PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor Delprojekt: Beställare: Version: 1.0 Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Idnr: Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola Siffor Skriven av: Henrik Hammarström Datum: Godkänd av: Styrgrupp / beredningsgrupp SocialKola Datum: Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN - HEMSJUKVÅRD ÄNDRAT : :37

2 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 1(17) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING BAKGRUND BESTÄLLARE MÅL UTGÅNGSPUNKTER BEROENDEN OCH PÅVERKAN RISKER TIDPLAN ORGANISATION (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) ROLLER (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) BEMANNING OCH RESURSER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BUDGET (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) METODIK OCH ARBETSSÄTT (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) INFORMATION (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) KVALITETSSÄKRING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) DOKUMENTHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ÄNDRINGSHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) LEVERABLER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ACCEPTANSKRITERIER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BILAGA Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0

3 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 2(17) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första version av arbetsdokument Henrik Hammarström Utkast till kontaktpersoner Henrik Hammarström Utkast till styrgrupp/beredningsgrupp Henrik Hammarström Fastställt dokument (utifrån dialog i beredningsgruppp ) Henrik Hammarström Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv, Hemsjukvård SocialKOLA Projektplan, Hemsjukvård, Utreda förutsättn. Styrgruppen Rapport - Nulägesbeskrivning, Hemsjukvård Styrgruppen Rapport Lösningsförslag: Innehåll och Styrgruppen ansvarsgränser för hemsjukvård samt ek.villkor vid överföring Projektplan, Hemsjukvård, Beslutsprocess Styrgruppen Avtal om övertagande av hemsjukvård med tillhörande bilagor Projektplan, Hemsjukvård, Förberedelseprocess 1 jan 8 sep 2013 Fullmäktige Beredningsgruppen/ Styrgruppen

4 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 3(17) 1 Inledning Denna projektplan sammanfattar övergripande förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 inför överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner den 3 februari Därutöver innefattar projektplanen en mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet (bl.a. bemanning, budget, arbetssätt och leverabler etc.) för tidsperioden 9 september februari En motsvarande projektplan finns sedan tidigare framtagen med en detaljerad beskrivning för tidsperioden 1 januari 8 september 2013, vilken beaktats vid framtagning av denna projektplan. Vid diskrepanser mellan projektplanerna i tidpunkter för olika aktiviteter och leveranser ska det som står i denna projektplan vara styrande. Projektplanens innehåll stödjer även de övergripande mål, strategier, effekter och utgångspunkter som berörs i framtaget projektdirektiv inför tidigare utredning om överföring av hemsjukvård. Dokument har formulerats av projektledare med stöd av deltagare i projektgrupp. 1.1 Bakgrund Landstinget och länets kommuner har mellan september 2011 december 2012 genomfört ett gemensamt projekt som haft i uppdrag att arbeta för en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommuner. I projektet har ingått att lämna förslag till innehåll, ansvarsgräns och ekonomiska villkor vid en överföring samt stödja den beslutsprocess som utmynnat i att länets sju kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under november/december 2012 godkänt en överföring av hemsjukvården. Ekonomisk reglering för övertagande av hemsjukvård kommer därmed att ske genom en skatteväxling mellan landstinget och kommuner den 1 januari 2014 och kommunernas faktiska övertagande av hemsjukvården sker sedan den 3 februari Detta innebär att länet som helhet, och dess berörda linjeorganisationer, har fram till den 2 februari 2014 att genomföra adekvata förberedelser inför överföringen. För att underlätta förberedelsearbetet har beredningsgruppen till SocialKola framfört att projektet framledes ska bistå linjeorganisationerna med samordning och utförande av vissa aktiviteter. Förberedelsearbetet mellan 1 september 8 september 2013 har tidigare beskrivits i en separat projektplan och förberedelsearbetet mellan 9 september 21 februari 2014 beskrivs närmare i denna projektplan.

5 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 4(17) I nedanstående bild sammanfattas den övergripande tidsplanen för arbetet med överföring av hemsjukvård. 1.2 Beställare Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola. 2 Mål Projektets mål är att driva ett förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 som stödjer en framgångsrik överföring av hemsjukvård där följande effektmål, som angivits i projektdirektiv för tidigare utredningsarbete, uppnås: Brukarperspektiv o Tillgången av hemsjukvård ska svara upp mot befolkningens behov och ges utifrån begreppet god vård. o Människor i Västernorrlands län som är i behov av hemsjukvård erbjuds detta av kommunen på ett lättillgängligt, enkelt och effektivt sätt. Processperspektiv o Kommunerna har en fungerande organisation för hemsjukvård dygnet runt, alla dagar på året. o Kommunen bedömer, tilldelar och följer upp personens/patientens resursbehov för hemsjukvård. o Patienten erbjuds rehabilitering i hemmet efter behov. o Patienten erbjuds palliativ vård i livets slut.

6 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 5(17) o Kommunen kan tillhandahålla hjälpmedel som patientens behov kräver. Bedömning görs av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssjuksköterska enligt gängse rutiner. Organisations-/medarbetarperspektiv o Förbättra värdet för patienten genom att berörda personalgrupper samlas hos samma huvudman. Ekonomiskt perspektiv o De ekonomiska medel som avsätts till verksamheten ska ge bästa möjliga värde för patienterna. En god vård ska erbjudas och utföras. 3 Utgångspunkter Utifrån den dialog som förts i beredningsgruppen till SocialKola gällande förberedelser inför överföring av hemsjukvård ses följande utgångspunkter som styrande för förberedelsearbetet: Aktiviteter kan vara länsövergripande eller organisationsspecifika. Det ska beaktas vilka aktiviteter som är bäst lämpade att utföras gemensamt på länsnivå eller lokalt inom varje linjeorganisation. Länsövergripande aktiviteter ska genomföras där det bedöms vara viktigt med en likvärdig hantering i hela länet och/eller det blir mer kostnadseffektivt om aktiviteten utförs gemensamt för hela länet och/eller om aktiviteten handlar om att förtydliga beslutade underlag som tidigare tagits fram av projektet. Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum vara utförare. Där lämpliga länsövergripande grupperingar och forum saknas, eller där aktiviteten har en nära koppling till frågor som tidigare hanterats i projektet, kan projektet vara utförare. Vid behov kan nya arbetsgrupper skapas av projektet för att utföra specifika aktiviteter. Organisationsspecifika aktiviteter hanteras av respektive linjeorganisation. Projekt ska samordna och koordinera allt förberedelsearbete. I detta ingår att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter. Projekt kan utifrån önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras förberedelsearbete. 4 Beroenden och påverkan I förberedelsearbetet finns bland annat följande beroenden som har kopplingar till de aktiviteter som ska samordnas och utföras av projektet: Nationell utveckling av IT-stödet NPÖ (nationell patientöversikt). Nationell utveckling av IT-stödet Prator (informationsöverföring). Utveckling av regionbildning. Lagändringar kopplade till hemsjukvård (exempelvis möjliga ändringar som berörs i betänkande om kommunaliserad hemsjukvård). Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom kommunal vård och omsorg. SKL:s satsning på Ledningskraft/Bättre liv för sjuka äldre. Utveckling av olika system för E-hälsa och kvalitetsregister.

7 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 6(17) 5 Risker I projektdirektiv inför utredning om överföring av hemsjukvård definieras ett antal risker där bland annat brister i förmågan att hantera åsiktsskillnader kan leda till många negativa följdkonsekvenser, till exempel lösningar med parallella system som inte beaktar patientens bästa etc. Utöver de risker som berörs i projektdirektivet kan även följande risker urskiljas kopplade till projektets möjligheter att samordna och utföra delar av förberedelsearbetet. Risk nr. Risk Åtgärd 1 Deltagare i länsövergripande och organisationsspecifika arbetsgrupper kan inte avsätta den nödvändiga tiden för förberedelsearbete. Tidigt kommunicera en tidsplan för både länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter där det framgår vad som förväntas av olika grupperingar vid olika tidpunkter. Detta ger en framförhållning som kan 2 Då förberedelsearbetet är omfattande och berör många olika områden kan det bli svårt för projektet att vara uppdaterad på alla organisationsspecifika aktiviteter samt att det omvänt blir svårt för linjeorganisationerna att vara uppdaterade på alla länsövergripande aktiviteter. 3 Det finns en oro kring förändringen inom både kommuner och landsting baserat på tidigare erfarenheter av en motsvarande förändring (ÄDEL). underlätta deltagandet. Utse kontaktpersoner inom varje kommun och större enheter inom landstinget som kan föra en kontinuerlig dialog gentemot projektet. Driva förberedelsearbetet genom en arbetsprocess som innefattar hög delaktighet hos linjeorganisationer. Bland annat genom att föra en löpande dialog med kontaktpersoner, möjliggöra deltagande i olika länsövergripande grupperingar samt skapa en förankring- och beslutsprocess där linjeorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på länsövergripande lösningar. Lämna löpande information om projektet via nyhetsbrev och hemsida samt muntliga redovisningar till specifika forum.

8 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 7(17) 6 Tidplan Nedanstående bild beskriver övergripande tidsplan för det totala förberedelsearbetet mellan 1 januari februari Av bilden framgår bland annat när i tiden som olika områden hanteras i förberedelsearbetet. En mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet beskrivs i dokumentet Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0.xls. Av bilagan framgår vilka aktiviteter som ska utföras inom respektive område, tidpunkter för olika aktiviteter, deltagare i olika aktiviteter, leveranser från olika aktiviteter, ansvariga för leveranser och vem som fattar beslut om leveranser. Bilagan ses även som primärt styrdokument för det totala förberedelsearbetet. Innehållet i bilagan har även legat till grund för avsnitt 7-15 i denna projektplan som berör detaljer kring förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari Organisation (1 januari september 2013) 7.1 Roller (1 januari september 2013) Projektet som helhet består av nedanstående grupperingar och roller mellan 9 september februari 2014

9 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 8(17) Styrgrupp (tjänstemannanivå) Styrgruppen är ansvarig mot beställaren och har det yttersta ansvaret för hela projektet samt dess kontroll och styrning då det gäller resurser och mål. Detta innefattar bland annat att: Fatta beslut vid olika beslutspunkter Löpande hantera ändringar Löpande informera beställare och andra intressenter Vara ambassadörer för projektet Styrgrupp rapporterar till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum. Styrgruppen avgör även vilka typer av beslut som behöver lyftas till den politiska nivån. Projektledare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektledare är direkt underställd styrgruppen och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt denna projektplan. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektets aktiviteter och leveranser genomförs. Detta innefattar bland annat att: Planera projektet (tillsammans med projektgrupp) Upprätta budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt Styra projektet mot dess mål inom ramarna för projektplan Definiera innehåll i leverans samt önskemål om tidpunkt för leverans Informera om projektet (bl.a. ta fram nyhetsbrev) Identifiera eventuella problem samt föreslå och säkra arbetssätt, metoder och rutiner i aktiviteter. Genomföra projektutvärdering (ta fram slutrapport) Delta i SKL:s nationella nätverk för projektledare inom kommunaliserad hemsjukvård Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån behov och önskemål. Projektledare rapporterar till styrgrupp samt till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum utifrån behov. Projektgruppdeltagare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektgruppens deltagare har som huvuduppgift att utarbeta underlag för beslut och leverera det projektet fått i uppdrag att utföra. Detta innefattar bland annat att: Bedöma förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifter (kalendertid, resurs/kostnad, kompetens/vilja). Ansvara för resultat inom specifika aktiviteter samt meddela avvikelser och problem Informera om beslut och gjorda avvägningar Bedöma resultat och återstående tid Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån särskilda behov och önskemål (tillsammans med projektledare) Projektgruppdeltagare medverkar vid dialog och rapportering till styrgrupp samt vid behov i forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum.

10 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 9(17) Arbetsgruppdeltagare (tjänstemannanivå) Deltagare i en arbetsgrupp har till huvuduppgift att bidra till att leverera ett specifikt resultat. Arbetet i arbetsgruppen kan drivas av projektledare/projektgruppdeltagare eller av utsedd person i arbetsgruppen beroende på vem som ansvarar för leveransen. Kontaktperson (tjänstemannanivå, kontakt mot projektgrupp) Kontaktperson utses inom varje kommun och större enheter inom landstinget för att underlätta kontakter mellan projektledare/projektgruppdeltagare och respektive organisation. I rollen som kontaktperson ingår att: Förmedla information om organisationsinterna aktiviteter till projektledare/ projektgrupp. Ta del av löpande information om det totala förberedelsearbetet (länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter) från projektledare/projektgrupp. Delta i avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter med projektledare/projektgrupp Hantera förankring gällande det totala förberedelsearbetet inom den egna organisationen Utifrån behov inhämta synpunkter från den egna organisationen inför avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter. Formerna för detta arbete avgörs av respektive kontaktperson och organisation. Tillsätta deltagare från den egna organisationen i nya arbetsgrupper som drivs av projekt (på förfrågan från projektledare/projektgrupp). Utifrån behov diskutera organisationsspecifikt arbete med andra kontaktpersoner. 7.2 Bemanning och resurser (9 september februari 2014) Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand personer och roller inom redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum involveras. Vid länsövergripande aktiviteter som endast består av enskilda möten, och där det inte finns någon lämplig länsövergripande gruppering, för kontaktpersoner och projektledare/projektgruppdeltagare en dialog om lämplig bemanning från respektive linjeorganisation. I vissa fall kan även bemanningsfrågor lyftas till styrgruppen/beredningsgruppen. Personer och roller som berörs i aktiviteter ovan tas inte upp i bemanning och resurssättning av projektet i detta avsnitt. I detta avsnitt berörs istället bemanning och resurser som är involverade under tidsperioden för förberedelsearbetet och möjliggör att projektet ska kunna samordna hela förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari 2014: Styrgrupp Bemanning Deltagare i beredningsgruppen till SocialKola utgör projektets styrgrupp. I beredningsgruppen ingår förvaltningschefer från kommunernas socialtjänst/motsvarande samt landstingets hälsooch sjukvårdsdirektörer, berörda enhetschefer inom landstingsstaben hälso- och sjukvård och landstingets vård- och områdesdirektörer.

11 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 10(17) Resurser Styrgruppsdeltagare (ca 15 personer) : Styrgruppsmöte genomförs i samband med beredningsgruppens ordinarie möten var 4-6/vecka mellan 9 september februari Mötesdeltagande under tidsperioden bedöms därigenom uppgå till ca 6-8 timmar per deltagare. Eventuella frågor som behöver behandlas mellan mötestillfällen initieras genom att projektledare tar kontakt med beredningsgruppens ordförande. Projektgrupp (projektledare och projektgruppdeltagare) Bemanning Henrik Hammarström (projektledare) Projektledare, Extern Eva Sjöström Vårdutvecklare, Landstinget Ingeborg Melin Bitr. förvaltningschef, Timrå kommun Resurser Projektledare (1 person): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Projektgruppdeltagare (2 personer): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Kontaktpersoner Bemanning Eva Sjöström Jenny Borg Ingrid Klint Catrin Holm Gurli Edlund, Rose-Marie Carlsson, Lennart Larsson Ingeborg Melin Ulla Andersson Agneta Johansson Landstinget Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsvik kommun Resurser Kontaktpersoner (8 personer): Arbetsinsatsen styrs av hur respektive organisation väljer att organisera det interna förändringsarbetet mellan 9 september februari Arbetsgrupp Information om förändring Bemanning Anneli Egland Marlene Goode Majed Safaee Informatör/grafisk formgivare, Landstinget Informatör, Landstinget Informatör, Sollefteå kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (1 person): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till ca 3-5 dagar mellan 9 september februari Arbetsgrupp Övertagande av personal Bemanning Jessica Alfredsson HR-roll, Landstinget

12 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 11(17) Ewa Eklund Rubing Majvor Byström Lars-Olov Wengelin Victoria Sjöbom Elisabeht Dahlin Westberg Sara Jonsson Katarina Straschman HR-roll, Härnösands kommun HR-roll, Kramfors kommun HR-roll, Sollefteå kommun HR-roll, Sundsvalls kommun HR-roll, Timrå kommun HR-roll, Ånge kommun HR-roll, Örnsköldsvik kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (8 personer): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till enstaka timmar mellan 9 september februari 2014 utifrån behov av länsövergripande dialog i HR-frågor. Arbetsgrupp Specifik uppföljning Bemanning Ove Granholm Madeleine Blusi Xxxx Utredare/statistiker, FoU Landstinget Utredare/statistiker, FoU Kommunförbundet Utsedd intervjuare i varje kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (2 personer): Arbetsinsatsen för utredare/statistiker bedöms uppgå till ca 5-10 dagar mellan 9 september 29 november Därutöver kommer en forskningsassistent från kommunförbundet att bistå med inmatning av enkätuppgifter (patient). Arbetsinsatsen för intervjuare inom varje kommun bedöms uppgå till ca 3 dgr under oktober 2013 och består av att intervjua patienter. 8 Budget (9 september februari 2014) Projektets budget är följande för tidsperioden 9 september februari 2014: Område Ersättning för projektgruppdeltagare (1 extern projektledare 45% x 5 mån, 2 projektgruppdelt. kommun/ landsting 45% x 5 mån) Resor Portokostnad (för patientenkät) Länsgemensam annonsering (2 införanden x 4 dagstidningar) Fika Summa Kostnad kr kr 4000 kr kr 500 kr kr Deltagare i arbetsgrupper och styrgrupp samt kontaktpersoner deltar inom ramen för sin ordinarie tjänst och belastar inte projektets budget. Ett projektkonto har lagts upp hos landstinget (kostnadsställe och projektkod 8006) där projektets kostnader belastas. Intern fördelning mellan kommuner baseras sedan på befolkningsunderlag. Landstinget fakturerar, utifrån vissa periodiserade intervall, varje kommun för deras andel av

13 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 12(17) kommunernas totala kostnad när projektplan godkänts. Extern projektledare skickar varje månad en faktura för nedlagd tid till styrgruppsdeltagare som har attesträtt till projektkonto. En närmare beskrivning av kostnader utifrån fördelningsprinciper framgår nedan: Invånarantal Avgift SKL-medel överenskommelse Kvarvarande projektmedel Landstinget Kommuner Per kommun Härnösand % Kramfors % Sollefteå % Sundsvall % Timrå % Ånge % Örnsköldsvik % Totalt % Metodik och arbetssätt (9 september februari 2014) Projektet arbetar enligt följande metodik och arbetssätt mellan 9 september februari 2014: Samordning och koordinering av allt förberedelsearbete (enligt bilaga 1) Projektledare/projektgrupp samordnar och koordinerar allt förberedelsearbete genom att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter, oavsett utförare. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare sker genom dialog med ansvarig för leverans. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare sker per automatik då projektet ansvarar för leverans. Initiering och uppföljning av organisationsspecifika aktiviteter sker genom dialog med kontaktpersoner eller ev. ansvarig för leverans. Hur det totala förberedelsearbetet fortlöper diskuteras och återrapporteras vid möte med styrgrupp var 4-6/vecka samt vid möte med kontaktpersoner var 4-6/vecka. Utförande av organisationsspecifika aktiviteter Hur organisationsspecifika aktiviteter ska bedrivas i praktiken avgörs av varje linjeorganisation, t.ex. med stöd av internt genomförandeprojekt etc. Projekt kan utifrån

14 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 13(17) önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras organisationsspecifika förberedelsearbete. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare Hur länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare ska bedrivas i praktiken avgörs av ansvarig för respektive leverans utifrån den input och kravställning som erhålls från projektet. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare Vid utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare klargörs initialt vilka som ska delta i aktivitet, d.v.s. finns en redan fastställd arbetsgrupp eller behöver dialog föras med kontaktpersoner om lämpliga deltagare från respektive linjeorganisation. När det är klarlagt vilka som ska delta i en aktivitet kallar projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, de berörda till ett uppstartsmöte där metod, struktur och arbetssätt för att nå mål (leverans) med aktivitet stäms av. Därefter vidtar själva arbetet som vanligtvis består av en kombination av arbetsmöten och olika utredningsrelaterade uppgifter som ska genomföras mellan arbetsmöten. Projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, har ett ansvar att sammanställa leveransobjektet, även om arbetsgruppen kan stå för delar av dokumentationen. Internt arbete inom projektgrupp Projektgruppmöten kommer att genomföras med olika intervall baserat på behovet i de aktiviteter som pågår. Mötena kan vara av karaktären arbetsmöte eller avstämningsmöte. Vid dessa möten medverkar alla projektgruppdeltagare och mötena hålls ihop av projektledare. Syftet med mötena är att driva arbetet framåt med de aktiviteter som ingår i tidsplanen och klargöra löpande inbördes arbetsfördelning. Tid rapportering sker inom projektgruppen genom att varje projektdeltagare själv håller reda på hur mycket tid som man lägger ner i projektet. Förmedling av uppgifter om nedlagd tid för projektledare följer sedan den struktur som beskrivs i avsnitt 8, budget. 10 Information (9 september februari 2014) Kommunikation och information om projekt finns närmare beskrivet i en separat kommunikationsplan som godkänts av styrgruppen den 27 februari I kommunikationsplanen beskrivs mer i detalj hur förändring ska kommuniceras mot patient, allmänhet och personal under hela förberedelsearbetet samt specifikt mellan 9 september februari Internt inom projektet ger projektledare information om projektets status till styrgrupp vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka och till kontaktpersoner vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka. Styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare förmedlar sedan denna information till det politiska forumet SocialKola och andra adekvata politiska forum utifrån behov. Kontaktpersoner förmedlar informationen vidare till den egna organisationen. Den externa informationen om projektet består bland annat av att projektledare och informatör tar fram ett nyhetsbrev ungefär var sjätte vecka som beskriver status i projektet. Nyhetsbrevet skickas sedan till respektive organisation för vidareförmedling inom deras ordinarie kommunikationskanaler. Ansvariga för att vidareförmedla nyhetsbrevet inom respektive

15 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 14(17) organisation är kommunernas kontaktpersoner och informatör från landstinget som deltar i arbetsgrupp för information. Sammantaget ses nyhetsbrevet som en informationskanal som ska riktas till alla medarbetare som är intresserade av projektets arbete. Vidare stöds den externa informationen av en projekthemsida (www.lvn.se/hemsjukvardsprojektet) som beskriver projektet och där alla projektdokument som godkänts av styrgruppen finns tillgängliga samt att den innehåller en fråga/svar-funktion som riktas till medarbetarna. Därutöver publiceras även relevanta projektdokument på kommunförbundets hemsida. Utöver nyhetsbrev och hemsida erbjuds även muntlig information och avrapportering om projektet till följande forum och grupperingar vid något av deras ordinarie möten utifrån behov: Kommuner - Verksamhetschefsgrupper - MAS-grupp Landsting - Landstingsledningsgrupp - HS-samordningsgrupp - Dialogmöten med verksamhetschefer genom beställarenhet Patient/brukare - Samrådsgrupp för patient-/brukarföreningar (företrädesvis efter politiska beslut) Politiker - Kommunstyrelse och kommunfullmäktige - Socialnämnder - Landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige - Landstingsstyrelsens beställarutskott - FPT-nämnden - HS-nämnden Beroende på sammanhang kan information lämnas till ovanstående forum av styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare. Externa informationsinsatser mot allmänhet kommer bl.a att hanteras genom annonsering i press och uppsökande insatser mot press, radio och tv med syfte att de ska beröra förändring. Facklig samverkan ska ske i alla berörda organisationer enligt där gällande samverkansrutiner. Projektledare ansvarar för att erforderliga underlag tas fram till arbetsgivarnas företrädare vid önskemål. 11 Kvalitetssäkring (9 september februari 2014) För att kvalitetssäkra innehållet i projektet mellan 9 september februari 2014 vidtas följande åtgärder: - Projektplan tas fram av projektledare i dialog med projektgrupp samt diskuteras och beslutas av styrgrupp.

16 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 15(17) - Deltagare i projektgrupp har relevant kunskap om det verksamhetsområde som berörs i projektet. - Alla underlag som tas fram av projektet som utförare, t.ex. kravspecifikationer, beredningsunderlag, rutiner etc., ska skapas med stöd av personer som har relevant specialistkunskap och diskuteras med kontaktpersoner innan de tas upp för godkännande i styrgruppen. - Statusrapportering om projektet sker kontinuerligt, såväl internt som externt, utifrån tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 10 om information. 12 Dokumenthantering (9 september februari 2014) Dokumentation från projektets arbete mellan 9 september februari 2014 samlas i en katalogmapp hos landstinget och kommunförbundet efter projektets totala slutförande. I katalogen kommer bland annat projektdirektiv, projektplan, rapporter och rutinbeskrivningar att ingå. Under pågående projektarbete samlas arbetsmaterial och dokument i en katalogmapp hos respektive projektgruppdeltagare samt att dokument som godkänts av styrgruppen publiceras på projektets hemsida. För varje nytt dokument som tas fram, eller revidering av befintligt dokument, gör projektet en bedömning om dokument ska infogas i en redan befintlig dokumentationsstruktur hos berörda organisationer. Är så fallet tas en kontakt med ansvarig som kan åtgärda detta. För alla publika dokument som ska beslutas i styrgruppen tillämpas även en versionshantering vid framtagningen. 13 Ändringshantering (9 september februari 2014) Om det uppstår ändringar som förändrar förutsättningarna för projektet tas en förändringsbegäran, och/eller en reviderad version av projektplan, fram av projektledare som sedan beslutas av styrgruppen. Ändringshanteringen är särskild viktig i de fall som ändringar kan påverka leveranstidpunkter i tidsplan, kvalitet och/eller kostnader. Mindre anpassningar i tidsplanen som inte föranleder förändringar i leveranser föranleder däremot inte någon formell förändringsbegäran eller reviderad version av projektplan. 14 Leverabler (9 september februari 2014) Projektet ska mellan 9 september februari 2014 leverera följande underlag (som utförare) för diskussion och beslut i styrgruppen: Styrgruppsmöte v.38 (20 september 2013) - Eventuella leveranser som återstår från tidsperioden 1 januari 8 september Styrgruppsmöte v.45 (8 november 2013) - PM Delresultat från mätning av patient-/och medarb.nöjdhet - Reviderad dokument Riktlinjer för samordnad vårdplanering och info.överföring

17 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 16(17) - Avtal Samarbete kring hälsosamtal - PM Utfall av riskanalys ur patientperspektiv - PM Reglering av skatteväxlingsbelopp för perioden 1 januari 2 februari PM Rutin för generella ordinationsrutiner (avtal om läkarmedverkan styr behov) Styrgruppsmöte v.xx (xx januari 2014) - Informationsmaterial till personal (fallbeskrivningar, vanliga frågor etc.) - PM - Rutin för omhändertagande av avlidna - PM Rutin för hemrehab (vårdplanering och överlämning) - PM Rutin för kliniskt träningscenter (kommunens tillgång) - PM Rutin för demensutredning - (PM Identifierade förändringar i behandlingslinjer) - PM Rutin för vårdplanering för svårt sjuka barn - PM Rutin för anhörigvård - PM Rutin för att hantera utomlänspatienter (betalning) - PM Rutin för förbruknings- och omläggningsmaterial - PM Rutin för medicintekn. produkter/utrustning - PM Samarbetsrutin MTA (medicin tekn. Avd) och kommuner - PM Rutin för uppsökande munhälsovård - PM Slutresultat från mätning av patient-/och medarb.nöjdhet Styrgruppsmöte v.xx (xx februari 2014) - Slutrapport (förberedelsefasen) I projektets tidsplan, se bilaga 1, förekommer även ytterligare länsövergripande aktiviteter som kommer att lyftas för diskussion och beslut i andra forum än styrgruppen, t.ex. styrgrupp för Prator etc. 15 Acceptanskriterier (9 september februari 2014) Styrgruppen tar emot och godkänner leveranser samt ansvarar för eventuell vidare beslutshantering.

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn.

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn. Område K LT LOV PV Länsnivå Start-Slut Deltagare/Utförare Leverans Slutlig skatteväxl.nivå och ansöka om skatteväxl. hos finansdepartement Prisuppräkna kostnader för 2014 och faststlå slutlig skatteväxlingsnivå

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor Delprojekt: Beslutsprocess

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Utreda förutsättningar & införa förändring Idnr: Siffor Delprojekt: Utreda förutsättningar

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län

Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län PROMEMORIA 2011-10-05 Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2011-10-13 Kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län Avsiktförklaring Kommunerna i Stockholms

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor

1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola. Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun. Delprojekt: Idnr: Siffor 1(7) Titel: Projektdirektiv-Giftfri förskola Projekt: Handlingsprogram/plan för giftfria förskolor i Nybro kommun Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Lärande och kulturnämnden

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

hemsjukvård mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län

hemsjukvård mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län Avtal om övertagande av hemsjukvård 2012-09-21 Avtal om övertagande av hemsjukvård mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län Avtal - Hemsjukvård 1(13) Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP 2017 INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA OCH MÅLBILD... 3 BEHOV AV SAMORDNING... 4 SAMTYCKE... 4 PLANERING INFÖR SAMORDNINGSMÖTET... 4 KAN EN LEGAL

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom

PROJEKTSLUTRAPPORT. Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom 1(8) PROJEKTSLUTRAPPORT Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Projekt: Kvalitetshöjning i omvårdnad vid BPSD symtom Idnr: Siffor Delprojekt: Text Idnr: Siffor Beställare:

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Klargör vad som ingår i biståndshandläggarens samordnande ansvar. Bilaga 4.

Klargör vad som ingår i biståndshandläggarens samordnande ansvar. Bilaga 4. Lokal rutin för personal inom Stockholms stads äldreomsorg och Landstingets hälso- och sjukvård för samverkan och upprättande av samordnad individuell plan (SIP) Version 2016-08-26 1 Version 2016-08-26

Läs mer

Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende 2014-06-27 Analys av processen för kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Vid möte med politiska styrgruppen den 10 december 2012 gavs projektledarna i uppdrag att i en kort rapport beskriva

Läs mer

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

Revisionsrapport Hemsjukvården Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Hemsjukvården Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer