Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund Holmsten Bo Wiberg Barbro Olsson Ann Olsson t.o.m. 63 Ulf Wikström Mikael Cordéus 63 e - 65 f Från kansliet: Yvonne Brink Från 4 Övriga deltagare: Ange ev. nedan Vid protokollet: Barbro Olsson Postadress: Box 4, Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: Fax: Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: Brukshundservice Sverige AB:

2 58 Sammanträdets öppnande Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade detsamma öppnat. 59 Val av protokollsjusterare Bo Wiberg valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 60 Fastställande av dagordning Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning. 61 Föregående protokoll a) Protokoll nr 1, 2, 3 & 4/2012 Protokollen godkändes och lades till handlingarna. Maritha Östlund-Holmsten deltog inte i beslutet om protokoll nummer 4/ Ekonomi a) Utfallsrapport Förelåg utfallsrapport för helåret 2011 samt utfallsrapporter till och med februari. Utskottet konstaterade att vi gjorde ett mycket bra år 2011 med omfattande verksamhet och att vi höll oss inom budgetramen. 63 Utskottsgruppen Mental a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar 1 & 2/2012. Utskottet godkände minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna. b) AG Utveckling MH Inget att rapportera för tillfället. Gruppen ligger vilande tills att mentaltestdomarkonferensen är avhållen. c) AG rottweiler Ingen nytt att rapportera. Gruppen skall ha ett sista möte innan slutrapporten skrivs. d) Oacceptabelt beteende Förelåg information från SKK avseende två hundar som är avstängda under utredning (BV groenendal och tysk schäferhund), en hund för vilken avstängningen upphör (BV malinois) samt en hund som är permanent avstängd (tysk schäferhund). Utskottet noterade informationen samt uppdrogs till Yvonne Brink att vidarebefordra informationen till berörda rasklubbar. e) Dispensärenden MT i) För kort tid mellan provtillfällen, rottweiler Förelåg ett anmälningsärende för en hund som genomfört två stycken mentaltest med för kort tid mellan testen. Hundägaren har fått yttra sig i ärendet och önskar i det yttrandet att en dispens skall beviljas i efterhand. Utskottet diskuterade ärendet ingående och fastslog att även om en dispens hade inkommit i tid så fanns inte tillräckliga skäl för ett beviljande. Med grund i detta beslutade utskottet att föreslå att resultatet annulleras då regelverket inte följts. Uppdrogs till Yvonne Brink att meddela hundägaren samt SKK/PtK. f) Avauktorisation av mentalfunktionärer Förelåg ansökan från Fred Larsson, Christer Ericsson att bli avauktoriserade som mentaltestdomare och från Per-Olof Andersson att bli avauktoriserad som Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 7

3 mentaltestdomare och mentalbeskrivare. Utskottet beslutar bifalla deras begäran och tackar domarna för nedlagt arbete genom åren. Uppdrogs till Yvonne Brink att tillskriva de sökande om bifallet samt å SBK:s vägnar framföra ett varmt tack. Uppdras vidare till Yvonne Brink att meddela SKK samt berörda distrikt. g) Mentalbeskrivarkonferens Ann Olsson informerade om anmälningarna till det uppsamlingsheat som skall hållas sista helgen i april. Det är 11 stycken anmälda hittills och konferensen kommer därmed att avhållas. Plats och tidsschema meddelas i ett senare skede. h) Mentaltestdomarkonferens Förelåg information från Ann Olsson om den mentaltestdomarkonferens samt resursgruppsmöte som skall avhållas kommande veckoslut. Det är 64 deltagare anmälda plus 4 deltagare från Norge. Mentalgruppen tar hjälp av Martti Keskinen samt Sven- Einar Holmsten avseende de praktiska arrangemangen med banbyggande och hundmaterial. Utöver denna finns ett uppsamlingsheat med 7 deltagare senare i vår, i och med detta har i princip alla mentaltestdomare deltagit i konferensen vilket är mycket glädjande och bådar gott för kvalitetssäkringen. i) MT-protokoll Ann Olsson gav det glädjande beskedet att det nu finns protokoll som fungerar och som kan beställas i SBK-shopen. j) MH- och MT-arrangemang Yvonne Brink och Ann Olsson är i slutfasen med det dokument som skall distribueras till rasklubbar, distrikt och lokalklubbar angående arrangemang av uppfödar-mh samt uppfödar-mt. Utskottet får dokumentet för påseende innan det skickas till berörda klubbar och distrikt. k) Mentalbeskrivning för American Pit Bull Förelåg en förfrågan från en representant för American Pit Bull om möjligheten att få mentalbeskriva rasen för att kartlägga den mentala statusen. Utskottet diskuterade frågan noga men beslutade att bordlägga densamma till det fysiska mötet i maj. Uppdras till Yvonne Brink att meddela Peter Rimsby samt skriftställaren att vi återkommer med beslut i maj. Det finns då också möjlighet för skriftställaren att komma in med mer underlag i frågan. l) Protokollsutdrag SKK/KHM Förelåg ett protokollsutdrag från SKK/KHM avseende ett godkänt konferensbidrag för mentalbeskrivarkonferenserna. Utskottet noterade informationen och lade den till handlingarna. m) Kostnadsanspråk från Briardklubben Förelåg ett kostnadsanspråk från Briardklubben avseende kostnader som de haft i samband med ett MH som ställdes in i samband med den avstängning som klubben fick förra året. Utskottet diskuterade rimligheten i anspråken och kan inte se full relevans i de redovisade siffrorna. Utskottet beslutade att ersätta Briardklubben för de utlägg de haft för mat till funktionärerna samt hyran till Tollarp mot uppvisande av verifikat eller kvitton. Uppdras till Yvonne Brink att tillskriva Briardklubben om beslutet. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 7

4 n) Ordlista mentalitet Utskottet diskuterade den ordlista om mentalitet som finns på SKK:s hemsida. Ordlistan är mycket bra och utskottet uppdrog till Yvonne Brink att ordna en länk från SBK:s hemsida till denna ordlista. o) Överklagan av beslut Förelåg en överklagan avseende ett utskottsbeslut om att ej godkänna ett resultat från en mentalbeskrivning, protokoll 2011/11 174e. Utskottet diskuterade ärendet ingående återigen men finner ingen anledning att ändra tidigare fattat beslut. Uppdras till Yvonne Brink att meddela GS Peter Rimsby samt att översända alla handlingar i ärendet. p) Möjlighet att erhålla titel retroaktivt Förelåg en fråga från en medlem om man kan få titeln korad retroaktivt då kravet på fria höfter nu är borttaget. Svaret på frågan är nej då regelverket gäller för resultat från prov genomförda från Uppdras till Yvonne Brink att svara medlemmen. q) Övriga frågor. Förelåg information från Ann Olsson om en dementering av påståenden som finns ute i organisationen att antalet mentaltestade hundar minskat i och med införandet av det nya testet. En genomgång av antalet mentaltestade hundar visar att frekvensen inte minskat. Utskottet tackar för en snabb och konstruktiv avrapportering 64 Utskottsgruppen Exteriör a) SRD-utvärdering Kontakt tagen med berörda rasklubbar med en önskan att de skall skicka in en sammanställning av de exteriörbeskrivningar som är gjorda på respektive ras så att dessa kan användas som en jämförelse mot SRD-utlåtanden samt skrivna utställningskritiker. b) Exteriördomarkonferens De rasklubbar som är aktuella inför höstens exteriördomarkonferens har fått påminnelse om att det är hög tid att färdigställa raskompendier och om att presentatörerna med fördel skall vara exteriördomare. Bo Wiberg kommer att kalla konferensledningen till ett möte för att fastställa program och tidsschema. c) Exteriörbeskrivarutbildning Det första utbildningstillfället var den mars i Södertälje med tolv deltagare. Till framtida utbildningar måste förkunskaperna diskuteras då det är en krävande utbildning där det är viktigt att deltagarna har tillräckliga kunskaper så att man kan tillgodogöra sig den information och kunskap som delges. Utskottet är mycket nöjda med Yvonne Brinks och Bo Wibergs insatser och har förstått att deras roller i utbildningen är mycket uppskattade. d) Exteriörbeskrivning Briardklubben Utskottet har gjort en egen utredning av ärendet och resultatet av denna har skickats till SKK/KHM som ett förtydligande till tidigare insänt svar på fråga från SKK/KHM. Utskottets skrivning är sammanställd utifrån de yttrande som kommit från klubben och beskrivarna. Beslut i frågan kommer att tas i SKK/KHM. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 7

5 e) Övriga frågor i) Hårlagsklassificering tysk schäferhund Schäferhundklubben kommer att arrangera en hårlagsklassificering och exteriörbeskrivning i västra distriktet under våren. 65 Utskottsgruppen Avelssamordning a) Minnesanteckningar Förelåg minnesanteckningar från rasklubbsträffen. Utskottet tackade för dessa och lade dessa till handlingarna. b) Icke hänvisning/åter hänvisning Förelåg information om en kennel som åter har fått hänvisning. Utskottet noterade informationen och lade den till handlingarna c) RAS/RUS-konferens Förelåg en lägesrapport från Ulf Wikström om planeringen inför RAS/RUSkonferensen. Utskottet har tagit del av programmet och konstaterar att det är ett fylligt program med intressanta punkter. Inbjudan till klubbar och distrikt har gått ut. d) Temautbildning avelsfunktionärer Utskottet har fått meddelande från SKK att det inte fanns plats till SKK:s temautbildning hundars mentalitet, för de personer som vi anmält. På förekommen anledning uppdras till Yvonne Brink att kontakta SKK med önskan om ett förtydligande varför vi fått det svaret då vi ändå är den största specialklubben och ämnet mentalitet är i allra högsta grad ett område där SBK har stor verksamhet. Utskottet har ändå fått besked om att Ulf Wikström har fått plats som reserv vilket är glädjande. e) Rasklubbsträffar Utskottsgruppen planerar för träffarna i samband med RAS/RUS-konferensen och kongressen. Ett program för träffen i samband med RAS/RUS-konferensen presenterades medan programmet inför träffen i samband med kongressen ej är helt färdigt ännu. f) Protokollsutdrag från SKK Förelåg protokollsutdrag från SKK/AK angående ansökningar ur SKK:s Forskningsoch Utvecklingsfond. Svenska Dobermannklubben har fått avslag på en ansökan om bidrag till klubbens DCM-fond medan Svenska Boxerklubben fått förlängd dispositionstid till för medel beviljade till forskningsprojektet om renal dysplasi hos boxer. Utskottet noterade informationen och lade den till handlingarna. Uppdras till Yvonne Brink att vidarebefordra informationen till berörda rasklubbar. g) RAS Förelåg ett reviderat RAS från Svenska Kelpieklubben. Utskottet vill skicka sin uppskattning till klubben för ett mycket bra och informativt RAS. Utskottet beslutade godkänna dokumentet och skickar det vidare till SKK för fastställande. Uppdras till Yvonne Brink att ombesörja beslutet. Ulf Wikström deltog inte i detta beslut. h) Mentalindex collie Förelåg information om att mentalindex för collie är klart och ligger på collieklubbens hemsida. Frågan tas upp och diskuteras vidare på utskottets möte i maj. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 7

6 i) Forskningsprojekt SLU Förelåg information om pågående forskningsprojekt. Ärendet bordlägges till kommande möte. j) Ersättning för Lathundskurs Förelåg en förfrågan från Beauceronklubben om att ersätta en medlem som gått utbildningen på egen bekostnad och som sedan fått uppdraget att handha Lathunden och rasdata för Beauceronklubben. Utskottet beslutade att bevilja ansökan under förutsättning att en licensöverenskommelse skrivs. Uppdrogs till Yvonne Brink att tillskriva klubben och uppmana dem att skicka in en överenskommelse för Lathunden med medlemmen som utpekad nyttjare av licensen, efter det kan utskottet återbetala kurskostnaden. k) Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger Utskottet tackade Ulf Wikström för rapporten. 66 Utskottsgrupper allmänt a) Arbetssätt och struktur Utskottets arbetssätt och struktur skall diskuteras under det fysiska mötet i maj. Maritha Östlund-Holmsten och Barbro Olsson har uppdraget att ta fram underlag till dessa diskussioner. Punkten bordlägges till nästa möte. Arbetsgrupper 67 Lathunden a) Lägesrapport Barbro Olsson informerade kort om läget med Lathunden. Allt fungerar bra och gruppen jobbar på med uppgifterna med stort engagemang. 68 AG SBK-raser Ärendet bordlägges fortsatt så att hela utskottet kan läsa in sig på projektbeskrivningen. Bemanning och delmål skall diskuteras på nästkommande möte. 69 Körung a) Lägesrapport Inget nytt att rapportera. b) Ansökan UHP provledare/domare Föreligger ansökan om auktorisation som UHP-domare för Hans Grimmeviken och Thomas Larsson samt Mikael Cordéus och Lisa Mistblinde som UHP-provledare. Utskottet beslutade bevilja de kompletterande ansökningarna. Uppdrogs till Yvonne Brink att ombesörja att erforderliga handlingar tas fram och tillsänds berörda parter. c) Avauktiorisation Förelåg ansökan från Håkan Karlsson om att få blir avauktoriserad som UHP-domare. Utskottet beslutar bifalla hans begäran och tackar honom för nedlagt arbete genom åren. Uppdrogs till Yvonne Brink att tillskriva den sökande om bifallet samt å SBK:s vägnar framföra ett varmt tack. Uppdrogs vidare till Yvonne Brink att meddela SKK samt berörda distrikt. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 7

7 70 Vallhundsgrupp Gruppen har lämnat en lägesrapport till SKK/PtK vilket kommittén har behandlat med mycket positiva ordalag på deras senaste möte. Utskottet är mycket nöjt med det arbete som gruppen utfört och ser fram emot deras fortsatta arbete. 71 Funktionsprov Inget nytt att rapportera. 72 Friskvård a) Hund och Hälsa Maritha Östlund-Holmsten har haft kontakt med Ann Essner om en motsvarande konferens längre norrut. Ann Essner har efter det haft informella kontakter med avelssamordningsgruppen vilka skall formaliseras inom kort. Övriga ärenden 73 Protokoll från SKK Förelåg protokoll från SKK/CS nummer 1/2012 samt protokollsutdrag från SKK/PtK nummer 1/2012. I protokollet från SKK/CS 25 c diskuteras tjänstehundsaveln och att SKK/CS anser att förslaget är provocerande. Detta område berör utskottets verksamhet i allra högsta grad och utskottet kommer därmed att bevaka den fortsatta utvecklingen mycket noga. Utskottet noterade informationen och lade dessa till handlingarna. 74 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen med måluppföljning skall lämnas inför varje FS-möte. Dokumentet läggs löpande upp i arbetsrummet och det är allas ansvara att fortlöpande kontrollera och komplettera dokumentet. 75 Uppdragslistan Ärendet bordlägges till nästa möte. 76 Nästa möte Nästa möte är ett fysiskt möte i Söderhamn 4 6 maj. 77 Mötets avslutande Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten tackade de närvarande för ett mycket bra och effektivt möte med konstruktiva diskussioner. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Barbro Olsson Mötesordförande Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS). Justeras: Ordförande Justerare Sidan 7 av 7

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89

SKK/CS nr 3-2014 2014-06-11-12 59-89 Sida 1/28 SKK/CS nr 3-2014 59-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse 2014-06- 11-12 på Krägga Herrgård, Bålsta Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011.

Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. 2011-01-31 Här kommer klubbstyrelsens förslag till nya rasspecifika avelsstrategier inför Goldenfullmäktige 2011. RAS är en benämningen på ett större dokument som består av olika delar. Dels den korta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. CS nr 3/2010 2010-06-15 62-84 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer