Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: Tid: Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123 Anders Dahlstedt Rolf Weiffert From 123 Anders Ekholm Birgitta Forsberg Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Nina Axelsson Katinka Ryttse Anmält förhinder: Från kansliet: Judith Granberg Peter Rimsby (Generalsekreterare) Ange ev. nedan Övriga deltagare: Yvonne Fång, Centrala agilitysektorn 134 Justerare: Vid protokollet: Maritha Östlund-Holmsten Peter Rimsby Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 118 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Annika Sällvik inträdde som ordinarie ledamot då Judith Granberg meddelat frånvaro. Nina Axelsson och Katinka Ryttse inträdde som ordinarie ledamöter fram till 123 då Ionie Oskarson och Rolf Weiffert anlände till sammanträdet. 119 Val av protokollsjusterare Maritha Östlund-Holmsten valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 120 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägg av punkterna Skriftlig omröstning gällande stadgeförslag och Inomhustillägg vid lydnadsprov att fastställa framlagd dagordning. 121 Underhandsbeslut GS meddelade att inga underhandsbeslut fanns. FS tackade för informationen. 122 VU-beslut-/protokoll GS meddelade att inga VU-beslut eller VU-protokoll fanns. FS tackade för informationen. 123 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han blivit intervjuad av tidningen Brukshunden angående frivilligutredningen i vilken man ska se över hela frivilligverksamheten pga. Försvarets nya inriktning. Utredningen ska vara klar den 21 oktober Tomas Knuutila meddelade att han närvarat vid en ordförandeträff i Västmanlandsdistriktet. Rolf Weiffert besökte kansliet härom veckan. GS meddelade bl. a. att: Helen Lager har slutat på tjänstehundsavdelningen. Och drog i korthet hans tankar angående tjänstehundavdelningen. Tisdagen den 17 juni transporteras hela förlagsverksamheten till Lund där den nu kommer att hanteras av företaget Online i Lund AB, vilka tar över hela vår försäljning av förlagsartiklar och således hela vårt lager. I samband med detta introduceras Brukshundklubbens nya webbshop, där det kommer att vara möjligt för privatpersoner att beställa produkter ur vårt sortiment. Direktförsäljningen på förbundskansliet har med anledning av detta att upphört from den 11 juni. Nyheter i och med flytten är att expeditionsavgifterna tas bort och ersätts med ett enhetsporto på för närvarande 49 kronor oberoende av antalet beställda artiklar eller försändelsens vikt. På sikt kommer det finnas möjlighet att betala med kort. För de som Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 8

3 vill ha sin order fakturerad tillkommer då en faktureringsavgift. Vidare är målsättningen att leverera varorna inom en vecka från orderdatum. Beställningar över telefon, och kundtjänst kommer att vara öppen helgfri måndag-fredag kl. 08:30-20:00. Klubbar och distrikt måste göra sina beställningar via telefon för att få 30 dagars betalningstid och få möjlighet till rabatter. Telefonnumret till kundtjänst kommer att lägga ut på hemsidan i samband med att den nya förlagsverksamheten slår upp portarna den 26 juni. Under flytten mellan den 11 och 26 juni kommer vi att kunna ta emot beställningar men inte utföra leveranser. Ett projekt kring sponsring har startats upp. Intressenter har redan hört av sig då de är intresserade att sponsra Brukshundklubbens verksamhet, vilket verkar lovande. FS tackade för informationen. 124 Inkomna skrivelser a) Skrivelse från Kind BK angående remissförfarande av funktionärsetiskaregler Förelåg inkommen skrivelse från Kind BK där man önskar att förslaget om nya funktionärsetiska regler sänds ut i organisationen på remiss innan slutligt beslut tas. FS beslutade att efter det att arbetsgruppens förslag har godkänts av FS ska detta skickas på remiss till rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. b) Skrivelse Rottweilerklubben angående IPO Förelåg skrivelse från Svenska Rottweilerklubben angående IPO. I skrivelsen önskar Rottweilerklubben att AG IPO svarar på frågan om hur man tagit rasklubbens brev daterat i beaktande i sitt arbete. Vidare önskas svar från Centrala Tävlingssektorn gällande rutiner för uttagning till IPO-VM. FS uppdrog till GS att begära yttrande från Centrala Tävlingssektorn och AG IPO, och därefter formulera att svar till Svenska Rottweilerklubben. 125 Domares oacceptabla agerande vid praktiskt domarprov (Jfr FS nr 3 91/2008) Förelåg inkommen anmälan från medlem (X) som nekats att delta vid praktiskt domarprov då en av funktionärerna (Y) vägrade medverka i det fall X skulle delta i provet. Y meddelade också att de hundar och förare som var tänkta att ställa upp i aspirantprovet tränar tillsammans med honom och att han skulle se till att inte heller dessa deltog om X tilläts delta vid provet. Ärendet behandlades vid FS-mötet den 16 maj 2008, men bordlades då Centrala Tävlingssektorn och den anmälde givits möjlighet att yttra sig om anmälan. Yttrande har nu inkommit både från den anmälde och Centrala Tävlingssektorn. I sitt yttrande anger den anmälde bl.a. att han ställde upp på aspirantprovet som privatperson och inte som funktionär. FS beslutade att avauktorisera funktionären ifråga från samtliga officiella uppdrag med anledning av att funktionären agerat på ett sådant sätt som inte kan accepteras av en auktoriserad funktionär inom Brukshundklubben. FS uttalade att man som auktoriserad funktionär alltid är en representant för organisationen, och att argumentet om att Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 8

4 funktionären vid tillfället inte agerade som funktionär utan som privatperson därmed inte är hållbart. FS beslutade vidare att ansökan om återauktorisation kan ske tidigast Ansökan ska göras till FS, och om den beviljas ska den anmälde genomgå kompetensprov med godkänt resultat för att återauktoriseras. 126 Anmälan mot medlemmar för sabotage (Jfr FS nr 3 77f/2008) Förelåg inkommen anmälan mot fyra medlemmar vilka påstås sabotera sin klubbs verksamhet samt försvåra klubbstyrelsens arbete. GS har begärt yttrande från de anmälda senast den 8 augusti, och föreslår att anmälan behandlas vid FS-mötet i augusti. FS beslutade att bordlägga anmälan till nästa FS-möte. 127 Anmälan mot medlem gällande brister i hundhållning samt skadande av organisation och förtroende Förelåg inkommen anmälan mot medlem som påstås brista allvarligt i sin hundhållning och genom sina träningsmetoder skada förtroendet för SKK-organisationen. Förbundsordförande Staffan Thorman och 2:e vice ordförande Anders Dahlstedt har beslutat att stänga av den anmälde från officiella uppdrag under utredningstiden. GS har begärt yttrande från den anmälde senast den 23 juni, och föreslår att anmälan behandlas vid FS-mötet i augusti. FS beslutade att bordlägga anmälan till nästa FS-möte. 128 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 590). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 44 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS tackade för rapporten. 129 Representation vid NOM samt Räddnings-SM (Jfr FS nr 4 114/2008) FS beslutade att som FS s representant vid Räddnings-SM utse Ionie Oskarson. Vidare beslutade FS att som FS s representant vid NOM utse Anders Ekholm. FS konstaterade att FS tidigare beslutat i enlighet med tidigare praxis, att övriga FSledamöter som önskar närvara vid nämnda SM ska erhålla logi och SM-middag på förbundets bekostnad. Traktamente eller matersättning under tävlingsdagarna utgår dock inte. 130 Aktiva i av Kennelklubben icke auktoriserade hundklubbar Förelåg skrivelse från Skånedistriktet med begäran om ställningstagande om hur hanterandet ska ske av Kenneklubbens antagna uttalande avseende förbud mot att vara medlem i en av Kennelklubben icke auktoriserad hundklubb och samtidigt inneha en aktiv funktion inom ramen för Kennelklubbens ansvarsområde. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 8

5 FS uppdrog till GS att tillskriva Kennelklubbens Föreningskommitté och begära förtydligande av Kennelklubbens uttalande samt att besvara skrivelsen. FS beslutade vidare att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i augusti. 131 Skrivelse från HUS angående konkurrerande verksamhet Förelåg skrivelse från Centrala Hundägarutbildningssektorn (C-HUS) med begäran om tolkning av Kennelklubbens beslut om att en person som är medlem i en inofficiell klubb inte får inneha förtroendepost inom SKK-organisationen. FS uttalade att skrivelsen avser samma beslut som avses i 130, och uppdrog till GS att även ta med Hundägarutbildningssektorns frågeställning i skrivelsen till Kennelklubbens Föreningskommitté. FS beslutade vidare att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i augusti. 132 Avgifter för centralt arrangerade utbildningar (Jfr FS nr 2 66/2008) Centrala Hundägarutbildningssektorn (C-HUS) har inkommit med skrivelse i återremitterat ärende gällande möjligheten att ta ut kursavgifter för vissa centralt arrangerade utbildningar. I skrivelsen har C-HUS specificerat vilka typer av kurser som avses, och önskar att FS fastställer föreslagna principer. FS uttalade att man i princip ställer sig positiv till debitering av vissa centralt arrangerade utbildningar, men att grundläggande utbildningar som krävs för att bedriva verksamhet fortsatt måste vara kostnadsfria för deltagarna. FS beslutade därmed att återremittera ärendet till C-HUS för omarbetning. 133 Brukshundklubbens Minnesfond (Jfr FS nr 2 50/2008) Vid FS-sammanträdet i februari presenterades förslag på rutiner och tackkort för Brukshundklubbens Minnesfond. Förslagen på tackkort har nu bearbetats och presenterades för FS. FS beslutade att godkänna förslaget och uppdrog till GS att utarbeta rutiner för hur minnesfonden ska hanteras samt utarbeta en plan om hur fonden ska marknadsföras. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 134 Centrala sektorer, sammansättning (Jfr FS nr 4 109/2008) Yvonne Fång, föreslagen som ny ordförande för Centrala Agilitysektorn, hälsades välkommen. Yvonne presenterade sig för FS och berättade om sina tankar och idéer kring det fortsatta arbetet inom sektorns ansvarsområde. Dag Brück önskar avgå posten som sektorordförande men har erbjudit sig att ingå i sektorn som ledamot för att vara ett stöd för Yvonne. Vidare önskar sektorn bli utökad med två nya ledamöter; Camilla Brundin och Ola Berg. FS tackade för informationen och beslutade att för perioden fram till årsskiftet 2008/2009, då den nya målstyrda organisationen kommer att sjösättas och större förändringar är att vänta, utse följande ledamöter att ingå i Centrala Agilitysektorn: Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 8

6 Yvonne Fång, ordf. (Piteå), Dag Brück (Lund), Håkan Ericson (Kista), Mija Jansson (Solna) Camilla Brundin (Vintrosa) och Ola Berg (Gullbrandstorp). 135 Skriftlig omröstning gällande FS-förslag om ny grundstadga Vid kongressen 2008 lade FS förslag om ny grundstadga, vilken godkändes av kongressen. Enligt nuvarande stadga fordras dock likalydande beslut av två på varandra följande kongresser, samt att två tredjedelar av angivna röster biträder förslaget. Med anledning av detta beslutade kongressen 2008 att en andra omröstning ska ske skriftligen under hösten FS beslutade med hänvisning till ovanstående att röstsedlar och svarskuvert ska vara kongressombuden tillhanda senast den 12 september. De skriftliga rösterna ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 30 september. Därefter ska rösterna räknas av de justeringspersoner som valdes vid den ordinarie kongressen. 136 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för det ekonomiska läget. Per den 30 april 2008 redovisar koncernen, dvs. Brukshundklubben och Brukshundservice Sverige AB tillsammans en vinst som ligger något lägre än samma period föregående år. Likviditeten är god. Vidare presenterade GS en resultaträkning för Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm. I nuläget visar verksamheten en förlust, vilket i sig inte är förvånande då kursgården startade för knappt ett år sedan. Dock bör ett antal åtgärder företas för att förbättra resultatet så snart som möjligt. FS tackade för informationen och uttryckte att man önskade en mer detaljerad resultaträkning för Kydingeholm till sammanträdet i augusti, då man kommer att ta beslut om Brukshundklubben ska fortsätta hyra kursgården efter den 1/ Skrivelse angående anmälan av agilitydomare Förelåg anmälan från Eskilstuna Brukshundklubb mot agilitydomare, vilken enligt anmälaren avbokat sitt domaruppdrag med kort varsel och utan synnerliga skäl. Den anmälde har yttrat sig över anmälan och anser att de skäl han angivit varit giltiga för att avboka uppdraget. FS har även mottagit ett yttrande över anmälan från centrala agilitysektorn. FS anser att domaren försatt arrangören i en svår situation, och beslutade efter diskussion att tilldela domaren ifråga en erinran, och förutsätter att liknande händelser inte sker igen. 138 Förhöjd avgift vid inomhusarrangemang - lydnad Diskuterades frågan om möjligheten för arrangörer att ta ut en förhöjd anmälningsavgift vid inomhusarrangemang i lydnad. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 8

7 FS beslutade att en extra anmälningsavgift om max 20 kr per tävlande får tas ut vid inomhusarrangemang i lydnad. 139 Redovisning från FS s arbetsgrupper AG Funktionäretiskaregler GS redogjorde för arbetsgruppens arbete. Staffan Nordin har nu sammanställt arbetsgruppens förslag, vilket troligtvis kommer att presenteras för FS vid sammanträdet i augusti. FS tackade för informationen. 140 Övriga frågor a) Lägesrapport gällande fd. administrativ chef GS har varit i kontakt med åklagaren samt utredaren vid ett flertal tillfällen. Dessa har dock inte kunnat ge några besked om hur utredningen fortskrider och om man kommer att begära den fd. administrativa chefen utlämnad. FS uppdrog till GS att tillskriva åklagaren för att försöka få ett slutgiltigt besked i ärendet. Återrapportering sker vid FS-sammanträdet i augusti. b) Bidrag från landslagsfond till Nordiska mästerskap Diskuterades frågan om bidrag från Kennelklubbens landslagsfond till Nordiska mästerskap. I dagsläget utgår inget bidrag till Nordiska mästerskap. FS uppdrog till GS att inge skrivelse till Kennelklubben om att även Nordiska mästerskap ska vara bidragsberättigade. 141 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 142 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde kl i Västerås i samband med Bruks- och IPO SM. 143 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 144 Anmälningsärenden a) Föregående protokoll, FS samt FS Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 8

8 b) Skrivelse från Kennelklubben angående motioner till KF 2009, vilka ska vara Kennelklubben tillhanda senast 1 november 2008 c) Protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse nr 2, d) Tackbrev från Börje Altin för trevlig kongress e) Tackbrev från Lisbeth Andersson (FK) för uppvaktningen i samband med hennes 60 årsdag Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Maritha Östlund-Holmsten Peter Rimsby Ordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 8

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Webbupplaga Översikt Året har ur många synvinklar varit positivt för Svenska Brukshundklubben och även för hundägandet i stort i Sverige. Medlemsutvecklingen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. CS nr 3/2010 2010-06-15 62-84 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer