Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: Tid: Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt Lars-Olof Thellner Judith Granberg Anders Ekholm Birgitta Forsberg Rolf Weiffert Tomas Knuutila Maritha Östlund-Holmsten Annika Sällvik Ange ev. nedan Anmält förhinder: Fredrik Steen Från kansliet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Katarina Swahn (Organisationssekreterare) Ange ev. nedan Övriga deltagare: Hans Tvetmark 84 Britt lövdin 84 Lennart Hindefors 88 Justerare: Vid protokollet: Birgitta Forsberg Katarina Swahn Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 71 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Staffan Thorman hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 72 Val av protokollsjusterare Birgitta Forsberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 73 Fastställande av dagordning FS beslutade att med tillägg av punkterna Kallande av hedersledamot, Skrivelse från försvarsmaktsgruppens ordförande, Överklagan om dispens MT och Överklagan om dispens Korning att fastställa framlagd dagordning. 74 Underhandsbeslut Ordförandena för Tjänstehundssektorns båda grupper har inlämnat skrivelse, där man önskar att FS omprövar sitt beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget. Tjänstehundssektorn anser att fördelningen av organisationsstödet inte motsvarar de verkliga kostnader som Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten, och har som stöd för detta inlämnat ett antal kalkyler sett ur tjänstehundssektorns perspektiv. Den 4 april 2008 redogjorde förbundsordföranden, skattmästaren och generalsekreteraren för VU för sitt möte med försvarsmakten den 2 april Vid detta möte framkom att Brukshundklubben kan ersättas ur organisationsstödet för kostnader som föreningen har och som kan härröras till tjänstehundsverksamheten. Beräkningen av organisationsstödet kan framledes komma att förändras, varför Försvarsmaktens rekommendation var att Brukshundklubben arbetar för att inte vara så beroende av organisationsstödet som man varit hittills. VU beslutade, mot bakgrund av sektorns skrivelse, att åter och med ovanstående Information, förelägga FS frågan för beslut, vilket har skett via e-post. FS beslutade enhälligt den 16 april 2008 via e-post att tidigare beslut gällande fördelningen av organisationsstödet i budget står fast. FS anser att den beräkning som ligger till grund för tidigare taget beslut är rimlig, och uppdrog till GS att göra en fortlöpande uppföljning av de gemensamma kostnaderna för att säkerställa att organisationsstödet debiteras utefter verkligt utfall och inte efter budgeterade siffror. FS tackade för informationen. 75 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att antalet uppgick till helbetalande (2007: ), familjemedlemmar (2007: ) och ungdomsmedlemmar (2007: 5 338). Hedersledamöter och ständiga medlemmar var 43 st. Det totala medlemsantalet var (2007: ). Delbetalande medlemmar var st (2007: ). FS tackade för rapporten och noterade att medlemsutvecklingen ser fortsatt stabil ut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 12

3 76 Information från Förbundsstyrelsen m.fl. Staffan Thorman meddelade att han suttit mötesordförande på Västra- och Stockholmsdistriktens årsmöten. Anders Ekholm meddelade att han suttit mötesordförande på Östgöta distriktets årsmöte samt varit mötesordförande på Studiefrämjandets Stockholmsdistrikts årsmöte. Rolf Weiffert meddelade att han varit mötesordförande på Hallandsdistriktets årsmöte. Maritha Östlund-Holmsten meddelade att hon suttit ordförande på Örebro Läns Kennelklubbs årsmöte samt detsamma på Svenska Dvärghundklubbens årsmöte. Birgitta Forsberg meddelade att hon suttit mötesordförande på Studiefrämjandet Jämtlands distriktsårsmöte. GS meddelade bl. a. att: Anneli Flygge på ekonomiavdelningen slutade den 9 maj. Hon kommer att ersättas av Yvonne Nordin som idag vikarierar för Cissi Sandström på tjänstehundsavdelningen. Yvonne tillträder tjänsten i början av oktober då Cissi kommer tillbaka från sin barnledighet. Till dess hjälps alla på ekonomiavdelningen samt Yvonne åt för att upprätthålla Annelis tjänst. Helen Lager, chef för tjänstehundsavdelningen, har sagt upp sig från sin tjänst och slutar hos oss den 23 maj. GS meddelade vidare att annonsförsäljningen går stadigt framåt. Till det senaste numret har sålts annonser för ca kronor, vilket är allt-time-high när det gäller försäljning av annonser för ett nummer. Extranätet Fido är nu igång i sin första version, och kommer att utvecklas successivt under de närmaste åren. SBK Försäkring är nu i full gång. Starten har fungerat mycket bra, och telemarketingavdelningen arbetar för högtryck med att kontakta våra medlemmar och erbjuda dem försäkring. Hittills är ca 70 försäkringar tecknade, vilket är jättebra. Vidare meddelade GS att ekonomiavdelningen arbetar sedan en tid tillbaka med en gemensam kontoplan för klubbar, en för rasklubbar och en för lokalklubbar. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än vad vi först trodde, så det är rimligt att anta att det nya redovisningssystemet kommer att kunna tas i bruk först under hösten. FS har tidigare beslutat att GS ska se över möjligheterna att hitta ett nytt medlemssystem då det befintliga är väldigt kostsamt och dessutom har mycket kvar att önska. GS meddelade att han har nu hittat ett tänkbart system i vilket ett ev. tävlingsprogram kan inkluderas. Då vi under en längre tid har pratat om att vi måste anstränga oss att få ta på sponsorer till vår verksamhet i allmänhet och SM och Landslag i synnerhet, har GS beslutat att inleda ett samarbete med en försäljningskonsult som tidigare framgångsrikt har implementerat sponsring hos ett antal företag. Samarbetet innebär att hon kommer att lägga upp en sponsringsstrategi för SBK och hjälpa oss att ta fram ett antal sponsringspaket. Därefter kommer hon att, på provisionsbasis, hjälpa oss att få igång försäljningen av sponsorpaket. FS tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 12

4 Vidare uppdrog FS åt GS att det kombinerade medlems- och tävlingssystemet ska utvecklas med tanke på att ett och samma system ska användas av hela organisationen. Anslutning av externa system ska inte vara möjligt bland annat på grund av säkerhetsskäl. 77 Inkomna skrivelser a) Protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse, Förelåg inkommet protokoll från Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) per den 6 februari FS noterade protokollet och lade det till handlingarna. b) Skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten 2009 Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Hamiltonplaketten vilken delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten ska skickas från läns- eller specialklubb till SKK. Förslagen ska vara poststämplade senast den 31 augusti FS uppdrog åt kansliet att tillskriva rasklubbarna och RASK och be dessa att komma in med välmotiverade förslag på mottagare av Hamiltonplaketten senast den 8 augusti. Med hjälp av dessa förslag kommer FS därefter vid augustisammanträdet att besluta om Brukshundklubbens slutliga förslag vilket kommer insändas till Kennelklubben. c) Skrivelse från Kennelklubben angående Kenneklubbens Förtjänsttecken Förelåg skrivelse från Kennelklubben angående Kennelklubbens Förtjänsttecken vilket delas ut i samband med Kennelfullmäktige Förslag på mottagare av Kennelklubbens Förtjänsttecken ska vara Kennelklubben tillhanda senast den 1 november FS beslutade att bordlägga frågan till FS-sammanträdet i oktober. d) Skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom angående kommittéuppdrag Förelåg skrivelse från Bodens BK och Bodens Hundungdom där man överklagar FS beslut i oktober 2007 om att entlediga medlem från sitt uppdrag inom den centrala organisationen. Vid den aktuella tidpunkten ansåg FS att förtroendet för medlemmen var förbrukat men uteslöt inte att medlemmen i framtiden kan vara aktuell för centrala uppdrag. FS beslutade att avslå inkommen begäran. FS konstaterade vidare att klubben har många goda idéer när det gäller att arbeta med etiska regler inom organisationen och beslutade att vidarebefordra dessa till AG Funktionärsetiska regler. FS uppdrog vidare åt GS att kontakta ordförande i Bodens BK och meddela FS beslut. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 12

5 e) Skrivelse från Hallandsdistriktet angående 20-årsjubileum Förelåg skrivelse i vilken Hallandsdistriktet tackade för uppvakningen i samband med firandet av distriktets 20-års jubileum. FS tackade för informationen. f) Skrivelse med anmälan mot styrelse i Schäferhundklubben Salem Förelåg skrivelse för kännedom till Förbundsstyrelsen angående anmälan från medlemmar mot styrelse i Schäferhundklubben Salem. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 78 Inkomna protokoll FS beslutade att med godkännande lägga samtliga protokoll från centrala kommittéer och sektorer till handlingarna. Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Kommittén för Hundars Mentalitet, Hundägarutbildningssektorn, Hundägarutbildningssektorn, Lydnadssektorn, Rasutvecklingssektorn, Rasutvecklingssektorn, Gällande Lydnadssektorns protokoll noterade FS att arbetsordning för sektorn beslutas av FS, vilket kommer att ske på FS konstituerande sammanträde den 18 maj Vidare noterade FS att Kommittén för hundars mentalitet i 29 efterfrågar FS beslut i frågan gällande översyn MH. Med anledning av detta hänvisar FS till sitt beslut i 169/ Målstyrning - styrgrupp I och med Brukshundklubbens övergång till att bli en målstyrd organisation diskuterades behovet av tillsättande av en arbetsgrupp som styr det fortsatta arbetet då AG Målstyrning har upplösts. FS beslutade att tillsätta en styrgrupp vilken ska leda det fortsatta arbetet med att implementera målstyrning i organisationen och att ge styrgruppen fullt mandat och möjligheter att tillsätta de arbetsgrupper som krävs för att uppgiften ska kunna fullgöras. FS uppdrog åt styrgruppen att påbörja arbetet omgående och presentera en projektplan vid FS-sammanträdet i augusti. Denna ska även innefatta punkterna organisationsprogram, förslag på tidsplan och en SIMON på Brukshundklubbens uppgift. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 12

6 FS beslutade att utse följande att ingå i Styrgrupp Målstyrning: Birgitta Forsberg (Östersund), sammankallande Ola Folkesson (Lund) Tomas Knuutila (Nacka) Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp) FS beslutade vidare att utse Ionie Oskarson som kontakt person i VU för styrgruppen. 80 Landslagskostnader Diskuterades ersättning till landslagen då det råder oklarhet om vilka ersättningar som ska utgå. AG Landslag har framarbetat ett förslag vilket ännu inte har presenterats för FS varför principbeslut som gäller samtliga landslag saknas. FS uppdrog till Anders Ekholm att ta fram erforderliga uppgifter så att beslut kan fattas vis FS-sammanträdet i augusti. 81 Redovisning från FS s arbetsgrupper AG Stadgar Anders Dahlstedt meddelade att frågan om den nya stadgan presenteras på efterkommande kongress. FS tackade för informationen och uppdrog åt arbetsgruppen att fortsätta arbetet med stadgerevideringen. AG Målstyrning Birgitta Forsberg meddelade att organisationsöversynen kommer att tillfalla styrgruppen för Målstyrning. AG Rallylydnad Annika Sällvik redovisade för arbetsgruppens genomförda arbete. Då Rallylydnad internationellt finns i två olika varianter, en amerikansk och en kanadensisk, råder olika uppfattningar inom arbetsgruppen om vilken variant som ska tillämpas som officiell gren i Sverige. FS noterade att Annika Sällvik utsetts av FS att vara Brukshundklubbens kontaktperson för Rallylydnad. Uppdraget till arbetsgruppen är, som tidigare beslutats, att inkomma till FS med förslag på huruvida det är möjligt att införa Rallylydnad som en officiell tävlingsform inom Brukshundklubbens verksamhet och i sådana fall även enas om ett samlat förslag till regelverk. AG Bruksprov Judith Granberg redogjorde för den enkät som lagt ut på hemsidan och där medlemmarnas åsikter och idéer efterfrågas. Svar har inkommit från enskilda medlemmar samt 40 lokalklubbar. Arbetsgruppen kommer att ta till sig dessa åsikter och idéer i sitt fortsatta arbete. En ny fördjupad enkät riktad till klubbarna kommer att komma under hösten. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 12

7 AG SM-arrangemang Tomas Knuutila meddelade att han kommer att informera om arbetsgruppens arbete på kongressen. Slutrapportering från arbetsgruppen kommer att ske på FS-sammanträdet i augusti. AG Funktionäretiskaregler GS redogjorde för arbetsgruppens genomförda arbete. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag på funktionäretiska regler på FS-sammanträdet i augusti. GS meddelade vidare att Dag Brück kommer att genomföra en presentation av arbetsgruppens tankegångar på kongressen. FS tackade för informationen. 82 Beslut om att lägga brukshundklubb vilande Förelåg skrivelse från Övre Norrlands distrikt med information om att Vuollerim BK läggs vilande fr.o.m Distriktet kommer att förvalta klubbens tillgångar. FS uttryckte att nuvarande stadga endast reglerar möjligheten att upplösa en klubb. Begreppet vilande finns således inte. Dessutom säger stadgan att beslut om att upplösa en klubb måste tas av två på varandra efterföljande klubbmöten, varav det ena ska vara det ordinarie årsmötet. Det senare mötet får avhållas senast sex månader efter det första och förslaget om upplösning måste biträdas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar vid vardera möte. FS uppdrog åt GS att tillskriva Övre Norrlands distrikt och påpeka ovanstående samt begära in erforderliga protokoll i det fall upplösning av klubben avses. I annat fall måste nytt beslut tas enligt ovannämnda rutin. 83 Ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden Förelåg förslag på ny dagordningsmall för förbundsstyrelsens sammanträden. FS diskuterade förslaget och beslutade att från och med nu använda den nya dagordningsmallen att utvärderas om ett år. 84 Skrivelse från Försvarsmaktsgruppens ordförande Diskuterades inkommen skrivelse från ordföranden i Centrala tjänstehundssektorns Försvarsmaktsgrupp med reflektioner om försvarsmaktgruppens fortsatta arbete samt de budgetdiskussioner som nyligen ägt rum. FS noterade skrivelsen och lade den till handlingarna. 85 Kongressen 2008 (Jfr FS nr 2 54/2008) a) Program FS beslutade att godkänna framlagt förslag till tidsprogram för kongressen. b) Gäster Föredrogs förteckning över inbjudna gäster, representanter för myndigheter och organisationer m.fl. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 12

8 FS noterade anmälan. c) Protokollförare FS beslutade att till protokollförare under Kongressen utse Katarina Swahn. d) Kallande av hedersledamot FS beslutade att föreslå kongressen att som hedersledamot kalla Lars-Olof Thellner. Lars-Olof Thellner deltog inte i beslutet. 86 Stipendiater 2008 GS informerade om de stipendier som Agria och Brukshundklubben instiftat och vilka ska delas ut för andra året vid kongressen. Stipendierna har tilldelats enligt följande: Årets klubb: Nyköpings BK Årets utbildare: Lena Sundqvist, Knivsta BK Årets tjänstehundsekipage: Då ingen sökande funnits till detta stipendium delas inte stipendiet ut i år. Stipendiaterna har bjudits in till kongressen för att ta emot stipendierna vid kongressens middag. FS tackade för informationen. 87 Ekonomisk redogörelse GS redogjorde för det ekonomiska läget per den 31 mars 2008 där det ackumulerade utfallet visar en vinst på ca kr och att likviditeten är mycket god. FS tackade för informationen. 88 Svenska Brukshundklubbens traktamentsbestämmelser Med anledning av tillsättandet av Centrala lydnadssektorn finns behovet av att uppdatera traktamentsbestämmelserna att även omfatta den nya sektorn. Grundregeln är att inga traktamenten utbetalas inom Svenska Brukshundklubben. Vid centrala konferenser, möten, kurser etc. beställs och betalas måltider av förbundet. Undantagna är ledamöter i centrala tävlingssektorn och centrala agilitysektorn, vid deras deltagande vid SM då deltagande är ett krav. Vid detta tillfälle utgår inga arvoden till ledamöterna och traktamente följer skatteverkets regler för skattefria traktamenten. FS beslutade att undantaget från grundregeln gällande traktamenten även ska omfatta Centrala lydnadssektorn. 89 Brukshundklubbens förtjänsttecken Anmäldes att förbundsordföranden och GS beslutat att dela ut 3 tecken i silver och 10 tecken i brons. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 12

9 90 Nya bruksprovsdomare Anmäldes att tävlingssektorn efter praktiskt aspirantprov på Svedala BK auktoriserat följande bruksprovsdomare: I kl B: Kenneth Johansson (Helsingborg), Bo Nilsson (Ystad) och Tommy Nielsen (Vinslöv). FS noterade anmälan. 91 Domares oacceptabla agerande vid praktiskt domarprov Förelåg inkommen anmälan från medlem (X) som nekats att delta vid praktiskt domarprov då en av funktionärerna (Y) vägrade medverka i det fall X skulle delta i provet. Y meddelade också att de hundar och förare som var tänkta att ställa upp i aspirantprovet tränar tillsammans med honom och att han skulle se till att inte heller dessa deltog om X tilläts delta vid provet. GS har begärt yttrande från den anmälde samt den Centrala tävlingssektorn. Sista svarsdatum är satt till den 2 juni FS beslutade att avstänga den anmälde under utredningstiden då man anser att den anmäldes agerande är synnerligen allvarligt. Vidare beslutade FS att ärendet behandlas vid FS-sammanträdet i juni. 92 Önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund Förelåg skrivelse från Curt Blixt, Roland Sjösten och Morgan Johansson med önskemål om omprövning av beslut att hundar av icke brukshundras inte får delta i Mentaltest hund (MT). Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet har inkommit med yttranden i ärendet. FS beslutade att bifalla förlaget och uppdrog till Centrala rasutvecklingssektorn och Centrala kommittén för hundars mentalitet att arbeta in förslaget i regelpaketet inför den kommande regellåsningsperioden som gäller från den 1 januari FS beslutade vidare om följande prioriteringsordning att gälla inom nu gällande respektive prioriteringsordning: 1. Raser som Brukshundklubben har avelsansvar för 2. Raser vars rasklubb som Brukshundklubben har samarbetsavtal med 3. Övriga raser 93 Hemställan om dispens MT Förelåg hemställan om dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande genomförde år 2006 ett MH på sin hund men var osäker på hur hunden skulle reagera på skottet och avstod då från detta. Enligt då gällande regelverk fanns, trots det, möjlighet att delta på MT. Den sökande har nu Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 12

10 anmält sig till ett MT men fått besked om att man inte får ha 5 på skott och att detta gäller retroaktivt. Centrala Kommittén för hundars mentalitet har tidigare beslutat att inte bevilja dispens för deltagande i mentaltest (MT) med hänvisning till att processen avseende revidering av mentaltesten pågick under en rad år och att det skulle sjösättas med andra bestämmelser var känt under en lång tid. FS beslutade efter diskussion att bevilja dispens för den aktuella hunden att delta i MT trots 5 på skott vid MH. 94 Överklagan om dispens MT Förelåg ansökan om omprövning av beslut från Centrala Rasutvecklingssektorn om att inte bevilja dispens från regeln om att det ska gå 6 månader innan omtest. Ärendet avser en uppfödare som återtagit en 3,5 årig hane som enligt utsago utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. Vid återtagandet beslutade uppfödaren att snarast låta hunden göra ett MT, vilket skedde i april Man ansöker nu om dispens från 6- månadersregeln då man vill göra ett omtest och hunden har passerat 4 års ålder när 6- månadersgränsen infaller. Som skäl för sin dispensansökan anger den ansökande att de tidigare ägarna inte varit intresserade av MT, att uppfödaren endast haft 2 månader på sig att arbeta med hunden innan de genomgick MT samt att avsikten är att hunden ska gå i avel så man anser honom vara en exteriört och mentalt bra hund. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att ansökan lämnas utan bifall då synnerliga skäl inte anses föreligga. 95 Överklagan om dispens Korning Förelåg överklagan av Centrala Rasutvecklingssektorns beslut om att inte bevilja dispens från gällande bestämmelser avseende hund med 5 på skott (avstod) vid MH. Den sökande deltog med sin hund i MH 2005 men valde att avstå skotten för att hunden inte skulle bli skotträdd, varför hunden blev bedömd med 5 på skotten. Därefter genomgicks MT när hunden var 28 månader gammal och föraren valde att avbryta testet då hunden vid tillfället inte var mogen. Anledningen till att ansökanden valde att ändå genomföra korningen var regeländringen angående 5 på skott vid MH. Den ansökande har enligt egen utsago tränat skott regelbundet både innan och efter MH och inte sett någon berördhet hos hunden varför han inte såg något hinder till att hunden genomgick en ny korning. FS beslutade med hänvisning till Centrala Rasutvecklingssektorns beslut att överklagan lämnas utan bifall då hunden redan genomgått ett MT vilket har avbrutits av föraren. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 12

11 96 Dräktig tik på agilitytävling (Jfr FS nr 5 165/2006) I juni 2006 anmälde Brukshundklubben medlem till Kennelklubbens Disciplinnämnd då denna startat dräktig tik vid agilitytävling. Då medlemmen vid årsskiftet 2006/2007 valde att inte förnya sitt medlemskap kunde inte ärendet prövas i sak. Disciplinnämnden erinrade i beslut 2005 att medlemmen inte får antas som medlem i SKK-organisationen utan att nämnden tillstyrkt en ansökan om medlemskap. Den aktuelle medlemmen har nu inkommit med en ansökan om återinträde i SKKorganisationen. Kennelklubben har tillskrivit Brukshundklubben med önskemål om yttrande gällande ev. återinträde, vilket ska vara nämnden tillhanda senast den 27 maj. FS uttalade att Brukshundklubben anser att medlemmen handlat på ett sätt så att, om återinträde beviljas, detta ger signaler till våra medlemmar att om man råkar ut för ett disciplinärende så kan man enkelt låta bli att betala sin medlemsavgift och därefter begära återinträde om något år. Med anledning av detta beslutade FS att yttra till Disciplinnämnden att ansökan om återinträde bör lämnas utan bifall. 97 Beslut från Disciplinnämnden Anmäldes att Kennelklubbens Disciplinnämnd beslutat: a) att tilldela en medlem varning och tidsbegränsat registreringsförbud FS noterade anmälan. 98 Pågående uppdrag Lista med pågående uppdrag reviderades enligt bilaga (inte här). 99 Avtackning Förbundsordföranden tackade ledamöterna för gott samarbete under det gångna året. Ett särskilt tack riktades till den avgående skattmästaren Lars-Olof Thellner för hans fleråriga insatser och engagemang i FS. Vidare sändes ett varmt tack till Fredrik Steen som valt att avgå under mandatperioden. 100 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde i direkt anslutning till kongressens avslutande. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 12

12 101 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Staffan Thorman Birgitta Forsberg Katarina Swahn Ordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 12

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer