Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008

2 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet var ett samarrangemang mellan Skåne Nordväst, Miljöstrategi, Campus Helsingborg och Hållbar Mobilitet Skåne. Presentationerna från konferensen finns på Dokumentationen gjord av Jonas Lindkvist För frågor om dokumentationen eller konferensen kontakta: Jonas lindkvist Hållbar Mobilitet Skåne Publicerad

3 Program Väkommen Torleif Bramryd, docent och ansvarig för Miljöstrategi, Lunds universitet hälsar alla välkomna Transportutmaningar och -satsningar i nordvästra Skåne Peter Danielsson, styrelseordförande Skåne nordväst ger en inblick i kommande transportsatsningar i Skåne nordväst Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem? Michael Johansson, Miljöstrategi på Campus Helsingborg, diskuterar vad ett optimerat transportsystem kan generera ur ett samhällsperspektiv Positiv förändring Lotta Göthe från Miljöbyrån Ecoplan har stor erfarenhet från förändringsarbete i företag och kommuner Fika Spar miljön i affärsresan Ann-Christine Hallström från IKEA pratar om hur företaget har tagit ett helhetsgrepp på resandet för de anställda och för bättre miljö Arbetspendling på cykel ger mycket tillbaka Mats Persson är projektledare för Skånetrampar, en cykelkampanj för att öka arbetspendlingen och tjänsteresorna med cykel Det går att förändra Håkan Rosborg på DSV tar upp erfarenheter kring att öka arbetspendlingen med kollektivtrafik och vinsterna i detta Effektivare bilhantering Effektivt och flexibelt. Lena Nilsson på WSP Environmental berättar om fördelarna med att låta ett bilpoolsföretag ta hand om fordonshanteringen Diskussion Från ord till handling. Vad krävs från det offentliga och vad kan företag göra bättre? Diskussion mellan föredragshållarna och frågor från publiken Lunch och mingel 3

4 Att göra det lättare för folk att ta sig till och från jobbet Det pågår mycket inom transportområdet i Skåne Nordväst. Södertunneln, Tågaborgstunneln och HH-förbindelsen är några av de viktigaste. Peter Danielsson, som är ordförande i Skåne Nordvästs styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad, börjar med att berätta om kommunsamarbetet Skåne Nordväst. Det är de 10 kommunerna i Skånes nordvästra hörn som har gått samman för att stärka regionen och få de invånarna att känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Ett av de viktiga områdena för att skapa regionen är förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Målet är att det högst ska få ta en timme att ta sig mellan kommunernas huvudorter. I den översiktliga planeringen är järnvägen utgångspunkten och den man vill ska knyta ihop regionen. De viktigaste infrastrukturprojekten i Helsingborg idag är Södertunneln och Tågaborgstunneln på Västkustbanan och en fast förbindelse till Danmark via HH-tunneln. Då järnvägen söder om stationen grävts ner till Södertunneln öppnas stora möjligheter till nybyggnationer där järnvägen nu är och ut mot vattnet. Området kommer att vara tätt planerat, vilket ställer krav på yteffektiva transporter och ha ett mycket fördelaktigt läge nära Knutpunkten. Genom att HH-förbindelsen färdigställs kommer hela området kring Öresund att knytas samman till en ringled och ytterligare förstärka området som en arbetsmarknadsregion. Restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle kortas från 77 till 45 minuter. Även Västkustbanen måste förstärkas. Fortfarande finns flaskhalsar i Helsingborg, Hallandsåsen och Varberg. En dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som en arton körfält på vägen, säger Peter Danielsson. Helsingborg stad har tagit fram en Bussvision där framgångsreceptet är samarbete och klara och tydliga mål. Man har också planer på lightrail. Bilen kommer att ha en viktig roll i framtiden. Biogas ger möjlighet till bilism med mindre klimatpåverkan och bilpooler kan bli en viktig del i framtidens transportsystem. Miljökontoret startar under 2008 en biogaskampanj för att öka användningen av biogas, både för privatpersoner och för näringsliv. Det övergripande målet är en renare och bättre stadsmiljö, utan att vi försämrar våra möjligheter att flytta oss från en plats till en annan, avslutar Peter Danielsson. 4

5 Hur man kan skapa ett mer optimerat transportsystem Ett effektivt transportsystem är inte bara effektivt i betydelsen att det tar folk dit de ska utan också effektivt ur miljö- och ytanvändningsperspektiv. Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem är rubriken för Michael Johansson, doktorand på Miljöstrategiska enheten på Lunds universitet, Campus Helsingborg. I flera sektorer i samhället har utsläppen minskat, men inte inom transportsektorn. I dag är det genomsnittliga bilinnehavet i Sverige 0,45 bilar per person och i den ökningstakt vi ser idag kommer Sverige att inom 20 år ha lika högt bilinnehav som USA har idag. Men utsläppen är inte den enda baksidan på dagens transportsystem procent av ytan i en stad går till infrastruktur. Det anläggs stora hårdgjorda ytor i staden och människor måste gå över eller under infrastrukturen för att komma fram där vägar skapar barriärer. Inom trafikforskning vet man att fler vägar och fler filer leder till mer trafik och de extra vägar man anlagt för att klara den ökade trafiken fylls snart igen. Denna nedåtgående spiral kallar Michael Johansson för Det fria tillträdets tragedi. Genom att gynna bilismen missgynnas dessutom alternativen, som kollektivtrafik och cykel. För att klara utvecklingen är det viktigt att tänka om och planera för det man vill ha. Minskad trängsel på vägarna får man inte genom fler parkeringsplatser utan istället av exempelvis bättre bytespunkter för kollektivtrafik. Michael Johansson tar upp en rad faktorer som påverkar resandet i samhället. Det är allt från kunskap och beteenden till avstånd och kostnad. Transporterna ger stora samhällsekonomiska vinster, men också stora kostnader som är svåra att kvantifiera. Det rör exempelvis kostnader med folk stående i trafikköer, trafikolyckor, luftföroreningarnas hälso- och miljöeffekter, buller och barriäreffekter. Michael Johansson frågar sig om inte dagens transportsystem kostar mer än det smakar, vilket leder honom tillbaka till frågan om vitsen med ett mer optimerat transportsystem. Det finns mer samhällsvinster i att skapa städer för alla, inte bara för bilister, och att vinna tillbaka utrymme i staden för rekreation och sociala aktiviteter. Det finns givetvis också vinster i minskade externa trafikkostnader och minskad miljöpåverkan. Även för företag finns det vinster i att effektivisera tjänsteresorna. Man får bättre arbetsmiljö, bättre hälsa bland de anställda, bättre service och minskade kostnader och miljöpåverkan från transporterna. Bilköer i staden Krav på utökad infrastruktur (nya vägar) Nya vägar Antal bilar ökar + Bilar Andra transportmedel 5

6 Förankring viktigast för förändring Förankring och kommunikation är det viktigaste i ett förändringsarbete. Och för att lyckas i kommunikationen är det viktigt att fokusera på det positiva i förändringen. Lotta Göthe från miljöbyrån Ecoplan har lång erfarenhet av att arbeta i kommuner och företag. Hon pratar om förändringsprocessen kopplade till resvanor i organisationer. Hur man genomför genom en process betyder allt för vad resultatet blir. Grunden för att lyckas i en förändringsprocess, exempelvis att införa bilpool istället för att alla anställda kör med egen bil, är att lägga mest energi på förankring och kommunikation, det vill säga hur man genomför förändring, snarare än på själva förändringen. Martin Bennulf på Göteborgs universitet har tagit fram sju steg i en förändringsprocess. Först sker en aktivering genom attitydförändrande information, sedan ska man känna koppling till sitt egna beteende för att sedan prova alternativa lösningar, vilket förutsätter att dessa finns på plats. Efter detta omplanerar man sitt egna beteende, prövar sitt nya beteende och utvärderar om det är bättre eller inte. Om man finner det bättre antar man detta permanent. Det är lätt att falla tillbaka i gamla beteenden så man måste arbeta i alla sju steg. Ofta har organisationer väldigt dålig koll på kostnader för tjänsteresorna, så det är viktigt att lyfta detta i en nulägesbeskrivning, men ta bara reda på det du måste veta, inte mer, menar Lotta Göthe. Det är lätt att bara utreda och utreda och inte komma vidare till handling. Ledningen måste mest veta vad dagens och föreslagna lösningar kostar och vad de innebär för miljöbelastning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, säger Lotta Göthe. Trafiksäkerhet och arbetsmiljö är viktiga drivkrafter till förändring eftersom företaget har ett arbetsgivaransvar för vilka bilar personalen kör runt i, vilket är extra viktigt att på om de kör med egen bil i tjänsten. I förändringsarbetet är det individuella valet viktigt så det är viktigt att erbjuda bra alternativ och mer arbeta med morötter än piskor. Många betraktar bilen som en förmån och finansierar sitt bilinnehav med milersättningen, vilket gör det svårare att ändra på. I andra fall, är det status som ligger bakom valet av transportsätt. Lotta Göthe tar ett exempel där hon försökte få kollegor att ta tåget mellan Göteborg och Stockholm. Det är bekvämare, det går att arbeta under hela restiden, det tar ungefär lika lång tid från dörr till dörr, och det är billigare. Ändå ville de andra flyga, antagligen bara på grund av flygets status. Ofta vet man tidigt vilka som berörs av ett beslut så man kan involvera dem tidigt. Det är viktigt att tidigt hantera motståndet mot förändringen, men låt inte motståndarna få för mycket utrymme. Se till att få med dem som redan är positiva och lägg inte för mycket kraft på att övertyga tveksamma eller negativa. Efter att ha pratat om att arbeta med information och att förändra attityder till förändringen går Lotta Göte över till att ta upp själva genomförandedelen. Ett knep hon nämner är att erbjuda ett alternativ som folk kan stryka. Vill man minska antalet förmånsbilar kan man ställa upp en trappa i tre steg där krav på miljöbil är det lägsta, följt av att inte tillåta nya förmånsbilar och slutligen att dra in förmånsbilarna. Att inte tillåta nya förmånsbilar, mellanalternativet, ses då som en kompromiss som alla kan acceptera. När man ska skapa en god förändringsspiral är det bra att börja med enkla och uppskattade förändringar och vänta med att ändra sådant som många uppskattar. Det är också viktigt att uppmärksamma och uppmuntra de som har gjort något bra. Hur Vad Förankring & kommunikation Genomförande 6

7 Miljöanpassade affärsresor på IKEA På IKEA har man tagit ett helhetsgrepp om sina affärsresor. De ställer miljökrav både på egna resor och på sina leverantörer. I Helsingborg har IKEA tolv cyklar i en pool som de anställda får nyttja, en enkel åtgärd som är uppskattad av medarbetarna, varav många pendlar in till arbetsplatsen med tåg. Ett tips, som Ann-Christine Hallström nämner, är att se till att kunna låsa in cyklarna och att man har någon som är ansvarig för servicen. Men deras arbete med miljöanpassade transporter är mycket större än att erbjuda cyklar. De ställer bland annat också miljökrav på tjänstebilar, bilpoolen, hyrbilar och taxi. Varken egna bilar eller hyrbilar får släppa ut mer än 120 g koldioxid per kilometer år Istället för att fokusera på resandet fokuserar de på mötet och väljer den form som är mest effektiv. På IKEA började man med videomöten för 10 år sedan, men man var lite för tidiga, säger Ann-Christine Hallström. Nyligen började man med webbmöten via Webex istället som man hoppas kan ha potential till att minska resandet och effektivisera arbetstiden. Att initiativet kommer från ledningen har stor betydelse för att det ska genomföras på ett bra sätt. IKEA har gott samarbete med tågoperatörerna för att få fler tåg att stanna i Älmhult för att på det sättet underlätta för alla de 1000 inpendlare varje dag. Det är också många som åker mellan Älmhult och Helsingborg, varför de har satt in egna bussar som trafikerar sträckan med åtta enkelturer per dag. Bussarna är försedda med trådlöst bredband, vilket underlättar arbete under resan. För att underlätta jämförelser mellan olika trafikslag har IKEA tagit fram ett webbaserat system som informerar medarbetarna om transportslagens tid, pris och utsläpp. Ann-Christine Hallström berättar att IKEA kräver uppföljning från avtalsparter, som exempelvis färjor, flyg och hotell. Parterna får mål att arbeta mot som sedan följs upp. På en fråga från publiken om genomförandet säger Ann-Christine Hallström att de inte har stött på protester internt för de krav de ställer på medarbetare och leverantörer, utan att det snarare har varit välkommet. 7

8 Skånetrampar ska fler att börja cykla till jobbet Skånetrampar är en tävlig som syftar till att få fler att cykla till- från och i arbetet. Dels för att minska arbetspendlingens miljöeffekter och dels för att det är mer hälsosamt. Mats Persson arbetar på Korpen Skåne Halland med Skånetrampar, som är en cykeltävling som uppmuntrar till att bli mer fysiskt aktiv samtidigt som transporternas miljöpåverkan ska minska. Miljön är målet och redskapet är fysisk aktivitet, sammanfattar Mats Persson. De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet är mer än sex miljarder per år, säger Mats Persson. Därtill är de företagsekonomiska kostnaderna för sjukfrånvaro mycket stora och genom att uppmuntra sina medarbetare att röra på sig mer, exempelvis genom att vara med på Skånetrampar, kan arbetsgivaren få friskare och piggare medarbetare med lägre sjukfrånvaro. Alla företag, förvaltningar och organisationer i Skåne Nordväst är välkomna att anmäla lag till Skånetrampar. Det gör man på trampar.se, där man sedan kommer att anmäla cykeldagar och få löpande information om hur sitt lag förhåller sig till andra. Första tävlingsdag är den 28 april. Gör kollektivtrafiken attraktivare På DSV har man arbetat sedan 2005 med att öka kollektivtrafikandelen i resandet till och från jobbet. Det går att förändra resvanor, är slutsatsen man kan dra. I maj 2005 dök idén upp om snabbussar direkt från bostadsområden till industriområden i Helsingborg. Håkan Rosborg på DSV Road AB, som då hette DFDS, gillade idén och en grupp drogs igång med Vägverket, Helsingborgs stad, Arriva och Skånetrafiken. Projektet Testresenär hade fötts. Projektet syftade till att få in en snabblinje mellan bostadsområdena där folk bodde och där de arbetade, utan att man skulle vara tvungen att åka via centrala Helsingborg. Områdena som valdes var Ättekulla och Köpingegården och den bestående förändringen av arbetet är att man fick en snabbare och förstärkt linje utan byten. Håkan Rosgren avslutar med en rad funderingar. Han menar att bussarna borde vara mer attraktiva för att locka resenärer, de ser ju ungefär likadana ut som för hundra år sedan, att restiden är den viktigaste faktorn för vilket färdmedel folk tar och att kostnaden för parkeringsplatser borde vara en bra drivkraft från företags håll att uppmuntra anställda att lämna bilen hemma. En parkeringsplats är improduktiv mark som kostar cirka kr att anlägga och ett par tusenlappar om året att hålla igång. 8

9 Enkel bilhantering med bilpoolsföretag Genom att inleda ett samarbete med bilpoolsföretaget Sunfleet fick WSP Environmental tillgång till nya säkra miljöbilar utan att behöva bry sig om service eller kringadministration. Lena Nilsson på WSP berättar om företagets erfarenhet av att använda bilpoolsoperatören Sunfleet Carsharings tjänster istället för att äga eller leasa egna bilar. På kontoret i Malmö är cirka 40 personer anslutna till Sunfleet Carsharing. Det gör att de får tillgång till nya, säkra miljöbilar utan att behöva ta initiala kostnader, reparationer eller andra oförutsägbara problem. De behöver bara betala en fast månadskostnad och löpande kostnader för timmar och mil. För WSP blir det en billigare lösning än att hålla med en egen bilpool. Att välja bilpool är bäst i nittio fall av hundra, säger Lena Nilsson. I de övriga fall finns hyrbil eller taxi. På WSP använder man bil ganska mycket och har många svårplanerade körningar. Genom att erbjuda tillgång till bil på arbetsplatsen behöver inte anställda använda egen bil i tjänsten, vilket gör att de i högre utsträckning kan arbetspendla med cykel och kollektivtrafik. De anställda får också använda Sunfleets bilar privat, även deras bilar på andra ställen i Malmö eller Sverige. De kryssar bara i en ruta i bokningssystemet så går räkningen hem istället för till det företagskonto som annars belastas. Lena Nilsson har även varit inblandad i en utredning om extern bilpoolslösning för Stockholm stad som WSP har sammanställt. Förslaget i utredningen, som också har fått bifall i Fastighetsnämnden, är att tekniska nämndhuset ska använda bilarna på dagtid och allmänheten ska få tillgång till dem på kvällar och helger, en lösning som kommer att ge bättre ekonomi för bilpoolen samtidigt som behovet av privatbilar minskar i staden. Utredningen visar på en potentiell ekonomisk besparing med en fjärdedel och halverade koldioxidutsläpp. Man får också trafiksäkerhetsvinster och att man kan spara in cirka 15 parkeringsplatser genom att bilarna får högre belastning. 9

10 Om arrangörerna Skåne Nordväst är ett kommunnätverk för samarbete mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Samarbetet rör främst områdena näringsliv och turism, infrastruktur och kollektivtrafik, utbildning, boendemiljö och kultur. Visionen för Skåne Nordväst är att människorna ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Miljöstrategi på Lunds Universitet, Campus Helsingborg fokuserar på forskning och utbildning för en miljö- och resursmässigt hållbar utveckling. Miljöstrategi syftar härvid till att ta fram ny kunskap, förankrad inom olika ämnesområden, som skall kunna utnyttjas för att bygga upp en uthållig samhällsplanering och ett miljöanpassat näringsliv. Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från transporter och resor och för att få fler att välja mer hållbara alternativ. Huvudfinansiärer är Region Skåne, Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. 10

11 11

12 Konferensen Effektivare Tjänsteresor arrangerades den 3 april i Helsingborg. I fokus var hur företag och det offentliga kan arbeta för att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö. Presentationerna från konferensen finns på

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Vänlig väg till skolan

Vänlig väg till skolan Vänlig väg till skolan Jag har 261 steg till skolan och jag gillar att gå. Christopher, Risebergaskolan, Malmö Att gå eller cykla till skolan gör barnen piggare, friskare och minskar biltrafiken. Det sparar

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping En vanlig vardag cyklar ungefär 3100 personer över Göta Älvbron i Göteborg. Tänk dig att de skulle ta var sin bil istället. Bilköerna skulle förlängas med drygt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare

Datum Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens medarbetare KS 21 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2012-09-18 Diarienummer KSN-2011-0513 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykelförmåner för kommunens

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer