Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: Tid: Lördag kl söndag kl Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Camilla Brundin Arne Jonsson Åsa Klint Monique Wrambeck Ange ev. nedan Anmält förhinder: Leif Borgenlöv Från kansliet: Anne-Marie Folkesson Övriga deltagare: Ange ev. nedan Justerare: Arne Jonsson Vid protokollet: Anne-Marie Folkesson

2 51 Mötets öppnande Nina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnande till Carina som är ny i utskottet. 52 Val av protokollsjusterare Arne Jonsson valdes att tillsammans med Nina justera protokollet. 53 Godkännande av dagordning Dagordning godkändes med några tillägg. 54 Rapporter Från grupper a/ Allmänlydnad. Åsa rapporterar att pågående lärarutbildning har genomfört de sex modulerna och nu startat examinationsarbete i form av att hålla instruktörsutbildningar. Examensuppgifterna ska ha avslutats till oktober nästa år. Formen för lärarutbildningen känns genomgående mycket bra. Lärarhandledning till instruktörsutbildningens grundmodul är klar att använda och har skickats ut till pågående lärarutbildning och informerats om till distrikten. Rättningar och justeringar sker löpande fram till årsskiftet. Utarbetande av lärarhandledning till allmänlydnadsmodulen, pågår och blir klar att använda inom närmaste månaden. Specialkurs valp kommer att omarbetas och läggas in som ett eget avsnitt i utbildningen. Kursplaner på hemsidan är uppdaterade. b/ Agility. Camilla rapportera att lärarutbildning agility blev klar i mars, examensarbeten i form av att hålla instruktörskurs har genomförts under våren och sommaren. Fem lärare är klara och certifierade. Utbildningsrapport biläggs se bilaga 1. För närvarande är det stor press på A 1 utbildningar på grund av det nya utbildningssystemet, många vill genomföra enligt gamla planer före årsskiftet. De nya instruktörsutbildningarna agility skiljer ganska mycket jämfört med de gamla. I princip slås A 1 och A 2 ihop till en utbildning och den nya A2 blir jämförbar med gamla A 3 utbildningen, därefter följer lärarutbildning. c/ Rallylydnad. Monique rapporterar att lärarhandledningen för instruktör rally steg 1 är klar. I övrigt håller blivande lärare på med examensarbete i form av att hålla instruktörsutbildning. 2

3 d/ Bruks-/tävlingslydnad. Carina rapporterar att hon tills vidare inte bildar någon grupp, istället kontaktas gamla tävlingslärare som referensgrupp i olika frågor. För övrigt så inventerar Carina uppgifter som ingår i hennes uppdrag. e/ Avtalsinstruktör. Arne rapporterar att Lisette Halvardsson meddelat att hon slutar som avtalsinstruktör, för närvarande finns 22 instruktörer på listan. De flesta har under senaste året förnyat avtal fram till f/ Webbutbildningar. Monique rapporterar att närmare 300 personer har utbildats genom webbverktyget. Det är rallyinstruktörer, domare, skrivare, tävlingsledare och tävlingssekreterare. Ett möte hölls i Ängelholm med Studiefrämjandet Annika Stigmark, Leif, Monique och Anne-Marie. På mötet diskuterades hur Studiefrämjandet kan stödja och hjälpa till i utvecklingsarbetet kring webbaserade utbildningar. Det klargjordes att studieförbundet kan bistå både administrativt, produktivt och utvecklingsmässigt. Övriga rapporter g/ Anne-Marie och Annika Stigmark höll möte på tågresa till Ängelholm. Då diskuterades Studiefrämjandets medverkan på lärarutbildning 2014, på lärarevent 2014 och möjligheter till ökat stöd och hjälp vid loka hundägarutbildning. h/ Anne-Marie rapporterar att Anna Haeggblom Bjellå hållit en heldag i belöningsträning i Västra distriktet. 17 instruktörer och lärare deltog. Rapporten från Västra distriktet visar att de var mycket nöjda. i/ Lärarträff hölls den 18 oktober på Scandic Norrköping med Carina Andersson, Camilla Brundin, Åsa Klint, Monique Wrambeck och Anne-Marie Folkesson. 55 Steg 1 och 2 i instruktörsutbildningarna Camilla Brundin föreslår att gamla formen av agilityinstruktör A 1 och A 2 ska vara möjlig att genomföra fram till april Detta utifrån att det finns klubbar som inte är informerade om det nya systemet och som därför planerar enligt gamla utbildningsplaner. Utskottet beslutar enligt Camillas förslag. Utskottet diskuterade instruktörsutbildningarnas steg 2. Utskottet kom fram till att samtliga verksamhetsgrenar ska utarbeta förslag till innehåll i steg 2 under våren, remittera detta till distrikt och under hösten utarbeta lärarhandledningar. Januari 2015 ska nya steg 2 utbildningar vara klara. Camilla påtalar behovet av kompletteringsutbildningar för befintliga A 2or. Utskottet diskuterar frågan och föreslår att gruppen agility tar fram förslag till utbildning för kompletteringsutbildning som kan påbörjas senare delen av 2014 och Lärarutbildning Som en följd av modulsystemet i instruktörsutbildningen där instruktörer utbildas i steg 1 och 2, så föreslår lärargruppen att också lärarutbildningen följer ett modulsystem med en grundutbildning och specialiseringsmoduler mot verksamhet. Specialiseringsmodulen ska ge kompetens att hålla instruktörsutbildningens steg 1 och 2. 3

4 Grundutbildningen för lärare skulle omfatta: pedagogik 32 timmar, hundkunskap/inlärning, relationsmodellen, analysinstrumentet 48 timmar, övriga ämnen 16 timmar. Kopplat till grundmodulen genomförs ett antal uppgifter. Efter slutförd grundmodul och godkända uppgifter har läraren kompetens att hålla grundmodulen i instruktörsutbildningen. Grundutbildning enligt föreslaget koncept har genomförts under Certifikat tilldelas ej efter grundmodulen. Efter detta väljs en specialisering till allmänlydnad, agility, rallylydnad eller bruks- /tävlingslydnad, omfattning cirka 32 timmar, därefter genomförs examensarbete och tilldelning av certifikat. Utskottet diskuterade förslaget och beslutade i enlighet med detta. Den specialiserade delen, steg 2 för samtliga verksamhetsgrenar ska vara klar och startas hösten Förfrågan har kommit från Länsklubb om att få delta i lärarutbildning. Utskottet diskuterade frågan och beslutade att utbildningen inte är öppen för externa deltagare utanför Brukshundklubben. 57 Märken för instruktörer och lärare När vi nu får nya kategorier instruktörer och lärare behöver profileringen med märken ses över. Frågan diskuterades. Utskottet enades om att ett SBK-märke med texten instruktör fast förankrat i anslutning till märket är det bästa, motsvarande skulle också tas fram för lärare. Under märke ska lösa vingar kunna sys fast med text allmänlydnad alternativt agility alternativt rallylydnad alternativt bruks-tävlingslydnad. Utskottet uppdrog till Anne-Marie att ta fram kostnadsförslag för framtagning av märke och vingar. 58 Lärarträff agility Behovet av lärarträff är stor, utskottet beslutar att om ekonomin tillåter genomförs en konferens den 7 december. Antalet deltagare beräknas till Nina undersöker ekonomiska möjligheter med skattmästaren och återkommer snarast. 59 Avtalsinstruktör Diskussioner kring avtalsinstruktör. Utskottet har länge framhållit att om Brukshundklubbens lokala klubbar vill ge så många hundägare som möjligt plats på grundkurs, så är användande av avtalsinstruktör en möjlighet att öka antalet kursplatser. Det finns ett antal klubbar som kan visa på en mycket positiv utveckling både gällande antalet kurser och att erbjuda ett rikt kursutbud. I samband med organisationskonferensen så vill utskottet presentera goda exempel och på nytt lyfta detta som en möjlighet. Nina uppdrog till Arne att tillfråga någon av avtalsinstruktörerna vid de mest aktiva klubbarna om möjligheten att till konferensen komma och redogöra för nyttan med avtalsinstruktörer och redovisa skillnader mellan klubbar som har avtalsinstruktörer och andra som inte har det. 4

5 Uppdrogs också till Anne-Marie att på nytt skriva på Facebook och i kommande informationsblad som skickas till distrikten. Uppdrogs till Arne att göra en uppföljning av avtalsinstruktörers genomförd kursverksamhet under Uppföljningen ska innehålla antal kurser, typ av kurs och medlemsutveckling och klubbens synpunkter. Uppföljningen sammanställs och presenteras till organisationskonferensen. Årets konferens för avtalsinstruktörer ställdes tyvärr in på grund av besparingar. Utskottet beslutades att avsätta medel för att genomföra en konferens nästa år i anslutning till HUND För att ge ekonomiskt utrymme för detta flyttas konferens för naturbruksgymnasier fram till Konferenser a/ Distriktskonferens 2014 beslöts till den 5-6 april. Åkerby herrgård tillfrågas. b/ Organisationskonferens hålls den 1-2 februari. Utskottsledamöter inbjuds. Följande punkter vill utskottet ha med på konferensen. - Presentation av lärarevent. - Presentation av webbaserade utbildningar. - Avtalsinstruktör. c/ Rasklubbar 9-10 november 10 rasklubbar anmälda, 1 distrikt sammantaget13 personer. Platsen är Scandic hotell i Upplands Väsby. Konferensledning Åsa Klint med assistans av Anne-Marie. d/ Konferens naturbruksgymnasier hålls den oktober. Konferensledning Anne-Marie Folkesson och Nina Christoffersson. 35 anmälda. På konferensen kommer samarbetsavtal att diskuteras. 61 Lärarevent 2014 Anne-Marie la fram förslag på genomförande av event för lärare nästa år. Diskuterades ämnen, innehåll och föreläsare. Uppdrogs till Anne-Marie att arbeta vidare och tillfråga lärare. En inbjudan ska vara klar till mitten av december och skickas ut efter nyår. 62 Allmänlydnadspasset Nytt förslag till Allmänlydnadspasset visades upp. Utskottet diskuterade och gjorde några justeringar. Diskuterades profilprodukt kopplat till passet. Uppdrogs till Anne-Marie att tillsammans med Sanna Ameln arbeta vidare med förslag. 63 Utredningsgrupp för dressyrpolicyn Nina framförde att förbundsstyrelsen uppdragit till utskottet att tillsätta en utredningsgrupp för att formulera ett nytt förslag till dressyrpolicy. Utskottet diskuterar uppdraget och ärendet. I sammanhanget tittade utskottet också på Svenska Kennelklubbens policy. Utskottet anser att Kennelklubbens policy täcker det behov av policy som Brukshundklubben har. Vidare är det en styrka om vi kan enas under samma policydokument. 5

6 Utskottet saknar därför syfte och behov för uppdraget och bad Nina att föra frågan tillbaka till Förbundsstyrelsen. 64 Info-blad till distrikten Förslag till punkter diskuterades, uppdrogs till Anne-Marie att till i början av december skriva ett förslag till informationsblad. 65 Genomgång kring FS mål Nina visade de mål och den mall för FS måluppfyllelse som tagits fram. Utskottet diskuterade runt de olika punkterna och konstaterade att arbetet ligger i fas med angivna mål. 66 Övriga frågor a/ Marie Fogelquist House of learning har från USA tagit in utbildningsformen och K 9. Det handlar om att lära och träna hundarna i specialsök riktat mot, björk, nejlika och anis. Utskottet ser detta som en intressant form för att utveckla och aktivera hundars luktsinne. Gruppen ser också värde i att vara snabb att ta hand om influenser som kan gynna hundverksamheten. Uppdrogs till Anne-Marie att undersöka kostnader för att hålla en instruktörsutbildning K 9 nosework. b/ Anne-Marie har gjort en studieplan boken Coaching av Pia Nilssons bok. Tanken är att materialet kan användas av klubbar som vill utveckla instruktörer över vinterhalvåret. Utskottet uppdrog till Anne-Marie att informera om detta och lägga ut materialet på hemsidan. 67 Kommande möten I januari februari planeras ett telefonmöte. Datum bestäms per mail. Nästa fysiska möte hålls den 4 april i anslutning till distriktskonferensen. Möten planeras också i slutet av juni och i oktober. Lämpliga datum ses över och beslutas på nästa möte. 68 Mötets avslutande Nina tackade för ett bra möte och förklarade det avslutat. Vid protokollet: Anne-Marie Folkesson Justeras: Nina Christoffersson Arne Jonson Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). 6

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer