Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II"

Transkript

1 Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1

2 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5 AKTIVITETER...5 KOMMUNER OCH MYNDIGHETER...5 BOSTADSBOLAG...7 BILPOOLSOPERATÖRER...7 EFFEKTER...8 AVSLUTANDE ORD...8 2

3 Sammanfattning Forum för fler bilpooler del II har pågått mellan februari 2007 och årsskiftet mot Syftet har varit att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler ska gå framåt i Skåne. Projektet har i stor utsträckning fokuserat på individuella samtal och att vara resursperson inom området. Under året har antalet poolbilar i Skåne ökat från 20 till 38 och antalet medlemmar från cirka 300 till cirka 480. Flera kommuner har tittat på upphandling som en bra åtgärd och medvetenheten om bilpooler har ökat bland aktörerna under året. Bakgrund Bilpooler Bilen har en rad fördelar, inget enskilt transportsätt har en sådan flexibilitet. Men alla bilar sammanslaget, massbilismen, har absolut sina baksidor. Problemen är allt från den globala klimatförändringen till lokala frågor som kväveutsläpp och trängsel, inte minst när bilen står parkerad. Med bilpooler betalar man som användare en relativt hög rörlig kostnad och en låg fast kostnad. Bilägare har oftast den omvända kostnadsbilden med hög fast kostnad och låg rörlig, något som uppmuntrar användning av bilen. För att skapa ett hållbart transportsystem räcker det inte med de muskeldrivna färdsätten och kollektivtrafiken. För att nya transportsystem på allvar ska kunna konkurrera med den allt mer omfattande privatbilismen måste bilen finnas kvar, men bara användas i de lägen där dess fördelar är mest uppenbara, exempelvis till storhandling, skrymmande last eller fritidsresor. Vid pendling till och från jobbet fungerar cykel och kollektivtrafik i de flesta fall utmärkt. Bilpooler är ett alternativ som har bilismens fördelar men leder till att många nackdelar undviks, för privatpersoner såväl som för företag. Bilpoolsstrategi för Öresundsregionen Under 2005 tog Miløre Centre fram Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen 1 tillsammans med aktörer som identifierats som viktiga för bilpoolsutvecklingen i Skåne. För att driva på utvecklingen i önskad riktning och som en fortsättning på strategin startades 2006 Forum för fler bilpooler i Skåne. Syftet med forumet var att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler skulle gå framåt i regionen genom att skapa samarbeten mellan viktiga aktörer och bilpoolsoperatörer. I strategin slås fast att projektet ska vara Sumoinspirerat och inte direkt arbeta mot de slutgiltiga målgrupperna, det vill säga kommunanställda, kommuninnevånare, kollektivtrafikresenärer eller boende, utan målgrupperna för forumet är på organisationsnivå: kommuner, kollektivtrafikhuvudmän, bostadsföretag samt övriga regionala och statliga organisationer. Tabell 1 visar de åtgärdsförslag som kopplades till aktörerna i Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen. Tabell 1. Åtgärdsförslag Kommuner Kollektivtrafikhuvudmän Bostadsföretag Övriga reg. Och statliga org. 1. Införa bilpool i policydokument X X X X 2. Lösa delar av eget resande med bilpool X X X X 3. Reducerat p-behovstal när det finns bilpool X X 4. Låta bilpooler få enklare tillgång till fasta p-platser X X 5. Samarbete bostadsföretag bilpool X 6. Samarbete kollektivtrafik bilpool X 7. Effektiv marknadsföring X X X X 1 Rydén, Christian, Rapport 2005:1 Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen, Trivector Traffic 3

4 Forum för fler bilpooler i Skåne del I För att arbeta vidare med den kommunikativa delen av Forum för fler bilpooler i Skåne anställdes undertecknad den 28 juni 2006 för att arbeta fram till årsskiftet. Målet för anställningen var att arrangera en workshop för kommuner, myndigheter och Skånetrafiken och två workshops för bostadsbolag. Dessutom skulle löpande kontakt hållas med aktörerna. Inom projektet skulle också en studieresa till Bremen arrangeras och en rapport om samarbeten mellan bostadsbolag och bilpoolsoperatörer och mellan kollektivtrafiken och bilpoolsoperatörer skrivas. För dessa uppgifter anlitades Trivector. Studiebesöket i Bremen genomfördes september 2 och rapporten Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika 3 kom ut i oktober Forum för fler bilpooler i Skåne del II Vid årsskiftet 2006/2007 gick Miløre Centres verksamhet upp i Hållbar Mobilitet Skåne. Forum för fler bilpooler i Skåne fick fortsatt finansiering för ytterliggare ett år och del två i projektet kunde inledas. Följande rapport är en utvärdering av denna del. Mål Målsättningen med projektet var följande: 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Minst två lokala möten i kommuner Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Minst två mindre kommuner har inlett en process för offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Utvärderingsmetod Forum för fler bilpooler är planerat redan ifrån början för att kunna utvärderas enligt Vägverkets System för utvärdering av mobilitetsprojekt, Sumo. Utvärderingsmetoden är speciellt utformad för mobilitetsprojekt vars mål och resultat kan vara svåra att mäta. Systemet bygger på ett antal nivåer som följer på varandra enligt standardiserat bokstavssystem från A till I, plus bakgrundsfaktorerer, där A till D täcker projektets insatser, de så kallade tjänsterna, och E till G tar upp målgruppens insatser, de så kallade erbjudandena. H och I mäter slutligen effekterna på individuell nivå och systemnivå. 4 Hela projektet sammanfattas i tabellform med tillhörande analysnivåer i bilaga 1. Yttre faktorer Bilpooler har objektivt sätt bäst förutsättningar att vara framgångsrika i områden med stor trängsel och god tillgång till kollektivtrafik och cykling. I alla kommuner pågick arbete med bilpooler för allmänheten redan innan Forum för fler bilpooler i Skåne del I drogs igång. I alla målgruppskommuner, utom i viss mån i Lund som hade relativt många poolbilar inom sina gränser, var arbetet i någon form av inledningsfas. Bland bostadsbolagen fanns i många fall även där samarbeten initierade. En viktig faktor för arbetet i Malmö var att Sunfleet Carsharing är med i Civitas Smile och har inom det projektet förbundit sig att etablera fem platser med sammanlagt minst femton poolbilar. 5 När del två startade fortsatte i stort sett arbetet med de redan inledda kontakterna. Under perioden har ett ökat intresse för klimatfrågorna och för bilpooler varit en positiv yttre faktor att ta till vara på. 2 En dokumentation från resan finns på Miløre Centres/HMSkånes hemsida. Arrangör var Lena Fredriksson, Trivector Traffic. 3 Fredriksson, Lena och Evanth Katarina, Rapport 2006:1 Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika, Trivector Traffic. 4 Vägverkets publikation 2004:98 Sumo System för utvärdering av mobilitetsprojekt 5 4

5 Nuläge Innan vi går vidare på projektets tjänster, erbjudanden och resultat kommer här nuläget hos aktörerna, men också hur situationen var då forum för fler bilpooler del I inleddes på sommaren Tabell 2. Bilpoolsfrågan innan forum för fler bilpooler drogs igång och idag, årsskiftet 2007/2008 Aktör Sommaren 2006 Nu Helsingborg Fick beslut från Kommunfullmäktigt Mars 2006 att upprätta en kommunal bilpool med möjlighet för anställda att använda efter arbetstid. En konferens om optimerade tjänsteresor kommer att hållas i mars som förhoppningsvis sätter fart på alla aktiviteter på en gång: Sunfleet och Volvo green car drive etablerar sig samt kommunen inleder sin upphandling efter omorganiseringen. Kristianstad Hade en intern bilpool med DriveIt installerat. Skånes bilpool har en bil. Kommunen ska få ut sin Lund Malmö Användes till viss del av ABK. Tekniska förvaltningen har haft med bilpooler i sitt MM-arbete länge. Lunds bilpool fanns etablerad med strax under 10 bilar. Kommunen hade planer på upphandling. De hade också ett samarbete med Sunfleet inom Civitas Smile. Augustenborgs bilpool var på väg mot konkurs. upphandling i början av Lunds kommun har skickat ut information till företag i närheten av bilpoolerna. Lunds bilpool har växt och Sunfleet har etablerat sig i staden. Bil- och cykelpool kommer förhoppningsvis med i resepolicyarbetet. Mp kanske tar bilpooler som en stor fråga. De har lite lätt börjat titta på parkeringsfrågan, som måste lösas. Skånetrafiken Skånetrafiken har sagt att de vill ha med bilpooler i ett senare skede Fortfarane bilpoolssamarbete i ett senare skede. Preliminärt årrskiftet 2008/2009. Länsstyrelsen Har en intern pool med tjänstebilar. Poolen kan komma att drivas i privat regi till Region Skåne Inledde ett arbete med att samla bilhanteringen. Bilhantering (och -inköp) är samlat. Extern leverantör kan komma att bli aktuell som en del av omfattande effektivisering och outsourcing. Bostadsbolagen LKF, MKB och helsingborgshem hade någon form av samarbete, men det var relativt passivt, förutom LKF som nyttjade en av Lunds bilpools bilar. MKB har sagt att de vill erbjuda bilpool till sina studenter. Inget speciellt har egentligen hänt, förutom att intresset för möjligheten väckts. Sunfleet Carsharing Sunfleet hade fem bilar i Malmö och personalomsättningar. Nu har Sunfleet 17 bilar i Malmö och 2 i Lund. De växer snabbt. Lunds bilpool Lund bilpool hade nästan 9 bilar och svårt internt. Nu har de 13 bilar och en effektiv intern organisation. Samarbetsavtal med Skånes bilpool och Köpenhamns bilpool pågång. Skånes bilpool De hade 3 bilar i Dalby och Helsingborg. Nu har de sex bilar i Dalby, Helsingborg, Malmö och Kristianstad, en ny proffsigare hemsida och ett stundande samarbetsavtal med Köpenhamns och Lunds motsvarande organisationer. Aktiviteter Kommuner och myndigheter De fyra folkrikaste kommunerna i regionen har deltagit i projektet: Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad. Myndigheter och övriga organisationer som var med i målgruppen var Vägverket Region Skåne, Region Skåne och Skånetrafiken. Kommuner likväl som myndigheter (eller företag) kan främja bilpoolsetableringar i sina omgivningar genom att själva upphandla tjänsten och låta andra nyttja bilarna på kvällar och helger. Kommuner kan dessutom också främja etableringar av bilpooler inom sina geografiska gränser. I Skåne har ingen kommun en externt upphandlat bilpoolstjänst till de kommunala förvaltningarna, men många är intresserade då de inser att de har dålig koll på sin fordonsflotta och milersättningar för privatbilar. Antalet poolbilar som finns i kommunerna i dagsläget (den 1 november 2007) sammanfattas i tabell 3 nedan. Detta gäller bara bilpooler som är öppna för allmänheten helt eller delvis. Interna företags- eller förvaltningspooler räknas inte. Antalet medlemmar har ökat med drygt 60 procent och antalet bilar med 80 procent sedan Forum för fler bilpooler del II inleddes. Målet på 50 bilar i Skåne till årsskiftet 2007/2008 har inte nåtts, däremot finns 38 bilar och mycket är på gång inom området. 5

6 Tabell 3. Bilpoolsutvecklingen kommun- och organisationstypsvis december Sifforna, i synnerhet vad gäller antalet medlemmar är inte exakt, utan ett cirkatal. Kommun Kooperativa Kommersiella Summa Hushåll Bilar Hushåll Bilar Hushåll Bilar Malmö Lund Helsingborg Kristianstad Summa Tjänster och erbjudanden Jag har haft löpande kontakt med kommunerna. Årets arbete har inte, som del ett i projektet, fokuserat så mycket på workshops, utan mer på personliga möten och att skapa underlag för att förenkla deras arbete. Tabell 4. Vad jag har erbjudit för tjänster och vad de i kommun- och myndighetsaktörsgruppen har gjort. Stad Tjänst Erbjudande Helsingborg I Helsingborg har jag följt utvecklingen med deras upphandling, även om det inte har varit så mycket att göra då de har sin omorganisering först. Förhoppningen är att deras arbete ska dra igång i samband med en konferens vi arrangerar tillsammans i mars Kristianstad Lund Malmö Skånetrafiken Länsstyrelsen Region Skåne Jag har haft information till allmänheten om att starta en bilpool då öppna bilpooler saknades i kommunen tidigare. Angående upphandlingar har jag inte behövt göra så mycket mer än att bistå med lite underlag då och då och önska lycka till. Jag har haft löpande kontakt med Lund, Initierat ett möte mellan Lunds kommun och Sunfleet och föreslagit inriktning på satsningar. Malmö är den stad jag har arbetat mest med. Jag har bistått med info och underlag i den mån det kan vara intressant, exempelvis en målbild för att tre procent av stadens invånare är medlemmar i bilpooler. Jag har informerat dem som ringer nyinflyttade och jag har haft en presentation för trafikmiljöprogrammets styrgrupp och ytterliggaren för de miljöpartister som sitter i relevanta nämnder. Jag har försökt lyfta bilpoolsfrågan för Skånetrafiken. Jag har också varit på UITP-konferens i Bryssel om samarbeten mellan bilpooler och kollektivtrafiken. Jag har haft kontakt med Länsstyrelsen efter att Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en upphandling av extern bilpool och fått indikationer på att den skånska motsvarigheten kan vara intresserad av något liknande Jag har erbjudit mig att hjälpa till i det arbete som redan bedrivs för att effektivisera fordonshanteringen. Jag har haft ett inledande möte och presenterat fördelarna med öppet bilpool Helsingborg stad ska tillsammans med miljöstrategiska på Campus och HMSkåne arrangera en konferens om optimering av företags transporter. Klimatkansliet har verkat för att bilda underlag för att en bilpools ska etablera sig i kommunen. Skånes bilpool etablerade sig efter detta och har nu en bil. En förfrågan om upphandling av bilpool för förvaltningarna kommer förhoppningsvis ut i början av Lund är den stad som genom Lunds bilpool och tidigt engagemang från kommunen har bäst täckning av bilpoolsbilar av de skånska kommunerna. De har via utskick hjälpt Lunds bilpool och Skånes bilpool att få företagsmedlemmar genom ett utskick till 1000 företag. Malmö är den stad som objektivt sätt har mest att vinna på att arbeta med bilpooler. Gatukontoret arbetar dels med hur bil- och cykelpooler kan vara bra för tjänsteresorna. De arbetar också med att underlätta för bilpoolsetableringar inom kommunens gränser, i början av 2008 kommer en riktad informationsinsats mot ett speciellt område kring en etablering att genomföras. De i Skånetrafiken som jag har varit i kontakt med har varit tydliga med att säga att samarbeten med bilpoolsoperatörer inte kommer att vara intressant förrän det nya biljettsystemet fungerar på ett tillfredställande sätt. Der rör sig om årsskiftet 2008/2009 tidigast. Troligtvis införs externt upphandlad bilpool. De arbetar med att centralisera fordonshanteringen. En eventuell extern upphandling kommer senare. 6

7 Bostadsbolag Bostadsbolag är med som nyckelaktörer vid bilpoolsetableringar på grund av att de kan minska behovet av parkeringsplatser och frilägga ytor som kan användas till mer kreativa och lönsamma ändamål. Att kunna erbjuda bil kan också ses som en värdeadderande tjänst till de boende. Det är skillnad om bilpoolsetableringarna ska ske i redan etablerade områden där trängsel främjar alternativa billösningar eller om det handlar om nyetableringar där bilpoolsetableringar kan användas för att minska parkeringsbehovstalet. I det första fallet kan bostadsbolagen egentligen mest bara hjälpa till med marknadsföring och parkeringsplats. I det senare fallet kan bostadsbolagen, eller byggherrarna, ha mer att tjäna då de kan planera det aktuella området tätare. Tjänst och erbjudande Bostadsbolagen i målgruppen var Lunds kommunala fastighets AB, Malmö kommunala bostäder AB, AB Helsingborgshem, AB Kristianstadsbyggen, Stena Fastigheter, HSB och Riksbyggen samt bostadsbolag som har hus i närheten av var bilpooler redan finns etablerade. Nu när det finns betydligt fler poolbilar än när projektet startade, i synnerhet i Malmö, blir arbetet mer tacksamt eftersom bostadsbolagen inte behöver garantera täckning. På grund av strukturella hinder i form av problem med parkeringsplatser, att det funnits för få bilar och brist på intresse från målgruppen har bostadsbolagsgruppen kommit lite i skymundan i projektet. Det som har gjorts är att MKB har inlett planer på att samarbeta med bilpoolsoperatören Sunfleet, men de planerna har inte gått i hamn riktigt än. Jag har efter tips från Benny Thell på Stena fastigheter diskuterat med Trygga Möllevången om att ha med bilpool som ett socialt projekt i södra innerstaden. De har visat intresse, men inget konkreta har kommit ut ur det. Om Skånes bilpool får pengar från Malmö Stads miljöanslag (som Trygga Möllevången också får pengar ifrån) kan det komma att bli mer intressant och konkret. I samband med att bilpool.nu kommer att få aktuell information kommer ett utskick i någon form att gå ut till utvalda bostadsbolag. Bilpoolsoperatörer De bilpooler som finns i Skåne och som är öppna för allmänheten är Sunfleet Carsharing, Lunds bilpool och Skånes bilpool. Tabell 4 visar antalet bilar och medlemmar fördelat mellan dem. Tabell 5 visar operatörernas verksamhetsområde. Tabell 4 Antalet poolbilar och medlemmar per bilpoolsoperatör. Medlemsantalet och jämförelsetalet är cirkaantal. Tabell 5 Städer där operatörerna är verksamma Operatör Bilar Medl. Medl./bil Operatör h-borg K-stad Lund Malmö Lunds bilpool Lunds bilpool Skånes bilpool ,9 Skånes bilpool Sunfleet ,8 Sunfleet Carsharing Summa ,41 Summa Tjänst och erbjudande Av bilpoolsoperatörerna har jag mest haft kontakt med Sunfleet Carsharing. Detta eftersom de är den enda fullserviceoperatören i regionen. Jag har även haft mycket kontakt med Skånes bilpool eftersom de har potential att växa, men skulle behöva en annan framtoning och bokningssystem. Lunds bilpool har jag haft viss löpande kontakt med. De växer dessutom snabbt och har kommit till en nivå där de bör överväga en anställd för ytterligare expansion. Under projekttiden har Sunfleet ställt ut alla 15 bilar som förpliktigat enligt Civitas Smile i Malmö. De har dessutom ställt ut två bilar i Lund. Sunfleet har, trots Volvo och Hertz i ryggen, begränsade resurser till marknadsföring. 7

8 Skånes bilpool har jag försökt lyfta så gott jag har kunnat, exempelvis genom att försöka få tag på parkeringsplats och bidrag från olika fonder. Bidrag till nytt bokningssystem har de tackat nej till men ett bidrag till en satsning i Malmö är på gång. Ny hemsida är också gjord. Ett nytt bokningssystem, samma som Københavns Delebiler, är också på gång till bilpoolen. Genom dessa insatser kan förhoppningsvis Skånes bilpool växa till en aktör som andra, exempelvis Skånetrafiken, kan samarbeta med i framtiden. Jag har även varit med i Köpenhamn på möte mellan Københavns Delebiler, Lunds bilpool och Skånes bilpool om samarbete dem emellan. Effekter Vad kan man då säga om de långsiktiga förändringarna av projektet? Det är givetvis inte möjligt att se några bestående effekter av det här korta projektets enskilda arbete om man ser till permanenta förändringar och/eller till systemförändringar. En prognos för framtiden är att flera skånska kommuner kommer att effektivisera delar av sin bilhantering efter upphandling av hela tjänsten och inte bara av bilarna. Inom tio år är det inte omöjligt att det är mer regel än undantag att göra så. För bilpoolsetableringar mot allmänheten i regionen är Skånetrafikens agerande mycket viktigt. Vilken betydelse det här projektet har i det långa loppet kommer man inte att kunna säga med säkerhet ens i efterhand då detta är en pågående process som Miløre och HMSkåne förhoppningsvis skyndat på och styrt. Bilpoolsutvecklingen gått starkt under året. Antalet medlemmar har ökat med 61 procent och antalet bilar med 80 procent sedan mars Om vi ska följa den av Vägverket accepterade beräkningsmodellen 7 ton per bil alternativt 400 kg per medlem landar vi i summa på 252 ton räknat på bilarna och 193 ton beräknat på medlemmarna. Skillnaderna summorna emellan beror i huvudsak på att Sunfleet carsharing i första hand inriktar sig på företagskunder så deras andel hushåll per bil blir ovanligt låg. Eftersom koldioxidminskningen på grund av företags minskade utsläpp till följd av bilpoolsanvändning inte räknas med i projektet måste tyvärr den lägre summan användas, om än avrundat till 200 ton eftersom omräkningsfaktorerna ändå är schablonmässiga. Om man dessutom tar med i beräkningarna att Sunfleet bara använder miljöfordon får man ännu bättre resultat. Avslutande ord Projektet Forum för fler bilpooler del II har, som tidigare nämnts, i högre utsträckning än del I fokuserat på individuella samtal än på workshops eller liknande. Jag tror att detta ha haft bättre resultat även om metoden är mer svårutvärderad. Måluppfyllelse Det var svårt att följa de ursprungliga planerna enligt projektbeskrivningen. I synnerhet vad gäller att föra in bilpooler vid nybyggnationer, då intresset inte var så stort samtidigt som andra uppgifter gav mer resultat. Det har exempelvis varit att skriva underlag om bilpoolernas framtid eller uppmärksamma den nuvarande ökade parkeringsproblematiken. Tabell 6. Erbjudande enligt projektplanen och måluppfyllelse Erbjudande Resultat 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Eftersom målgruppen har förändrats går det inte att svara på frågan Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Intresset kring nybyggnationer var inte tillräckligt stort för att inleda detta. Minst två lokala möten i kommuner Inte i sin ursprungliga betydelse, men i spridda möten har det gjorts. Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Skånetrafiken har sagt tydligt när och hur de vill ha framtida samarbeten så det är inte mycket att ta nu. Minst två mindre kommuner har inlett en process för Hässleholm har sagt nej, men Perstorp kan bli aktuella. offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Nej. Det finns 38 bilar. 8

9 Framtida arbete Det finns mycket kvar att göra för att bilpooler ska komma till den storlek då alla Skånes invånare har kännedom om konceptet och kan ta ställning till medlemskap. Utvecklingen går snabbt om än inte så snabbt som skulle vara möjligt. Bilpoolerna har gått mot en ökad professionalisering, men fortfarande saknar både Lunds bilpool och Skånes bilpool anställda. Ingen av kommunerna har genomfört någon upphandling och ingen av kommunerna har på sikt löst svårigheterna att finna parkeringsplatser, vilket gör det svårt att få in bilar där det är som mest trångt och nyttan är som störst. Det är mycket som ska falla på plats under det kommande året för att nå målet på 143 bilar. Planerna för 2008 presenteras i projektplanen för Forum för fler bilpooler del III. 9

Rapport 2006:2 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne

Rapport 2006:2 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne Rapport 6: Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne Innehåll SAMMANFATTNING... BAKGRUND OCH SYFTE... Bilpooler... Bilpoolsstrategi för Öresundsregionen... Forum för fler

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen

Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen Rapport 2005:1 Författare: Christian Rydén Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen I Øresundsregionen ska det vara fullt möjligt att leva ett rörligt och aktivt liv utan egen bil. Dokumentinformation Titel

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535. Sammanfattning

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-12-05 Handläggare Christian Rydén Tel 046-359 5815 E-post christian.ryden@lund.se Byggnadsnämnden i Lund Reducerad parkeringsnorm vid bilfritt boende inriktningsbeslut BN 2016/0535

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool

Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool www.goteborg.se Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool Beslutat i Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 2017-01-26 (handling 2016, nr 225) Göteborgs Stad kan bidra

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Trafikkontoret Trafikplanering. Handläggare Erik Levander 08-508 261 22. Förslag till beslut. Per Anders Hedkvist Förvaltningschef

Trafikkontoret Trafikplanering. Handläggare Erik Levander 08-508 261 22. Förslag till beslut. Per Anders Hedkvist Förvaltningschef Dnr Sida 1 (5) 2013-10-01 Handläggare Erik Levander 08-508 261 22 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm. Motion (2013:59) från Stefan Nilsson

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008

Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Projektbeskrivning Skåne trampar 1 1 (8) Projektbeskrivning Skåne trampar 2008 Bakgrund Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, startade sin verksamhet i slutet av 2006. HMSkåne är ett regionalt centrum för

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer Hållbar planering inspiration och nya perspektiv Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer 2013-03-14 Program 9.30 Introduktion Gruppövning: Prioriteringar i planeringen 10.25 Gruppövning: LimCity 12.00

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Alternativ för minskat bilåkande, motion (2016:18) av Cecilia Brinck (M) Remiss från kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag till beslut

Alternativ för minskat bilåkande, motion (2016:18) av Cecilia Brinck (M) Remiss från kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag till beslut R Stockholms Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Sida 1 (6) 2016-10-31 Dnr:2016-14948 Handläggare Helene Carlsson Telefon: 08-508 28 915 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-1115p. 11. Remiss

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanträdesdatum Dnr 2127/02 Handläggare: Anders Roth Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanfattning Med bilpool menas att flera förare använder en

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Parkering i Fullriggaren

Parkering i Fullriggaren Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Anna Stjärnkvist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 2013-04-11 Parkering i Fullriggaren Enkätundersökning december 2012 Bakgrund I byggherredialogen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP)

Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Dnr Sida 1 (5) 2013-09-25 Handläggare Anders Hallberg 08-508 26 401 Till Exploateringsnämnden 2013 10 17 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m.fl. (MP) Förslag

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer