Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: Tid: Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria J Thorén Ulf Wikström Ange ev. nedan Anmält förhinder: Bo Wiberg Från kansliet: Yvonne Brink Övriga deltagare: Ange ev. nedan Justerare: Vid protokollet: Yvonne Brink Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 41 Mötets öppnande Mötesordförande Ulrika Paulin hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 42 Val av protokollsjusterare Maritha Östlund Holmsten valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 43 Fastställande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 44 Föregående protokoll Protokoll nr 1/2014 genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna. 45 Ekonomi a) Uppföljning av preliminärt utfall t.o.m Konstaterades att utskottets kostnader väl hållits inom givna ramar. b) Ang. mall för uppföljning av ekonomin Mallen gäller både utbildning och konferenser och gäller kostnad per person vid centrala arrangemang. Vad skall bekostas av den enskilde/klubben och vad skall centrala SBK bekosta. Ulrika Paulin och Yvonne Brink har gjort en beräkning av de kostnader som kan förväntas på utskottets verksamhet och lämnat till GS och Skattmästaren. Utskottet kan inte finna annat än att beräkningen håller sig inom givna budgetramar enligt den arbetsbudget som lagts för Utskottet beslutade lägga uppföljningen till handlingarna c) Ringsekreterarutbildningen d) Jackor som inte uppfyllde förväntad kvalitét Utskottet diskuterade tidigare inköpta jackor som visat sig inte hålla den kvalité man kunde förvänta sig. Maritha Östlund Holmsten har varit i kontakt med företaget och påpekat bristerna. Företaget har varit mycket välvilligt inställda och har erbjudit en ny jacka till ett mycket bra pris som kompensation. Utskottet diskuterade frågan ingående och beslutade anta erbjudandet. e) Mentalfiguranter I och med det nya systemet där figuranterna utbildas både till MH och MT samtidigt har frågor inkommit ang. ersättningen. Beslutade utskottet att bordlägga frågan till det fysiska mötet i Skövde i maj. Uppdrogs till Maria J Thorén att komma med ett förslag Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 8

3 Utskottsgrupper 46 Mental a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar förelåg b) Utbildningsplaner Maria J. Thorén rapporterade att information om utbildningsplanerna kommer att ske på mentalbeskrivarkonferenserna och utbildning sker samtidigt. Owe Andersson och Inga-Lill Larsson informerar. c) Mentalbeskrivning Valp (MV). Maria J Thorén rapporterade att 226 valpar har beskrivits av olika raser. 15 beskrivare har varit aktiva. Flest deltagande raser hittills är Hovawart, Rottweiler och Weimaraner. SLU har gått igenom de resultat som finns till dags dato och har kunnat konstatera att spridningen av kryssen ser bra ut. Utskottet tackade för rapporten. d) Oacceptabelt beteende e) MH i Sävsjö Utskottet har tagit del av de olika skrivelserna i ärendet. Utskottet konstaterar att hunden har Känd mental status och har därmed möjligheter att anmäla och delta i ett mentaltest. Utskottet beslutade att inte gå vidare i ärendet utan lägger det därmed till handlingarna. Uppdrogs till Yvonne Brink att meddela berörda om beslutet. f) Auktorisationer/Avauktorisationer Maria J. Thorén informerade att den domare som uppmanats att bakbeskriva med anledning av att personen inte kunde, på grund av sitt arbete, delta på domarkonferens, kommer att bakbeskriva i slutet av april i Närkedistriktet. Ärendet är därmed färdigbehandlat. g) Mentalbeskrivarkonferenser 2014 Yvonne Brink rapporterade att konferensen i Ronneby och Romelanda (Göteborgsområdet) är klart avseende de administrativa och praktiska delarna. Svenska Kenneklubben har godkänt att konferensen i Södertälje får flytta från den september till den oktober Konferensen kommer att avhållas på Södertälje Brukshundklubb. Klubben och hotell är bokat och klart. Uppdrogs till Maria J. Thorén att rapportera till utskottet från konferenserna. h) Figurantarbete Ang. tidigare inkommen förfrågan ang. utbildning av figuranter 27 i) Maria J. Thorén rapporterade att Owe Andersson och Inga-Lill Larsson har fått brevet för besvarande enligt uppdrag. Svar har sänts till frågeställaren. Uppdrogs till Maria J. Thorén att ombesörja att utskottet erhåller en kopia av svarsbrevet till frågeställaren. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 8

4 i) Regelrevidering MH & MT. Tidsplan med hänvisning till SKK:s deadline. Uppdrogs till Yvonne Brink att kontakta SKK ang. tidsplanen. I övrigt beslutade utskottet att bordlägga frågan till nästa möte j) MH broschyren Yvonne Brink informerade om att MH-Broschyren är slut och ett nytryck skall göras. Formatet kommer att bli i A5. Inga förändringar behöver göras så utskottet uppdrar till kansliet att trycka nya broschyrer. k) Elektronisk inrapportering av MH FAQ för MH & MT samt ny Handledning för elektronisk inrapportering av MH har framställts av Barbro Olsson med hjälp från supporten på SBK:s kansli Utskottet diskuterade innehållets omfattning. Beslutade utskottet att materialet skall skickas ut till Rasklubbar, Distrikt och Lokalklubbar. Beslutade utskottet att utskicket även går till ordföranden i både distrikt och rasklubbar för att säkerställa att informationen kommer fram. Uppdrogs till Yvonne Brink att meddela Barbro Olsson Utskottet uttalade en oro för MH:ts framtid med anledning av alla problem som ständigt dyker upp i SBK tävling. l) Mentaltest (MT) Barbro Olsson har ställt frågan till utskottet om MT skall vara öppen för anmälan. Redovisningen av provet skall ske till SBK:s kansli enligt tidigare rutiner. Originalprotokoll och resultatlista skickas in till SBK för scanning och filerna skickas till SKK för registrering på hunddata. Utskottet beslutar att säga ja till förslaget enligt ovan. 47 Exteriör a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar föreligger Konferenser och utbildningar b) Exteriörbeskrivarutbildning Yvonne Brink rapporterade att helg nummer 1 av exteriörbeskrivarutbildningen genomfördes den 5-6 april 2014 på Södertälje Brukshundklubb. Det är idag 16 stycken deltagare. Informerades om att gruppen är bra och det finns en bra baskunskap. Utskottet tackade för rapporten c) Vidareutbildning exteriördomare d) Exteriörbeskrivarkonferens april 2015 Exteriörgruppens ansvarige Bo Wiberg har meddelat att det finns ett stort behov av att genomföra en konferens för exteirörbeskrivare redan Budgeten är lagd så att både konferens och ny utbildning skall ske 2016 vilket inte är optimalt. Bo Wiberg har framfört ett önskemål om att utskottet undersöker möjligheten att Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 8

5 flytta konferensen från 2016 till Frågan bordlades till det fysiska mötet i maj. e) Mätstickor vid officiella exteriörbeskrivningar Yvonne Brink rapporterade att det ännu inte är klart. f) SRD sammanställning g) Evenemang på Solvalla h) Exteriördomarkonferensen i oktober 2013 Utskottet har fått protokollet från konferensen. Yvonne Brink rapporterade att protokollet är översänt till konferensens moderator Nina Karlsdotter för genomläsning. Utskottet tackade för rapporten. 48 Avelssamordning a) Minnesanteckningar Inga minnesanteckningar förelåg b) Rasklubbsträff i samband med kongressen Ulf Wikström informerade om att träffen genomförs på fredagen den 16 maj och börjar kl Stefan Björkman har tackat ja att hålla föredrag Kirsten Wretstrand och Maria Dahlberg deltar på rasklubbsträffen. Uppdrogs till Ulf Wikström att meddela Kirsten och Maria. Uppdrogs till Yvonne Brink att boka lokal och beställa den traditionsenliga räksmörgåsen till träffen. c) RAS/RUS konferens hösten 2014 Uppdrogs till Ulf Wikström att diskutera konferensen med Kirsten Wretstrand. d) Dom i Göta Hovrätt ang. dolt fel Ulf Wikström rapporterade att Svenska Kennelklubben har begärt prövningstillstånd av domen men att det kan ta upp till ett (1) år innan ärendet behandlas. Utskottet tackade för rapporten e) Avelsfrågor från Maria Skogsberg Ulf Wikström & Yvonne Brink presenterade, enligt uppdrag, ett förslag på brev att tillställas Förbundsstyrelsen (FS) avseende de påpekanden som inkommit från Maria Skogsberg ang. information i tidningen Brukshunden. Utskottet uttalade att texten var välformulerad och beslutade att brevet sänds till FS. f) Hälsoenkät Kvarstår Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 8

6 g) Svenska Chodsky pesklubben Svenska Chodsky pesklubben har inkommit med en hemställan att Svenska Brukshundklubben ansöker hos Svenska Kenneklubben (SKK) att avelsdjur boende i Sverige skall ha Känd HD-status. Klubben önskar att regeln skall gälla omgående dock senast från Utskottet beslutade att tillstyrka hemställan och uppdrog till Yvonne Brink att tillskriva SKK. Punkten förklarades omedelbart justerad. h) Möte med SKK ang. ögonfel/ köpa hund Collie Ulf Wikström rapporterade från mötet med Collieklubben och Svenska Kennelklubben (SKK) avseende CRD Collie Eye/Köpa Hund. Ett missförstånd hade skett där det hade antagits att Svenska Collieklubben hade lagt ett bekämpningsprogram på Collie. Med anledning av detta hade ordet skall lagts in texten. Texten kommer att ändras till bör istället för skall. Det framkom också att, är det en hund som är viktig och kan tillföra andra egenskaper som gör att avelsbasen breddas, skall den kunna användas i avel och även få valphänvisning Ulf Wikström inväntar en sammanställning från mötet i) Temautbildning på Svenska Kennelklubben (SKK), avel med små populationer. Ulf Wikström rapporterade att det var en mycket bra utbildning med mycket bra information. Sv. Lapphundsklubben redovisade ett mycket bra program hur man arbetar med rasen och Clumber Spanielklubben informerade om att man hade gjort inkorsning av annan ras för att bredda avelsbasen. Intressant information och det kan konstateras att rasklubbarna lägger ner mycket engagemang och arbete när det gäller aveln med små populationer. Allt material kommer att skickas till SBK Utskottet tackade för en mycket intressant rapport och ser fram emot att få ta del av materialet. 49 Utskottsgrupper allmänt a) Bemanning mentalgruppen Uppdrogs till samtliga att fundera och komma med förslag till det fysiska mötet i maj. b) Uppdragsbeskrivningar Konstaterade utskottet att samtliga uppdragsbeskrivningar är klara. Utskottets arbetsgrupper 50 Lathunden Utskottet har tillskrivit FS/VU ang. programmeringskoden avseende Lathunden. Informerade Ulrika Paulin att VU anser att det är tillräckligt att Maria Dahlberg och Barbro Olsson har programmeringskoden. 51 PG SBK-raser Ulrika Paulin rapporterade att Grupp 4/Prov och tävling har skickat ut en enkät ang. bruksprovens utformning. Något resultat av enkäten har ännu inte redovisats. Gruppen Modul och mentalitet skall ha ett möte i slutet av april Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 8

7 Utskottet tackade för rapporten. 52 Cane Corsoklubben Klubben ansöker om inträde i Svenska Brukshundklubben 53 Frågor inkomna från Svenska Kennelklubben (SKK) a) CS protokoll nr 1. Genomgicks och lades därefter till handlingarna. 54 Idébank Punkten lämnades då inget nytt framkommit. 55 Representation i kommittéer och organisationer Punkten lämnades då inga nya representationer fanns att rapportera 56 Verksamhetsberättelse / Måluppföljning Ulrika Paulin informerade om att verksamhetsberättelsen är uppdatera och utsänd till samtliga i utskottet. 57 Verksamhetskonferens november 2014 Beslutade utskottet bordlägga frågan till nästa möte. 58 SBK Utskottens verksamhet Ulrika Paulin informerade om att FS på mötet i maj kommer att ta upp och diskutera de punkter som utskottet gjort påpekanden på. 59 Uppdragslistan 60 Kommunikation till organisationen Inget nytt fanns att kommunicera ut. 61 Nästa möte Nästa möte genomförs i Skövde den 10/5 kväll och 11/5. 62 Mötets avslutande Ulrika Paulin tackade de närvarande för ett mycket konstruktivt och diskussionsrikt möte och förklarade detsamma för avslutat kl Justeras: Justeras: Vid protokollet: Ulrika Paulin Maritha Östlund-Holmsten Yvonne Brink Ordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Bilaga 1 Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 8

8 Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 8

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89 Sida 1/9 SKK/KHM nr 5-2013 71-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM,. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist ( 75-79,

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

RAS/RUS-konferens 2014

RAS/RUS-konferens 2014 RAS/RUS-konferens 2014 Minnesanteckningar enligt program I n l e d n i n g P r e s e n t a t i o n a v r a s k l u b b a r R A S I n d e x B o r r e l i a v a c c i n o c h f ä s t i n g m e d e l O a

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

SKK/FK nr 2-2014 2014-04-15 21 40

SKK/FK nr 2-2014 2014-04-15 21 40 Sida 1/10 SKK/FK nr 2-2014 21 40 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Alf Andersson, Göran

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Svenska Brukshundklubbens VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Memoris

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer