E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)"

Transkript

1 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har fått i uppdrag att analysera behovet av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) samt att föreslå en framtida hantering. TDB innehåller viss information om statliga myndigheters inköp av varor och tjänster från utomstatliga leverantörer. Enkäten skickas till de myndigheter som rapporterar genom Hermes oavsett om myndigheten i dag rapporterar till TDB eller ej. Det är myndighetens uppfattningar om TDB som är i fokus i undersökningen. Vi tror att den person som är ansvarig för ekonomifunktionen på myndigheten har bäst förutsättningar att bedöma vem som bör besvara undersökningen. Ni ombeds lämna endast ett enkätsvar som representerar myndighetens uppfattning. För att underlätta myndighetens arbete finns möjlighet att få frågorna skickade i PDF-format. Vänligen kontakta Marie Römpötti om ni önskar få frågorna skickade även i PDF-format (se nedan för kontaktuppgifter). Observera att enkätsvaret ska lämnas via länken nedan. Syftet med Statskontorets uppdrag är att ta fram ett samlat och aktuellt beslutsunderlag inför ett ställningstagande om TDB:s framtid. I uppdraget ingår att Statskontoret ska analysera och kartlägga användningen av och bedöma det framtida behovet av TDB. Som en viktig del i kartläggningen av hur myndigheterna använder sig av TDB har Statskontoret valt att genomföra denna enkätundersökning. Undersökningen är riktad till de myndigheter som rapporterar genom Hermes, där TDB ingår som en del. Statskontorets syfte med enkäten är därmed att kartlägga hur dessa myndigheter i dag använder sig av och ser på TDB. För att Statskontoret även ska få en bild av hur myndigheterna ser på databasens framtida hantering och användbarhet omfattar enkäten även frågor som rör utvecklingsbehov och möjligheter samt eventuella brister hos TDB. Statskontoret är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen analyserar statligt finansierad verksamhet. I januari 2011 publicerade Statskontoret promemorian Ett utvecklat upphandlingsstöd som bl.a. omfattar en beskrivning av TDB samt en bedömning av databasens ändamålsenlighet [länk till promemorian]. Det nuvarande uppdraget syftar till att fördjupa och uppdatera den tidigare promemorian. Resultaten från

2 2 (8) undersökningen kommer att ingå som del i Statskontorets rapport till Regeringen som lämnas den 31 oktober Du kommer att kunna ta del av rapporten via Statskontorets hemsida, Det är frivilligt att delta i enkäten. Era svar utgör dock en mycket viktig del av vårt underlag och Statskontoret vill på förhand tacka för Er medverkan! Vi skulle behöva Era svar senast den 3 september Om Ni har några frågor om enkäten var vänlig kontakta Marie Römpötti via e-post: eller på telefon: Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Med vänlig hälsning Marie Römpötti Utredare Statskontoret Telefon: E-post:

3 3 (8) [Här börjar enkäten] Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Inledning Anvisningar Enkäten riktar sig både till myndigheter med tidigare erfarenhet av TDB och till myndigheter som saknar tidigare erfarenhet av databasen. Om inget annat anges ska svaren i avsnittet om rapportering baseras på myndighetens erfarenheter av inrapporteringen till TDB före en eventuell överlämning av rapporteringen till Statens servicecenter. Beskrivning av TDB Databasen ska innehålla information om statliga myndigheters inköp av varor och tjänster från utomstatliga leverantörer. Den består av ett antal uppgifter som på transaktionsnivå beskriver myndighetens inköp, leverantörens namn och organisationsnummer, beloppet samt konto för inköpet. I databasen klassificeras myndigheternas inköp efter ett urval av s.k. s-koder, vilket gör det möjligt att koppla information till olika leverantörer och att i viss mån presentera dem i olika grupper av varor och tjänster. TDB är knuten till Hermes och de myndigheter som ska rapportera in till TDB listas i ESV:s föreskrifter till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring. Databasens ursprungliga syfte var att bidra till en effektiv och rationell upphandlingsprocess genom att skapa förutsättningar för fler statliga ramavtal genom en samlad statistik över myndigheternas inköp från utomstatliga leverantörer. Databasen skulle även kunna fungera som stöd för vissa andra statliga aktörer, kunna användas av inrapporterande myndigheter exempelvis i deras internrevision samt för att samordna inköp och upphandling mellan myndigheter verksamma inom samma geografiska område eller inom närliggande verksamhetsområden. Man diskuterade även möjligheten att använda TDB för att effektivisera beräkningen av EUavgiften. Bakgrundsfrågor 1. Rapporterar er myndighet in uppgifter om myndighetens inköp till TDB?, vi hanterar själva rapporteringen

4 4 (8) b. Ja, Statens servicecenter hanterar rapporteringen till TDB åt myndigheten. c. Nej 2. Uppskatta för hur stora belopp er myndighet köpte in varor och tjänster från andra än statliga myndigheter under 2012? Härmed avses samtliga sådana inköp, oavsett om inköpen exempelvis sker via statliga ramavtal, myndighetsspecifika avtal eller direktupphandling samt oavsett om myndigheten valt att inkludera inköpen i rapporteringen till TDB. a. Svar: tkr b. Uppgiften saknas 3. Ange vilket/vilka av nedanstående alternativ som bäst beskriver hur myndighetens inköpsfunktion är organiserad. a. Inköpen sköts centralt, dvs. hanteras av en funktion b. Inköpen är decentraliserade, dvs. hanteras lokalt/regionalt eller liknande c. Annat alternativ: d. Ingen uppfattning 4. Samarbetar eller har er myndighet samarbetat med någon annan myndighet om upphandling, exempelvis inom ett geografiskt område eller en viss produktkategori? i. Ange exempel på sådan samverkan, t.ex. med vilken/vilka myndigheter och avseende vilken/vilka produkter. 1. Svar: Skulle er myndighet kunna ha användning för TDB? Frågorna i detta avsnitt syftar till att kartlägga den eventuella och potentiella användningen av TDB hos de myndigheter som inte rapporterar in till databasen. För en beskrivning av TDB i dess nuvarande utformning se inledningen till enkäten. Denna del av enkäten inleds med frågor om TDB som den fungerar i dag. Den nuvarande utformningen av TDB har dock fått viss kritik. Enkäten omfattar därför även frågeställningar som utgår från att TDB vidareutvecklas för att öka användbarheten. En sådan utveckling skulle exempelvis kunna omfatta en mer nyanserad produktkodning samt

5 5 (8) information kring upphandlingsform, såsom ramavtal, direktupphandling etc. 5. Känner er myndighet till TDB sedan tidigare? Följande fråga besvaras av de som svarat ja på föregående fråga. 6. Har er myndighet använt information hämtad från TDB? I början av enkäten listas några av de möjliga användningsområdena. i. Vänligen ange vilken information samt på vilket sätt den använts, dvs. vilken nytta myndigheten haft av informationen. Ange även om det varit vid enstaka tillfällen eller mer återkommande. 1. Svar: ii. Vänligen ange varför: c. Känner inte till att denna möjlighet finns 7. Använder er myndighet någon annan källa eller metod för att ta fram sådan information som TDB används eller skulle kunna användas till (se t.ex. den tidigare beskrivningen av TDB)? i. Vänligen ange vilka källor och/eller metoder ni använder i dessa fall. 1. Svar: 8. Ett av syftena med TDB var bl.a. att databasen skulle kunna användas som stöd inför nya ramavtalsupphandlingar (nya områden, användning av ramavtal, tidigare leverantör). Vid tidigare kartläggningar av TDB:s användningsområden har databasen främst använts för att kontrollera den inrapporterade statistiken från leverantörerna leverantörer inom ramen för de statliga ramavtalen. TDB har även använts som ett komplement i analyser av statliga ramavtalsområden och samordnade upphandlingar. Vilka av alternativen nedan har er myndighet använt TDB till? a. Kontroll av inrapporterad statistik från leverantörer på de statliga ramavtalen b. Komplement i analyser av statliga ramavtalsområden och samordnade upphandlingar c. Komplement i analyser av samordnade upphandlingar

6 6 (8) d. Annat liknande: e. Inget av dessa alternativ f. Ingen uppfattning Följande fråga ska endast besvaras av de som svarat nej på första frågan i detta avsnitt. 9. Bedömer ni att er myndighet skulle kunna ha någon nytta av informationen som ingår i TDB? i. Vänligen ange hur: i. Vänligen ange varför: 10. Bedömer ni att TDB som den är utformad i dag skulle kunna användas till något ytterligare utöver det som beskrevs inledningsvis? i. Beskriv vilka ytterligare användningsområden myndigheten ser framför er. 1. Svar: 11. Bedömer ni att er myndighet skulle kunna ha någon nytta av informationen som ingår i TDB om TDB utvecklas i enlighet med beskrivningen ovan? ii. Vänligen ange hur samt om möjligt vilken typ av ytterligare information detta skulle kräva i TDB: ii. Vänligen ange varför: 12. Skulle en eventuell avveckling av TDB leda till några konsekvenser för er myndighet? i. Beskriv konsekvenserna och uppskatta om möjligt de ekonomiska effekterna för myndigheten av dessa konsekvenser. Vänligen ange både eventuella positiva och negativa konsekvenser. 1. Svar:

7 7 (8) Följande fråga riktar sig till samtliga som besvarar enkäten. Sammanfattande bedömning 36. Hur stor nytta anser ni sammanfattningsvis att er myndighet har av informationen i TDB? a. Mycket stor b. Stor c. Liten d. Mycket liten e. Ingen f. Ingen uppfattning 37. Hur stora uppskattar ni att de negativa konsekvenserna sammanfattningsvis skulle bli för er myndighet vid en avveckling av TDB? a. Mycket stora b. Stora c. Små d. Mycket små e. Inga f. Ingen uppfattning 38. Har ni några ytterligare synpunkter på hur TDB skulle kunna utvecklas för att öka nyttan med databasen? a. Svar: Övrigt 39. Eventuella övriga kommentarer och synpunkter. a. Svar: 40. Vänligen ange kontaktperson hos myndigheten som vi kan kontakta för frågor kring enkäten och Statskontorets fortsatta arbete. Namn Funktion E-post Telefonnummer

8 8 (8) Tack för att Ni tagit Er tid att besvara enkäten. Om Ni har några frågor eller kommentarer kontakta gärna Marie Römpötti på Statskontoret. Med vänlig hälsning Marie Römpötti Utredare Statskontoret Telefon: E-post:

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48

Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 Rapport Avveckling av transaktionsdatabasen (TDB) Slutrapport ESV 2014:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum:

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader

2011:32. Svenska institutets förvaltningskostnader 2011:32 Svenska institutets förvaltningskostnader MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-05 2011/102-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-03-31 UF2011/5235/UD /FIM (delvis) Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

En fastställd gräns för direktupphandling

En fastställd gräns för direktupphandling En fastställd gräns för direktupphandling Konsekvenser för småföretag 2002:25 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-11-12 2002/359-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-19 2002/3367 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer