ÅRSRAPPORT 2009 FÖR FASTIGHETS- OCH INKÖPSKONTORET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FÖR FASTIGHETS- OCH INKÖPSKONTORET"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Fastighetsförvaltningen, städ-, transport- och verkstadsservicen skall vara ekonomiskt självbärande enligt kommunens riktlinjer. Verksamheterna på inköpsavdelningen/säkerhet och försäkring och centralförrådet får kommunbidrag. Dessutom delfinansieras inköpsavdelningens verksamhet med ersättningar från externa kommuner för upphandlingssamarbetet. Enligt vår kvalitetspolicy ska vi: tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, och städtjänster till rätt kvalitet och konkurrenskraftiga priser enligt kundens önskemål. Enligt vår miljöpolicy ska vi: med allas insats målmedvetet arbeta förebyggande och långsiktigt för att skapa en livsmiljö byggd på miljö- och resurshushållning. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under juni månad genomfördes en extern revision av både kvalitets- och miljöledningssystemet. Utfallet av revisionen blev mycket bra med endast fem mindre avvikelser och tre noteringar. Att notera från revisionsrapporten: Revisionsledarens bedömning utifrån den senaste 3 års perioden är att företagets prestanda har höjts. På kvalitetssidan kan nämnas följande: - Optimering av processen reparation och underhåll av fordon. - centralförrådet har startat en webb-butik, vilket leder till en effektivisering. För närvarande sker ca 25 % av beställningarna via web-butken. - täthetsprovning genomförs på fastigheter Inom miljö kan nämnas: - av totalt m2 lokalyta (exkl sporthallarna) har enbart ca m2 uppvärmning med olja, vilket innebär att resten av lokalytorna värms med hjälp av förnybar energikälla. - ekologisk upphandling, f n ca 25 % ekologiska livsmedel i kostverksamheten. - koldioxidutsläppen har minskat genom att antalet etanolbilar ökat. F n drivs ca 36 % av bilarna på etanol. - ramavtal för vitvaror, som inte ingår i byggnader, i syfte att minska energiförbrukningen. - sponsring av Miljöpärmen som är skolbarnens miljöutbildning i Kalmar kommun. - energibesiktning två år efter nybyggnation. EU s direktiv på energideklaration av fastigheter har påbörjats Energieffektivisering och driftoptimering gällande energiförbrukningen i fastighetsbeståendet är en prioriterad uppgift. Kravet på energideklarationer för byggnader över kvm innebär att ca 80 byggnader ska deklareras under 2008 och början av Målet har inte uppfyllts under 2009 och ca en tredjedel kvarstår att deklarera. Så fort den f n vakanta tjänst som handlägger dessa ärenden blir återtillsatt under 2010 kommer det fortsatta arbetet ge nya förslag till energieffektiviseringar. Anslag till åtgärder finns budgeterat med 5 mnkr per år i investeringsbudgeten. Fjärrvärmepriset är enl överenskommelse med leverantören satt till ett takpris för 2009 med 5 % s ökning och för med 3 % vart år. Takpriset innebär att om prisutvecklingen skulle bli lägre gäller den lägre nivån. 1/10

2 Under 2009 gjordes en ny upphandling av el-avtalet för kommunen och de delägda bolagen vilket överklagades varför ny upphandling genomförs under Nuvarande leverantörs, Öresundskraft, avtal löper ut december Kravet enligt lag att inventera och dokumentera trycksatta kärl är avslutat. Inköpsavdelningen har startat ett samarbete med Kalmarhem AB avseende upphandlingar inom bygg, måleri, låssystem mm för att få mer fördelaktiga priser. Samarbetet pågår. För att förbättra möjligheterna för kommunala medarbetare att nå information om träffade ramavtal var avsikten att ett nytt avtalssystem skulle införas under våren Projektet är försenat men startar i februari I syfte att förenkla direktupphandlingsprocessen genomförs en genomgripande översyn av den delen i verksamhetsledningssystemet. Vid den nya upphandlingen av kommunens samtliga försäkringar inför 2009 reducerades försäkringskostnaderna med ca 500 tkr årligen. På grund av förändringar inom grundskolan, gymnasieskolan och omsorgsverksamheten pågår ett ständigt arbete att planera, förändra och utöka användningssättet för aktuella lokaler. Lokalresursplanering samt inventering av möjliga fastighetsförsäljningar bör ägnas större uppmärksamhet för att undvika och eliminera framtida större hyresförluster. Exakt när i tiden försäljningar blir effektuerade är inte fastställt. En låg vakansgrad i fastighetsbeståndet har hittills förekommit. Utbyggnadstakten inom förskola mm ställer krav på alternativa lösningar. I samverkan med barnoch ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret pågår studier kring flexibla förskolor vilka kan ge vinster på sikt i lokalplanering, projektering, konsultkostnader, flexibilitet samt byggkostnader. För att maximera effektiviseringen bör förskolebyggnaderna helst stå i anslutning till befintliga skoltomter för att samnyttja kök och att förskolelokaler ska kunna användas för skolverksamhet. Sk passiva hus som alternativ till traditionellt uppvärmda lokaler har utretts liksom användandet av paviljonger för kommunens SOL verksamhet. Förskolan Kalmarmodellen har tillämpas vid byggnationerna av Vimpeltorpets-, och Fjölebro förskolor samt att förprojektering av denna modell pågår för Ljungbyholms-, Rinkabyholms- och Norrlidensförskolor. Resultatredovisning och analys Driftbudget Driftbudgetens resultat ska för året enligt beslut visa tkr i överskott (avkastningskrav). Årets resultat blev tkr. Det redovisade nettoöverskott på tkr föreslås bli avsatt till resultatutjämningsfonden för drift av fastigheter. Efter resultatöverföringen uppgår driftfonden för fastigheter till 5,1 Mnkr, skaderegleringsfonden till 2, 9 Mnkr och driftfonden för fordon och maskiner uppgår till 359 tkr. Dessutom finns 1,8 Mnkr för maskiner och fordon i en egen investeringsfond för transportverksamhet. 2/10

3 Samtliga serviceverksamhet har hållit sin budget. Ökad arbetsnärvaro och ökat antal serviceuppdrag ger fler debiterbara produktionstimmar. Även ökad efterfrågan av support i upphandlingar hos inköpsavdelningen ger ett överskott. Den gemensamma administrationen redovisar ett underskott för att intäktsräntan på resultatutjämningsfonden blev låg. Överskottet från serviceverksamheterna blev 2,6 Mnkr. Det milda och snöfattiga vintervädret under året har medfört lägre el- och fjärrvärmekostnader förutom att den yttre fastighetsskötseln varit på en mycket låg aktivitetsnivå och inga köldskador behövt åtgärdas. Dessutom har de energisparåtgärder som vidtagits gjort viss verkan avseende energiförbrukningen. Förändringarna av priserna för förbrukningskostnaderna blev ungefär vad som kalkylerats med. Ambitionsnivån enl investeringsbudgeten för fastighets- o inköpskontoret har under de senaste tre åren legat betydligt högre än vad som blev fallet för 2009 efter Budget i balans projektet. Budgeten för kapitalkostnader har lagts efter tänkt investeringstakt. Men eftersom utfallet legat på ca 40 % har det resulterat i lägre kapitalkostnader. För 2009 blev kapitalkostnaderna 5,6 Mnkr lägre än budget. Även övriga driftbudgetposter, kostnader som intäkter, påverkas av detta. Hyresintäkterna hade resulterat i ett underskott om inte utfallet av konsumentprisindexet blivit 4 % mot budgeterat 2 %. Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall % Administration och serviceverksamhet Redovisade årskostnader (inkl beställningsarbeten) för olika serviceverksamheter med årets resultat inom parentes: gemensam administration dvs. förv.ledn, ekonomiavd, förvaltarna och byggnadsavdelningen tkr ( -174 tkr inkl beställningsarbeten + 16 tkr). särskilda verksamheter dvs. transportcentralen tkr (+576 tkr), verkstaden tkr (+499 tkr), Drift o Service tkr ( tkr, varav beställningsarbeten +19 tkr), städ tkr (+156 tkr). särskilda verksamheter, skattefinansierat dvs. inköpsavd/kommunskyddet tkr (+631 tkr), centralförråd tkr (+233 tkr). Redovisat överskott för de olika serviceverksamheterna beror förutom av justerade priser på ökat antal beställda uppdrag och efterfrågan på administrativ konsultation. Dessutom har arbetsnärvaron ökat varför antalet debiterbara produktionstimmar ökat. Målet för sjukfrånvaron var en sänkning till 7,9 % av arbetad tid och resultatet blev 7,2 %. Det var en förbättring jämfört med 2008 då sjukfrånvaron var just över åtta procent. 3/10

4 Verksamhetsmått/Nyckeltal BUDGET DECEMBER BUDGET DECEMBER Kostnad kr/m2 lokaler Drift 184:25 165:65 185:70 182:50 Avhjälpande underhåll (inkl skador) 43:30 53:75 48:25 63:25 Planerat underhåll 67:55 95:15 75: Fotnot: endast verksamheter för lokaler som ägs av kommunen berörs, alltså exkl. bostäder, förhyrda lokaler och markreservsfastigheter. Driftredovisning Tkr (netto) Verksamhet Bokslut Budget inkl TB Prognos bokslut Avvikelse bokslut Gemensam administration: förv.ledn,ek.avd,förvaltare,byggnadsavd Särskilda verksamheter: transportavd,verkstad,drift o Service,städavd Särskilda verksamheter(skattefinansierat): inköpsavd, centralförråd Säkerhet och försäkring Fastighetsförvaltning: arbetslokaler markförsörjning bostäder NÄMNDENS NETTOKOSTNAD Budgeten för fastighets- o inköpskontoret kan svårligen periodiseras över löpande redovisningsår eftersom vår huvudverksamhet, fastighetsförvaltning, är beroende av så många olika aspekter. Kapitalkostnaderna, som utgör omkring hälften av kostnaderna för fastighetsförvaltningen, är beroende av investeringstakten och när entreprenörerna utfärdar fakturorna. Andra driftkostnader är säsongsbetonade och beroende av vädret medan kostnaderna för planerat underhåll inte alls är periodiserade över året. Många gånger styr lokalnyttjaren när byggarbeten kan utföras vilket ofta blir då verksamheten är stängd eller på låg nivå. BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Kostnader i tkr Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitalkostnader Beställningsarbeten /10

5 Driftkostnader: Förbrukningskostnaderna blev detta år 93 % av anslaget ( tkr) med anledning av det varma vädret under året. Enligt SMHI blev graddagsavvikelsen 8 % jämfört med ett statistiskt normalår, alltså var 2009 varmare än normalt. Energisparåtgärder och konverteringar till förnyelsebar energi har vidtagits på olika fastigheter under 2008, som fönsterbyten, ombyggnad av styr- och reglersystem, bergvärmeanläggning, installation av biobränslepanna, flera installationer av värmepumpar. På Södermöreskolan enskilt har värmeisolering utförts, ny ventilation samt styr- och reglerutrustning installerats under Anläggningar där vi satt in värmepumpar under 2009 är, Ljungnäsvillan, förskolan Skogrået, skolan på Vävstolen Förlösavägen, Påryds förskola, Halltorpsskolan ( Skogsskolan och Flythska- huset ), Rockneby och Voxtorps brandstationer. Påryds brandstation är fjärrvärmeansluten. De energibesparande åtgärder som gjorts börjar också ge effekt i energiförbrukningen. Under 2009 har vi minskat energiförbrukningen (Graddagskorrigerat) i skolor med c:a -3%, i förskolor c:a -10% och i servicehem ca: -6%. Fastighetsavgiften och fastighetsskatten blev sammanlagt ca 400 tkr högre än budgeterat 1,1 Mnkr pga höjda taxeringsvärden på mark. Egendomsförsäkringen kommer att minska mot budget med ca 285 tkr i huvudsak efter ny upphandling av kommunens försäkringar. Kapitalkostnader: Årets kapitalkostnader redovisar ett överskott med 5,6 Mnkr mot budgeterat 117 Mnkr. Överskottet är en effekt av att investeringstakten sänkts enligt ambitionen efter handläggningen i Budget i Balans projektet. Avhjälpande underhåll: Kostnaderna för skadegörelse ligger högt, tkr vilket är 12 % av kostnaderna för avhjälpande underhåll. År 2008 var kostnaden för skador tkr viket var 14 % av kostnaderna för avhjälpande underhåll. som nu var glaskrossning den största kostnadsorsaken men 2009 är beloppet ännu högre, tkr mot 937 tkr Skillnaden mellan åren är kostnaden för fuktsanering. Branden på Trekantensskolan 2007 gör skillnad mot de övriga årens kostnader. Kostnaderna för glaskrossning ligger 2009 på samma nivå, ca 1,2 Mnkr, som åren innan trots uppsatta övervakningskameror. KRONOR SKADOR ÅR /10

6 2009 (kr) Vatten och fukt Brand Klotter Glas Inbrott Övrigt TOTALT KRONOR SKADOR GLAS ÅR URVAL AV SKOLOR (Tkr) (k) = övervakningskamera KALMARSKOLOR Östra Funkabo Västra Funkabo Novaskolan 75( k) 51 (k) 120 (k) 72 (k) 98 (k) Bergaviksskolan (k) 69 (k) 36 (k) 37(k) Vasaskolan Oxhagsskolan (k) 24(k) SMEDBYSKOLOR Barkestorpskolan 12(k) 9(k) 7(k) 50(k) 11(k) Tingbydalsskolan LINDSDALSSKOLOR Lindsdalsskolan 17(k) 11(k) 25(k) 42(k) 54(k) Sjöängsskolan (k) LJUNGBYHOLM Ljungbyholmsskolan /10

7 Planerat underhåll: Redovisade kostnader till planerat underhåll uppgår till 30 Mnkr vilket är på ungefär samma nivå som år Kostnader för det periodiska fastighetsunderhållet och brukarnas behov av lokalanpassningar redovisas här. Till övervägande del härrör kostnaderna, ca 10 Mnkr, till arbeten i skollokaler. Med vetskap om att kapitalkostnaderna pga sänkt investeringstakt inte skulle uppgå till det budgeterade beloppet har de arbeten i arbetsplanen för planerat underhåll som fått anstå i avvaktan på kommande års anslag kunnat genomföras till viss del detta år. Enligt arbetsplanen finns eftersatt underhåll att genomföra varför vårt mål är att öka anslagen till minst 35 Mnkr per år. Syftet med målet är att inte medverka till kapitalförstöring. Beställningsarbeten: här redovisas arbeten som görs på uppdrag från andra förvaltningar och inte ingår i hyresavtal, eller beställs av andra uppdragsgivare inom kommunkoncernen. Det största beställningsarbetet avser målningsarbeten på Dahmska villan ca 310 tkr. Redovisade intäkter i urval BUDGET BOKSLUT % BUDGET BOKSLUT % Intäkter i tkr Externa hyror/arrenden Interna hyror/arrenden Räntebidrag Hyresintäkter: Hyres-/arrendeintäkter redovisades till 100 % av budget dvs 240,4 Mnkr. Konsumentprisindexet, som används vid hyresregleringar föll ut med 4 % mot kalkylerat 2 % i budget Den höjda procentsatsen på indexet täckte bortfallet av intäkter från de investeringsprojekt som inte färdigställts för villkorsändring av hyresavtalet. Även förändringar i fastighetsbeståndet påverkar utfallet av intäkterna. Fastighets- och inköpskontorets hyror är marknadsanpassade och konkurrenskraftiga som framgår av nedanstående tabell. Förändringar kan bero på ändringar i fastighetsbeståndet. Vid hyressättning tillämpas självkostnadsprincipen vid intern uthyrning. Förändringarna mellan åren kan bero på ny-, och/eller tillbyggnad och/eller förändringar i fastighetsbeståndet genom köp eller försäljningar. Internhyror , hyra kr/m Skollokaler** Förskolor** Gymnasielokaler Omsorgslokaler ** Förvaltningslokaler * Fritidslokaler Arbetslokaler* * ca 70 % av avtalen med värme ** Värme och vatten ingår i hyran 7/10

8 Investeringsredovisning Tkr (netto) Verksamhet Bokslut Budget inkl TB Prognos bokslut Avvikelse bokslut Arbetslokaler Förvaltningslokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Bostäder Tillgänglighet till lokaler Energieffektiviseringar/Mätutr mm Diverse oförutsedda invest Oförutsedda investeringar (fördelningspost)) Fordon (räntabel investering) NÄMNDENS NETTO- INVESTERINGAR Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår i år till tkr inkl tilläggsbudget varav tkr avser investeringar i fastigheter. Av dessa medel är tkr (41 %) förbrukade. Med hänvisning till kommunens pågående arbete med Budget i balans har beslutade investeringar omprövats och skjutits upp under planperioden. Samtliga planerade projekt är inte ännu färdigutredda av nyttjaren avseende placering och dimensionering, varför någon slutgiltig beställning inte lämnats in. Somliga projekt avvaktar planändringar, detaljplaner och bygglov. Större projekt som fördröjts eller senarelagts i tidplanen är förskolorna i Fjölebro, Ljungbyholm, och förskolan Ögonstenen, ombyggnaden av korttidsboendet i Norrlidshemmet och delar av idrottspaketet ex vis idrottsanläggningen i Fjölebro, omklädningsrum på Spelefanten och den nu påbörjade byggnationen av träningshall för aktiviteter på is i Kv Nötskrikan. Anslagna medel för räntabla investeringar, fordon och maskiner, tkr i år, har användas främst till småbilsparken och överskridits totalt med ca 1,2 Mnkr. Framtiden Det kommer under 2010 vara ett år med stort fokus på att sätta den nya organisationen, Serviceförvaltningen. Självklart finns det en hel del frågetecken när vi starta i januari men vi har kommit en bra bit på väg. Då inte alla förvaltningar som ska in i serviceförvaltningen är certifierade så blir detta ett mål att nå inom rimlig tid. Beslut om chefer mm är klart och vi ser redan idag att det kommer att bli en hel del förändringar, en enhet kommer att ansvarar för kommunens grönytor samma sak när det gäller lekplatser. Men vi kommer ändå att göra förändringar i etapper så att alla anställda få möjlighet att vara med på tåget. Här måste vi jobba mycket med bra kommunikation. 8/10

9 Vi kommer från den 1 januari att ha en gemensam felanmälan på serviceförvaltningen, vilket kommer att underlätta samt binda ihop våra olika förvaltningar så att vi blir sammansvetsade. En stor förändring för många är den mängd personer som jobbar hos oss på arbetsmarknadspolitiska åtgärder här gäller det att både tv anställda och icke tv får en bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar. Det kan ligga en osäkerhet i att bygga upp en verksamhet på icke anställd personal. Vi tror också att vi kommer att bli påverkade av det antal ökade detaljplaner som ska tas fram och som i nästa steg kan påverka vår förvaltning. På grund av förändringar inom grundskolan, gymnasieskolan och omsorgsverksamheten pågår ett ständigt arbete att planera, förändra och utöka användningssättet för aktuella lokaler. Detta ger vissa hyresförluster under en övergångsperiod. Ökade driftskostnader och tillkommande myndighetskrav ställt mot begränsade hyreshöjningar minskar förvaltningens resurser till att utföra planerat underhåll enligt lokalnyttjarnas önskemål. Arbetsplanen för planerat underhåll är ständigt föremål för revideringar och omprioriteringar alltefter det att ändrade behov framkommer under budgetåret. Under 2010 finns budgeterat 27,7 Mkr men behovet ligger enligt underhållsplanen de närmaste åren på ca 40 Mnk till större som mindre arbeten. Målsättning är att återställa omslutningen för planerat fastighetsunderhåll till den kostnadsnivå som är behövlig för att säkerställa en god arbetsmiljö för lokalnyttjarna och att mota en hotande kapitalförstöring. Omslutningen bör ligga på ca tkr per år. Myndighetskravet att genomföra energideklarationer på våra fastigheter har påbörjats 2008 och pågår med hjälp av både interna och externa resurser. Intentionen är att med än större engagemang vidta åtgärder mot kostnadspådrivande faktorer. Energideklarationerna kommer att resultera i förslag på energibesparande åtgärder i ett antal fastigheter. Finansieringen av en löpande åtgärdsplan för räntabla investeringar är budgeterad med ett schablonbelopp med tkr per år under innevarande planeringsperiod. Med hänvisning till kommunens pågående arbete med budget i balans och stimulanspaketet för investeringar kan beslutade investeringar omprövas och förskjutas under planperioden. Samtliga planerade projekt är inte ännu färdigutredda av nyttjaren avseende placering och dimensionering varför någon beställning inte lämnats in och somliga avvaktar planändringar, detaljplaner och bygglov. Större projekt som senarelagts i tidplanen är förskolorna i Lindsdal, Ljungbyholm, Djurängen och förskolan Ögonstenen, ombyggnaden av korttidsboendet i Norrlidshemmet och delar av idrottspaketet ex vis konstgräsplan i Ljungbyholm, sporthall och allaktivitetshus (fd Folkets Hus) i Rockneby, Arenahallen och den nu påbörjade byggnationen av träningshall för aktiviteter på is i Kv Nötskrikan. 9/10

10 Inventeringen av samtliga lokaler har blivit gjord och åtgärdsplan upprättats till det handikappolitiska programmet. För att arbeta med de enkelt avhjälpta hindren har nu verkställandet av delar av åtgärderna framskridit långt men fortgår även under 2010 med hjälp av en extra resurs för ändamålet. Åtgärder som kommer att utföras berör dörröppnare på skolor och förskolor, hörselslingor, och utrymningssäkerhet. Medel finns upptaget i budget. Under 2010 är följande större upphandlingar planerade: - Asfalt - Papper, plast, kemprodukter (Kalmar län) - Tvätttjänster - Läromedel ( även samverkanskommunerna ) - Livsmedel, delar av (även samverkanskommunerna ) - Kontors- och skolmaterial - Omsorgsboende - Ståthållaren - Elenergi ( slutföra 2009 års upphandling ) Kommunen har en målsättning att ekologiska livsmedel ska utgöra 25% av den totala senast Under 2009 har vi nått en nivå om ca 14%. Nivån är klart under vår målsättning och är beroende av utbudet på ekologiska produkter i marknaden. Det som främst saknas är produkter framtagen från griskött. Annette Andersson Förvaltningschef Sten Niemi Förvaltningsekonom 10/10

ÅRSRAPPORT 2008 FÖR FASTIGHETS OCH INKÖPSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 FÖR FASTIGHETS OCH INKÖPSKONTORET Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under september månad genomfördes en extern revision på både kvalitets- och miljöverksamhetssystemen. Utfallet av revisionen blev mycket bra med endast fem

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Granskning av investeringsplanering

Granskning av investeringsplanering Revisionsrapport Granskning av investeringsplanering Halmstads kommun Rebecca Andersson Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Revisionsrapport 2010-12-07 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1. Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod... 3 2. Organisation...

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 5 november 2012 kl. 08.30-12.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 13.00 15.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga:

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 1 (12) Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning 3 1.1 Driftbudget totalt för nämnden 3 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer