghundsgruppen) Yvonne Ahlin (Agilitygruppen) Leif Borgenlöv (Patrullhundsgruppen) Inga-Lill Badh (Draghundsgruppen) Anmält förhinder: Anders Ekholm (Bruksgruppen) Agneta Hjelm (Rallylydnadsgruppen) Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare: Vid protokollet: Camilla Hjort Lotta Linusson Camilla Hjort Ange ev. nedan Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 39 Sammanträdets öppnande Sammankallande Katinka Ryttse hälsade de närvarande välkomna. 40 Val av protokollsjusterare Lotta Linusson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 41 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 42 Föregående mötesprotokoll Godkändes och lades till handlingarna. 43 Ekonomiska punkter a) Utfall Genomgång av utfallet fram till och med b) Förslag till årlig budgetprocess Utskottet har av FS fått ett förslag till årlig budgetprocess. c) Utskottets budget Diskussioner fördes kring budget för år Alla grupper fick även i uppdrag att färdigställa ett förslag på budget för år 2016 som ska vara klart att skickas till FS möte i augusti. d) Ansökan till FS om kostnadstäckning för funktionärer Utskottet ansökte hos FS om kostnadstäckning för funktionär. FS avslog ansökan men ska fortsätta utredningen av detta till nästa års budget. e) NOM avräknad på fel år Då Nordiska mästerskapets faktura, från förra året, ankom mycket sent blev denna av misstag avräknad på fel år, alltså på 2012 års budget. f) Inköp av dator till Utskottet Utskottet beslöt att inköpa en dator som mestadels ska användas av den som är sekreterare på utskottsmöten. Leif Borgenlöv undersöker vad som behövs. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 14

3 44 Rapporter och ärenden a) Nya apporter framtagna Nya miniapporter i trä och metall finns framtagna och går att köpa på SBK Shopen. b) Funktionärer finns numera bara i SBK Tävling Inga funktionärer finns längre i Medlem online. Alla uppdateringar ska numera göras i SBK Tävling. IPO-gruppen uppdaterar sina funktionärer själva. c) Resultatlistor Utskottet beslöt att inga resultatlistor behöver skickas in till kansliet. Dock ska dessa sparas hos arrangören i två år. d) Anmälningsavgiften tillbaka vid uppflyttning Utskottet beslöt att detta får vara upp till arrangören att besluta om. e) Återta anmälan innan anmälningstiden utgått och få anmälningsavgiften tillbaka Utskottet beslöt att i IPO-, Bruks- och Lydnadsprov ska anmälningsavgiften betalas tillbaka då anmälan återtas innan anmälningstiden har utgått. f)kopia stamtavla utländska hundar direkt till SKK Utskottet beslöt att kopian på stamtavla för utländska hundar, som deltar på prov och tävlingar i Sverige, ska skickas direkt till SKK. g) Bedömning av döv hund Utskottet har besvarat förfrågan från domare hur bedömningen av döv hund ska ske. h) Produktblad alla grenar Utskottet påminde återigen de grupper som inte har inkommit med produktblad att dessa ska göras och sändas in till kansliet. i) Ansökan om funktionärsstipendium SKK Utskottet föreslår att Leif Borgenlöv och Thomas Szabo ska söka SKK:s funktionärsstipendium då Utskottet anser att de är väl värda detta för sitt arbete med att filma mästerskap m. m Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 14

4 j) Ansökan om bidrag till tävlingsveterinär Utskottet har av FS begärt bidrag för kostnaderna för tävlingsveterinär vid mästerskap. FS har beslutat att detta ska bekostas av Utskottets egen budget. k) Ansökan om dispenser att slippa ha tävlingsveterinär Utskottet har skickat in dispensansökan till Jordbruksverket om att få slippa tävlingsveterinär på årets SM. Och Jordbruksverket har beviljat dispens för i år till alla mästerskap utom för agility. l) Kostnader vid tävlingar Gävleborg Gävleborgsdistriktet har inkommit med en skrivelse där de påtalar att kostnaderna för tävlingsverksamheten ökat mer än anmälningsavgifterna ökat. Utskottet beslöt att sända ärendet vidare till FS Ag Avgifter för översyn. m) Hantering av rapportering av störande hund i gruppmoment Rapportering av störande hund har införts i reglerna och Utskottet beslöt att efter första förseelsen skickas ett brev till berörd person, som denne har rätt att svara på. Efter andra rapporteringen skickas ytterligare ett brev, då från kansliet, där det meddelas att hunden är avstängd i 3 månader, från beslutsdatum, på tävlingar som innehåller gruppmoment. Om det efter avstängningen händer en ny förseelse har SBK rätt att stänga av hunden i 6 månader. Utskottet beslöt att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer i frågor rörande olika påföljder vid rapportering. Utskottet beslöt vidare att de i centrala grupperna som idag hanterar detta, bör få en centralmailadress att arbeta ifrån i dessa ärenden. Begäran sänds till GS. Med omedelbar justering n) Ansökan SM 2015 för alla grenar En ansökan från Upplandsdistriktet har inkommit där det önskar få arrangera SM för alla grenar år Utskottet beslöt att bjuda in Upplandsdistriktet till kommande möte för att få en noggrann genomgång av deras planer, då det är mycket viktigt att skott inte får förekomma vid agility och lydnad. o) Ny grupp in i Utskottet Från den 1 september kommer IPO-R att ingå i Utskott prov och tävling p) Angående medlemskap för auktorisation av funktionär Vid Utskottsmötet nr 2/2012 ( 24) har beslut tagits att auktoriserad funktionär ska vara medlem i SBK. Beslutet är taget för andra gången och ska börja gälla efter FS beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 14

5 q) Godkännande av gruppernas mötesprotokoll och minnesanteckningar Alla gruppernas mötesprotokoll och minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. r) Förslag till FS på rutin angående olämpligt uppträdande av person vid tävling Utskottet beslöt att bilda en arbetsgrupp, där Leif Borgenlöv, Yvonne Ahlin och Göran Wessman ska ingå, som ska ta fram riktlinjer i frågor rörande olämpligt uppträdande av person vid tävling. Även en ny blankett att göra anmälan på behöver tas fram. s) Protokoll eller minnesanteckningar från grupperna Vid beslut ska protokoll skrivas och annars skrivs minnesanteckningar. t) Hund som tävlar trots anmälan om oacceptabelt beteende Hund får tävlas med tills den dagen SKK påbörjar sin utredning. Hund som ändå tävlas under avstängning ska resultatet strykas för och detta ska anmälas till SKK. u) Krav för att ansöka till domarutbildning oavsett tävlingsform Utskottet beslöt att kriterier för att ansöka om att gå domarutbildning kompletteras med följande: För att få ansöka till domarutbildning inom SBK krävs att personen varit medlem i SBK i 2 (två) år sammanhängande i direkt anslutning till ansökan görs. 45. Agilitygruppen a) Avslag på bidragsberättigad domarkonferens Svaret från SKK noterades. b) Ansökan om bidrag till tävlingsveterinär Enligt FS beslut ska Utskottet ur egen budget bekosta tävlingsveterinär vid mästerskap. c) Agilitys framtid FS har utsett en arbetsgrupp som ska arbeta med agilityns framtid. Sammankallande är Katinka Ryttse övriga är Yvonne Ahlin, Gudrun Brundin, Dag Brück och Kenth Svartberg. d) Tävlat förtidigt efter valpning och SKK svar En skrivelse har inkommit från en person som tävlat för tidigt efter valpning. Då Utskottet fått in en skrivelse om händelsen från arrangören, skickades ärendet till SKK för behandling. SKK har handlagt ärendet och den tävlande har fått sitt svar från dem. e) Anmälan till SKK angående biten tävlingsledare under landslagsuttagning i Agility Utskottet har skickat ärendet vidare till SKK för hantering. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 14

6 f) Landslagskläder På grund av att inga landslagskläder ännu finns framtagna så har Agilitylandslaget fått lov att köpa in kläder till sitt lag som ska tävla om några veckor. Utskottet beslöt att uppmana GS att sluta avtal med föreslagen leverantör som Landslagsklädsgruppen har tagit fram. g) Kvalitetssäkring av domare Centrala agilitygruppen arbetar med kvalitetssäkring av nationella och internationella domare. När det gäller de nationella domarna vill Agilitygruppen att domare i agility ska döma tillräckligt mycket för att bibehålla kompetensen som domare. I dagsläget räcker det med att döma en tävling inom två år för att få behålla auktorisationen. Agilitygruppen har tillfrågat Svenska agilitydomarföreningen hur de ser på denna fråga. Svaret Agilitygruppen fick från dem var att de kunde tänka sig en skärpning av kraven kompletterat med att underlätta vid återauktorisation av domare som av något skäl inte hinner döma beslutat antal. När det gäller de internationella domarna anser SKK/PtK att det är mycket viktigt att internationella domare dömer klass 3 minst en gång per år. Centrala agilitygruppens förslag till beslut är: För att behålla sin agilitydomarauktorisation ska domaren döma 2 (två) tävlingsdagar per år. Varje tävlingsdag ska omfatta minst 75 starter som domaren bedömer fördelat med minst 25 ekipage i hopp- och agilityklass. För Internationell domare gäller att en av nämnda dagar ska innehålla klass 3 med minst 75 starter som domaren bedömer fördelat med minst 25 ekipage i hopp- och agilityklass. Om en nationell domare blir avauktoriserad på grund av att denne inte dömt i den omfattning som krävs kan personen bli återauktoriserad på följande sätt inom 2 (två) år från senaste domaruppdraget: Personen som vill bli återauktoriserad meddelar kansliet skriftligt. Personen dömer en inofficiell öppenklass med minst 75 starter som domaren bedömer fördelat med minst 25 ekipage hopp- och agilityklass. En auktoriserad domare finns på plats. Denne domare skriver under ansökan om återauktorisation. Den underskriften innebär ATT personen faktiskt dömt de angivna 75 starterna på ett professionellt sätt på banor som motsvarar inofficiell öppenklass. Utskottet beslöt i enlighet med Agilitygruppens förslag. Dessa återauktorisationsbestämmelser kommer att gälla från och med h) Svar på kvalitetssäkring internationella domare Agilitygruppens förslag på kvalitetssäkring av internationella domare ska skickas till SKK. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 14

7 i) Minnesanteckningar Workshop på Kongressen Minnesanteckningar från Workshopen på Kongressen finns, dessa ska läggas ut på Fido. j) Rökning på tävlingar En skrivelse har inkommit där en tävlande har ifrågasatt att folk röker runt agilityplanen där det kan vara direkt livsfara vid eventuell brand med alla tält på plats. Utskottet beslöt att detta är en arrangörsfråga. k) SM 2013 Falkenberg/Halland Ansökan har inkommit från Hallandsdistriktet om att få arrangera SM Lydnad & Agility Ansökan är beviljad. l) Ansökan att bli internationell domare Agilitygruppen föreslår att ansökan om att få bli internationell domare ska gå till Agilitygruppen för beredning och att Agilitygruppen gör en översyn av förfaringssättet av ansökningar. Utskottet beslöt i enlighet med Agilitygruppens förslag. m) Avgift vid sen ansökan om tävling Utskottet beslöt att bordlägga punkten till nästa möte. n) Fasta däcks användande vid tävling Agilitygruppen redogjorde för att de fasta däcken kan orsaka skada på hundar. Numera finns delbara däck. Agilitygruppen kommer att gå ut till domare och arrangörer med information om skaderisken med fasta däck. Agilitygruppen återkommer i frågan. o) Nordiska mästerskapen ska mästerskapet arrangeras i Sverige och Agilitygruppen uppdrar till kansliet att efterhöra med SKK om hur detta ska hanteras. 46. Bruksgruppen a) Rasen ABPT tävla och träna inom SBK Utskottet kan konstatera att denna ras får tävla på samma villkor som oregistrerad hund, det vill säga i lydnad, agility och rallylydnad. Enligt gällande regler. Skrivelsen sänd till Utskottet Avel och hälsa för påsyn och eventuellt utlåtande. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 14

8 b) Händelse vid rapporttävling i Lindesberg En skrivelse har inkommit från en domare vid en rapporttävling i Lindesbergs BK där en hund vänder om och eventuellt går på en annan hund. Även en redogörelse av händelsen har inkommit från tävlingsledaren. Ytterligare en skrivelse har inkommit från föraren till den hund som vänt på sträckan. Utskottet har diskuterat frågan, men kan inte råda i ärendet då det ligger i SKK:s beslutsområde. c) Nordic Style Reglerna för Nordic Style finns klara. Dessa regler är framtagna efter de regler som finns för nordiska mästerskapen i bruks. d) Generelldispens att få ha GPS på rapporthund En generell dispens finns framtagen att få använda GPS på rapporthund. e) SM 2013 Mantorp/Östgöta Ansökan har inkommit från Östgötadistriktet om att få arrangera SM Bruks & IPO Ansökan är beviljad. f) SM 2014 Nynäshamn/Sörmland Ansökan har inkommit från Sörmlandsdistriktet om att få arrangera SM Bruks & IPO Ansökan är beviljad. 47. Draghundsgruppen a) Ny sammankallande Ny sammankallande i Draghundsgruppen är Inga-Lill Badh. Lennart Sanfridsson går över som ledamot i Patrullhundsgruppen. b) SM i Barmarksdrag SM i Barmarksdrag ska arrangeras den 6 7 oktober i Hällefors. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 14

9 c) Svenska Boxerklubben önskar bidrag till Kickbike En skrivelse har inkommit från Svenska Boxerklubben där de önskar få bidrag till att köpa in Kickbikes för att kunna främja klubbens intresse att få igång barmarksdraget. Utskottet beslöt att det inte finns någon möjlighet att ge bidrag till enskilda klubbar för sådant inköp. d) Utvecklingsgrupp Draghundsgruppen vill få upp allas ögon för barmarksdrag och kommer att arbeta för att få medlemmar intresserade av detta och motivera arrangörer och utbilda funktionärer. 48. IPO-gruppen a) Svar på kvalitetssäkring internationella domare IPO-gruppen har till SKK skickat in hur kvalitetssäkringen av internationella domare ska ske. b) Regelfrågebank Facebook IPO-gruppen rapporterade att de kommer att starta en informationssida på Facebook. Sidan ska vara öppen för alla så att frågor ska kunna ställas direkt till IPO-gruppen. Utskottet beslöt att göra en skrivelse till GS att få egna sidor på SBK hemsidan c) Svar till Svenska Schäferhundklubben och FS angående IPO-domarindelning IPO-gruppen har skickat ett svar till Svenska Schäferklubben och FS angående IPO-domaroch figurantindelningen. d) Svar till domare angående IPO-domarindelning IPO-gruppen har skickat ett svar till en IPO-domare angående IPO-domarindelningen. e) Möte ang. IPO VM 2014 Ett första möte med styrgruppen har hållits 28 april i Södertälje. Sammankallande Katinka Ryttse, övriga Göran Wessman, Ione Oskarsson SKK och Brith Andersson SKK. f) Ansökan om medel till arbetsgrupp IPO VM 2014 FS godkände styrgruppens ansökan angående ekonomiska medel. g) SM 2013 Mantorp/Östgöta Ansökan har inkommit från Östgötadistriktet om att få arrangera SM Bruks & IPO Ansökan är beviljad. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 14

10 h) SM 2014 Nynäshamn/Sörmland Ansökan har inkommit från Östgötadistriktet om att få arrangera SM Bruks & IPO Ansökan är beviljad. i) IPO-gruppen hanterar funktionärer själva i SBK Tävling IPO-gruppen informerade att de själva uppdaterar figuranter, domare och provledare direkt i SBK Tävling Utskottet tackade för informationen. j) Produktblad klart IPO-gruppens produktblad är klart och överlämnat till kansliet. k) Tjänstgöringsrapport IPO-gruppen anser att då provledare och figuranter inte registreras i SBK Tävling, därmed kan inte en korrekt tjänstgöringsrapport tas fram, vilket gör att bibehållen auktorisation inte går att hålla koll på. Utskottet beslöt att tillskriva GS att få till en ändring i SBK Tävling att även figuranters och provledares tjänstgöring ska kunna följas upp i SBK Tävling. 49. Lydnadsgruppen a) Svar på kvalitetssäkring internationella domare Lydnadsgruppen har till SKK skickat in hur kvalitetssäkringen av internationella domare ska ske. b) SM 2013 Falkenberg/Halland Ansökan har inkommit från Hallandsdistriktet om att få arrangera SM Lydnad & Agility Ansökan är beviljad. Lydnadsgruppen har kontaktat arrangören om önskemål att ha bättre resultatredovisning och högtalare. c) Rapport om störande hund aga vid tävling Vid en rapport om störande hund framgår av rapporten att föraren slår hunden med kopplet efter att hunden går upp på platsliggningen för att leka med annan hund. Utskottet beslöt att utreda händelsen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 14

11 d) Talanggruppens möte med Norge Lydnadsgruppen rapporterade att Sveriges talanggrupp mötte norska talanggruppen och Sverige vann! Dessa möten är mycket givande för de tävlande där de får känna på hur det är att tävla i ett lag. Utskottet tackade för rapporten. e) Krav på internationella domare och krav på att få kvarstå som internationell domare Lydnadsgruppen har tagit fram kriterier för att kunna bli internationell domare och kriterier för att kunna kvarstå som internationell domare. Följande krav gäller: Datum för auktorisation Att man aktivt dömer elitklass, uppgift om antal/datum Vilka/vilket av FCI som god kunskap innehas avseende tal och skrift Ansökan tillstyrkt av den egna lokalklubben Ansökan tillstyrkt av domaransvarig i det egna distriktet Att man dömt elitklass i minst fem år För att kvarstå gäller samma krav som de i lydnadsreglerna föreskrivna. Listan revideras en gång om året och då behandlas ansökningar som kommit in under året. f) Produktblad klart Lydnadsgruppens produktblad är klart och överlämnat till kansliet. g) Avslag till ansökan om att få bli internationell domare En ansökan om att få bli internationell domare är avslagen på grund av att den sökande inte har dömt tillräckligt länge. h) Information om framtida SM-arrangemang Lydnadsgruppen informerade om sina visioner på hur de önskar att framtida SMarrangemangen ska ske. Bland annat föreslås att SM ska arrangeras med de internationella reglerna. Utskottet tackade för informationen. i) Regelrevidering Lydnadsgruppen informerade om att de kommer att verka för att införa de internationella lydnadsklasserna 1 och 2 (liknar vår klass 2 och 3) samt en nationell nybörjarklass ska införas. Norge och Finland är på väg att göra detta. Utskottet tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 14

12 j) Regelfrågebank Återigen frågar Lydnadsgruppen hur det går med regelfrågebanken. Utskottet beslöt återigen att tillfråga GS hur det går med frågebanken. 50. Patrullhundsgruppen a) Dispensansökan En dispensansökan är beviljad där en oregistrerad hund (10 år gammal) får fortsätta tävla i Patrullhundsprov bruks, efter att man i reglerna beslöt att endast registrerad hund får tävla. b) Motsägelser i regelverk En skrivelse har inkommit där en tävlande hävdar att det är motsägelser i regelverket gällande oregistrerad hund. Utskottet hänvisar till grundreglerna där det framgår vilka hundar som får tävla. Svar sänds till frågeställaren av Leif Borgenlöv. c) Utvecklingsgrupp Patrullhundsgruppen kommer att koncentrera sig på att kvalitetssäkra och utbilda domare samt tävlingsledare för att få igång tävlandet mera ute i landet, och kommer att ta fram bättre bedömningsanvisningar. 51. Rallylydnadsgruppen a) Startavgift SM FS har beslutat att det ska kosta 400 kr att starta på SM i Rallylydnad. b) Domare till SM Rallylydnadsgruppen har föreslagit följande domare att döma på SM den september på Tånga Hed: Överdomare: Monique Wrambeck Ordinarie domare: Martina Eberhard, Karin Johansson Reservdomare: Birgitta Elgh Utskottet beslöt i enlighet med Rallylydnadsgruppens förslag. c) Frågebank och facit till teoretiska prov för tävlingssekreterare och domare Rallylydnadsgruppen har tagit fram förslag på frågebank och facit vid teoretiska prov för domare och tävlingssekreterare. Utskottet hade vissa synpunkter som måste diskuteras med rallylydnadsgruppen innan ett beslut kan tas. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 14

13 d) Ansökan om tävlingar i efterhand Utskottet beslöt att endast nybörjar- och fortsättningsklasserna kan ansökas i efterhand i rallylydnad och ansökan ska skickas in till kansliet som beviljar dessa. e) Regelrevidering påbörjad Utskottet har utsett Lena Sundlöv (Skåne) till ansvarig för regelrevideringen. f) Rallylydnadens budgetandel Rallylydnadsgruppen har förfrågat vad som centralt ersätts vid SM. Centralt betalas domararvoden, deras resor och uppehälle. Sponsring från Agria erhålls också. g) Bara egna raser på rallylydnadstävling Rasklubbarna har ställt denna fråga. Utskottet kan konstatera att det enligt de officiella rallylydnadsreglerna inte är möjligt. 52 Godkännande av dispensansökningar Utskottet beslutade att godkänna de dispensansökningar som inkommit under perioden (Bilaga 1) 53 Övriga frågor a) Regelrevideringsgrupp ska bildas Utskottet beslöt att skapa en regelrevideringsgrupp där en ur varje grupp ska medverka. Arbetet ska påbörjas redan i oktober b) Extern information Utskottet beslöt att tillskriva GS angående plan för extern kommunikation, där det tas fram riktlinjer för hur extern kommunikation ska ske. Utskottet önskar kunna serva medlemmar och funktionärer med korrekt och snabb information i de medier där frågorna uppkommer. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 13 av 14

14 c) Förändringar i SBK Tävling Det har uppdagats att förändringar i SBK Tävling sker utan att berörd grupp informerats eller får yttra sig. Det informeras också om utvecklingar av programmet via andra forum och att dessa förändringar sker utan vetskap av tillexempel Agilitygruppen. Utskottet beslöt därför att alla förändringar i SBK Tävling ska godkännas av berörd grupp. 54 Nästa sammanträde Utskottet fastställde nästa sammanträdesdatum till den oktober. 55 Sammanträdets avslutande Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Katinka Ryttse Lotta Linusson Camilla Hjort Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 14 av 14

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Agilityklubben 9-2014

Svenska Agilityklubben 9-2014 Svenska Agilityklubben 9-2014 2014-10-30 160-184 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande (från punkt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2011 Datum: 2011-10-15-16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Anki Ekelund (Lydnadsgruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2012 Datum: 2012-03-16--17 Tid: Start fredag 16 mars kl. 12:00 med lunch kl. 18:00 Lördag kl. 09:00 17:30 Plats: Närvarande: Ordförande

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Medlemsmöte 2014-05-15 Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Närvarande: Styrelsen: Justeringsmän/rösträknare: Sekreterare 23 st. medlemmar Marie Andersson, ordf. Lina

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer Protokoll no. 2/ 2012 Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens styrelsemöte i Kopparbo 2012-07-14 Närvarande: Alf Karlström, ordförande Bo Nilsson, vice ordförande Lotta Persson, sekreterare Kerstin Petersson, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 4/2013 Datum: 2013 04 19-20 Tid: Fredag kl 15.00- lördag kl 11.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Sektorernas allmänna verksamhet Sektorernas uppgift är att planera, genomföra och utveckla verksamhet inom

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i april 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon. Närvarande: Angelina Ohlsson (fr.o.m 126 Registerkommittén-slut), Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll för styrelsemöte 2014-08-16 Sjöhaga pensionat Närvarande Jesper Andersson Ordförande Hanna Hellgren Sekreterare

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb)

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) 1 Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) Teori för erhållande av skyddslicens Målgrupp Medlem i SBK I första hand medlemmar rekommenderade för skyddslicens Antal elever Avgörs

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning.

3 Dagordning Dagordningen har sänts ut inför mötet, efter diskussion beslöts det att behålla samtliga punkter på dagordningen i föreslagen ordning. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte Kyrkekvarn, Sandhem, 140914 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 2/2013 Datum: 2013-03-15--16 Tid: 13:00 Plats: Scandic Norrköping Nord Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

Protokoll Distriktsmöte

Protokoll Distriktsmöte Plats: Njudung BK, Skede Tid: 13 september 2014 kl 11.00 14.30 Protokoll Distriktsmöte Närvarande: 13 klubbrepresentanter från Eksjö BK, Emmaboda BK, Jönköping BK, Njudung BK, Nässjö BK, Sommenbygdens

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli.

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli. SKK/FREE nr 2/2012 2012-03-29 34-60 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 29 mars 2012 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Moa Källström (ordf), Rolf

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011.

Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011. Protokoll fört vid styrelsemöte för Falu Brukshundklubb den 5/9 2011. Plats: Klubbstugan, Heden Deltagare ledamöter: Mats Edbäck, Inga lill Palmberg, ulrika S N, Maj britt Johnsson Deltagare suppleanter:

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördag och söndag 15-16/3 2014, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK

Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-14 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Maria Lögdlund Britta Althorn Lalla Hammarström Ej närvarande: Jan Åberg (avanmäld) Arne Våring Barbro

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare 1 (5) Rev. 2013-11-07 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. Jaktprovsdomare utbildas och

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 Mötesdatum: 2008-04-26 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130

Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Svenska Briardklubbens styrelsemöte Datum: tisdag den 24 mars 2015 Plats: telefonmöte Tid: 20.00-2130 Närvarande: Piia Nora (PN) Ordförande Viktoria Arehult (VA) Vice ordförande/sekreterare Anna Nolcrantz

Läs mer

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Postadress: Box 890, 851 24 Sundsvall * Besöksadress: Idrottens Hus, Gärde, Sundsvall Tel: 060-56 61 22 * Fax: 060-56 63 70 * Pg: 12 88 99-2 * Bg: 5434-2811 * Org.nr 88 96 01 1312 E-mail: vnibf@vnidrott.rf.se

Läs mer

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid

Att anordna en rallylydnadstävling. Planera i god tid Att anordna en rallylydnadstävling Planera i god tid Tänk på att vara ute i god tid med planeringen av tävlingen. Är det en officiell rallylydnadstävling som klubben ska arrangera, så ska ansökan göras

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013

Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013 Protokoll för styrelsemöte 7/4-2013 Telefonmöte Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson JG Carina Arvidsson CA

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2013 2013-11-13 86-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2013 2013-11-13 86-106 Sida 1/9 SKK/Assistanshundsrådet 86-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 13 november 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Viveka

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Fastställt vid ordinarie årsmöte 20150322 Club Show Club Show arrangeras av Welsh Springer Spaniel klubbens klubbstyrelse i samarbete med medlemmar eller aktivitetsgrupper

Läs mer

39 Sten Åkesson hälsade alla välkommen och då särskilt till Torsten Löfgren som representerade avelsrådet. Därefter öppnade han mötet.

39 Sten Åkesson hälsade alla välkommen och då särskilt till Torsten Löfgren som representerade avelsrådet. Därefter öppnade han mötet. Protokoll fört vid Svenska Newfoundlandshundklubbens HS-möte på Scandic Hotel Kungens Kurva 20051030 Närvarande: Sten Åkesson, Jan Herngren, Birgitta Strohmaier, Karin Jansson, Kia Nilsson, Lena Dellse,

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby

Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7-2014 Sammanträdesdatum och plats: 2014-12-11, kl 10.00, Scandic hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Freddy Kjellström, F K, ordförande, Owe Karlsson,

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012, 08.30-13.00 En tyst minut hölls för drevervännerna Lennart Davidsson, Alf Johansson och Håkan Petrén 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Att jämte ordförande att justera protokollet valdes Annika Andersson. Protokoll styrelsemöte 23-24 april 2016, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Lena Ohlsson Kristina Nieminen Ingrid Andersson Anmält förhinder:

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Mötesdatum 2013-02-13

Mötesdatum 2013-02-13 203. Mötets öppnande Mötesordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att avgående styrelsemedlem Susan Falk vid mötet ersattes av suppleant Marie Wijkander. 203.1. Val

Läs mer

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014 Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2015-01-01. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat Ungdoms-SM är en inofficiell

Läs mer

Konferens för agilitydomare 2011

Konferens för agilitydomare 2011 Konferens för agilitydomare 2011 Protokoll från Svenska Brukshundklubbens konferens för agilitydomare 26-27 november 2011 på Scandic Hotell i Södertälje. Närvarande domare: Yvonne Ahlin Kjell Pettersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 2/2015 Datum: 2015-02-16 Tid: 20:00 22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Ingrid Bahlenberg (UG IPO)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2013 Datum: 2013-08-02--04 Tid: 10:00 Plats: Gammelkroppa, Filipstad Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin

Läs mer

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Plats: Deltagare: Åkerby herrgård Se bilaga Lördagen ägnades åt gemensam konferens där innehållet presenteras i dessa minnesnoteringar. Söndagen ägnades åt utvecklingsprojektet

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Frånvarande - Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 22 augusti 2012, Östervägen

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG PROTOKOLL FÖR SSBTK:S ÅRSMÖTE 20140208, KL. 12.00 PLATS: GÖTEBORGS & MÖLNDALS BRUKSHUNDKLUBB, GÖTEBORG 1. Mötet öppnas Ordförande Johan Norgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för Svenska Staffordshire

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte Datum Plats Protokollförare 2012-03-18 Sydskånska kennelklubben, Arlöv Rose-Marie Parkhed Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK

Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs BK Protokoll nr: 10-2012/2013 Datum: 2012-11-05 Plats: Klubbstugan Närvarande: Annika Edvinsson, Berit Streifert, Kamilla Roupé, Ken Lundahl och Louise Adamsson Anmält

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 02/14 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 2014-03-04 13. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 14. Närvarande/frånvarande: Närvarande:

Läs mer

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Svenska Stövarklubben Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2-2016 Sammanträdesdatum och plats, 2016-04-10, kl 09.00, Öster Malma Närvarande: Freddy Kjellström, ordförande, Owe Karlsson, Carina Adolfsson,

Läs mer