Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: Tid: Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Lars-Olof Thellner Judith Granberg Anders Ekholm Birgitta Forsberg Rolf Weiffert Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Ange ev. nedan Anmält förhinder: Fredrik Steen Från kansliet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ange ev. nedan Övriga deltagare: Hans Tvetmark 84 Britt lövdin 84 Lennart Hindefors 88 Justerare: Vid protokollet: Birgitta Forsberg Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 71 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 72 Val av protokollsjusterare Birgitta Forsberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 73 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägg av punkterna Kallande av hedersledamot, Skrivelse från försvarsmaktsgruppens ordförande, Överklagan om dispens MT och Överklagan om dispens Korning att fastställa framlagd dagordning. 74 Underhandsbeslut Ordförandena för Tjänstehundssektorns båda grupper har inlämnat skrivelse, där man önskar att FS omprövar sitt beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget. Tjänstehundssektorn anser att fördelningen av organisationsstödet inte motsvarar de verkliga kostnader som Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten, och har som stöd för detta inlämnat ett antal kalkyler sett ur tjänstehundssektorns perspektiv. Den 4 april 2008 redogjorde förbundsordföranden, skattmästaren och generalsekreteraren för VU för sitt möte med försvarsmakten den 2 april Vid detta möte framkom att Brukshundklubben kan ersättas ur organisationsstödet för kostnader som föreningen har och som kan härröras till tjänstehundsverksamheten. Beräkningen av organisationsstödet kan framledes komma att förändras, varför Försvarsmaktens rekommendation var att Brukshundklubben arbetar för att inte vara så beroende av organisationsstödet som man varit hittills. VU beslutade, mot bakgrund av sektorns skrivelse, att åter och med ovanstående Information, förelägga FS frågan för beslut, vilket har skett via e-post. FS beslutade enhälligt den 16 april 2008 via e-post att tidigare beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget står fast. FS anser att den beräkning som ligger till grund för tidigare taget beslut är rimlig, och uppdrog till GS att göra en fortlöpande uppföljning av de gemensamma kostnaderna för att säkerställa att organisationsstödet debiteras utefter verkligt utfall och inte efter budgeterade siffror. FS tackade för informationen. 75 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 338). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 43 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS tackade för rapporten och noterade att medlemsutvecklingen ser fortsatt stabil ut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 12

3 76 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han suttit mötesordförande på Västra- och Stockholmsdistriktens årsmöten. Anders Ekholm meddelade att han suttit mötesordförande på Östgöta distriktets årsmöte samt varit mötesordförande på Studiefrämjandets Stockholmsdistrikts årsmöte. Rolf Weiffert meddelade att han varit mötesordförande på Hallandsdistriktets årsmöte. Maritha Östlund-Holmsten meddelade att hon suttit ordförande på Örebro Läns Kennelklubbs årsmöte samt detsamma på Svenska Dvärghundklubbens årsmöte. Birgitta Forsberg meddelade att hon suttit mötesordförande på Studiefrämjandet Jämtlands distriktsårsmöte. GS meddelade bl. a. att: Anneli Flygge på ekonomiavdelningen slutade den 9 maj. Hon kommer att ersättas av Yvonne Nordin som idag vikarierar för Cissi Sandström på tjänstehundsavdelningen. Yvonne tillträder tjänsten i början av oktober då Cissi kommer tillbaka från sin barnledighet. Till dess hjälps alla på ekonomiavdelningen samt Yvonne åt för att upprätthålla Annelis tjänst. Helen Lager, chef för tjänstehundsavdelningen, har sagt upp sig från sin tjänst och slutar hos oss den 23 maj. GS meddelade vidare att annonsförsäljningen går stadigt framåt. Till det senaste numret har sålts annonser för ca kronor, vilket är allt-time-high när det gäller försäljning av annonser för ett nummer. Extranätet Fido är nu igång i sin första version, och kommer att utvecklas successivt under de närmaste åren. SBK Försäkring är nu i full gång. Starten har fungerat mycket bra, och telemarketingavdelningen arbetar för högtryck med att kontakta våra medlemmar och erbjuda dem försäkring. Hittills är ca 70 försäkringar tecknade, vilket är jättebra. Vidare meddelade GS att ekonomiavdelningen arbetar sedan en tid tillbaka med en gemensam kontoplan för klubbar, en för rasklubbar och en för lokalklubbar. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, så det är rimligt att anta att det nya redovisningssystemet kommer att kunna tas i bruk först under hösten. FS har tidigare beslutat att GS ska se över möjligheterna att hitta ett nytt medlemssystem då det befintliga är väldigt kostsamt och dessutom har mycket kvar att önska. GS meddelade att han har nu hittat ett tänkbart system i vilket ett ev. tävlingsprogram kan inkluderas. Då vi under en längre tid har pratat om att vi måste anstränga oss att få ta på sponsorer till vår verksamhet i allmänhet och SM och Landslag i synnerhet, har GS beslutat att inleda ett samarbete med en försäljningskonsult som tidigare framgångsrikt har implementerat sponsring hos ett antal företag. Samarbetet innebär att hon kommer att lägga upp en sponsringsstrategi för SBK och hjälpa oss att ta fram ett antal sponsringspaket. Därefter kommer hon att, på provisionsbasis, hjälpa oss att få igång försäljningen av sponsorpaket. FS tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 12

4 Vidare uppdrog FS åt GS att det kombinerade medlems- och tävlingssystemet ska utvecklas med tanke på att ett och samma system ska användas av hela organisationen. Anslutning av externa system ska inte vara möjligt bland annat på grund av säkerhetsskäl. 77 Inkomna skrivelser a) Protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse, Förelåg inkommet protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) per den 6 februari FS noterade protokollet och lade det till handlingarna. b) Skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten 2009 Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten vilken delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten ska skickas från läns- eller specialklubb till SKK. Förslagen ska vara poststämplade senast den 31 augusti FS uppdrog åt kansliet att tillskriva rasklubbarna och RASK och be dessa att komma in med välmotiverade förslag på mottagare av Hamiltonplaketten senast den 8 augusti. Med hjälp av dessa förslag kommer FS därefter vid augustisammanträdet att besluta om Brukshundklubbens slutliga förslag vilket kommer insändas till Kennelklubben. c) Skrivelse från Kennelklubben angående Kenneklubbens Förtjänsttecken Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Kennelklubbens Förtjänsttecken vilket delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Kennelklubbens Förtjänsttecken ska vara Kennelklubben tillhanda senast den 1 november FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i oktober. d) Skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom angående kommittéuppdrag Förelåg skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom där man överklagar FS beslut i oktober 2007 om att entlediga medlem från sitt uppdrag inom den centrala organisationen. Vid den aktuella tidpunkten ansåg FS att förtroendet för medlemmen var förbrukat men uteslöt inte att medlemmen i framtiden kan vara aktuell för centrala uppdrag. FS beslutade att avslå inkommen begäran. FS konstaterade vidare att klubben har många goda idéer när det gäller att arbeta med etiska regler inom organisationen och beslutade att vidarebefordra dessa till AG Funktionärsetiska regler. FS uppdrog vidare åt GS att kontakta ordförande i Bodens BK och meddela FS beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 12

5 e) Skrivelse från Hallandsdistriktet angående 20-årsjubileum Förelåg skrivelse i vilken Hallandsdistriktet tackade för uppvakningen i samband med firandet av distriktets 20-års jubileum. FS tackade för informationen. f) Skrivelse med anmälan mot styrelse i Schäferhundklubben Salem Förelåg skrivelse för kännedom till Förbundsstyrelsen angående anmälan från medlemmar mot styrelse i Schäferhundklubben Salem. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 78 Inkomna protokoll FS beslutade att med godkännande lägga samtliga protokoll från centrala kommittéer och sektorer till handlingarna. Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Hundägarutbildningssektorn, Hundägarutbildningssektorn, Lydnadssektorn, Rasutvecklingssektorn, Rasutvecklingssektorn, Gällande Lydnadssektorns protokoll noterade FS att arbetsordning för sektorn beslutas av FS, vilket kommer att ske på FS konstituerande sammanträde den 18 maj Vidare noterade FS att Kommittén för hundars mentalitet i 29 efterfrågar FS beslut i frågan gällande översyn MH. Med anledning av detta hänvisar FS till sitt beslut i 169/ Målstyrning - styrgrupp I och med Brukshundklubbens övergång till att bli en målstyrd organisation diskuterades behovet av tillsättande av en arbetsgrupp som styr det fortsatta arbetet då AG Målstyrning har upplösts. FS beslutade att tillsätta en styrgrupp vilken ska leda det fortsatta arbetet med att implementera målstyrning i organisationen och att ge styrgruppen fullt mandat och möjligheter att tillsätta de arbetsgrupper som krävs för att uppgiften ska kunna fullgöras. FS uppdrog åt styrgruppen att påbörja arbetet omgående och presentera en projektplan vid FS-sammanträdet i augusti. Denna ska även innefatta punkterna organisationsprogram, förslag på tidsplan och en SIMON på Brukshundklubbens uppgift. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 12

6 FS beslutade att utse följande att ingå i Styrgrupp Målstyrning: Birgitta Forsberg (Östersund), sammankallande Ola Folkesson (Lund) Tomas Knuutila (Nacka) Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp) FS beslutade vidare att utse Ionie Oskarson som kontakt person i VU för styrgruppen. 80 Landslagskostnader Diskuterades ersättning till landslagen då det råder oklarhet om vilka ersättningar som ska utgå. AG Landslag har framarbetat ett förslag vilket ännu inte har presenterats för FS varför principbeslut som gäller samtliga landslag saknas. FS uppdrog till Anders Ekholm att ta fram erforderliga uppgifter så att beslut kan fattas vis FS-sammanträdet i augusti. 81 Redovisning från FS s arbetsgrupper AG Stadgar Anders Dahlstedt meddelade att frågan om den nya stadgan presenteras på efterkommande kongress. FS tackade för informationen och uppdrog åt arbetsgruppen att fortsätta arbetet med stadgerevideringen. AG Målstyrning Birgitta Forsberg meddelade att organisationsöversynen kommer att tillfalla styrgruppen för Målstyrning. AG Rallylydnad Annika Sällvik redovisade för arbetsgruppens genomförda arbete. Då Rallylydnad internationellt finns i två olika varianter, en amerikansk och en kanadensisk, råder olika uppfattningar inom arbetsgruppen om vilken variant som ska tillämpas som officiell gren i Sverige. FS noterade att Annika Sällvik utsetts av FS att vara Brukshundklubbens kontaktperson för Rallylydnad. Uppdraget till arbetsgruppen är, som tidigare beslutats, att inkomma till FS med förslag på huruvida det är möjligt att införa Rallylydnad som en officiell tävlingsform inom Brukshundklubbens verksamhet och i sådana fall även enas om ett samlat förslag till regelverk. AG Bruksprov Judith Granberg redogjorde för den enkät som lagt ut på hemsidan och där medlemmarnas åsikter och idéer efterfrågas. Svar har inkommit från enskilda medlemmar samt 40 lokalklubbar. Arbetsgruppen kommer att ta till sig dessa åsikter och idéer i sitt fortsatta arbete. En ny fördjupad enkät riktad till klubbarna kommer att komma under hösten. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 12

7 AG SM-arrangemang Tomas Knuutila meddelade att han kommer att informera om arbetsgruppens arbete på kongressen. Slutrapportering från arbetsgruppen kommer att ske på FS-sammanträdet i augusti. AG Funktionäretiskaregler GS redogjorde för arbetsgruppens genomförda arbete. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag på funktionäretiska regler på FS-sammanträdet i augusti. GS meddelade vidare att Dag Brück kommer att genomföra en presentation av arbetsgruppens tankegångar på kongressen. FS tackade för informationen. 82 Beslut om att lägga brukshundklubb vilande Förelåg skrivelse från Övre Norrlands distrikt med information om att Vuollerim BK läggs vilande fr.o.m Distriktet kommer att förvalta klubbens tillgångar. FS uttryckte att nuvarande stadga endast reglerar möjligheten att upplösa en klubb. Begreppet vilande finns således inte. Dessutom säger stadgan att beslut om att upplösa en klubb måste tas av två på varandra efterföljande klubbmöten, varav det ena ska vara det ordinarie årsmötet. Det senare mötet får avhållas senast sex månader efter det första och förslaget om upplösning måste biträdas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar vid vardera möte. FS uppdrog åt GS att tillskriva Övre Norrlands distrikt och påpeka ovanstående samt begära in erforderliga protokoll i det fall upplösning av klubben avses. I annat fall måste nytt beslut tas enligt ovannämnda rutin. 83 Ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden Förelåg förslag på ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden. FS diskuterade förslaget och beslutade att från och med nu använda den nya dagordningsmallen att utvärderas om ett år. 84 Skrivelse från Försvarsmaktsgruppens ordförande Diskuterades inkommen skrivelse från ordföranden i Centrala tjänstehundssektorns Försvarsmaktsgrupp med reflektioner om försvarsmaktgruppens fortsatta arbete samt de budgetdiskussioner som nyligen ägt rum. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 85 Kongressen 2008 (Jfr FS nr 2 54/2008) a) Program FS beslutade att godkänna framlagt förslag till tidsprogram för kongressen. b) Gäster Föredrogs förteckning över inbjudna gäster, representanter för myndigheter och organisationer m.fl. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 12

8 FS noterade anmälan. c) Protokollförare FS beslutade att till protokollförare under Kongressen utse Katarina Swahn. d) Kallande av hedersledamot FS beslutade att föreslå kongressen att som hedersledamot kalla Lars-Olof Thellner. Lars-Olof Thellner deltog inte i beslutet. 86 Stipendiater 2008 GS informerade om de stipendier som Agria och Brukshundklubben instiftat och vilka ska delas ut för andra året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande: Årets klubb: Nyköpings BK Årets utbildare: Lena Sundqvist, Knivsta BK Årets tjänstehundsekipage: Då ingen sökande funnits till detta stipendium delas inte stipendiet ut i år. Stipendiaterna har bjudits in till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag. FS tackade för informationen. 87 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för det ekonomiska läget per den 31 mars 2008 där det ackumulerade utfallet visar en vinst på ca kr och att likviditeten är mycket god. FS tackade för informationen. 88 Svenska Brukshundklubbens traktamentsbestämmelser Med anledning av tillsättandet av Centrala lydnadssektorn finns behovet av att uppdatera traktamentsbestämmelserna att även omfatta den nya sektorn. Grundregeln är att inga traktamenten utbetalas inom Svenska Brukshundklubben. Vid centrala konferenser, möten, kurser etc. beställs och betalas måltider av förbundet. Undantagna är ledamöter i centrala tävlingssektorn och centrala agilitysektorn, vid deras deltagande vid SM då deltagande är ett krav. Vid detta tillfälle utgår inga arvoden till ledamöterna och traktamente följer skatteverkets regler för skattefria traktamenten. FS beslutade att undantaget från grundregeln gällande traktamenten även ska omfatta Centrala lydnadssektorn. 89 Brukshundklubbens förtjänsttecken Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 3 tecken i silver och 10 tecken i brons. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 12

9 90 Nya bruksprovsdomare Anmäldes att tävlingssektorn efter praktiskt aspirantprov på Svedala BK auktoriserat följande bruksprovsdomare: I kl B: Kenneth Johansson (Helsingborg), Bo Nilsson (Ystad) och Tommy Nielsen (Vinslöv). FS noterade anmälan. 91 Domares oacceptabla agerande vid praktiskt domarprov Förelåg inkommen anmälan från medlem (X) som nekats att delta vid praktiskt domarprov då en av funktionärerna (Y) vägrade medverka i det fall X skulle delta i provet. Y meddelade också att de hundar och förare som var tänkta att ställa upp i aspirantprovet tränar tillsammans med honom och att han skulle se till att inte heller dessa deltog om X tilläts delta vid provet. GS har begärt yttrande från den anmälde samt den Centrala tävlingssektorn. Sista svarsdatum är satt till den 2 juni FS beslutade att avstänga den anmälde under utredningstiden då man anser att den anmäldes agerande är synnerligen allvarligt. Vidare beslutade FS att ärendet behandlas vid FS-sammanträdet i juni. 92 Önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund Förelåg skrivelse från Curt Blixt, Roland Sjösten och Morgan Johansson med önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund (MT). Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet har inkommit med yttranden i ärendet. FS beslutade att bifalla förlaget och uppdrog till Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet att arbeta in förslaget i regelpaketet inför den kommande regellåsningsperioden som gäller från den 1 januari FS beslutade vidare om följande prioriteringsordning att gälla inom nu gällande respektive prioriteringsordning: 1. Raser som Brukshundklubben har avelsansvar för 2. Raser vars rasklubb som Brukshundklubben har samarbetsavtal med 3. Övriga raser 93 Hemställan om dispens MT Förelåg hemställan om dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande genomförde år 2006 ett MH på sin hund men var osäker på hur hunden skulle reagera på skottet och avstod då från detta. Enligt då gällande regelverk fanns, trots det, möjlighet att delta på MT. Den sökande har nu Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 12

10 anmält sig till ett MT men fått besked om att man inte får ha 5 på skott och att detta gäller retroaktivt. Centrala Kommittén för hundars mentalitet har tidigare beslutat att inte bevilja dispens för deltagande i mentaltest (MT) med hänvisning till att processen avseende revidering av mentaltesten pågick under en rad år och att det skulle sjösättas med andra bestämmelser var känt under en lång tid. FS beslutade efter diskussion att bevilja dispens för den aktuella hunden att delta i MT trots 5 på skott vid MH. 94 Överklagan om dispens MT Förelåg ansökan om omprövning av beslut från Centrala Rasutvecklingssektorn om att inte bevilja dispens från regeln om att det ska gå 6 månader innan omtest. Ärendet avser en uppfödare som återtagit en 3,5 årig hane som enligt utsago utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. Vid återtagandet beslutade uppfödaren att snarast låta hunden göra ett MT, vilket skedde i april Man ansöker nu om dispens från 6- månadersregeln då man vill göra ett omtest och hunden har passerat 4 års ålder när 6- månadersgränsen infaller. Som skäl för sin dispensansökan anger den ansökande att de tidigare ägarna inte varit intresserade av MT, att uppfödaren endast haft 2 månader på sig att arbeta med hunden innan de genomgick MT samt att avsikten är att hunden ska gå i avel så man anser honom vara en exteriört och mentalt bra hund. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att ansökan lämnas utan bifall då synnerliga skäl inte anses föreligga. 95 Överklagan om dispens Korning Förelåg överklagan av Centrala Rasutvecklingssektorns beslut om att inte bevilja dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande deltog med sin hund i MH 2005 men valde att avstå skotten för att hunden inte skulle bli skotträdd, varför hunden blev bedömd med 5 på skotten. Därefter genomgicks MT när hunden var 28 månader gammal och föraren valde att avbryta testet då hunden vid tillfället inte var mogen. Anledningen till att ansökanden valde att ändå genomföra korningen var regeländringen angående 5 på skott vid MH. Den ansökande har enligt egen utsago tränat skott regelbundet både innan och efter MH och inte sett någon berördhet hos hunden varför han inte såg något hinder till att hunden genomgick en ny korning. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att överklagan lämnas utan bifall då hunden redan genomgått ett MT vilket har avbrutits av föraren. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 12

11 96 Dräktig tik på agilitytävling (Jfr FS nr 5 165/2006) I juni 2006 anmälde Brukshundklubben medlem till Kennelklubbens Disciplinnämnd då denna startat dräktig tik vid agilitytävling. Då medlemmen vid årsskiftet 2006/2007 valde att inte förnya sitt medlemskap kunde inte ärendet prövas i sak. Disciplinnämnden erinrade i beslut 2005 att medlemmen inte får antas som medlem i SKK-organisationen utan att nämnden tillstyrkt en ansökan om medlemskap. Den aktuelle medlemmen har nu inkommit med en ansökan om återinträde i SKKorganisationen. Kennelklubben har tillskrivit Brukshundklubben med önskemål om yttrande gällande ev. återinträde, vilket ska vara nämnden tillhanda senast den 27 maj. FS uttalade att Brukshundklubben anser att medlemmen handlat på ett sätt så att, om återinträde beviljas, detta ger signaler till våra medlemmar att om man råkar ut för ett disciplinärende så kan man enkelt låta bli att betala sin medlemsavgift och därefter begära återinträde om något år. Med anledning av detta beslutade FS att yttra till Disciplinnämnden att ansökan om återinträde bör lämnas utan bifall. 97 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela en medlem varning och tidsbegränsat registreringsförbud FS noterade anmälan. 98 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 99 Avtackning Förbundsordföranden tackade ledamöterna för gott samarbete under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till den avgående skattmästaren Lars-Olof Thellner för hans fleråriga insatser och engagemang i FS. Vidare sändes ett varmt tack till Fredrik Steen som valt att avgå under mandatperioden. 100 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde i direkt anslutning till kongressens avslutande. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 12

12 101 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Birgitta Forsberg Katarina Swahn Ordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 12

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN SVENSKA DREVERKLUBBEN Protokoll fört vid möte med CS för Svenska Dreverklubben, lördagen den 11/8 2012, Upplands Väsby 1. Sammanträdets öppnande Ordförande Martin Svensson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 17 18 november 2007 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ray

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer