Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2015 Datum: Tid: Plats: 09:00 17:00 (lördag) 08:45 12:15 (söndag) Förbundskansliet i Farsta, Stockholms Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Rolf Weiffert Ej 228, Ordf. 228, Anders Dahlstedt Tomas Knuutila Lars Carlborg Nina Christoffersson Barbro Olsson Ej 228, Helén Wallman Jan-Olof Säll Ingrid Bahlenberg Arne Jonsson Ej 220 Meddelat frånvaro: Ulrika Paulin Johan Lindahl Övrigt deltagande: Kirsten Wretstrand (via telefon) Olof Nordqvist Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Catrin Fernholm Ej 228, (Generalsekreterare) Anne-Marie Folkesson Ej 228, , 244 Agneta Olsson (Vik. organisationssekreterare) Jan-Olof Säll Agneta Olsson Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 209 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Då Ulrika Paulin och Johan Lindahl meddelat frånvaro gick Jan- Olof Säll och Ingrid Bahlenberg upp som ordinarie ledamöter under sammanträdet. 210 Val av protokollsjusterare Jan-Olof Säll valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 211 Fastställande av dagordning FS beslutade att, efter några tillägg, godkänna framlagt förslag på dagordning. 212 Föregående mötesprotokoll Förelåg FS-protokoll från sammanträdet den oktober FS beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 213 VU-beslut/-protokoll och underhandsbeslut Förelåg VU-protokoll från den 13 oktober Vidare har VU via mejl den 16 september 2015 beslutade att en tidigare anmäld domare återfått samtliga auktorisationer efter att utredningen är avslutad och SKKs Disciplinnämnd fattat beslut i ärendet. VU beslutade den 19 oktober 2015 att anställa Sofie Bergkvist en dag per vecka under två månader (fram till jul) som stöd för kommunikationen inom Utvecklingsprojektet. VU beslutade via mejl den 23 november att stänga av en anmäld funktionär från alla officiella uppdrag under utredningstiden. Detta innebär att samtliga auktorisationer förklaras vilande. Med anledning av att en anmälan mot en medlem skickas till SKKs Disciplinnämnd (DN), har VU beslutat att i det fall DN fäller den anmälde för användande av otillåtna dressyrhjälpmedel så kommer ev. tävlingsresultat under DNs utredningstid att strykas. Om den anmälde blir friad kvarstår alla resultat. FS tackade för informationen och lade VU-protokollet till handlingarna. 214 Ekonomisk redovisning Skattmästare Lars Carlborg föredrog det ekonomiska resultatet per den 31 oktober, samt en prognos för resten av året. Resultatet för oktober månad slutade på -294 kkr. Medlemsintäkterna nådde inte budget. Resultatet förklaras till stor del av de beslut som FS fattat under hösten, såsom Utvecklingsprojektet och filmen om Brukshundklubbens Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. Utskotten har fortsatt gjort av med mindre pengar än budgeterat. I prognosen för året är det stora överskottet borta, men resultatet ser ut att sluta på plus 463 kkr vilket är i nivå med budget. FS uppdrog till skattmästaren och GS att se över om det går att ta bort förlagsverksamheten eftersom den går plus, minus noll. Återrapportering ska ske till FSsammanträdet i januari. FS tackade för informationen. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 14

3 215 Budget 2016 och riktlinjer (Jfr FS nr 7 185/2015) Skattmästare Lars Carlborg informerade om budgeten för Kongressen 2015 beslutade att resultatet i budgeten ska bli plus 397 kkr. På grund av ändrade förutsättningar, såsom att agilityn försvinner ur SBK Tävling, behövs nu en arbetsbudget för att korrigera den differens på 1,1 miljoner kr som finns i budgeten 2016 jämfört med kongressens beslut. Möjliga vägar att korrigera differensen är att minska utskottens budget, öka sponsorsintäkterna och/eller genom ökade medlemsintäkter. Det senare borde uppnås genom Utvecklingsprojektet 100 år medlemmar. FS uppdrog till skattmästaren, GS och Marie Grönberg på kansliet att göra en arbetsbudget för 2016 som stämmer med kongressbeslutet, samt att dra upp riktlinjerna för Arbetsbudgeten 2016 och riktlinjerna ska redovisas vid FSsammanträdet i januari. FS uppdrog vidare till Helén Wallman att sammankalla utskotten för att gemensamt diskutera hur resurser kan omfördelas mellan utskotten för år Deponering av arkivet på Riksarkivet AG Historias arbete med arkivet på Brukshundklubbens kansli har kommit in i slutfasen. Möte har ägt rum med representanter från Riksarkivet då materialet gicks igenom och kostnader diskuterades. Förelåg förslag från AG Historia om deponering av Brukshundklubbens arkiv på Riksarkivet med avtalsskrivning under 2015 med leverans av de 20 löpmetrarna under FS beslutade i enlighet med förslaget. FS uppdrog till GS att administrera ärendet. 217 Firmateckning Med anledning av att nya generalsekreteraren Catrin Fernholm börjat, Katarina Swahn kommer tillbaka från föräldraledighet, Susanna Träskelin ska gå på föräldraledighet och Therese Palm ska börja arbeta på vår nya Assistanshundavdelning behöver firmateckningen uppdateras. FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Anders Dahlstedt (Ellös), 2:e vice ordföranden Tomas Knuutila (Nacka), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors), förbundets generalsekreterare Catrin Fernholm, samt Anne-Marie Folkesson då hon tjänstgör som stf GS, två i förening. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Katarina Swahn, samtliga var för sig. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Katarina Swahn, två i förening. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 14

4 Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/Assistanshund medel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg, och Therese Palm, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Susanna Träskelin, Lena Larsson och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, två i förening. Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Catrin Fernholm, Anne-Marie Folkesson, Yvonne Kåhed, Katarina Swahn och Agneta Olsson, samtliga var för sig. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. 218 Medlemsutveckling Förelåg rapport över antal medlemmar per Denna visade att det totala antalet medlemskap i organisationen var st (2014: st). Antal individer som var medlemmar i organisationen var st (2014: st) och antal medlemmar som betalade förbundsavgift var st (2014: st), familjemedlemmar st (2014: st) och st ungdomsmedlemmar (2014: st). Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar var 41 st. FS tackade för informationen. 219 Anmälan mot ordförande Förelåg inkommen anmälan från distrikt mot ordförande i lokalklubb som enligt anmälaren förskansat sig ur lokalklubbens kontantkassa. Den anmälde är även polisanmäld. Den anmälde har yttrat sig över anmälan. Svenska Brukshundklubbens Disciplingrupp har tagit del av samtliga handlingar och har därefter yttrat sig över anmälan. FS diskuterade Disciplingruppens yttrande. FS beslutade att anmäla ärendet till SKKs Disciplinnämnd. FS uppdrog till GS att skicka in anmälan. 220 Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken Arne Jonsson deltog varken i diskussion eller beslut. FS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt följande: Sommenbygdens BK Landskrona BK Landskrona BK Ann-Marie Andersson Bengt Ask Bengt Gillstedt Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 14

5 Landskrona BK Tollarps BK Åsele BK Surahammars BK Surahammars BK Arne Jonsson Malin Tillgren Barbro Axelsson Inger Jäder Mia Lagerholm Anmäldes vidare att 5 st förtjänsttecken i silver och 21 st förtjänsttecken i brons har delats ut. 221 SM-arrangemang Lydnad Förelåg en förfrågan från Utskottet för prov och tävling gällande en önskan om att FS beviljar ytterligare ett provår för förändrat genomförande av SM i lydnad. Förlängningen motiveras med att arrangörerna i tid måste få veta förutsättningarna. FS beslutade att bevilja ytterligare ett provår och att en utvärdering ska göras efter 2016 års arrangemang och då besluta utformningen för 2018 och framåt. FS uppmanade dock utskottet att vara lyhörda för önskemål från arrangörer och tävlande. 222 Utökad tjänst avdelning Prov och tävling Förelåg förslag att utöka Janna Nordins tjänst på förbundskansliet har från 50% till 75%. FS beslutade att tillstyrka förslaget och att tjänsten som innehas av Janna Nordin utökas till 75% med de förslagna arbetsuppgifterna gällande mässor, mästerskap och hemsidan. 223 Grafisk profil Förelåg förslag att Brukshundklubben utarbetar en grafisk profil under våren Brukshundklubben har i många år haft en splittrad grafisk profil, och det finns ett behov av att se över denna. Vi gör för närvarande två nya satsningar: utvecklingsprojektet och uppdraget som stödfunktion och kvalitetssäkring för service och signalhundar. Vårt ansikte utåt blir därför än mer synligt, och värdet av en enhetlig grafisk profil känns viktigt. Det finns därför behov att se över vår grafiska profil och uppdatera den till en modern, användarvänlig och enhetlig profil. FS beslutade att uppdra till den kommunikationsansvarige vid förbundskansliet att ta fram ett förslag på en ny grafisk profil. 224 AG Mondioring Regler SKK/CS har beviljat att Mondioring ska införas som provform från med en prövotid på två år. Det finns också ett uppdrag att SBK ska inkomma med ett regelverk till SKK/PtK. Förelåg förslag på uppdragsbeskrivning för AG Mondioring Regler. FS diskuterade innehållet i uppdragsbeskrivningen och uppdraget från SKK/CS. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 14

6 FS beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen och att komplettering av namnen görs snarast. 225 Klädlager FS diskuterade framlagt förslag på hantering av det lager med kläder som tidigare köpts in till våra landslagsrepresentanter och där kläderna inte passar in i nuvarande kollektion. FS beslutade att klädlagret skall säljas ut/delas ut bland de centrala funktionärerna. FS uppdrog till Anne-Marie Folkesson att administrera ärendet. 226 Sekretess/tystnadsplikt för föreningscoacher Föreningscoacher kan ibland stöta på uppgifter som kan vara skadliga i orätta händer för den medlem, klubb eller styrelse på alla plan i SBKs organisation som anlitar en coach. För att skapa trygghet hos den/de som kontaktar en föreningscoach när det gäller tystnadsplikt, men även som stöd för föreningscoacherna, har Utskottet för organisation diskuterat förslag på lösningar. FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag gällande sekretess/tystnadsplikt för varje enskild föreningscoach som kommer i kontakt med känsliga uppgifter. FS beslutade att bifalla förslaget med en mindre justering i den blankett som föreningscoacherna ska underteckna. FS uppdrog till Utskottet för organisation att informera samtliga föreningscoacher och att lägga ut informationen på hemsidan. 227 Förankra kärnvärden i samband med utvecklingsprojektet FS diskuterade av Utskottet för organisation framlagt förslag gällande förankring av kärnvärden i organisationen i samband med utvecklingsprojektet 100 år medlemmar. FS beslutade att bifalla förslaget FS uppdrog till Utskottet för organisation att ta fram underlag för att kunna arbeta med kärnvärden, samt ta fram en struktur för hur arbetet kring kärnvärden ska hållas levande i organisationen även efter arbetet som genomförs i samband med projektet 100 år medlemmar. FS uttalade också att det är viktigt att våra kärnvärden får en mer framträdande plats på hemsidan. 228 Instruktörer inom tjänstehund konsekvenser av ny version av Försvarsmaktens handbok om förmåner vid frivillig försvarsverksamhet Då Rolf Weiffert och Barbro Olsson lämnat sammanträdet tog Anders Dahlstedt över ordförandeklubban, och Arne Jonsson gick upp som ordinarie ledamot. Under januari månad kommer Försvarsmakten att fatta beslut om en ny version av Handbok Frivillig försvarsverksamhet Förmåner H FRIV Förmåner. Tomas Knuutila redogjorde för vad de nya riktlinjerna innebär för tjänstehundsverksamheten inom Brukshundklubben. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 14

7 FS diskuterade av Utskottet för samhällsnytta framlagt förslag om att inte följa H FRIV Förmåners riktlinjer om semesterersättning till instruktörer inom tjänstehundsverksamheten. FS beslutade att Brukshundklubben även i fortsättningen kommer att betrakta instruktörer inom tjänstehundsverksamheten som frivilliga och inte anställda. Därmed kommer ingen semesterersättning att betalas ut och Brukshundklubben blir då inte heller arbetsgivare för instruktörerna. FS beslutade vidare att berörda instruktörer ska få ta del av en särskild frivilligpolicy samt underteckna en skriftlig överenskommelse om frivilliguppdrag för att visa på att de är medvetna om dessa förhållanden. 229 Sammankallande Utskottet för avel och hälsa Då Ulrika Paulin har lämnat sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen, och även uppdraget som sammankallande i Utskottet för avel och hälsa, behöver en ny sammankallande utses till utskottet. Förelåg förslag från Verkställande utskottet (VU) om att FS utser Kirsten Wretstrand till sammankallande i Utskottet för avel och hälsa fram till kongressen Kirsten blir därmed adjungerad till förbundsstyrelsen i frågor som gäller Utskottet för avel och hälsa. FS diskuterade VUs förslag på ny sammankallande i Utskottet för avel och hälsa. FS beslutade i enlighet med VUs förslag. FS uttrycker samtidigt sitt stora tack till Ulrika Paulin för det arbete hon har gjort i FS och i Utskottet för avel och hälsa. 230 Revidering av MT Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. Brukshundklubben har fått dispens för att utvärdera och revidera sitt mentaltest (MT). Till årsskiftet 2015 ska ett utkast till MT skickas in till Svenska Kennelklubben. Förelåg förslag till ett utkast till reviderat MT från Utskottet för avel och hälsa. Utkastet består dels av reviderade moment och dels ett reviderat protokoll. Kirsten Wretstrand redogjorde för innehållet i utkastet till reviderat MT, samt för hur arbetsgruppen har arbetat med att få fram förslaget. FS diskuterade utkastet till reviderat MT, och uttryckte att man tycker att det ser mycket väl genomarbetat ut. FS beslutade att godkänna utkastet till reviderat MT. FS uppdrog till GS att skicka in utkastet till SKK/KHM före årsskiftet. 231 Ansökan ändring av särbestämmelser avseende känd mental status Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. På kongressen 2015 togs beslut om att krav på Känd mental status för avel skulle gälla för avelsdjur av bruksras fr.o.m gällande hundar födda fr.o.m För att detta ska kunna genomföras behöver Svenska Kennelklubbens Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 14

8 registreringsregler revideras, och det gällande hälsoprogrammet för mentalitet kompletteras med en ny text. Förelåg förslag från Utskottet för avel och hälsa till reviderad text till Särbestämmelser avseende känd mental status i SKKs registreringsregler. FS beslutade att godkänna förslaget till reviderad text. FS uppdrog till GS att skicka in ansökan om ändring av texten för Särbestämmelser avseende känd mental status till SKK före årsskiftet. 232 Championat och särbestämmelser Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. Svenska Kennelklubben har skickat information om att utställnings- och championatsreglerna kommer att låsas i en ny 5-årsperiod, och det finns möjlighet för specialklubbarna att ansöka om eventuella förändringar. Kirsten Wretstrand redogjorde för det bakomliggande arbetet till det förslag som Utskottet för avel och hälsa har arbetat fram. Förslaget innebär enhetliga regler för deltagande i bruksklass, gällande samtliga bruksraser. Utskottet har även lagt till meriter under samtliga raser, vilket inte fanns i tidigare regler. För erhållande av SEUCH innebär utskottets förslag att samma regelverk ska gälla för samtliga bruksraser, förutom de fem raser som har ett tillägg om godkänd mentaltest. FS diskuterade det inkomna förslaget från Utskottet för avel och hälsa. FS beslutade i enlighet med utskottets förslag. FS uppdrog till GS att skicka in Brukshundklubbens svar till SKK före årsskiftet. 233 Viltspårchampionat Chodský pes Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. Förelåg förslag från Utskottet för avel och hälsa om att tillföra rasen Chodský pes i championatsreglerna för att kunna bli viltspårchampion. FS beslutade i enlighet med förslaget. FS uppdrog till GS att skicka in ansökan till SKK så snart som möjligt. 234 Höjda anmälningsavgifter till utställning Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. Förelåg förslag från Utskottet för avel och hälsa om att höja de rekommenderade lägsta anmälningsavgifterna till utställning för 2016/2017 i enlighet med de höjningar som beslutats av Svenska Kennelklubbens Länsklubbsfullmäktige. För valpklass blir avgiften oförändrad (150 kr), medan övriga klasser höjs med 20 kr till 240 kr för veteranklass och till 300 kr för junior-, unghunds-, bruksprovs-, öppen- och championklass. FS beslutade i enlighet med förslaget. FS uppdrog till Utskottet för avel och hälsa att informera om avgiftshöjningarna. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 8 av 14

9 235 Mentalbanors placering Kirsten Wretstrand är adjungerad och föredragande. Förbundsstyrelsen har tidigare (FS ) fattat beslut om att mentalbanor som används inom Brukshundklubben ska placeras på allmän plats från Efter diskussioner under hösten föreslår Utskottet för avel och hälsa att FS upphäver detta beslut, och återremitterar frågan till utskottet för fortsatt beredning. Inga förändringar vad gäller mentalbanors placering kommer då att ske förrän tidigast efter FS beslutade i enlighet med förslaget. FS uppdrog till Utskottet för avel och hälsa att arbeta vidare med frågan, och därefter inkomma med ett nytt beslutsunderlag till FS. 236 Påföljd efter handling som strider mot Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben Förelåg beslut från utskottsgrupp angående funktionär som handlat i strid mot Brukshundklubbens Etiska policy. Funktionären tjänstgjorde som funktionär då en tävlande deltagare var funktionärens partner från samma hushåll. Funktionären och den tävlande har yttrat sig i ärendet och överklagat beslutet. FS diskuterade ärendet och lämplig påföljd. FS beslutade att riva upp beslutet om att hundens tävlingresultat stryks. FS beslutade vidare att funktionären får en erinran för handling som strider mot Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben. FS uppdrog till GS att kommunicera ut beslutet. FS uppdrog vidare till GS att skriva ett svar på inkommen skrivelse till styrelsen i berörd lokalklubb. 237 Rutiner vid disciplinanmälningar FS diskuterade med anledning av hanteringen av en inkommen anmälan vikten av att följa Svenska Brukshundklubbens fastställda rutiner vid anmälningar. (se Rutiner vid konflikt på hemsidan) FS beslutade med anledning av att den aktuella anmälan är anonym för FS, att anmälan återsänds till utskottet för komplettering, innan fortsatt handläggning är möjlig. FS uppdrog till GS att administrera ärendet. 238 Organisationskonferens 2016, distriktsforum och rasklubbsträff Då Rolf Weiffert och Barbro Olsson lämnat sammanträdet tog Anders Dahlstedt över ordförandeklubban, och Arne Jonsson gick upp som ordinarie ledamot. Organisationssekreteraren informerade om att inbjudan är utskickad och anmälningar kommer in. Sista anmälningsdag är den 13 december. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 9 av 14

10 Helén Wallman och Ingrid Bahlenberg presenterade ett förslag på agenda för helgen, samt de förslag på diskussionsfrågor som har inkommit. FS uppdrog till Helén Wallman och organisationssekreteraren att skicka ut förslag på agenda och diskussionsfrågor till alla inbjudna så snart som möjligt för att få synpunkter och ev. ytterligare förslag på ärenden att ta upp. FS uppdrog vidare till organisationssekreteraren att fråga Anne-Marie Folkesson om försäkringsläget. Information om försäkringar efterfrågas, och det vore bra om vi kan ha en informationsfolder klar till organisationskonferensen. 239 Uppföljning av tidigare omorganisation och organisation utifrån målet medlemmar Då Rolf Weiffert och Barbro Olsson lämnat sammanträdet tog Anders Dahlstedt över ordförandeklubban, och Arne Jonsson gick upp som ordinarie ledamot. Helén Wallman lyfte frågan om Utskottet för organisation ska arbeta vidare med en utvärdering av den senaste omorganisationen, samt frågan kring hur organisationen bör se ut utifrån målet 100 år medlemmar. FS diskuterade initiativet, vilket de tyckte var mycket bra. FS uppdrog till Utskottet för organisation att arbeta vidare med dessa frågor. FS uttryckte att det är viktigt att involvera GS i denna fråga för att få med kansliet. 240 Beslut från Disciplinnämnden Då Rolf Weiffert och Barbro Olsson lämnat sammanträdet tog Anders Dahlstedt över ordförandeklubban, och Arne Jonsson gick upp som ordinarie ledamot. Förelåg ingen ny information. 241 Digital lärplattform Nina Christoffersson redogjorde för besök hos Studiefrämjandet där hon fått information och provinloggning till Learnify. Det kommer inte att kosta någonting, och man kan ha hur många användare som helst. Studiefrämjandet ställer upp med en utbildningsdag, och det finns grundsupport att få på alla Studiefrämjandekontor. Anne-Marie Folkesson informerade om att en lärplattform även behövs för assistanshundprojektet som startar vid årsskiftet. FS uppdrog till Nina Christofferson att sammankalla ett par personer från varje utskott för att titta närmare på Learnify och se möjligheterna för sina respektive utskott. Beslut ska fattas vid FS-sammanträdet i januari. 242 Nya medlemskategorier Anne-Marie Folkesson redogjorde för de olika förslag på nya medlemskategorier som inkommit, och även frågan kring möjligheten att ha medlemskapsinbetalning via autogiro. Leverantören av Medlem Online, Multisoft, måste tillfrågas angående kostnader för att införa nya kategorier i medlemssystemet. FS uppdrog till GS att få fram ett kostnadsförslag till FS-sammanträdet i januari. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 10 av 14

11 243 Måluppföljning 2015, kommande mål 2016 FS diskuterade de befintliga målen, deras mätbarhet och hur man ska arbeta vidare med målen inför kommande år. FS uppdrog till GS och Ingrid Bahlenberg att ta fram en mall för hur man kan följa upp mätbarheten i målen för 2015, och skicka ut den till de som varit ansvariga för respektive mål vid årets FS-sammanträden. 244 Utvecklingsprojektet Olof Nordqvist gav en lägesrapport från rundresan till distrikten, vilken nu har kommit halvvägs. De distrikt som återstår kommer att besökas under januari-mars Olof var även med vid RAS/RUS-konferensen i november, där informationen för första gången riktades enbart till rasklubbarna. Olof har även medverkat vid konferens med distriktens utbildningsansvariga för hundägarutbildning. Olof Nordqvist upplever att det är otroligt inspirerande att komma ut och träffa klubbarna. Det är en stor öppenhet och efterfrågan på gemensamma lösningar ökar. Det är väldigt varierande med engagemanget runt om i landet, och det är viktigt att hålla koll på vilka som inte har deltagit, både vad gäller distrikt, ras- och lokalklubbar. Kunskapsbanken, med goda idéer och lösningar, finns nu publicerad på hemsidan. Avslutningsvis så måste utvecklingsarbetet bli en del av det naturliga arbetet när tiden för utvecklingsprojektet är slut. 245 Förslag till kongressen Barbro Olsson väckte frågan att det är viktigt att FS redan nu börjar tänka på vilka förslag man vill ta upp vid kongressen FS diskuterade olika förslag. Frågan kommer att diskuteras vidare vid FSsammanträdet i januari. 246 Information och rapporter Förbundsordföranden Förbundsordföranden Rolf Weiffert informerade om att han representerade FS vid RAS/RUS-konferensen i november. Rolf var mycket imponerande av hur Kirsten Wretstrand hanterade diskussionerna. Olof Nordqvist hade en genomgång av Utvecklingsprojektet, vilket var väldigt positivt. Rolf Weiffert informerade vidare om att han respresenterat FS vid Luleå Brukshundklubbs 80-årsjubileum. Rolf blev mycket väl omhändertagen, och själva jubiléet var mycket trevligt. FS-ledamöter Jan-Olof Säll informerade om att han har påbörjat en dialog med Missing people gällande sökhundar. Det vore bra om det kunde bli ett samarbete kring samhällsnyttiga hundar. Det finns ett jättestort behov, och det borde kunna ge många nya medlemmar. Jan-Olof Säll rapporterade vidare att det finns en potential angående att få in hundverksamhet på asylboendena med tanke på alla ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige. Lars Carlborg informerade om att han och Nina Christoffersson varit med på Olof Nordqvists möte med Gävleborgs- och Daladistrikten. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 11 av 14

12 Tomas Knuutila informerade om att han varit med på två möten med Olof Nordqvist, Uppland respektive Stockholm, vilket kändes positivt. Nina Christoffersson meddelade att hon deltagit vid Övre Norrlandsdistriktets samordningskonferens för att hjälpa dem med att få igång en hundägarutbildningsgrupp. Arne Jonsson meddelade att han hållit information om avtalsinstruktörer för Hallandsdistriktet, vilket blev mycket väl mottaget. Arne Jonsson informerade även om att han representerat FS vid SBK Halmstadavdelningens 75-årsjubileum. Både FSs närvaro och gåvan blev mycket uppskattade. Barbro Olsson meddelade att hon varit med på ett av Olof Nordqvists möten med distrikten. Det var ett mycket bra möte med många deltagare, många långväga. Barbro Olsson informerade vidare om att hon haft ett första möte med SKKs valberedning. Barbro har även ombesörjt att förslag på personer från Brukshundklubben skickats in till SKKs kommittéer, vilket har slagit väl ut. Generalsekreteraren GS meddelade att Personal: Lena Larsson börjar som vikarie för Susanna Träskelin den 7 januari Vikariatet sträcker sig till den 1 augusti Katarina Swahn kommer tillbaka från sin föräldraledighet den 4 januari Agneta Olsson tar då över som handläggare inom Utskottet för avel och hälsa. Therese Palm har fr.o.m årsskiftet uppdrag som handläggare för Assistanshundsverksamheten. Sanna Ameln arbetar nu 75 % av sin tjänst fr.o.m. 26/11, och Janna Nordin går upp med 25 % på Sannas tjänst. Sanna Ameln har gjort ett utkast till en folder om vår Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning, vilken kommer att tryckas upp. Den 10 december är det en workshop för kansliet kring utvecklingsprojektet. GS och Thomas Holmén ska göra en översyn av våra IT-system. Den 23 november var det ett möte på SKK med överrapportering kring assistanshundarna. Den 26 november var det möte med SVO (Samverkande organisationer), där bl.a. kostnader för medlemstidningar diskuterades. Anne-Marie Folkesson har blivit tillfrågad av Ulf Uddman om att vara suppleant för honom i DYN (Djurbranschens yrkesnämnd). GS har även varit med och presenterat sig vid Försvarsmaktsgruppens möte den 20 november, och Stockholmsdistriktets möte den 19 november. GS har många inbokade möten de närmsta månaderna. Utskotten Förelåg skriftliga rapporter från samtliga utskott. FS:s projektgrupper Medlemsutveckling Justeras: Ordförande Justerare Sidan 12 av 14

13 Jan-Olof Säll föreslog att gruppen vilar tills Olof Nordqvist är klar med sin rundresa för Utvecklingsprojektet. När rundresan är klar kan PG medlemsutveckling fasas in i projektet för att driva arbetet vidare. Alternativt kan gruppen läggas ned nu, så får något nytt startas senare vid behov. PG 100-årsjubileum Förelåg fråga från AG historia om Brukshundklubben ska ha en speciell logotyp i samband med 100-årsjubiléet. FS diskuterade förslaget och ställde sig positiva till det. FS uppdrog till GS att arbeta vidare med frågan om en jubileumslogotyp. Barbro Olsson meddelade att Blekingedistriktet har erbjudit sig att anordna ett stort, gemensamt SM 2018 med anledning av 100-årsjubiléet. Beslut angående detta ska fattas vid FS-sammanträdet i januari. AG historia Förelåg förslag från AG historia om att donera filmerna Sagan om Bamse till Kungliga Biblioteket. FS beslutade i enlighet med förslaget. FS uppdrog till AG historia att verkställa överlämnandet. Staffan Thorman rapporterade att han återinträtt i SKKs Kynologiska Akademi efter två års uppehåll. FS tackade för informationen. Rapport från kommunikationsmöten med distrikt och rasklubbar FS gick igenom uppkomna diskussioner och ärenden från den senaste omgången av kommunikationsmöten som genomförts med distrikt och rasklubbar. De sammankallande i utskotten upplever att mötena är oerhört uppskattade. FS tackade för informationen. 247 Inkomna skrivelser Förelåg inkomna skrivelser enligt: Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, nr Protokoll från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, nr Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, 2 okt 2015 Protokollsutdrag från Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté, nr Skrivelse från Närkedistriktet. FS uppdrog till GS att skriva ett svar. Tackkort från överbefälhavare Micael Bydén Tackbrev från Röda Korset FS noterade skrivelserna och lade dem till handlingarna. 248 Protokoll Förelåg inkomna protokoll enligt: a) Utskottet för hundägarutbildning, nr 3/2015 b) Utskottet för prov och tävling, nr 8/2015 c) Utskottet för prov och tävling, nr 9/2015 d) Utskottet för organisation, nr 3/2015 Justeras: Ordförande Justerare Sidan 13 av 14

14 FS beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 249 Omedelbar kommunikation av fastställda beslut I enlighet med Svenska Brukshundklubbens mål beslutade FS att följande beslut omedelbart ska kommuniceras ut i organisationen: Förelåg inga 250 Nästa sammanträde FS beslutade att genomföra nästa sammanträde den 29 januari 2015 kl. 09:00 på Radisson Blu Arlandia Hotel med efterföljande organisationskonferens. 251 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande för väl genomfört sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Jan-Olof Säll Agneta Olsson Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 14 av 14

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2014 Datum: 2014-10-03 Tid: 09:00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Åkerby Herrgård utanför Nora i samband med förbundets lärarevent

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2015 Datum: 2015-08-28--29 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: 09:00-11:45, 15:45-17:30 (fredag) 09:00-17:00 (lördag) Park Inn by

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2015 Datum: 2015-05-08 Tid: 09:00 17:00 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-10/11 Tid: 16.00 den 10 maj 2014 Plats: Skövde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2014 Datum: 2014-11-28 Tid: 09:00 17.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med förbundets verksamhetskonferens Närvarande: Ordförande Rolf

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2015 Datum: 2015-08-18 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Christer Lundberg Ragge Bergståhl Roffa Asplund Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 3/2014 Datum: 2014-03-10 Tid: 20:00-21:45 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Yvonne Ahlin (UG Agility)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 5/2016 Datum: 25 september 2016 Tid: Söndag kl 19-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Arne Jonsson Carina Andersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2014 Datum: 2014-09-09 Tid: 19:00-20:16 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg Dag Brück LET Andersson John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2011 Datum: 2011-11-12--13 Tid: 11.00 17:30 08.30-15.00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Staffan Thorman

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 4/2015 Datum: 2015-10-16 2015-10-17 Tid: 2015-10-16 20:30-23:00, 2015-10-17 09:00-10:45, 2015-10-17 12:30-14:00 49, 57 51 Plats: Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2010 Datum: 2010-01-22 Tid: 09:00 17:40 Plats: Scandic Star Sollentuna hotell, Stockholm Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2010 Datum: 2010-09-26 Tid: 10-16 Plats: Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Birgitta Forsberg Åsa Klint Ragnar Bergståhl Dag Bück Anna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2015 Datum: 2015-01-12 Tid: 19:30-22:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Maritha

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 4/2008 Datum: 2008-05-18 Tid: 15.00-17.30 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 3/2013 Datum: 2013-11-23 Tid: 10:00-16:00 Plats: Farsta, Svenska Brukshundklubbens Kansli Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 6/2009 Datum: 2009-08-28 Tid: 09:00 18:30 Plats: Elit Hotel Strandbaden i samband med SM i bruks och IPO Ange ev. nedan Närvarande: Ordförande Staffan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 4/2014 Datum: 2014-04-14 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 20:00-22:30 ca. Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Inga-Lill

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/6 SKK/UK nr 1-2017 1-21 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 2 februari 2017. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt (ordf),

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 3/

SKK/Assistanshundsrådet nr 3/ Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet 38-51 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 2 juni 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 1/2013 Datum: 2013-06-10 Tid: 19:00-21:15 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Ragnar Bergståhl LET Andersson Christer Lundberg Monica Eriksson,

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 2/2012 Datum: 2012 06 26 Tid: Tisdag 9.00-16.00 Plats: Tisnaren Apartments, Reijmyre Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Leif

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2013 Datum: 2013-11-29 Tid: 09:00-17:05 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Förbundskansliets lokaler i Farsta Ange ev. nedan Rolf Weiffert

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 9/2014 Datum: 2014-11-10 Tid: 20:00 22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Thomas Lundin (UG Lydnad)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Styrelsemöte 090421 18,30 Telemöte Närvarande: Rickard Fredriksson (RF) Ordförande Bengt Persson (BP) V.ordförande Maria Wilhelmsson (MW) Sekreterare Birgit Christensen (BC) Kassör Lena Ferm (LF) Ledamot

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-09--10 Tid: Kl. 09:00-18:30 den 9/4 Kl. 09:00-11:00 den 10/4 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll 1/2017 Datum: 2017-02-13 Tid: Kl. 19:00 21:30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Beatrice Palm (UG Rallylydnad) Emma

Läs mer

Mötesdatum 2011-04-05

Mötesdatum 2011-04-05 (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), (ledamot), 252. Mötets öppnande 252.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 252.2. Val av protokolljusterare utsågs

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-08 Tid: 20:00 21:30 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Inga-Lill Badh (UG Drag)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 3/2012 Datum: 2012-08-03-04 Tid: 13:00 Plats: Lövudden Mälarkonferens i Västerås Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 1/2014 Datum: 2014-04-04-05 Tid: Plats: Fredag kl 12.00 - lördag kl12.00 Scandic hotell i Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren (utom under 179- Registerkommittén), Veronica Nilsson, Ann-Git

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 SKK/KHM nr 7 2011 2011-12-01 184-200 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 1 december 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer