7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!"

Transkript

1 Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema: Kloka Listan enkla råd för att förbättra din förskrivningsprofil Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

2 FiF Kloka Listan lite nytt och en del gammalt Årets Kloka Lista, för året i en ärtigt grön kostym, är sig i stort sett lik men en del förändringar är värda att notera. Namnet Läkarversion har slopats. Istället benämns den före detta Läkarversionen Kloka Listan rätt och slätt, en originalversion helt enkelt. Till denna kommer (som tidigare år) en Patientversion, en Sjukhusversion samt en Läkemedelsförrådversion. Kostnadseffektiviteten är svårvärderad. Innan behandling startas bör en läkemedelssanering genomföras och antikolinerga läkemedel sättas ut. I behandlingen ska alltid aktivering och kontroll av social trygghet ingå. Vid utebliven effekt eller biverkningar av läkemedlen rekommenderas byte mellan preparaten eller utsättning. På Kloka Listan Forum uppkom viss debatt om huruvida kolinesterashämmarna är att betrakta som specialläkemedel eller inte. De nya rekommendationerna presenterades på Kloka Listan Forum den 25 januari Detta arrangemang sändes i webb-tv och sändningen ligger på nätet (www.janusinfo.se) om man vill ta del av konferensen i efterhand. Dagen inleddes av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg som bland annat framhöll Läksaks och läkemedelskommittéernas roll som oberoende kunskapsspridare i arbetet med ändamålsenlig och rationell läkemedelsanvändning. Björn Wettermark, statistikansvarig apotekare, Apoteket AB och Läkemedelscentrum, presenterade kort hur det har gått med kostnadsutveckling och följsamhet under Kostnadsökningen för läkemedel under 2006 låg på 6 procent, det vill säga något mer än tidigare år. Det är framförallt specialläkemedel som står för ökningen, medan kostnaden för basläkemedel är i princip oförändrad. Totalt var följsamheten till Kloka Listan bland alla förskrivare 77 procent under En positiv trend är att följsamheten har ökat bland privatpraktiker. Nu ger Kloka Listan råd om sekundärprofylax efter stroke. Hjärt-kärlläkemedel Nu ger Kloka Listan råd om sekundärprofylax efter stroke. Där poängteras vikten av god hypertonikontroll där målblodtrycket bör vara högst 140/90. I den stora PROGRESS-studien hade även strokepatienter med normalt blodtryck nytta av blodtryckssänkning med kombinationen ACE-hämmare och tiazid. Strokepatienterna bör även få trombocythämning med acetylsalicylsyra och lipidsänkning med simvastatin. Vid hypertoni är målblodtrycket <140/90 och vid diabetes eller njursjukdom <130/80. Förstahandsmedel är tiazider och/eller ACE-hämmare eller fasta kombinationer av dessa som Enalapril Comp Sandoz. Som tidigare rekommenderas ARB endast vid intolerans mot ACE-hämmare. I den situationen föreslås nu ARB i kombination med tiazid (Atacand Plus eller Cozaar Comp). ARB är mer än 10 gånger så dyrt som enalapril och ramipril. Äldre och Alzheimers sjukdom Äldre är generellt sett känsligare för läkemedel. Deras behandling bör regelbundet ses över. Njurfunktionen försämras med åldern och läkemedel som utsöndras via njurarna måste ofta ges i reducerad dos. I årets Kloka Lista påpekas det att SSRI ökar blödningsrisken vid samtidig behandling med lågdos ASA. En nyhet är att kolinesterashämmarna donepezil (Aricept) och galantamin (Reminyl) nu tas upp i Kloka Listan, dock med reservation för deras blygsamma effekt på kognition och funktion. Docent Hans Johnsson, ordförande för Läksaks expertgrupp Plasmaprodukter, presenterade på Kloka Listan Forum faktorer att beakta vid handläggning av förmaksflimmer och antitrombotisk behandling. Dessa råd finns också tryckta i en lathund som Läksaks expertgrupper Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel och Hjärt-kärlsjukdomar tagit fram. Hans Johnsson 2

3 forts. från sid 2 Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande för Läksaks expertgrupp Hjärt-kärlsjukdomar tog på Kloka Listan Forum upp rimonabant (Acomplia). Detta nya preparat har på sex veckor förskrivits till 1500 stockholmare till en kostnad av 2,4 miljoner kr. Hjemdahl konstaterade att livsstilsförändringar är och förblir den primära åtgärden vid viktnedgång. Den viktreducerande effekten av rimonabant är blygsam i randomiserade studier: 4,9 kg efter ett år och för diabetiker 3,9 kg. Hos de patienter, som efter ett års rimonabantbehandling re-randomiserades till placebo ökade kroppsvikten igen, och efter ytterligare ett år hade dessa patienter till och med högre vikt än de som getts placebo under hela studietiden. Diabetes typ 2 Metformin rekommenderas nu som förstahandsmedel före glibenklamid och glimepirid, bland annat beroende på resultaten från den stora UKPDSstudien från 90-talet. Blodtrycksbehandling och lipidbehandling med simvastatin är minst lika viktigt som glukoskontroll. För patienter som sviktar på tablettbehandling rekommenderas i första hand insulinbehandling med NPH-insulin (Insulatard) till natten. Insulin glargin (Lantus) är nytt på Kloka Listan och kan i enstaka fall vara ett andrahandsalternativ till de fåtaliga patienter som ofta får nattliga hypoglykemier. Infektioner Vid okomplicerad nedre UVI hos kvinnor rekommenderas 3-5 dagars behandling med pivmecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Kinoloner bör sparas till pyelonefriter och UVI hos män. Vid behandling av bakteriuri och cystit hos gravida rekommenderar Kloka Listan 2007 kortare behandlingskurer än tidigare, 5 dygns antibiotikabehandling istället för 7 dygn. Vid bensår påpekas att man ska behandla endast vid klinisk försämring med infektion och inte enbart vid bakteriell kolonisation. PcV och flukloxacillin rekommenderas då i 3 doser per dag. Den rekommenderade dosen amoxicillin + klavulansyra (Spektramox) vid infekterade hund- eller kattbett hos barn, har sänkts från 25 mg/kg till 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn. Detta nya preparat har på sex veckor förskrivits till 1500 stockholmare till en kostnad av 2,4 miljoner kr. Nervsystemet Nytt vad gäller rekommendationer vid depressionsbehandling är att kognitiv beteendeterapi i Kloka Listan nämns som effektiv tilläggsbehandling, samt att sertralin anges som förstahandsmedel vid sidan av citalopram. I och med patentutgång är Zoloft numera utbytbart mot generiskt sertralin och kostnaden därmed avsevärt lägre. I övrigt har stycket om nervsystemet möblerats om en del, ett lite längre resonemang kring bipolär sjukdom förs och när det gäller nytillkomna preparat har bupropion (Zyban) tagits med på Kloka Listan, rekommenderat vid nikotinberoende där nikotinersättningsmedel inte fungerat. Andningsvägar På Kloka Listan Forum presenterades ett nytt regionalt vårdprogram för allergi och astma hos barn och ungdomar. Syftet är bland annat att förbättra omhändertagandet av barn med astma och allergi i Stockholm och underlätta samarbetet mellan olika vårdinstanser. I den tryckta Kloka Listan finns i år utökade råd och rekommendationer vid astma och KOL. Här påpekas bland annat att kombinationsläkemedel aldrig är förstahandsalternativ i steg tre på behandlingstrappan av astma eller däröver. En noggrann dostitrering I den tryckta Kloka Listan finns i år utökade råd och rekommendationer vid astma och KOL. och utvärdering av vardera substansen ska ha genomförts innan kombinationsläkemedel övervägs av complianceskäl. Mer information Se janusinfo.se (eller i slutet av Kloka Listan, pappersversionen) för vidare information om vilka preparat som utgått, bytts eller tillkommit. Motiveringar till rekommendationerna återfinns på janusinfo.se. TEXT: CHRISTER NORMAN OCH EMMA SVENSSON 3

4 FiF Vem kvalar in på Kloka Listan? Den 25 januari publicerades den nya Kloka Listan över rekommenderade läkemedel i Stockholm läns landsting. I årets lista har flera nya läkemedel kommit med samtidigt som en del gamla bekantingar har försvunnit. Farmaka i fokus talade med två experter om vad som krävs för att ett läkemedel ska kvala in på Kloka Listan. I årets Kloka Listan finns 185 läkemedel rekommenderade för ett hundratal medicinska tillstånd. Läkemedlen har kommit med i listan efter granskning av de 23 expertgrupper som är knutna till Läksak (Läkemedelssakkunniga) i Stockholms läns landsting. Rekommendationerna bygger på ett kontinuerligt arbete från år till år, berättar Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som är medlem i expertgruppen för endokrinologi. Vi håller ständigt utkik efter nya godkännanden och nya studieresultat som kan komma påverka innehållet i nästa års lista. Efter sommaren börjar vi en mer noggrann genomgång av den information vi samlat på oss under året, och vår slutgiltiga rekommendation skickar vi till Läksak i slutet på oktober, säger Mats Palmér. Generella bedömningskriterier som expertgrupperna använder i sin granskning Medicinsk tillämpbarhet. Ett läkemedel på Kloka Listan ska vara väldokumenterat både vad gäller effekter och biverkningar. Farmaceutisk tillämpbarhet. Det ska finnas ett brett sortiment av förpackningar och styrkor av läkemedlet. Dessutom bör läkemedlet finnas i endosförpackning för att möjliggöra delning på sjukhusavdelningar. Kostnadseffektivitet. Kostnaden av läkemedlet måste vara rimlig i förhållande till effekten och biverkningar. Expertgruppernas rekommendationer grundar sig på en balanserad sammanvägning av de tre kriterierna. I grund och botten är det dock den kliniska nyttan som väger tyngst. Det framhåller Carl-Olav Stiller, som är docent i klinisk farmakologi Mats Palmér och ordförande i Kloka Listan-utskottet inom Läksak. Läkemedel som inte fungerar vill vi inte ha med i listan, hur billiga de än är. Att ett läkemedel fungerar innebär att kliniskt betydelsefulla effekter har visats i studier. För ett hjärt-kärlläkemedel vill man oftast se effekter på sjuklighet och död. Dessutom bör det finnas långsiktiga säkerhetsdata, vilket gör att nya läkemedel kan ha svårt att komma med på listan, säger Carl-Olav Stiller, som också är medlem i expertgruppen för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Ett exempel på hur synen på medicinsk tillämpbarhet kan förändras är de nya rekommendationerna för substitution med kalcium och vitamin D hos patienter med benskörhet. Tidigare ansågs detta vara grunden i behandling av osteoporos. Men nyligen publicerades studier där man ifrågasatte effekten på benbrott hos andra än de allra äldsta. Dessutom har det kommit en studie som pekar på en möjlig ökad risk för njursten. Därför rekommenderar vi i 2007 års lista inte sådan behandling till yngre patienter, förutom när det ges i kombination med bisfosfonater eller till patienter med uttalad brist på kalcium och vitamin D, säger Mats Palmér. Patentutgångar och prissänkningar på läkemedel kan leda till tvära förändringar från år till år. Ett känt exempel är rekommendationen av protonpumpshämmare, som skiftat från Losec, till Lanzo och tillbaka till generiskt omeprazol. Och i årets lista har tillgängligheten av generiskt, och därmed billigare, alendronat gjort att både Carl-Olav Stiller 4

5 forts. från sid 4 originalläkemedlet Fosamax samt även Optinate (risedronat) fått utgå vid benskörhet. Att vi väljer att ta bort bägge originalläkemedlen kan vara kontroversiellt. Vi bedömer att de bägge är likvärdiga. Listan är en rekommendation och ingenting säger att man slaviskt ska följa den, säger Mats Palmér. Han påpekar samtidigt att ett lägre pris på ett likvärdigt läkemedel inte per automatik leder till förändring av rekommendationen och exemplifierar med behandling av brist på sköldkörtelhormon. I grund och botten är det dock den kliniska nyttan som väger tyngst. I årets Kloka Listan finns två av de aktuella kolinesterashämmarna jämte information hur de ska användas. En liknande situation gäller för det långverkande insulinet Lantus som har en relativt stor plats i behandlingen av typ 1-diabetes. Insuliner är ganska knepiga så till vida att det kan vara svårt att visa avgörande skillnader mellan olika preparat, eftersom behandlingen skräddarsys till varje patient. Men den kliniska känslan bland förskrivare är ändå att Lantus har fördelar hos vissa patienter. Här har Levaxin länge varit en grundbult i behandlingen. För några år sedan kom dock ett likvärdigt preparat som såldes något billigare än Levaxin. Vi valde dock att fortsätta rekommendera Levaxin. Anledningen var att sortimentbredden var större för Levaxin och att det kan finnas små skillnader mellan olika fabrikat av sköldkörtelhormon vilket gör att man måste ta nya prover på patienterna vid preparatbyte, säger Mats Palmér. Ibland kan läkemedel anses ha ett kliniskt värde som inte alltid återspeglas i den vetenskapliga dokumentationen. Så är till exempel fallet med kolinesterashämmarna vid Alzheimers sjukdom. Nyttan med dessa läkemedel förordas framförallt av geriatriker medan man från allmänläkarhåll har haft en mer avvaktande hållning. Efter diskussioner inom Läksak har man tagit fasta på att det kan vara av värde för vissa patienter. Beställning Kloka Listan 2007 E-posta: eller faxa till Du kan också beställa på telefon I 2007 års lista har vi tagit med läkemedlet där vi anger vi att det är ett andrahandsläkemedel vid typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes har Lantus en mycket begränsad plats i terapin men Lantus kan vara av värde även hos enstaka patienter med typ 2-diabetes och sviktande insulinsekretion, säger Mats Palmér. Kolinesterashämmarna och Lantus är exempel på att allt fler specialistläkemedel kommer med i Kloka Listan. I sin tur är detta ett exempel på att listan har expanderat och blivit mer detaljerad, i takt med att det har kommit fler läkemedel och fler indikationer för gamla läkemedel. Det är en balansgång hur breda och detaljerade rekommendationerna ska vara. Indikationsglidning är vanligt förekommande och för att undvika detta anges de evidensbaserade indikationerna i Kloka Listan. Ett läkemedel kan vara rätt vid en indikation men fel vid en annan. Tyvärr verkar det som om de flesta förskrivarmodulerna i journalprogrammen bara skiljer på rekommenderade och icke rekommenderade läkemedel, säger Carl-Olav Stiller. Sedan flera år tillbaka är de aktuella motiven bakom rekommendationerna i Kloka Listan tillgängliga på Det tror jag dels ökar kvaliteten på rekommendationerna samtidigt som insynen i arbetet ökar, säger Carl-Olav Stiller. TEXT: CARL-MAGNUS HAKE 5

6 FiF Visst går det att byta! En av principerna i Kloka Listan är att eftersträva så få byten som möjligt av rekommenderade läkemedel. I praktiken byts dock rekommenderat läkemedel då och då och något annat är sannolikt omöjligt eftersom både dokumentation och pris kan ändras ordentligt. I regel kan man byta rakt av eftersom substanserna är i stort sett ekvipotenta. Hösten 2004 publicerades en metaanalys som ifrågasatte atenolols skyddseffekter. Detta i kombination med metoprolols bättre dokumentation för ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt gjorde att Kloka Listan från och med 2005 rekommenderade metoprolol vid hypertoni, trots att atenolol atenolol minskar. var billigare. Även här kan man se att vårdcentralerna bytt sin förskrivning (fig 2). Metoprolol ökar och Hur gör man när man byter? I regel kan man byta rakt av 50 mg atenolol mot 50 mg metoprolol. Byte av substans inom samma läkemedelsgrupp är oftast inte särskilt svårt. Biverkningsprofilerna skiljer sig inte nämnvärt åt i praktiken även om kinetiken kan skilja sig åt. Fig 1 Utköp från apotek av protonpumpshämmare förskrivet från 33 VC i sydvästra Stockholm. Antal recept per månad. Ett exempel är protonpumpshämmare. Effekt och biverkningar av protonpumpshämmare har bedömts som likvärdiga för de olika substanserna. Därför har prisbilden fått avgöra rekommendationen, varför lanzoprazol rekommenderades fram till och med år Därefter gick patentet på omeprazol ut och priset sjönk väsentligt. I figur 1 visas hur dessa rekommendationer snabbt fick genomslag bland de 33 vårdcentraler som tillhör läkemedelskommitténs område från Liljeholmen i norr till Södertälje i söder. Ny dokumentation gör att gamla sanningar ifrågasätts. Östrogen vid klimakteriebesvär och coxiber vid smärttillstånd är andra exempel på detta. Nya patentutgångar kommer att påverka prisbilden kraftigt. Sumatriptans (Imigrans) patent gick till exempel nyligen ut. Byten av rekommenderade substanser kommer att ske fortsättningsvis och det är ofta lätt att följa dessa rekommendationer. Hur gör man när man byter? I regel kan man byta rakt av eftersom substanserna är i stort sett ekvipotenta. Ett annat exempel är rekommenderad betablockerare vid hypertoni. Fram till och med 2004 rekommenderades atenolol eftersom detta var betydligt billigare och dokumentationen ansågs som likvärdig för atenolol och metoprolol. 6

7 forts. från sid 6 Fig 2 Utköp från apotek av betablockerare förskrivet från 33 VC i sydvästra Stockholm. Antal recept per månad. TEXT CHRISTER NORMAN Sju enkla råd för att förbättra din förskrivningsprofil Rekommenderat i Kloka Listan Amplodipin Hexal/Sandoz Metoprolol Hexal/Sandoz Simvastatin Merck NM Överanvändning och åtgärd Felodipin (Plendil) bör bytas till amlodipin p.g.a. bättre dokumentation av skyddseffekter vid hypertoni. Bytet kan i de flesta fall göras mg för mg rakt av. Långköraren atenolol (t.ex. Tenormin) har inte visats ha lika bra skyddseffekter vid hypertoni som metoprolol. Bytet till Metoprolol Hexal/Sandoz kan för det mesta ske rakt av mg mot mg. Granska även behovet av betablockerare överhuvudtaget, se notis Ny Cochraneöversikt på sidan 8 i detta nummer. Atorvastatin (Lipitor) kostar mer än 10 ggr så mycket som det rekommenderade preparatet simvastatin utan mervärde. Byt 10 mg atorvastatin mot 20 mg simvastatin Simvastatin Merck NM) eller följ hjärtkärlgruppens råd om måldos 40 mg simvastatin. Alvedon är sannolikt Minimera förskrivningen av glukosamin (Artrox m.fl.) en ny stor amerikansk bättre studie visar att medlet inte har effekt annat än hos små undergrupper av patienter med artros för det stora flertalet är behandlingen verkningslös! Enalapril Comp Sandoz Omeprazol Merck NM Livsstilsförändring Använd bara losartan med diuretika (Cozaar Comp) när du försökt med enalapril med diuretika (Enalapril Comp Sandoz). Esomeprazol (Nexium) eller lansoprazol (Lanzo) är inte generellt bättre utan omeprazol (Omeprazol Merck NM) fungerar i de allra flesta fall lika bra vid behov av PPI. Sibutramin (Reductil) har liksom övriga obesitasmedel begränsad effekt, satsa på livsstilsförändringar och långsiktiga mål och begränsa användningen av läkemedel till dem som har nytta av det. Orlistat (Xenical) har något bättre dokumentation för sekundärprofylaktiska effekter. TEXT: JAN HASSELSTRÖM 7

8 FiF Ny Cochraneöversikt: Betablockare bör inte vara förstahandsalternativ vid okomplicerad hypertoni En ny översikt från Cochrane bekräftar tidigare metaanalyser om att betablockare inte har samma skyddande effekter vid hypertoni som tiazider, kalciumblockerare (CCB) och hämmare av reninangiotensinsystemet (ACE/ARB). I den nya översikten analyserades 13 randomiserade studier med sammanlagt patienter. Betablockerare jämfördes mot placebo i fyra studier, mot tiazider i fem studier, mot CCB i fyra studier och mot ACE/ARB i tre studier. Betablockerare har en svag skyddseffekt mot stroke men ingen säkerställd skyddseffekt mot kranskärlssjukdom när de jämförs med placebo. Jämfört med de andra tre grupperna av antihypertensiva har betablockerare en trend till sämre skyddseffekt. De flesta patienterna i dessa studier (75%) har fått atenolol, men det finns inte tillräcklig evidens för att avgöra om det finns skillnader mellan olika betablockerare. Patienter som fått betablockerare var också mer benägna att avsluta behandlingen på grund av biverkningar än de som fått tiazider eller ACE/ARB. Jämfört med CCB sågs inga sådana skillnader i biverkningar. Den nya Cochraneöversikten ger alltså ytterligare stöd åt Läksaks rekommendationer om att använda betablockerare som ett andrahandsalternativ efter tiazider och ACE-hämmare. Om betablockerare behöver användas som tilläggsmedel bör metoprolol användas, framförallt beroende på dess bättre dokumentation vid hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Wiysonge CS, Bradley H, Mayosi BM et.al. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. TEXT: CHRISTER NORMAN Redaktionen Ansvarig utgivare: Jan Hasselström (JH), ordförande i Sydvästra Läkemedelskommittén. Redaktionskommitté: Ordf. Jan Hasselström, distriktsläkare Christer Norman (CN), distriktsläkare Birgitta Danielsson (BD), vetenskaplig sekreterare Anders Helldén (AH), klinisk farmakologi Karolinska, Huddinge, apotekare Birgitta Elfsson (BE), informatör Emma Svensson. Artiklarna utarbetas i samråd med kliniker och experter inom relevanta terapiområden. Redigering/Layout: Åsa Overgaard, Kommittéservice och Information, Läkemedelscentrum Läkemedelskommitténs kansli: Sydvästra Läkemedelskommittén Alfred Nobels Allé 8, plan Huddinge Telefon: E-post: Bild på förstasida: PixGallery Du kan även läsa Farmaka i Fokus som pdf, på: Sök efter: Farmaka i Fokus Sydvästra läkemedelskommittén 8

9 Kurser och aktiviteter i Sydvästra Läkemedelskommitténs regi: Update om läkemedel på Karolinska Huddinge Varje tisdag kl Restaurang 61:an 13/2 Sömn och äldre 20/2 Naturläkemedel/växtbaserade läkemedel om lagstiftning, biverkningar och interaktioner 27/2 Sportlovsuppehåll 6/3 Paroxysmalt förmaksflimmer lika farligt som kroniskt? 13/3 Vad gör vi med all fetma? 20/3 Farmakologisk behandling av akut venös trombos och reversering av AVK-behandling 27/3 Illamående hur skall det behandlas? 3/4 Program meddelas senare 10/4 Påskuppehåll Osteoporos i praktiken* Praktiskt seminarium för distriktsläkare, osteoporosmottagningen Karolinska Huddinge. Välj mellan följande datum: 8/3 20/3 26/3 17/4 Fredagsutbildningar* En fredag i månaden kl Huddinge Folkets Hus 26/1 Osteoporos 23/2 Lilla kirurgin 23/3 Neuropsykiatri 20/4 Hematologi 25/5 Sjukskrivning Läkemedelsinformation utan reklam En onsdag i månaden kl restaurang Kringelgumman, Södertälje sjukhus 7/3 Nytta och onytta med trombocytaktiva och antitrombotiska läkemedel 18/4 Miljöklassificering av läkemedel 9/5 Restless legs syndrome Allergirond Onsdag eller torsdag ungefär en gång i månaden kl Inbjudan till ronderna skickas ut till vårdcentralerna via e-post. Se även allergicentrum Syds hemsida på intranätet Inuti, karolinska.se. Sök på Allergicentrum Syd Med reservation för ändringar i programmet! se även *Föranmälan till Sydvästra Läkemedelskommittén via

Tema: Handen på hjärtat

Tema: Handen på hjärtat Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 4 oktober - november 2006 FiF Farmaka i Fokus Tema: Handen på hjärtat Information från

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000 Information från Sydvästra läkemedelskommittén Nr 4 sep 2000 Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Orlistat (Xenical) har en begränsad viktreducerande effekt om ca 3-4 kg

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar För referenser till valda preparat se Kloka Listan på www.janusinfo.se. Ledamöter i expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar 2011: Paul lhjemdahl, ordf.

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Göran Almkvist Salvatore Ascione Kjell Gunnarsson Kjell Jansson Göran Leijon Per Ohlsson Anna-Maria

Läs mer

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 1(14) Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 Landstingets samlade kostnader för läkemedel och läkemedelsnära varor på recept och apoteksrekvisition, ökade under 2007 med drygt 6 % till knappt

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 3 2005 Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar Migrän billigare och bättre botad Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har nyligen

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009

Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009 HSN 2009-10-22 P 14 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2009-09-24 HSN 0909-0858 Handläggare: Gunilla Thörnwall Bergendahl Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009 Ärendet Vid

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Läkemedlets evidens avgör valet

Läkemedlets evidens avgör valet K O N F E R E N S O M L Ä K E M E D E L 2 5 J A N U A R I 2 0 0 6 Rapport från: KLOKA LISTAN FORUM Läkemedlets evidens avgör valet I slutet av januari sjösattes ytterligare en årgång av Kloka Listan, vid

Läs mer

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Diabetes typ 2. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Diabetes typ 2 Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2014 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Läkemedel nytta och risker hos äldre

Läkemedel nytta och risker hos äldre Läkemedel nytta och risker hos äldre Arne Melander Professor emeritus Klinisk Farmakologi och Läkemedelsepidemiologi, Lunds universitet Läkemedelssakkunnig SPF (F d Överläkare Klinisk farmakologi, Malmö

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar för Dalarnas patienter. primärvården och läkemedelsgenomgångar Fokus på minskad antibiotikaförskrivning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell för säkerhetsarbete i landstingen. Ett av områdena berör antibiotikaförskrivning,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland

Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland PROTOKOLL 1 ( 5) Protokoll fört vid sammanträde med Läkemedelskommittén i Östergötland Närvarande: Förhindrade: Adjungerade: Kjell Gunnarsson Ewa Hellberg Solveig Johansson Fredin Kjell Jansson ordförande

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

Promenaden basbehandling vid diabetes

Promenaden basbehandling vid diabetes Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 April 2004 FiF Farmaka i Fokus Behandlingsrekommendationer vid hypertoni Pollensäsongen

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005 Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting Örebro 2 september 2005 läkemedel och miljö Varför bekymra sig om detta? Läkemedel primärt designade för att påverka

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge

Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge KENIEDELSINFOKMATION -- Stockholm den 28 augusti 2006 Laksak Att: Seher Korkmaz Lakemedelscentrum Stockholms lans landsting Box 4027 141 04 Huddinge. =-, Ärende 75212005 Lakemedelssakkunniga i Stockholms

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter

Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Stockholm Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) EMA/188850/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance (empagliflozin) Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Jardiance beskriver åtgärder som ska tas för att försäkra

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Blodtryck och statiner

Blodtryck och statiner Blodtryck och statiner Peter Appelros Bitr. överläkare, docent Neurokliniken, USÖ 1 Sekundärprofylax efter stroke Antitrombotisk behandling Blodtrycksbehandling Statiner Rökstopp Förbättrad metabol kontroll

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg

Nationella riktlinjer för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för god vård och omsorg åååå Socialstyrelsens riktlinjearbete för osteoporos Hur dela? Faktagruppens arbete Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge Faktagruppsordförande

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Norra Stockholms läkemedelsnätverk

Norra Stockholms läkemedelsnätverk NR 3 APRIL 2007 LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN NORRA STOCKHOLMS LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Norra Stockholms läkemedelsnätverk Av: Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, ordförande Norra Stockholms

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Nyheter i Kloka Listan 2011 TEMA TEMA. Samsyn och samordning kring riktlinjer och rekommendationer. nr 1 2011. Allt fler företag fällda för fusk

Nyheter i Kloka Listan 2011 TEMA TEMA. Samsyn och samordning kring riktlinjer och rekommendationer. nr 1 2011. Allt fler företag fällda för fusk nr 1 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E N T I D N I N G F R Å N S T O C K H O L M S L Ä N S L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É O C H M E D I C I N S K T K U N S K A P S C E N T R U M Allt fler företag

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005 Svensk Dialysdatabas Blodtryck och blodtrycksbehandling HD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Systoliskt BT (mm Hg) före dialys...4 Figur

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. gungor, karuseller och nya listan för rekommenderade läkemedel

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. gungor, karuseller och nya listan för rekommenderade läkemedel MATSMÄLTNINGSORGAN fenoximetylpenicillin Kåvepenin* amfotericin Fungizone lidokain-epinefrin Xylocain Dental omeprazol Omeprazol* metoklopramid Primperan Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN

Läs mer

Läkemedel: nytta och risker hos äldre

Läkemedel: nytta och risker hos äldre Läkemedel: nytta och risker hos äldre Arne Melander professor emeritus i klinisk farmakologi och läkemedelsepidemiologi Lunds Universitet f.d. överläkare i klinisk farmakologi (Malmö) f.d. chef för Nätverk

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

Diabetesnefropati MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. vanligaste orsaken till kronisk njursvikt. nr 3 2012

Diabetesnefropati MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. vanligaste orsaken till kronisk njursvikt. nr 3 2012 nr 3 2012 MEDICIN & LÄKEMEDEL En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen TEMA Diabetesnefropati vanligaste orsaken till kronisk njursvikt Kritik mot förslag att

Läs mer