Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare tjänsteresor. Effektivare tjänsteresor"

Transkript

1 Dokumentation från konferensen - en konferens om att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö Helsingborg 3 april 2008

2 Dokumentation från konferensen Effektivare Tjänsteresor den 3 april. Seminariet var ett samarrangemang mellan Skåne Nordväst, Miljöstrategi, Campus Helsingborg och Hållbar Mobilitet Skåne. Presentationerna från konferensen finns på Dokumentationen gjord av Jonas Lindkvist För frågor om dokumentationen eller konferensen kontakta: Jonas lindkvist Hållbar Mobilitet Skåne Publicerad

3 Program Väkommen Torleif Bramryd, docent och ansvarig för Miljöstrategi, Lunds universitet hälsar alla välkomna Transportutmaningar och -satsningar i nordvästra Skåne Peter Danielsson, styrelseordförande Skåne nordväst ger en inblick i kommande transportsatsningar i Skåne nordväst Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem? Michael Johansson, Miljöstrategi på Campus Helsingborg, diskuterar vad ett optimerat transportsystem kan generera ur ett samhällsperspektiv Positiv förändring Lotta Göthe från Miljöbyrån Ecoplan har stor erfarenhet från förändringsarbete i företag och kommuner Fika Spar miljön i affärsresan Ann-Christine Hallström från IKEA pratar om hur företaget har tagit ett helhetsgrepp på resandet för de anställda och för bättre miljö Arbetspendling på cykel ger mycket tillbaka Mats Persson är projektledare för Skånetrampar, en cykelkampanj för att öka arbetspendlingen och tjänsteresorna med cykel Det går att förändra Håkan Rosborg på DSV tar upp erfarenheter kring att öka arbetspendlingen med kollektivtrafik och vinsterna i detta Effektivare bilhantering Effektivt och flexibelt. Lena Nilsson på WSP Environmental berättar om fördelarna med att låta ett bilpoolsföretag ta hand om fordonshanteringen Diskussion Från ord till handling. Vad krävs från det offentliga och vad kan företag göra bättre? Diskussion mellan föredragshållarna och frågor från publiken Lunch och mingel 3

4 Att göra det lättare för folk att ta sig till och från jobbet Det pågår mycket inom transportområdet i Skåne Nordväst. Södertunneln, Tågaborgstunneln och HH-förbindelsen är några av de viktigaste. Peter Danielsson, som är ordförande i Skåne Nordvästs styrelse och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg stad, börjar med att berätta om kommunsamarbetet Skåne Nordväst. Det är de 10 kommunerna i Skånes nordvästra hörn som har gått samman för att stärka regionen och få de invånarna att känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Ett av de viktiga områdena för att skapa regionen är förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Målet är att det högst ska få ta en timme att ta sig mellan kommunernas huvudorter. I den översiktliga planeringen är järnvägen utgångspunkten och den man vill ska knyta ihop regionen. De viktigaste infrastrukturprojekten i Helsingborg idag är Södertunneln och Tågaborgstunneln på Västkustbanan och en fast förbindelse till Danmark via HH-tunneln. Då järnvägen söder om stationen grävts ner till Södertunneln öppnas stora möjligheter till nybyggnationer där järnvägen nu är och ut mot vattnet. Området kommer att vara tätt planerat, vilket ställer krav på yteffektiva transporter och ha ett mycket fördelaktigt läge nära Knutpunkten. Genom att HH-förbindelsen färdigställs kommer hela området kring Öresund att knytas samman till en ringled och ytterligare förstärka området som en arbetsmarknadsregion. Restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle kortas från 77 till 45 minuter. Även Västkustbanen måste förstärkas. Fortfarande finns flaskhalsar i Helsingborg, Hallandsåsen och Varberg. En dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som en arton körfält på vägen, säger Peter Danielsson. Helsingborg stad har tagit fram en Bussvision där framgångsreceptet är samarbete och klara och tydliga mål. Man har också planer på lightrail. Bilen kommer att ha en viktig roll i framtiden. Biogas ger möjlighet till bilism med mindre klimatpåverkan och bilpooler kan bli en viktig del i framtidens transportsystem. Miljökontoret startar under 2008 en biogaskampanj för att öka användningen av biogas, både för privatpersoner och för näringsliv. Det övergripande målet är en renare och bättre stadsmiljö, utan att vi försämrar våra möjligheter att flytta oss från en plats till en annan, avslutar Peter Danielsson. 4

5 Hur man kan skapa ett mer optimerat transportsystem Ett effektivt transportsystem är inte bara effektivt i betydelsen att det tar folk dit de ska utan också effektivt ur miljö- och ytanvändningsperspektiv. Vad är vitsen med ett mer optimerat transportsystem är rubriken för Michael Johansson, doktorand på Miljöstrategiska enheten på Lunds universitet, Campus Helsingborg. I flera sektorer i samhället har utsläppen minskat, men inte inom transportsektorn. I dag är det genomsnittliga bilinnehavet i Sverige 0,45 bilar per person och i den ökningstakt vi ser idag kommer Sverige att inom 20 år ha lika högt bilinnehav som USA har idag. Men utsläppen är inte den enda baksidan på dagens transportsystem procent av ytan i en stad går till infrastruktur. Det anläggs stora hårdgjorda ytor i staden och människor måste gå över eller under infrastrukturen för att komma fram där vägar skapar barriärer. Inom trafikforskning vet man att fler vägar och fler filer leder till mer trafik och de extra vägar man anlagt för att klara den ökade trafiken fylls snart igen. Denna nedåtgående spiral kallar Michael Johansson för Det fria tillträdets tragedi. Genom att gynna bilismen missgynnas dessutom alternativen, som kollektivtrafik och cykel. För att klara utvecklingen är det viktigt att tänka om och planera för det man vill ha. Minskad trängsel på vägarna får man inte genom fler parkeringsplatser utan istället av exempelvis bättre bytespunkter för kollektivtrafik. Michael Johansson tar upp en rad faktorer som påverkar resandet i samhället. Det är allt från kunskap och beteenden till avstånd och kostnad. Transporterna ger stora samhällsekonomiska vinster, men också stora kostnader som är svåra att kvantifiera. Det rör exempelvis kostnader med folk stående i trafikköer, trafikolyckor, luftföroreningarnas hälso- och miljöeffekter, buller och barriäreffekter. Michael Johansson frågar sig om inte dagens transportsystem kostar mer än det smakar, vilket leder honom tillbaka till frågan om vitsen med ett mer optimerat transportsystem. Det finns mer samhällsvinster i att skapa städer för alla, inte bara för bilister, och att vinna tillbaka utrymme i staden för rekreation och sociala aktiviteter. Det finns givetvis också vinster i minskade externa trafikkostnader och minskad miljöpåverkan. Även för företag finns det vinster i att effektivisera tjänsteresorna. Man får bättre arbetsmiljö, bättre hälsa bland de anställda, bättre service och minskade kostnader och miljöpåverkan från transporterna. Bilköer i staden Krav på utökad infrastruktur (nya vägar) Nya vägar Antal bilar ökar + Bilar Andra transportmedel 5

6 Förankring viktigast för förändring Förankring och kommunikation är det viktigaste i ett förändringsarbete. Och för att lyckas i kommunikationen är det viktigt att fokusera på det positiva i förändringen. Lotta Göthe från miljöbyrån Ecoplan har lång erfarenhet av att arbeta i kommuner och företag. Hon pratar om förändringsprocessen kopplade till resvanor i organisationer. Hur man genomför genom en process betyder allt för vad resultatet blir. Grunden för att lyckas i en förändringsprocess, exempelvis att införa bilpool istället för att alla anställda kör med egen bil, är att lägga mest energi på förankring och kommunikation, det vill säga hur man genomför förändring, snarare än på själva förändringen. Martin Bennulf på Göteborgs universitet har tagit fram sju steg i en förändringsprocess. Först sker en aktivering genom attitydförändrande information, sedan ska man känna koppling till sitt egna beteende för att sedan prova alternativa lösningar, vilket förutsätter att dessa finns på plats. Efter detta omplanerar man sitt egna beteende, prövar sitt nya beteende och utvärderar om det är bättre eller inte. Om man finner det bättre antar man detta permanent. Det är lätt att falla tillbaka i gamla beteenden så man måste arbeta i alla sju steg. Ofta har organisationer väldigt dålig koll på kostnader för tjänsteresorna, så det är viktigt att lyfta detta i en nulägesbeskrivning, men ta bara reda på det du måste veta, inte mer, menar Lotta Göthe. Det är lätt att bara utreda och utreda och inte komma vidare till handling. Ledningen måste mest veta vad dagens och föreslagna lösningar kostar och vad de innebär för miljöbelastning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, säger Lotta Göthe. Trafiksäkerhet och arbetsmiljö är viktiga drivkrafter till förändring eftersom företaget har ett arbetsgivaransvar för vilka bilar personalen kör runt i, vilket är extra viktigt att på om de kör med egen bil i tjänsten. I förändringsarbetet är det individuella valet viktigt så det är viktigt att erbjuda bra alternativ och mer arbeta med morötter än piskor. Många betraktar bilen som en förmån och finansierar sitt bilinnehav med milersättningen, vilket gör det svårare att ändra på. I andra fall, är det status som ligger bakom valet av transportsätt. Lotta Göthe tar ett exempel där hon försökte få kollegor att ta tåget mellan Göteborg och Stockholm. Det är bekvämare, det går att arbeta under hela restiden, det tar ungefär lika lång tid från dörr till dörr, och det är billigare. Ändå ville de andra flyga, antagligen bara på grund av flygets status. Ofta vet man tidigt vilka som berörs av ett beslut så man kan involvera dem tidigt. Det är viktigt att tidigt hantera motståndet mot förändringen, men låt inte motståndarna få för mycket utrymme. Se till att få med dem som redan är positiva och lägg inte för mycket kraft på att övertyga tveksamma eller negativa. Efter att ha pratat om att arbeta med information och att förändra attityder till förändringen går Lotta Göte över till att ta upp själva genomförandedelen. Ett knep hon nämner är att erbjuda ett alternativ som folk kan stryka. Vill man minska antalet förmånsbilar kan man ställa upp en trappa i tre steg där krav på miljöbil är det lägsta, följt av att inte tillåta nya förmånsbilar och slutligen att dra in förmånsbilarna. Att inte tillåta nya förmånsbilar, mellanalternativet, ses då som en kompromiss som alla kan acceptera. När man ska skapa en god förändringsspiral är det bra att börja med enkla och uppskattade förändringar och vänta med att ändra sådant som många uppskattar. Det är också viktigt att uppmärksamma och uppmuntra de som har gjort något bra. Hur Vad Förankring & kommunikation Genomförande 6

7 Miljöanpassade affärsresor på IKEA På IKEA har man tagit ett helhetsgrepp om sina affärsresor. De ställer miljökrav både på egna resor och på sina leverantörer. I Helsingborg har IKEA tolv cyklar i en pool som de anställda får nyttja, en enkel åtgärd som är uppskattad av medarbetarna, varav många pendlar in till arbetsplatsen med tåg. Ett tips, som Ann-Christine Hallström nämner, är att se till att kunna låsa in cyklarna och att man har någon som är ansvarig för servicen. Men deras arbete med miljöanpassade transporter är mycket större än att erbjuda cyklar. De ställer bland annat också miljökrav på tjänstebilar, bilpoolen, hyrbilar och taxi. Varken egna bilar eller hyrbilar får släppa ut mer än 120 g koldioxid per kilometer år Istället för att fokusera på resandet fokuserar de på mötet och väljer den form som är mest effektiv. På IKEA började man med videomöten för 10 år sedan, men man var lite för tidiga, säger Ann-Christine Hallström. Nyligen började man med webbmöten via Webex istället som man hoppas kan ha potential till att minska resandet och effektivisera arbetstiden. Att initiativet kommer från ledningen har stor betydelse för att det ska genomföras på ett bra sätt. IKEA har gott samarbete med tågoperatörerna för att få fler tåg att stanna i Älmhult för att på det sättet underlätta för alla de 1000 inpendlare varje dag. Det är också många som åker mellan Älmhult och Helsingborg, varför de har satt in egna bussar som trafikerar sträckan med åtta enkelturer per dag. Bussarna är försedda med trådlöst bredband, vilket underlättar arbete under resan. För att underlätta jämförelser mellan olika trafikslag har IKEA tagit fram ett webbaserat system som informerar medarbetarna om transportslagens tid, pris och utsläpp. Ann-Christine Hallström berättar att IKEA kräver uppföljning från avtalsparter, som exempelvis färjor, flyg och hotell. Parterna får mål att arbeta mot som sedan följs upp. På en fråga från publiken om genomförandet säger Ann-Christine Hallström att de inte har stött på protester internt för de krav de ställer på medarbetare och leverantörer, utan att det snarare har varit välkommet. 7

8 Skånetrampar ska fler att börja cykla till jobbet Skånetrampar är en tävlig som syftar till att få fler att cykla till- från och i arbetet. Dels för att minska arbetspendlingens miljöeffekter och dels för att det är mer hälsosamt. Mats Persson arbetar på Korpen Skåne Halland med Skånetrampar, som är en cykeltävling som uppmuntrar till att bli mer fysiskt aktiv samtidigt som transporternas miljöpåverkan ska minska. Miljön är målet och redskapet är fysisk aktivitet, sammanfattar Mats Persson. De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet är mer än sex miljarder per år, säger Mats Persson. Därtill är de företagsekonomiska kostnaderna för sjukfrånvaro mycket stora och genom att uppmuntra sina medarbetare att röra på sig mer, exempelvis genom att vara med på Skånetrampar, kan arbetsgivaren få friskare och piggare medarbetare med lägre sjukfrånvaro. Alla företag, förvaltningar och organisationer i Skåne Nordväst är välkomna att anmäla lag till Skånetrampar. Det gör man på trampar.se, där man sedan kommer att anmäla cykeldagar och få löpande information om hur sitt lag förhåller sig till andra. Första tävlingsdag är den 28 april. Gör kollektivtrafiken attraktivare På DSV har man arbetat sedan 2005 med att öka kollektivtrafikandelen i resandet till och från jobbet. Det går att förändra resvanor, är slutsatsen man kan dra. I maj 2005 dök idén upp om snabbussar direkt från bostadsområden till industriområden i Helsingborg. Håkan Rosborg på DSV Road AB, som då hette DFDS, gillade idén och en grupp drogs igång med Vägverket, Helsingborgs stad, Arriva och Skånetrafiken. Projektet Testresenär hade fötts. Projektet syftade till att få in en snabblinje mellan bostadsområdena där folk bodde och där de arbetade, utan att man skulle vara tvungen att åka via centrala Helsingborg. Områdena som valdes var Ättekulla och Köpingegården och den bestående förändringen av arbetet är att man fick en snabbare och förstärkt linje utan byten. Håkan Rosgren avslutar med en rad funderingar. Han menar att bussarna borde vara mer attraktiva för att locka resenärer, de ser ju ungefär likadana ut som för hundra år sedan, att restiden är den viktigaste faktorn för vilket färdmedel folk tar och att kostnaden för parkeringsplatser borde vara en bra drivkraft från företags håll att uppmuntra anställda att lämna bilen hemma. En parkeringsplats är improduktiv mark som kostar cirka kr att anlägga och ett par tusenlappar om året att hålla igång. 8

9 Enkel bilhantering med bilpoolsföretag Genom att inleda ett samarbete med bilpoolsföretaget Sunfleet fick WSP Environmental tillgång till nya säkra miljöbilar utan att behöva bry sig om service eller kringadministration. Lena Nilsson på WSP berättar om företagets erfarenhet av att använda bilpoolsoperatören Sunfleet Carsharings tjänster istället för att äga eller leasa egna bilar. På kontoret i Malmö är cirka 40 personer anslutna till Sunfleet Carsharing. Det gör att de får tillgång till nya, säkra miljöbilar utan att behöva ta initiala kostnader, reparationer eller andra oförutsägbara problem. De behöver bara betala en fast månadskostnad och löpande kostnader för timmar och mil. För WSP blir det en billigare lösning än att hålla med en egen bilpool. Att välja bilpool är bäst i nittio fall av hundra, säger Lena Nilsson. I de övriga fall finns hyrbil eller taxi. På WSP använder man bil ganska mycket och har många svårplanerade körningar. Genom att erbjuda tillgång till bil på arbetsplatsen behöver inte anställda använda egen bil i tjänsten, vilket gör att de i högre utsträckning kan arbetspendla med cykel och kollektivtrafik. De anställda får också använda Sunfleets bilar privat, även deras bilar på andra ställen i Malmö eller Sverige. De kryssar bara i en ruta i bokningssystemet så går räkningen hem istället för till det företagskonto som annars belastas. Lena Nilsson har även varit inblandad i en utredning om extern bilpoolslösning för Stockholm stad som WSP har sammanställt. Förslaget i utredningen, som också har fått bifall i Fastighetsnämnden, är att tekniska nämndhuset ska använda bilarna på dagtid och allmänheten ska få tillgång till dem på kvällar och helger, en lösning som kommer att ge bättre ekonomi för bilpoolen samtidigt som behovet av privatbilar minskar i staden. Utredningen visar på en potentiell ekonomisk besparing med en fjärdedel och halverade koldioxidutsläpp. Man får också trafiksäkerhetsvinster och att man kan spara in cirka 15 parkeringsplatser genom att bilarna får högre belastning. 9

10 Om arrangörerna Skåne Nordväst är ett kommunnätverk för samarbete mellan de tio kommunerna i nordvästra Skåne. Samarbetet rör främst områdena näringsliv och turism, infrastruktur och kollektivtrafik, utbildning, boendemiljö och kultur. Visionen för Skåne Nordväst är att människorna ska känna sig som invånare i en sammanhängande stad. Miljöstrategi på Lunds Universitet, Campus Helsingborg fokuserar på forskning och utbildning för en miljö- och resursmässigt hållbar utveckling. Miljöstrategi syftar härvid till att ta fram ny kunskap, förankrad inom olika ämnesområden, som skall kunna utnyttjas för att bygga upp en uthållig samhällsplanering och ett miljöanpassat näringsliv. Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från transporter och resor och för att få fler att välja mer hållbara alternativ. Huvudfinansiärer är Region Skåne, Vägverket Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. 10

11 11

12 Konferensen Effektivare Tjänsteresor arrangerades den 3 april i Helsingborg. I fokus var hur företag och det offentliga kan arbeta för att optimera tjänsteresor för bättre ekonomi och miljö. Presentationerna från konferensen finns på

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne

Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne Reviderad 2010-05-17 Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

1. Riktlinjer för Möten

1. Riktlinjer för Möten Riktlinjer för Möten och Resor i s verksamheter finns representerade i hela Skåne. Detta innebär för många medarbetare återkommande möten och resor utanför den egna arbetsplatsen både inom och utom Skåne.

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23

EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 EDA KOMMUN RESEPOLICY 2008-10-23 Innehållsförteckning 1.0 Inledning... 3 2.0 Allmänt om tjänsteresor... 3 3.0 Kriterier för val av färdmedel... 3 3.1 Tåg... 4 3.2 Flyg... 4 3.3 Buss... 4 3.4 Bil... 4 3.5

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA?

TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? TRANSPORTER I FÖRÄNDRING - NO MORE BUSINESS AS USUAL - VAD KAN FÖRETAGEN GÖRA? Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Fyra skäl till en ny syn på transporter Production, Gboe/a PEAK-OIL: OLJEPRODUKTIONSTOPPEN

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande deltagare vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) eller där man representerar

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer