Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark"

Transkript

1 Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults kommun

2 2009 Budget 2011 Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, % 98,1 98,4 99,6 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal kommunanställda Sjukfrånvaro, % 5,0 4,5 - Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola ÄLMHULTS OMMUN april 2011 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck, Markaryd Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv

3 Viktiga händelser Avsiktsförklaring tecknades mellan Älmhults kommun och IEA avseende uppförande av nytt handelscentrum reativa sektorn hade konferens i Älmhult ulturskolan satte upp musikalen Grease Bemötandeutbildning genomfördes Allmänna val genomfördes Ny tjänst som näringslivsutvecklare inrättades och tillsattes El-bilsseminarium arrangerades i samverkan med IEA Motionsslinga i Haganäsparken med ökad tillgänglighet och information iordningställdes Bud lämnades på stiftelsen Orangeri och unskapscentrum Carl von Linné Statistiska centralbyrån genomförde en medborgarundersökning. Enkät skickades till invånare ommunens verksamheter, till exempel va-verksamheten, utsattes för väderpåverkan genom den hårdaste vintern på flera år och flera häftiga skyfall Räddningstjänsten övertog tillståndsgivning och kontroll av brandfarliga och explosiva varor Arbetet med detaljplaner för Haganäsvägen och Handelsområdet fortsatte Tjänst som stadsarkitekt tillsattes Vindkraftsplanen (tillägg till översiktsplanen) var på samråd Förskoleverksamheten utökade med tre avdelningar Byggstart Haganässkolan - ombyggnad inklusive anpassning för Internationella skolans inflyttning Ny skolorganisation beslutades Projektet företagsinkubator (ABI) startade med syfte att skapa en framtidsinriktad etableringsplats för nya entreprenörer med flera Nicklagården mottog Arla foods guldko för bästa seniorservering ost- och måltidsservice nådde det nationella målet på 25 procent ekologiska inköp Avtal skrevs med lokal producent av nötkött Grafisk profil för kommunen introducerades och infördes Webbforumet Debatt Älmhult lanserades an Svensson, Elitmiljö utsågs till Årets företagare Låna dig rik! - biblioteket deltog i en stor regional marknadsföringskampanj Det nya Silverdalenområdet med skatepark togs i bruk Bidrag gavs till konstgräsplan vid Haganässkolan Pehr Hörbergsgården anpassades så att alla har egna lägenheter Lagen om valfrihet (LOV) infördes Förenklad handläggning för personer över 80 år gällande serviceinsatser infördes Länets kommuner startade med landstinget Familjefrid ronoberg för arbete kring våld i nära relationer Utdelning av tillgänglighetspris 2009 till Älmhultsbostäder AB Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet Organisation Allmänna förutsättningar 6 Omvärldsfaktorer 6 Näringsliv och arbetsmarknad 6 Bostäder och lokaler 6 ommunikationer 6 Befolkning Personalförhållanden Ekonomisk redogörelse 10 Sammanställning över externa poster 10 Driftredovisning 12 Måluppfyllelse 14 valitet i korthet 16 Investeringsredovisning 18 Exploateringsverksamhet Vatten- och avloppsredovisning Ekonomisk analys ommunala bolag Ekonomiska redovisningar 32 Resultaträkning 32 assaflödesanalys 32 Balansräkning 33 Noter Ekonomiska nyckeltal Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 40 2 Nämndsredovisningar 2.1 Politisk organisation ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt 63 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut ämställdhet Folkhälsa Miljöredovisning 72 4 Ordförklaringar 74 Beslutat av kommunfullmäktige onkurrensutsättningspolicy för alternativa driftsformer Avsiktsförklaring avseende byggnation av räddningscentral Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun Policy för informationssäkerhet i Älmhults kommun 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Ett år i väntans tider var året då den ekonomiska krisen sakta började avta och de ekonomiska prognoserna istället visade på att en vändning snart kan vara på gång. Visserligen tar det lite tid för den kommunala ekonomin att återhämta sig eftersläpningen brukar vara åtminstone ett par år men det ger ändå hopp inför framtiden. Dock kommer de närmaste åren att kräva återhållsamhet med varje skattekrona. Det är därför viktigt att planera för framtiden med en framtidstro, men ändå ha bägge fötterna på jorden. Planering för framtiden Planeringsarbetet har under varit omfattande. Sällan har så många planer hanterats och gett så många positiva bilder av hur Älmhults kommun kan se ut i framtiden. Några exempel på planer: Centrum, Haganäsområdet, Diö och strandnära bebyggelse. Älmhult har stor potential att kunna växa, med fler invånare och med företag som skapar fler arbetstillfällen! Ett stort och viktigt arbete är planeringen av det fiberstamnät som ska ge kommunen förutsättningar för bredband till många fler. Val blev ett år i väntan på valet i september. Av naturliga skäl blev det mycket fokus inför valet och vi kan med glädje konstatera att valdeltagandet i kommunvalet ökade med 2,06 procentenheter till 81,59 procent. Utfallet av valet gjorde att nuvarande majoritet av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, ristdemokraterna och Folkpartiet fortsätter regera i kommunen även Ökad befolkning Många familjer har gått i väntans tider under! 180 nya barn såg dagens ljus och får börja sina dagar i vår fina kommun. Tillsammans med fler inflyttare till vår kommun ökade befolkningstalet med 33 personer under året! Framtiden ser ljus ut, trots några svåra ekonomiska år som vi förhoppningsvis lämnat bakom oss. ommunen har en stor potential att locka fler att bosätta sig i kommunen, vare sig man vill bygga villan i Paradiset, hitta sin lägenhet i nya området vid kvarteret Olivia, bygga drömhuset på landet eller hitta sitt smultronställe i sjönära läge! Nu väntar vi på att få sätta spaden i jorden och skapa de synliga resultaten av all planering! Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation OMMUNFULLMÄTIGE Revision Överförmyndare Valnämnd ommunstyrelse Arbetsutskott och personalutskott ultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Älmhult - Ljungby - Markaryd ommunägda bolag Älmhults kommun 100 % Valberedningen Allmänna beredningen Teknisk förvaltning ommunledningsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Elmen AB 100 % AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 100 % Älmhultsbostäder AB 33 % Älmhults Terminal AB Älmhults kommuns nämndsstruktur och förvaltningsstruktur har inte haft några förändringar under. ommunledningsförvaltningen servar både kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden. Socialförvaltningen har huvudansvar för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Älmhults kommuns bolagsstruktur har inte heller haft några förändringar under. Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. 5

6 1.3 Allmänna förutsättningar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsfaktorer började och slutade med kraftiga snöoväder. I början av februari drabbades södra Sverige av ett snöoväder och redan i oktober kom snön tillbaka. I slutet av november var det full vinter igen. fick vi känna av hur mycket ett vulkanutbrott på Island påverkar oss. Den 21 mars fick vulkanen vid Eyjafjallajökull på södra Island ett utbrott som kom att påverka hela Europa. Både privatpersoner och företag fick tänka om och anpassa sig till det askmoln som täckte större delen av Europa. ommunen har anställt en näringslivsutvecklare som har till uppgift att utveckla kontakterna med näringslivet och hitta nya möjligheter för hela sektorns utveckling. I uppdraget ingår också att ta tillvara på den kreativa sektorns utvecklingsmöjligheter. Av alla sysselsatta i Älmhult arbetar 26 procent i den kreativa sektorn. Det är en mycket hög andel när man jämför med andra kommuner. Näringslivet står inför nya utmaningar där det gäller att tänka nytt för att klara av konkurrensen in i nästa högkonjunktur. Detsamma gäller de som i dag är utan arbete och ska söka sig in på arbetsmarknaden. De nya utmaningarna kräver nya kompetenser. Många kommer att behöva fortbilda sig för att fortsätta vara anställningsbara. Den 19 september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Den sittande borgerliga regeringskoalitionen Alliansen blir det största blocket men får inte egen majoritet. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. 50-öringen avskaffas, därmed försvinner ett mynt som har funnits sedan För oss i Sverige var kanske den största händelsen under året när ronprinsessan Victoria gifte sig med sin Daniel den 19 juni. I Europa är en stabilisering på gång efter krisåret Ett kvarvarande orosmoln är PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) som brottas med budgetunderskott och ökade stadsskulder. Sverige har en av de starkaste ekonomierna i Europa. Svenska kronan har utvecklats oväntat starkt under. Samtidigt har hushållen och företagen blivit allt mer optimistiska om framtiden. Både den inhemska efterfrågan och exporten har varit viktiga drivkrafter för den snabba återhämtningen. Den starka och breda återhämtningen i kombination med allt mer optimistiska framtidsförväntningar från hushåll och företag och en förbättrad konjunktur i omvärlden har gjort att BNP ökat och förväntas fortsätta öka nästa år. Näringsliv och arbetsmarknad Nu har näringslivet i Älmhult börjat anställa igen. Företagen är försiktigt positiva i sina kommentarer om framtiden. Nya order är på väg in, men samtidigt bedömer företagen att det kommer att ta tid att komma tillbaka till den nivå man hade före krisen. I takt med att näringslivet återhämtar sig minskar arbetslösheten. Öppet arbetslösa var vid årets slut i Älmhult 249 personer. Detta är en minskning med 24,3 procent mot samma tid 2009 då 329 personer var öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda platser på ett år har ökat med 124 procent. Den här utvecklingen gör att den kompetensbrist som fanns före krisen snart riskerar att vara tillbaka. Tyvärr är inte situationen för ungdomar lika bra. För den gruppen har inte arbetslösheten minskat lika mycket som i övriga Sverige. Det är viktigt med fortsatt uppmärksamhet och stöd till ungdomsgruppen. 6 Bostäder och lokaler Under har vi inte lika stort tillskott av bostäder som vi hade Tomter har sålts och egna hem har uppförts men inga nya hyresrätter har färdigställts. Större delen av de nya hyresrätterna som blev inflyttningsklara 2009 har nu hyrts ut. Vid årsskiftet fanns det 16 lediga lägenheter. Det är ett mycket begräsat utbud som kan erbjudas de som vill flytta till kommunen. Nya områden för bostäder är utpekade och planarbete pågår. Ett handelsområde vid väg 23 är under uppförande. Där kommer IEA bygga ett nytt varuhus och IANO kommer att etablera handel i anslutning till det nya varuhuset. När det nya varuhuset invigs kommer en omflyttning ske gällande IEA:s verksamheter. Omflyttningen kommer att leda till att lokalytor frigörs som kan användas till nya verksamheter. Den brist på industri- och kontorslokaler som länge varit ett problem i Älmhult kan då få sin lösning. Detta medför nya möjligheter till nytänkande och utveckling. Ett akut lokalproblem som blev aktuellt i slutet av är att hitta lämpliga skollokaler till arl Oskarskolan som vill etablera sig i Älmhult. Vid årets slut var den frågan fortfarande olöst. ommunikationer En ny infart till Älmhult från väg 23 är under uppförande. Den ska binda samman väg 120 med väg 23 samtidigt som det nya handelsområdet ska anslutas. Trafikverket arbetar med planering och miljökonsekvensbeskrivning. Den nya vägen möjliggör utveckling av centrum då den kommer att avlasta Esplanaden från tung trafik och genomfartstrafik. Älmhult klarar inte av att förse hela det aktiva näringslivet med kompetenta medarbetare. Detta gör att vi är beroende av inpendling. För att förbättra villkoren för pendlarna är infrastrukturfrågorna viktiga. Arbetet med att få Pågatåg till Älmhult och Diö fortsätter. Trafikstarten är beräknad till december Pågatågen är ett komplement till Öresundstågen. När tågen börjar gå blir det en efterlängtad förbättring för alla pendlare och en ny möjlighet till utveckling i Diö. Arbetet med att få förståelse för Sydostlänkens betydelse för näringslivet fortsätter. Banan ska binda samman Älmhult med Blekinge kustbana. Älmhult ska kunna nå Olofström och arlshamn både snabbare och lättare. En viktig bana framför allt för godstrafiken. Arbetet med att öka möjligheten att ansluta sig till bredband har startats under. ommunen har planer på

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att bygga ett stamnät som sedan byar och föreningar kan ansluta sig till. Det är ett investeringsprojekt som beräknas pågå i fyra år. Målet är bredband till alla. Befolkning Under ökade befolkningen med 33 personer. Antalet döda var 189 personer. Med 180 födda blir det en minskning med nio personer. Av 772 personer som flyttade till kommunen kom 260 personer från utlandet. Samtidigt flyttade 113 personer till utlandet. Totalt flyttade 723 personer från kommunen. Folkmängd Män vinnor ommunens folkmängdsutveckling Antal invånare Folkmängdsutveckling Antal personer efter åldersgrupper år år år år år w år Folkmängd i tätorter 31 december respektive år Älmhult Diö Liatorp Eneryda Delary Häradsbäck* Glesbygdsfolkmängd * Häradsbäck räknas statistiskt inte som tätort vid mättillfällena 2000 och eftersom invånarantalet understiger 200 personer. Ortens invånarantal ingår istället i glesbygdsfolkmängd. Folkmängd i församlingar Älmhult Stenbrohult Hallaryd 507 Göteryd Pjätteryd 676 Härlunda 482 Virestad ommunens landareal 894 km² Utdebitering ronor ommunskatt 20,60 Landstingsskatt 10,65 yrko- och begravningsavgift 1,29-1,66 Begravningsavgift 0,30-0, Befolkningsförändringar Födda 180 Döda 189 Inflyttade 772 Utflyttade 723 ustering -7 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 Personalförhållanden Antal medarbetare Den 31 december hade Älmhults kommun anställda medarbetare. Detta innebär en minskning med nio personer jämfört med samma dag Av anställda medarbetare var anställda tills vidare eller på kontrakt. Antalet snittanställda räknat på hela året var vilket skall jämföras med motsvarande siffra för 2009 vilken är Av samtliga medarbetare var 85 procent kvinnor. Motsvarande siffra 2009 är 86. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var drygt 47 år. vinnornas genomsnittsålder var 47 år och männens 49 år. Sedan årsskiftet 2009/ har genomsnittsåldern för kvinnor ökat något (0,2) och för männen har den minskat (0,3). ANTAL ANSTÄLLDA Anställda män och kvinnor efter ålder ANSTÄLLDA MÄN OCH VINNOR EFTER ÅLDER vinnor Män Totalt år år år år år I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare, den så kallade modellen. Under har 32 medarbetare använt sig av denna möjlighet och har minskat sin arbetstid till 80 procent. ostnaden som här innebär skillnaden mellan arbetstiden på 80 procent och lönen på 90 procent uppgick till 990 tkr, inklusive personalomkostnader. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 4,5 procent. Detta är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med För kvinnorna minskade sjukfrånvaron från 5,5 procent till 5,1 och för männen från 2,5 procent till 1,6. Orsaken till minskningen är främst att den långa sjukfrånvaron sjunkit. Antalet korta sjukfall har ökat något. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar (sjukfrånvaro del av dag bokförs i detta fall som en sjukdag) per anställd uppgår till 19,2 dagar, vilket är 5,2 dagar mindre än under föregående år. Antalet sjukskrivna mer än 28 dagar den 31 december var 47. Motsvarande siffra samma datum 2009 var 41. I gruppen långtidssjukskrivna fanns 44 kvinnor och 3 män. Minskningen av den långa sjukfrånvaron kan härledas till att det systematiska rehabiliteringsarbetet som bedrivs inom projektet Hållbar Rehab gör att den sjukskrivne tidigare kommer tillbaka i arbete. Den totala sjuklönekostnaden uppgick till tkr. ämfört med 2009 ökade kostnaden med 136 tkr trots att antalet sjukfrånvarotimmar minskade med ostnadsökningen beror dels på lönekostnadsökning och dels på ökning av sjukfrånvaron under arbetsgivarens sjuklöneperiod 1-14 dagar. SUFRÅNVARO Sjukfrånvaro Pension gick 18 medarbetare i pension. Totalt har 395 personer uppburit ålderspension under. Sammantagen pensionskostnad uppgår till 10,6 mkr där kostnaden för ålderspensioner utgör 4,7 mkr. Förväntade pensionsavgångar vid 65 (67) års ålder för åren (2023) framgår av nedanstående tabell. Pensionsavgångar % AV ORDINARIE ARBETSTID vinnor Totalt Män PENSIONSAVGÅNGAR vinnor Män Totalt ANTAL Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om kommunal redovisning (SFS 2002:1065) Sjukfrånvaro i förhållande (%) till ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer, (procent av totalt) Åldersintervall Alla vinnor Män Alla vinnor Män Alla 4,51 5,08 1,62 43,59 44,80 23,32-29 år 2,45 2,79 0,13 23,97 24,73 0, år 4,45 4,99 1,29 42,23 44,05 0,0 50 år - 5,11 5,82 2,13 47,17 48,07 35,58 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medellön och lönespridning Medellönen för månadsavlönade var kr. vinnornas genomsnittliga medellön var kr och för männen var den genomsnittliga medellönen kr vilket gör en skillnad på kr till männens fördel. Lönespridning Områden 10 perc Medel Median/ 50 perc 90 perc Medellön kvinnor Medellön män Ledningsarbete Handläggning och administration Vård- och omsorg med mera Rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete ultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete med mera öks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Årsarbetstid Antal faktiska timmar under omräknade till årsarbetare. Omräkningstal: 1980 timmar per årsarbetare Faktiskt arbetad tid (årsarbetstid, faktisk arbetstid) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda inklusive mertid. Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier (årsarbetstid, netto) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda samt deras semester- och feriefrånvaro. Annan frånvaro redovisar all frånvaro på grund av sjukdom, barn och föräldraledigheter, facklig verksamhet, studieledigheter samt övrig frånvaro. Årsarbetare Faktiskt arbetad tid Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier Annan frånvaro ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt Socialnämndens höga siffra på annan frånvaro beror på att all personal inom ommunals avtalsområde har heltidstjänster och sen får tjänstledigt efter önskemål. Skateparken 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.5 Ekonomisk redogörelse Sammanställning över externa poster (Mkr) I diagrammen visas 2009 års siffror inom parentes. Inkomster/intäkter Inkomster/intäkter 2009 Utjämningsbidrag 75,3 111,0 Skatteintäkter 557,6 561,3 Räntor 1,9 2,3 Avgifter och ersättningar 68,0 68,6 Hyror och arrenden 17,3 18,1 Statsbidrag 33,7 33,3 Övriga, inklusive extraordära intäkter 57,0 45,5 Summa 810,8 840,1 Hyror och arrenden 2% (2%) Avgifter o ersättningar 8% (9%) Räntor 0% (0%) Övriga, inkl extraordära Statsbidrag intäkter 4% (4%) 6% (7%) Utjämningsbidrag 13% (10%) Skatteintäkter 67% (68%) Utgifter/ostnader Utgifter/kostnader 2009 Personal 489,7 497,7 Räntor, försäkringar 9,2 6,9 Fastighter och inventarier 21,7 22,2 Bidrag 27,9 37,3 Tjänster 115,5 141,9 Material 31,0 29,1 Entreprenader och köp av verksamhet 118,8 112,7 Avskrivningar 38,1 35,9 Summa 851,9 883,7 Entreprenader och köp av verksamhet 13% (15%) Material 3%( 4%) Tjänster 16% (13 %) Avskrivningar 4% (4%) Personal 56% (58%) Netto -41,1-43,6 Varav: Årets resultat 9,4 9,7 Investeringar -50,5-53,3 Netto -41,1-43,6 Bidrag 4% (3%) Fastigheter och inventarier 3 % (2 %) Räntor, försäkringar 1% (1%) 10

11 onstgräsplanen i Haganäs Förklaring och analys Att lägga ihop inkomster och intäkter respektive utgifter och kostnader kan egentligen inte göras. Det är ändå intressant att ställa samman en total bild av kommunens flöde under åren. Dock innebär det en dubbelräkning i form av att investeringarna räknas både som en investeringsutgift och som en kostnad för avskrivningen. Inkomster/intäkter har totalt ökat med 29,3 mkr mellan 2009 och. Skatteintäkterna har mellan 2009 och ökat med 3,7 mkr (0,7 procent). Slutavräkningarna på skatteintäkterna har 2008 och 2009 varit negativa och beror på att skatteunderlagsutvecklingen har blivit lägre än beräknat. För är avräkningen positiv med 7,1 mkr. Pengarna i utjämningssystemet har ökat med 35,7 mkr (47,4 procent) mellan åren. Den största orsaken till det är ett konjunkturstöd på 15 mkr. Under har kommunen inte betalat någon regleringsavgift utan istället fått ett regleringsbidrag på 3,9 mkr. ostnaden för LSS-utjämningen har minskat med 0,5 mkr. Övrigt är justeringar i inkomst- och kostnadsutjämningen. Totalt har skatteintäkter och utjämningssystem ökat med 6,2 procent mellan åren (39,4 mkr). Det är på invånarantalet 1 november 2009 som skatteintäkterna för baseras. Då var antalet invånare Varje ny invånare i kommun ger cirka kr i ökade skatteintäkter/utjämningsbidrag. En befolkningsökning på 100 ger cirka 4 mkr i ökade skatteintäkter. Avgifter och ersättningar har ökat med 0,6 mkr. Övriga intäkter har minskat med 11,5 mkr. De största avvikelserna finns på skogsförsäljning, externa intäkter för gator och vägar, tomtförsäljning och försäljning av verksamhet till annan kommun. Utgifter/kostnader har ökat med 31,8 mkr mellan 2009 och. ostnader för tjänster har ökat med 26,4 mkr. Det beror bland annat på att konsulter har anlitats i större utsträckning samt att kommunen har löst in en del av pensionsförpliktelsen med totalt 17,6 mkr. ostnader för bidrag har ökat med 9,4 mkr. Det beror bland annat på bidrag till konstgräsplan på 4,2 mkr, ökat ekonomiskt bistånd med 0,7 mkr samt bidrag till Folkets Hus med 0,5 mkr. Personalkostnaderna har som andel av de totala utgifterna/ kostnader sjunkit med två procentenheter och jämfört med 2009 har personalkostnaderna endast ökat med 1,6 procent (8,0 mkr). 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning (tkr) Netto 2009 Nettobudget Intäkter ostnader Netto Budgetavvikelse Politisk organisation varav: Oförutsett ommunfullmäktige (F) Oförutsett F* Revision Valnämnd Överförmyndare ommunalt partistöd ursverksamhet förtroendevalda ommunstyrelsen (S) Oförutsett S* ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Avdrag oförutsett Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden S strategiska satsningar Ofördelad kompensation löneökningar Flyktingverksamhet* onstfonden Förändring semesterlöneskuld Reavinster vid försäljning Reaförlust vid försäljning Försäkringsersättning Silverdalen onstgräsplan Summa Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad * På flyktingverksamhet under kommunstyrelsen bokförs alla statsbidrag först. Sedan sker fördelning till utbildnings- och socialnämnden enligt riktlinjer. Under har det delats ut tkr mer till nämnderna än vad kommunen fått. Därför är det intäktsunderskott. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tennisbanorna i Haganäsparken I års budget beslutade kommunfullmäktige att nämnderna/förvaltningarna ska avsätta minst två procent till oförutsett. På grund av det ekonomiska läget har endast utbildningsnämnden fått disponera hela sin budget till oförutsett och övriga nämnder till hälften. Budgetavvikelse, tkr Avvikelse gentemot budget Budget för oförutsett Avvikelse efter oförutsett Politisk organisation ,3 % ommunledningsförvaltningen ,5 % Tekniska förvaltningen ,1 % Miljö- och byggnämnden ,2 % ultur- och fritidsnämnden ,0 % Utbildningsnämnden ,7 % Socialnämnden inklusive familjerätt ,5 % Totalt ,2 % Nämndernas avvikelse mot budget är totalt tkr och efter oförutsett tkr. Det är politisk organisation, kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt socialnämnden som har ett positivt resultat efter oförutsett. Tekniska förvaltningen och utbildningsnämnden har underskott. Nämndernas nettokostnader har totalt ökat med 40,6 mkr (6,5 procent) mellan 2009 och. Pensionskostnaderna i bokslut ger ett underskott gentemot budgeten med tkr. ommunen har löst in del av pensionsförpliktelsen med totalt tkr. Andra avvikelser finns på pensionsutbetalningar som har underskott med tkr och särskilda avtalspensioner har beslutats på tkr. ommunstyrelsens strategiska satsningar har ett överskott på 480 tkr jämfört med budgeten. De stora satsningarna har varit medel till projekt för arbetslösa ungdomar, aktualisering av översiktsplanen, delfinansiering av utredningskostnaden för spårbilar och folkhälsoarbete. Flyktingverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 490 tkr. Det beror bland annat på att 872 tkr i budgeten är överskott från 2009 som tilläggsbudgeterats. Semesterlöneskulden har ökat med 84 tkr. Av detta är det -26 tkr på kompledighet och tkr på semesterdagar. Totalt har kommunen en semesterlöneskuld på tkr varav sparade semesterdagar är tkr och sparad kompensationsledighet tkr. ommunen har haft realisationsvinster på 333 tkr. Det hänförs till försäljning av mark i kvarteret Maskrosen. Under har skateparken på Silverdalsområdet färdigställts med hjälp av försäkringsersättning för Silverdalen. Ett bidrag på tkr har betalats ut till en konstgräsplan vid Haganässkolan samt tkr för markarbeten i samband med konstgräsplanen. Utfallet av interna poster var tkr högre jämfört med budget. Detta minskar nettokostnaden och beror bland annat på att den sänkta sjukförsäkringsavgiften inte registrerats på nämnderna. mkr Bruttokostnad och nettokostnad 2005-* bruttokostnad * Exklusive interna poster mellan förvaltningarna. nettokostnad 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Strategist område Måluppfyllelse LEVA OCH BO INFRASTRUTUR ENTREPRENÖRSAP HÅLLBAR UTVECLING ommunövergripande mål ommentarer Ökad befolkning. Under har antalet invånare blivit 33 fler. Under senaste fem-årsperioden har antalet invånare ökat med 1,6 procent. Förbättrad kollektivtrafik. Under fick Älmhult ytterligare 6 tåganslutningar. Två gånger på morgonen, två gånger på eftermiddagen och en på kvällen i vardera riktningen. Ökat antal alternativa driftsformer. Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten. Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. Ökat valdeltagande i kommunalval. = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Antalet intraprenader var oförändrat. Från och med 2011 finns dock två intraprenader. Lagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten. Totalt har 4 företag anmält sig. Under året har det varit stort fokus på bemötande. Flera mätningar har skett, till exempel medborgarundersökning, Socialstyrelsens enkät till äldre och mätningen inom valitet i korthet. Vissa mätningar har inte skett tidigare så det finns inget jämförelsematerial. Mätningen inom valitet i korthet visar dock att det goda bemötandet ökat med 35 procentenheter till 81 procent. Inom utbildningsförvaltningen finns fokus på entreprenörskap inom både grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett av gymnasieskolans tre profiler och projektet entreprenörskap i grundskolan har startat. Antalet ohälsodagar/invånare år som mäts av försäkringskassan har sjunkit från 28 dagar 2009 till 25 dagar. Landstinget ronobergs enkät till ungdomar visar att andelen som druckit sig fulla fyra gånger eller fler har minskat. ämfört med valet 2006 ökade valdeltagandet med 2,06 procentenheter till 81, 59 procent. 14 Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Foto: ennie Andersson

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndernas/förvaltningarnas mål Varje nämnd har övergripande mål som är beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd har sedan utifrån de övergripande målen fastställt verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. En viktig del i nämndernas redovisning är om målen i budget uppnåtts. För att få tydlig och överskådlig redovisning av måluppfyllelse i nämndsredovisningarna redovisas de övergripande målen tillsammans med tillhörande verksamhetsmål och för respektive mål anges om det är uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt I de fall det finns verksamhetsmål kopplade till övergripande mål utgör de en del av bedömningen för måluppfyllelsen av det övergripande målet. Av nämndernas övergripande mål är 30 procent uppfyllda och 70 procent är delvis uppfyllda. De övergripande målen har ofta karaktären av långsiktiga åtaganden så naturligt är att många av målen är delvis istället för helt uppfyllda. Utifrån de övergripande målen finns verksamhetsmålen som är konkretare och lättare att mäta, och andelen helt uppfyllda är högre. Av verksamhetsmålen är 54 procent helt uppfyllda och 36 procent är delvis uppfyllda. För två av målen är det inte möjligt att avgöra måluppfyllelse eftersom mätning inte skett och två mål är inte uppfyllda. Av jämställdhets- och folkhälsomålen är samtliga mål helt eller delvis uppföljda. För en komplett redovisning av nämndernas måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds redovisning samt jämställdhets- och folkhälsoredovisningen. Nedan redovisas endast ett urval av nämndernas övergripande mål och verksamhetsmål. Måluppfyllelsen inom kommunledningsförvaltningen är väldigt god. Samtliga övergripande mål och verksamhetsmål är uppfyllda utom målet att IT-verksamheten ska lösa alla supportärenden inom rimlig tid. Det målet är delvis uppfyllt, men arbete pågår med en klientinriktad IT-plattform. Inom tekniska förvaltningen är flertalet mål delvis uppfyllda. Förvaltningen arbetar med att fastställa en ny saneringsplan för att reducera förekomsten av ovidkommande vatten i avloppsvattnet. Ökad information och reklam ska minska mängden osorterat avfall per invånare. Alla kvicksilverlampor i gatubelysningen är utbytta. Även inom miljö- och byggnämnden är merparten av målen delvis uppfyllda. Eftersom det inte finns verksamhetsmål kopplade till alla övergripande mål är det svårare att bedöma måluppfyllelsen. Verksamhetsmålen som finns är kopplade till det övergripande målet om bra bemötande av kunder och rättvis och rättssäker handläggning av ärenden. Inom ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning var målet att 95 procent av ärendena skulle hålla vid prövning. Två av fem överklagade ärenden återförvisades för ny handläggning, vilket innebär att 60 procent av ärendena höll vid prövning. Inom ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen höll 100 procent av ärendena vid prövning. Tre ärenden överklagades och miljö- och byggnämnden fick rätt i samtliga fall. Samtliga av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är delvis uppfyllda. Två av verksamhetsmålen är inte möjliga att bedöma då planerade enkätundersökningar inte genomförts. Utbildningsnämndens mål att varje skola ska öka sin andel av godkända elever i svenska, matematik och engelska har inte uppnåtts. Andelen godkända elever i årskurs nio har sjunkit från 89,9 procent 2009 till 87,9 procent. Handlingsplaner har tagits fram för elevernas övergångar mellan skolformer, och därmed är målet om att rutiner ska utvecklas för övergångar uppfyllt. Övriga mål inom utbildningsnämnden är delvis uppfyllda. Socialnämnden har under året tagit beslut om förenklad handläggning för vissa hemtjänstinsatser. Den tid som frigörs från handläggarna ska användas för uppsökande verksamhet. Det tillsammans med införande av Fixar-Elme bidrar till uppfyllelse av målet att förebyggande arbete ska bedrivas i högre utsträckning än idag. Även målet att individens kontakter med socialförvaltningen ska kännetecknas av gott bemötande och tydlig information är uppnått. Resultat från öppna jämförelser visar att brukarna inom äldreomsorgen är mer nöjda än riket i snitt. Inom socialnämnden är huvuddelen av målen delvis uppfyllda. - anotpaddling Älmhults kommun på Helge Årsredovisning å - 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE valitet i korthet Sedan 2007 deltar Älmhults kommun i Sveriges kommuner och landstings (SL) projekt valitet i korthet. Projektet har till syfte att ge en bild av kommunens verksamhet utifrån medborgarperspektivet. Antalet deltagande kommuner har ökat från ett 40-tal 2007 till 130 stycken. I ronobergs län deltar förutom Älmhult också Alvesta, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. ommunerna har i samarbete gjort ett gemensamt presentationsmaterial. De olika måtten är indelade i fem grupper: Tillgänglighet Delaktighet och information Trygghet Effektivitet Samhällsutveckling Nedan presenteras ett urval av måtten. Den totala redovisningen finns på kommunens webbplats Vissa mått finns för alla kommuner i landet och där anges genomsnittet i riket (rikssnitt). För övriga mått anges genomsnittet bland deltagande kommuner i valitet i korthet. Tillgänglighet Hur många av medborgarna får ett gott bemötande när de ringer till kommunen i en enkel fråga? Ett externt företag har under hösten ringt kommunen i ett antal enkla frågor. Företaget graderade bemötandet från handläggarna i gott, medelgott och dåligt. Andelen gott var 81 procent, vilket är mycket bättre än 2009 då det var 46 procent. I undersökningen noterades inget dåligt bemötande. Under har en bemötandeutbildning genomförts för vissa grupper i personalen. Mindre bra Bra Av samtalen som ringdes i undersökningen kom 75 procent kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga. Det gav en tredjeplacering för Älmhult bland alla kommunerna i mätningen. I undersökningen skickades också e- post till kommunerna. I den mätningen hamnade Älmhult på andra plats med en svarsfrekvens på 95 procent inom två dygn. Delaktighet och information Hur bra är informationen på kommunens webbplats? Mindre bra Bra Sveriges kommuner och landsting har låtit göra en undersökning av alla kommuners webbplatser. Undersökningen omfattar cirka 200 frågor. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Älmhult har förbättrat sitt resultat från 70 procent 2009 till 74 procent. 16

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Mindre bra Året då medborgarundersökningen gjordes: Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult. Bra Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarundersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. I den del som mäter hur det är att bo och leva i kommunen är trygghet en av åtta faktorer. I undersökningen fick trygghet betygsindexet 57 av 100 möjliga. Under året har även Polisen genomfört en trygghetsmätning. Mer information finns under Folkhälsa på sidan 70. Effektivitet Hur bra är kommunens hemtjänst? ommun Vilket omsorgsoch serviceutbud har hemtjänsten? Andel (%) av maxpoäng Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? ronor/vårdtagare/2009 Hur nöjda är vårdtagarna med sin hemtjänst? Alvesta Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult NI-index (1-100)* * NI=Nöjd-und-Index, Maxpoäng är 100 I tabellen redovisas vilken service kommuninvånarna kan få av kommunens hemtjänst, kostnaden samt hur nöjda brukarna är. Nöjdheten har Socialstyrelsen mätt genom en enkätundersökning. Statistiska centralbyrån (SCB) har bearbetat resultaten utifrån Nöjd-und-Index. Utifrån svaren har SCB gjort bedömningen att gränsen för nöjd går vid 55 och indexvärden på 75 eller högre kan tolkas som mycket nöjd. Servicenivån anges utifrån hur många poäng kommunen fått av maximalt möjliga poäng på några olika frågor, som till exempel hur många rum som städas och om den äldre har möjlighet att följa med vid dagligvaruinköp. Samhällsutveckling Är kommunen en attraktiv plats att leva och bo i? Mindre bra Året då medborgarundersökningen gjordes: Uppvidinge 2007, Alvesta 2008, Markaryd 2009 och Växjö, Tingsryd samt Älmhult. Bra Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning, kallad medborgarundersökning, bland ett urval av Älmhults kommuns invånare. Det sammanfattande betygsindexet för hur invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva i blev 60 av 100 möjliga. Utifrån undersökningen är det främst förbättringar inom bostäder, kommersiellt utbud och arbetsmöjligheter som kan höja betyget. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investeringsredovisning (tkr) Netto redovisat 2009 Nettobudget Inkomster Utgifter Netto redovisat Budgetavvikelse ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen därav infrastruktur, skydd med mera därav affärsverksamhet därav fastighetsförvaltning Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden onstfond Internbank SUMMA Nettoinvesteringarna uppgår totalt till tkr vilket är lägre än budget. Huvuddelen av gjorda investeringar finns på tekniska förvaltningen cirka 44 mkr och mindre på kommunledningsförvaltningen (LF), utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och de övriga förvaltningar. Inom kommunledningsförvaltnignen har investeringar gjorts på utbyggnad av bredbandsnätet. Det utgår ifrån stamnätsprojektet och kompletteringar i tätorten, både med att lägga ned slang och fiber och att lägga ner enbart slang för framtida bruk. ost- och måltidsservice har genomfört investeringar i matsalar på Gemöskolan, löxhultsskolan och Linneskolan uppgående till 297 tkr. IT-verksamheten har under året påbörjat byte av så kallad IT-klientplattform för alla användare inom kommunens förvaltningar. Samtidigt pågick en satsning på bättre säkerhet i kommunens IT-miljöer. Projekten fortsätter under och beräknas totalt uppgå till cirka 5 mkr. Tekniska förvaltningens investeringsvolym för uppgick till 44 mkr. Flera stora projekt som var planerade för blev försenade som till exempel multibassängen i Haganäs, ny vatten- och avloppsledning Delary-Hallaryd-Älmhult, ny pumpstation på Bäckgatan men också lakvattenreningsanläggning i Äskya, terminalområde och nytt industriområde i Froafälle. Multibassäng i Haganäs var på upphandling i slutet av året och byggstart beräknas för mars Investeringsutgift till detta beräknas till cirka 45 mkr. Pumpstation på Bäckgatan är nu upphandlad och omläggning av tryckledningen på Gotthardsgatan pågår, investeringen beräknas uppgå till 7-8 mkr. Anläggning av lakvattendammar skulle ha börjat i höstas men blev försenad på grund av det tidiga snöfallet, beräknad utgift 17 mkr. Utredningen om alternativa lösningar för reservvattentäkt för Älmhult är klar och den mest fördelaktiga lösningen enligt utredningen är att hämta vatten från Helgeå i Delary som 18 ett första steg. I samma projekt ingår avloppsledning för att hämta spillvatten från Hallaryd och Delary. Därmed skulle redan föråldrade reningsverk i Delary och Hallaryd kunna slopas. Projektet planeras starta till våren 2011 genom att samla data för att få en systemhandling och underlag för en vattendom. Projektet beräknas kosta mellan mkr. För övrigt pågår en utredning om förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar, en utredning om bevakning av skyddsområden för vattentäkter, upprustning av vatten- och avloppsverk samt uppdatering av pumpstationer. Va-sanering pågår inte i den önskade takten trots ett stort anslag, då andra projekt bedömts vara mer viktiga. Under hösten har ombyggnad av Oxtorget påbörjats för att få bättre tillgänglighet för busstrafiken i centrala Älmhult. Den tidiga vintern var orsak till att slutförandet försenades. Under våren 2011 beräknas ombyggnationen vara klar och Oxtorget får ett helt nytt utseende och funktion. Investeringsutgiften kommer att uppgå till 2 mkr. För gator och vägar pågår också förlängning av ällargatan till Haganässkolan och förlängning av gång- och cykelväg på Gotthardsgatan. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har under börjat ombyggnation/anpassning av Haganässkolans hus C och D. I projektet ingår ombyggnation av fordonsprogrammet, flyttning och bygg av nya klassrum för kemiundervisning och ombyggnation av hus A och B till Internationella skolan. Den andra delen beräknas starta efter nyår och vara klar till skolstarten hösten Total investeringsutgift beräknas till cirka 31 mkr. Projektering för om- och tillbyggnad av Liatorps skola/förskola har skett med en planerad byggstart till februari Detta projekt är beräknat till cirka 10 mkr. Projektering av Blåljushuset pågår, och byggstart planeras till hösten En kalkylerad investering på 65 mkr som ska rymma räddningstjänsten, polisen och ambulansen med gemensam telefonväxel och reception. Den gamla stationen kommer därefter att fräschas upp och göras om till en mer funktionell kontorsmiljö.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillgänglighetsanpassning pågick under året på både gator och vägar och fastigheter. Åtgärder har skett för cirka 1 mkr. Projektet kommer att fortsätta 2011 med en budget på 1 mkr för att genomföra åtgärder på gator och i fastigheter. Anpassning av lekplatser ingår i projektet. Miljö- och byggnämnden har under köpt en personbil för 75 tkr. Bilen används i huvudsak av miljö- och bygginspektörer i deras dagliga arbete. Under har kultur- och fritidsnämnden investerat för tkr. I Diö ishall gjordes ytterligare investeringar i energibesparande åtgärder. Biblioteket har investerat i förbättringar i biblioteksmiljön. På Älmekulla idrottsplats har renoveringen av omklädningsbyggnaden påbörjats med bland annat ny ventilation. Därutöver har nya badbryggor till Välje badplats i Virestad och nya gräsklippare till idrottsplatserna införskaffats. Utbildningsnämnden investerade under för sammanlagt tkr, varav tkr på inventarier, tkr på datorutrustning och 200 tkr till skolornas utemiljö. Inventarieinköpen fördelade sig enligt följande: förskola och fritidshem 128 tkr, grundskola 244 tkr och gymnasieskola tkr. Av investeringarna i datorutrustning avsåg 179 tkr förskola och fritidshem, 623 tkr grundskola och 346 tkr gymnasieskola. Utemiljöinvesteringarna på 200 tkr avsåg förskola. Socialnämnden har investerat för tkr, varav 263 tkr utgör inköp av sängar och madrasser och tkr avser bilar. Utöver detta har 165 tkr investerats i ett bårhus på Almgården. investeringsbudget ommunfullmäktige fastställde den totala investeringsbudgeten för åren till tkr. Ett tillägg till beslutet skedde inför budget 2009 då kommunfullmäktige beslutade utöka tekniska förvaltningens budget med tkr. Inför budget utökades tekniska förvaltningens budget med ytterligare tkr. Den totala investeringsbudgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren är därmed tkr. Det tillkommer en tilläggsbudget från 2006 på tkr. Totalt blir investeringsbudgeten tkr. Redovisat överskott på total budget på tkr kommer inte att tilläggsbudgeteras eftersom en ny investeringsbudget för mandatperioden är beslutad. Investeringar Avstämning av investeringsbudget Till internbanken som nämnder/förvaltningar kan ansöka ur anslogs totalt tkr under perioden Totalt har tkr fördelats ut enligt nedan: IT-projekt (MIR/IMIR) Bockatorp Energisnål gatubelysning Inventarier kost- och måltidsservice Ombyggnation Haganässkolan IT-plattform Bredband Belopp, tkr Ursprunlig investeringsbudget för mandatperioden Utökning tekniska förvaltningens budget Utökning tekniska förvaltningens budget Investeringsbudet mandatperioden Tilläggsbudget från Total budget Redovisat Redovisat Redovisat Redovisat Summa redovisat förbrukning tkr 700 tkr tkr 550 tkr 469 tkr 327 tkr tkr Älmhults Musikkår 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projektbenämning Beskrivning av projekt Projekt startade Projekt färdigställdes Investeringsutgift tkr perioden Exploatering Paradiset etapp I* Nytt bostadsområde Maskrosen Nytt bostadsområde Paradiset etapp II nytt bostadsområde Gator och gång och cykelvägar Stortorget Omyggnad av stenbeläggning, lyset med mera Cirkulationsplats Danska vägen** Ny cirkulationsplats på Danska vägen Byte av gatljusarmaturer vicksilverlampor till högtrycksnatrium Oxtorget Ombyggnad av Oxtorget Vatten och avlopp Stallgatan Omläggning av va-ledningar Bäckgatan Ny vattenledning Övervakningssytem vattentäkter Elektronisk övervakning av vattenskyddsområden Avloppspumpstation Bäckgatan Inklusive ny tryckledning på Gotthardsgatan Avfallshantering ranbil ran för lyft av containrar Utvidgning av avfallsanläggning Ny deponi med geologisk bariär Sopbil med flerfack Med extra fack för organiskt avfall Lakvattenrening Dammar för rening av lakvatten Verksamhetslokaler Ekebo äldreboende* Om- och tillbyggnad Särskola löxhult Nybyggnation Norregårds förskola Om- och tillbyggnad Virestad Pelletspanna Linnéskolan Spill- och dagvatten Haganässkolan Ombyggnad program Silverdalen Skatepark, ungdomsverksamhet Räddningstjänsten RAEL*** ommunikationsmasten med mera Hävare Utryckningsfordon * Total investeringsutgift för Paradiset är tkr och för Ekebo tkr. ** Efter bidrag från Vägverket om tkr. *** Radiokommunikation för effektiv ledning. Exploateringsverksamhet Småhustomter och industritomter som kommunen producerar för försäljning klassificeras som omsättningstillgångar i balansräkningen. Vid försäljning sker redovisning löpande som exploateringsnetto i resultaträkningen. Eftersom samtliga poster hänförliga till ett exploateringsprojekt inte ingår i exploateringsnetto sker en slutredovisning i årsredovisningen av aktuellt exploateringsområde enligt av kommunen tillämpad redovisningsprincip. I årsredovisningen för har inget exploateringsområde slutredovisats. Etapp 2 i kvarteret Paradiset var klar i hösten 2009 med 26 småhustomter och reserverat område för gruppbebyggelse. Försäljningen av tomter började i december samma år. Försäljningen av tomter under var inte så intensiv trots gynnsam byggmarknad. Det finns lediga tomter kvar i exploaterade etapper i Paradiset. Upphandling av del 2 i etapp 2 pågår och beräknas starta till våren Ett helt nytt bostadsområde Vena planeras norr om Paradiset och marken har redan förvärvats. Exploatering av Haganäsområde och handelsområdet håller på att detaljplaneras i samråd med Trafikverket och IEA. För övrigt planeras flera nya bostadsområden - i Diö vid attsjön, i Hökhult vid Sydvästra Möckeln och i Stenbrohult. Nya industriområden planeras i Froafälle söder om Södra Ringvägen på båda sidor av järnvägen. 20

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun

Årsredovisning. Älmhults kommun Årsredovisning Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun 2010 Budget 2012 Årets resultat, tkr 9 738-2 691-5 662 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr 661 495 676 469 690 275

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun

Årsredovisning. Älmhults kommun Årsredovisning Älmhults kommun 2007 Budget 2009 Årets resultat, tkr 2 725 1 3 243 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr 596 124 623 788 652 425 Nettokostnaden i procent av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer