Översynsprojektet PM Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten"

Transkript

1 PM Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten Översynsprojektet Under höstterminen 2009 har ett antal förvaltningsenheter arbetat med olika delprojekt inom översynsprojektet. Förvaltningsenheterna har arbetat utifrån direktiv fastställda av förvaltningschefen och redovisar nu sina förslag i form av rapporter. Observera att förvaltningschefen ännu inte har tagit ställning till de olika förslagen. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Bloms hus Telefax: E-post: 1

2 Innehållsförteckning Fakturahantering s. 3-7 Upphandling s. 8 Direktrapportering inom studieadministration s Antagning s Schemaläggning s Information och stöd s Planarbete s Gemensam administration s Webbredaktörsarbete s

3 1(5) Anderz Petersson Bitr ekonomichef Rapport Inger Löfroth Ekonomichef Ekonomiavdelningen Avrapportering Översynsprojektet delprojekt fakturahantering Bakgrund Förvaltningschefen har i beslut uppdragit åt ekonomichefen att genomföra en analys av fakturahanteringsprocessen. Analysen ska klargöra varför arbetet är tidskrävande, belysa kvalitetsfrågor, dokumentera styrning och kontroll kring processen samt föreslå åtgärder för att nedbringa hanteringstiden. Uppdraget ska avrapporteras Fakturaportalen Fakturaportalen (FP), egentligen Raindanceportalen, är det verktyg som ekonomisystemet Raindance tillhandahåller för administrationen av universitetets leverantörsfakturor. Fakturorna och övriga underlag skannas av ett externt företag och levereras per fil till universitetet på vardagar. Bokföringsordrar hanteras också de i Fakturaportalen men som en helt intern rutin. Framledes kommer E-fakturor att ersätta skannade fakturor åtminstone från universitetets större leverantörer. FP har varit i drift sedan 2004 då institutionernas anslutning var frivillig och det var först under 2006, efter beslut av dåvarande Förvaltningschefen, som samtliga institutioner började hantera sina leverantörsfakturor i FP. Antalet utbetalningar från ekonomisystemet Raindance är per år nära Det stora flertalet av dessa utgörs av leverantörsfakturor eller kostnadsersättningar för utlägg. Slutligen är en del utbetalningar till privatpersoner lönerelaterade, men kan av olika anledningar inte hanteras i lönesystemet. Då leverantörsfakturor är absolut dominerande i hanteringen i Fakturaportalen kommer denna rapport i huvudsak koncentrera sig på detta område. Fakturaportalens dagliga flöde Universitetets leverantörsfakturor skannas av Aditro AB som levererar fakturorna via fil varje vardag. Därefter ansvarar Ekonomiavdelningen för att filerna blir inlästa i ekonomisystemet Raindance. Därutöver, sedan ska alla fakturor mellan myndigheter vara i elektronisk form. Dessa läses också in dagligen men via en egen process. Antal elektroniska fakturor förväntas också öka då universitetet med start HT2009 inbjuder privata leverantörer att skicka elektroniska fakturor med den påföljden att pappersfakturorna minskar. 3

4 2(5) Nedan visas ett flödesschema över en leverantörsfakturas hantering innan den i elektroniskt format anländer till universitetet. Rejectpost är material som ej får skannas 1. FAKTURA Scanningscentral från leverantör INSTITUTION Utländska. fakturor + utlägg+ fakturor med fel adress Aditro AB Rejectpost till SU ekoavd ca 2ggr per vecka Tolkning Skanning Postöppning, preparering Original arkiveras av Aditro av faktura Textfil och bild till SU av faktura Filinläsning E-faktura Skannade fakturor & E- fakturor till adm. inkorg på institutionen. Med internpost till institutionen. Effekter på bokföringen och administrationen Effekter av införandet av fakturahanteringen i FP kan beskrivas via ett antal punkter som sammanfattar rutinerna före och efter FP:s införande. Före Universitetets leverantörsskulder är beroende av enskilda institutioners inmatning i ekonomisystemet. Efter Universitetets leverantörsskulder är korrekta och uppdateras dagligen via filinläsning. 1 Till exempel fakturor som saknar orgnr, facknummer eller har nollbelopp, ordererkännanden, påminnelser, inkasson eller varor av olika slag som har skickats till fakturaadressen. 4

5 3(5) Före Momsen konteras av institutionen. Efter Momsen är i normalfallet redan konterad vid filinläsning direkt från fakturan. Ingen kontering behöver därför göras manuellt av ekonomihandläggaren. Före Ekonomiavdelningen behövde hjälp av institutionen för att kunna se en faktura via t.ex. fax eller kopia med internpost. Institutionen måste söka fakturor i pärmar eller i arkivet. Efter Ekonomiavdelningen kan titta på alla fakturabilder i ekonomisystemet för att t.ex. göra korrekta periodiseringar eller besvara frågor från leverantörer utan att vara beroende av institutionen. Institutionen kan se alla fakturor utan att behöva leta i arkivet. Före: Fakturor försvann i den interna hanteringen på institutionen Efter: Fakturorna alltid nåbara i FP och kan med lätthet flyttas från en användare till en annan vid t.ex. sjukdom eller om institutionen är geografiskt spridd. Institutionernas fakturahantering Under perioden intervjuades sju institutioner, med sammanlagt tolv ekonomiansvariga. Deltagande institutioner var NEK, Juridicum, Zoologi, SUB, Fysikum, FOOSkemi och Orientaliska språk. Utöver att besvara ett antal frågor fick alla berätta om de moment som en leverantörsfaktura orsakar i arbete. En sammanställning av såväl frågor som flöden finns i utredningsmaterialet hos Ekonomiavdelningen. Iakttagelser från institutionerna. De institutioner som vi talat med har alla,var och en på sitt sätt, tagit fram ett arbetssätt som de uppfattar som rationellt. Man kan även se en hel del likheter i det som uppfattas som problematiskt. Ekonomiavdelningen förespråkar att institutionen kontinuerligt ser över sina rutiner och sitt arbetssätt. Det är lätt hänt att man fortsätter att tillämpa rutiner som från början var rationella men som efter några år inte är den bästa lösningen. Även i samband med att ny ekonomipersonal anställs förtjänar rutinerna en översyn då det kan vara så att man blivit hemmablind och man kan behöva utmana så har vi alltid gjort tanken. Det. finns det ett antal moment som är tidskrävande. Vi tror man kan komma till rätta med genom en sådan översyn. Vi tar upp dem nedan. Tidskrävande med många beställare som är inlagda som attestanter. Svårigheter att identifiera beställare till fakturerade varor/tjänster Utanordningsberättigade saknar back-up. Brist på back-up för fakturaportalansvarig. Fakturor från svenska leverantörer kommer till institutionen Utländska fakturor är mer arbetskrävande än svenska fakturor. Utlägg är mer arbetskrävande än svenska fakturor 5

6 4(5) Rekommendationer och åtgärder Minska tiden genom att minska antalet personer som arbetar i fakturaportalen Det kan vara lätt att tro att det går fortare att få en faktura betald genom att involvera forskare för attester och kontering. Men det kan även vara en tidstjuv då attestanten kanske glömt rutinerna och därför inte prioriterar denna arbetsuppgift. Fakturan blir då stillastående i väntan på åtgärd. En ekonomiadministratör har däremot rutinen som sin vardag och kan fortsätta flödet bara man kan få uppgifterna om kontering bekräftade. Det kan man få t.ex. muntligt eller per e-post. Om man ändå vill låta forskare arbeta i fakturaportalen (FP) så är det viktigt att denna arbetsuppgift ges till frekventa användare / gruppansvariga. Vi rekommenderar att man åtminstone ska arbeta i FP en gång per vecka för att slippa hamna i en diskussion kring inloggningsuppgifter eller hur FP fungerar. Se till att information om beställare finns till alla fakturor Alla som beställer varor eller tjänster ska se till att leverantören anger beställarens namn på fakturan. Annars kan inte ekonomihandläggaren identifiera om fakturan är berättigad och få detta verifierat. Uppgiften om referens får inte blandas ihop med obligatoriska referensuppgifter för elektronisk faktura (tidigare facknummer). Fakturahanteringsprocessen utformning hänger nära ihop med hur inköpsrutinerna utförs på institutionen. Minskad tidsåtgång hänger samman med hur beställningsrutinerna är utformade Om antalet personer som är beställare av varor och tjänster på institutionen är begränsat når institutionen större kontroll över fakturorna. Detta innebär att forskare vänder sig till utsedda personer istället för att själva beställa, däremot bestämmer forskaren valet av vara eller tjänst.. Förutom att ha ett fåtal personer som beställare är det en fördel att gruppera inköpen så att personen i fråga har kunskapen om varan t ex rätt datordelar, resan är rätt osv. Inköparen blir duktig på specifika inköp och de rutiner som tillhör. Tillräckligt antal som har utanordningsrätt För att undvika förseningar och förfallna fakturor ska det finnas tillräckligt antal personer som kan utanordna så att det även vid sjukdom, resor eller semestrar finns utsedda personer. Prefekten (motsv.) ska också minska sin arbetsbörda genom att delegera utanordningen till biträdande prefekt och i förekommande fall administrativ chef så att fakturorna alltid kan utanordnas. Se till att det finns back-up för FP-ansvarig ekonomihandläggare Det är avgörande att institutionen har en back-up för den ansvariga ekonomiadministratören som sköter FP. Denna person ska ha samma rättigheter och kunskaper, därför bör denna person arbeta t.ex. var fjärde vecka med FP för att inte tappa kunskaperna. Se till att svenska fakturorna skickas direkt till skanning av leverantören Det blir ett extra arbetsmoment ofta med kopiering om fakturan först skickas till institutionen och sedan till skanningen Undvik att skriva ut eller kopiera fakturor som fast rutin, undantag kan göras då det finns ett väl genomtänkt arbetssätt där det är lätt att se att man sparar tid på detta sätt. Se till att institutionens leverantörer använder fakturaadressen för skanning. 6

7 5(5) Minska tidsåtgången för utländska fakturor. Genom att ankomststämpla utländska fakturor kan institutionen skaffa sig en bättre kontroll av väntetiden på institutionen innan de skickas till skanning. Vid ankomsstämpling av fakturan så framgår det klart vilket datum som var den första hanteringsdagen på institutionen. Det är viktigt att se över uppgifter om utländska leverantörer i leverantörsregistret innan fakturan skickas till skanning En leverantör ändrar bankuppgifter, adress, betalningsrutiner under årens lopp. Ekonomiavdelningen behöver hjälp med att hålla leverantörsregistret uppdaterat då det är institutionerna som har mest kunskap om universitetets olika leverantörer. För betalningar till länder utanför Sverige eller EU är det särskilt viktigt att alla uppgifter om konto, valuta mm är korrekta, eftersom felaktiga betalningar kan vara svåra att spåra och att få igen. Minska arbetskrävande utlägg Sträva efter att få fakturor till institutionen istället för att göra inköpen och ta dem som eget utlägg Det är ofta inte svårt att bli fakturerad till Stockholms universitet inom landet istället för att av tradition ta personliga utlägg. Sammanfattande iakttagelser som visar på brister i den interna kontrollen och förslag till åtgärder för att förbättra den interna kontrollen. (Som ett led i uppföljningen av den interna kontrollen.) Kontroll av leverans Alla fakturor som skall utanordnas måste vara kontrollerade att de överensstämmer mot beställning och leverans. Iakttagelsen att fakturor saknar information om beställare är en allvarlig brist i den interna kontrollen. Det försvårar eller omöjliggör ekonomihandläggarens kontroll mot beställning. Eftersom det inte är möjligt att få leverantören att uppge korrekt beställare måste alltid beställaren informera ekonomihandläggaren på institutionen om varje gjord beställning skriftligen på lämpligt sätt för att få god intern kontroll. Attest och utanordning Alla fakturor skall attesteras och utanordnas före bokföring och betalning. Detta ställer krav på att det finns två tjänstemän, närvarande, som kan attestera och utanordna vid institutionen. Detta kan vara svårt att upprätthålla under semester eller vid sjukdom för små institutioner, vilket leder till brist i intern kontroll. För att åtgärda denna brist krävs en annan organisation med större enheter för administration. Behov av ersättare Ersättare behövs för ekonomihandläggare i fakturaportalen. Vid små institutioner finns ingen ersättare för ekonomihandläggaren vid sjukdom eller semester, varför fakturor inte blir kontrollerade för att kunna bli bokförda och betalda. Detta är en brist i den interna kontrollen. För att åtgärda denna brist krävs en annan organisation med större enheter för administration. 7

8 Ann-Marie Larsson Avdelningschef Projektrapport för uppdraget Upphandling. Webbinformation Hemsidan är uppdaterat och viss omarbetning har genomförts. En nyhetssida har tillkommit där nyheter inom upphandlingsområdet publiceras löpande. Ramavtal finns utlagda och uppdateras vartefter nya avtal tecknas. Uppdatering av upphandlingshandboken sker löpande. Mallar och blanketter har uppdaterats och förenklats. Några av blanketterna finns nu i engelsk version och delar av upphandlingsboken har översatts till engelska. Uppdateringar och förbättringar kommer kontinuerligt att ske. Nätverk/Utbildningar Inbjudan till utbildningar går till nätverksgruppen vilken består av utsedda upphandlingssamordnare inom respektive institution. De ämnen som har behandlats vid utbildningstillfällen under 2009 har varit, ramavtal vid två tillfällen, direktupphandling, grundutbildning inom upphandling, miljökrav vid upphandling samt utformning av förfrågningsunderlag. Ett nyhetsbrev med nyheter och ändringar som berör upphandling skickas till nätverksgruppen var tredje månad. Det första för 2010 går ut under vecka 4. Under år 2010 planeras sex till sju utbildnings- och informationstillfällen. Första utbildningstillfället är den 9 februari då information om digital distribution av förfrågningsunderlag ges. Denna möjlighet finns nu tillgänglig för de upphandlingsansvariga som är intresserade. Utbildningar kommer kontinuerligt att genomföras årligen och ramavtalsområdet kommer årligen tas upp som ett ämne. Synliggörande av upphandlingsexperterna För att bli mer synliga i organisationen bokar upphandlingsexperterna personliga möten med de personer som ska utföra upphandling. Upphandlingsexperterna är alltid med vid utbildningstillfällen och presenterar sig om de inte själva håller i utbildningen. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Södra Huset B plan 2 Telefax: E-post: 8

9 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 1 Rapport från projekt Direktrapportering inom Översynsprojektet Innehållsförteckning: 1 Uppdraget Direktrapportering och självservice med Ladok som grund Studenter Personal Lärplattform - Mondo Institutionssystem Direktrapportering inom andra områden Kvalitet Förslag... 5 Bilagor 1. Projektgruppens sammansättning Användningen av webbregistrering och tentamensanmälan via webb vid institutionerna8 3. Vissa hinder för webbregistrering och betygsrapportering via webb Uppdraget Uppdraget till projektet har kommit från chefen för Studentavdelningen. Enligt förvaltningschefens direktiv ska projektet:.. utreda och lägga förslag på vilka studieadministrativa rutiner som bör utföras genom direktrapportering, exempelvis via Ladok på webben. I arbetet ska även en diskussion kring kvalitet i studieadministrationen föras. Förslagen ska rapporteras till förvaltningschefen. Därefter ska chefen för Studentavdelningen i samråd med förvaltningschefen vidta åtgärder. Arbetet har bedrivits av en projektgrupp (bilaga 1). Gruppen har även tittat på möjligheterna till självservice. Med detta menas att en student eller anställd ska kunna se och använda de uppgifter, som redan finns inlagda i systemen på ett enkelt sätt, så att handläggare slipper belastas av rutinfrågor. Gruppen har däremot inte undersökt de studieadministrativa rutinerna kring utbytesstudenter. 2 Direktrapportering och självservice med Ladok som grund 2.1 Studenter Via portalen Mitt universitet och programvaran Ladok på webb kan studenterna idag ändra tillfällig adress, telefonnummer och e-postadress. De kan också ta ut studieintyg och registreringsintyg. De intyg som ska användas externt kan verifieras av mottagaren. Studenter som läst vid flera lärosäten, kan även ta ut ett nationellt intyg över resultaten från flera högskolor. Även studerande på forskarnivå kan ta ut resultatintyg. Alla studenter kan också se mera detaljer om sina studieresultat. Det är också möjligt att ansöka om examen via portalen. Under en tremånadersperiod skapades studieintyg i portalen. År 2008 kom 450 examensansökningar in, vilket är ungefär tio procent av antalet utfärdade examina. Portalen innehåller också möjligheten för studenten att registrera sig på de kurser som han/hon är antagen till och att anmäla sig till tentamen. Dessa möjligheter finns inte 9

10 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 2 automatiskt utan måste först aktiveras av institutionen. För att webbregistrering ska fungera, måste kurserna öppnas och registreringstiden anges i Ladok. För tentamensanmälan via webb, ska uppgifter om kurs, prov, provdatum och lokal läggas in i portalen. Användningen av dessa möjligheter till direktrapportering är begränsad (bilaga 2). Under läsåret 2008/2009 använde 24 institutioner webbanmälan till tentamen, och totalt kom anmälningar in. Endast 10 institutioner använde webbregistrering och registreringar kom in på det sättet. Tre institutioner har egna studieadministrativa system (se avsnitt 4), och användningen av motsvarande funktioner i dessa ingår inte i siffrorna ovan. Gruppen har inte undersökt om det finns administrativa system vid andra institutioner. Orsakerna till den låga användningen av webbregistrering och tentamensanmälan via webb hos de institutioner som inte har egna system tycks vara flera. Okunskap är en anledning. Stickprov har visat att alla institutioner inte känner till möjligheterna. Studentavdelningen informerar i samband med utbildning av nya Ladok-användare, vilket inte tycks vara tillräckligt. Andra institutioner känner till möjligheterna men har inte börjat utnyttja dem. En anledning till detta kan vara att det tar tid och resurser att skapa nya rutiner. När det gäller webbregistrering finns också andra hinder. Studenten måste ha fått sitt universitetskonto för att kunna logga in i portalen och sedan registrera sig. Detta upplevs som krångligt. Studenter, som anmält sig till studier via den samordnade antagningen med NyAsystemet och har ett konto där, kan själva aktivera sitt universitetskonto. Studenter, som anmält sig och antagits utanför NyA, måste hämta ut sitt konto vid Avdelningen för IT och medias Helpdesk efter det att de registrerats. Webbregistrering kan alltså bara fungera för de studenter, som antagits i den samordnade antagningen via NyA. Ytterligare en brist, som påtalats av några institutioner tidigare, är att studenten inte kan välja undervisningsgrupp i samband med registreringen. Numera finns lärplattformen Mondo, där olika grupper inom en kurs kan skapas. Ett hinder är att Mondo inte används av alla institutioner och på alla kurser där gruppindelning är aktuell. Ett allvarligt hinder för att använda webbregistrering och tentamensanmälan på kurser där det finns utländska studenter är också att Mitt universitet inte finns i en engelsk version. Sammanfattningsvis finns en rationaliseringspotential om webbregistrering och webbaserad tentamensanmälan införs i större skala vid universitetet. 2.2 Personal Portalen Mitt universitet innehåller även möjligheter för personal att ta del av uppgifter ur Ladok. Via personnummer kan man se en students registerutdrag. Via kurskod kan man ta fram en namn- eller resultatlista för en kurs. Det är också möjligt att skicka e-post till kursdeltagarna. Det finns inga siffror över hur mycket detta används, men även här finns det troligen mycket personal, som inte känner till de möjligheter som finns. Information finns bara på avdelningen för IT och medias hemsidor. Studentavdelningens hemsidor om Ladok saknar helt information. För lärare som inte kan svenska finns samma hinder som för utländska studenter ovan Mitt universitet finns inte på engelska och information för personal på olika webbsidor finns bara på svenska. Via Ladoks hemsidor kan personal ta del av aktuell statistik över helårsstudenter och helårsprestationer, vilken publiceras två gånger i månaden. Nyligen har flera statistiktjänster tillkommit. Man kan t.ex. se hur lång tid det tar för studenter att bli klara med en viss kurs eller se poängproduktionen inom ett program. Det finns ännu ingen erfarenhet av användningen av de nya tjänsterna. 10

11 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 3 3 Lärplattform - Mondo Mondo är universitets lärplattform med funktioner för kommunikation mellan lärare och studenter och för studenter sinsemellan. Kopplingarna mellan Ladok och Mondo är viktiga för att administrativt arbete ska kunna sparas. Kursdeltagarna hämtas automatiskt från Ladok när studenterna registrerats med en fördröjning på cirka två timmar. Olika undervisningsgrupper kan sedan skapas i Mondo. För institutioner som använder Mondo innebär det att undervisningsgrupper då inte behöver dokumenteras i Ladok. Det skulle underlätta för institutionerna om hämtningarna från Ladok kunde ske oftare, så att även de studenter som registrerats sent snabbt kommer med i Mondo. I Mondo kan lärare räkna ut kursbetyg och dokumentera dessa. Uppgifterna kan tas ut på en excelfil. Om betygen ska läggas in i Ladok, måste detta ske manuellt. Om de i stället kunde importeras in i Ladok skulle arbete sparas för administratörerna. En utredning bör göras för att se hur stort behovet är och om det är möjligt att åstadkomma överföring av uppgifterna på ett säkert sätt. 4 Institutionssystem Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för data- och systemvetenskap har skapat egna studieadministrativa system, Fastreg respektive Daisy, för att tillgodose sina behov av datorstöd. Fastreg är även i drift vid Juridicum. Fastreg började utvecklas i slutet av talet, medan Daisy är cirka tio år gammalt. Systemen har delvis haft olika utgångspunkt vilket återspeglar sig i deras innehåll. Gemensamt är att de har funktioner för både personal och studenter. Studenterna kan t.ex. registrera sig på kurser (Fastereg), anmäla sig till grupper, anmäla sig till tentamen, välja kurser och inriktning på program, se kursinformation och schema, ta del av kursmaterial, göra kursutvärderingar, hantera uppsats mm. Personal kan t.ex. lägga schema (Daisy) och meddela schemaändringar, lägga ut kursinformation, administrera tentamen och rapportera betyg, skicka meddelanden till studenter, lägga ut och följa upp kursutvärderingar, hantera uppsatser, göra uppföljning, planera lärarresurser m.m. Andra områden som finns med är administration av forskningsprojekt, inventarium, diarium och alumniverksamhet. Schemaläggningen vid Företagsekonomiska institutionen sker utanför Fastreg och Institutionen för data- och systemvetenskap använder Mondo som pedagogisk plattform. Både Fastreg och Daisy hämtar personuppgifter ur Ladok för antagna studenter och reserver (personnummer, namn, adress, kurs/program). I andra riktningen går uppgifter om registreringar och provresultat, som läses in i Ladok efter olika kontroller. Kopplingarna kräver underhållsarbete för att säkerheten och datakvaliteten ska kunna upprätthållas. Det som kännetecknar Fastreg och Daisy är att allt som institutionen behöver finns i samma system, och att de kan förändras och utvecklas relativt snabbt när nya behov uppstår. Enligt uppgift uppfattas de som funktionella av personal och studenter och sparar mycket tid. Studenten har lätt tillgång till allt som är relevant och aktuellt för sina studier. För studieintyg etc. hänvisas dock studenterna vid båda institutionerna till Mitt universitet. Institutionssystemen och de centrala systemen (Ladok, Mondo, TimeEdit, SISU, Mitt universitet, SUKAT m.fl.,) har delvis samma innehåll och funktion men kan inte ersätta 11

12 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 4 varandra. De centrala systemen kan knappast erbjuda lösningar på alla behov som finns på institutionsnivå. De vore inte heller rimligt att institutionssystemen utvidgades till att innehålla allt som behövs på central nivå. I stället får de ses som nödvändiga komplement för de institutioner som har en omfattande administration och där de centrala systemen inte är tillräckliga. Institutionssystemen kan vara inspirationskällor vid utvecklingen av de centrala systemen för att se vilka funktioner som är efterfrågade och vilka lösningar som använts. Det gäller speciellt om man vill åstadkomma smidiga arbetsprocesser som omfattar flera system. 5 Direktrapportering inom andra områden Det finns även andra områden där studenterna skulle kunna göra en del av det administrativa arbetet. Studenter på forskarnivå skulle kunna registrera sig via webb och lägga in sin aktivitetsgrad och försörjning, samt anmäla disputationstid. Ett annat område är stipendieansökningar. Dessa förslag rör dock relativt få studenter, varför de inte bedöms ha hög prioritet. 6 Kvalitet Grunden för en bra kvalitet i studieadministrationen kan sägas vila på några grundstenar: en ändamålsenlig organisation med tillräckligt mycket och kompetent personal, regler och rutiner som är kända och som följs, och datasystem som stödjer verksamheten. Organisation och personal. I stort sett finns en tydlig arbetsfördelning och kompetent personal. Tillsättandet av administrativa chefer har skapat bättre förutsättningar för en god kvalitet. Det är dock relativt vanligt att problem uppstår vid frånvaro, t.ex. sjukdom, eftersom många administratörer har specialistkunskaper och backup saknas. Dessa frågor hanteras i ett annat projekt inom Översynsprojektet. Regler och rutiner. Regler och rutiner finns för de studieadministrativa frågorna. Kunskapen om dessa kan dock variera bland personalen. Att göra regelverket mer tillgängligt och öka kunskapen är målet för ett annat projekt inom Översynsprojektet. Rättssäkerheten för studenterna är den viktigaste kvalitetsfrågan och har många dimensioner exempelvis: Beslut som följer regler och riktlinjer Korta handläggningstider Korrekta uppgifter i Ladok för varje student Rätt information till studenterna Säkra rutiner kring anonyma tentamina Gruppens erfarenhet är att besluten vid universitetet i stort sett följer regelverket, även om misstag kan förekomma. Handläggningstiderna kan ibland vara för långa, t.ex. när en lärare tar så lång tid på sig att ompröva ett beslut om betyg, att studenten ifråga inte får svar i god tid före omtentamen. Kvaliteten på uppgifterna i Ladok är god. Institutionerna är noga med kvalitetskontrollen av t.ex. betyg och studenterna själva kan se sina resultat och påtala fel. Tillgänglighet och service för studenter. Även detta är en kvalitetsfråga som omfattar hemsidor, öppettider, telefontider, haneringen av e-post och olika utskick. Institutionernas hemsidor varierar i utseende och innehåll. Större enhetlighet skulle underlätta för studenterna 12

13 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 5 att hitta information och minska belastningen på institutionspersonal. Verktyget Polopoly har brister och sökmotorn är inte effektiv. Kommunikation mellan förvaltning och institutioner. För att upprätthålla kvalitet och effektivitet i arbetet är det viktigt att kommunikationen mellan Studentavdelningen och institutionerna är öppen. Institutionernas frågor och förslag till Studentavdelningen måste alltid tas om hand och få svar. Oftast får institutionerna svar på sina konkreta ärenden, även om man upplever att det ibland tar så lång tid att verksamheten stoppas upp. Är det mer komplexa frågeställningar eller problem, kan institutionerna uppleva att inget besked ges överhuvudtaget. Här är det viktigt för Studentavdelningen att även kommunicera att problemet inte kan lösas, eller att en lösning pågår men tar tid. Bra exempel på kommunikation är de löpsedlar som finns i Ladok och som alla användare ser när de loggar in i systemet. Här kommuniceras nyheter och problem. För mer generella frågor skulle nyheter från Studentavdelningen kunna läggas upp som notiser på den kommande medarbetarwebben. De centrala administrativa datasystemen fungerar i stora drag bra, men uppfyller inte alla krav och önskemål som ställs och uppfattas som tröga att förändra (Ladok, Mondo, utbildningsdatabasen SISU, portalen Mitt universitet). För att systemen ska fungera och vidareutvecklas i takt med ändringar i omvärlden, krävs en tydlig systemförvaltningsorganisation med tillräckliga resurser. 7 Förslag Projektgruppens förslag mot bakgrund av analysen i de föregående avsnitten är följande. I första hand bör de möjligheter som redan finns till direktrapportering och självservice kopplat till Ladok (Ladok på webb) utnyttjas bättre av de institutioner som inte har egna lösningar. Ladoks webbtjänster och Mitt universitet Tentamensanmälan via Ladok på webb Inför obligatorisk webbanmälan för alla tentamina som kräver förhandsanmälan Inför möjligheten för lärare att registrera betyg för de som tenterat Inför möjligheten till anonyma tentamina Dessa förslag har också kommit från den arbetsgrupp som utrett anonymiseringen av tentamina vid universitetet. Webbregistrering via Ladok på webb Inför obligatorisk webbregistrering för alla antagna studenter Studenter som är antagna skall själva kunna registrera sig på utbildningarna ifråga. Webbregistrering ska med andra ord införas vid alla institutioner. Eventuellt kan nybörjare undantas eftersom det kan finnas ett värde i att de knyter kontakt med institutionens personal, som en del av ett välkomnande till universitetet. Även omregistrering på kurs ska kunna göras. Ladoks tjänster för omregistrering tas i drift och ett webbgränssnitt utvecklas för detta. Införandet av webbregistrering kan ske stegvis under ett par terminer. Lanseringen av tentamensanmälan och webbregistrering vid institutionerna kräver informationsinsatser och utbildning från Studentavdelningens sida. Vidare behövs en dokumentation för institutionspersonal till hemsidan. Delar av den behöver också vara på engelska för de lärare som inte kan svenska. 13

14 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 6 För den löpande användningen av webbtjänsterna krävs god tillgång till support från Studentavdelningen och Avdelningen för IT och media. Vidare måste institutionerna själva se över sina rutiner och sin information till studenterna inför terminsstarten. Mitt universitet Ta fram en engelsk version av Mitt universitet Detta är nödvändigt för att studenter som inte kan svenska, ska kunna registrera sig, anmäla sig till tentamen, ta ut studieintyg m.m. Behovet gäller främst det som ryms under fliken Studier. Förvaltning av webbtjänsterna och portalen Tydliggör uppdragen att förvalta Ladoks webbtjänster och Mitt universitet och lös frågan om finansiering av detta En kraftig ökning av direktrapportering via Ladoks webbtjänster enligt förslagen ovan kräver en hög driftssäkerhet och även möjligheter att vidareutveckla portalen och tjänsterna för att möta verksamhetens behov och anpassa applikationen till förändringar i omvärlden (t.ex. nya leveranser från Ladok-konsortiet). Idag finns inte något tydligt uppdrag och inte heller någon anvisad finansiering för förvaltning och utveckling av Ladok-tjänsterna inom Mitt universitet. Mondo Undersök om betyg satta i Mondo kan importeras till Ladok Detta skulle spara tid för de institutioner som använder Grade book i Mondo. En mer frekvent hämtning av registreringar från Ladok till Mondo skulle också underlätta. Övrigt Utred vissa frågor som har relevans för webbregistrering och betygssättning Under arbetet med denna rapport har det kommit fram att det finns hinder för införandet av webbregistrering och betygsrapportering via webb i full skala hos en av de institutioner som medverkat i projektet. Problemen beskrivs närmare i bilaga 3. En undersökning bör göras om problemen finns vid flera institutioner och hur de kan lösas på bästa sätt. 14

15 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 7 Bilaga 1 Projektgruppens sammansättning Ingrid Sundberg, projektledare, Studentavdelningen Ylva Andersson, byrådirektör, Studentavdelningen Susanne Dackheim, byrådirektör, Studentavdelningen Nada Djokic, byråsekreterare, Institutionen för lingvistik Anna Westlund, kursadministratör, Nationalekonomiska institutionen Charlotta Malmgren, byrådirektör, Juridicum Birgitta Åkerman, studievägledare, BIG Lotta Wiklund, Stockholms universitets studentkår 15

16 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 8 Bilaga 2 Användningen av webbregistrering och tentamensanmälan via webb vid institutionerna Tabellen visar vilka institutioner där studenter kunnat registrera sig och anmäla sig till tentamen via Mitt universitet under läsåret 2008/2009. Siffran inom parentes i kolumnen Registrering anger hur många kurser som var aktuella för webbregistrering. För Juridicum, Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för data- och systemvetenskap, hanteras registrering och tentamensanmälan i institutionssystemen Fastreg respektive Daisy. Möjligheten för studenten att webbregistrera sig i Daisy finns, men används inte. Institution Registrering Anmälan till tentamen Humanistisk fakultet Inst f arkeologi o antikens kultur Inst f baltiska språk, finska o tyska ja Engelska inst ja Inst f etnologi, religionshistoria o genusstudier Filmvetenskapliga inst Filosofiska inst ja (2) Inst f franska, italienska o klassiska språk ja (13) ja Historiska inst ja Inst f journalistik, medier o kommunikation ja Konstvetenskapliga inst Inst f lingvistik ja Inst f litteraturvetenskap o idéhistoria ja Inst f musik- o teatervetenskap Inst f nordiska språk Inst f orientaliska språk Slaviska institutionen ja(20) ja Inst f spanska, portugisiska o latinamerikastudier ja Inst f utb vet m inr m humaniora o samhällsvetenskap Inst f utb vet m inr m språk och språkutveckling ja Juridisk fakultet Juridicum Fastreg Fastreg Samhällsvetenskaplig fakultet Ekonomisk-historiska inst ja Företagsekonomiska inst Fastreg Fastreg Inst f data- o systemvetenskap (Daisy) Daisy Inst f barn- o ungdomsvetenskap Inst f didaktik o pedagogiskt arbete ja (2) Inst f reklam o PR Kriminologiska inst ja Kulturgeografiska inst Nationalekonomiska inst ja (1) ja Pedagogiska inst ja (2) Psykologiska inst ja Socialantropologiska inst ja (4) ja 16

17 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 9 Inst f socialt arbete ja Sociologiska inst ja SOFI: Arbetsmarknadskunskap m personaladministration ja (2) ja Specialpedagogiska inst ja Statistiska inst ja Statsvetenskapliga inst ja Naturvetenskaplig fakultet Inst f biologisk grundutbildning Inst f biovetenskaper o näringslära Inst f geologi o geokemi Inst f naturgeografi o kvartärgeologi Inst f tillämpad miljövetenskap Inst f analytisk kemi Inst t biokemi o biofysik Inst f fysikalisk kemi, oorganisk kemi o strukturkemi Inst f miljökemi Inst f organisk kemi Inst f neurokemi ja ja ja Inst f astronomi Inst f matematikämnets o naturvetenskapsämnenas didaktik Inst f utb vet m inr m tekniska, estetiska o praktiska kunskapstraditioner Fysikum ja (2) Matematiska inst Medicinsk strålningsfysik Meteorologiska inst Numerisk analys o datalogi 17

18 Stockholms universitet Studentavdelningen Rev Projektgruppen för Direktrapportering 10 Bilaga 3 Vissa hinder för webbregistrering och betygsrapportering via webb Vid nationalekonomiska institutionen finns vissa hinder för att införa webbregistrering och betygsrapportering via webb på det sätt som projektgruppen för Direktrapportering föreslår. Problemen beskrivs kortfattat nedan. Projektgruppen har av tidsskäl inte kunnat undersöka om det finns andra institutioner med liknande problem och vilken omfattning det i så fall har. Webbregistrering Nationalekonomiska institutionen har skapat en kursstruktur som består av kurser på 7,5 hp som är valbara i olika utsträckning. För att garantera att de studenter som önskar kan få läsa 30 hp per termin, kan studenten söka till block på 30 hp via studera.nu. Vill studenten bara läsa någon enda kurs, kan han/hon söka endast till den. De som söker och antas till 30 hp ska vid terminens början välja vilka kurser de vill läsa inom den valfrihet som finns på de olika kursnivåerna. Valen sker manuellt utanför Ladok. Studenterna registreras sedan på dessa kurser. En student som antagits via NyA-systemet till Nationalekonomi II, 30 hp, blir alltså registrerad på fyra stycken kurser om 7,5 hp. Eftersom valen inte finns dokumenterade som antagningar i Ladok, kan inte dessa studenter registrera sig själva via webb. Institutionen önskar ett datorstöd för hanteringen av valen så att studenterna kan webbregistrera sig. Kursval av olika slag finns implementerade i institutionssystemen Fastreg och Daisy. Betygsrapportering via webb Nationalekonomiska institutionen har ett system för examination där studenterna på vissa kurser kan få extra credit eller poäng på en tentamen. Credit kan man få t.ex. genom att delta i en seminarieserie eller göra inlämningsuppgifter. Den student som samlat credit behöver inte uppnå lika många poäng på sin tentamen för att bli godkänd som den student som inte har några credit. Hanteringen av credit sker manuellt utanför Ladok. Creditsystem komplicerar processen med betygssättning genom att det tillkommer ett steg. Efter rättningen av skrivningen ska eventuell credit tillföras innan studentens betyg kan sättas. Institutionen önskar stöd för detta i en eventuell kommande betygssättning via webb. Liknande creditsystem finns troligen även vid andra institutioner. 18

19 Stockholms universitet Studentavdelningen Projektgruppen för Antagning 1 Rapport från projekt Antagning inom Översynsprojektet Innehållsförteckning: 1 Uppdraget Antagningsprocesserna Den samordnade antagningen Antagning på institution Reservantagning Efterantagning Utbytesstudenter Anmälningsavgifter Tidsåtgång Kvalitet Förslag... 8 Bilagor 1. Projektgruppens sammansättning Antal anmälningar i den samordnade antagningen Antagningsprocessen i den samordnade antagningen Bedömning av utländska meriter vid Stockholms universitet Användningen av olika anmälningssätt läsåret 2009/ Antagningsprocesser för utbytesstudenter Uppdraget Uppdraget till projektet har kommit från chefen för Studentavdelningen. Enligt förvaltningschefens direktiv ska projektet:.. genomföra en analys av antagningsprocessen. Anledningarna varför arbetet är tidskrävande klargörs. I analysen ska även en diskussion kring kvalitet i antagningsprocessen föras. När analysen är färdig ska chefen för Studentavdelningen föreslå förvaltningschefen åtgärder för att nedbringa hanteringstiden. Arbetet har bedrivits av en projektgrupp (bilaga 1) och har avgränsats till antagning till grundnivå och avancerad nivå, samt hanteringen av utbytesstudenter. Antagning till forskarnivå ingår inte. 2 Antagningsprocesserna 2.1 Den samordnade antagningen Universitetet deltar i den samordnade antagningen i Verket för högskoleservices, VHS, regi med flertalet utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Universitetet hanterar nu årligen ca anmälningar via NyA. Antalet har ökat med på två år eller 68 % (bilaga 2). Processen för att anta studenter utgår från reglerna om antagning i högskoleförordningen. En anmälan diarieförs först, därefter bedömer man om den sökande har grundläggande och särskild behörighet, och till slut värderar man de meriter som ska ligga till grund för ett urval bland de behöriga sökandena. Antagningsbesked skickas ut. Under processen kommunicerar 19

20 Stockholms universitet Studentavdelningen Projektgruppen för Antagning 2 man med de sökande på olika sätt. Arbetsordningen är alltså given. Bilden nedan visar hur appledet går till. Arbetsfördelningen mellan VHS och respektive högskola är reglerad i detalj i ett avtal. Vem som gör vad framgår av bilaga 3, där stegen även beskrivs mer i detalj. Förbered antagningen Ta emot anmälningar Registrera meriter Bedöm grundläggande behörighet Bedöm särskild behörighet Genomför urval 1 Samla in svar Genomför urval 2 För över resultatet till Ladok Både arbetsprocessen och antagningssystemet NyA är utformat för att uppnå maximal effektivitet, både när det gäller handläggningen av anmälningar och kommunikationen med de sökande. Processen och systemet utvecklas och förbättras kontinuerligt. Så mycket som möjligt är automatiserat. Många bedömningar av de sökandes meriter sker maskinellt utifrån de uppgifter, som registrerats i systemet (gymnasiebetyg från en nationell databas och akademiska meriter från högskolornas Ladok-databaser). Meriter som det inte är möjligt att registrera måste bedömas manuellt. Vissa utbildningars behörighets- och urvalsregler gör också att manuella bedömningar måste göras av alla sökande till dem. Bedömningarna av utländska meriter är mycket arbetskrävande och kräver stor kompetens (bilaga 4). En arbetsfördelning finns mellan VHS och högskolorna även för detta. Vid universitetet står Studentavdelningen för merparten av de manuella bedömningarna av anmälningarna, som måste ske. Institutionerna svarar för bedömningar i speciella fall, som kräver djupare ämneskompetens, t.ex. särskild behörighet och urval för sökande till internationella masterprogram. Vid Studentavdelningen ser man över sina arbetsrutiner regelbundet för att uppnå största möjliga effektivitet och kvalitet. Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet bedrivs rationellt, och att det inte finns några möjligheter till rationaliseringar. Däremot efterfrågas mer stöd från Studentavdelningen till institutionerna. Detta skulle spara tid på institutionsnivå. 2.2 Antagning på institution Många institutioner har av tradition valt att själva sköta antagningen till vissa av sina utbildningar. Rent formellt är antagningen i dessa fall delegerad från chefen för Studentavdelningen till prefekterna, som står för handläggningen och besluten. Studentavdelningen bistår med visst stöd till institutionerna i mån av resurser. Under läsåret 2009/2010 hade 60 institutioner egen antagning till sammanlagt 273 utbildningar, ofta kurser på avancerad nivå (bilaga 5). Hur många sökande som hanteras är svårt att uppskatta. Om varje utbildning har 30 sökande i genomsnitt och många utbildningar ges två gånger om året, skulle antalet sökande kunna uppgå till Antagningsprocessen följer samma gång som i den samordnade antagningen. Den stora skillnaden är att allt arbete görs manuellt. Inget datorstöd finns för diarieföring, bedömningar, utskrift av antagnings- och reservlistor, utskick av antagningbesked etc. När institutionen är 20

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Den utbildningsadministrativa processen. En introduktion till: SISU, NyA och Ladok. Susanne Dackheim Mikael Hultgren

Den utbildningsadministrativa processen. En introduktion till: SISU, NyA och Ladok. Susanne Dackheim Mikael Hultgren Den utbildningsadministrativa processen En introduktion till: SISU, NyA och Ladok Susanne Dackheim Mikael Hultgren Vad vi tar upp under delkurserna: Introduktion: Informerade om lagar och regler Informerade

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

PaletteArena. PaletteContract

PaletteArena. PaletteContract PaletteArena PaletteContract Palette Arena Vilka är vi? Maria Hult Per Gunnar Berndtsson Palette Arena Historia Hur började allt? Palette Club, vilka är det? Palette Arena Nutid Palette i dag Hur många

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS

NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS NyA, Ladok och identitetsfederationer - så hänger det ihop! Kristina Leve, VHS Jag tänkte berätta om VHS NyA Ladok Studera.nu och identitetstjänster Information och påverkan VHS Verket för högskoleservice

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16 Education Sida 1/16 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Stockholms universitets meddelande i ett antagningsärende

Stockholms universitets meddelande i ett antagningsärende Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer