Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: Tid: Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Lars-Olof Thellner Judith Granberg Anders Ekholm Birgitta Forsberg Rolf Weiffert Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Ange ev. nedan Anmält förhinder: Fredrik Steen Från kansliet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ange ev. nedan Övriga deltagare: Hans Tvetmark 84 Britt lövdin 84 Lennart Hindefors 88 Justerare: Vid protokollet: Birgitta Forsberg Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 71 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 72 Val av protokollsjusterare Birgitta Forsberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 73 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägg av punkterna Kallande av hedersledamot, Skrivelse från försvarsmaktsgruppens ordförande, Överklagan om dispens MT och Överklagan om dispens Korning att fastställa framlagd dagordning. 74 Underhandsbeslut Ordförandena för Tjänstehundssektorns båda grupper har inlämnat skrivelse, där man önskar att FS omprövar sitt beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget. Tjänstehundssektorn anser att fördelningen av organisationsstödet inte motsvarar de verkliga kostnader som Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten, och har som stöd för detta inlämnat ett antal kalkyler sett ur tjänstehundssektorns perspektiv. Den 4 april 2008 redogjorde förbundsordföranden, skattmästaren och generalsekreteraren för VU för sitt möte med försvarsmakten den 2 april Vid detta möte framkom att Brukshundklubben kan ersättas ur organisationsstödet för kostnader som föreningen har och som kan härröras till tjänstehundsverksamheten. Beräkningen av organisationsstödet kan framledes komma att förändras, varför Försvarsmaktens rekommendation var att Brukshundklubben arbetar för att inte vara så beroende av organisationsstödet som man varit hittills. VU beslutade, mot bakgrund av sektorns skrivelse, att åter och med ovanstående Information, förelägga FS frågan för beslut, vilket har skett via e-post. FS beslutade enhälligt den 16 april 2008 via e-post att tidigare beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget står fast. FS anser att den beräkning som ligger till grund för tidigare taget beslut är rimlig, och uppdrog till GS att göra en fortlöpande uppföljning av de gemensamma kostnaderna för att säkerställa att organisationsstödet debiteras utefter verkligt utfall och inte efter budgeterade siffror. FS tackade för informationen. 75 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 338). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 43 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS tackade för rapporten och noterade att medlemsutvecklingen ser fortsatt stabil ut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 12

3 76 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han suttit mötesordförande på Västra- och Stockholmsdistriktens årsmöten. Anders Ekholm meddelade att han suttit mötesordförande på Östgöta distriktets årsmöte samt varit mötesordförande på Studiefrämjandets Stockholmsdistrikts årsmöte. Rolf Weiffert meddelade att han varit mötesordförande på Hallandsdistriktets årsmöte. Maritha Östlund-Holmsten meddelade att hon suttit ordförande på Örebro Läns Kennelklubbs årsmöte samt detsamma på Svenska Dvärghundklubbens årsmöte. Birgitta Forsberg meddelade att hon suttit mötesordförande på Studiefrämjandet Jämtlands distriktsårsmöte. GS meddelade bl. a. att: Anneli Flygge på ekonomiavdelningen slutade den 9 maj. Hon kommer att ersättas av Yvonne Nordin som idag vikarierar för Cissi Sandström på tjänstehundsavdelningen. Yvonne tillträder tjänsten i början av oktober då Cissi kommer tillbaka från sin barnledighet. Till dess hjälps alla på ekonomiavdelningen samt Yvonne åt för att upprätthålla Annelis tjänst. Helen Lager, chef för tjänstehundsavdelningen, har sagt upp sig från sin tjänst och slutar hos oss den 23 maj. GS meddelade vidare att annonsförsäljningen går stadigt framåt. Till det senaste numret har sålts annonser för ca kronor, vilket är allt-time-high när det gäller försäljning av annonser för ett nummer. Extranätet Fido är nu igång i sin första version, och kommer att utvecklas successivt under de närmaste åren. SBK Försäkring är nu i full gång. Starten har fungerat mycket bra, och telemarketingavdelningen arbetar för högtryck med att kontakta våra medlemmar och erbjuda dem försäkring. Hittills är ca 70 försäkringar tecknade, vilket är jättebra. Vidare meddelade GS att ekonomiavdelningen arbetar sedan en tid tillbaka med en gemensam kontoplan för klubbar, en för rasklubbar och en för lokalklubbar. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, så det är rimligt att anta att det nya redovisningssystemet kommer att kunna tas i bruk först under hösten. FS har tidigare beslutat att GS ska se över möjligheterna att hitta ett nytt medlemssystem då det befintliga är väldigt kostsamt och dessutom har mycket kvar att önska. GS meddelade att han har nu hittat ett tänkbart system i vilket ett ev. tävlingsprogram kan inkluderas. Då vi under en längre tid har pratat om att vi måste anstränga oss att få ta på sponsorer till vår verksamhet i allmänhet och SM och Landslag i synnerhet, har GS beslutat att inleda ett samarbete med en försäljningskonsult som tidigare framgångsrikt har implementerat sponsring hos ett antal företag. Samarbetet innebär att hon kommer att lägga upp en sponsringsstrategi för SBK och hjälpa oss att ta fram ett antal sponsringspaket. Därefter kommer hon att, på provisionsbasis, hjälpa oss att få igång försäljningen av sponsorpaket. FS tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 12

4 Vidare uppdrog FS åt GS att det kombinerade medlems- och tävlingssystemet ska utvecklas med tanke på att ett och samma system ska användas av hela organisationen. Anslutning av externa system ska inte vara möjligt bland annat på grund av säkerhetsskäl. 77 Inkomna skrivelser a) Protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse, Förelåg inkommet protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) per den 6 februari FS noterade protokollet och lade det till handlingarna. b) Skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten 2009 Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten vilken delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten ska skickas från läns- eller specialklubb till SKK. Förslagen ska vara poststämplade senast den 31 augusti FS uppdrog åt kansliet att tillskriva rasklubbarna och RASK och be dessa att komma in med välmotiverade förslag på mottagare av Hamiltonplaketten senast den 8 augusti. Med hjälp av dessa förslag kommer FS därefter vid augustisammanträdet att besluta om Brukshundklubbens slutliga förslag vilket kommer insändas till Kennelklubben. c) Skrivelse från Kennelklubben angående Kenneklubbens Förtjänsttecken Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Kennelklubbens Förtjänsttecken vilket delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Kennelklubbens Förtjänsttecken ska vara Kennelklubben tillhanda senast den 1 november FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i oktober. d) Skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom angående kommittéuppdrag Förelåg skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom där man överklagar FS beslut i oktober 2007 om att entlediga medlem från sitt uppdrag inom den centrala organisationen. Vid den aktuella tidpunkten ansåg FS att förtroendet för medlemmen var förbrukat men uteslöt inte att medlemmen i framtiden kan vara aktuell för centrala uppdrag. FS beslutade att avslå inkommen begäran. FS konstaterade vidare att klubben har många goda idéer när det gäller att arbeta med etiska regler inom organisationen och beslutade att vidarebefordra dessa till AG Funktionärsetiska regler. FS uppdrog vidare åt GS att kontakta ordförande i Bodens BK och meddela FS beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 12

5 e) Skrivelse från Hallandsdistriktet angående 20-årsjubileum Förelåg skrivelse i vilken Hallandsdistriktet tackade för uppvakningen i samband med firandet av distriktets 20-års jubileum. FS tackade för informationen. f) Skrivelse med anmälan mot styrelse i Schäferhundklubben Salem Förelåg skrivelse för kännedom till Förbundsstyrelsen angående anmälan från medlemmar mot styrelse i Schäferhundklubben Salem. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 78 Inkomna protokoll FS beslutade att med godkännande lägga samtliga protokoll från centrala kommittéer och sektorer till handlingarna. Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Hundägarutbildningssektorn, Hundägarutbildningssektorn, Lydnadssektorn, Rasutvecklingssektorn, Rasutvecklingssektorn, Gällande Lydnadssektorns protokoll noterade FS att arbetsordning för sektorn beslutas av FS, vilket kommer att ske på FS konstituerande sammanträde den 18 maj Vidare noterade FS att Kommittén för hundars mentalitet i 29 efterfrågar FS beslut i frågan gällande översyn MH. Med anledning av detta hänvisar FS till sitt beslut i 169/ Målstyrning - styrgrupp I och med Brukshundklubbens övergång till att bli en målstyrd organisation diskuterades behovet av tillsättande av en arbetsgrupp som styr det fortsatta arbetet då AG Målstyrning har upplösts. FS beslutade att tillsätta en styrgrupp vilken ska leda det fortsatta arbetet med att implementera målstyrning i organisationen och att ge styrgruppen fullt mandat och möjligheter att tillsätta de arbetsgrupper som krävs för att uppgiften ska kunna fullgöras. FS uppdrog åt styrgruppen att påbörja arbetet omgående och presentera en projektplan vid FS-sammanträdet i augusti. Denna ska även innefatta punkterna organisationsprogram, förslag på tidsplan och en SIMON på Brukshundklubbens uppgift. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 12

6 FS beslutade att utse följande att ingå i Styrgrupp Målstyrning: Birgitta Forsberg (Östersund), sammankallande Ola Folkesson (Lund) Tomas Knuutila (Nacka) Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp) FS beslutade vidare att utse Ionie Oskarson som kontakt person i VU för styrgruppen. 80 Landslagskostnader Diskuterades ersättning till landslagen då det råder oklarhet om vilka ersättningar som ska utgå. AG Landslag har framarbetat ett förslag vilket ännu inte har presenterats för FS varför principbeslut som gäller samtliga landslag saknas. FS uppdrog till Anders Ekholm att ta fram erforderliga uppgifter så att beslut kan fattas vis FS-sammanträdet i augusti. 81 Redovisning från FS s arbetsgrupper AG Stadgar Anders Dahlstedt meddelade att frågan om den nya stadgan presenteras på efterkommande kongress. FS tackade för informationen och uppdrog åt arbetsgruppen att fortsätta arbetet med stadgerevideringen. AG Målstyrning Birgitta Forsberg meddelade att organisationsöversynen kommer att tillfalla styrgruppen för Målstyrning. AG Rallylydnad Annika Sällvik redovisade för arbetsgruppens genomförda arbete. Då Rallylydnad internationellt finns i två olika varianter, en amerikansk och en kanadensisk, råder olika uppfattningar inom arbetsgruppen om vilken variant som ska tillämpas som officiell gren i Sverige. FS noterade att Annika Sällvik utsetts av FS att vara Brukshundklubbens kontaktperson för Rallylydnad. Uppdraget till arbetsgruppen är, som tidigare beslutats, att inkomma till FS med förslag på huruvida det är möjligt att införa Rallylydnad som en officiell tävlingsform inom Brukshundklubbens verksamhet och i sådana fall även enas om ett samlat förslag till regelverk. AG Bruksprov Judith Granberg redogjorde för den enkät som lagt ut på hemsidan och där medlemmarnas åsikter och idéer efterfrågas. Svar har inkommit från enskilda medlemmar samt 40 lokalklubbar. Arbetsgruppen kommer att ta till sig dessa åsikter och idéer i sitt fortsatta arbete. En ny fördjupad enkät riktad till klubbarna kommer att komma under hösten. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 12

7 AG SM-arrangemang Tomas Knuutila meddelade att han kommer att informera om arbetsgruppens arbete på kongressen. Slutrapportering från arbetsgruppen kommer att ske på FS-sammanträdet i augusti. AG Funktionäretiskaregler GS redogjorde för arbetsgruppens genomförda arbete. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag på funktionäretiska regler på FS-sammanträdet i augusti. GS meddelade vidare att Dag Brück kommer att genomföra en presentation av arbetsgruppens tankegångar på kongressen. FS tackade för informationen. 82 Beslut om att lägga brukshundklubb vilande Förelåg skrivelse från Övre Norrlands distrikt med information om att Vuollerim BK läggs vilande fr.o.m Distriktet kommer att förvalta klubbens tillgångar. FS uttryckte att nuvarande stadga endast reglerar möjligheten att upplösa en klubb. Begreppet vilande finns således inte. Dessutom säger stadgan att beslut om att upplösa en klubb måste tas av två på varandra efterföljande klubbmöten, varav det ena ska vara det ordinarie årsmötet. Det senare mötet får avhållas senast sex månader efter det första och förslaget om upplösning måste biträdas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar vid vardera möte. FS uppdrog åt GS att tillskriva Övre Norrlands distrikt och påpeka ovanstående samt begära in erforderliga protokoll i det fall upplösning av klubben avses. I annat fall måste nytt beslut tas enligt ovannämnda rutin. 83 Ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden Förelåg förslag på ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden. FS diskuterade förslaget och beslutade att från och med nu använda den nya dagordningsmallen att utvärderas om ett år. 84 Skrivelse från Försvarsmaktsgruppens ordförande Diskuterades inkommen skrivelse från ordföranden i Centrala tjänstehundssektorns Försvarsmaktsgrupp med reflektioner om försvarsmaktgruppens fortsatta arbete samt de budgetdiskussioner som nyligen ägt rum. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 85 Kongressen 2008 (Jfr FS nr 2 54/2008) a) Program FS beslutade att godkänna framlagt förslag till tidsprogram för kongressen. b) Gäster Föredrogs förteckning över inbjudna gäster, representanter för myndigheter och organisationer m.fl. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 12

8 FS noterade anmälan. c) Protokollförare FS beslutade att till protokollförare under Kongressen utse Katarina Swahn. d) Kallande av hedersledamot FS beslutade att föreslå kongressen att som hedersledamot kalla Lars-Olof Thellner. Lars-Olof Thellner deltog inte i beslutet. 86 Stipendiater 2008 GS informerade om de stipendier som Agria och Brukshundklubben instiftat och vilka ska delas ut för andra året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande: Årets klubb: Nyköpings BK Årets utbildare: Lena Sundqvist, Knivsta BK Årets tjänstehundsekipage: Då ingen sökande funnits till detta stipendium delas inte stipendiet ut i år. Stipendiaterna har bjudits in till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag. FS tackade för informationen. 87 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för det ekonomiska läget per den 31 mars 2008 där det ackumulerade utfallet visar en vinst på ca kr och att likviditeten är mycket god. FS tackade för informationen. 88 Svenska Brukshundklubbens traktamentsbestämmelser Med anledning av tillsättandet av Centrala lydnadssektorn finns behovet av att uppdatera traktamentsbestämmelserna att även omfatta den nya sektorn. Grundregeln är att inga traktamenten utbetalas inom Svenska Brukshundklubben. Vid centrala konferenser, möten, kurser etc. beställs och betalas måltider av förbundet. Undantagna är ledamöter i centrala tävlingssektorn och centrala agilitysektorn, vid deras deltagande vid SM då deltagande är ett krav. Vid detta tillfälle utgår inga arvoden till ledamöterna och traktamente följer skatteverkets regler för skattefria traktamenten. FS beslutade att undantaget från grundregeln gällande traktamenten även ska omfatta Centrala lydnadssektorn. 89 Brukshundklubbens förtjänsttecken Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 3 tecken i silver och 10 tecken i brons. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 12

9 90 Nya bruksprovsdomare Anmäldes att tävlingssektorn efter praktiskt aspirantprov på Svedala BK auktoriserat följande bruksprovsdomare: I kl B: Kenneth Johansson (Helsingborg), Bo Nilsson (Ystad) och Tommy Nielsen (Vinslöv). FS noterade anmälan. 91 Domares oacceptabla agerande vid praktiskt domarprov Förelåg inkommen anmälan från medlem (X) som nekats att delta vid praktiskt domarprov då en av funktionärerna (Y) vägrade medverka i det fall X skulle delta i provet. Y meddelade också att de hundar och förare som var tänkta att ställa upp i aspirantprovet tränar tillsammans med honom och att han skulle se till att inte heller dessa deltog om X tilläts delta vid provet. GS har begärt yttrande från den anmälde samt den Centrala tävlingssektorn. Sista svarsdatum är satt till den 2 juni FS beslutade att avstänga den anmälde under utredningstiden då man anser att den anmäldes agerande är synnerligen allvarligt. Vidare beslutade FS att ärendet behandlas vid FS-sammanträdet i juni. 92 Önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund Förelåg skrivelse från Curt Blixt, Roland Sjösten och Morgan Johansson med önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund (MT). Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet har inkommit med yttranden i ärendet. FS beslutade att bifalla förlaget och uppdrog till Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet att arbeta in förslaget i regelpaketet inför den kommande regellåsningsperioden som gäller från den 1 januari FS beslutade vidare om följande prioriteringsordning att gälla inom nu gällande respektive prioriteringsordning: 1. Raser som Brukshundklubben har avelsansvar för 2. Raser vars rasklubb som Brukshundklubben har samarbetsavtal med 3. Övriga raser 93 Hemställan om dispens MT Förelåg hemställan om dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande genomförde år 2006 ett MH på sin hund men var osäker på hur hunden skulle reagera på skottet och avstod då från detta. Enligt då gällande regelverk fanns, trots det, möjlighet att delta på MT. Den sökande har nu Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 12

10 anmält sig till ett MT men fått besked om att man inte får ha 5 på skott och att detta gäller retroaktivt. Centrala Kommittén för hundars mentalitet har tidigare beslutat att inte bevilja dispens för deltagande i mentaltest (MT) med hänvisning till att processen avseende revidering av mentaltesten pågick under en rad år och att det skulle sjösättas med andra bestämmelser var känt under en lång tid. FS beslutade efter diskussion att bevilja dispens för den aktuella hunden att delta i MT trots 5 på skott vid MH. 94 Överklagan om dispens MT Förelåg ansökan om omprövning av beslut från Centrala Rasutvecklingssektorn om att inte bevilja dispens från regeln om att det ska gå 6 månader innan omtest. Ärendet avser en uppfödare som återtagit en 3,5 årig hane som enligt utsago utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. Vid återtagandet beslutade uppfödaren att snarast låta hunden göra ett MT, vilket skedde i april Man ansöker nu om dispens från 6- månadersregeln då man vill göra ett omtest och hunden har passerat 4 års ålder när 6- månadersgränsen infaller. Som skäl för sin dispensansökan anger den ansökande att de tidigare ägarna inte varit intresserade av MT, att uppfödaren endast haft 2 månader på sig att arbeta med hunden innan de genomgick MT samt att avsikten är att hunden ska gå i avel så man anser honom vara en exteriört och mentalt bra hund. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att ansökan lämnas utan bifall då synnerliga skäl inte anses föreligga. 95 Överklagan om dispens Korning Förelåg överklagan av Centrala Rasutvecklingssektorns beslut om att inte bevilja dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande deltog med sin hund i MH 2005 men valde att avstå skotten för att hunden inte skulle bli skotträdd, varför hunden blev bedömd med 5 på skotten. Därefter genomgicks MT när hunden var 28 månader gammal och föraren valde att avbryta testet då hunden vid tillfället inte var mogen. Anledningen till att ansökanden valde att ändå genomföra korningen var regeländringen angående 5 på skott vid MH. Den ansökande har enligt egen utsago tränat skott regelbundet både innan och efter MH och inte sett någon berördhet hos hunden varför han inte såg något hinder till att hunden genomgick en ny korning. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att överklagan lämnas utan bifall då hunden redan genomgått ett MT vilket har avbrutits av föraren. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 12

11 96 Dräktig tik på agilitytävling (Jfr FS nr 5 165/2006) I juni 2006 anmälde Brukshundklubben medlem till Kennelklubbens Disciplinnämnd då denna startat dräktig tik vid agilitytävling. Då medlemmen vid årsskiftet 2006/2007 valde att inte förnya sitt medlemskap kunde inte ärendet prövas i sak. Disciplinnämnden erinrade i beslut 2005 att medlemmen inte får antas som medlem i SKK-organisationen utan att nämnden tillstyrkt en ansökan om medlemskap. Den aktuelle medlemmen har nu inkommit med en ansökan om återinträde i SKKorganisationen. Kennelklubben har tillskrivit Brukshundklubben med önskemål om yttrande gällande ev. återinträde, vilket ska vara nämnden tillhanda senast den 27 maj. FS uttalade att Brukshundklubben anser att medlemmen handlat på ett sätt så att, om återinträde beviljas, detta ger signaler till våra medlemmar att om man råkar ut för ett disciplinärende så kan man enkelt låta bli att betala sin medlemsavgift och därefter begära återinträde om något år. Med anledning av detta beslutade FS att yttra till Disciplinnämnden att ansökan om återinträde bör lämnas utan bifall. 97 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela en medlem varning och tidsbegränsat registreringsförbud FS noterade anmälan. 98 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 99 Avtackning Förbundsordföranden tackade ledamöterna för gott samarbete under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till den avgående skattmästaren Lars-Olof Thellner för hans fleråriga insatser och engagemang i FS. Vidare sändes ett varmt tack till Fredrik Steen som valt att avgå under mandatperioden. 100 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde i direkt anslutning till kongressens avslutande. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 12

12 101 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Birgitta Forsberg Katarina Swahn Ordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 12

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2008 Datum: 2008-01-25 Tid: 13.00-18.40 Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR Lokalklubbsstadgar 2001-06-20 NORMALSTADGA FÖR LOKALKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBKförbundet) - i denna stadga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Collieklubben 2005-12-14 Nr7/2005 Plats: Telefonmöte Närvarande: Anna Wahlström Elisabeth Petersson Monika Johansson (del av mötet) Karin Carlsson Anneli Johansson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET)

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet) i denna stadga benämnd förbundet. Normalstadgan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Verkställande utskottet 10-6

Verkställande utskottet 10-6 1 (5) Verkställande utskottet 10-6 Tid Söndag 2010-05-09 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011 SKK/KHM nr 6 2011 2011-10-19 167-183 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård

SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011 Kroksbo gård Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren, Kia Axelsson och Karin Fries. Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan

Läs mer