Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 2014-08-31"

Transkript

1 Delårsrapport Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt växande arbetsmarknad samt fantastisk skola och förskola.

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Händelser av väsentlig karaktär... 3 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet... 3 Koncernen/sammanställd redovisning... 4 Investeringsredovisning... 4 Driftredovisning prognos Måluppfyllelse... 7 Balanskravsutredning... 7 Resultaträkning Kommunen... 8 Balansräkning Kommunen... 9 Redovisningsprinciper... 9 Resultaträkning Sammanställd Balansräkning Sammanställd

3 Förvaltningsberättelse Händelser av väsentlig karaktär Första halvåret har befolkningen ökat med 22 personer. Antalet födda var 34 och inflyttningen uppgick 120 personer. En överenskommelse med Kommunal är klar avseende kommunens tidigare tillämpning av Bilaga J, jourersättning till nattpersonal. Kommunen har tillämpat reglerna fel och kommer under 2014 kompensera anställda för detta. Idag har ungefär 1,1 mkr utbetalts som belastat socialnämndens individ- och myndighet. En mindre del återstår, ca 0,2 mkr som avser hem för vård och boende i Korpilombolo samt ett antal anställda som inte ännu inte godkänt uppgörelsen. Den totala sjukfrånvaron i kommunen har sedan 2013 års utfall stigit med 0,6 procentenheter. Den största ökningen finns inom kommunstyrelsens område, där sjuktalet ökat med hela 1,6 procentenheter sedan utgången av 2013, jämfört med kultur- och utbildning som sjuktalet ökat med 0,6 och socialförvaltningen med 0,3 procentenheter. Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet Prognosen visar på ett underskott på 6,9 mkr. En viss oklarhet gäller vad avser återbetalning av AFA-medel som bör uppgå till 4,0-4,5 mkr. Eventuellt kommer dessa att kunna bokas redan på 2014 även om utbetalningen sker Ännu är inga beslut tagna så detta är inte inberäknat i prognosen. Underskotten finns framför allt inom socialnämnden som gör en prognos på -11,6 mkr. Avvikelserna kan härledas till verksamhet ökning/ökade insatser inom både Individ- och myndighet och äldreomsorgen. Inom individoch myndighet har en ökning skett inom försörjningsstöd med anledning av högre belopp per bidragstagare, samt fler insatser LSS/SoL pers.ass. Myndighetsgruppen har förstärkning med anledning av handläggning av ensamkommande barn. Brukare med insatser serviceboende samt hemma-hos-insatser har ökat, verksamheten gör även fler insatser hos barnfamiljer. Kostnaderna för ensamkommande barn verksamheten är osäker, då medel eftersöks. En uppskattning är gjord för vad som kommer att ersättas via statliga medel, men det blir utöver detta en kostnad för kommunen och i detta fall för socialförvaltningen. Dessa kostnader avser socialsekreterarinsatser samt ersättning för särskild förordnad vårdnadshavare. Inom äldreomsorgen beror avvikelserna på dels personalförstärkningar på grund av arbetsmiljö och- säkerhets åtgärder inom ett äldreboende, dels på att hemtjänst insatserna ökar, då främst i byarna Tärendö och Junosuando samt timlönekostnader och övertidsersättning på grund av hög arbetsbelastning och svårigheter att få vikarier. Kostnaderna för Hälso- och sjukvårdsenheten är högre än budget vad avser kostnader för inkontinensskydd och tekniska hjälpmedel, Sammanfattningsvis kan det konstateras att budgeten för socialnämndens ansvarsområden är ej tillräcklig för att klara av de ökade behoven av insatser. Målarbetet löper enligt plan - de flesta mål är delvis uppnådda. 3

4 Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på ca 1,2 mkr. Inom nämnden ökar förskolan sina kostnader på grund av ett högt tryck i Pajala centralort. Samtidigt har kostnader för skolskjutsar ökat, vilket innebär mindre pengar till undervisningen. Grundskolan har även kostnader för barn i andra kommuner som är svåra att kostnadsberäkna och har betydande inverkan på resultatet. Kommunstyrelsen beräknas gå enligt budget under 2014 framför allt tack vare orörda oförutsedda kostnader men även då de tekniska verksamheterna, tekniska och fastigheterna går bättre än tidigare år. Fastigheterna ser en minskad energikostnad beroende på klimatet, minskade elpriser men även åtgärder inom området som motorvärmare med timer mm. Viss osäkerhet finns vad gäller HVB (hem för vård och boende) verksamheten i Korpilombolo kostnadsmässiga utfall. Inom Plan- och miljönämnden förväntas plan- och miljöenheten gå mot budget. Räddningstjänsten beräknar gå med underskott beroende på större bränder där Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MKB) går in med en del men kommunen måste ta minst 0,2 mkr själv. I samband med öppnandet värnet i Korpilombolo har utbildningar ägt rum vilket medfört extrakostnader. Pensionskostnaderna har minskat de första månaderna 2014 och beräknas ge ett överskott på 1,9 mkr. Avskrivningarna är för högt budgeterade och kommer ge ett överskott på 2,1 mkr. Skatter & bidrag förväntas ge överskott på 1,0 mkr. Finansnettot blir lägre tack vare omsättning av lån till mycket förmånliga villkor. Prognosen är +1,3 mkr. Koncernen/sammanställd redovisning Pajalabostäder AB räknar med ett resultat som är bättre än budget, ca 1,5 mkr istället för 0,7 Mkr. Bolaget har ett överskott på hyror då vissa hyresintäkter inte varit budgeterade. Kostnader för reparationer har blivit högre framför allt på grund av vattenskada där viss ersättning kommer fås. Resursbrister har gjort att planerade underhållsåtgärder inte kommer hinnas med. De osäkerhetsfaktorer som finns i resultatet är dels Fiskalsrundan, dels försäkringsersättningar. Pajala Värmeverk AB har budgeterat en vinst på 0,3 mkr men prognostiserar en förlust på 0,1 mkr. En avgörande faktor var det avvikande väderläget under vår-vintern halvåret. Försäljningen är mwh lägre i augusti 2014 än 2013 vilket i kronor blir kronor. Prognosen förutsätter dock att resten av året blir normalt. Investeringar har uppgått till 0,6 mkr och ett fortsatt arbeta för att effektivisera värmenätet fortgår. Investeringsredovisning En stor investering som inte är budgeterad är återställning av bredband som hittills i år kostat 0,6 mkr. Kostnaderna kommer att öka under året. Annars följer investeringarna planen i stort sett. Pajala Airport har samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten som medfinansierar totalt ca 2,0 mkr för tre investeringsprojekt som pågår till senast december Investeringar i vatten och avlopp beräknas gå över budget och detta underskott kan täckas upp av mindre satsningar på gator och vägar. Investeringar i vägbelysning har överskridit budget och beräknas öka. Återställning bredband är ej budgeterad och beräknas öka under året. I övrigt bedöms investeringsplanen gå enligt budget. 4

5 Investeringsbudget 2014 Mkr Utfall Budget 31 aug 2014 Inventarier Kommunstyrelsen 0,0 0,2 Inventarier IT 0,6 0,3 Återställning Bredband 1,0 0,0 Inventarier Räddningstjänsten 0,1 0,1 Inventarier SOC 0,7 0,7 Inventarier KUN 0,1 0,4 Konstgräsplan 0,1 1,0 Investeringar Pajala Airport 2,7 1,5 Vägbelysning 1,8 1,7 Gator och vägar 0,0 2,0 Parker och rastplatser 0,0 0,2 Vatten och avlopp 3,0 3,0 Renhållning 0,2 0,6 Planering nytt reningsverk 0,0 0,2 Fastigheter 2,3 5,2 Summa 12,6 17,1 Särskilda beslut Tallbacken 0,4 5

6 Driftredovisning prognos Mkr Budget Prognos Nämnd/Styrelse Kostnad Intäkter Netto Kostnad Intäkter Netto Budget avvikelse Red Netto Kommunfullmäktige -2,0 0,5-1,6-2,0 0,5-1,5 0,1-1,5 Kommunstyrelsen -165,7 60,9-104,7-165,7 60,9-104,8-0,1-101,7 Socialnämnden -200,3 35,6-164,7-214,9 38,6-176,3-11,6-164,3 Plan- och miljönämnden -12,1 3,4-8,7-12,6 3,4-9,2-0,5-8,9 Kultur- och utbildningsnämnd Lapplands kommunalförbund -100,5 8,2-92,3-101,7 8,2-93,5-1,2-88,9-33,9 0,0-33,9-34,3 0,0-34,3-0,4-32,7 Summa nämnder -514,4 108,6-405,9-531,2 111,6-419,6-13,7-397,9 Pensioner -12,5 0,0-12,5-10,6 0,0-10,6 1,9-13,6 Fastighetsförsäljning 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,8 Övriga kostnader -0,4 0,0-0,4-1,2 0,0-1,2-0,8 7,3 Kapitaltjänst finansiering -3,3 0,0-3,3-3,4 0,0-3,4-0,1-3,0 Summa finansiering -16,2 2,0-14,2-15,1 2,0-13,1 1,1-8,4 Avgår kapitaltjänst 31,1 0,0 31,1 31,1 0,0 31,1 0,0 29,0 Avgår interna mellanhavanden Kostnader exkl. avskrivningar 7,8-7,8 0,0 7,4-7,4 0,0 0,0 0,0 38,9-7,8 31,1 38,5-7,4 31,1 0,0 29,0 Avskrivningar -16,0 0,0-16,0-13,9 0,0-13,9 2,1-13,1 Verksamhetens nettokostnad -507,8 102,8-405,0-521,8 106,3-415,5-10,6-390,5 Skatteintäkter 246,6 0,0 246,6 248,5 0,0 248,5 1,8 237,2 Statsbidrag 163,5 0, ,1 0, ,5 156,5 Finansiella intäkter 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 1,6 Finansiella kostnader -5,0 0,0-5,0-3,7 0,0-3,7 1,3-4,8 Netto -101,8 102,8 1,0-113,2 106,3-6,9-7,9 0,1 6

7 Måluppfyllelse De mål kommunen har för att uppnå god ekonomisk hushållning är Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga 94 %. uppnås inte Den centrala lönerevisionen ska inte överstiga budgeterade medel. uppnås Avslutade projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot projektets totala omslutning. uppnås Ha ett överskott i resultaten 1,0 % av skatter och bidrag. Detta motsvarar ca 4,0 mkr. uppnås inte Stärka likviditeten kontinuerligt genom att ha en ekonomi i balans. Betalningsberedskapen ska vara minst 30 dagar. uppnås, likvida medel är goda Till 2015 stärka det egna kapitalet med 10 mkr. Uppnås, eget kapital var ,8 mkr, två redovisningsförändringar har skett under året som inte räknas till resultatet men som minskat det med totalt 3,9 så jämförelsen är 134,9 mkr. Med det resultat som prognostiseras uppgår eget kapital till 145,3 mkr. Balanskravsutredning Resultat från resultaträkning 1,6 3,9 4,1 0,4-6,9 Avgår reavinster -0,7-7,4-6,8-0,8-1,5 Årets resultat 0,9-3,5-2,7-0,4-8,4 Tidigare års reservation 3,7 4,6 4,2 6,6 7,0 Tillkommer synnerliga skäl enl KomL 8:5 Tillkommer omstruktureringsåtgärder - 3,0 5,1 0,8 1,5 Reservation av överskott -4,6-4,5-6,6-7,0-0,1 Justerat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I och med att kommunen reserverat tidigare års överskott visar balanskravsutredningen på ett nollresultat 2014 trots underskott. Läget är dock mycket besvärligt ekonomiskt, de senaste åren har tillfälliga intäkter räddat resultatet. Dessa 7-8 mkr underskott är vad kommunen skulle haft utan tidigare AFA-medel samt försäljningar av fastigheter 7

8 Resultaträkning Kommunen Mkr Avvik aug 31 aug Prognos Budget Budget Bokslut Intäkter 63,8 76,7 106,3 102,8 3,5 102,5 Kostnader -314,5-339,5-507,9-491,8-16,1-475,7 Avskrivningar -8,9-9,3-13,9-16,0 2,1-13,1 Netto -259,6-272,1-415,5-405,0-10,6-399,8 Skatter 158,6 165,6 248,5 246,6 1,9 237,2 Statsbidrag 103,5 108,7 163,1 163,5-0,5 156,5 Finansiella intäkter 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 1,6 Finansiella kostnader -3,1-2,8-3,7-5,0 1,3-4,8 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Jämförelsestörande poster 9,7 Resultat -0,1 0,2-6,9 1,0-7,9 0,4 8

9 Balansräkning Kommunen Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 293,9 307,2 Finansiella anläggningstillgångar 11,3 11,3 Summa anläggningstillgångar 305,2 318,5 Omsättningstillgångar Förråd 1,2 1,1 Exploateringsfastighet 7,3 7,3 Kortfristiga fordringar 44,5 41,3 Kortfristiga placeringar 30,0 31,3 Kassa och bank 3,2 2,1 Summa omsättningstillgångar 86,4 83,1 SUMMA TILLGÅNGAR 391,4 401,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 151,6 152,3 Därav årets resultat -0,1 0,2 Avsättningar Avsatt till pensioner 9,4 9,6 Övriga avsättningar 2,3 2,3 Skulder Långfristiga skulder 151,3 150,1 Kortfristiga skulder 76,8 87,3 Summa avsättningar och skulder 239,8 249,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 391,4 401,6 Redovisningsprinciper Pajala kommun följer redovisningsprinciperna från årsredovisning

10 Resultaträkning Sammanställd Avvik 2013 Mkr 31 aug 31 aug Prognos Budget Budget Bokslut Intäkter 81,8 96,2 163,1 159,4 3,7 136,4 Kostnader -323,3-351,8-550,1-534,2-15,9-508,3 Avskrivningar -13,5-13,9-21,7-23,8 2,1-20,3 Netto -254,0-269,5-408,7-398,6-10,1-392,2 Skatter 158,6 165,6 248,4 246,7 1,7 237,2 Statsbidrag 103,5 108,7 163,1 163,5-0,4 156,5 Finansiella intäkter 0,1 0,8 0,8 0,8 0,0 1,7 Finansiella kostnader -5,9-2,8-9,1-10,4 1,3-10,0 Resultat efter finansiella poster 1,3 2,8-5,5 2,0-7,5-6,8 Extraordinära intäkter 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 Resultat 2,3 2,8-5,5 2,0-7,5 2,9 10

11 Balansräkning Sammanställd Utfall 2013 Utfall 2014 Mkr 31 aug 31 aug TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 496,6 520,0 Finansiella anläggningstillgångar 7,4 7,4 Summa anläggningstillgångar 504,0 527,4 Omsättningstillgångar Förråd 3,1 2,7 Kundfordringar 6,5 8,7 Exploateringsfastighet 7,3 7,3 Övriga fordringar 11,7 9,9 Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 26,6 22,9 Kortfristiga placeringar 30,0 31,3 Kassa och bank 3,0 3,1 Summa omsättningstillgångar 88,2 85,9 SUMMA TILLGÅNGAR 592,2 613,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 160,7 164,2 därav årets resultat 2,3 2,8 Avsättningar Avsatt till pensioner 9,4 9,6 Övriga avsättningar 2,3 2,3 Skulder Långfristiga skulder 338,6 343,4 Leverantörsskulder 18,7 15,9 Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 38,8 46,1 Övriga kortfristiga skulder 23,7 31,8 Summa avsättningar och skulder 431,5 437,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 592,2 613,3 11

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft.

ÅRSREDOVISNING 2013. Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. ÅRSREDOVISNING 2013 Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt växande arbetsmarknad

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen. 2008-06-30. Delårsredovisning för Ånge kommun

Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen. 2008-06-30. Delårsredovisning för Ånge kommun Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen. 2008-06-30 Delårsredovisning för Ånge kommun Innehåll Förvaltningsberättelse 2008-06-30... 2 Omvärldsanalys... 2 Arbetsmarknad... 2 Näringsliv...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari - april T r e l l e b o r g s k o m m u n Förvaltningsberättelse Inledningen på har präglats av beslutet att utöka antalet kommunala nämnder. Vid årsskiftet delades den tidigare Tekniska

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31 Delårsrapport För perioden 2010-01-01 2010-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer