Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1

2 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben Landstinget i Östergötland 2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 STARKA SIDOR...5 UTVECKLINGSOMRÅDEN...6 BAKGRUND... 7 SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN...7 REGIONSAMVERKANS GRUNDER...7 STYRNING OCH ORGANISATION...7 UPPFÖLJNINGENS SYFTE...9 METOD OCH GENOMFÖRANDE METOD...10 GENOMFÖRANDE...10 RESULTAT FRÅN ENKÄTEN DISPOSITION...11 VILKA SVARADE?...11 KUNSKAP OM SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONENS SYFTE OCH MÅL...12 FÖRVÄNTNINGAR...13 ARBETSPROCESSER/ARBETSMETODER...14 Mötesformer...14 Kommunikation...14 Bra erfarenheter...15 Mindre bra erfarenheter...15 Hemsidan...16 DELAKTIGHET...16 ÅTERKOPPLING TILL DET EGNA LANDSTINGET...17 RESULTAT...17 FRAMTIDEN OCH ARBETET VIDARE...19 MEDSKICK...20 SLUTSATSER STARKA SIDOR...21 UTVECKLINGSOMRÅDEN...21 REFERENSER Internetkällor...22 Specifikt medverkande...22 BILAGOR BILAGA 1 ENKÄTEN...23 BILAGA 2 FÖLJEBREV

4 Fö rörd Landstinget i Östergötland har på uppdrag av regionsjukvårdsledningen i sydöstra sjukvårdsregionen genomfört en uppföljning av samverkan inom regionen. Särskilt fokus har lagts på att identifiera starka sidor samt utvecklingsområden inom samverkan. Landstinget i Östergötland har samlat in uppgifter med hjälp av en enkät till deltagare i olika arbetsgrupper i regionen. För genomförande av uppföljningen och sakligt innehåll i rapporten svarar ansvarig projektledare. Landstinget i Östergötlands projektledare har varit Natalie Bertling. Ett tack riktas till Marika Wenemark, statistiker på Folkhälsocentrum i Landstinget i Östergötland och Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg i Landstinget i Östergötland, för särskild hjälp med utformandet av enkäten. Även ett stort tack till de deltagare i regionsamverkan som svarade på enkäten och på så sätt bidrog till resultatet av denna uppföljning. Linköping november

5 Sammanfattning Det övergripande syftet med samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen är att stärka Sydöstra Sjukvårdsregionen som samverkansområde för att tillgodose regioninvånarnas behov av vård av hög kvalitet och att främja och bidra till hälsa i regionen. De landsting som ingår i samverkan är Östergötland, Kalmar och Jönköping. Syftet med denna uppföljning är att beskriva de starka sidor och utvecklingsområden som samverkansdeltagarna i regionen identifierat. Uppföljningen lyfter på ett övergripande sätt deltagarnas uppfattningar inom områden som arbetsformer, tankar angående sin egen delaktighet, samt möjligheter och utmaningar i framtiden. Resultatet av denna uppföljning kan användas som underlag för kommande utvecklingsarbete. Uppföljningen har genomförts i form av en webbaserad enkät. Enkäten skickades till 278 deltagare i regionsamverkan varav 179 svarade, detta ger en svarsfrekvens på 64 procent. De bra erfarenheterna som deltagarna har från samverkan i regionen är starkt kopplade till regionens grundläggande intressegemenskap att utveckla samverkan i regionen för att etablera en gemensam kunskapsbas och solidariskt hjälpa varandra att utvecklas. Detta då en majoritet av respondenterna anser att det arbete som pågår i regionen med att ta fram gemensamma vårdprogram, riktlinjer, processer och arbetssätt fungerar bra. Gällande mindre bra erfarenheter menar deltagarna att uppdrag emellanåt är otydliga, att en bristande närvaro gör det svårt att komma framåt, att det är svårt att föra dialog mellan olika enheter/nivåer vilken i sin tur minskar delaktigheten samt att kompetensförändring med ändrade bemanningar kan ställa till problem. Detta ger uttryck för att det är viktigt med delaktighet för att samverkan ska fungera optimalt. Att satsa på att förtydliga uppdragen samt främja insatser som ökar delaktigheten i samverkan kan således ses som områden att jobba vidare med i framtiden. Nedan presenteras sammanfattningsvis de starka sidor och utvecklingsområden som respondenterna gett uttryck för i uppföljningen. Starka sidor Höga förväntningar på att samverkan i regionen ska leda till en bättre och mer jämlik vård i regionen Förväntningar har till stor del infriats Delaktighet upplevs som hög Kommunikation inom den egna gruppen fungerar bra Samverkan anses ha bidragit till utveckling av det egna landstinget Samverkan anses ha gjort det bättre för patienterna i regionen Framtagandet av regionala vårdprogram/riktlinjer har fungerat särskilt bra RMPG-arbetet är mycket uppskattat 5

6 Utvecklingsområden Stärka kommunikationen mellan olika grupper i regionorganisationen Tydliggöra uppdrag i högre Utveckla formerna för telefon- och videomöten Öka användandet av hemsidan Samordna nationella satsningar i högre Svårt att se det egna resultatet av i samverkan Utveckla former för återkoppling inom det egna landstinget 6

7 Bakgrund Sydöstra sjukvårdsregionen Sydöstra sjukvårdsregionen (fortsättningsvis kallad regionen) består av ett samarbete mellan landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Cirka en miljon invånare bor i regionen. Majoriteten av den högspecialiserade sjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Beslutande i frågor som gäller avtal och praxis är Regionsjukvårdsnämnden. Regionsamverkans grunder Nedan specificeras regionens syfte och mål 1 intressegemenskap. 2 samt regionens grundläggande Syfte och mål Stärka Sydöstra Sjukvårdsregionen som samverkansområde för att tillgodose regioninvånarnas behov av vård av hög kvalitet och att främja och bidra till hälsa i regionen. Främja och bidra till utveckling av hälso- o sjukvård inom hela regionen. Samarbetet ska kännetecknas av: Insyn Påverkansmöjlighet Ansvarstagande Grundläggande intressegemenskap 2 Parterna förbinder sig genom detta avtal att gemensamt verka för att stärka Sydöstra Sjukvårdsregionen som samverkansområde tillgodose regioninvånarnas behov av högkvalitativ vård främja och bidra till hälsa i regionen främja och bidra till utveckling av hälso- och sjukvård i regionen utveckla samverkan i regionen för att etablera en gemensam kunskapsbas och solidariskt hjälpa varandra att utvecklas Styrning och organisation Regionsjukvårdsnämnden är en gemensam nämnd för landstingen i Sydöstra sjukvårdsregionen, med uppgift att handha den samverkan inom regionsjukvården om vilken landstingen träffat överenskommelse i ett regionsamverkansavtal. Avtalet har sin giltighet fr o m och tillsvidare. Regionsjukvårdsnämnden har 9 ledamöter 1 Regional överenskommelse 2 Regionsamverkansavtal, Sydöstra sjukvårdsregionen 7

8 och 9 ersättare. Landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland väljer vardera 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ordförandeskapet roterar vartannat år övertar Landstinget i Östergötland ordförandeskapet från landstinget i Jönköpings län. Regionsjukvårdsledningen består av tjänstemän från de samverkande landstingen och har till uppdrag att ta fram beslutsunderlag till Regionsjukvårdsnämnden avseende strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av regionvårdsverksamhet. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för verkställandet av Regionsjukvårdsnämndens beslut och följer även upp Samverkansnämndens tidigare beslut. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen. Staben har till uppdrag att biträda regionsjukvårdsledningen i att förbereda Regionsjukvårdsnämndens sammanträden, utgöra utredningsresurs åt nämnden och åt regionsjukvårdsledningen samt ansvara för uppföljningen av nämndens beslut. Regionala centrumråd inrättas för vart och ett av de centra inom Landstinget i Östergötland som huvudsakligen ansvarar för regiongemensam vård. Regionala kommittéer kan tillskapas av regionsjukvårdsledningen beroende på behov av regional samverkan kring kunskapsfrågor. Kommittéerna kan vara rådgivande eller beslutande och består av sakkunniga från samtliga landsting som utsetts av respektive landstingsdirektör. I de regionala medicinska programgrupperna (RMPG) ingår sakkunnigrepresentation från samtliga landsting. RMPG har till uppdrag att ta fram underlag och förslag till ändringar av vad som är att anse som regiongemensam vård, vilket redovisas för respektive 8

9 regionalt centrumråd. RMPG ska också utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och indikationsgränser i regionen. För vidare läsning följ länk till regionens hemsida: Uppföljningens syfte Syftet med uppföljningen är att identifiera områden inom samverkan som fungerar bra samt områden som i fungerar mindre bra. Det vill säga att identifiera starka sidor och utvecklingsområden. Förhoppningen är att resultaten av denna uppföljning leder till att samverkan utvecklas och stärks ännu mer. 9

10 Metöd öch genömfö rande Metod För datainsamling har en elektronisk enkät använts (bilaga 1). Målgrupp var deltagare i samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga politiker, tjänstemän och medicinskt sakkunniga från landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland. I avsnittet resultat från enkäten presenteras denna uppdelning av deltagarna närmare. I enkäten har både öppna och slutna frågor ställts. Detta för att få med både kvantitativa data och subjektiva synpunkter. Syftet med öppna frågor i en webbenkät är att fånga upp synpunkter, idéer och känslomässiga tongångar som annars inte hade kommit fram. Enkäten har hanterats i Landstinget i Östergötlands enkätverktyg LEO. Enkäten inleddes med kort beskrivning av studien samt dess syfte. I inledningen garanterades respondenterna att deras svar skulle behandlas så konfidentiellt som möjligt. Detta då en funktion i LEO enkätverktyg gör det omöjligt för den som arbetar med verktyget att identifiera en specifik persons svar. Att garantera anonymitet är inte möjligt eftersom det alltid finns någon som kan identifiera en viss persons svar även om risken är mycket liten. Enkäten hade 36 frågor varav 30 frågor var slutna där respondenterna kunde välja ett eller flera alternativ. Sex frågor var öppna där respondenterna gavs möjlighet att skriva fritt om sina synpunkter. Vilka frågor som användes specificeras i resultatavsnittet under disposition. Genomförande Enkäten skickades ut den 22 oktober Utskicket förankrades på ledningsnivå i respektive landsting och regionsjukvårdsstaben stod som avsändare. Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev (bilaga 2) som förklarade syftet med enkätundersökningen samt kontaktuppgifter till projektledaren. I LEO enkätverktyg finns en funktion som registrerar de som svarat, utan att visa vilka, och de som inte svarade vid första enkätutskicket fick en påminnelse. Påminnelser gick ut till de som inte svarat vid två tillfällen. Under den sista dagen som enkäten var öppen för svar skickades ett tack ut via e-post till de som redan svarat, med följde en uppmaning till de som inte hunnit svara att passa på att göra det innan enkäten stängdes. Enkäten stängdes den 15 november 2013 varpå analys av resultatet påbörjades. Enkäten skickades ut till 278 deltagare i regionsamverkan. 179 svar kom in vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent. Att svarsfrekvensen inte blev högre kan ha flera orsaker, en del respondenter menade att de var så pass nya i samverkan att de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att kunna besvara enkäten. En annan anledning kan tänkas vara att majoriteten av deltagarna redan i sin yrkesroll har ett pressat tidschema, att svara på en enkät med rätt många frågor kan således tänkas ligga lågt på prioriteringslistan. Slutligen skickades enkäten mitt under ett höstlov, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen då många var lediga. 10

11 Resultat fra n enka ten I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten av uppföljningen. Disposition Resultatet följer den ordning och de rubriker som enkäten hade. Efter sedvanlig bakgrundsinformation inleddes enkäten med frågor kring respondenternas kunskap om regionens syfte och mål samt förväntningar. Nästa område gällde arbetsprocesser/arbetsmetoder där även kommunikation och bra samt mindre bra erfarenheter ingick. Nästa del handlade om hemsidan följt av ett block med frågor om respondentens egen delaktighet. Detta följdes av ett avsnitt som berörde återkopplingen till det egna landstinget samt resultat. Enkäten avslutades med frågor om framtiden och arbetet vidare i regionen. Inledningsvis presenteras vilka som besvarade enkäten. Vilka svarade? Av 179 respondenter arbetade knappt 50 procent av respondenterna i Landstinget i Östergötland, 30 procent var från Landstinget i Jönköpings län och drygt 20 procent kom från Landstinget i Kalmar län. Huvudparten av respondenterna var deltagare från olika RMPG-grupper vilket i sig är naturligt eftersom det är denna grupp som är störst i samverkan. Gällande hur länge respondenterna har varit verksamma inom regionsamverkan svarade drygt 8 procent att de varit med mindre än 1 år, knappt 30 procent har deltagit mellan 1 och 3 år och knappt 62 procent av respondenterna har varit med i över 3 år. Majoriteten av respondenterna har således lång erfarenhet av samverkan i regionen. 11

12 Kunskap om sydöstra sjukvårdsregionens syfte och mål Frågorna beträffande regionens syfte och mål fokuserade på den egna kunskapen idag kontra när respondenterna började arbeta i regionen samt hur respondenterna bedömde kunskapen bland sina samverkanspartners. När det gäller kunskapen om regionens övergripande syfte och mål i början av deltagandet bedömde 16 procent av respondenterna att de hade mycket dålig kunskap, 17 procent ansåg sig ha dålig kunskap och 35 procent ansåg sig ha ganska dålig kunskap. Majoriteten av deltagarna menar således att de inledningsvis inte hade någon större kunskap om regionens syfte och mål. På frågan om hur respondenterna upplever att kunskapen om regionens syfte och mål ser ut idag har dessa siffror ändrats. 10 procent menar att kunskapen är mycket bra idag medan 31 procent anser att den är bra och 38 procent anser att den är ganska bra. Slutsatsen kan således dras att kunskapen om regionens syfte växt under tiden. På frågan om hur deltagarna upplevde att denna kunskap var bland de man samverkar med ansåg majoriteten att den var bra eller ganska bra. 12

13 Förväntningar När det gäller förväntningar ställdes frågan; beskriv några av de förväntningar som du hade på regionsamverkan när du började arbeta i sydöstra sjukvårdsregionen följt av en fråga som rörde i vilken förväntningarna infriats. Uppföljningen visar att deltagarna hade höga förväntningar på regionsamverkan när de började arbeta i regionen. Respondenterna ombads fritt skriva om vilka förväntningar de hade vid inträdet. Wordle 3 har använts för att skapa ett visuellt tilltalande ordmoln av alla fritextsvar, genom att framhäva de ord som förekommer flest gånger i texten. Ord som använts flest gånger blir störst. Baserat på vilka ord som är mest framträdande kan slutsatsen dras att respondenterna inledningsvis hade förväntningar om att gemensam samverkan mellan landstingen i regionen skulle leda till en bättre vård. För att stärka den bild som framträder ovan följer några citat hämtade ur enkäten. Att samverkan skulle skapa ökat värde för regionens befolkning. Att vi skulle samla våra kompetenser och kunskapande förmåga för att skapa goda vårdprocesser med goda resultat för patienter i vår region. Ökad samverkan om mer än bara regionsjukvården. Så har det också blivit. Att regionen skulle arbeta mot gemensamt mål och bygga en samverkande organisation som syftar till hög kvalitet som är kostnadseffektiv samt skapa förutsättningar att alla som bor i vår region ges möjlighet till likvärdig vård

14 Jag trodde nog att regionsamverkan skulle vara tydligt att dra åt samma håll, men upplever inte att samverkan känns helt naturlig. Hade förväntat mig litet mer pragmatisk samverkan, inte så politiskt styrd, med mer kontakt och erfarenhetsutbyte över gränserna till samtliga grannlandsting. Framträdande är att respondenterna inledningsvis hade höga förhoppningar på samverkan. 60 procent av respondenterna anser att deras förväntningar har infriats i ganska stor medan 30 procent anser att förväntningarna har infriats i ganska liten. Även om förväntningarna i ganska stor del har infriats visar citaten på denna uppdelning avseende i vilken grad förväntningarna infriats. Arbetsprocesser/arbetsmetoder Mötesformer Inom denna rubrik ryms frågor som rör hur olika mötesformer fungerar, fokus har legat på endagsmöten, internat samt telefon- och videomöten. När det gäller endagsmöten så anser respondenterna att endagsmötena fungerar övervägande bra, knappt 14 procent anser att de fungerar mycket bra, drygt 29 procent anser att de fungerar bra och lite mer än 36 procent anser att de fungerar ganska bra. Drygt sex procent anser att endagsmötena fungerar ganska. När det gäller internaten och telefonmötena så är det svårt att dra några generella slutsatser eftersom över 50 procent av respondenterna inte har deltagit i några sådana möten. De respondenter som deltagit i internaten och är dock övervägande positiva. Gällande telefonmötena och videomötena är deltagarna något svalare i sina omdömen och menar att dessa mötesformer fungerar ganska bra. En slutsats som kan dras är att deltagarna tycker att möten där de träffas på riktigt fungerar bättre. En respondent menar att det finns åtgärder som kan vidtas för att utveckla digitala möten. Att tekniskt underlätta videomöten. Fungerar ofta bra men borde bli bättre. Klienter på enskilda datorer etc. En avslutande fråga inom detta frågeområde berörde mötenas prioriteringsgrad. Här svarade en fjärdedel av respondenterna att de gav mötena mycket hög prioritet och nästan 50 procent uppgav att de gav mötena hög prioritet. Endast hos tre respondenter var mötena lågt eller mycket lågt prioriterade. Slutsatsen kan således dras att mötena i regionen är prioriterade hos majoriteten av deltagarna. Kommunikation Frågor om kommunikation lade fokus på hur deltagarna upplevde att den fungerade inom den egna gruppen samt mellan sin egen och andra grupper i regionen. När det gäller kommunikation inom den egna gruppen svarade majoriteten av respondenterna att den fungerar bra, ganska bra eller mycket bra. 87 procent av respondenterna hamnar inom de tre övre kategorierna i diagrammet nedan. När det gäller kommunikationen mellan den egna gruppen och andra grupper inom regionen tycker majoriteten att det fungerar ganska bra, men det är ändå övervägande negativa upplevelser som framgår av stapeldiagrammet. 34 procent anser att det fungerar ganska. 14

15 Bra erfarenheter Här ombads respondenterna att ge några exempel på när samverkan har fungerat bra. Denna fråga var en fritextfråga vilket innebar att respondenterna fritt kunde dela med sig av sina erfarenheter där samverkan har fungerat bra. I en analys av de kommentarer som inkommit framträder återkommande områden där respondenterna menar att samverkan varit särskilt bra. Dessa presenteras nedan. Framtagandet av regionala vårdprogram och vårdriktlinjer Samverkan vid och hantering av nya nationella riktlinjer Utveckling av gemensamma processer och arbetssätt RMPG omnämns ett flertal gånger som positivt sätt att arbeta Upphandling av nya dyra läkemedel Arbetet i det regionala metodrådet De bra erfarenheterna är starkt kopplade till regionens grundläggande intressegemenskap att utveckla samverkan i regionen för att etablera en gemensam kunskapsbas och solidariskt hjälpa varandra att utvecklas. Detta då en majoritet av respondenterna anser att det arbete som pågår i regionen med att ta fram gemensamma vårdprogram, riktlinjer, processer och arbetssätt fungerar bra. Mindre bra erfarenheter Här ombads respondenterna att ge några exempel på när samverkan har fungerat mindre bra. Denna fråga var utformad på samma sätt som ovanstående med en fritextruta där respondenten kunde skriva fritt. Svaren har analyserats och kategoriserats efter återkommande områden. Uppdrag är emellanåt otydliga Bristande närvaro gör det svårt att komma framåt 15

16 Det tar ofta stopp krock mellan klinikens vardag och regionala möten Svårt att föra dialog mellan olika enheter/nivåer minskar delaktigheten Kompetensförändring med ändrade bemanningar kan ställa till problem Ovanstående områden ger uttryck för att det är viktigt med delaktighet för att samverkan ska fungera optimalt. Att satsa på att förtydliga uppdragen samt främja insatser som ökar delaktigheten i samverkan kan således ses som områden att jobba vidare med i framtiden. Hemsidan Frågor gällande hemsidan rörde hur ofta deltagarna använder hemsidan, hur pass användbar den är samt om de anser att hemsidan är uppdaterad. Här svarade 35 procent av respondenterna att de använder hemsidan någon gång i månaden. 33 procent angav att de använder hemsidan några gånger per år. 20 procent använder aldrig hemsidan. Åsikterna avseende hemsidans användbarhet går isär, 35 procent anser att den är användbar i ganska stor medan 26 procent anser att den är användbar i ganska liten Majoriteten av respondenterna anser dock att hemsidan är uppdaterad. En slutsats som kan dras är att det inte är överraskande att respondenterna anser att hemsidan är uppdaterad då användningen av hemsidan är låg. En person som besöker sidan varje dag kanske inte skulle dela dessa åsikter. Att öka användandet av hemsidan kan ses som ett utvecklingsarbete framöver. Delaktighet Under denna rubrik fanns frågor som rörde huruvida respondenten ansåg sig ha varit delaktig i arbetsprocessen samt kunnat bidra utifrån sin yrkesroll. Frågor berörde även i vilken respondenten har kunnat påverka förslagen och resultatet av arbetet samt om respondenten kunnat påverka vilka arbetsmetoder man ska använda. Slutligen ställdes frågan i vilken respondenten har bidragit med konkreta förslag. 16

17 I ovanstående tabell blir det tydligt att den upplevda delaktigheten är övervägande hög inom alla områden. Respondenterna anser sig i stor vara delaktiga i arbetsprocessen, kunnat bidra utifrån sin yrkesroll samt ha bidragit med kontreka förslag. När det gäller huruvida respondenterna har kunnat påverka förslagen och resultat av arbetet samt kunnat påverka arbetsmetoderna anser de sig ha kunnat detta i ganska stor. Det uttrycks dock en viss skillnad mellan att vara engagerad och delaktig. Det finns stort engagemang i verksamheten. Viktigt att ledningen är tydlig i ambitionen och uthållig att vilja se resultat. Arbetsformer, möten, osv måste vi arbeta kontinuerligt med för att skapa så bra delaktighet som möjligt Här ges ett exempel på vad som kan stimulera att deltagarna känner sig delaktiga i fortsättningen. Respondenten bedömer tydlighet och ambition vara nyckeln till delaktiga aktörer. I regionens övergripande syfte och mål står att samverkan i regionen bör kännetecknas av påverkansmöjlighet och insyn. Baserat på vad respondenterna angett på frågor i ovanstående avsnitt kan slutsatsen dras att detta mål uppnåtts till ganska stor del. Återkoppling till det egna landstinget Under denna rubrik fokuserade frågorna på huruvida respondenten har en uppgift att sprida kunskap från regionen inom det egna landstinget samt hur ofta hen gör det. Även frågan huruvida respondenten spred resultat nationellt ställdes. Tre fjärdedelar av respondenterna har en uppgift att sprida resultat inom det egna landstinget 25 procent gör det varje månad medan 55 procent gör det några gånger per år. Spridningen av resultat från regionsamverkan på nationellt plan är mindre förekommande, enbart 11 procent uppger att de sprider resultaten flera gånger per år medan 34 procent uppger att de gör det någon gång per år. 54 procent sprider aldrig resultat nationellt. På frågan rörande vad som kan vidareutvecklas svarar en respondent Öka efterfrågan i hemlandstinget om vad som händer i de olika regionsamverkansorganen. Alltså efterfråga återkoppling. Platta till organisationen. Här ges uttryck för att det inte bara är upp till deltagarna i regionsamverkan att ha som uppgift att sprida information från samverkan. Ansvaret ligger även hos den egna organisationen att visa intresse för vad som sker i regionen samt efterfråga resultat. Resultat I denna del presenteras respondenternas åsikter kring vad de anser vara det viktigaste resultatet av samverkan i regionen, i vilken arbetet har bidragit till utveckling inom det egna landstinget samt om den egna insatsen gjort det bättre för patienterna i regionen. Avslutningsvis ställdes, inom detta område, frågan om regionsamverkan i stort har bidragit till att göra det bättre för patienterna i regionen. 17

18 Dessa frågor var fritextfrågor där respondenterna fick svara fritt. Följande områden nämndes flest gånger i svaren och kan således betraktas som det viktigaste resultatet av samverkan. Utveckling och förbättring inom områden som vi själva skulle ha svårt att komma framåt inom själva Erfarenhetsutbyte nätverkande personkännedom Likvärdig vård för patienterna i regionen Tävling mellan landstingen i positiv bemärkelse Stöd i svåra frågeställningar Bättre vårdkvalitet Likvärdig vård var flitigt förekommande i svaren och kan således ses om ett av de viktigaste resultaten av samverkan. Nedan presenteras några citat som förstärker detta uttryck. Förbättringar genom att lära av varandra. Likvärdig vård. Att skapa likvärdig vård och vi-känsla istället för vi och dom. Att våra invånare har en möjlighet att få jämlik och rättvis vård. Även högre kvalitet på medicinska resultat ansågs vara ett viktigt resultat av samverkan. En respondent fångade in flera viktiga delar av resultatet av samverkan som delades av fler. Att vi som relativt liten sjukvårdsregion ändå presterar vård i toppklass nationellt. Att vi på senare tid lyckas samarbeta kring utvecklingsområden istället för att konkurrera på ett negativt sätt. Att vi börjar prata om gemensamma strukturer som IT, upphandlingar och kompetens och inte bara trading av vård. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att det viktigaste resultatet är att landstingen idag arbetar tillsammans om mer, än det respondenten ovan menar, trading av vård. Respondenterna återkommer till att de blivit mer effektiva, har fått en mer sammanhållen och gränslös vård, en ökad förståelse samt att de idag har ett större kunskaps- och resursutbyte med varandra. Respondenterna ger uttryck för att de nu har hittat en struktur för att samverka så att det de facto leder till bättre kvalitet på hälso- och sjukvården i samtliga landsting i regionen. På frågor gällande huruvida respondenterna anser att det egna landstinget utvecklats menar den övervägande delen av respondenterna att det egna landstinget utvecklas i mycket stor, stor eller ganska stor. Respondenterna känner dock inte lika starkt att deras egen insats har gjort det bättre för patienterna. Huvudparten av respondenterna anser att regionsamverkan i stort har bidragit till att göra det bättre för patienterna i regionen detta stärks återkommande, och som redan angivet, av citaten på frågan om det viktigaste resultatet av samverkan. 18

19 Framtiden och arbetet vidare Under denna rubrik redovisas svar på frågor om framtiden. Frågorna som ställdes rörde hur samverkan kan vidareutvecklas samt vilka möjligheter och förutsättningar som finns. På frågan om hur samverkan kan utvecklas vidare svarade 84 respondenter. Ett flertal menade att samverkan är på rätt väg och att man bör fortsätta med nuvarande arbetsformer. Huvudparten har dock förslag på hur samverkan kan bli mer omfattande. Exempelvis önskas än tätare samverkan än idag. En respondent skriver Förädla arbetsformerna för snabbare processer. Om vi får ökat förstående för varandra och mer gemensam kunskap så kanske vi kan företräda varandra i nationella sammanhang vilket kan effektivisera och ge mer likvärdig vård. Fler respondenter menar att regionen med fördel bör utveckla samverkan att gälla fler områden, detta menar respondenterna detta skulle göra samverkan mer meningsfull. Vidare menade respondenterna att deltagarna i regionen borde samverka i större kring kompetens och resurser. Det gavs uttryck för förtydligande av uppdrag. Respondenterna upplevde att uppdragen ibland kom hastigt på eller att det fanns oklarheter varför en viss grupp hade fått ett visst uppdrag. Att arbeta med att förtydliga uppdragen anses således vara ett område att jobba vidare med. Önskan om att samordna nationella satsningar i större för att på så sätt undvika dubbelarbete fanns hos respondenterna. En respondent ger följande uttryck Samordna nationella satsningar i större, nu upplever jag att vi springer på samma bollar i tre parallella landsting Sammanfattningsvis menar respondenterna att nyckeln är gemenskap. Att då främst kraftsamla kring gemensamma upphandlingar, uppföljningar och utbildningar. En önskan om att stärka kopplingen mellan olika grupper inom regionorganisationen framgick av resultatet. Näst sista frågan rörde möjligheter och förutsättningar inför framtiden varpå respondenterna menade att det finns mycket goda förutsättningar. Detta då deltagarna inom regionen har en stor gemensam grund att stå på. En respondent menade att The sky is the limit! Andra gav uttryck för att strukturen finns och att det bara är att fylla den med innehåll och att det finns stora möjligheter då man är på rätt väg. En respondent gav uttryck för att vända det faktum att de tre landstingen är små till något positivt. Alla förutsättningar finns för utveckling av vård, mål och forskning/utveckling inom regionen. Vi har en styrka i att vi är små trots att vi är tillräckligt stora med korta beslutsvägar och en chans att veta vem man pratar med jmf de stora regionerna 19

20 Medskick Enkäten avslutades med övriga kommentarer varpå några redovisas nedan. Under de senaste åren har arbetet i regionen utvecklats positivt. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Jag är stolt över att jobba i sydöstra sjukvårdsregionen. Den regionala samverkan är ibland utmärkt, men känns ibland påklistrad. Kanske bättre att ägna energi åt nationell samverkan eller samverkan med fler landsting än enbart våra grannar i SÖ regionen. Önskemål om att kraftsamla till ett superkompetent centra i regionen för alla specialiteter med spetskunskap och erfarenhetssamling av behandling av även ovanliga sjukdomstillstånd. Det är givande att samverka! 20

Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen RSN

Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen RSN 2015-03-24 Regionledningskontoret Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen RSN 2014-28 Skrivelse Dnr RJL 2015/242 Protokollsutdrag från Nämnden för folkhälsa och sjukvård 2015-02-03 Protokollsutdrag

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Regionala mål. Dragning för RSL + LD Henning Elvtegen och Christina Edward 140205

Regionala mål. Dragning för RSL + LD Henning Elvtegen och Christina Edward 140205 Regionala mål Dragning för RSL + LD Henning Elvtegen och Christina Edward 140205 Varför är frågan aktuell? Vi har haft regionala systemmått, utgått från God Vård Politikerna önskade löften och mätbara

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Mål för arbetet med sociala investeringar

Mål för arbetet med sociala investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Åsa Ranung Folkhälsocentrum +46155245843 2014-02-20 HBN14-004-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U M Mål

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Hälsofrämjande strategier

Minnesanteckningar från möte med RMPG Hälsofrämjande strategier 2014-04-17 Minnesanteckningar från möte med RMPG Hälsofrämjande strategier Dag 14 mars 2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Plats Vimmerby Folkhögskola, lilla E Närvarande: Jolanda van Vliet, ordförande Östergötland

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-13 LS-LED15-1304-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling?

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? Från policy till handling vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? 1 Jeanette Andreasson Sjödin, landstingsstyrelsens vice ordf (s) Alexander Wendt, oppositionsråd i landstinget

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Undersökning bland poliser

Undersökning bland poliser Undersökning bland poliser En undersökning bland Polisförbundets medlemmar, maj 2012, gällande: Huruvida poliser avstår från att kritisera p.g.a. rädsla för eventuella repressalier Framförande av kritik

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän

Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän Fokusgrupper för förbättrat samarbetsklimat mellan landstingets politiker och tjänstemän Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens läns landsting Carina Lundmark, docent i statsvetenskap Lisa Dahlén,

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kartläggnings- och uppföljningsarbete

Kartläggnings- och uppföljningsarbete Kartläggnings- och uppföljningsarbete Arbetssätt och metoder Nätverk uppdrag hälsa, utbildning, 2016-11-24, Anna Bengtsson Upplägg 1. Kartläggning vilka behovsgrupper behöver analyseras djupare? 2. Behovskartläggning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS.

Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS. 1 (5) Kvalitets och utvärderingskontoret 20150910 Dnr ON 2015284 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning, Enkätundersökning Semester/aktiviteter LSS. Bakgrund Omsorgsnämnden beslutar ligen om en kvalitetsuppföljningsplan

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 Kalmar län 2 Inledning Neurorapporten 2017 belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En bred medlemsenkät visar hur medlemmarna runt om i landet upplever sin hjälpmedelssituation. Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

RMPG Hälsofrämjande strategier

RMPG Hälsofrämjande strategier RMPG Hälsofrämjande strategier Ordförande Jolanda van Vliet, Östergötland Sekreterare Anna Bengtsson, Östergötland Jesper Ekberg och Anne Wilderoth, Jönköping Ylva Gorton och Anna-Maria Norén, Kalmar Maria

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 2 (9) Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 1 Inledning Detta avtal reglerar samverkan inom hälso- och sjukvården mellan

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer