Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II"

Transkript

1 Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1

2 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5 AKTIVITETER...5 KOMMUNER OCH MYNDIGHETER...5 BOSTADSBOLAG...7 BILPOOLSOPERATÖRER...7 EFFEKTER...8 AVSLUTANDE ORD...8 2

3 Sammanfattning Forum för fler bilpooler del II har pågått mellan februari 2007 och årsskiftet mot Syftet har varit att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler ska gå framåt i Skåne. Projektet har i stor utsträckning fokuserat på individuella samtal och att vara resursperson inom området. Under året har antalet poolbilar i Skåne ökat från 20 till 38 och antalet medlemmar från cirka 300 till cirka 480. Flera kommuner har tittat på upphandling som en bra åtgärd och medvetenheten om bilpooler har ökat bland aktörerna under året. Bakgrund Bilpooler Bilen har en rad fördelar, inget enskilt transportsätt har en sådan flexibilitet. Men alla bilar sammanslaget, massbilismen, har absolut sina baksidor. Problemen är allt från den globala klimatförändringen till lokala frågor som kväveutsläpp och trängsel, inte minst när bilen står parkerad. Med bilpooler betalar man som användare en relativt hög rörlig kostnad och en låg fast kostnad. Bilägare har oftast den omvända kostnadsbilden med hög fast kostnad och låg rörlig, något som uppmuntrar användning av bilen. För att skapa ett hållbart transportsystem räcker det inte med de muskeldrivna färdsätten och kollektivtrafiken. För att nya transportsystem på allvar ska kunna konkurrera med den allt mer omfattande privatbilismen måste bilen finnas kvar, men bara användas i de lägen där dess fördelar är mest uppenbara, exempelvis till storhandling, skrymmande last eller fritidsresor. Vid pendling till och från jobbet fungerar cykel och kollektivtrafik i de flesta fall utmärkt. Bilpooler är ett alternativ som har bilismens fördelar men leder till att många nackdelar undviks, för privatpersoner såväl som för företag. Bilpoolsstrategi för Öresundsregionen Under 2005 tog Miløre Centre fram Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen 1 tillsammans med aktörer som identifierats som viktiga för bilpoolsutvecklingen i Skåne. För att driva på utvecklingen i önskad riktning och som en fortsättning på strategin startades 2006 Forum för fler bilpooler i Skåne. Syftet med forumet var att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler skulle gå framåt i regionen genom att skapa samarbeten mellan viktiga aktörer och bilpoolsoperatörer. I strategin slås fast att projektet ska vara Sumoinspirerat och inte direkt arbeta mot de slutgiltiga målgrupperna, det vill säga kommunanställda, kommuninnevånare, kollektivtrafikresenärer eller boende, utan målgrupperna för forumet är på organisationsnivå: kommuner, kollektivtrafikhuvudmän, bostadsföretag samt övriga regionala och statliga organisationer. Tabell 1 visar de åtgärdsförslag som kopplades till aktörerna i Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen. Tabell 1. Åtgärdsförslag Kommuner Kollektivtrafikhuvudmän Bostadsföretag Övriga reg. Och statliga org. 1. Införa bilpool i policydokument X X X X 2. Lösa delar av eget resande med bilpool X X X X 3. Reducerat p-behovstal när det finns bilpool X X 4. Låta bilpooler få enklare tillgång till fasta p-platser X X 5. Samarbete bostadsföretag bilpool X 6. Samarbete kollektivtrafik bilpool X 7. Effektiv marknadsföring X X X X 1 Rydén, Christian, Rapport 2005:1 Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen, Trivector Traffic 3

4 Forum för fler bilpooler i Skåne del I För att arbeta vidare med den kommunikativa delen av Forum för fler bilpooler i Skåne anställdes undertecknad den 28 juni 2006 för att arbeta fram till årsskiftet. Målet för anställningen var att arrangera en workshop för kommuner, myndigheter och Skånetrafiken och två workshops för bostadsbolag. Dessutom skulle löpande kontakt hållas med aktörerna. Inom projektet skulle också en studieresa till Bremen arrangeras och en rapport om samarbeten mellan bostadsbolag och bilpoolsoperatörer och mellan kollektivtrafiken och bilpoolsoperatörer skrivas. För dessa uppgifter anlitades Trivector. Studiebesöket i Bremen genomfördes september 2 och rapporten Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika 3 kom ut i oktober Forum för fler bilpooler i Skåne del II Vid årsskiftet 2006/2007 gick Miløre Centres verksamhet upp i Hållbar Mobilitet Skåne. Forum för fler bilpooler i Skåne fick fortsatt finansiering för ytterliggare ett år och del två i projektet kunde inledas. Följande rapport är en utvärdering av denna del. Mål Målsättningen med projektet var följande: 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Minst två lokala möten i kommuner Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Minst två mindre kommuner har inlett en process för offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Utvärderingsmetod Forum för fler bilpooler är planerat redan ifrån början för att kunna utvärderas enligt Vägverkets System för utvärdering av mobilitetsprojekt, Sumo. Utvärderingsmetoden är speciellt utformad för mobilitetsprojekt vars mål och resultat kan vara svåra att mäta. Systemet bygger på ett antal nivåer som följer på varandra enligt standardiserat bokstavssystem från A till I, plus bakgrundsfaktorerer, där A till D täcker projektets insatser, de så kallade tjänsterna, och E till G tar upp målgruppens insatser, de så kallade erbjudandena. H och I mäter slutligen effekterna på individuell nivå och systemnivå. 4 Hela projektet sammanfattas i tabellform med tillhörande analysnivåer i bilaga 1. Yttre faktorer Bilpooler har objektivt sätt bäst förutsättningar att vara framgångsrika i områden med stor trängsel och god tillgång till kollektivtrafik och cykling. I alla kommuner pågick arbete med bilpooler för allmänheten redan innan Forum för fler bilpooler i Skåne del I drogs igång. I alla målgruppskommuner, utom i viss mån i Lund som hade relativt många poolbilar inom sina gränser, var arbetet i någon form av inledningsfas. Bland bostadsbolagen fanns i många fall även där samarbeten initierade. En viktig faktor för arbetet i Malmö var att Sunfleet Carsharing är med i Civitas Smile och har inom det projektet förbundit sig att etablera fem platser med sammanlagt minst femton poolbilar. 5 När del två startade fortsatte i stort sett arbetet med de redan inledda kontakterna. Under perioden har ett ökat intresse för klimatfrågorna och för bilpooler varit en positiv yttre faktor att ta till vara på. 2 En dokumentation från resan finns på Miløre Centres/HMSkånes hemsida. Arrangör var Lena Fredriksson, Trivector Traffic. 3 Fredriksson, Lena och Evanth Katarina, Rapport 2006:1 Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika, Trivector Traffic. 4 Vägverkets publikation 2004:98 Sumo System för utvärdering av mobilitetsprojekt 5 4

5 Nuläge Innan vi går vidare på projektets tjänster, erbjudanden och resultat kommer här nuläget hos aktörerna, men också hur situationen var då forum för fler bilpooler del I inleddes på sommaren Tabell 2. Bilpoolsfrågan innan forum för fler bilpooler drogs igång och idag, årsskiftet 2007/2008 Aktör Sommaren 2006 Nu Helsingborg Fick beslut från Kommunfullmäktigt Mars 2006 att upprätta en kommunal bilpool med möjlighet för anställda att använda efter arbetstid. En konferens om optimerade tjänsteresor kommer att hållas i mars som förhoppningsvis sätter fart på alla aktiviteter på en gång: Sunfleet och Volvo green car drive etablerar sig samt kommunen inleder sin upphandling efter omorganiseringen. Kristianstad Hade en intern bilpool med DriveIt installerat. Skånes bilpool har en bil. Kommunen ska få ut sin Lund Malmö Användes till viss del av ABK. Tekniska förvaltningen har haft med bilpooler i sitt MM-arbete länge. Lunds bilpool fanns etablerad med strax under 10 bilar. Kommunen hade planer på upphandling. De hade också ett samarbete med Sunfleet inom Civitas Smile. Augustenborgs bilpool var på väg mot konkurs. upphandling i början av Lunds kommun har skickat ut information till företag i närheten av bilpoolerna. Lunds bilpool har växt och Sunfleet har etablerat sig i staden. Bil- och cykelpool kommer förhoppningsvis med i resepolicyarbetet. Mp kanske tar bilpooler som en stor fråga. De har lite lätt börjat titta på parkeringsfrågan, som måste lösas. Skånetrafiken Skånetrafiken har sagt att de vill ha med bilpooler i ett senare skede Fortfarane bilpoolssamarbete i ett senare skede. Preliminärt årrskiftet 2008/2009. Länsstyrelsen Har en intern pool med tjänstebilar. Poolen kan komma att drivas i privat regi till Region Skåne Inledde ett arbete med att samla bilhanteringen. Bilhantering (och -inköp) är samlat. Extern leverantör kan komma att bli aktuell som en del av omfattande effektivisering och outsourcing. Bostadsbolagen LKF, MKB och helsingborgshem hade någon form av samarbete, men det var relativt passivt, förutom LKF som nyttjade en av Lunds bilpools bilar. MKB har sagt att de vill erbjuda bilpool till sina studenter. Inget speciellt har egentligen hänt, förutom att intresset för möjligheten väckts. Sunfleet Carsharing Sunfleet hade fem bilar i Malmö och personalomsättningar. Nu har Sunfleet 17 bilar i Malmö och 2 i Lund. De växer snabbt. Lunds bilpool Lund bilpool hade nästan 9 bilar och svårt internt. Nu har de 13 bilar och en effektiv intern organisation. Samarbetsavtal med Skånes bilpool och Köpenhamns bilpool pågång. Skånes bilpool De hade 3 bilar i Dalby och Helsingborg. Nu har de sex bilar i Dalby, Helsingborg, Malmö och Kristianstad, en ny proffsigare hemsida och ett stundande samarbetsavtal med Köpenhamns och Lunds motsvarande organisationer. Aktiviteter Kommuner och myndigheter De fyra folkrikaste kommunerna i regionen har deltagit i projektet: Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad. Myndigheter och övriga organisationer som var med i målgruppen var Vägverket Region Skåne, Region Skåne och Skånetrafiken. Kommuner likväl som myndigheter (eller företag) kan främja bilpoolsetableringar i sina omgivningar genom att själva upphandla tjänsten och låta andra nyttja bilarna på kvällar och helger. Kommuner kan dessutom också främja etableringar av bilpooler inom sina geografiska gränser. I Skåne har ingen kommun en externt upphandlat bilpoolstjänst till de kommunala förvaltningarna, men många är intresserade då de inser att de har dålig koll på sin fordonsflotta och milersättningar för privatbilar. Antalet poolbilar som finns i kommunerna i dagsläget (den 1 november 2007) sammanfattas i tabell 3 nedan. Detta gäller bara bilpooler som är öppna för allmänheten helt eller delvis. Interna företags- eller förvaltningspooler räknas inte. Antalet medlemmar har ökat med drygt 60 procent och antalet bilar med 80 procent sedan Forum för fler bilpooler del II inleddes. Målet på 50 bilar i Skåne till årsskiftet 2007/2008 har inte nåtts, däremot finns 38 bilar och mycket är på gång inom området. 5

6 Tabell 3. Bilpoolsutvecklingen kommun- och organisationstypsvis december Sifforna, i synnerhet vad gäller antalet medlemmar är inte exakt, utan ett cirkatal. Kommun Kooperativa Kommersiella Summa Hushåll Bilar Hushåll Bilar Hushåll Bilar Malmö Lund Helsingborg Kristianstad Summa Tjänster och erbjudanden Jag har haft löpande kontakt med kommunerna. Årets arbete har inte, som del ett i projektet, fokuserat så mycket på workshops, utan mer på personliga möten och att skapa underlag för att förenkla deras arbete. Tabell 4. Vad jag har erbjudit för tjänster och vad de i kommun- och myndighetsaktörsgruppen har gjort. Stad Tjänst Erbjudande Helsingborg I Helsingborg har jag följt utvecklingen med deras upphandling, även om det inte har varit så mycket att göra då de har sin omorganisering först. Förhoppningen är att deras arbete ska dra igång i samband med en konferens vi arrangerar tillsammans i mars Kristianstad Lund Malmö Skånetrafiken Länsstyrelsen Region Skåne Jag har haft information till allmänheten om att starta en bilpool då öppna bilpooler saknades i kommunen tidigare. Angående upphandlingar har jag inte behövt göra så mycket mer än att bistå med lite underlag då och då och önska lycka till. Jag har haft löpande kontakt med Lund, Initierat ett möte mellan Lunds kommun och Sunfleet och föreslagit inriktning på satsningar. Malmö är den stad jag har arbetat mest med. Jag har bistått med info och underlag i den mån det kan vara intressant, exempelvis en målbild för att tre procent av stadens invånare är medlemmar i bilpooler. Jag har informerat dem som ringer nyinflyttade och jag har haft en presentation för trafikmiljöprogrammets styrgrupp och ytterliggaren för de miljöpartister som sitter i relevanta nämnder. Jag har försökt lyfta bilpoolsfrågan för Skånetrafiken. Jag har också varit på UITP-konferens i Bryssel om samarbeten mellan bilpooler och kollektivtrafiken. Jag har haft kontakt med Länsstyrelsen efter att Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en upphandling av extern bilpool och fått indikationer på att den skånska motsvarigheten kan vara intresserad av något liknande Jag har erbjudit mig att hjälpa till i det arbete som redan bedrivs för att effektivisera fordonshanteringen. Jag har haft ett inledande möte och presenterat fördelarna med öppet bilpool Helsingborg stad ska tillsammans med miljöstrategiska på Campus och HMSkåne arrangera en konferens om optimering av företags transporter. Klimatkansliet har verkat för att bilda underlag för att en bilpools ska etablera sig i kommunen. Skånes bilpool etablerade sig efter detta och har nu en bil. En förfrågan om upphandling av bilpool för förvaltningarna kommer förhoppningsvis ut i början av Lund är den stad som genom Lunds bilpool och tidigt engagemang från kommunen har bäst täckning av bilpoolsbilar av de skånska kommunerna. De har via utskick hjälpt Lunds bilpool och Skånes bilpool att få företagsmedlemmar genom ett utskick till 1000 företag. Malmö är den stad som objektivt sätt har mest att vinna på att arbeta med bilpooler. Gatukontoret arbetar dels med hur bil- och cykelpooler kan vara bra för tjänsteresorna. De arbetar också med att underlätta för bilpoolsetableringar inom kommunens gränser, i början av 2008 kommer en riktad informationsinsats mot ett speciellt område kring en etablering att genomföras. De i Skånetrafiken som jag har varit i kontakt med har varit tydliga med att säga att samarbeten med bilpoolsoperatörer inte kommer att vara intressant förrän det nya biljettsystemet fungerar på ett tillfredställande sätt. Der rör sig om årsskiftet 2008/2009 tidigast. Troligtvis införs externt upphandlad bilpool. De arbetar med att centralisera fordonshanteringen. En eventuell extern upphandling kommer senare. 6

7 Bostadsbolag Bostadsbolag är med som nyckelaktörer vid bilpoolsetableringar på grund av att de kan minska behovet av parkeringsplatser och frilägga ytor som kan användas till mer kreativa och lönsamma ändamål. Att kunna erbjuda bil kan också ses som en värdeadderande tjänst till de boende. Det är skillnad om bilpoolsetableringarna ska ske i redan etablerade områden där trängsel främjar alternativa billösningar eller om det handlar om nyetableringar där bilpoolsetableringar kan användas för att minska parkeringsbehovstalet. I det första fallet kan bostadsbolagen egentligen mest bara hjälpa till med marknadsföring och parkeringsplats. I det senare fallet kan bostadsbolagen, eller byggherrarna, ha mer att tjäna då de kan planera det aktuella området tätare. Tjänst och erbjudande Bostadsbolagen i målgruppen var Lunds kommunala fastighets AB, Malmö kommunala bostäder AB, AB Helsingborgshem, AB Kristianstadsbyggen, Stena Fastigheter, HSB och Riksbyggen samt bostadsbolag som har hus i närheten av var bilpooler redan finns etablerade. Nu när det finns betydligt fler poolbilar än när projektet startade, i synnerhet i Malmö, blir arbetet mer tacksamt eftersom bostadsbolagen inte behöver garantera täckning. På grund av strukturella hinder i form av problem med parkeringsplatser, att det funnits för få bilar och brist på intresse från målgruppen har bostadsbolagsgruppen kommit lite i skymundan i projektet. Det som har gjorts är att MKB har inlett planer på att samarbeta med bilpoolsoperatören Sunfleet, men de planerna har inte gått i hamn riktigt än. Jag har efter tips från Benny Thell på Stena fastigheter diskuterat med Trygga Möllevången om att ha med bilpool som ett socialt projekt i södra innerstaden. De har visat intresse, men inget konkreta har kommit ut ur det. Om Skånes bilpool får pengar från Malmö Stads miljöanslag (som Trygga Möllevången också får pengar ifrån) kan det komma att bli mer intressant och konkret. I samband med att bilpool.nu kommer att få aktuell information kommer ett utskick i någon form att gå ut till utvalda bostadsbolag. Bilpoolsoperatörer De bilpooler som finns i Skåne och som är öppna för allmänheten är Sunfleet Carsharing, Lunds bilpool och Skånes bilpool. Tabell 4 visar antalet bilar och medlemmar fördelat mellan dem. Tabell 5 visar operatörernas verksamhetsområde. Tabell 4 Antalet poolbilar och medlemmar per bilpoolsoperatör. Medlemsantalet och jämförelsetalet är cirkaantal. Tabell 5 Städer där operatörerna är verksamma Operatör Bilar Medl. Medl./bil Operatör h-borg K-stad Lund Malmö Lunds bilpool Lunds bilpool Skånes bilpool ,9 Skånes bilpool Sunfleet ,8 Sunfleet Carsharing Summa ,41 Summa Tjänst och erbjudande Av bilpoolsoperatörerna har jag mest haft kontakt med Sunfleet Carsharing. Detta eftersom de är den enda fullserviceoperatören i regionen. Jag har även haft mycket kontakt med Skånes bilpool eftersom de har potential att växa, men skulle behöva en annan framtoning och bokningssystem. Lunds bilpool har jag haft viss löpande kontakt med. De växer dessutom snabbt och har kommit till en nivå där de bör överväga en anställd för ytterligare expansion. Under projekttiden har Sunfleet ställt ut alla 15 bilar som förpliktigat enligt Civitas Smile i Malmö. De har dessutom ställt ut två bilar i Lund. Sunfleet har, trots Volvo och Hertz i ryggen, begränsade resurser till marknadsföring. 7

8 Skånes bilpool har jag försökt lyfta så gott jag har kunnat, exempelvis genom att försöka få tag på parkeringsplats och bidrag från olika fonder. Bidrag till nytt bokningssystem har de tackat nej till men ett bidrag till en satsning i Malmö är på gång. Ny hemsida är också gjord. Ett nytt bokningssystem, samma som Københavns Delebiler, är också på gång till bilpoolen. Genom dessa insatser kan förhoppningsvis Skånes bilpool växa till en aktör som andra, exempelvis Skånetrafiken, kan samarbeta med i framtiden. Jag har även varit med i Köpenhamn på möte mellan Københavns Delebiler, Lunds bilpool och Skånes bilpool om samarbete dem emellan. Effekter Vad kan man då säga om de långsiktiga förändringarna av projektet? Det är givetvis inte möjligt att se några bestående effekter av det här korta projektets enskilda arbete om man ser till permanenta förändringar och/eller till systemförändringar. En prognos för framtiden är att flera skånska kommuner kommer att effektivisera delar av sin bilhantering efter upphandling av hela tjänsten och inte bara av bilarna. Inom tio år är det inte omöjligt att det är mer regel än undantag att göra så. För bilpoolsetableringar mot allmänheten i regionen är Skånetrafikens agerande mycket viktigt. Vilken betydelse det här projektet har i det långa loppet kommer man inte att kunna säga med säkerhet ens i efterhand då detta är en pågående process som Miløre och HMSkåne förhoppningsvis skyndat på och styrt. Bilpoolsutvecklingen gått starkt under året. Antalet medlemmar har ökat med 61 procent och antalet bilar med 80 procent sedan mars Om vi ska följa den av Vägverket accepterade beräkningsmodellen 7 ton per bil alternativt 400 kg per medlem landar vi i summa på 252 ton räknat på bilarna och 193 ton beräknat på medlemmarna. Skillnaderna summorna emellan beror i huvudsak på att Sunfleet carsharing i första hand inriktar sig på företagskunder så deras andel hushåll per bil blir ovanligt låg. Eftersom koldioxidminskningen på grund av företags minskade utsläpp till följd av bilpoolsanvändning inte räknas med i projektet måste tyvärr den lägre summan användas, om än avrundat till 200 ton eftersom omräkningsfaktorerna ändå är schablonmässiga. Om man dessutom tar med i beräkningarna att Sunfleet bara använder miljöfordon får man ännu bättre resultat. Avslutande ord Projektet Forum för fler bilpooler del II har, som tidigare nämnts, i högre utsträckning än del I fokuserat på individuella samtal än på workshops eller liknande. Jag tror att detta ha haft bättre resultat även om metoden är mer svårutvärderad. Måluppfyllelse Det var svårt att följa de ursprungliga planerna enligt projektbeskrivningen. I synnerhet vad gäller att föra in bilpooler vid nybyggnationer, då intresset inte var så stort samtidigt som andra uppgifter gav mer resultat. Det har exempelvis varit att skriva underlag om bilpoolernas framtid eller uppmärksamma den nuvarande ökade parkeringsproblematiken. Tabell 6. Erbjudande enligt projektplanen och måluppfyllelse Erbjudande Resultat 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Eftersom målgruppen har förändrats går det inte att svara på frågan Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Intresset kring nybyggnationer var inte tillräckligt stort för att inleda detta. Minst två lokala möten i kommuner Inte i sin ursprungliga betydelse, men i spridda möten har det gjorts. Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Skånetrafiken har sagt tydligt när och hur de vill ha framtida samarbeten så det är inte mycket att ta nu. Minst två mindre kommuner har inlett en process för Hässleholm har sagt nej, men Perstorp kan bli aktuella. offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Nej. Det finns 38 bilar. 8

9 Framtida arbete Det finns mycket kvar att göra för att bilpooler ska komma till den storlek då alla Skånes invånare har kännedom om konceptet och kan ta ställning till medlemskap. Utvecklingen går snabbt om än inte så snabbt som skulle vara möjligt. Bilpoolerna har gått mot en ökad professionalisering, men fortfarande saknar både Lunds bilpool och Skånes bilpool anställda. Ingen av kommunerna har genomfört någon upphandling och ingen av kommunerna har på sikt löst svårigheterna att finna parkeringsplatser, vilket gör det svårt att få in bilar där det är som mest trångt och nyttan är som störst. Det är mycket som ska falla på plats under det kommande året för att nå målet på 143 bilar. Planerna för 2008 presenteras i projektplanen för Forum för fler bilpooler del III. 9

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanträdesdatum Dnr 2127/02 Handläggare: Anders Roth Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanfattning Med bilpool menas att flera förare använder en

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Transportforum 2014 TILLGÄNGLIGHET TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET VAD ÄR (HÅLLBAR) TILLGÄNGLIGHET? VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET?

Transportforum 2014 TILLGÄNGLIGHET TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET VAD ÄR (HÅLLBAR) TILLGÄNGLIGHET? VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET? TVÅ METODER FÖR FART OCH FOKUS PÅ HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET Björn Wendle & Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Traffic AB TILLGÄNGLIGHET? 2 TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET... är

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA?

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Fyra skäl till en ny syn på transporter Production, Gboe/a PEAK-OIL: OLJEPRODUKTIONSTOPPEN

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling

Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling Bilpoolsupphandling Inför bilpoolsseminariet 13 oktober har jag på Vägverkets uppdrag gått igenom några av de senaste årens upphandlingar av bilpool. Syftet har varit att hitta likheter och lärdomar, men

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl TRAFFIC AB RAPPORT 2008:85 VERSION 1.0 Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl Effekter av en bilpool på Stadshuset i Malmö Dokumentinformation Titel: Bilpoolskalkyl Effekter av en förvaltningsgemensam

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC

2013-10-15 BILEN PÅ VÄG UT? Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC BILEN PÅ VÄG UT? Miljöfika, Jönköpings kommun Jönköping 17 september 2013 Christer Ljungberg, Trivector AB Bilen på väg ut? Christer Ljungberg, Trivector AB TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Travel planning? Varför då? ...därför att energiomställningen redan är här Besparingspotential i 53 CERO-analyser:

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer