Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark"

Transkript

1 Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults kommun

2 2009 Budget 2011 Årets resultat, tkr Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, % 98,1 98,4 99,6 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Antal kommuninvånare Antal kommunanställda Sjukfrånvaro, % 5,0 4,5 - Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i kulturskola ÄLMHULTS OMMUN april 2011 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck, Markaryd Ekonomichef Inga-Lill Fritsch Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv

3 Viktiga händelser Avsiktsförklaring tecknades mellan Älmhults kommun och IEA avseende uppförande av nytt handelscentrum reativa sektorn hade konferens i Älmhult ulturskolan satte upp musikalen Grease Bemötandeutbildning genomfördes Allmänna val genomfördes Ny tjänst som näringslivsutvecklare inrättades och tillsattes El-bilsseminarium arrangerades i samverkan med IEA Motionsslinga i Haganäsparken med ökad tillgänglighet och information iordningställdes Bud lämnades på stiftelsen Orangeri och unskapscentrum Carl von Linné Statistiska centralbyrån genomförde en medborgarundersökning. Enkät skickades till invånare ommunens verksamheter, till exempel va-verksamheten, utsattes för väderpåverkan genom den hårdaste vintern på flera år och flera häftiga skyfall Räddningstjänsten övertog tillståndsgivning och kontroll av brandfarliga och explosiva varor Arbetet med detaljplaner för Haganäsvägen och Handelsområdet fortsatte Tjänst som stadsarkitekt tillsattes Vindkraftsplanen (tillägg till översiktsplanen) var på samråd Förskoleverksamheten utökade med tre avdelningar Byggstart Haganässkolan - ombyggnad inklusive anpassning för Internationella skolans inflyttning Ny skolorganisation beslutades Projektet företagsinkubator (ABI) startade med syfte att skapa en framtidsinriktad etableringsplats för nya entreprenörer med flera Nicklagården mottog Arla foods guldko för bästa seniorservering ost- och måltidsservice nådde det nationella målet på 25 procent ekologiska inköp Avtal skrevs med lokal producent av nötkött Grafisk profil för kommunen introducerades och infördes Webbforumet Debatt Älmhult lanserades an Svensson, Elitmiljö utsågs till Årets företagare Låna dig rik! - biblioteket deltog i en stor regional marknadsföringskampanj Det nya Silverdalenområdet med skatepark togs i bruk Bidrag gavs till konstgräsplan vid Haganässkolan Pehr Hörbergsgården anpassades så att alla har egna lägenheter Lagen om valfrihet (LOV) infördes Förenklad handläggning för personer över 80 år gällande serviceinsatser infördes Länets kommuner startade med landstinget Familjefrid ronoberg för arbete kring våld i nära relationer Utdelning av tillgänglighetspris 2009 till Älmhultsbostäder AB Innehåll 1 Förvaltningsberättelse 1.1 ommunalrådet har ordet Organisation Allmänna förutsättningar 6 Omvärldsfaktorer 6 Näringsliv och arbetsmarknad 6 Bostäder och lokaler 6 ommunikationer 6 Befolkning Personalförhållanden Ekonomisk redogörelse 10 Sammanställning över externa poster 10 Driftredovisning 12 Måluppfyllelse 14 valitet i korthet 16 Investeringsredovisning 18 Exploateringsverksamhet Vatten- och avloppsredovisning Ekonomisk analys ommunala bolag Ekonomiska redovisningar 32 Resultaträkning 32 assaflödesanalys 32 Balansräkning 33 Noter Ekonomiska nyckeltal Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 40 2 Nämndsredovisningar 2.1 Politisk organisation ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt 63 3 Övriga redovisningar 3.1 Personalredovisning med hälsobokslut ämställdhet Folkhälsa Miljöredovisning 72 4 Ordförklaringar 74 Beslutat av kommunfullmäktige onkurrensutsättningspolicy för alternativa driftsformer Avsiktsförklaring avseende byggnation av räddningscentral Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun Policy för informationssäkerhet i Älmhults kommun 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 ommunalrådet har ordet Ett år i väntans tider var året då den ekonomiska krisen sakta började avta och de ekonomiska prognoserna istället visade på att en vändning snart kan vara på gång. Visserligen tar det lite tid för den kommunala ekonomin att återhämta sig eftersläpningen brukar vara åtminstone ett par år men det ger ändå hopp inför framtiden. Dock kommer de närmaste åren att kräva återhållsamhet med varje skattekrona. Det är därför viktigt att planera för framtiden med en framtidstro, men ändå ha bägge fötterna på jorden. Planering för framtiden Planeringsarbetet har under varit omfattande. Sällan har så många planer hanterats och gett så många positiva bilder av hur Älmhults kommun kan se ut i framtiden. Några exempel på planer: Centrum, Haganäsområdet, Diö och strandnära bebyggelse. Älmhult har stor potential att kunna växa, med fler invånare och med företag som skapar fler arbetstillfällen! Ett stort och viktigt arbete är planeringen av det fiberstamnät som ska ge kommunen förutsättningar för bredband till många fler. Val blev ett år i väntan på valet i september. Av naturliga skäl blev det mycket fokus inför valet och vi kan med glädje konstatera att valdeltagandet i kommunvalet ökade med 2,06 procentenheter till 81,59 procent. Utfallet av valet gjorde att nuvarande majoritet av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, ristdemokraterna och Folkpartiet fortsätter regera i kommunen även Ökad befolkning Många familjer har gått i väntans tider under! 180 nya barn såg dagens ljus och får börja sina dagar i vår fina kommun. Tillsammans med fler inflyttare till vår kommun ökade befolkningstalet med 33 personer under året! Framtiden ser ljus ut, trots några svåra ekonomiska år som vi förhoppningsvis lämnat bakom oss. ommunen har en stor potential att locka fler att bosätta sig i kommunen, vare sig man vill bygga villan i Paradiset, hitta sin lägenhet i nya området vid kvarteret Olivia, bygga drömhuset på landet eller hitta sitt smultronställe i sjönära läge! Nu väntar vi på att få sätta spaden i jorden och skapa de synliga resultaten av all planering! Elizabeth Peltola ommunstyrelsens ordförande 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.2 Organisation OMMUNFULLMÄTIGE Revision Överförmyndare Valnämnd ommunstyrelse Arbetsutskott och personalutskott ultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Älmhult - Ljungby - Markaryd ommunägda bolag Älmhults kommun 100 % Valberedningen Allmänna beredningen Teknisk förvaltning ommunledningsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Elmen AB 100 % AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 100 % Älmhultsbostäder AB 33 % Älmhults Terminal AB Älmhults kommuns nämndsstruktur och förvaltningsstruktur har inte haft några förändringar under. ommunledningsförvaltningen servar både kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden. Socialförvaltningen har huvudansvar för den gemensamma nämnden som finns för familjerätt i Älmhult, Ljungby och Markaryd. Älmhults kommuns bolagsstruktur har inte heller haft några förändringar under. Elmen AB ägs till 100 procent av Älmhults kommun. Bolaget är moderbolag för Älmhultsbostäder AB och AB Älmhults kommunala industrifastigheter och ägs till 100 procent. Älmhults Terminal AB ägs till 33 procent av Elmen AB. Övriga ägare i Älmhults Terminal AB är IEA AB och CargoNet AB. 5

6 1.3 Allmänna förutsättningar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsfaktorer började och slutade med kraftiga snöoväder. I början av februari drabbades södra Sverige av ett snöoväder och redan i oktober kom snön tillbaka. I slutet av november var det full vinter igen. fick vi känna av hur mycket ett vulkanutbrott på Island påverkar oss. Den 21 mars fick vulkanen vid Eyjafjallajökull på södra Island ett utbrott som kom att påverka hela Europa. Både privatpersoner och företag fick tänka om och anpassa sig till det askmoln som täckte större delen av Europa. ommunen har anställt en näringslivsutvecklare som har till uppgift att utveckla kontakterna med näringslivet och hitta nya möjligheter för hela sektorns utveckling. I uppdraget ingår också att ta tillvara på den kreativa sektorns utvecklingsmöjligheter. Av alla sysselsatta i Älmhult arbetar 26 procent i den kreativa sektorn. Det är en mycket hög andel när man jämför med andra kommuner. Näringslivet står inför nya utmaningar där det gäller att tänka nytt för att klara av konkurrensen in i nästa högkonjunktur. Detsamma gäller de som i dag är utan arbete och ska söka sig in på arbetsmarknaden. De nya utmaningarna kräver nya kompetenser. Många kommer att behöva fortbilda sig för att fortsätta vara anställningsbara. Den 19 september genomfördes val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Den sittande borgerliga regeringskoalitionen Alliansen blir det största blocket men får inte egen majoritet. Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. 50-öringen avskaffas, därmed försvinner ett mynt som har funnits sedan För oss i Sverige var kanske den största händelsen under året när ronprinsessan Victoria gifte sig med sin Daniel den 19 juni. I Europa är en stabilisering på gång efter krisåret Ett kvarvarande orosmoln är PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) som brottas med budgetunderskott och ökade stadsskulder. Sverige har en av de starkaste ekonomierna i Europa. Svenska kronan har utvecklats oväntat starkt under. Samtidigt har hushållen och företagen blivit allt mer optimistiska om framtiden. Både den inhemska efterfrågan och exporten har varit viktiga drivkrafter för den snabba återhämtningen. Den starka och breda återhämtningen i kombination med allt mer optimistiska framtidsförväntningar från hushåll och företag och en förbättrad konjunktur i omvärlden har gjort att BNP ökat och förväntas fortsätta öka nästa år. Näringsliv och arbetsmarknad Nu har näringslivet i Älmhult börjat anställa igen. Företagen är försiktigt positiva i sina kommentarer om framtiden. Nya order är på väg in, men samtidigt bedömer företagen att det kommer att ta tid att komma tillbaka till den nivå man hade före krisen. I takt med att näringslivet återhämtar sig minskar arbetslösheten. Öppet arbetslösa var vid årets slut i Älmhult 249 personer. Detta är en minskning med 24,3 procent mot samma tid 2009 då 329 personer var öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda platser på ett år har ökat med 124 procent. Den här utvecklingen gör att den kompetensbrist som fanns före krisen snart riskerar att vara tillbaka. Tyvärr är inte situationen för ungdomar lika bra. För den gruppen har inte arbetslösheten minskat lika mycket som i övriga Sverige. Det är viktigt med fortsatt uppmärksamhet och stöd till ungdomsgruppen. 6 Bostäder och lokaler Under har vi inte lika stort tillskott av bostäder som vi hade Tomter har sålts och egna hem har uppförts men inga nya hyresrätter har färdigställts. Större delen av de nya hyresrätterna som blev inflyttningsklara 2009 har nu hyrts ut. Vid årsskiftet fanns det 16 lediga lägenheter. Det är ett mycket begräsat utbud som kan erbjudas de som vill flytta till kommunen. Nya områden för bostäder är utpekade och planarbete pågår. Ett handelsområde vid väg 23 är under uppförande. Där kommer IEA bygga ett nytt varuhus och IANO kommer att etablera handel i anslutning till det nya varuhuset. När det nya varuhuset invigs kommer en omflyttning ske gällande IEA:s verksamheter. Omflyttningen kommer att leda till att lokalytor frigörs som kan användas till nya verksamheter. Den brist på industri- och kontorslokaler som länge varit ett problem i Älmhult kan då få sin lösning. Detta medför nya möjligheter till nytänkande och utveckling. Ett akut lokalproblem som blev aktuellt i slutet av är att hitta lämpliga skollokaler till arl Oskarskolan som vill etablera sig i Älmhult. Vid årets slut var den frågan fortfarande olöst. ommunikationer En ny infart till Älmhult från väg 23 är under uppförande. Den ska binda samman väg 120 med väg 23 samtidigt som det nya handelsområdet ska anslutas. Trafikverket arbetar med planering och miljökonsekvensbeskrivning. Den nya vägen möjliggör utveckling av centrum då den kommer att avlasta Esplanaden från tung trafik och genomfartstrafik. Älmhult klarar inte av att förse hela det aktiva näringslivet med kompetenta medarbetare. Detta gör att vi är beroende av inpendling. För att förbättra villkoren för pendlarna är infrastrukturfrågorna viktiga. Arbetet med att få Pågatåg till Älmhult och Diö fortsätter. Trafikstarten är beräknad till december Pågatågen är ett komplement till Öresundstågen. När tågen börjar gå blir det en efterlängtad förbättring för alla pendlare och en ny möjlighet till utveckling i Diö. Arbetet med att få förståelse för Sydostlänkens betydelse för näringslivet fortsätter. Banan ska binda samman Älmhult med Blekinge kustbana. Älmhult ska kunna nå Olofström och arlshamn både snabbare och lättare. En viktig bana framför allt för godstrafiken. Arbetet med att öka möjligheten att ansluta sig till bredband har startats under. ommunen har planer på

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att bygga ett stamnät som sedan byar och föreningar kan ansluta sig till. Det är ett investeringsprojekt som beräknas pågå i fyra år. Målet är bredband till alla. Befolkning Under ökade befolkningen med 33 personer. Antalet döda var 189 personer. Med 180 födda blir det en minskning med nio personer. Av 772 personer som flyttade till kommunen kom 260 personer från utlandet. Samtidigt flyttade 113 personer till utlandet. Totalt flyttade 723 personer från kommunen. Folkmängd Män vinnor ommunens folkmängdsutveckling Antal invånare Folkmängdsutveckling Antal personer efter åldersgrupper år år år år år w år Folkmängd i tätorter 31 december respektive år Älmhult Diö Liatorp Eneryda Delary Häradsbäck* Glesbygdsfolkmängd * Häradsbäck räknas statistiskt inte som tätort vid mättillfällena 2000 och eftersom invånarantalet understiger 200 personer. Ortens invånarantal ingår istället i glesbygdsfolkmängd. Folkmängd i församlingar Älmhult Stenbrohult Hallaryd 507 Göteryd Pjätteryd 676 Härlunda 482 Virestad ommunens landareal 894 km² Utdebitering ronor ommunskatt 20,60 Landstingsskatt 10,65 yrko- och begravningsavgift 1,29-1,66 Begravningsavgift 0,30-0, Befolkningsförändringar Födda 180 Döda 189 Inflyttade 772 Utflyttade 723 ustering -7 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.4 Personalförhållanden Antal medarbetare Den 31 december hade Älmhults kommun anställda medarbetare. Detta innebär en minskning med nio personer jämfört med samma dag Av anställda medarbetare var anställda tills vidare eller på kontrakt. Antalet snittanställda räknat på hela året var vilket skall jämföras med motsvarande siffra för 2009 vilken är Av samtliga medarbetare var 85 procent kvinnor. Motsvarande siffra 2009 är 86. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna var drygt 47 år. vinnornas genomsnittsålder var 47 år och männens 49 år. Sedan årsskiftet 2009/ har genomsnittsåldern för kvinnor ökat något (0,2) och för männen har den minskat (0,3). ANTAL ANSTÄLLDA Anställda män och kvinnor efter ålder ANSTÄLLDA MÄN OCH VINNOR EFTER ÅLDER vinnor Män Totalt år år år år år I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare, den så kallade modellen. Under har 32 medarbetare använt sig av denna möjlighet och har minskat sin arbetstid till 80 procent. ostnaden som här innebär skillnaden mellan arbetstiden på 80 procent och lönen på 90 procent uppgick till 990 tkr, inklusive personalomkostnader. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 4,5 procent. Detta är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med För kvinnorna minskade sjukfrånvaron från 5,5 procent till 5,1 och för männen från 2,5 procent till 1,6. Orsaken till minskningen är främst att den långa sjukfrånvaron sjunkit. Antalet korta sjukfall har ökat något. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar (sjukfrånvaro del av dag bokförs i detta fall som en sjukdag) per anställd uppgår till 19,2 dagar, vilket är 5,2 dagar mindre än under föregående år. Antalet sjukskrivna mer än 28 dagar den 31 december var 47. Motsvarande siffra samma datum 2009 var 41. I gruppen långtidssjukskrivna fanns 44 kvinnor och 3 män. Minskningen av den långa sjukfrånvaron kan härledas till att det systematiska rehabiliteringsarbetet som bedrivs inom projektet Hållbar Rehab gör att den sjukskrivne tidigare kommer tillbaka i arbete. Den totala sjuklönekostnaden uppgick till tkr. ämfört med 2009 ökade kostnaden med 136 tkr trots att antalet sjukfrånvarotimmar minskade med ostnadsökningen beror dels på lönekostnadsökning och dels på ökning av sjukfrånvaron under arbetsgivarens sjuklöneperiod 1-14 dagar. SUFRÅNVARO Sjukfrånvaro Pension gick 18 medarbetare i pension. Totalt har 395 personer uppburit ålderspension under. Sammantagen pensionskostnad uppgår till 10,6 mkr där kostnaden för ålderspensioner utgör 4,7 mkr. Förväntade pensionsavgångar vid 65 (67) års ålder för åren (2023) framgår av nedanstående tabell. Pensionsavgångar % AV ORDINARIE ARBETSTID vinnor Totalt Män PENSIONSAVGÅNGAR vinnor Män Totalt ANTAL Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om kommunal redovisning (SFS 2002:1065) Sjukfrånvaro i förhållande (%) till ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer, (procent av totalt) Åldersintervall Alla vinnor Män Alla vinnor Män Alla 4,51 5,08 1,62 43,59 44,80 23,32-29 år 2,45 2,79 0,13 23,97 24,73 0, år 4,45 4,99 1,29 42,23 44,05 0,0 50 år - 5,11 5,82 2,13 47,17 48,07 35,58 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medellön och lönespridning Medellönen för månadsavlönade var kr. vinnornas genomsnittliga medellön var kr och för männen var den genomsnittliga medellönen kr vilket gör en skillnad på kr till männens fördel. Lönespridning Områden 10 perc Medel Median/ 50 perc 90 perc Medellön kvinnor Medellön män Ledningsarbete Handläggning och administration Vård- och omsorg med mera Rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbete ultur-, turism- och fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete med mera öks- och måltidsarbete Städ, tvätt och renhållningsarbete Årsarbetstid Antal faktiska timmar under omräknade till årsarbetare. Omräkningstal: 1980 timmar per årsarbetare Faktiskt arbetad tid (årsarbetstid, faktisk arbetstid) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda inklusive mertid. Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier (årsarbetstid, netto) beräknar det faktiska antalet arbetade timmar för timanställda och månadsanställda samt deras semester- och feriefrånvaro. Annan frånvaro redovisar all frånvaro på grund av sjukdom, barn och föräldraledigheter, facklig verksamhet, studieledigheter samt övrig frånvaro. Årsarbetare Faktiskt arbetad tid Faktiskt arbetad tid samt semester och ferier Annan frånvaro ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt Socialnämndens höga siffra på annan frånvaro beror på att all personal inom ommunals avtalsområde har heltidstjänster och sen får tjänstledigt efter önskemål. Skateparken 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.5 Ekonomisk redogörelse Sammanställning över externa poster (Mkr) I diagrammen visas 2009 års siffror inom parentes. Inkomster/intäkter Inkomster/intäkter 2009 Utjämningsbidrag 75,3 111,0 Skatteintäkter 557,6 561,3 Räntor 1,9 2,3 Avgifter och ersättningar 68,0 68,6 Hyror och arrenden 17,3 18,1 Statsbidrag 33,7 33,3 Övriga, inklusive extraordära intäkter 57,0 45,5 Summa 810,8 840,1 Hyror och arrenden 2% (2%) Avgifter o ersättningar 8% (9%) Räntor 0% (0%) Övriga, inkl extraordära Statsbidrag intäkter 4% (4%) 6% (7%) Utjämningsbidrag 13% (10%) Skatteintäkter 67% (68%) Utgifter/ostnader Utgifter/kostnader 2009 Personal 489,7 497,7 Räntor, försäkringar 9,2 6,9 Fastighter och inventarier 21,7 22,2 Bidrag 27,9 37,3 Tjänster 115,5 141,9 Material 31,0 29,1 Entreprenader och köp av verksamhet 118,8 112,7 Avskrivningar 38,1 35,9 Summa 851,9 883,7 Entreprenader och köp av verksamhet 13% (15%) Material 3%( 4%) Tjänster 16% (13 %) Avskrivningar 4% (4%) Personal 56% (58%) Netto -41,1-43,6 Varav: Årets resultat 9,4 9,7 Investeringar -50,5-53,3 Netto -41,1-43,6 Bidrag 4% (3%) Fastigheter och inventarier 3 % (2 %) Räntor, försäkringar 1% (1%) 10

11 onstgräsplanen i Haganäs Förklaring och analys Att lägga ihop inkomster och intäkter respektive utgifter och kostnader kan egentligen inte göras. Det är ändå intressant att ställa samman en total bild av kommunens flöde under åren. Dock innebär det en dubbelräkning i form av att investeringarna räknas både som en investeringsutgift och som en kostnad för avskrivningen. Inkomster/intäkter har totalt ökat med 29,3 mkr mellan 2009 och. Skatteintäkterna har mellan 2009 och ökat med 3,7 mkr (0,7 procent). Slutavräkningarna på skatteintäkterna har 2008 och 2009 varit negativa och beror på att skatteunderlagsutvecklingen har blivit lägre än beräknat. För är avräkningen positiv med 7,1 mkr. Pengarna i utjämningssystemet har ökat med 35,7 mkr (47,4 procent) mellan åren. Den största orsaken till det är ett konjunkturstöd på 15 mkr. Under har kommunen inte betalat någon regleringsavgift utan istället fått ett regleringsbidrag på 3,9 mkr. ostnaden för LSS-utjämningen har minskat med 0,5 mkr. Övrigt är justeringar i inkomst- och kostnadsutjämningen. Totalt har skatteintäkter och utjämningssystem ökat med 6,2 procent mellan åren (39,4 mkr). Det är på invånarantalet 1 november 2009 som skatteintäkterna för baseras. Då var antalet invånare Varje ny invånare i kommun ger cirka kr i ökade skatteintäkter/utjämningsbidrag. En befolkningsökning på 100 ger cirka 4 mkr i ökade skatteintäkter. Avgifter och ersättningar har ökat med 0,6 mkr. Övriga intäkter har minskat med 11,5 mkr. De största avvikelserna finns på skogsförsäljning, externa intäkter för gator och vägar, tomtförsäljning och försäljning av verksamhet till annan kommun. Utgifter/kostnader har ökat med 31,8 mkr mellan 2009 och. ostnader för tjänster har ökat med 26,4 mkr. Det beror bland annat på att konsulter har anlitats i större utsträckning samt att kommunen har löst in en del av pensionsförpliktelsen med totalt 17,6 mkr. ostnader för bidrag har ökat med 9,4 mkr. Det beror bland annat på bidrag till konstgräsplan på 4,2 mkr, ökat ekonomiskt bistånd med 0,7 mkr samt bidrag till Folkets Hus med 0,5 mkr. Personalkostnaderna har som andel av de totala utgifterna/ kostnader sjunkit med två procentenheter och jämfört med 2009 har personalkostnaderna endast ökat med 1,6 procent (8,0 mkr). 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Driftredovisning (tkr) Netto 2009 Nettobudget Intäkter ostnader Netto Budgetavvikelse Politisk organisation varav: Oförutsett ommunfullmäktige (F) Oförutsett F* Revision Valnämnd Överförmyndare ommunalt partistöd ursverksamhet förtroendevalda ommunstyrelsen (S) Oförutsett S* ommunledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljö- och byggnämnden ultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Avdrag oförutsett Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden S strategiska satsningar Ofördelad kompensation löneökningar Flyktingverksamhet* onstfonden Förändring semesterlöneskuld Reavinster vid försäljning Reaförlust vid försäljning Försäkringsersättning Silverdalen onstgräsplan Summa Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad * På flyktingverksamhet under kommunstyrelsen bokförs alla statsbidrag först. Sedan sker fördelning till utbildnings- och socialnämnden enligt riktlinjer. Under har det delats ut tkr mer till nämnderna än vad kommunen fått. Därför är det intäktsunderskott. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tennisbanorna i Haganäsparken I års budget beslutade kommunfullmäktige att nämnderna/förvaltningarna ska avsätta minst två procent till oförutsett. På grund av det ekonomiska läget har endast utbildningsnämnden fått disponera hela sin budget till oförutsett och övriga nämnder till hälften. Budgetavvikelse, tkr Avvikelse gentemot budget Budget för oförutsett Avvikelse efter oförutsett Politisk organisation ,3 % ommunledningsförvaltningen ,5 % Tekniska förvaltningen ,1 % Miljö- och byggnämnden ,2 % ultur- och fritidsnämnden ,0 % Utbildningsnämnden ,7 % Socialnämnden inklusive familjerätt ,5 % Totalt ,2 % Nämndernas avvikelse mot budget är totalt tkr och efter oförutsett tkr. Det är politisk organisation, kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnämnden, kulturoch fritidsnämnden samt socialnämnden som har ett positivt resultat efter oförutsett. Tekniska förvaltningen och utbildningsnämnden har underskott. Nämndernas nettokostnader har totalt ökat med 40,6 mkr (6,5 procent) mellan 2009 och. Pensionskostnaderna i bokslut ger ett underskott gentemot budgeten med tkr. ommunen har löst in del av pensionsförpliktelsen med totalt tkr. Andra avvikelser finns på pensionsutbetalningar som har underskott med tkr och särskilda avtalspensioner har beslutats på tkr. ommunstyrelsens strategiska satsningar har ett överskott på 480 tkr jämfört med budgeten. De stora satsningarna har varit medel till projekt för arbetslösa ungdomar, aktualisering av översiktsplanen, delfinansiering av utredningskostnaden för spårbilar och folkhälsoarbete. Flyktingverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 490 tkr. Det beror bland annat på att 872 tkr i budgeten är överskott från 2009 som tilläggsbudgeterats. Semesterlöneskulden har ökat med 84 tkr. Av detta är det -26 tkr på kompledighet och tkr på semesterdagar. Totalt har kommunen en semesterlöneskuld på tkr varav sparade semesterdagar är tkr och sparad kompensationsledighet tkr. ommunen har haft realisationsvinster på 333 tkr. Det hänförs till försäljning av mark i kvarteret Maskrosen. Under har skateparken på Silverdalsområdet färdigställts med hjälp av försäkringsersättning för Silverdalen. Ett bidrag på tkr har betalats ut till en konstgräsplan vid Haganässkolan samt tkr för markarbeten i samband med konstgräsplanen. Utfallet av interna poster var tkr högre jämfört med budget. Detta minskar nettokostnaden och beror bland annat på att den sänkta sjukförsäkringsavgiften inte registrerats på nämnderna. mkr Bruttokostnad och nettokostnad 2005-* bruttokostnad * Exklusive interna poster mellan förvaltningarna. nettokostnad 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Strategist område Måluppfyllelse LEVA OCH BO INFRASTRUTUR ENTREPRENÖRSAP HÅLLBAR UTVECLING ommunövergripande mål ommentarer Ökad befolkning. Under har antalet invånare blivit 33 fler. Under senaste fem-årsperioden har antalet invånare ökat med 1,6 procent. Förbättrad kollektivtrafik. Under fick Älmhult ytterligare 6 tåganslutningar. Två gånger på morgonen, två gånger på eftermiddagen och en på kvällen i vardera riktningen. Ökat antal alternativa driftsformer. Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten. Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. Ökat valdeltagande i kommunalval. = Uppfyllt = Delvis uppfyllt L = Ej uppfyllt Antalet intraprenader var oförändrat. Från och med 2011 finns dock två intraprenader. Lagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten. Totalt har 4 företag anmält sig. Under året har det varit stort fokus på bemötande. Flera mätningar har skett, till exempel medborgarundersökning, Socialstyrelsens enkät till äldre och mätningen inom valitet i korthet. Vissa mätningar har inte skett tidigare så det finns inget jämförelsematerial. Mätningen inom valitet i korthet visar dock att det goda bemötandet ökat med 35 procentenheter till 81 procent. Inom utbildningsförvaltningen finns fokus på entreprenörskap inom både grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett av gymnasieskolans tre profiler och projektet entreprenörskap i grundskolan har startat. Antalet ohälsodagar/invånare år som mäts av försäkringskassan har sjunkit från 28 dagar 2009 till 25 dagar. Landstinget ronobergs enkät till ungdomar visar att andelen som druckit sig fulla fyra gånger eller fler har minskat. ämfört med valet 2006 ökade valdeltagandet med 2,06 procentenheter till 81, 59 procent. 14 Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Foto: ennie Andersson

Årsredovisning. Älmhults kommun

Årsredovisning. Älmhults kommun Årsredovisning Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun 2010 Budget 2012 Årets resultat, tkr 9 738-2 691-5 662 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Verksamhetens nettokostnad, tkr 661 495 676 469 690 275

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning

Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelse Kommunledningskontor

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer