ÅRSRAPPORT 2009 FÖR FASTIGHETS- OCH INKÖPSKONTORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FÖR FASTIGHETS- OCH INKÖPSKONTORET"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Fastighetsförvaltningen, städ-, transport- och verkstadsservicen skall vara ekonomiskt självbärande enligt kommunens riktlinjer. Verksamheterna på inköpsavdelningen/säkerhet och försäkring och centralförrådet får kommunbidrag. Dessutom delfinansieras inköpsavdelningens verksamhet med ersättningar från externa kommuner för upphandlingssamarbetet. Enligt vår kvalitetspolicy ska vi: tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, och städtjänster till rätt kvalitet och konkurrenskraftiga priser enligt kundens önskemål. Enligt vår miljöpolicy ska vi: med allas insats målmedvetet arbeta förebyggande och långsiktigt för att skapa en livsmiljö byggd på miljö- och resurshushållning. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under juni månad genomfördes en extern revision av både kvalitets- och miljöledningssystemet. Utfallet av revisionen blev mycket bra med endast fem mindre avvikelser och tre noteringar. Att notera från revisionsrapporten: Revisionsledarens bedömning utifrån den senaste 3 års perioden är att företagets prestanda har höjts. På kvalitetssidan kan nämnas följande: - Optimering av processen reparation och underhåll av fordon. - centralförrådet har startat en webb-butik, vilket leder till en effektivisering. För närvarande sker ca 25 % av beställningarna via web-butken. - täthetsprovning genomförs på fastigheter Inom miljö kan nämnas: - av totalt m2 lokalyta (exkl sporthallarna) har enbart ca m2 uppvärmning med olja, vilket innebär att resten av lokalytorna värms med hjälp av förnybar energikälla. - ekologisk upphandling, f n ca 25 % ekologiska livsmedel i kostverksamheten. - koldioxidutsläppen har minskat genom att antalet etanolbilar ökat. F n drivs ca 36 % av bilarna på etanol. - ramavtal för vitvaror, som inte ingår i byggnader, i syfte att minska energiförbrukningen. - sponsring av Miljöpärmen som är skolbarnens miljöutbildning i Kalmar kommun. - energibesiktning två år efter nybyggnation. EU s direktiv på energideklaration av fastigheter har påbörjats Energieffektivisering och driftoptimering gällande energiförbrukningen i fastighetsbeståendet är en prioriterad uppgift. Kravet på energideklarationer för byggnader över kvm innebär att ca 80 byggnader ska deklareras under 2008 och början av Målet har inte uppfyllts under 2009 och ca en tredjedel kvarstår att deklarera. Så fort den f n vakanta tjänst som handlägger dessa ärenden blir återtillsatt under 2010 kommer det fortsatta arbetet ge nya förslag till energieffektiviseringar. Anslag till åtgärder finns budgeterat med 5 mnkr per år i investeringsbudgeten. Fjärrvärmepriset är enl överenskommelse med leverantören satt till ett takpris för 2009 med 5 % s ökning och för med 3 % vart år. Takpriset innebär att om prisutvecklingen skulle bli lägre gäller den lägre nivån. 1/10

2 Under 2009 gjordes en ny upphandling av el-avtalet för kommunen och de delägda bolagen vilket överklagades varför ny upphandling genomförs under Nuvarande leverantörs, Öresundskraft, avtal löper ut december Kravet enligt lag att inventera och dokumentera trycksatta kärl är avslutat. Inköpsavdelningen har startat ett samarbete med Kalmarhem AB avseende upphandlingar inom bygg, måleri, låssystem mm för att få mer fördelaktiga priser. Samarbetet pågår. För att förbättra möjligheterna för kommunala medarbetare att nå information om träffade ramavtal var avsikten att ett nytt avtalssystem skulle införas under våren Projektet är försenat men startar i februari I syfte att förenkla direktupphandlingsprocessen genomförs en genomgripande översyn av den delen i verksamhetsledningssystemet. Vid den nya upphandlingen av kommunens samtliga försäkringar inför 2009 reducerades försäkringskostnaderna med ca 500 tkr årligen. På grund av förändringar inom grundskolan, gymnasieskolan och omsorgsverksamheten pågår ett ständigt arbete att planera, förändra och utöka användningssättet för aktuella lokaler. Lokalresursplanering samt inventering av möjliga fastighetsförsäljningar bör ägnas större uppmärksamhet för att undvika och eliminera framtida större hyresförluster. Exakt när i tiden försäljningar blir effektuerade är inte fastställt. En låg vakansgrad i fastighetsbeståndet har hittills förekommit. Utbyggnadstakten inom förskola mm ställer krav på alternativa lösningar. I samverkan med barnoch ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret pågår studier kring flexibla förskolor vilka kan ge vinster på sikt i lokalplanering, projektering, konsultkostnader, flexibilitet samt byggkostnader. För att maximera effektiviseringen bör förskolebyggnaderna helst stå i anslutning till befintliga skoltomter för att samnyttja kök och att förskolelokaler ska kunna användas för skolverksamhet. Sk passiva hus som alternativ till traditionellt uppvärmda lokaler har utretts liksom användandet av paviljonger för kommunens SOL verksamhet. Förskolan Kalmarmodellen har tillämpas vid byggnationerna av Vimpeltorpets-, och Fjölebro förskolor samt att förprojektering av denna modell pågår för Ljungbyholms-, Rinkabyholms- och Norrlidensförskolor. Resultatredovisning och analys Driftbudget Driftbudgetens resultat ska för året enligt beslut visa tkr i överskott (avkastningskrav). Årets resultat blev tkr. Det redovisade nettoöverskott på tkr föreslås bli avsatt till resultatutjämningsfonden för drift av fastigheter. Efter resultatöverföringen uppgår driftfonden för fastigheter till 5,1 Mnkr, skaderegleringsfonden till 2, 9 Mnkr och driftfonden för fordon och maskiner uppgår till 359 tkr. Dessutom finns 1,8 Mnkr för maskiner och fordon i en egen investeringsfond för transportverksamhet. 2/10

3 Samtliga serviceverksamhet har hållit sin budget. Ökad arbetsnärvaro och ökat antal serviceuppdrag ger fler debiterbara produktionstimmar. Även ökad efterfrågan av support i upphandlingar hos inköpsavdelningen ger ett överskott. Den gemensamma administrationen redovisar ett underskott för att intäktsräntan på resultatutjämningsfonden blev låg. Överskottet från serviceverksamheterna blev 2,6 Mnkr. Det milda och snöfattiga vintervädret under året har medfört lägre el- och fjärrvärmekostnader förutom att den yttre fastighetsskötseln varit på en mycket låg aktivitetsnivå och inga köldskador behövt åtgärdas. Dessutom har de energisparåtgärder som vidtagits gjort viss verkan avseende energiförbrukningen. Förändringarna av priserna för förbrukningskostnaderna blev ungefär vad som kalkylerats med. Ambitionsnivån enl investeringsbudgeten för fastighets- o inköpskontoret har under de senaste tre åren legat betydligt högre än vad som blev fallet för 2009 efter Budget i balans projektet. Budgeten för kapitalkostnader har lagts efter tänkt investeringstakt. Men eftersom utfallet legat på ca 40 % har det resulterat i lägre kapitalkostnader. För 2009 blev kapitalkostnaderna 5,6 Mnkr lägre än budget. Även övriga driftbudgetposter, kostnader som intäkter, påverkas av detta. Hyresintäkterna hade resulterat i ett underskott om inte utfallet av konsumentprisindexet blivit 4 % mot budgeterat 2 %. Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall % Administration och serviceverksamhet Redovisade årskostnader (inkl beställningsarbeten) för olika serviceverksamheter med årets resultat inom parentes: gemensam administration dvs. förv.ledn, ekonomiavd, förvaltarna och byggnadsavdelningen tkr ( -174 tkr inkl beställningsarbeten + 16 tkr). särskilda verksamheter dvs. transportcentralen tkr (+576 tkr), verkstaden tkr (+499 tkr), Drift o Service tkr ( tkr, varav beställningsarbeten +19 tkr), städ tkr (+156 tkr). särskilda verksamheter, skattefinansierat dvs. inköpsavd/kommunskyddet tkr (+631 tkr), centralförråd tkr (+233 tkr). Redovisat överskott för de olika serviceverksamheterna beror förutom av justerade priser på ökat antal beställda uppdrag och efterfrågan på administrativ konsultation. Dessutom har arbetsnärvaron ökat varför antalet debiterbara produktionstimmar ökat. Målet för sjukfrånvaron var en sänkning till 7,9 % av arbetad tid och resultatet blev 7,2 %. Det var en förbättring jämfört med 2008 då sjukfrånvaron var just över åtta procent. 3/10

4 Verksamhetsmått/Nyckeltal BUDGET DECEMBER BUDGET DECEMBER Kostnad kr/m2 lokaler Drift 184:25 165:65 185:70 182:50 Avhjälpande underhåll (inkl skador) 43:30 53:75 48:25 63:25 Planerat underhåll 67:55 95:15 75: Fotnot: endast verksamheter för lokaler som ägs av kommunen berörs, alltså exkl. bostäder, förhyrda lokaler och markreservsfastigheter. Driftredovisning Tkr (netto) Verksamhet Bokslut Budget inkl TB Prognos bokslut Avvikelse bokslut Gemensam administration: förv.ledn,ek.avd,förvaltare,byggnadsavd Särskilda verksamheter: transportavd,verkstad,drift o Service,städavd Särskilda verksamheter(skattefinansierat): inköpsavd, centralförråd Säkerhet och försäkring Fastighetsförvaltning: arbetslokaler markförsörjning bostäder NÄMNDENS NETTOKOSTNAD Budgeten för fastighets- o inköpskontoret kan svårligen periodiseras över löpande redovisningsår eftersom vår huvudverksamhet, fastighetsförvaltning, är beroende av så många olika aspekter. Kapitalkostnaderna, som utgör omkring hälften av kostnaderna för fastighetsförvaltningen, är beroende av investeringstakten och när entreprenörerna utfärdar fakturorna. Andra driftkostnader är säsongsbetonade och beroende av vädret medan kostnaderna för planerat underhåll inte alls är periodiserade över året. Många gånger styr lokalnyttjaren när byggarbeten kan utföras vilket ofta blir då verksamheten är stängd eller på låg nivå. BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Kostnader i tkr Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitalkostnader Beställningsarbeten /10

5 Driftkostnader: Förbrukningskostnaderna blev detta år 93 % av anslaget ( tkr) med anledning av det varma vädret under året. Enligt SMHI blev graddagsavvikelsen 8 % jämfört med ett statistiskt normalår, alltså var 2009 varmare än normalt. Energisparåtgärder och konverteringar till förnyelsebar energi har vidtagits på olika fastigheter under 2008, som fönsterbyten, ombyggnad av styr- och reglersystem, bergvärmeanläggning, installation av biobränslepanna, flera installationer av värmepumpar. På Södermöreskolan enskilt har värmeisolering utförts, ny ventilation samt styr- och reglerutrustning installerats under Anläggningar där vi satt in värmepumpar under 2009 är, Ljungnäsvillan, förskolan Skogrået, skolan på Vävstolen Förlösavägen, Påryds förskola, Halltorpsskolan ( Skogsskolan och Flythska- huset ), Rockneby och Voxtorps brandstationer. Påryds brandstation är fjärrvärmeansluten. De energibesparande åtgärder som gjorts börjar också ge effekt i energiförbrukningen. Under 2009 har vi minskat energiförbrukningen (Graddagskorrigerat) i skolor med c:a -3%, i förskolor c:a -10% och i servicehem ca: -6%. Fastighetsavgiften och fastighetsskatten blev sammanlagt ca 400 tkr högre än budgeterat 1,1 Mnkr pga höjda taxeringsvärden på mark. Egendomsförsäkringen kommer att minska mot budget med ca 285 tkr i huvudsak efter ny upphandling av kommunens försäkringar. Kapitalkostnader: Årets kapitalkostnader redovisar ett överskott med 5,6 Mnkr mot budgeterat 117 Mnkr. Överskottet är en effekt av att investeringstakten sänkts enligt ambitionen efter handläggningen i Budget i Balans projektet. Avhjälpande underhåll: Kostnaderna för skadegörelse ligger högt, tkr vilket är 12 % av kostnaderna för avhjälpande underhåll. År 2008 var kostnaden för skador tkr viket var 14 % av kostnaderna för avhjälpande underhåll. som nu var glaskrossning den största kostnadsorsaken men 2009 är beloppet ännu högre, tkr mot 937 tkr Skillnaden mellan åren är kostnaden för fuktsanering. Branden på Trekantensskolan 2007 gör skillnad mot de övriga årens kostnader. Kostnaderna för glaskrossning ligger 2009 på samma nivå, ca 1,2 Mnkr, som åren innan trots uppsatta övervakningskameror. KRONOR SKADOR ÅR /10

6 2009 (kr) Vatten och fukt Brand Klotter Glas Inbrott Övrigt TOTALT KRONOR SKADOR GLAS ÅR URVAL AV SKOLOR (Tkr) (k) = övervakningskamera KALMARSKOLOR Östra Funkabo Västra Funkabo Novaskolan 75( k) 51 (k) 120 (k) 72 (k) 98 (k) Bergaviksskolan (k) 69 (k) 36 (k) 37(k) Vasaskolan Oxhagsskolan (k) 24(k) SMEDBYSKOLOR Barkestorpskolan 12(k) 9(k) 7(k) 50(k) 11(k) Tingbydalsskolan LINDSDALSSKOLOR Lindsdalsskolan 17(k) 11(k) 25(k) 42(k) 54(k) Sjöängsskolan (k) LJUNGBYHOLM Ljungbyholmsskolan /10

7 Planerat underhåll: Redovisade kostnader till planerat underhåll uppgår till 30 Mnkr vilket är på ungefär samma nivå som år Kostnader för det periodiska fastighetsunderhållet och brukarnas behov av lokalanpassningar redovisas här. Till övervägande del härrör kostnaderna, ca 10 Mnkr, till arbeten i skollokaler. Med vetskap om att kapitalkostnaderna pga sänkt investeringstakt inte skulle uppgå till det budgeterade beloppet har de arbeten i arbetsplanen för planerat underhåll som fått anstå i avvaktan på kommande års anslag kunnat genomföras till viss del detta år. Enligt arbetsplanen finns eftersatt underhåll att genomföra varför vårt mål är att öka anslagen till minst 35 Mnkr per år. Syftet med målet är att inte medverka till kapitalförstöring. Beställningsarbeten: här redovisas arbeten som görs på uppdrag från andra förvaltningar och inte ingår i hyresavtal, eller beställs av andra uppdragsgivare inom kommunkoncernen. Det största beställningsarbetet avser målningsarbeten på Dahmska villan ca 310 tkr. Redovisade intäkter i urval BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Intäkter i tkr Externa hyror/arrenden Interna hyror/arrenden Räntebidrag Hyresintäkter: Hyres-/arrendeintäkter redovisades till 100 % av budget dvs 240,4 Mnkr. Konsumentprisindexet, som används vid hyresregleringar föll ut med 4 % mot kalkylerat 2 % i budget Den höjda procentsatsen på indexet täckte bortfallet av intäkter från de investeringsprojekt som inte färdigställts för villkorsändring av hyresavtalet. Även förändringar i fastighetsbeståndet påverkar utfallet av intäkterna. Fastighets- och inköpskontorets hyror är marknadsanpassade och konkurrenskraftiga som framgår av nedanstående tabell. Förändringar kan bero på ändringar i fastighetsbeståndet. Vid hyressättning tillämpas självkostnadsprincipen vid intern uthyrning. Förändringarna mellan åren kan bero på ny-, och/eller tillbyggnad och/eller förändringar i fastighetsbeståndet genom köp eller försäljningar. Internhyror , hyra kr/m Skollokaler** Förskolor** Gymnasielokaler Omsorgslokaler ** Förvaltningslokaler * Fritidslokaler Arbetslokaler* * ca 70 % av avtalen med värme ** Värme och vatten ingår i hyran 7/10

8 Investeringsredovisning Tkr (netto) Verksamhet Bokslut Budget inkl TB Prognos bokslut Avvikelse bokslut Arbetslokaler Förvaltningslokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Bostäder Tillgänglighet till lokaler Energieffektiviseringar/Mätutr mm Diverse oförutsedda invest Oförutsedda investeringar (fördelningspost)) Fordon (räntabel investering) NÄMNDENS NETTO- INVESTERINGAR Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår i år till tkr inkl tilläggsbudget varav tkr avser investeringar i fastigheter. Av dessa medel är tkr (41 %) förbrukade. Med hänvisning till kommunens pågående arbete med Budget i balans har beslutade investeringar omprövats och skjutits upp under planperioden. Samtliga planerade projekt är inte ännu färdigutredda av nyttjaren avseende placering och dimensionering, varför någon slutgiltig beställning inte lämnats in. Somliga projekt avvaktar planändringar, detaljplaner och bygglov. Större projekt som fördröjts eller senarelagts i tidplanen är förskolorna i Fjölebro, Ljungbyholm, och förskolan Ögonstenen, ombyggnaden av korttidsboendet i Norrlidshemmet och delar av idrottspaketet ex vis idrottsanläggningen i Fjölebro, omklädningsrum på Spelefanten och den nu påbörjade byggnationen av träningshall för aktiviteter på is i Kv Nötskrikan. Anslagna medel för räntabla investeringar, fordon och maskiner, tkr i år, har användas främst till småbilsparken och överskridits totalt med ca 1,2 Mnkr. Framtiden Det kommer under 2010 vara ett år med stort fokus på att sätta den nya organisationen, Serviceförvaltningen. Självklart finns det en hel del frågetecken när vi starta i januari men vi har kommit en bra bit på väg. Då inte alla förvaltningar som ska in i serviceförvaltningen är certifierade så blir detta ett mål att nå inom rimlig tid. Beslut om chefer mm är klart och vi ser redan idag att det kommer att bli en hel del förändringar, en enhet kommer att ansvarar för kommunens grönytor samma sak när det gäller lekplatser. Men vi kommer ändå att göra förändringar i etapper så att alla anställda få möjlighet att vara med på tåget. Här måste vi jobba mycket med bra kommunikation. 8/10

9 Vi kommer från den 1 januari att ha en gemensam felanmälan på serviceförvaltningen, vilket kommer att underlätta samt binda ihop våra olika förvaltningar så att vi blir sammansvetsade. En stor förändring för många är den mängd personer som jobbar hos oss på arbetsmarknadspolitiska åtgärder här gäller det att både tv anställda och icke tv får en bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar. Det kan ligga en osäkerhet i att bygga upp en verksamhet på icke anställd personal. Vi tror också att vi kommer att bli påverkade av det antal ökade detaljplaner som ska tas fram och som i nästa steg kan påverka vår förvaltning. På grund av förändringar inom grundskolan, gymnasieskolan och omsorgsverksamheten pågår ett ständigt arbete att planera, förändra och utöka användningssättet för aktuella lokaler. Detta ger vissa hyresförluster under en övergångsperiod. Ökade driftskostnader och tillkommande myndighetskrav ställt mot begränsade hyreshöjningar minskar förvaltningens resurser till att utföra planerat underhåll enligt lokalnyttjarnas önskemål. Arbetsplanen för planerat underhåll är ständigt föremål för revideringar och omprioriteringar alltefter det att ändrade behov framkommer under budgetåret. Under 2010 finns budgeterat 27,7 Mkr men behovet ligger enligt underhållsplanen de närmaste åren på ca 40 Mnk till större som mindre arbeten. Målsättning är att återställa omslutningen för planerat fastighetsunderhåll till den kostnadsnivå som är behövlig för att säkerställa en god arbetsmiljö för lokalnyttjarna och att mota en hotande kapitalförstöring. Omslutningen bör ligga på ca tkr per år. Myndighetskravet att genomföra energideklarationer på våra fastigheter har påbörjats 2008 och pågår med hjälp av både interna och externa resurser. Intentionen är att med än större engagemang vidta åtgärder mot kostnadspådrivande faktorer. Energideklarationerna kommer att resultera i förslag på energibesparande åtgärder i ett antal fastigheter. Finansieringen av en löpande åtgärdsplan för räntabla investeringar är budgeterad med ett schablonbelopp med tkr per år under innevarande planeringsperiod. Med hänvisning till kommunens pågående arbete med budget i balans och stimulanspaketet för investeringar kan beslutade investeringar omprövas och förskjutas under planperioden. Samtliga planerade projekt är inte ännu färdigutredda av nyttjaren avseende placering och dimensionering varför någon beställning inte lämnats in och somliga avvaktar planändringar, detaljplaner och bygglov. Större projekt som senarelagts i tidplanen är förskolorna i Lindsdal, Ljungbyholm, Djurängen och förskolan Ögonstenen, ombyggnaden av korttidsboendet i Norrlidshemmet och delar av idrottspaketet ex vis konstgräsplan i Ljungbyholm, sporthall och allaktivitetshus (fd Folkets Hus) i Rockneby, Arenahallen och den nu påbörjade byggnationen av träningshall för aktiviteter på is i Kv Nötskrikan. 9/10

10 Inventeringen av samtliga lokaler har blivit gjord och åtgärdsplan upprättats till det handikappolitiska programmet. För att arbeta med de enkelt avhjälpta hindren har nu verkställandet av delar av åtgärderna framskridit långt men fortgår även under 2010 med hjälp av en extra resurs för ändamålet. Åtgärder som kommer att utföras berör dörröppnare på skolor och förskolor, hörselslingor, och utrymningssäkerhet. Medel finns upptaget i budget. Under 2010 är följande större upphandlingar planerade: - Asfalt - Papper, plast, kemprodukter (Kalmar län) - Tvätttjänster - Läromedel ( även samverkanskommunerna ) - Livsmedel, delar av (även samverkanskommunerna ) - Kontors- och skolmaterial - Omsorgsboende - Ståthållaren - Elenergi ( slutföra 2009 års upphandling ) Kommunen har en målsättning att ekologiska livsmedel ska utgöra 25% av den totala senast Under 2009 har vi nått en nivå om ca 14%. Nivån är klart under vår målsättning och är beroende av utbudet på ekologiska produkter i marknaden. Det som främst saknas är produkter framtagen från griskött. Annette Andersson Förvaltningschef Sten Niemi Förvaltningsekonom 10/10

ÅRSRAPPORT 2008 FÖR FASTIGHETS OCH INKÖPSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 FÖR FASTIGHETS OCH INKÖPSKONTORET Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under september månad genomfördes en extern revision på både kvalitets- och miljöverksamhetssystemen. Utfallet av revisionen blev mycket bra med endast fem

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Servicenämnden. Behandling av mötesärende 1(7) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15. Plats Magistern.

Servicenämnden. Behandling av mötesärende 1(7) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15. Plats Magistern. 1(7) Servicenämnden Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Bilagor till ärendena ligger sist i handlingarna. Behandling av mötesärende 1 Val av protokollsjusterare

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 5 1.5 Utmaningar

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer