Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: Tack för hjälpen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!"

Transkript

1 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa sida. - Du kan alltid backa och ändra dina svar i enkäten. I så fall går du tillbaka till de frågor du vill ändra och raderar ditt svar samt fyller i det korrekta. För att spara, tryck på "Nästa" och gå vidare till nästa sida. - Om du stänger enkäten kan du logga in på nytt med samma länk. - När du fyllt i enkäten, glöm inte att klicka på knappen skicka in på den sista sidan. Frågor kring enkäten besvaras av Tack för er medverkan! 2. Frågeformulär 1) Stämmer det att ni svarar för organisationen [namn]? Ja Nej Har vi uppfattat namnet på er organisation rätt, eventuell kommentar: Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: Tack för hjälpen! 2) När grundades er organisation?

2 3) Hur många medlemmar hade ni i er organisation (fysiska personer som betalat medlemsavgift/motsvarande): Vid senaste årsbokslutet? För 5 år sedan? 4) Hur är er organisations medlemsutveckling? Vi ökar i antal Vi minskar i antal Oförändrat medlemsantal under senaste åren 5) Är ni en paraplyorganisation för flera patient- eller brukarorganisationer? Ja Nej 5b) Om ja, ange för vilka: 6) Är ni medlem i någon paraplyorganisation? Ja - ange vilken/vilka: Nej

3 7) Ungefär hur stor andel av era medlemmar utgörs av närstående? Andel i procent: Vet ej 8a) Hur många patienter uppskattar ni att det finns i Sverige inom den/de diagnosgrupper som er patientorganisation omfattar? Antal uppskattningsvis: Vet ej 8b) Kommentar (max 250 tecken): 9) Hur många anställda med lön fanns i er organisation vid det senaste årsbokslutet? Antal personer: Antal heltidstjänster: Nationell nivå Lokala nivåer 10) Har er organisation lokala föreningar/motsvarande? Ja Nej

4 10b) Om ja, var god ange: Antal lokala föreningar/motsvarande: Om relevant, antal regionala föreningar/motsvarande: 10c) Kommentar: 11) När ni som organisation företräder era medlemmar/ert diagnosområde som grupp, vilka riktar sig detta arbete mot? Ange ett svar för varje alternativ där 0 betyder inte alls och 5 väldigt mycket. Allmänhet: Myndigheter: Sveriges Kommuner och Landsting: Landsting/Regioner: Kommuner: Vårdgivare (offentliga, privata, idéburna): Universitet/Forskare: Professionsföreträdare/- organisationer: Företag/Branschorganisationer: Annat 1: Annat 2: Annat 3:

5 Om ni kryssade i Annat 1, så ange vilka här: Om ni kryssade i Annat 2, så ange vilka här: Om ni kryssade i Annat 3, så ange vilka här: 12a) Hur mycket av det arbete som sker i er organisation genomförs av frivilliginsatser? Om möjligt, ange i antal dagar: Om möjligt, uppskatta andelen som utförs som frivilliginsatser som andel av den totala verksamheten (i procent): 12b) Kommentar (max 250 tecken):

6 13) I vilken utsträckning bedriver er organisation följande aktiviteter på nationell nivå? Ange ett svar för varje alternativ där 0 betyder inte alls och 5 väldigt mycket. Information till allmänheten: Insamlingsverksamhet: Opinionsbildning: Referensgrupper/råd/expertgrupper etc. hos olika myndigheter och Regeringskansliet: Utredningsarbete: Stöd till enskilda medlemmar: Information och utbildning till medlemmar: Annat 1 (anges nedan): Annat 2 (anges nedan): Annat 3 (anges nedan): Om ni angav en aktivitet under "Annat 1" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav en aktivitet under "Annat 2" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav en aktivitet under "Annat 3" ovan, så ska ni ange vad här:

7 14) I vilken utsträckning bedriver er organisation följande aktiviteter på lokala nivåer? Med "lokal nivå" avses alla de aktiviteter som bedrivs i regionala samt lokala föreningar under nationell nivå. Ange ett svar för varje alternativ där 0 betyder inte alls och 5 väldigt mycket. Information till allmänheten: Insamlingsverksamhet: Påverkansarbete av olika slag exempelvis mot beslutsfattare, företag etc: Medverkan i projektarbete/ referensgrupper/råd/etc. i exempelvis utveckling och utformning av vård och omsorg: Möten med enskilda vårdgivare Stöd till enskilda medlemmar Information och utbildning till medlemmar: Annat 1 (anges nedan): Annat 2 (anges nedan): Annat 3 (anges nedan): Om ni angav ett eget alternativ "Annat 1" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ "Annat 2" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ "Annat 3" ovan, så ska ni ange vad här:

8 15) Vilka av nedanstående har er organisation samverkat med under 2014? Med samverkan avses upprepade kontakter, dialog eller på annat sätt ett ömsesidigt utbyte. Socialdepartementet: Socialstyrelsen: Folkhälsomyndigheten: Läkemedelsverket: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV): Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Kunskapscentrum för hälso- och sjukvård (SBU): E-hälsomyndigheten: Forte: Vinnova: Myndigheten för vårdanalys: Sveriges Kommuner och Landsting: Annat 1: Annat 2: Annat 3: Aldrig Sporadiskt Ofta Om ni angav "Annat 1" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav "Annat 2" ovan, så ska ni ange vad här:

9 Om ni angav "Annat 3" ovan, så ska ni ange vad här: 16) Är er samverkan med hälso- och sjukvård och omsorg regelbunden och/eller formaliserad? För landsting Ja i flera landsting Ja i enstaka landsting Nej inte någonstans För kommuner: Ja i flera kommuner Ja i enstaka kommuner Nej inte någonstans För vårdgivare: Ja för flera vårdgivare Ja för enstaka vårdgivare Nej inte för någon 17) Har er organisation på nationellt övergripande nivå under 2014 deltagit i följande aktiviteter: Referensgrupper Remissinstans för någon eller några statliga utredningar Expert i statlig utredning Annat 1: Annat 2: Annat 3:

10 18) Hur bedömer ni att samverkan fungerar generellt i kontakter med följande externa parter? Ange en siffra mellan 1 och 5 för varje alternativ där 1 betyder inte alls bra och 5 mycket bra. Regeringskansliet: Myndigheter: Landstingsledningar: Vårdgivare (exempelvis sjukhus, primärvård, andra öppenvårdsverksamheter): Kommunledningar: Utförare av tjänster inom det kommunala verksamhetsområdet (exempelvis boende, hemtjänst, assistans, etc): Forskningsfinansiärer: Läkemedelsindustrin: Ej aktuellt/vet ej

11 19) Vilka former för finansiering finns i er organisation? a. Ange hur stor andel respektive intäktskälla uppskattningsvis utgör genom att välja ett procentalternativ i respektive rullgardin. Medlemsavgifter: Statligt stöd: Bidrag från landsting/kommuner: Donationer/insamlingar: Stiftelser: Postkodlotteriet: Andra lotterier: Forskningsanslag: Försäljning av produkter/tjänster: Läkemedels-, medtechindustri eller liknande: Annat 1 (ange nedan): Annat 2 (ange nedan): Annat 3 (ange nedan): 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Om ni angav en finansieringskälla under "Annat 1" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav en finansieringskälla under "Annat 2" ovan, så ska ni ange vad här: Om ni angav en finansieringskälla under "Annat 3" ovan, så ska ni ange vad här:

12 20) Vilka former för finansiering finns i er organisation? b. Ange om respektive källa ökat, minskat eller varit oförändrat de senaste åren. Medlemsavgifter: Statligt stöd: Landsting/Kommunala bidrag: Donationer/insamlingar: Stiftelser: Postkodlotteriet: Andra lotterier: Forskningsanslag: Försäljning av produkter/tjänster: Läkemedels-, Medtechindustri eller liknande: Annat 1 Annat 2 Annat 3 Ökat Minskat Oförändrat 21) Genomförs interna medlemsundersökningar i er organisation? Ja Nej 21b) Om ja: När gjordes det senast (år)? I vilken form (enkät, intervjuer, annan form)?

13 22) Vilka internationella organisationer eller nätverk har er organisation samarbete/kontakt med? Ange vilka: Vi saknar sådan samverkan 23) Hur bedömer ni att era möjligheter att företräda era medlemmar/patientkollektiv idag har förändrats jämfört med för fem år sedan? 1. Försämrats mycket 2. Försämrats lite 3. Inte förändrats 4. Förbättrats lite 5. Förbättrats mycket 6. Vet ej Motivera ert svar kort här:

14 24) Hur bedömer ni att era möjligheter att stödja era medlemmar idag har förändrats jämfört med för fem år sedan? 1. Försämrats mycket 2. Försämrats lite 3. Inte förändrats 4. Förbättrats lite 5. Förbättrats mycket 6. Vet ej Motivera ert svar kort här:

15 25) Vilka är era viktigaste verktyg i ert arbete? Ange ett svar för varje alternativ där 0 betyder inte alls viktigt och 5 väldigt viktigt. Sociala medier: Direktkontakt med makthavare: Direktkontakt med professionsföreträdare: Samverkan med forskare: Delta i kvalitetsregisterarbete: Utbildningar och olika typer av events: Enskilda medlemmar som bär budskapet: Medlemstidning - Blogg: Delta i TV, radio, press och andra traditionella media: Annat 1 (anges nedan): Annat 2 (anges nedan): Annat 3 (anges nedan): Om ni angav ett eget alternativ under "Annat 1" ovan, ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ under "Annat 2" ovan, ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ under "Annat 3" ovan, ska ni ange vad här:

16 26) Är ni som organisation direkt involverade i utförandet av vård- eller omsorgsverksamhet? Ja Nej 26b) Om ja, ange hur och om eventuellt samarbete med vem: 27) Om aktuellt, kan ni tänka er att delta i en enkät som riktar sig till ett urval av era medlemmar inom ramen för Vårdanalys studie? Ja Nej 27b) Om nej, eventuell kommentar: 27b) Om ja, har ni medlemsregister med aktuella e-postadresser? Ja Nej 27c) Övriga kommentarer rörande deltagande i enkät:

17 28) Vad är er viktigaste funktion? Ange ett svar för varje alternativ där 0 betyder inte alls viktig och 5 betyder mycket viktig. Ge information till medlemmarna om sjukdomen/tillståndet Vara ett forum för kontakt med andra drabbade. Företräda era medlemmar gentemot forskning och utveckling:bidra till ökad forskning om sjukdomen/ tillståndet. Tillvarata gruppens intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare. Medverka till att sprida ny kunskap:informera allmänheten om sjukdomen/ tillståndet. Ge information till medlemmarna om rättigheter och stöd. Annat 1 (ange nedan): Annat 2 (ange nedan): Annat 2 (ange nedan): Om ni angav ett eget alternativ "Annat 1" ovan, ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ "Annat 2" ovan, ska ni ange vad här: Om ni angav ett eget alternativ "Annat 3" ovan, ska ni ange vad här:

18 28b) Kommentar: 29) Vilka är de tre största utmaningarna som er organisation står inför? Ange en kortfattad beskrivning för varje alternativ. a. Den största utmaningen (max 200 tecken): b. Den näst största utmaningen (max 200 tecken): c. Den tredje största utmaningen (max 200 tecken): 30) Hur upplever ni att er organisation kan tillfredställa de förväntningar som era medlemmar har på er? 1. Mycket tillfredsställande 2. Ganska tillfredsställande 3. Varken eller 4. Ganska otillfredsställande 5. Mycket otillfredsställande 6. Vet ej 31) Övriga kommentarer:

19 32) Vem har svarat på enkäten? Namn: Funktion: E-post: Klicka på nästa för att skicka in dina svar. Vi tackar för er medverkan! Med vänlig hälsning Dag Ström Projektledare, MD Tel direkt: E-post: SendOnProceed="true"] Tack för din medverkan! Dina svar är nu registrerade. Klicka här för att skriva ut enkäten med ifyllda svar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer