7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!"

Transkript

1 Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema: Kloka Listan enkla råd för att förbättra din förskrivningsprofil Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

2 FiF Kloka Listan lite nytt och en del gammalt Årets Kloka Lista, för året i en ärtigt grön kostym, är sig i stort sett lik men en del förändringar är värda att notera. Namnet Läkarversion har slopats. Istället benämns den före detta Läkarversionen Kloka Listan rätt och slätt, en originalversion helt enkelt. Till denna kommer (som tidigare år) en Patientversion, en Sjukhusversion samt en Läkemedelsförrådversion. Kostnadseffektiviteten är svårvärderad. Innan behandling startas bör en läkemedelssanering genomföras och antikolinerga läkemedel sättas ut. I behandlingen ska alltid aktivering och kontroll av social trygghet ingå. Vid utebliven effekt eller biverkningar av läkemedlen rekommenderas byte mellan preparaten eller utsättning. På Kloka Listan Forum uppkom viss debatt om huruvida kolinesterashämmarna är att betrakta som specialläkemedel eller inte. De nya rekommendationerna presenterades på Kloka Listan Forum den 25 januari Detta arrangemang sändes i webb-tv och sändningen ligger på nätet (www.janusinfo.se) om man vill ta del av konferensen i efterhand. Dagen inleddes av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg som bland annat framhöll Läksaks och läkemedelskommittéernas roll som oberoende kunskapsspridare i arbetet med ändamålsenlig och rationell läkemedelsanvändning. Björn Wettermark, statistikansvarig apotekare, Apoteket AB och Läkemedelscentrum, presenterade kort hur det har gått med kostnadsutveckling och följsamhet under Kostnadsökningen för läkemedel under 2006 låg på 6 procent, det vill säga något mer än tidigare år. Det är framförallt specialläkemedel som står för ökningen, medan kostnaden för basläkemedel är i princip oförändrad. Totalt var följsamheten till Kloka Listan bland alla förskrivare 77 procent under En positiv trend är att följsamheten har ökat bland privatpraktiker. Nu ger Kloka Listan råd om sekundärprofylax efter stroke. Hjärt-kärlläkemedel Nu ger Kloka Listan råd om sekundärprofylax efter stroke. Där poängteras vikten av god hypertonikontroll där målblodtrycket bör vara högst 140/90. I den stora PROGRESS-studien hade även strokepatienter med normalt blodtryck nytta av blodtryckssänkning med kombinationen ACE-hämmare och tiazid. Strokepatienterna bör även få trombocythämning med acetylsalicylsyra och lipidsänkning med simvastatin. Vid hypertoni är målblodtrycket <140/90 och vid diabetes eller njursjukdom <130/80. Förstahandsmedel är tiazider och/eller ACE-hämmare eller fasta kombinationer av dessa som Enalapril Comp Sandoz. Som tidigare rekommenderas ARB endast vid intolerans mot ACE-hämmare. I den situationen föreslås nu ARB i kombination med tiazid (Atacand Plus eller Cozaar Comp). ARB är mer än 10 gånger så dyrt som enalapril och ramipril. Äldre och Alzheimers sjukdom Äldre är generellt sett känsligare för läkemedel. Deras behandling bör regelbundet ses över. Njurfunktionen försämras med åldern och läkemedel som utsöndras via njurarna måste ofta ges i reducerad dos. I årets Kloka Lista påpekas det att SSRI ökar blödningsrisken vid samtidig behandling med lågdos ASA. En nyhet är att kolinesterashämmarna donepezil (Aricept) och galantamin (Reminyl) nu tas upp i Kloka Listan, dock med reservation för deras blygsamma effekt på kognition och funktion. Docent Hans Johnsson, ordförande för Läksaks expertgrupp Plasmaprodukter, presenterade på Kloka Listan Forum faktorer att beakta vid handläggning av förmaksflimmer och antitrombotisk behandling. Dessa råd finns också tryckta i en lathund som Läksaks expertgrupper Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel och Hjärt-kärlsjukdomar tagit fram. Hans Johnsson 2

3 forts. från sid 2 Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande för Läksaks expertgrupp Hjärt-kärlsjukdomar tog på Kloka Listan Forum upp rimonabant (Acomplia). Detta nya preparat har på sex veckor förskrivits till 1500 stockholmare till en kostnad av 2,4 miljoner kr. Hjemdahl konstaterade att livsstilsförändringar är och förblir den primära åtgärden vid viktnedgång. Den viktreducerande effekten av rimonabant är blygsam i randomiserade studier: 4,9 kg efter ett år och för diabetiker 3,9 kg. Hos de patienter, som efter ett års rimonabantbehandling re-randomiserades till placebo ökade kroppsvikten igen, och efter ytterligare ett år hade dessa patienter till och med högre vikt än de som getts placebo under hela studietiden. Diabetes typ 2 Metformin rekommenderas nu som förstahandsmedel före glibenklamid och glimepirid, bland annat beroende på resultaten från den stora UKPDSstudien från 90-talet. Blodtrycksbehandling och lipidbehandling med simvastatin är minst lika viktigt som glukoskontroll. För patienter som sviktar på tablettbehandling rekommenderas i första hand insulinbehandling med NPH-insulin (Insulatard) till natten. Insulin glargin (Lantus) är nytt på Kloka Listan och kan i enstaka fall vara ett andrahandsalternativ till de fåtaliga patienter som ofta får nattliga hypoglykemier. Infektioner Vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor rekommenderas 3-5 dagars behandling med pivmecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Kinoloner bör sparas till pyelonefriter och UVI hos män. Vid behandling av bakteriuri och cystit hos gravida rekommenderar Kloka Listan 2007 kortare behandlingskurer än tidigare, 5 dygns antibiotikabehandling istället för 7 dygn. Vid bensår påpekas att man ska behandla endast vid klinisk försämring med infektion och inte enbart vid bakteriell kolonisation. PcV och flukloxacillin rekommenderas då i 3 doser per dag. Den rekommenderade dosen amoxicillin + klavulansyra (Spektramox) vid infekterade hund- eller kattbett hos barn, har sänkts från 25 mg/kg till 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn. Detta nya preparat har på sex veckor förskrivits till 1500 stockholmare till en kostnad av 2,4 miljoner kr. Nervsystemet Nytt vad gäller rekommendationer vid depressionsbehandling är att kognitiv beteendeterapi i Kloka Listan nämns som effektiv tilläggsbehandling, samt att sertralin anges som förstahandsmedel vid sidan av citalopram. I och med patentutgång är Zoloft numera utbytbart mot generiskt sertralin och kostnaden därmed avsevärt lägre. I övrigt har stycket om nervsystemet möblerats om en del, ett lite längre resonemang kring bipolär sjukdom förs och när det gäller nytillkomna preparat har bupropion (Zyban) tagits med på Kloka Listan, rekommenderat vid nikotinberoende där nikotinersättningsmedel inte fungerat. Andningsvägar På Kloka Listan Forum presenterades ett nytt regionalt vårdprogram för allergi och astma hos barn och ungdomar. Syftet är bland annat att förbättra omhändertagandet av barn med astma och allergi i Stockholm och underlätta samarbetet mellan olika vårdinstanser. I den tryckta Kloka Listan finns i år utökade råd och rekommendationer vid astma och KOL. Här påpekas bland annat att kombinationsläkemedel aldrig är förstahandsalternativ i steg tre på behandlingstrappan av astma eller däröver. En noggrann dostitrering I den tryckta Kloka Listan finns i år utökade råd och rekommendationer vid astma och KOL. och utvärdering av vardera substansen ska ha genomförts innan kombinationsläkemedel övervägs av complianceskäl. Mer information Se janusinfo.se (eller i slutet av Kloka Listan, pappersversionen) för vidare information om vilka preparat som utgått, bytts eller tillkommit. Motiveringar till rekommendationerna återfinns på janusinfo.se. TEXT: CHRISTER NORMAN OCH EMMA SVENSSON 3

4 FiF Vem kvalar in på Kloka Listan? Den 25 januari publicerades den nya Kloka Listan över rekommenderade läkemedel i Stockholm läns landsting. I årets lista har flera nya läkemedel kommit med samtidigt som en del gamla bekantingar har försvunnit. Farmaka i fokus talade med två experter om vad som krävs för att ett läkemedel ska kvala in på Kloka Listan. I årets Kloka Listan finns 185 läkemedel rekommenderade för ett hundratal medicinska tillstånd. Läkemedlen har kommit med i listan efter granskning av de 23 expertgrupper som är knutna till Läksak (Läkemedelssakkunniga) i Stockholms läns landsting. Rekommendationerna bygger på ett kontinuerligt arbete från år till år, berättar Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som är medlem i expertgruppen för endokrinologi. Vi håller ständigt utkik efter nya godkännanden och nya studieresultat som kan komma påverka innehållet i nästa års lista. Efter sommaren börjar vi en mer noggrann genomgång av den information vi samlat på oss under året, och vår slutgiltiga rekommendation skickar vi till Läksak i slutet på oktober, säger Mats Palmér. Generella bedömningskriterier som expertgrupperna använder i sin granskning Medicinsk tillämpbarhet. Ett läkemedel på Kloka Listan ska vara väldokumenterat både vad gäller effekter och biverkningar. Farmaceutisk tillämpbarhet. Det ska finnas ett brett sortiment av förpackningar och styrkor av läkemedlet. Dessutom bör läkemedlet finnas i endosförpackning för att möjliggöra delning på sjukhusavdelningar. Kostnadseffektivitet. Kostnaden av läkemedlet måste vara rimlig i förhållande till effekten och biverkningar. Expertgruppernas rekommendationer grundar sig på en balanserad sammanvägning av de tre kriterierna. I grund och botten är det dock den kliniska nyttan som väger tyngst. Det framhåller Carl-Olav Stiller, som är docent i klinisk farmakologi Mats Palmér och ordförande i Kloka Listan-utskottet inom Läksak. Läkemedel som inte fungerar vill vi inte ha med i listan, hur billiga de än är. Att ett läkemedel fungerar innebär att kliniskt betydelsefulla effekter har visats i studier. För ett hjärt-kärlläkemedel vill man oftast se effekter på sjuklighet och död. Dessutom bör det finnas långsiktiga säkerhetsdata, vilket gör att nya läkemedel kan ha svårt att komma med på listan, säger Carl-Olav Stiller, som också är medlem i expertgruppen för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Ett exempel på hur synen på medicinsk tillämpbarhet kan förändras är de nya rekommendationerna för substitution med kalcium och vitamin D hos patienter med benskörhet. Tidigare ansågs detta vara grunden i behandling av osteoporos. Men nyligen publicerades studier där man ifrågasatte effekten på benbrott hos andra än de allra äldsta. Dessutom har det kommit en studie som pekar på en möjlig ökad risk för njursten. Därför rekommenderar vi i 2007 års lista inte sådan behandling till yngre patienter, förutom när det ges i kombination med bisfosfonater eller till patienter med uttalad brist på kalcium och vitamin D, säger Mats Palmér. Patentutgångar och prissänkningar på läkemedel kan leda till tvära förändringar från år till år. Ett känt exempel är rekommendationen av protonpumpshämmare, som skiftat från Losec, till Lanzo och tillbaka till generiskt omeprazol. Och i årets lista har tillgängligheten av generiskt, och därmed billigare, alendronat gjort att både Carl-Olav Stiller 4

5 forts. från sid 4 originalläkemedlet Fosamax samt även Optinate (risedronat) fått utgå vid benskörhet. Att vi väljer att ta bort bägge originalläkemedlen kan vara kontroversiellt. Vi bedömer att de bägge är likvärdiga. Listan är en rekommendation och ingenting säger att man slaviskt ska följa den, säger Mats Palmér. Han påpekar samtidigt att ett lägre pris på ett likvärdigt läkemedel inte per automatik leder till förändring av rekommendationen och exemplifierar med behandling av brist på sköldkörtelhormon. I grund och botten är det dock den kliniska nyttan som väger tyngst. I årets Kloka Listan finns två av de aktuella kolinesterashämmarna jämte information hur de ska användas. En liknande situation gäller för det långverkande insulinet Lantus som har en relativt stor plats i behandlingen av typ 1-diabetes. Insuliner är ganska knepiga så till vida att det kan vara svårt att visa avgörande skillnader mellan olika preparat, eftersom behandlingen skräddarsys till varje patient. Men den kliniska känslan bland förskrivare är ändå att Lantus har fördelar hos vissa patienter. Här har Levaxin länge varit en grundbult i behandlingen. För några år sedan kom dock ett likvärdigt preparat som såldes något billigare än Levaxin. Vi valde dock att fortsätta rekommendera Levaxin. Anledningen var att sortimentbredden var större för Levaxin och att det kan finnas små skillnader mellan olika fabrikat av sköldkörtelhormon vilket gör att man måste ta nya prover på patienterna vid preparatbyte, säger Mats Palmér. Ibland kan läkemedel anses ha ett kliniskt värde som inte alltid återspeglas i den vetenskapliga dokumentationen. Så är till exempel fallet med kolinesterashämmarna vid Alzheimers sjukdom. Nyttan med dessa läkemedel förordas framförallt av geriatriker medan man från allmänläkarhåll har haft en mer avvaktande hållning. Efter diskussioner inom Läksak har man tagit fasta på att det kan vara av värde för vissa patienter. Beställning Kloka Listan 2007 E-posta: eller faxa till Du kan också beställa på telefon I 2007 års lista har vi tagit med läkemedlet där vi anger vi att det är ett andrahandsläkemedel vid typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes har Lantus en mycket begränsad plats i terapin men Lantus kan vara av värde även hos enstaka patienter med typ 2-diabetes och sviktande insulinsekretion, säger Mats Palmér. Kolinesterashämmarna och Lantus är exempel på att allt fler specialistläkemedel kommer med i Kloka Listan. I sin tur är detta ett exempel på att listan har expanderat och blivit mer detaljerad, i takt med att det har kommit fler läkemedel och fler indikationer för gamla läkemedel. Det är en balansgång hur breda och detaljerade rekommendationerna ska vara. Indikationsglidning är vanligt förekommande och för att undvika detta anges de evidensbaserade indikationerna i Kloka Listan. Ett läkemedel kan vara rätt vid en indikation men fel vid en annan. Tyvärr verkar det som om de flesta förskrivarmodulerna i journalprogrammen bara skiljer på rekommenderade och icke rekommenderade läkemedel, säger Carl-Olav Stiller. Sedan flera år tillbaka är de aktuella motiven bakom rekommendationerna i Kloka Listan tillgängliga på Det tror jag dels ökar kvaliteten på rekommendationerna samtidigt som insynen i arbetet ökar, säger Carl-Olav Stiller. TEXT: CARL-MAGNUS HAKE 5

6 FiF Visst går det att byta! En av principerna i Kloka Listan är att eftersträva så få byten som möjligt av rekommenderade läkemedel. I praktiken byts dock rekommenderat läkemedel då och då och något annat är sannolikt omöjligt eftersom både dokumentation och pris kan ändras ordentligt. I regel kan man byta rakt av eftersom substanserna är i stort sett ekvipotenta. Hösten 2004 publicerades en metaanalys som ifrågasatte atenolols skyddseffekter. Detta i kombination med metoprolols bättre dokumentation för ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt gjorde att Kloka Listan från och med 2005 rekommenderade metoprolol vid hypertoni, trots att atenolol atenolol minskar. var billigare. Även här kan man se att vårdcentralerna bytt sin förskrivning (fig 2). Metoprolol ökar och Hur gör man när man byter? I regel kan man byta rakt av 50 mg atenolol mot 50 mg metoprolol. Byte av substans inom samma läkemedelsgrupp är oftast inte särskilt svårt. Biverkningsprofilerna skiljer sig inte nämnvärt åt i praktiken även om kinetiken kan skilja sig åt. Fig 1 Utköp från apotek av protonpumpshämmare förskrivet från 33 VC i sydvästra Stockholm. Antal recept per månad. Ett exempel är protonpumpshämmare. Effekt och biverkningar av protonpumpshämmare har bedömts som likvärdiga för de olika substanserna. Därför har prisbilden fått avgöra rekommendationen, varför lanzoprazol rekommenderades fram till och med år Därefter gick patentet på omeprazol ut och priset sjönk väsentligt. I figur 1 visas hur dessa rekommendationer snabbt fick genomslag bland de 33 vårdcentraler som tillhör läkemedelskommitténs område från Liljeholmen i norr till Södertälje i söder. Ny dokumentation gör att gamla sanningar ifrågasätts. Östrogen vid klimakteriebesvär och coxiber vid smärttillstånd är andra exempel på detta. Nya patentutgångar kommer att påverka prisbilden kraftigt. Sumatriptans (Imigrans) patent gick till exempel nyligen ut. Byten av rekommenderade substanser kommer att ske fortsättningsvis och det är ofta lätt att följa dessa rekommendationer. Hur gör man när man byter? I regel kan man byta rakt av eftersom substanserna är i stort sett ekvipotenta. Ett annat exempel är rekommenderad betablockerare vid hypertoni. Fram till och med 2004 rekommenderades atenolol eftersom detta var betydligt billigare och dokumentationen ansågs som likvärdig för atenolol och metoprolol. 6

7 forts. från sid 6 Fig 2 Utköp från apotek av betablockerare förskrivet från 33 VC i sydvästra Stockholm. Antal recept per månad. TEXT CHRISTER NORMAN Sju enkla råd för att förbättra din förskrivningsprofil Rekommenderat i Kloka Listan Amplodipin Hexal/Sandoz Metoprolol Hexal/Sandoz Simvastatin Merck NM Överanvändning och åtgärd Felodipin (Plendil) bör bytas till amlodipin p.g.a. bättre dokumentation av skyddseffekter vid hypertoni. Bytet kan i de flesta fall göras mg för mg rakt av. Långköraren atenolol (t.ex. Tenormin) har inte visats ha lika bra skyddseffekter vid hypertoni som metoprolol. Bytet till Metoprolol Hexal/Sandoz kan för det mesta ske rakt av mg mot mg. Granska även behovet av betablockerare överhuvudtaget, se notis Ny Cochraneöversikt på sidan 8 i detta nummer. Atorvastatin (Lipitor) kostar mer än 10 ggr så mycket som det rekommenderade preparatet simvastatin utan mervärde. Byt 10 mg atorvastatin mot 20 mg simvastatin Simvastatin Merck NM) eller följ hjärtkärlgruppens råd om måldos 40 mg simvastatin. Alvedon är sannolikt Minimera förskrivningen av glukosamin (Artrox m.fl.) en ny stor amerikansk bättre studie visar att medlet inte har effekt annat än hos små undergrupper av patienter med artros för det stora flertalet är behandlingen verkningslös! Enalapril Comp Sandoz Omeprazol Merck NM Livsstilsförändring Använd bara losartan med diuretika (Cozaar Comp) när du försökt med enalapril med diuretika (Enalapril Comp Sandoz). Esomeprazol (Nexium) eller lansoprazol (Lanzo) är inte generellt bättre utan omeprazol (Omeprazol Merck NM) fungerar i de allra flesta fall lika bra vid behov av PPI. Sibutramin (Reductil) har liksom övriga obesitasmedel begränsad effekt, satsa på livsstilsförändringar och långsiktiga mål och begränsa användningen av läkemedel till dem som har nytta av det. Orlistat (Xenical) har något bättre dokumentation för sekundärprofylaktiska effekter. TEXT: JAN HASSELSTRÖM 7

8 FiF Ny Cochraneöversikt: Betablockare bör inte vara förstahandsalternativ vid okomplicerad hypertoni En ny översikt från Cochrane bekräftar tidigare metaanalyser om att betablockare inte har samma skyddande effekter vid hypertoni som tiazider, kalciumblockerare (CCB) och hämmare av reninangiotensinsystemet (ACE/ARB). I den nya översikten analyserades 13 randomiserade studier med sammanlagt patienter. Betablockerare jämfördes mot placebo i fyra studier, mot tiazider i fem studier, mot CCB i fyra studier och mot ACE/ARB i tre studier. Betablockerare har en svag skyddseffekt mot stroke men ingen säkerställd skyddseffekt mot kranskärlssjukdom när de jämförs med placebo. Jämfört med de andra tre grupperna av antihypertensiva har betablockerare en trend till sämre skyddseffekt. De flesta patienterna i dessa studier (75%) har fått atenolol, men det finns inte tillräcklig evidens för att avgöra om det finns skillnader mellan olika betablockerare. Patienter som fått betablockerare var också mer benägna att avsluta behandlingen på grund av biverkningar än de som fått tiazider eller ACE/ARB. Jämfört med CCB sågs inga sådana skillnader i biverkningar. Den nya Cochraneöversikten ger alltså ytterligare stöd åt Läksaks rekommendationer om att använda betablockerare som ett andrahandsalternativ efter tiazider och ACE-hämmare. Om betablockerare behöver användas som tilläggsmedel bör metoprolol användas, framförallt beroende på dess bättre dokumentation vid hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM et.al. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. TEXT: CHRISTER NORMAN Redaktionen Ansvarig utgivare: Jan Hasselström (JH), ordförande i Sydvästra Läkemedelskommittén. Redaktionskommitté: Ordf. Jan Hasselström, distriktsläkare Christer Norman (CN), distriktsläkare Birgitta Danielsson (BD), vetenskaplig sekreterare Anders Helldén (AH), klinisk farmakologi Karolinska, Huddinge, apotekare Birgitta Elfsson (BE), informatör Emma Svensson. Artiklarna utarbetas i samråd med kliniker och experter inom relevanta terapiområden. Redigering/Layout: Åsa Overgaard, Kommittéservice och Information, Läkemedelscentrum Läkemedelskommitténs kansli: Sydvästra Läkemedelskommittén Alfred Nobels Allé 8, plan Huddinge Telefon: E-post: Bild på förstasida: PixGallery Du kan även läsa Farmaka i Fokus som pdf, på: Sök efter: Farmaka i Fokus Sydvästra läkemedelskommittén 8

9 Kurser och aktiviteter i Sydvästra Läkemedelskommitténs regi: Update om läkemedel på Karolinska Huddinge Varje tisdag kl Restaurang 61:an 13/2 Sömn och äldre 20/2 Naturläkemedel/växtbaserade läkemedel om lagstiftning, biverkningar och interaktioner 27/2 Sportlovsuppehåll 6/3 Paroxysmalt förmaksflimmer lika farligt som kroniskt? 13/3 Vad gör vi med all fetma? 20/3 Farmakologisk behandling av akut venös trombos och reversering av AVK-behandling 27/3 Illamående hur skall det behandlas? 3/4 Program meddelas senare 10/4 Påskuppehåll Osteoporos i praktiken* Praktiskt seminarium för distriktsläkare, osteoporosmottagningen Karolinska Huddinge. Välj mellan följande datum: 8/3 20/3 26/3 17/4 Fredagsutbildningar* En fredag i månaden kl Huddinge Folkets Hus 26/1 Osteoporos 23/2 Lilla kirurgin 23/3 Neuropsykiatri 20/4 Hematologi 25/5 Sjukskrivning Läkemedelsinformation utan reklam En onsdag i månaden kl restaurang Kringelgumman, Södertälje sjukhus 7/3 Nytta och onytta med trombocytaktiva och antitrombotiska läkemedel 18/4 Miljöklassificering av läkemedel 9/5 Restless legs syndrome Allergirond Onsdag eller torsdag ungefär en gång i månaden kl Inbjudan till ronderna skickas ut till vårdcentralerna via e-post. Se även allergicentrum Syds hemsida på intranätet Inuti, karolinska.se. Sök på Allergicentrum Syd Med reservation för ändringar i programmet! se även *Föranmälan till Sydvästra Läkemedelskommittén via

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr Kloka Listan 2007

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr Kloka Listan 2007 SPECIALNUMMER LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 1 2007 Kloka Listan 2007 Årets Kloka Lista, för året i en ärtigt grön kostym, är sig i stort sett lik men en del förändringar

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Tema: Handen på hjärtat

Tema: Handen på hjärtat Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 4 oktober - november 2006 FiF Farmaka i Fokus Tema: Handen på hjärtat Information från

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel A ndel av befolkning en (% ) Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel Fler kvinnor än män i Stockholms län fick läkemedel på recept under 2007 och kvinnor svarade för 57 procent av den totala läkemedelsanvändningen.

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinformation. Inhalerbart insulin (Exubera ) säkerhet. osäkerhet i dosering

Producentobunden läkemedelsinformation. Inhalerbart insulin (Exubera ) säkerhet. osäkerhet i dosering Producentobunden läkemedelsinformation Ska beskriva vad som är känt om nya läkemedel, vad gäller deras effekt och säkerhet. Även nyheter kring äldre läkemedel såsom LFN-beslut, patentutgångar, indragning

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Tema: Från molekyl till läkemedel

Tema: Från molekyl till läkemedel Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 5 december 2006 FiF Farmaka i Fokus Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Tema:

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Innehåll. LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. Läkemedelsgruppen

Innehåll. LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. Läkemedelsgruppen Innehåll LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. LFN-genomgång hypertoniläkemedel Syftet är att få ut mer hälsa för pengarna. Försäljningen uppgick 2007 till

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION ÖGAT Drugwatcher PÅ LÄKEMEDEL kritisk värdering av läkemedel utgiven av Södra läkemedelskommittén 01 MARS 2006 NR 130 Nya kloka rekommendationer av läkemedel i Stockholms län Sammanfattning från Kloka

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-09-28 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL Dokumentbeteckning: Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 Datum: 2015-06-10 Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året 1(6) Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året Läkemedelskostnaderna ökade i genomsnitt 8 procent årligen under hela 90-talet. Under 2000 talets första år mattades

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Läkemedelskvalitetsbokslut

Läkemedelskvalitetsbokslut 2006-2007 Maria Juhasz-Haverinen leg. apotekare Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Medicinska ledningsstaben 1 13.37 Grunduppgifter (namn, arbetsplatskod) Iakttagelse 3 st Förbättringsområde 3 st

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Fått låna dessa bilder av Halmstad-födde: Mats Eliasson Docent, överläkare Sunderby Sjukhus, Luleå Prioriteringsordförande Nationella Riktlinjer Diabetes 1

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 643/2006 FÖRETAG AstraZeneca Sverige AB 151 85 SÖDERTÄLJE SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2014 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre NUMMER 2 APRIL 2006 INNEHÅLL Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre...1 Nervsystemet...2 Infektionssjukdomar...3 Endokrinologi...3 Ögonsjukdomar...4 Andningsvägarna...4 Mage-Tarm...5 Ordförande har sista

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 2 25 INNEHÅLL Antibiotikaförbrukning i Norrbotten...1 Antibiotikaförbrukning

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Genomgången av läkemedel vid diabetes Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på och subvention

Läs mer

Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén

Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén Gunnar Dahlberg Informationsläkare Läkemedelskommittén Klokare läkemedelsbehandling gav Guldpillret 2014 Juryns motivering till priset lyder: "Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längre i arbetet

Läs mer

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000 Information från Sydvästra läkemedelskommittén Nr 4 sep 2000 Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Orlistat (Xenical) har en begränsad viktreducerande effekt om ca 3-4 kg

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

att metodens kostnader står i rimlig proportion till den medicinska nyttan.

att metodens kostnader står i rimlig proportion till den medicinska nyttan. Nr 3 april 2001 Information från Sydvästra läkemedelskommittén Demensläkemedel ännu i sin linda SBU, Läkemedelsverket, LÄKSAK och Cochraneinstitutet har värderat kolinesterashämmarna vid behandling av

Läs mer

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se Klinisk farmaci anne.hiselius@lj.se Vårt arbete syftar till att ge stöd i hela läkemedelshanteringskedjan Vi arbetar inom fem huvudområden: Äldre och läkemedel Patientsäkerhet IT-läkemedel Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Producentobunden information

Producentobunden information Producentobunden information Maj Juni 2010 - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll saxagliptin (Onglyza) och liraglutid (Victoza) - diabetesläkemedel. Allergi - receptfria

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning Stockholms läns läkemedelskommitté För en klok läkemedelsanvändning 1 Rätt läkemedel i rätt sammanhang Det finns idag ett stort antal läkemedel på den svenska marknaden och många av dem har inneburit fantastiska

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist

terapiråd Hypertoni ACE-hämmare Kalciumantagonist 0 SJUKHUSLISTAN 009 8 HJÄRTA KÄRL www.vgregion.se/vardgivarstod rekommenderade RECEPTläkemedel och förstahandsval vid ordination. Hypertoni Tiazid R hydroklortiazid Esidrex R enalapril Kalciumantagonist

Läs mer

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006 SPECIALNUMMER LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006 Nu är det dags för den sjätte gemensamma rekommendationslistan för Stockholms län. Det kommer

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Att avsluta läkemedelsbehandling Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Summan av alla evidensbaserade interventioner kan, hos en enskild patient

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket

En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket Högt blodtryck En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket en sammanfattning Författare: apotekare Niklas Hedberg och fil. lic. Johanna Jacob www.lfn.se En genomgång av de läkemedel som sänker

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns Läkemedelskommitté Rekommendationer

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-01 1229/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Att välja läkemedel. Ylva Böttiger, överläkare, docent Avd för klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset

Att välja läkemedel. Ylva Böttiger, överläkare, docent Avd för klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Att välja läkemedel Ylva Böttiger, överläkare, docent Avd för klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Vad styr förskrivningsmönstret? Behov - demografi Marknadsföring LM-industri Efterfrågan

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1896/2005. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1896/2005. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1896/2005 FÖRETAG Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Oktober december 2010 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång triptaner. TLV-genomgång urininkontinens och

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1032/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1032/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1032/2006 FÖRETAG Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Hypertonibehandling. Nya eller gamla läkemedel det är frågan

Hypertonibehandling. Nya eller gamla läkemedel det är frågan Nummer 4 Juni 2004 Innehåll Hypertonibehandling - rapport från Norra läkemedelskommitténs seminarium den 5 maj 2004...1 Hypertonibehandling ur ett allmänläkarperspektiv...3 Läkemedelsförskrivning och kostnadsutveckling

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Förskrivningsprofiler användbart verktyg Erfarenheter från återkoppling av läkemedelsstatistik vid fem olika sjukhus

Förskrivningsprofiler användbart verktyg Erfarenheter från återkoppling av läkemedelsstatistik vid fem olika sjukhus Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Bilaga till Nummer 4 oktober - november 2006 Bilagstema: FiF Farmaka i Fokus Information från

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer