Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008

2 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet var ett samarrangemang mellan Skåne Nordväst, Miljöstrategi, Campus Helsingborg och Hållbar Mobilitet Skåne. Presentationerna från konferensen finns på Dokumentationen gjord av Jonas Lindkvist För frågor om dokumentationen eller konferensen kontakta: Jonas lindkvist Hållbar Mobilitet Skåne Publicerad

3 Program Väkommen Torleif Bramryd, docent och ansvarig för Miljöstrategi, Lunds universitet hälsar alla välkomna Transportutmaningar och -satsningar i nordvästra Skåne Peter Danielsson, styrelseordförande Skåne nordväst ger en inblick i kommande transportsatsningar i Skåne nordväst Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem? Michael Johansson, Miljöstrategi på Campus Helsingborg, diskuterar vad ett optimerat transportsystem kan generera ur ett samhällsperspektiv Positiv förändring Lotta Göthe från Miljöbyrån Ecoplan har stor erfarenhet från förändringsarbete i företag och kommuner Fika Spar miljön i affärsresan Ann-Christine Hallström från IKEA pratar om hur företaget har tagit ett helhetsgrepp på resandet för de anställda och för bättre miljö Arbetspendling på cykel ger mycket tillbaka Mats Persson är projektledare för Skånetrampar, en cykelkampanj för att öka arbetspendlingen och tjänsteresorna med cykel Det går att förändra Håkan Rosborg på DSV tar upp erfarenheter kring att öka arbetspendlingen med kollektivtrafik och vinsterna i detta Effektivare bilhantering Effektivt och flexibelt. Lena Nilsson på WSP Environmental berättar om fördelarna med att låta ett bilpoolsföretag ta hand om fordonshanteringen Diskussion Från ord till handling. Vad krävs från det offentliga och vad kan företag göra bättre? Diskussion mellan föredragshållarna och frågor från publiken Lunch och mingel 3

4 Att göra det lättare för folk att ta sig till och från jobbet Det pågår mycket inom transportområdet i Skåne Nordväst. Södertunneln, Tågaborgstunneln och HH-förbindelsen är några av de viktigaste. Peter Danielsson, som är ordförande i Skåne Nordvästs styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad, börjar med att berätta om kommunsamarbetet Skåne Nordväst. Det är de 10 kommunerna i Skånes nordvästra hörn som har gått samman för att stärka regionen och få de invånarna att känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Ett av de viktiga områdena för att skapa regionen är förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Målet är att det högst ska få ta en timme att ta sig mellan kommunernas huvudorter. I den översiktliga planeringen är järnvägen utgångspunkten och den man vill ska knyta ihop regionen. De viktigaste infrastrukturprojekten i Helsingborg idag är Södertunneln och Tågaborgstunneln på Västkustbanan och en fast förbindelse till Danmark via HH-tunneln. Då järnvägen söder om stationen grävts ner till Södertunneln öppnas stora möjligheter till nybyggnationer där järnvägen nu är och ut mot vattnet. Området kommer att vara tätt planerat, vilket ställer krav på yteffektiva transporter och ha ett mycket fördelaktigt läge nära Knutpunkten. Genom att HH-förbindelsen färdigställs kommer hela området kring Öresund att knytas samman till en ringled och ytterligare förstärka området som en arbetsmarknadsregion. Restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle kortas från 77 till 45 minuter. Även Västkustbanen måste förstärkas. Fortfarande finns flaskhalsar i Helsingborg, Hallandsåsen och Varberg. En dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som en arton körfält på vägen, säger Peter Danielsson. Helsingborg stad har tagit fram en Bussvision där framgångsreceptet är samarbete och klara och tydliga mål. Man har också planer på lightrail. Bilen kommer att ha en viktig roll i framtiden. Biogas ger möjlighet till bilism med mindre klimatpåverkan och bilpooler kan bli en viktig del i framtidens transportsystem. Miljökontoret startar under 2008 en biogaskampanj för att öka användningen av biogas, både för privatpersoner och för näringsliv. Det övergripande målet är en renare och bättre stadsmiljö, utan att vi försämrar våra möjligheter att flytta oss från en plats till en annan, avslutar Peter Danielsson. 4

5 Hur man kan skapa ett mer optimerat transportsystem Ett effektivt transportsystem är inte bara effektivt i betydelsen att det tar folk dit de ska utan också effektivt ur miljö- och ytanvändningsperspektiv. Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem är rubriken för Michael Johansson, doktorand på Miljöstrategiska enheten på Lunds universitet, Campus Helsingborg. I flera sektorer i samhället har utsläppen minskat, men inte inom transportsektorn. I dag är det genomsnittliga bilinnehavet i Sverige 0,45 bilar per person och i den ökningstakt vi ser idag kommer Sverige att inom 20 år ha lika högt bilinnehav som USA har idag. Men utsläppen är inte den enda baksidan på dagens transportsystem procent av ytan i en stad går till infrastruktur. Det anläggs stora hårdgjorda ytor i staden och människor måste gå över eller under infrastrukturen för att komma fram där vägar skapar barriärer. Inom trafikforskning vet man att fler vägar och fler filer leder till mer trafik och de extra vägar man anlagt för att klara den ökade trafiken fylls snart igen. Denna nedåtgående spiral kallar Michael Johansson för Det fria tillträdets tragedi. Genom att gynna bilismen missgynnas dessutom alternativen, som kollektivtrafik och cykel. För att klara utvecklingen är det viktigt att tänka om och planera för det man vill ha. Minskad trängsel på vägarna får man inte genom fler parkeringsplatser utan istället av exempelvis bättre bytespunkter för kollektivtrafik. Michael Johansson tar upp en rad faktorer som påverkar resandet i samhället. Det är allt från kunskap och beteenden till avstånd och kostnad. Transporterna ger stora samhällsekonomiska vinster, men också stora kostnader som är svåra att kvantifiera. Det rör exempelvis kostnader med folk stående i trafikköer, trafikolyckor, luftföroreningarnas hälso- och miljöeffekter, buller och barriäreffekter. Michael Johansson frågar sig om inte dagens transportsystem kostar mer än det smakar, vilket leder honom tillbaka till frågan om vitsen med ett mer optimerat transportsystem. Det finns mer samhällsvinster i att skapa städer för alla, inte bara för bilister, och att vinna tillbaka utrymme i staden för rekreation och sociala aktiviteter. Det finns givetvis också vinster i minskade externa trafikkostnader och minskad miljöpåverkan. Även för företag finns det vinster i att effektivisera tjänsteresorna. Man får bättre arbetsmiljö, bättre hälsa bland de anställda, bättre service och minskade kostnader och miljöpåverkan från transporterna. Bilköer i staden Krav på utökad infrastruktur (nya vägar) Nya vägar Antal bilar ökar + Bilar Andra transportmedel 5

6 Förankring viktigast för förändring Förankring och kommunikation är det viktigaste i ett förändringsarbete. Och för att lyckas i kommunikationen är det viktigt att fokusera på det positiva i förändringen. Lotta Göthe från miljöbyrån Ecoplan har lång erfarenhet av att arbeta i kommuner och företag. Hon pratar om förändringsprocessen kopplade till resvanor i organisationer. Hur man genomför genom en process betyder allt för vad resultatet blir. Grunden för att lyckas i en förändringsprocess, exempelvis att införa bilpool istället för att alla anställda kör med egen bil, är att lägga mest energi på förankring och kommunikation, det vill säga hur man genomför förändring, snarare än på själva förändringen. Martin Bennulf på Göteborgs universitet har tagit fram sju steg i en förändringsprocess. Först sker en aktivering genom attitydförändrande information, sedan ska man känna koppling till sitt egna beteende för att sedan prova alternativa lösningar, vilket förutsätter att dessa finns på plats. Efter detta omplanerar man sitt egna beteende, prövar sitt nya beteende och utvärderar om det är bättre eller inte. Om man finner det bättre antar man detta permanent. Det är lätt att falla tillbaka i gamla beteenden så man måste arbeta i alla sju steg. Ofta har organisationer väldigt dålig koll på kostnader för tjänsteresorna, så det är viktigt att lyfta detta i en nulägesbeskrivning, men ta bara reda på det du måste veta, inte mer, menar Lotta Göthe. Det är lätt att bara utreda och utreda och inte komma vidare till handling. Ledningen måste mest veta vad dagens och föreslagna lösningar kostar och vad de innebär för miljöbelastning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, säger Lotta Göthe. Trafiksäkerhet och arbetsmiljö är viktiga drivkrafter till förändring eftersom företaget har ett arbetsgivaransvar för vilka bilar personalen kör runt i, vilket är extra viktigt att på om de kör med egen bil i tjänsten. I förändringsarbetet är det individuella valet viktigt så det är viktigt att erbjuda bra alternativ och mer arbeta med morötter än piskor. Många betraktar bilen som en förmån och finansierar sitt bilinnehav med milersättningen, vilket gör det svårare att ändra på. I andra fall, är det status som ligger bakom valet av transportsätt. Lotta Göthe tar ett exempel där hon försökte få kollegor att ta tåget mellan Göteborg och Stockholm. Det är bekvämare, det går att arbeta under hela restiden, det tar ungefär lika lång tid från dörr till dörr, och det är billigare. Ändå ville de andra flyga, antagligen bara på grund av flygets status. Ofta vet man tidigt vilka som berörs av ett beslut så man kan involvera dem tidigt. Det är viktigt att tidigt hantera motståndet mot förändringen, men låt inte motståndarna få för mycket utrymme. Se till att få med dem som redan är positiva och lägg inte för mycket kraft på att övertyga tveksamma eller negativa. Efter att ha pratat om att arbeta med information och att förändra attityder till förändringen går Lotta Göte över till att ta upp själva genomförandedelen. Ett knep hon nämner är att erbjuda ett alternativ som folk kan stryka. Vill man minska antalet förmånsbilar kan man ställa upp en trappa i tre steg där krav på miljöbil är det lägsta, följt av att inte tillåta nya förmånsbilar och slutligen att dra in förmånsbilarna. Att inte tillåta nya förmånsbilar, mellanalternativet, ses då som en kompromiss som alla kan acceptera. När man ska skapa en god förändringsspiral är det bra att börja med enkla och uppskattade förändringar och vänta med att ändra sådant som många uppskattar. Det är också viktigt att uppmärksamma och uppmuntra de som har gjort något bra. Hur Vad Förankring & kommunikation Genomförande 6

7 Miljöanpassade affärsresor på IKEA På IKEA har man tagit ett helhetsgrepp om sina affärsresor. De ställer miljökrav både på egna resor och på sina leverantörer. I Helsingborg har IKEA tolv cyklar i en pool som de anställda får nyttja, en enkel åtgärd som är uppskattad av medarbetarna, varav många pendlar in till arbetsplatsen med tåg. Ett tips, som Ann-Christine Hallström nämner, är att se till att kunna låsa in cyklarna och att man har någon som är ansvarig för servicen. Men deras arbete med miljöanpassade transporter är mycket större än att erbjuda cyklar. De ställer bland annat också miljökrav på tjänstebilar, bilpoolen, hyrbilar och taxi. Varken egna bilar eller hyrbilar får släppa ut mer än 120 g koldioxid per kilometer år Istället för att fokusera på resandet fokuserar de på mötet och väljer den form som är mest effektiv. På IKEA började man med videomöten för 10 år sedan, men man var lite för tidiga, säger Ann-Christine Hallström. Nyligen började man med webbmöten via Webex istället som man hoppas kan ha potential till att minska resandet och effektivisera arbetstiden. Att initiativet kommer från ledningen har stor betydelse för att det ska genomföras på ett bra sätt. IKEA har gott samarbete med tågoperatörerna för att få fler tåg att stanna i Älmhult för att på det sättet underlätta för alla de 1000 inpendlare varje dag. Det är också många som åker mellan Älmhult och Helsingborg, varför de har satt in egna bussar som trafikerar sträckan med åtta enkelturer per dag. Bussarna är försedda med trådlöst bredband, vilket underlättar arbete under resan. För att underlätta jämförelser mellan olika trafikslag har IKEA tagit fram ett webbaserat system som informerar medarbetarna om transportslagens tid, pris och utsläpp. Ann-Christine Hallström berättar att IKEA kräver uppföljning från avtalsparter, som exempelvis färjor, flyg och hotell. Parterna får mål att arbeta mot som sedan följs upp. På en fråga från publiken om genomförandet säger Ann-Christine Hallström att de inte har stött på protester internt för de krav de ställer på medarbetare och leverantörer, utan att det snarare har varit välkommet. 7

8 Skånetrampar ska fler att börja cykla till jobbet Skånetrampar är en tävlig som syftar till att få fler att cykla till- från och i arbetet. Dels för att minska arbetspendlingens miljöeffekter och dels för att det är mer hälsosamt. Mats Persson arbetar på Korpen Skåne Halland med Skånetrampar, som är en cykeltävling som uppmuntrar till att bli mer fysiskt aktiv samtidigt som transporternas miljöpåverkan ska minska. Miljön är målet och redskapet är fysisk aktivitet, sammanfattar Mats Persson. De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet är mer än sex miljarder per år, säger Mats Persson. Därtill är de företagsekonomiska kostnaderna för sjukfrånvaro mycket stora och genom att uppmuntra sina medarbetare att röra på sig mer, exempelvis genom att vara med på Skånetrampar, kan arbetsgivaren få friskare och piggare medarbetare med lägre sjukfrånvaro. Alla företag, förvaltningar och organisationer i Skåne Nordväst är välkomna att anmäla lag till Skånetrampar. Det gör man på trampar.se, där man sedan kommer att anmäla cykeldagar och få löpande information om hur sitt lag förhåller sig till andra. Första tävlingsdag är den 28 april. Gör kollektivtrafiken attraktivare På DSV har man arbetat sedan 2005 med att öka kollektivtrafikandelen i resandet till och från jobbet. Det går att förändra resvanor, är slutsatsen man kan dra. I maj 2005 dök idén upp om snabbussar direkt från bostadsområden till industriområden i Helsingborg. Håkan Rosborg på DSV Road AB, som då hette DFDS, gillade idén och en grupp drogs igång med Vägverket, Helsingborgs stad, Arriva och Skånetrafiken. Projektet Testresenär hade fötts. Projektet syftade till att få in en snabblinje mellan bostadsområdena där folk bodde och där de arbetade, utan att man skulle vara tvungen att åka via centrala Helsingborg. Områdena som valdes var Ättekulla och Köpingegården och den bestående förändringen av arbetet är att man fick en snabbare och förstärkt linje utan byten. Håkan Rosgren avslutar med en rad funderingar. Han menar att bussarna borde vara mer attraktiva för att locka resenärer, de ser ju ungefär likadana ut som för hundra år sedan, att restiden är den viktigaste faktorn för vilket färdmedel folk tar och att kostnaden för parkeringsplatser borde vara en bra drivkraft från företags håll att uppmuntra anställda att lämna bilen hemma. En parkeringsplats är improduktiv mark som kostar cirka kr att anlägga och ett par tusenlappar om året att hålla igång. 8

9 Enkel bilhantering med bilpoolsföretag Genom att inleda ett samarbete med bilpoolsföretaget Sunfleet fick WSP Environmental tillgång till nya säkra miljöbilar utan att behöva bry sig om service eller kringadministration. Lena Nilsson på WSP berättar om företagets erfarenhet av att använda bilpoolsoperatören Sunfleet Carsharings tjänster istället för att äga eller leasa egna bilar. På kontoret i Malmö är cirka 40 personer anslutna till Sunfleet Carsharing. Det gör att de får tillgång till nya, säkra miljöbilar utan att behöva ta initiala kostnader, reparationer eller andra oförutsägbara problem. De behöver bara betala en fast månadskostnad och löpande kostnader för timmar och mil. För WSP blir det en billigare lösning än att hålla med en egen bilpool. Att välja bilpool är bäst i nittio fall av hundra, säger Lena Nilsson. I de övriga fall finns hyrbil eller taxi. På WSP använder man bil ganska mycket och har många svårplanerade körningar. Genom att erbjuda tillgång till bil på arbetsplatsen behöver inte anställda använda egen bil i tjänsten, vilket gör att de i högre utsträckning kan arbetspendla med cykel och kollektivtrafik. De anställda får också använda Sunfleets bilar privat, även deras bilar på andra ställen i Malmö eller Sverige. De kryssar bara i en ruta i bokningssystemet så går räkningen hem istället för till det företagskonto som annars belastas. Lena Nilsson har även varit inblandad i en utredning om extern bilpoolslösning för Stockholm stad som WSP har sammanställt. Förslaget i utredningen, som också har fått bifall i Fastighetsnämnden, är att tekniska nämndhuset ska använda bilarna på dagtid och allmänheten ska få tillgång till dem på kvällar och helger, en lösning som kommer att ge bättre ekonomi för bilpoolen samtidigt som behovet av privatbilar minskar i staden. Utredningen visar på en potentiell ekonomisk besparing med en fjärdedel och halverade koldioxidutsläpp. Man får också trafiksäkerhetsvinster och att man kan spara in cirka 15 parkeringsplatser genom att bilarna får högre belastning. 9

10 Om arrangörerna Skåne Nordväst är ett kommunnätverk för samarbete mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Samarbetet rör främst områdena näringsliv och turism, infrastruktur och kollektivtrafik, utbildning, boendemiljö och kultur. Visionen för Skåne Nordväst är att människorna ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Miljöstrategi på Lunds Universitet, Campus Helsingborg fokuserar på forskning och utbildning för en miljö- och resursmässigt hållbar utveckling. Miljöstrategi syftar härvid till att ta fram ny kunskap, förankrad inom olika ämnesområden, som skall kunna utnyttjas för att bygga upp en uthållig samhällsplanering och ett miljöanpassat näringsliv. Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från transporter och resor och för att få fler att välja mer hållbara alternativ. Huvudfinansiärer är Region Skåne, Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. 10

11 11

12 Konferensen Effektivare Tjänsteresor arrangerades den 3 april i Helsingborg. I fokus var hur företag och det offentliga kan arbeta för att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö. Presentationerna från konferensen finns på

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man

Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man Från mål till start referat från kommunledningsseminariet k2020 den 21 januari 2010 Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man skapa nya problem. Människor är bekväma, fega och orkar

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer