Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter"

Transkript

1 REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter om lasrar Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett förslag till ändrade föreskrifter om lasrar, se bilaga 1. Förslaget innebär i korthet införande av krav på tillstånd för innehav av starka laserpekare (laserklass 3B & 4) på allmän plats. Bakgrund Statens strålskyddsinstitut upphörde den 30 juni Den 1 juli 2008 bildades istället Strålsäkerhetsmyndigheten, en ny myndighet med samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Den nya myndigheten tar över samtliga uppgifter och ansvar från Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut. Den tekniska utvecklingen och handel över Internet har medfört att starka laserpekare har blivit allt billigare och tillgängligare. Starka laserperkare har en uteffekt på mer än 5 mw i det synliga området och tillhör laserklass 3B eller 4. Vanliga laserpekare har en uteffekt på maximalt 1 mw och tillhör laserklass 2. 1 Att starka laserpekare också använts allt oftare och genererat skador har vid flera tillfällen nyligen synts på nyhetsplats i medierna. Laserstrålning kan orsaka brännskador på hud och öga. Brännskadorna är särskilt allvarliga och hastigt uppkomna när det gäller ögat eftersom den optiska strålningen fokuseras av ögats egen lins på näthinnan. Den fokuseringen är extra allvarlig när den sker på gula fläcken som svarar för ögats detaljseende och kan exempelvis orsaka bestående svårigheter att läsa. Det räcker med en ögonblicklig exponering för en tillräckligt stark laser för att orsaka en ärrbildning på näthinnan. Brännskadan kan i mildare fall utgöra en övergående rodnad. Andra ickepermanenta skador som vanligtvis uppstår vid exponering för laserstrålning är kraftigt bländning som medför kortvarigt nedsatt syn, vilket är allvarligt t.ex. vid framförandet av ett fordon. Den allvarligaste skadan som kan tänkas uppstå är permanent blindhet. Det är idag förenat med krav på tillstånd för att få använda starka lasrar (laserklasser 3B & 4) på ett sådan sätt att allmänheten kan exponeras. Strålsäkerhetsmyndigheten är mycket restriktiv att ge ut sådana tillstånd. Konsekvenser 1. Beskrivning av problemet och vad Strålsäkerhetsmyndigheten vill uppnå Problembeskrivning Det har förekommit att poliser i sin myndighetsutövning har blivit belysta i ögonen av laserstrålning från starka laserpekare av laserklass 3B och 4. Bestrålning av ett oskyddat öga med 1 Laserpekare finns också i effektområdet 1-5 mw (laserklass 3R). De kan åstadkomma övergående bländningseffekter. Strålsäkerhetsmyndigheten Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm Telefon: Fax: Besöksadress: Solna strandväg 96 Webbadress: E-post: Plusgiro: Organisationsnummer:

2 2 (5) sådana laserpekare ger upphov till ögonskador innan man hinner blinka, även på mycket långt avstånd. Det finns även exempel på att piloter och fotbollsspelare har blivit hindrade i sin verksamhetsutövning genom att de fått laserstrålning på sig. Det är troligt att problemet också inkluderar bestrålning av allmänheten, även om det inte är lika framträdande på nyhetsplats. Syftet med förslaget till nya föreskrifter Det är Strålsäkerhetsmyndighetens intention att minska tillgängligheten av starka laserpekare och därmed indirekt minska den illvilliga eller icke auktoriserade användningen. Då fås en ökad strålsäkerhet genom att risken för ögonskador på grund av bestrålning av starka laserpekare minimeras. Önskade och förväntade förändringar Genom att föreskriva tillståndkrav för innehav ökar möjligheterna att ta starka laserpekare i beslag. Det är myndighetens förhoppning att även försäljningen minskar på grund av en förväntad minskad efterfrågan. När tillgängligheten och användandet av starka laserpekare minskar så förbättras strålskyddet för allmänhet och yrkesverksamma. Förslaget till nya föreskrifter I förslaget till ny 6 införs krav på tillstånd för att inneha laserpekare av laserklass 3B eller 4 på allmän plats, det vill säga lasrar som har en uteffekt på mer än 5 mw i det synliga området. Tillståndskravet gäller dock inte för näringsidkare som utan att vara användare transporterar eller på annat sätt innehar lasrar. Till följd av denna nya 6 behöver även följande paragrafer ändras. I förslaget till ny 2 införs en definition av laserpekare. Den är avsiktligt formulerad så att de flesta tänkbara former av laserpekare ska inrymmas i definitionen. Det är dock inte avsett att försvåra förflyttning av lasrar som inte är avsedda att fungera som laserpekare, även om de tekniskt sett kan inrymmas i definitionen. I förslaget till ny 7 kompletteras uppgifterna som krävs in vid en tillståndsansökan för innehav av laserpekare. Tabell över de viktigaste föreslagna ändringarna i laserföreskriften. Ändringar är skrivna med fet stil. 2 (nytt stycke) laserpekare: bärbar laser, batteridriven eller med annan egen strömförsörjning, avsedd att hållas i handen och riktas mot något på avstånd. 6 (ny lydelse) Tillstånd krävs för 1. användning av en laser i laserklass 3B eller 4, om användningen avser underhållning, konst eller reklam eller om den i övrigt kan ge en exponering som överstiger MTE på allmän plats eller i luftrummet. 2. innehav av laserpekare i laserklass 3B eller 4 på allmän plats. Kravet på tillstånd för innehav enligt p 2 gäller inte för näringsidkare som utan att vara användare transporterar eller på annat sätt innehar lasrar. 7 (ny lydelse) Ansökan om tillstånd ska ställas till Strålsäkerhetsmyndigheten och innehålla uppgift om 1. den avsedda verksamheten eller syftet med innehavet, 2. tid och plats för verksamheten eller innehavet, 3. uppgift om lasertyp och dess stråldata,

3 3 (5) Ikraftträdande 4. namn, adress, telefonnummer och registreringsnummer och 5. namn på en person som utses att vara kontaktperson med Strålsäkerhetsmyndigheten. Om ansökan avser användningen för underhållning, konst eller reklam ska den dessutom innehålla en skiss över lokalen som visar strålfältet i förhållande till åskådare. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 då Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:4) om lasrar ska upphöra att gälla. Även några redaktionella ändringar föreslås. Övergripande införs namnet Strålsäkerhetsmyndigheten i stället för Statens Strålskyddsinstitut. Även ordet skall ersätts av ska. I förslag till ny 6 stryks hänvisningen enligt 21 strålskyddslagen (1988:220). I förslag till ny 6 ändras klass till laserklass. I förslag till ny 7 ändras kontaktman till kontaktperson. I förslag till nytt stycke Ikraftträdande föreslås att ikraftträdandet sker i början av nästa år, samt att de nuvarande föreskrifterna upphör att gälla. Tillståndsvillkor Avsikten är att i samband med tillståndsgivningen för innehav av starka laserpekare ange som villkor att tillståndet ska medföras och kunna uppvisas vid innehav på allmän plats. 2. Beskrivning av alternativa lösningar Idag krävs det tillstånd för att få använda starka lasrar, inklusive laserpekare, på allmän plats. En alternativ lösning kan alltså vara att behålla föreskriften som den är. Resultatet blir att strålskyddet för allmänhet och yrkesverksamma förblir otillfredsställande enligt tidigare beskrivning av nuläget. Det finns också en möjlighet att införa krav på tillstånd vid försäljning av starka laserpekare. En restriktiv tillståndsgivning skulle då minska försäljningen lokalt i Sverige. En sådan möjlighet avhjälper emellertid inte de problem som uppstår med direktimport, vilket anses vara den dominerande kanalen för starka laserpekare in i Sverige idag. Ett ytterligare alternativ kunde vara att införa en 18-årsgräns för inköp av starka laserpekare. En sådan antas minska försäljningen och tillgängligheten av laserpekare, men bedöms inte bidra i någon större utsträckning till att hindra illvillig och icke auktoriserad användning av dem. 3. Uppgifter om vilka som är berörda av regleringen Alla som innehar eller har för avsikt att inneha starka laserpekare berörs. Uppskattningsvis är det främst enskilda individer i allmänheten som innehar eller kan ha planer på att införskaffa starka laserpekare. Det är myndighetens uppfattning att det knappast finns någon berättigad användning av starka laserpekare. Det finns inte heller någon som har tillstånd från myndigheten att använda starka laserpekare.

4 4 (5) 4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför samt en jämförelse av konsekvenserna för de andra regleringsalternativen Beskrivning i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Marknaden för starka laserpekare kommer att minska i Sverige. Företag som har starka laserpekare i sin produktportfölj kommer därmed att påverkas negativt med avseende på omsättning och eventuellt lager som minskar i värde. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Företag eller personer som anser sig ha behov av att inneha starka laserpekare på allmän plats kommer att behöva skicka en tillståndsansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten. En direkt kostnad är associerad med tillståndsinnehavet och ska betalas per tillstånd och år. Kostnaden är för närvarande inte bestämd, men kommer att anges i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (2008:463). Nuvarande och likvärdiga tillstånd kostar mellan kronor per år. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Inga andra kostnader. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Inga andra avseenden. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Ingen särskild hänsyn behövs. 5. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Det är Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning att ändringen av laserföreskrifterna överensstämmer med Sveriges EU-anslutning och att det inte kopplas till något specifikt EGdirektiv. 6. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet och om det finns behov av särskilda informationsinsatser Ikraftträdande Det föreslås att ikraftträdandet sker den 1 januari Informationsinsatser Eftersom det rör sig om införandet av krav på tillstånd, så är det samtidigt viktigt att informera allmänheten där det främsta innehavet är och användningen sker. För att detta ska kunna infrias krävs att myndigheten är mycket tydlig i sin kommunikation.

5 5 (5) Ytterligare effekter Inga ytterligare effekter av betydelse för företagen förutses. Uppföljning och metodutveckling Under 2010 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att följa upp om de grundläggande förutsättningarna för regleringen har ändrats, om regleringen ska omprövas och vid behov kommer en ny konsekvensutredning att genomföras. Kontaktperson på Strålsäkerhetsmyndigheten är Martin Lindgren, tel. nr. vxl , direkt tel. nr , e-post adress: Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter samt på konsekvensutredningen. Ert skriftliga svar ska vara Strålsäkerhetsmyndigheten tillhanda senast onsdagen den 19 november Ni kan skicka Era svar via e-post till För Strålsäkerhetsmyndigheten Lynn Hubbard t.f. avdelningschef Martin Lindgren utredare Bilagor 1. Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om tillägg till föreskrifter om lasrar. 2. Nuvarande föreskrifter SSI FS 2005:4.

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541 Ert dgluri' Rättavdelningen Mocika Haraldsson ANKOM 2011 -Ol~- 1 r Handikapp förbunden Box 1386 172 27 Sundbyberg Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer