Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II"

Transkript

1 Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1

2 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5 AKTIVITETER...5 KOMMUNER OCH MYNDIGHETER...5 BOSTADSBOLAG...7 BILPOOLSOPERATÖRER...7 EFFEKTER...8 AVSLUTANDE ORD...8 2

3 Sammanfattning Forum för fler bilpooler del II har pågått mellan februari 2007 och årsskiftet mot Syftet har varit att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler ska gå framåt i Skåne. Projektet har i stor utsträckning fokuserat på individuella samtal och att vara resursperson inom området. Under året har antalet poolbilar i Skåne ökat från 20 till 38 och antalet medlemmar från cirka 300 till cirka 480. Flera kommuner har tittat på upphandling som en bra åtgärd och medvetenheten om bilpooler har ökat bland aktörerna under året. Bakgrund Bilpooler Bilen har en rad fördelar, inget enskilt transportsätt har en sådan flexibilitet. Men alla bilar sammanslaget, massbilismen, har absolut sina baksidor. Problemen är allt från den globala klimatförändringen till lokala frågor som kväveutsläpp och trängsel, inte minst när bilen står parkerad. Med bilpooler betalar man som användare en relativt hög rörlig kostnad och en låg fast kostnad. Bilägare har oftast den omvända kostnadsbilden med hög fast kostnad och låg rörlig, något som uppmuntrar användning av bilen. För att skapa ett hållbart transportsystem räcker det inte med de muskeldrivna färdsätten och kollektivtrafiken. För att nya transportsystem på allvar ska kunna konkurrera med den allt mer omfattande privatbilismen måste bilen finnas kvar, men bara användas i de lägen där dess fördelar är mest uppenbara, exempelvis till storhandling, skrymmande last eller fritidsresor. Vid pendling till och från jobbet fungerar cykel och kollektivtrafik i de flesta fall utmärkt. Bilpooler är ett alternativ som har bilismens fördelar men leder till att många nackdelar undviks, för privatpersoner såväl som för företag. Bilpoolsstrategi för Öresundsregionen Under 2005 tog Miløre Centre fram Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen 1 tillsammans med aktörer som identifierats som viktiga för bilpoolsutvecklingen i Skåne. För att driva på utvecklingen i önskad riktning och som en fortsättning på strategin startades 2006 Forum för fler bilpooler i Skåne. Syftet med forumet var att fungera som katalysator för att utvecklingen av bilpooler skulle gå framåt i regionen genom att skapa samarbeten mellan viktiga aktörer och bilpoolsoperatörer. I strategin slås fast att projektet ska vara Sumoinspirerat och inte direkt arbeta mot de slutgiltiga målgrupperna, det vill säga kommunanställda, kommuninnevånare, kollektivtrafikresenärer eller boende, utan målgrupperna för forumet är på organisationsnivå: kommuner, kollektivtrafikhuvudmän, bostadsföretag samt övriga regionala och statliga organisationer. Tabell 1 visar de åtgärdsförslag som kopplades till aktörerna i Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen. Tabell 1. Åtgärdsförslag Kommuner Kollektivtrafikhuvudmän Bostadsföretag Övriga reg. Och statliga org. 1. Införa bilpool i policydokument X X X X 2. Lösa delar av eget resande med bilpool X X X X 3. Reducerat p-behovstal när det finns bilpool X X 4. Låta bilpooler få enklare tillgång till fasta p-platser X X 5. Samarbete bostadsföretag bilpool X 6. Samarbete kollektivtrafik bilpool X 7. Effektiv marknadsföring X X X X 1 Rydén, Christian, Rapport 2005:1 Bilpoolsstrategi för Øresundsregionen, Trivector Traffic 3

4 Forum för fler bilpooler i Skåne del I För att arbeta vidare med den kommunikativa delen av Forum för fler bilpooler i Skåne anställdes undertecknad den 28 juni 2006 för att arbeta fram till årsskiftet. Målet för anställningen var att arrangera en workshop för kommuner, myndigheter och Skånetrafiken och två workshops för bostadsbolag. Dessutom skulle löpande kontakt hållas med aktörerna. Inom projektet skulle också en studieresa till Bremen arrangeras och en rapport om samarbeten mellan bostadsbolag och bilpoolsoperatörer och mellan kollektivtrafiken och bilpoolsoperatörer skrivas. För dessa uppgifter anlitades Trivector. Studiebesöket i Bremen genomfördes september 2 och rapporten Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika 3 kom ut i oktober Forum för fler bilpooler i Skåne del II Vid årsskiftet 2006/2007 gick Miløre Centres verksamhet upp i Hållbar Mobilitet Skåne. Forum för fler bilpooler i Skåne fick fortsatt finansiering för ytterliggare ett år och del två i projektet kunde inledas. Följande rapport är en utvärdering av denna del. Mål Målsättningen med projektet var följande: 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Minst två lokala möten i kommuner Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Minst två mindre kommuner har inlett en process för offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Utvärderingsmetod Forum för fler bilpooler är planerat redan ifrån början för att kunna utvärderas enligt Vägverkets System för utvärdering av mobilitetsprojekt, Sumo. Utvärderingsmetoden är speciellt utformad för mobilitetsprojekt vars mål och resultat kan vara svåra att mäta. Systemet bygger på ett antal nivåer som följer på varandra enligt standardiserat bokstavssystem från A till I, plus bakgrundsfaktorerer, där A till D täcker projektets insatser, de så kallade tjänsterna, och E till G tar upp målgruppens insatser, de så kallade erbjudandena. H och I mäter slutligen effekterna på individuell nivå och systemnivå. 4 Hela projektet sammanfattas i tabellform med tillhörande analysnivåer i bilaga 1. Yttre faktorer Bilpooler har objektivt sätt bäst förutsättningar att vara framgångsrika i områden med stor trängsel och god tillgång till kollektivtrafik och cykling. I alla kommuner pågick arbete med bilpooler för allmänheten redan innan Forum för fler bilpooler i Skåne del I drogs igång. I alla målgruppskommuner, utom i viss mån i Lund som hade relativt många poolbilar inom sina gränser, var arbetet i någon form av inledningsfas. Bland bostadsbolagen fanns i många fall även där samarbeten initierade. En viktig faktor för arbetet i Malmö var att Sunfleet Carsharing är med i Civitas Smile och har inom det projektet förbundit sig att etablera fem platser med sammanlagt minst femton poolbilar. 5 När del två startade fortsatte i stort sett arbetet med de redan inledda kontakterna. Under perioden har ett ökat intresse för klimatfrågorna och för bilpooler varit en positiv yttre faktor att ta till vara på. 2 En dokumentation från resan finns på Miløre Centres/HMSkånes hemsida. Arrangör var Lena Fredriksson, Trivector Traffic. 3 Fredriksson, Lena och Evanth Katarina, Rapport 2006:1 Kartläggning av bilpoolssamarbeten goda exempel i Europa och Nordamerika, Trivector Traffic. 4 Vägverkets publikation 2004:98 Sumo System för utvärdering av mobilitetsprojekt 5 4

5 Nuläge Innan vi går vidare på projektets tjänster, erbjudanden och resultat kommer här nuläget hos aktörerna, men också hur situationen var då forum för fler bilpooler del I inleddes på sommaren Tabell 2. Bilpoolsfrågan innan forum för fler bilpooler drogs igång och idag, årsskiftet 2007/2008 Aktör Sommaren 2006 Nu Helsingborg Fick beslut från Kommunfullmäktigt Mars 2006 att upprätta en kommunal bilpool med möjlighet för anställda att använda efter arbetstid. En konferens om optimerade tjänsteresor kommer att hållas i mars som förhoppningsvis sätter fart på alla aktiviteter på en gång: Sunfleet och Volvo green car drive etablerar sig samt kommunen inleder sin upphandling efter omorganiseringen. Kristianstad Hade en intern bilpool med DriveIt installerat. Skånes bilpool har en bil. Kommunen ska få ut sin Lund Malmö Användes till viss del av ABK. Tekniska förvaltningen har haft med bilpooler i sitt MM-arbete länge. Lunds bilpool fanns etablerad med strax under 10 bilar. Kommunen hade planer på upphandling. De hade också ett samarbete med Sunfleet inom Civitas Smile. Augustenborgs bilpool var på väg mot konkurs. upphandling i början av Lunds kommun har skickat ut information till företag i närheten av bilpoolerna. Lunds bilpool har växt och Sunfleet har etablerat sig i staden. Bil- och cykelpool kommer förhoppningsvis med i resepolicyarbetet. Mp kanske tar bilpooler som en stor fråga. De har lite lätt börjat titta på parkeringsfrågan, som måste lösas. Skånetrafiken Skånetrafiken har sagt att de vill ha med bilpooler i ett senare skede Fortfarane bilpoolssamarbete i ett senare skede. Preliminärt årrskiftet 2008/2009. Länsstyrelsen Har en intern pool med tjänstebilar. Poolen kan komma att drivas i privat regi till Region Skåne Inledde ett arbete med att samla bilhanteringen. Bilhantering (och -inköp) är samlat. Extern leverantör kan komma att bli aktuell som en del av omfattande effektivisering och outsourcing. Bostadsbolagen LKF, MKB och helsingborgshem hade någon form av samarbete, men det var relativt passivt, förutom LKF som nyttjade en av Lunds bilpools bilar. MKB har sagt att de vill erbjuda bilpool till sina studenter. Inget speciellt har egentligen hänt, förutom att intresset för möjligheten väckts. Sunfleet Carsharing Sunfleet hade fem bilar i Malmö och personalomsättningar. Nu har Sunfleet 17 bilar i Malmö och 2 i Lund. De växer snabbt. Lunds bilpool Lund bilpool hade nästan 9 bilar och svårt internt. Nu har de 13 bilar och en effektiv intern organisation. Samarbetsavtal med Skånes bilpool och Köpenhamns bilpool pågång. Skånes bilpool De hade 3 bilar i Dalby och Helsingborg. Nu har de sex bilar i Dalby, Helsingborg, Malmö och Kristianstad, en ny proffsigare hemsida och ett stundande samarbetsavtal med Köpenhamns och Lunds motsvarande organisationer. Aktiviteter Kommuner och myndigheter De fyra folkrikaste kommunerna i regionen har deltagit i projektet: Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad. Myndigheter och övriga organisationer som var med i målgruppen var Vägverket Region Skåne, Region Skåne och Skånetrafiken. Kommuner likväl som myndigheter (eller företag) kan främja bilpoolsetableringar i sina omgivningar genom att själva upphandla tjänsten och låta andra nyttja bilarna på kvällar och helger. Kommuner kan dessutom också främja etableringar av bilpooler inom sina geografiska gränser. I Skåne har ingen kommun en externt upphandlat bilpoolstjänst till de kommunala förvaltningarna, men många är intresserade då de inser att de har dålig koll på sin fordonsflotta och milersättningar för privatbilar. Antalet poolbilar som finns i kommunerna i dagsläget (den 1 november 2007) sammanfattas i tabell 3 nedan. Detta gäller bara bilpooler som är öppna för allmänheten helt eller delvis. Interna företags- eller förvaltningspooler räknas inte. Antalet medlemmar har ökat med drygt 60 procent och antalet bilar med 80 procent sedan Forum för fler bilpooler del II inleddes. Målet på 50 bilar i Skåne till årsskiftet 2007/2008 har inte nåtts, däremot finns 38 bilar och mycket är på gång inom området. 5

6 Tabell 3. Bilpoolsutvecklingen kommun- och organisationstypsvis december Sifforna, i synnerhet vad gäller antalet medlemmar är inte exakt, utan ett cirkatal. Kommun Kooperativa Kommersiella Summa Hushåll Bilar Hushåll Bilar Hushåll Bilar Malmö Lund Helsingborg Kristianstad Summa Tjänster och erbjudanden Jag har haft löpande kontakt med kommunerna. Årets arbete har inte, som del ett i projektet, fokuserat så mycket på workshops, utan mer på personliga möten och att skapa underlag för att förenkla deras arbete. Tabell 4. Vad jag har erbjudit för tjänster och vad de i kommun- och myndighetsaktörsgruppen har gjort. Stad Tjänst Erbjudande Helsingborg I Helsingborg har jag följt utvecklingen med deras upphandling, även om det inte har varit så mycket att göra då de har sin omorganisering först. Förhoppningen är att deras arbete ska dra igång i samband med en konferens vi arrangerar tillsammans i mars Kristianstad Lund Malmö Skånetrafiken Länsstyrelsen Region Skåne Jag har haft information till allmänheten om att starta en bilpool då öppna bilpooler saknades i kommunen tidigare. Angående upphandlingar har jag inte behövt göra så mycket mer än att bistå med lite underlag då och då och önska lycka till. Jag har haft löpande kontakt med Lund, Initierat ett möte mellan Lunds kommun och Sunfleet och föreslagit inriktning på satsningar. Malmö är den stad jag har arbetat mest med. Jag har bistått med info och underlag i den mån det kan vara intressant, exempelvis en målbild för att tre procent av stadens invånare är medlemmar i bilpooler. Jag har informerat dem som ringer nyinflyttade och jag har haft en presentation för trafikmiljöprogrammets styrgrupp och ytterliggaren för de miljöpartister som sitter i relevanta nämnder. Jag har försökt lyfta bilpoolsfrågan för Skånetrafiken. Jag har också varit på UITP-konferens i Bryssel om samarbeten mellan bilpooler och kollektivtrafiken. Jag har haft kontakt med Länsstyrelsen efter att Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en upphandling av extern bilpool och fått indikationer på att den skånska motsvarigheten kan vara intresserad av något liknande Jag har erbjudit mig att hjälpa till i det arbete som redan bedrivs för att effektivisera fordonshanteringen. Jag har haft ett inledande möte och presenterat fördelarna med öppet bilpool Helsingborg stad ska tillsammans med miljöstrategiska på Campus och HMSkåne arrangera en konferens om optimering av företags transporter. Klimatkansliet har verkat för att bilda underlag för att en bilpools ska etablera sig i kommunen. Skånes bilpool etablerade sig efter detta och har nu en bil. En förfrågan om upphandling av bilpool för förvaltningarna kommer förhoppningsvis ut i början av Lund är den stad som genom Lunds bilpool och tidigt engagemang från kommunen har bäst täckning av bilpoolsbilar av de skånska kommunerna. De har via utskick hjälpt Lunds bilpool och Skånes bilpool att få företagsmedlemmar genom ett utskick till 1000 företag. Malmö är den stad som objektivt sätt har mest att vinna på att arbeta med bilpooler. Gatukontoret arbetar dels med hur bil- och cykelpooler kan vara bra för tjänsteresorna. De arbetar också med att underlätta för bilpoolsetableringar inom kommunens gränser, i början av 2008 kommer en riktad informationsinsats mot ett speciellt område kring en etablering att genomföras. De i Skånetrafiken som jag har varit i kontakt med har varit tydliga med att säga att samarbeten med bilpoolsoperatörer inte kommer att vara intressant förrän det nya biljettsystemet fungerar på ett tillfredställande sätt. Der rör sig om årsskiftet 2008/2009 tidigast. Troligtvis införs externt upphandlad bilpool. De arbetar med att centralisera fordonshanteringen. En eventuell extern upphandling kommer senare. 6

7 Bostadsbolag Bostadsbolag är med som nyckelaktörer vid bilpoolsetableringar på grund av att de kan minska behovet av parkeringsplatser och frilägga ytor som kan användas till mer kreativa och lönsamma ändamål. Att kunna erbjuda bil kan också ses som en värdeadderande tjänst till de boende. Det är skillnad om bilpoolsetableringarna ska ske i redan etablerade områden där trängsel främjar alternativa billösningar eller om det handlar om nyetableringar där bilpoolsetableringar kan användas för att minska parkeringsbehovstalet. I det första fallet kan bostadsbolagen egentligen mest bara hjälpa till med marknadsföring och parkeringsplats. I det senare fallet kan bostadsbolagen, eller byggherrarna, ha mer att tjäna då de kan planera det aktuella området tätare. Tjänst och erbjudande Bostadsbolagen i målgruppen var Lunds kommunala fastighets AB, Malmö kommunala bostäder AB, AB Helsingborgshem, AB Kristianstadsbyggen, Stena Fastigheter, HSB och Riksbyggen samt bostadsbolag som har hus i närheten av var bilpooler redan finns etablerade. Nu när det finns betydligt fler poolbilar än när projektet startade, i synnerhet i Malmö, blir arbetet mer tacksamt eftersom bostadsbolagen inte behöver garantera täckning. På grund av strukturella hinder i form av problem med parkeringsplatser, att det funnits för få bilar och brist på intresse från målgruppen har bostadsbolagsgruppen kommit lite i skymundan i projektet. Det som har gjorts är att MKB har inlett planer på att samarbeta med bilpoolsoperatören Sunfleet, men de planerna har inte gått i hamn riktigt än. Jag har efter tips från Benny Thell på Stena fastigheter diskuterat med Trygga Möllevången om att ha med bilpool som ett socialt projekt i södra innerstaden. De har visat intresse, men inget konkreta har kommit ut ur det. Om Skånes bilpool får pengar från Malmö Stads miljöanslag (som Trygga Möllevången också får pengar ifrån) kan det komma att bli mer intressant och konkret. I samband med att bilpool.nu kommer att få aktuell information kommer ett utskick i någon form att gå ut till utvalda bostadsbolag. Bilpoolsoperatörer De bilpooler som finns i Skåne och som är öppna för allmänheten är Sunfleet Carsharing, Lunds bilpool och Skånes bilpool. Tabell 4 visar antalet bilar och medlemmar fördelat mellan dem. Tabell 5 visar operatörernas verksamhetsområde. Tabell 4 Antalet poolbilar och medlemmar per bilpoolsoperatör. Medlemsantalet och jämförelsetalet är cirkaantal. Tabell 5 Städer där operatörerna är verksamma Operatör Bilar Medl. Medl./bil Operatör h-borg K-stad Lund Malmö Lunds bilpool Lunds bilpool Skånes bilpool ,9 Skånes bilpool Sunfleet ,8 Sunfleet Carsharing Summa ,41 Summa Tjänst och erbjudande Av bilpoolsoperatörerna har jag mest haft kontakt med Sunfleet Carsharing. Detta eftersom de är den enda fullserviceoperatören i regionen. Jag har även haft mycket kontakt med Skånes bilpool eftersom de har potential att växa, men skulle behöva en annan framtoning och bokningssystem. Lunds bilpool har jag haft viss löpande kontakt med. De växer dessutom snabbt och har kommit till en nivå där de bör överväga en anställd för ytterligare expansion. Under projekttiden har Sunfleet ställt ut alla 15 bilar som förpliktigat enligt Civitas Smile i Malmö. De har dessutom ställt ut två bilar i Lund. Sunfleet har, trots Volvo och Hertz i ryggen, begränsade resurser till marknadsföring. 7

8 Skånes bilpool har jag försökt lyfta så gott jag har kunnat, exempelvis genom att försöka få tag på parkeringsplats och bidrag från olika fonder. Bidrag till nytt bokningssystem har de tackat nej till men ett bidrag till en satsning i Malmö är på gång. Ny hemsida är också gjord. Ett nytt bokningssystem, samma som Københavns Delebiler, är också på gång till bilpoolen. Genom dessa insatser kan förhoppningsvis Skånes bilpool växa till en aktör som andra, exempelvis Skånetrafiken, kan samarbeta med i framtiden. Jag har även varit med i Köpenhamn på möte mellan Københavns Delebiler, Lunds bilpool och Skånes bilpool om samarbete dem emellan. Effekter Vad kan man då säga om de långsiktiga förändringarna av projektet? Det är givetvis inte möjligt att se några bestående effekter av det här korta projektets enskilda arbete om man ser till permanenta förändringar och/eller till systemförändringar. En prognos för framtiden är att flera skånska kommuner kommer att effektivisera delar av sin bilhantering efter upphandling av hela tjänsten och inte bara av bilarna. Inom tio år är det inte omöjligt att det är mer regel än undantag att göra så. För bilpoolsetableringar mot allmänheten i regionen är Skånetrafikens agerande mycket viktigt. Vilken betydelse det här projektet har i det långa loppet kommer man inte att kunna säga med säkerhet ens i efterhand då detta är en pågående process som Miløre och HMSkåne förhoppningsvis skyndat på och styrt. Bilpoolsutvecklingen gått starkt under året. Antalet medlemmar har ökat med 61 procent och antalet bilar med 80 procent sedan mars Om vi ska följa den av Vägverket accepterade beräkningsmodellen 7 ton per bil alternativt 400 kg per medlem landar vi i summa på 252 ton räknat på bilarna och 193 ton beräknat på medlemmarna. Skillnaderna summorna emellan beror i huvudsak på att Sunfleet carsharing i första hand inriktar sig på företagskunder så deras andel hushåll per bil blir ovanligt låg. Eftersom koldioxidminskningen på grund av företags minskade utsläpp till följd av bilpoolsanvändning inte räknas med i projektet måste tyvärr den lägre summan användas, om än avrundat till 200 ton eftersom omräkningsfaktorerna ändå är schablonmässiga. Om man dessutom tar med i beräkningarna att Sunfleet bara använder miljöfordon får man ännu bättre resultat. Avslutande ord Projektet Forum för fler bilpooler del II har, som tidigare nämnts, i högre utsträckning än del I fokuserat på individuella samtal än på workshops eller liknande. Jag tror att detta ha haft bättre resultat även om metoden är mer svårutvärderad. Måluppfyllelse Det var svårt att följa de ursprungliga planerna enligt projektbeskrivningen. I synnerhet vad gäller att föra in bilpooler vid nybyggnationer, då intresset inte var så stort samtidigt som andra uppgifter gav mer resultat. Det har exempelvis varit att skriva underlag om bilpoolernas framtid eller uppmärksamma den nuvarande ökade parkeringsproblematiken. Tabell 6. Erbjudande enligt projektplanen och måluppfyllelse Erbjudande Resultat 75 procent har interna diskussioner om bilpooler Eftersom målgruppen har förändrats går det inte att svara på frågan Minst ett inlett samarbete i anslutning till nybyggnationer Intresset kring nybyggnationer var inte tillräckligt stort för att inleda detta. Minst två lokala möten i kommuner Inte i sin ursprungliga betydelse, men i spridda möten har det gjorts. Skånetrafiken har inlett samarbete med bilpoolsoperatör (-er) och upphandlande kommuner Skånetrafiken har sagt tydligt när och hur de vill ha framtida samarbeten så det är inte mycket att ta nu. Minst två mindre kommuner har inlett en process för Hässleholm har sagt nej, men Perstorp kan bli aktuella. offentlig upphandling av persontransporter Det finns 50 bilpoolsbilar i Skåne Nej. Det finns 38 bilar. 8

9 Framtida arbete Det finns mycket kvar att göra för att bilpooler ska komma till den storlek då alla Skånes invånare har kännedom om konceptet och kan ta ställning till medlemskap. Utvecklingen går snabbt om än inte så snabbt som skulle vara möjligt. Bilpoolerna har gått mot en ökad professionalisering, men fortfarande saknar både Lunds bilpool och Skånes bilpool anställda. Ingen av kommunerna har genomfört någon upphandling och ingen av kommunerna har på sikt löst svårigheterna att finna parkeringsplatser, vilket gör det svårt att få in bilar där det är som mest trångt och nyttan är som störst. Det är mycket som ska falla på plats under det kommande året för att nå målet på 143 bilar. Planerna för 2008 presenteras i projektplanen för Forum för fler bilpooler del III. 9

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Slutrapport från projekt SA 80B 2003:20317 och 2004:20728 hos Vägverket samt projekt nr 381 hos Region Skåne Anna-Maj Hermansson Wandt Jan 2006 Gröna Bilister

Läs mer

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer