PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor Delprojekt: Beställare: Version: 1.0 Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Idnr: Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola Siffor Skriven av: Henrik Hammarström Datum: Godkänd av: Styrgrupp / beredningsgrupp SocialKola Datum: Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN - HEMSJUKVÅRD ÄNDRAT : :37

2 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 1(17) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING BAKGRUND BESTÄLLARE MÅL UTGÅNGSPUNKTER BEROENDEN OCH PÅVERKAN RISKER TIDPLAN ORGANISATION (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) ROLLER (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) BEMANNING OCH RESURSER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BUDGET (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) METODIK OCH ARBETSSÄTT (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) INFORMATION (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) KVALITETSSÄKRING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) DOKUMENTHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ÄNDRINGSHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) LEVERABLER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ACCEPTANSKRITERIER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BILAGA Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0

3 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 2(17) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första version av arbetsdokument Henrik Hammarström Utkast till kontaktpersoner Henrik Hammarström Utkast till styrgrupp/beredningsgrupp Henrik Hammarström Fastställt dokument (utifrån dialog i beredningsgruppp ) Henrik Hammarström Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv, Hemsjukvård SocialKOLA Projektplan, Hemsjukvård, Utreda förutsättn. Styrgruppen Rapport - Nulägesbeskrivning, Hemsjukvård Styrgruppen Rapport Lösningsförslag: Innehåll och Styrgruppen ansvarsgränser för hemsjukvård samt ek.villkor vid överföring Projektplan, Hemsjukvård, Beslutsprocess Styrgruppen Avtal om övertagande av hemsjukvård med tillhörande bilagor Projektplan, Hemsjukvård, Förberedelseprocess 1 jan 8 sep 2013 Fullmäktige Beredningsgruppen/ Styrgruppen

4 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 3(17) 1 Inledning Denna projektplan sammanfattar övergripande förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 inför överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner den 3 februari Därutöver innefattar projektplanen en mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet (bl.a. bemanning, budget, arbetssätt och leverabler etc.) för tidsperioden 9 september februari En motsvarande projektplan finns sedan tidigare framtagen med en detaljerad beskrivning för tidsperioden 1 januari 8 september 2013, vilken beaktats vid framtagning av denna projektplan. Vid diskrepanser mellan projektplanerna i tidpunkter för olika aktiviteter och leveranser ska det som står i denna projektplan vara styrande. Projektplanens innehåll stödjer även de övergripande mål, strategier, effekter och utgångspunkter som berörs i framtaget projektdirektiv inför tidigare utredning om överföring av hemsjukvård. Dokument har formulerats av projektledare med stöd av deltagare i projektgrupp. 1.1 Bakgrund Landstinget och länets kommuner har mellan september 2011 december 2012 genomfört ett gemensamt projekt som haft i uppdrag att arbeta för en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommuner. I projektet har ingått att lämna förslag till innehåll, ansvarsgräns och ekonomiska villkor vid en överföring samt stödja den beslutsprocess som utmynnat i att länets sju kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under november/december 2012 godkänt en överföring av hemsjukvården. Ekonomisk reglering för övertagande av hemsjukvård kommer därmed att ske genom en skatteväxling mellan landstinget och kommuner den 1 januari 2014 och kommunernas faktiska övertagande av hemsjukvården sker sedan den 3 februari Detta innebär att länet som helhet, och dess berörda linjeorganisationer, har fram till den 2 februari 2014 att genomföra adekvata förberedelser inför överföringen. För att underlätta förberedelsearbetet har beredningsgruppen till SocialKola framfört att projektet framledes ska bistå linjeorganisationerna med samordning och utförande av vissa aktiviteter. Förberedelsearbetet mellan 1 september 8 september 2013 har tidigare beskrivits i en separat projektplan och förberedelsearbetet mellan 9 september 21 februari 2014 beskrivs närmare i denna projektplan.

5 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 4(17) I nedanstående bild sammanfattas den övergripande tidsplanen för arbetet med överföring av hemsjukvård. 1.2 Beställare Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola. 2 Mål Projektets mål är att driva ett förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 som stödjer en framgångsrik överföring av hemsjukvård där följande effektmål, som angivits i projektdirektiv för tidigare utredningsarbete, uppnås: Brukarperspektiv o Tillgången av hemsjukvård ska svara upp mot befolkningens behov och ges utifrån begreppet god vård. o Människor i Västernorrlands län som är i behov av hemsjukvård erbjuds detta av kommunen på ett lättillgängligt, enkelt och effektivt sätt. Processperspektiv o Kommunerna har en fungerande organisation för hemsjukvård dygnet runt, alla dagar på året. o Kommunen bedömer, tilldelar och följer upp personens/patientens resursbehov för hemsjukvård. o Patienten erbjuds rehabilitering i hemmet efter behov. o Patienten erbjuds palliativ vård i livets slut.

6 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 5(17) o Kommunen kan tillhandahålla hjälpmedel som patientens behov kräver. Bedömning görs av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssjuksköterska enligt gängse rutiner. Organisations-/medarbetarperspektiv o Förbättra värdet för patienten genom att berörda personalgrupper samlas hos samma huvudman. Ekonomiskt perspektiv o De ekonomiska medel som avsätts till verksamheten ska ge bästa möjliga värde för patienterna. En god vård ska erbjudas och utföras. 3 Utgångspunkter Utifrån den dialog som förts i beredningsgruppen till SocialKola gällande förberedelser inför överföring av hemsjukvård ses följande utgångspunkter som styrande för förberedelsearbetet: Aktiviteter kan vara länsövergripande eller organisationsspecifika. Det ska beaktas vilka aktiviteter som är bäst lämpade att utföras gemensamt på länsnivå eller lokalt inom varje linjeorganisation. Länsövergripande aktiviteter ska genomföras där det bedöms vara viktigt med en likvärdig hantering i hela länet och/eller det blir mer kostnadseffektivt om aktiviteten utförs gemensamt för hela länet och/eller om aktiviteten handlar om att förtydliga beslutade underlag som tidigare tagits fram av projektet. Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum vara utförare. Där lämpliga länsövergripande grupperingar och forum saknas, eller där aktiviteten har en nära koppling till frågor som tidigare hanterats i projektet, kan projektet vara utförare. Vid behov kan nya arbetsgrupper skapas av projektet för att utföra specifika aktiviteter. Organisationsspecifika aktiviteter hanteras av respektive linjeorganisation. Projekt ska samordna och koordinera allt förberedelsearbete. I detta ingår att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter. Projekt kan utifrån önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras förberedelsearbete. 4 Beroenden och påverkan I förberedelsearbetet finns bland annat följande beroenden som har kopplingar till de aktiviteter som ska samordnas och utföras av projektet: Nationell utveckling av IT-stödet NPÖ (nationell patientöversikt). Nationell utveckling av IT-stödet Prator (informationsöverföring). Utveckling av regionbildning. Lagändringar kopplade till hemsjukvård (exempelvis möjliga ändringar som berörs i betänkande om kommunaliserad hemsjukvård). Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom kommunal vård och omsorg. SKL:s satsning på Ledningskraft/Bättre liv för sjuka äldre. Utveckling av olika system för E-hälsa och kvalitetsregister.

7 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 6(17) 5 Risker I projektdirektiv inför utredning om överföring av hemsjukvård definieras ett antal risker där bland annat brister i förmågan att hantera åsiktsskillnader kan leda till många negativa följdkonsekvenser, till exempel lösningar med parallella system som inte beaktar patientens bästa etc. Utöver de risker som berörs i projektdirektivet kan även följande risker urskiljas kopplade till projektets möjligheter att samordna och utföra delar av förberedelsearbetet. Risk nr. Risk Åtgärd 1 Deltagare i länsövergripande och organisationsspecifika arbetsgrupper kan inte avsätta den nödvändiga tiden för förberedelsearbete. Tidigt kommunicera en tidsplan för både länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter där det framgår vad som förväntas av olika grupperingar vid olika tidpunkter. Detta ger en framförhållning som kan 2 Då förberedelsearbetet är omfattande och berör många olika områden kan det bli svårt för projektet att vara uppdaterad på alla organisationsspecifika aktiviteter samt att det omvänt blir svårt för linjeorganisationerna att vara uppdaterade på alla länsövergripande aktiviteter. 3 Det finns en oro kring förändringen inom både kommuner och landsting baserat på tidigare erfarenheter av en motsvarande förändring (ÄDEL). underlätta deltagandet. Utse kontaktpersoner inom varje kommun och större enheter inom landstinget som kan föra en kontinuerlig dialog gentemot projektet. Driva förberedelsearbetet genom en arbetsprocess som innefattar hög delaktighet hos linjeorganisationer. Bland annat genom att föra en löpande dialog med kontaktpersoner, möjliggöra deltagande i olika länsövergripande grupperingar samt skapa en förankring- och beslutsprocess där linjeorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på länsövergripande lösningar. Lämna löpande information om projektet via nyhetsbrev och hemsida samt muntliga redovisningar till specifika forum.

8 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 7(17) 6 Tidplan Nedanstående bild beskriver övergripande tidsplan för det totala förberedelsearbetet mellan 1 januari februari Av bilden framgår bland annat när i tiden som olika områden hanteras i förberedelsearbetet. En mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet beskrivs i dokumentet Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0.xls. Av bilagan framgår vilka aktiviteter som ska utföras inom respektive område, tidpunkter för olika aktiviteter, deltagare i olika aktiviteter, leveranser från olika aktiviteter, ansvariga för leveranser och vem som fattar beslut om leveranser. Bilagan ses även som primärt styrdokument för det totala förberedelsearbetet. Innehållet i bilagan har även legat till grund för avsnitt 7-15 i denna projektplan som berör detaljer kring förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari Organisation (1 januari september 2013) 7.1 Roller (1 januari september 2013) Projektet som helhet består av nedanstående grupperingar och roller mellan 9 september februari 2014

9 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 8(17) Styrgrupp (tjänstemannanivå) Styrgruppen är ansvarig mot beställaren och har det yttersta ansvaret för hela projektet samt dess kontroll och styrning då det gäller resurser och mål. Detta innefattar bland annat att: Fatta beslut vid olika beslutspunkter Löpande hantera ändringar Löpande informera beställare och andra intressenter Vara ambassadörer för projektet Styrgrupp rapporterar till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum. Styrgruppen avgör även vilka typer av beslut som behöver lyftas till den politiska nivån. Projektledare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektledare är direkt underställd styrgruppen och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt denna projektplan. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektets aktiviteter och leveranser genomförs. Detta innefattar bland annat att: Planera projektet (tillsammans med projektgrupp) Upprätta budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt Styra projektet mot dess mål inom ramarna för projektplan Definiera innehåll i leverans samt önskemål om tidpunkt för leverans Informera om projektet (bl.a. ta fram nyhetsbrev) Identifiera eventuella problem samt föreslå och säkra arbetssätt, metoder och rutiner i aktiviteter. Genomföra projektutvärdering (ta fram slutrapport) Delta i SKL:s nationella nätverk för projektledare inom kommunaliserad hemsjukvård Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån behov och önskemål. Projektledare rapporterar till styrgrupp samt till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum utifrån behov. Projektgruppdeltagare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektgruppens deltagare har som huvuduppgift att utarbeta underlag för beslut och leverera det projektet fått i uppdrag att utföra. Detta innefattar bland annat att: Bedöma förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifter (kalendertid, resurs/kostnad, kompetens/vilja). Ansvara för resultat inom specifika aktiviteter samt meddela avvikelser och problem Informera om beslut och gjorda avvägningar Bedöma resultat och återstående tid Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån särskilda behov och önskemål (tillsammans med projektledare) Projektgruppdeltagare medverkar vid dialog och rapportering till styrgrupp samt vid behov i forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum.

10 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 9(17) Arbetsgruppdeltagare (tjänstemannanivå) Deltagare i en arbetsgrupp har till huvuduppgift att bidra till att leverera ett specifikt resultat. Arbetet i arbetsgruppen kan drivas av projektledare/projektgruppdeltagare eller av utsedd person i arbetsgruppen beroende på vem som ansvarar för leveransen. Kontaktperson (tjänstemannanivå, kontakt mot projektgrupp) Kontaktperson utses inom varje kommun och större enheter inom landstinget för att underlätta kontakter mellan projektledare/projektgruppdeltagare och respektive organisation. I rollen som kontaktperson ingår att: Förmedla information om organisationsinterna aktiviteter till projektledare/ projektgrupp. Ta del av löpande information om det totala förberedelsearbetet (länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter) från projektledare/projektgrupp. Delta i avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter med projektledare/projektgrupp Hantera förankring gällande det totala förberedelsearbetet inom den egna organisationen Utifrån behov inhämta synpunkter från den egna organisationen inför avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter. Formerna för detta arbete avgörs av respektive kontaktperson och organisation. Tillsätta deltagare från den egna organisationen i nya arbetsgrupper som drivs av projekt (på förfrågan från projektledare/projektgrupp). Utifrån behov diskutera organisationsspecifikt arbete med andra kontaktpersoner. 7.2 Bemanning och resurser (9 september februari 2014) Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand personer och roller inom redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum involveras. Vid länsövergripande aktiviteter som endast består av enskilda möten, och där det inte finns någon lämplig länsövergripande gruppering, för kontaktpersoner och projektledare/projektgruppdeltagare en dialog om lämplig bemanning från respektive linjeorganisation. I vissa fall kan även bemanningsfrågor lyftas till styrgruppen/beredningsgruppen. Personer och roller som berörs i aktiviteter ovan tas inte upp i bemanning och resurssättning av projektet i detta avsnitt. I detta avsnitt berörs istället bemanning och resurser som är involverade under tidsperioden för förberedelsearbetet och möjliggör att projektet ska kunna samordna hela förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari 2014: Styrgrupp Bemanning Deltagare i beredningsgruppen till SocialKola utgör projektets styrgrupp. I beredningsgruppen ingår förvaltningschefer från kommunernas socialtjänst/motsvarande samt landstingets hälsooch sjukvårdsdirektörer, berörda enhetschefer inom landstingsstaben hälso- och sjukvård och landstingets vård- och områdesdirektörer.

11 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 10(17) Resurser Styrgruppsdeltagare (ca 15 personer) : Styrgruppsmöte genomförs i samband med beredningsgruppens ordinarie möten var 4-6/vecka mellan 9 september februari Mötesdeltagande under tidsperioden bedöms därigenom uppgå till ca 6-8 timmar per deltagare. Eventuella frågor som behöver behandlas mellan mötestillfällen initieras genom att projektledare tar kontakt med beredningsgruppens ordförande. Projektgrupp (projektledare och projektgruppdeltagare) Bemanning Henrik Hammarström (projektledare) Projektledare, Extern Eva Sjöström Vårdutvecklare, Landstinget Ingeborg Melin Bitr. förvaltningschef, Timrå kommun Resurser Projektledare (1 person): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Projektgruppdeltagare (2 personer): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Kontaktpersoner Bemanning Eva Sjöström Jenny Borg Ingrid Klint Catrin Holm Gurli Edlund, Rose-Marie Carlsson, Lennart Larsson Ingeborg Melin Ulla Andersson Agneta Johansson Landstinget Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsvik kommun Resurser Kontaktpersoner (8 personer): Arbetsinsatsen styrs av hur respektive organisation väljer att organisera det interna förändringsarbetet mellan 9 september februari Arbetsgrupp Information om förändring Bemanning Anneli Egland Marlene Goode Majed Safaee Informatör/grafisk formgivare, Landstinget Informatör, Landstinget Informatör, Sollefteå kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (1 person): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till ca 3-5 dagar mellan 9 september februari Arbetsgrupp Övertagande av personal Bemanning Jessica Alfredsson HR-roll, Landstinget

12 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 11(17) Ewa Eklund Rubing Majvor Byström Lars-Olov Wengelin Victoria Sjöbom Elisabeht Dahlin Westberg Sara Jonsson Katarina Straschman HR-roll, Härnösands kommun HR-roll, Kramfors kommun HR-roll, Sollefteå kommun HR-roll, Sundsvalls kommun HR-roll, Timrå kommun HR-roll, Ånge kommun HR-roll, Örnsköldsvik kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (8 personer): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till enstaka timmar mellan 9 september februari 2014 utifrån behov av länsövergripande dialog i HR-frågor. Arbetsgrupp Specifik uppföljning Bemanning Ove Granholm Madeleine Blusi Xxxx Utredare/statistiker, FoU Landstinget Utredare/statistiker, FoU Kommunförbundet Utsedd intervjuare i varje kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (2 personer): Arbetsinsatsen för utredare/statistiker bedöms uppgå till ca 5-10 dagar mellan 9 september 29 november Därutöver kommer en forskningsassistent från kommunförbundet att bistå med inmatning av enkätuppgifter (patient). Arbetsinsatsen för intervjuare inom varje kommun bedöms uppgå till ca 3 dgr under oktober 2013 och består av att intervjua patienter. 8 Budget (9 september februari 2014) Projektets budget är följande för tidsperioden 9 september februari 2014: Område Ersättning för projektgruppdeltagare (1 extern projektledare 45% x 5 mån, 2 projektgruppdelt. kommun/ landsting 45% x 5 mån) Resor Portokostnad (för patientenkät) Länsgemensam annonsering (2 införanden x 4 dagstidningar) Fika Summa Kostnad kr kr 4000 kr kr 500 kr kr Deltagare i arbetsgrupper och styrgrupp samt kontaktpersoner deltar inom ramen för sin ordinarie tjänst och belastar inte projektets budget. Ett projektkonto har lagts upp hos landstinget (kostnadsställe och projektkod 8006) där projektets kostnader belastas. Intern fördelning mellan kommuner baseras sedan på befolkningsunderlag. Landstinget fakturerar, utifrån vissa periodiserade intervall, varje kommun för deras andel av

13 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 12(17) kommunernas totala kostnad när projektplan godkänts. Extern projektledare skickar varje månad en faktura för nedlagd tid till styrgruppsdeltagare som har attesträtt till projektkonto. En närmare beskrivning av kostnader utifrån fördelningsprinciper framgår nedan: Invånarantal Avgift SKL-medel överenskommelse Kvarvarande projektmedel Landstinget Kommuner Per kommun Härnösand % Kramfors % Sollefteå % Sundsvall % Timrå % Ånge % Örnsköldsvik % Totalt % Metodik och arbetssätt (9 september februari 2014) Projektet arbetar enligt följande metodik och arbetssätt mellan 9 september februari 2014: Samordning och koordinering av allt förberedelsearbete (enligt bilaga 1) Projektledare/projektgrupp samordnar och koordinerar allt förberedelsearbete genom att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter, oavsett utförare. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare sker genom dialog med ansvarig för leverans. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare sker per automatik då projektet ansvarar för leverans. Initiering och uppföljning av organisationsspecifika aktiviteter sker genom dialog med kontaktpersoner eller ev. ansvarig för leverans. Hur det totala förberedelsearbetet fortlöper diskuteras och återrapporteras vid möte med styrgrupp var 4-6/vecka samt vid möte med kontaktpersoner var 4-6/vecka. Utförande av organisationsspecifika aktiviteter Hur organisationsspecifika aktiviteter ska bedrivas i praktiken avgörs av varje linjeorganisation, t.ex. med stöd av internt genomförandeprojekt etc. Projekt kan utifrån

14 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 13(17) önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras organisationsspecifika förberedelsearbete. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare Hur länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare ska bedrivas i praktiken avgörs av ansvarig för respektive leverans utifrån den input och kravställning som erhålls från projektet. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare Vid utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare klargörs initialt vilka som ska delta i aktivitet, d.v.s. finns en redan fastställd arbetsgrupp eller behöver dialog föras med kontaktpersoner om lämpliga deltagare från respektive linjeorganisation. När det är klarlagt vilka som ska delta i en aktivitet kallar projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, de berörda till ett uppstartsmöte där metod, struktur och arbetssätt för att nå mål (leverans) med aktivitet stäms av. Därefter vidtar själva arbetet som vanligtvis består av en kombination av arbetsmöten och olika utredningsrelaterade uppgifter som ska genomföras mellan arbetsmöten. Projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, har ett ansvar att sammanställa leveransobjektet, även om arbetsgruppen kan stå för delar av dokumentationen. Internt arbete inom projektgrupp Projektgruppmöten kommer att genomföras med olika intervall baserat på behovet i de aktiviteter som pågår. Mötena kan vara av karaktären arbetsmöte eller avstämningsmöte. Vid dessa möten medverkar alla projektgruppdeltagare och mötena hålls ihop av projektledare. Syftet med mötena är att driva arbetet framåt med de aktiviteter som ingår i tidsplanen och klargöra löpande inbördes arbetsfördelning. Tid rapportering sker inom projektgruppen genom att varje projektdeltagare själv håller reda på hur mycket tid som man lägger ner i projektet. Förmedling av uppgifter om nedlagd tid för projektledare följer sedan den struktur som beskrivs i avsnitt 8, budget. 10 Information (9 september februari 2014) Kommunikation och information om projekt finns närmare beskrivet i en separat kommunikationsplan som godkänts av styrgruppen den 27 februari I kommunikationsplanen beskrivs mer i detalj hur förändring ska kommuniceras mot patient, allmänhet och personal under hela förberedelsearbetet samt specifikt mellan 9 september februari Internt inom projektet ger projektledare information om projektets status till styrgrupp vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka och till kontaktpersoner vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka. Styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare förmedlar sedan denna information till det politiska forumet SocialKola och andra adekvata politiska forum utifrån behov. Kontaktpersoner förmedlar informationen vidare till den egna organisationen. Den externa informationen om projektet består bland annat av att projektledare och informatör tar fram ett nyhetsbrev ungefär var sjätte vecka som beskriver status i projektet. Nyhetsbrevet skickas sedan till respektive organisation för vidareförmedling inom deras ordinarie kommunikationskanaler. Ansvariga för att vidareförmedla nyhetsbrevet inom respektive

15 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 14(17) organisation är kommunernas kontaktpersoner och informatör från landstinget som deltar i arbetsgrupp för information. Sammantaget ses nyhetsbrevet som en informationskanal som ska riktas till alla medarbetare som är intresserade av projektets arbete. Vidare stöds den externa informationen av en projekthemsida (www.lvn.se/hemsjukvardsprojektet) som beskriver projektet och där alla projektdokument som godkänts av styrgruppen finns tillgängliga samt att den innehåller en fråga/svar-funktion som riktas till medarbetarna. Därutöver publiceras även relevanta projektdokument på kommunförbundets hemsida. Utöver nyhetsbrev och hemsida erbjuds även muntlig information och avrapportering om projektet till följande forum och grupperingar vid något av deras ordinarie möten utifrån behov: Kommuner - Verksamhetschefsgrupper - MAS-grupp Landsting - Landstingsledningsgrupp - HS-samordningsgrupp - Dialogmöten med verksamhetschefer genom beställarenhet Patient/brukare - Samrådsgrupp för patient-/brukarföreningar (företrädesvis efter politiska beslut) Politiker - Kommunstyrelse och kommunfullmäktige - Socialnämnder - Landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige - Landstingsstyrelsens beställarutskott - FPT-nämnden - HS-nämnden Beroende på sammanhang kan information lämnas till ovanstående forum av styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare. Externa informationsinsatser mot allmänhet kommer bl.a att hanteras genom annonsering i press och uppsökande insatser mot press, radio och tv med syfte att de ska beröra förändring. Facklig samverkan ska ske i alla berörda organisationer enligt där gällande samverkansrutiner. Projektledare ansvarar för att erforderliga underlag tas fram till arbetsgivarnas företrädare vid önskemål. 11 Kvalitetssäkring (9 september februari 2014) För att kvalitetssäkra innehållet i projektet mellan 9 september februari 2014 vidtas följande åtgärder: - Projektplan tas fram av projektledare i dialog med projektgrupp samt diskuteras och beslutas av styrgrupp.

16 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 15(17) - Deltagare i projektgrupp har relevant kunskap om det verksamhetsområde som berörs i projektet. - Alla underlag som tas fram av projektet som utförare, t.ex. kravspecifikationer, beredningsunderlag, rutiner etc., ska skapas med stöd av personer som har relevant specialistkunskap och diskuteras med kontaktpersoner innan de tas upp för godkännande i styrgruppen. - Statusrapportering om projektet sker kontinuerligt, såväl internt som externt, utifrån tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 10 om information. 12 Dokumenthantering (9 september februari 2014) Dokumentation från projektets arbete mellan 9 september februari 2014 samlas i en katalogmapp hos landstinget och kommunförbundet efter projektets totala slutförande. I katalogen kommer bland annat projektdirektiv, projektplan, rapporter och rutinbeskrivningar att ingå. Under pågående projektarbete samlas arbetsmaterial och dokument i en katalogmapp hos respektive projektgruppdeltagare samt att dokument som godkänts av styrgruppen publiceras på projektets hemsida. För varje nytt dokument som tas fram, eller revidering av befintligt dokument, gör projektet en bedömning om dokument ska infogas i en redan befintlig dokumentationsstruktur hos berörda organisationer. Är så fallet tas en kontakt med ansvarig som kan åtgärda detta. För alla publika dokument som ska beslutas i styrgruppen tillämpas även en versionshantering vid framtagningen. 13 Ändringshantering (9 september februari 2014) Om det uppstår ändringar som förändrar förutsättningarna för projektet tas en förändringsbegäran, och/eller en reviderad version av projektplan, fram av projektledare som sedan beslutas av styrgruppen. Ändringshanteringen är särskild viktig i de fall som ändringar kan påverka leveranstidpunkter i tidsplan, kvalitet och/eller kostnader. Mindre anpassningar i tidsplanen som inte föranleder förändringar i leveranser föranleder däremot inte någon formell förändringsbegäran eller reviderad version av projektplan. 14 Leverabler (9 september februari 2014) Projektet ska mellan 9 september februari 2014 leverera följande underlag (som utförare) för diskussion och beslut i styrgruppen: Styrgruppsmöte v.38 (20 september 2013) - Eventuella leveranser som återstår från tidsperioden 1 januari 8 september Styrgruppsmöte v.45 (8 november 2013) - PM Delresultat från mätning av patient-/och medarb.nöjdhet - Reviderad dokument Riktlinjer för samordnad vårdplanering och info.överföring

17 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 16(17) - Avtal Samarbete kring hälsosamtal - PM Utfall av riskanalys ur patientperspektiv - PM Reglering av skatteväxlingsbelopp för perioden 1 januari 2 februari PM Rutin för generella ordinationsrutiner (avtal om läkarmedverkan styr behov) Styrgruppsmöte v.xx (xx januari 2014) - Informationsmaterial till personal (fallbeskrivningar, vanliga frågor etc.) - PM - Rutin för omhändertagande av avlidna - PM Rutin för hemrehab (vårdplanering och överlämning) - PM Rutin för kliniskt träningscenter (kommunens tillgång) - PM Rutin för demensutredning - (PM Identifierade förändringar i behandlingslinjer) - PM Rutin för vårdplanering för svårt sjuka barn - PM Rutin för anhörigvård - PM Rutin för att hantera utomlänspatienter (betalning) - PM Rutin för förbruknings- och omläggningsmaterial - PM Rutin för medicintekn. produkter/utrustning - PM Samarbetsrutin MTA (medicin tekn. Avd) och kommuner - PM Rutin för uppsökande munhälsovård - PM Slutresultat från mätning av patient-/och medarb.nöjdhet Styrgruppsmöte v.xx (xx februari 2014) - Slutrapport (förberedelsefasen) I projektets tidsplan, se bilaga 1, förekommer även ytterligare länsövergripande aktiviteter som kommer att lyftas för diskussion och beslut i andra forum än styrgruppen, t.ex. styrgrupp för Prator etc. 15 Acceptanskriterier (9 september februari 2014) Styrgruppen tar emot och godkänner leveranser samt ansvarar för eventuell vidare beslutshantering.

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn.

Projektgrupp, ekonom LT o kommun, SKL. x v.16 -- v.18 2013. x v.18 -- v.18 2013 Projektgrupp Mall beslutunderlag Projekt Styrgrupp/beredn. Område K LT LOV PV Länsnivå Start-Slut Deltagare/Utförare Leverans Slutlig skatteväxl.nivå och ansöka om skatteväxl. hos finansdepartement Prisuppräkna kostnader för 2014 och faststlå slutlig skatteväxlingsnivå

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer