Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun särredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning"

Transkript

1 Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun särredovisning

2 Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat grundvatten, för rena sjöar, vattendrag och hav samt, inte minst, för våra kunder. Kommunen levererar dricksvatten och tar hand om spillvatten och dagvatten, som tillsammans kallas avlopp. Vatten- och avloppsverksamheten förkortas ofta VA. Den styrs av flera lagar varav de viktigaste är vattentjänstlagen, livsmedelslagen och miljöbalken. Kommunens VA-verksamhet innefattar planering, utveckling, drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och reningsverk samt abonnentservice. Årets händelser VA-avdelningen har börjat införandet av en projektstyrningsmodell. Den långsiktiga investeringsplaneringen för kommunens VA-anläggningar har utvecklats. Anläggningarna är nedslitna efter många års eftersatt underhåll och det finns en stor risk för haverier som i vissa fall kan innebära lagbrott. I Åhus avslutades arbetet med ny råvattenledning och vid Näsbygård har en ledning dragits till ett nytt brunnsfält för Kristianstad. Där fortsätter arbetet även under VA-utbyggnaden utmed Åhuskusten fortsatte under året och anslöt Yngsjö Havsbad. Däremot försenades utbyggnaden till Yngsjö Strand på grund av juridiska tvister. Utbyggnad har gjorts i exploateringsområden som Grävlingsvägen i Yngsjö. Förnyelsen av kommunens rörnät med hjälp av samordnade investeringar i gata och ledningsnät har gjorts med den hastighet som tekniska nämnden beslutat. Under 2014 byggdes dock fler dricksvattenledningar och färre spillvattenledningar än det beslutade genomsnittet fram till Centrala reningsverket i Kristianstad och avloppsreningsverket i Tollarp har fått nya centrifuger för avvattning av slam. Framtiden Vi planerar att se över Va-taxan för beslut i tekniska nämnden i augusti, sedan i kommunstyrelsen, KS och slutligen i kommunfullmäktige, KF. Brukningstaxan som finansierar löpande kostnader kommer att behöva höjas inför Höjningens storlek beror på KS/KF:s beslut om anläggningstaxan (engångskostnaden för anslutning), men också på de stora investeringar som måste göras. 1

3 Sedan 1940-talet hämtar Kristianstads kommun allt sitt vatten ur Kristianstadsslättens grundvattenmagasin, som är ett av Sveriges absolut största. Det finns gott om grundvatten, men det är också många intressenter som vill använda det för annat än dricksvattenförsörjning. Under 2014 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vattenförsörjningsplan som tekniska nämnden beslutar om i december Under 2015 fortsätter arbetet med att anlägga ett nytt brunnsfält för Kristianstads tätort då de centrala vattentäkterna hotas av lakvatten från den nedlagda Härlövsdeponin. I Åhus söks vattendom och anläggs en ny produktionsbrunn under Nya vattenverk planeras i Tollarp ( ) och i Everöd ( ). Verken är nedslitna och bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet kräver särskild rening. Vi fortsätter också att planera och utföra VA-utbyggnad i Yngsjö strand och i enhetlighet med VA-planen, i exploateringsområden samt att förnya ledningsnätet. En utbyggnad av centrala reningsverket planeras under och förarbeten görs under En ny personalbyggnad med laboratorium byggs Ekonomi Redovisningsprinciper Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten redovisa ett separat bokslut med balans- och resultaträkning, skilt från den skattefinansierade verksamheten. Över- eller underskott ska föras till eget kapital, (resultatfond) I Kristianstads kommun skattefinansieras underskott till VA-kollektivet inom en period på tre år. Resultatfond Alla belopp i tkr Ingående eget kapital Årets resultat Justering eget kapital* Utgående eget kapital *Justering 2012 underskott från 2009 *Justering 2014 underskott från 2011 Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Enligt rådet för kommunal redovisning ska anläggningsavgiften bokföras som skuld och sedan skall den intäktsföras succesivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. 2

4 Anläggningsavgifter Alla belopp i tkr Ingående anläggningsavgifter Debiterade anläggningsavgifter Resultatförda anläggningsavgifter Utgående anläggningsavgifter Drift VA-verksamhetens taxenivåer är för låga för att klara det budgeterade överskottet på -4,8 mkr. En avvikelse mot budget med -1,7 mkr, innebär ett överskott på 3,1 mkr. Att överskottet ändå blev så pass stort beror bland annat på låga elpriser i kombination med ett milt år, en ökad ekonomisk medvetenhet och energieffektiva investeringar. Resultaträkning 5 år Resultat i tkr Brukningstaxan i Kristianstads kommun ligger långt under genomsnittet. Vår taxa för en normalvilla är 4407 kr medan genomsnittsvärdet i Sverige är 6621 kr. Även anläggningstaxan ligger under de kr som är riksgenomsnittet för en normalvilla. Kristianstad har en taxa på kr. Investering VA:s genomförandegrad var 72 %, vilket innebär en budgetavvikelse på + 23,9 mkr. Huvudorsakerna är att en överklagad ledningsrätt stoppade VA-utbyggnaden i Yngsjö Strand, samt att överföringsledningen mellan Åhus och centrala reningsverket inte har börjat byggas. 3

5 RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar VA-anläggningar Maskiner Inventarier Bilar och transportmedel Övriga maskiner och inventarier Summa materiella tillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital Avsättningar 0 0 Avsättningar för pensioner 0 0 Skulder Långfristiga skulder Lån av kommunen Investeringsfond 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 0 0 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Anläggningsavgifter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER o Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. o Under 2006 antog riksdagen en lag om allmänna vattentjänster som bl a ställer krav på att VA-verksamheten fr o m redovisningsåret 2007 ska särredovisas från annan verksamhet. Kristianstads kommun har sedan 2006 särredovisat VA-verksamheten i särskild resultaträkning. Uppkomna överskott och underskott redovisas som förändring av VA-verksamhetens egna kapital. o Den nya VA-lagen har innburit förändrade redovisningsprinciper fr o m Detta har medfört att 13% av anslutningsavgiften intäktsförs via resultaträkningen år 1. Resterande del av anslutningsavgifter behandlas som förutbetald intäkt vilken skall intäktsföras med 3% i 29 år via resultaträkningen. o Avskrivningstider för VA-ledningar har ändrats från 33 till 50 år. o Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. o Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. o Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 6

7 NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel 0 0 Brukningsavgifter/Övriga avgifter Ersättningar Anläggninsavgifter Hyror Fördelning av gemensamma verksamhetskostnader* Summa * Interna kostnader till VA-avdelning (fördelad tid) Interna kostnader till Produktionsavdelning Interna kostnader till invetsteringsprojekt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Material Personalkostnader Hyror Externt köpta tjänster Från kommunen fördelade kostnader * Fördelade gemensamma verksamhetskostnader** Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0 0 Summa * Revisionsstöd (akt 5231, mp 11) Ekonomiadministration stöd (akt 5232, mp 267) Personalkontor (akt 5233, mp 25) Statsbyggnad MBK (mp 53) Hälsotillsyn MoH IT Räddningstjänsten Barn och utbildningsförvalningen städning Summa **Interna kostnader från VA-avdleningen Interna kostnader från andra avdelningar inom förvaltningen, exempelvis Produktionsavdelningen Summa

8 Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats: Materiella anläggningstillgångar Vatten och avloppsledningar Byggnader, vattenverk, avloppsverk, brunnar Vattenmätare, maskiner, tekniska anläggningar Inventarier, verktyg, fordon och installationer Årets avskrivningar fördelas på: Materiella anläggningstillgångar Övriga verksamhetsfastigheter (kanalrensning) 0 0 VA-anläggningar Skogsmark (geohydrologisk undersökning skyddsomr) 0 0 Maskiner Inventarier Bilar och transportmedel Övriga maskiner och inventarier Summa Stämmer ej med värdeminskning och redovisning pga justering av bokfört värde mot anläggningsregistret Not 4 Finansiella kostnader Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) Not 5 VA - Anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

9 Not 6 Maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Not 7 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Not 8 Bilar och transportmedel Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Stämmer ej med värdeminskning och redovisning pga justering av bokfört värde mot anläggningsregistret Not 9 Övriga maskiner och inventarier (IT) Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

10 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Vht 763 Vattenavgifter, 767 Avloppsavgifter Summa Not 11 Kassa och bank Kassa och Bank Nettot av tillgångar mot skulder och eget kapital korrigeras mot likvida medel eller kortfristig skuld. Beroende på om nettot är positivt eller negativt. Not 12 Eget kapital Ingående eget kapital Justering Resultatfond Årets resultat Utgående eget kapital Not 13 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Ingående förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter Anläggningsavgifter intäktsförs Utgående förutbetalda anslutningsavgifter Ingående förutbetalda investeringsbidrag Förutbetalda investeringsbidrag Utgående förutbetalda investeringsbidrag Ingående upplupna kostnader återbetalning EDP 0 0 Återbetalning EDP-kund 0 0 Utgående upplupna kostnader återbetalning EDP 0 0 Ingående upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader Utgående upplupna kostnader Summa Anslutningsavgifterna periodiseras enligt följande: År 1 13% av anslutningsavgifterna intäktsförs via resultaträkning. År % av anslutningsavgifterna intäktsförs via resultaträkning. 10

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer