PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor Delprojekt: Beställare: Version: 1.0 Förberedelseprocess 9 sep feb 2014 Idnr: Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola Siffor Skriven av: Henrik Hammarström Datum: Godkänd av: Styrgrupp / beredningsgrupp SocialKola Datum: Projektwebbplats: DOKUMENTNAMN :PROJEKTPLAN - HEMSJUKVÅRD ÄNDRAT : :37

2 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 1(17) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE DOKUMENT INLEDNING BAKGRUND BESTÄLLARE MÅL UTGÅNGSPUNKTER BEROENDEN OCH PÅVERKAN RISKER TIDPLAN ORGANISATION (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) ROLLER (1 JANUARI SEPTEMBER 2013) BEMANNING OCH RESURSER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BUDGET (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) METODIK OCH ARBETSSÄTT (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) INFORMATION (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) KVALITETSSÄKRING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) DOKUMENTHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ÄNDRINGSHANTERING (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) LEVERABLER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) ACCEPTANSKRITERIER (9 SEPTEMBER FEBRUARI 2014) BILAGA Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0

3 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 2(17) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första version av arbetsdokument Henrik Hammarström Utkast till kontaktpersoner Henrik Hammarström Utkast till styrgrupp/beredningsgrupp Henrik Hammarström Fastställt dokument (utifrån dialog i beredningsgruppp ) Henrik Hammarström Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektdirektiv, Hemsjukvård SocialKOLA Projektplan, Hemsjukvård, Utreda förutsättn. Styrgruppen Rapport - Nulägesbeskrivning, Hemsjukvård Styrgruppen Rapport Lösningsförslag: Innehåll och Styrgruppen ansvarsgränser för hemsjukvård samt ek.villkor vid överföring Projektplan, Hemsjukvård, Beslutsprocess Styrgruppen Avtal om övertagande av hemsjukvård med tillhörande bilagor Projektplan, Hemsjukvård, Förberedelseprocess 1 jan 8 sep 2013 Fullmäktige Beredningsgruppen/ Styrgruppen

4 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 3(17) 1 Inledning Denna projektplan sammanfattar övergripande förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 inför överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner den 3 februari Därutöver innefattar projektplanen en mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet (bl.a. bemanning, budget, arbetssätt och leverabler etc.) för tidsperioden 9 september februari En motsvarande projektplan finns sedan tidigare framtagen med en detaljerad beskrivning för tidsperioden 1 januari 8 september 2013, vilken beaktats vid framtagning av denna projektplan. Vid diskrepanser mellan projektplanerna i tidpunkter för olika aktiviteter och leveranser ska det som står i denna projektplan vara styrande. Projektplanens innehåll stödjer även de övergripande mål, strategier, effekter och utgångspunkter som berörs i framtaget projektdirektiv inför tidigare utredning om överföring av hemsjukvård. Dokument har formulerats av projektledare med stöd av deltagare i projektgrupp. 1.1 Bakgrund Landstinget och länets kommuner har mellan september 2011 december 2012 genomfört ett gemensamt projekt som haft i uppdrag att arbeta för en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommuner. I projektet har ingått att lämna förslag till innehåll, ansvarsgräns och ekonomiska villkor vid en överföring samt stödja den beslutsprocess som utmynnat i att länets sju kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under november/december 2012 godkänt en överföring av hemsjukvården. Ekonomisk reglering för övertagande av hemsjukvård kommer därmed att ske genom en skatteväxling mellan landstinget och kommuner den 1 januari 2014 och kommunernas faktiska övertagande av hemsjukvården sker sedan den 3 februari Detta innebär att länet som helhet, och dess berörda linjeorganisationer, har fram till den 2 februari 2014 att genomföra adekvata förberedelser inför överföringen. För att underlätta förberedelsearbetet har beredningsgruppen till SocialKola framfört att projektet framledes ska bistå linjeorganisationerna med samordning och utförande av vissa aktiviteter. Förberedelsearbetet mellan 1 september 8 september 2013 har tidigare beskrivits i en separat projektplan och förberedelsearbetet mellan 9 september 21 februari 2014 beskrivs närmare i denna projektplan.

5 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 4(17) I nedanstående bild sammanfattas den övergripande tidsplanen för arbetet med överföring av hemsjukvård. 1.2 Beställare Förvaltningschefer i beredningsgrupp till SocialKola. 2 Mål Projektets mål är att driva ett förberedelsearbete mellan 1 januari februari 2014 som stödjer en framgångsrik överföring av hemsjukvård där följande effektmål, som angivits i projektdirektiv för tidigare utredningsarbete, uppnås: Brukarperspektiv o Tillgången av hemsjukvård ska svara upp mot befolkningens behov och ges utifrån begreppet god vård. o Människor i Västernorrlands län som är i behov av hemsjukvård erbjuds detta av kommunen på ett lättillgängligt, enkelt och effektivt sätt. Processperspektiv o Kommunerna har en fungerande organisation för hemsjukvård dygnet runt, alla dagar på året. o Kommunen bedömer, tilldelar och följer upp personens/patientens resursbehov för hemsjukvård. o Patienten erbjuds rehabilitering i hemmet efter behov. o Patienten erbjuds palliativ vård i livets slut.

6 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 5(17) o Kommunen kan tillhandahålla hjälpmedel som patientens behov kräver. Bedömning görs av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssjuksköterska enligt gängse rutiner. Organisations-/medarbetarperspektiv o Förbättra värdet för patienten genom att berörda personalgrupper samlas hos samma huvudman. Ekonomiskt perspektiv o De ekonomiska medel som avsätts till verksamheten ska ge bästa möjliga värde för patienterna. En god vård ska erbjudas och utföras. 3 Utgångspunkter Utifrån den dialog som förts i beredningsgruppen till SocialKola gällande förberedelser inför överföring av hemsjukvård ses följande utgångspunkter som styrande för förberedelsearbetet: Aktiviteter kan vara länsövergripande eller organisationsspecifika. Det ska beaktas vilka aktiviteter som är bäst lämpade att utföras gemensamt på länsnivå eller lokalt inom varje linjeorganisation. Länsövergripande aktiviteter ska genomföras där det bedöms vara viktigt med en likvärdig hantering i hela länet och/eller det blir mer kostnadseffektivt om aktiviteten utförs gemensamt för hela länet och/eller om aktiviteten handlar om att förtydliga beslutade underlag som tidigare tagits fram av projektet. Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum vara utförare. Där lämpliga länsövergripande grupperingar och forum saknas, eller där aktiviteten har en nära koppling till frågor som tidigare hanterats i projektet, kan projektet vara utförare. Vid behov kan nya arbetsgrupper skapas av projektet för att utföra specifika aktiviteter. Organisationsspecifika aktiviteter hanteras av respektive linjeorganisation. Projekt ska samordna och koordinera allt förberedelsearbete. I detta ingår att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter. Projekt kan utifrån önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras förberedelsearbete. 4 Beroenden och påverkan I förberedelsearbetet finns bland annat följande beroenden som har kopplingar till de aktiviteter som ska samordnas och utföras av projektet: Nationell utveckling av IT-stödet NPÖ (nationell patientöversikt). Nationell utveckling av IT-stödet Prator (informationsöverföring). Utveckling av regionbildning. Lagändringar kopplade till hemsjukvård (exempelvis möjliga ändringar som berörs i betänkande om kommunaliserad hemsjukvård). Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom kommunal vård och omsorg. SKL:s satsning på Ledningskraft/Bättre liv för sjuka äldre. Utveckling av olika system för E-hälsa och kvalitetsregister.

7 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 6(17) 5 Risker I projektdirektiv inför utredning om överföring av hemsjukvård definieras ett antal risker där bland annat brister i förmågan att hantera åsiktsskillnader kan leda till många negativa följdkonsekvenser, till exempel lösningar med parallella system som inte beaktar patientens bästa etc. Utöver de risker som berörs i projektdirektivet kan även följande risker urskiljas kopplade till projektets möjligheter att samordna och utföra delar av förberedelsearbetet. Risk nr. Risk Åtgärd 1 Deltagare i länsövergripande och organisationsspecifika arbetsgrupper kan inte avsätta den nödvändiga tiden för förberedelsearbete. Tidigt kommunicera en tidsplan för både länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter där det framgår vad som förväntas av olika grupperingar vid olika tidpunkter. Detta ger en framförhållning som kan 2 Då förberedelsearbetet är omfattande och berör många olika områden kan det bli svårt för projektet att vara uppdaterad på alla organisationsspecifika aktiviteter samt att det omvänt blir svårt för linjeorganisationerna att vara uppdaterade på alla länsövergripande aktiviteter. 3 Det finns en oro kring förändringen inom både kommuner och landsting baserat på tidigare erfarenheter av en motsvarande förändring (ÄDEL). underlätta deltagandet. Utse kontaktpersoner inom varje kommun och större enheter inom landstinget som kan föra en kontinuerlig dialog gentemot projektet. Driva förberedelsearbetet genom en arbetsprocess som innefattar hög delaktighet hos linjeorganisationer. Bland annat genom att föra en löpande dialog med kontaktpersoner, möjliggöra deltagande i olika länsövergripande grupperingar samt skapa en förankring- och beslutsprocess där linjeorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på länsövergripande lösningar. Lämna löpande information om projektet via nyhetsbrev och hemsida samt muntliga redovisningar till specifika forum.

8 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 7(17) 6 Tidplan Nedanstående bild beskriver övergripande tidsplan för det totala förberedelsearbetet mellan 1 januari februari Av bilden framgår bland annat när i tiden som olika områden hanteras i förberedelsearbetet. En mer detaljerad beskrivning av förberedelsearbetet beskrivs i dokumentet Bilaga 1_Tidsplan_Förberedelser överföring hemsjukvård_sep 13 Feb 14_ver.1.0.xls. Av bilagan framgår vilka aktiviteter som ska utföras inom respektive område, tidpunkter för olika aktiviteter, deltagare i olika aktiviteter, leveranser från olika aktiviteter, ansvariga för leveranser och vem som fattar beslut om leveranser. Bilagan ses även som primärt styrdokument för det totala förberedelsearbetet. Innehållet i bilagan har även legat till grund för avsnitt 7-15 i denna projektplan som berör detaljer kring förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari Organisation (1 januari september 2013) 7.1 Roller (1 januari september 2013) Projektet som helhet består av nedanstående grupperingar och roller mellan 9 september februari 2014

9 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 8(17) Styrgrupp (tjänstemannanivå) Styrgruppen är ansvarig mot beställaren och har det yttersta ansvaret för hela projektet samt dess kontroll och styrning då det gäller resurser och mål. Detta innefattar bland annat att: Fatta beslut vid olika beslutspunkter Löpande hantera ändringar Löpande informera beställare och andra intressenter Vara ambassadörer för projektet Styrgrupp rapporterar till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum. Styrgruppen avgör även vilka typer av beslut som behöver lyftas till den politiska nivån. Projektledare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektledare är direkt underställd styrgruppen och ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt denna projektplan. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektets aktiviteter och leveranser genomförs. Detta innefattar bland annat att: Planera projektet (tillsammans med projektgrupp) Upprätta budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt Styra projektet mot dess mål inom ramarna för projektplan Definiera innehåll i leverans samt önskemål om tidpunkt för leverans Informera om projektet (bl.a. ta fram nyhetsbrev) Identifiera eventuella problem samt föreslå och säkra arbetssätt, metoder och rutiner i aktiviteter. Genomföra projektutvärdering (ta fram slutrapport) Delta i SKL:s nationella nätverk för projektledare inom kommunaliserad hemsjukvård Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån behov och önskemål. Projektledare rapporterar till styrgrupp samt till forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum utifrån behov. Projektgruppdeltagare (tjänstemannanivå, deltar i projektgrupp) Projektgruppens deltagare har som huvuduppgift att utarbeta underlag för beslut och leverera det projektet fått i uppdrag att utföra. Detta innefattar bland annat att: Bedöma förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifter (kalendertid, resurs/kostnad, kompetens/vilja). Ansvara för resultat inom specifika aktiviteter samt meddela avvikelser och problem Informera om beslut och gjorda avvägningar Bedöma resultat och återstående tid Stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras interna förberedelsearbete utifrån särskilda behov och önskemål (tillsammans med projektledare) Projektgruppdeltagare medverkar vid dialog och rapportering till styrgrupp samt vid behov i forumet SocialKola och andra relevanta politiska forum.

10 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 9(17) Arbetsgruppdeltagare (tjänstemannanivå) Deltagare i en arbetsgrupp har till huvuduppgift att bidra till att leverera ett specifikt resultat. Arbetet i arbetsgruppen kan drivas av projektledare/projektgruppdeltagare eller av utsedd person i arbetsgruppen beroende på vem som ansvarar för leveransen. Kontaktperson (tjänstemannanivå, kontakt mot projektgrupp) Kontaktperson utses inom varje kommun och större enheter inom landstinget för att underlätta kontakter mellan projektledare/projektgruppdeltagare och respektive organisation. I rollen som kontaktperson ingår att: Förmedla information om organisationsinterna aktiviteter till projektledare/ projektgrupp. Ta del av löpande information om det totala förberedelsearbetet (länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter) från projektledare/projektgrupp. Delta i avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter med projektledare/projektgrupp Hantera förankring gällande det totala förberedelsearbetet inom den egna organisationen Utifrån behov inhämta synpunkter från den egna organisationen inför avstämningar av resultat från länsövergripande aktiviteter. Formerna för detta arbete avgörs av respektive kontaktperson och organisation. Tillsätta deltagare från den egna organisationen i nya arbetsgrupper som drivs av projekt (på förfrågan från projektledare/projektgrupp). Utifrån behov diskutera organisationsspecifikt arbete med andra kontaktpersoner. 7.2 Bemanning och resurser (9 september februari 2014) Vid genomförande av länsövergripande aktiviteter ska i första hand personer och roller inom redan befintliga länsövergripande grupperingar och forum involveras. Vid länsövergripande aktiviteter som endast består av enskilda möten, och där det inte finns någon lämplig länsövergripande gruppering, för kontaktpersoner och projektledare/projektgruppdeltagare en dialog om lämplig bemanning från respektive linjeorganisation. I vissa fall kan även bemanningsfrågor lyftas till styrgruppen/beredningsgruppen. Personer och roller som berörs i aktiviteter ovan tas inte upp i bemanning och resurssättning av projektet i detta avsnitt. I detta avsnitt berörs istället bemanning och resurser som är involverade under tidsperioden för förberedelsearbetet och möjliggör att projektet ska kunna samordna hela förberedelsearbetet under tidsperioden 9 september februari 2014: Styrgrupp Bemanning Deltagare i beredningsgruppen till SocialKola utgör projektets styrgrupp. I beredningsgruppen ingår förvaltningschefer från kommunernas socialtjänst/motsvarande samt landstingets hälsooch sjukvårdsdirektörer, berörda enhetschefer inom landstingsstaben hälso- och sjukvård och landstingets vård- och områdesdirektörer.

11 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 10(17) Resurser Styrgruppsdeltagare (ca 15 personer) : Styrgruppsmöte genomförs i samband med beredningsgruppens ordinarie möten var 4-6/vecka mellan 9 september februari Mötesdeltagande under tidsperioden bedöms därigenom uppgå till ca 6-8 timmar per deltagare. Eventuella frågor som behöver behandlas mellan mötestillfällen initieras genom att projektledare tar kontakt med beredningsgruppens ordförande. Projektgrupp (projektledare och projektgruppdeltagare) Bemanning Henrik Hammarström (projektledare) Projektledare, Extern Eva Sjöström Vårdutvecklare, Landstinget Ingeborg Melin Bitr. förvaltningschef, Timrå kommun Resurser Projektledare (1 person): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Projektgruppdeltagare (2 personer): Ca 45% tj.grad mellan 9 september februari Kontaktpersoner Bemanning Eva Sjöström Jenny Borg Ingrid Klint Catrin Holm Gurli Edlund, Rose-Marie Carlsson, Lennart Larsson Ingeborg Melin Ulla Andersson Agneta Johansson Landstinget Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsvik kommun Resurser Kontaktpersoner (8 personer): Arbetsinsatsen styrs av hur respektive organisation väljer att organisera det interna förändringsarbetet mellan 9 september februari Arbetsgrupp Information om förändring Bemanning Anneli Egland Marlene Goode Majed Safaee Informatör/grafisk formgivare, Landstinget Informatör, Landstinget Informatör, Sollefteå kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (1 person): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till ca 3-5 dagar mellan 9 september februari Arbetsgrupp Övertagande av personal Bemanning Jessica Alfredsson HR-roll, Landstinget

12 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 11(17) Ewa Eklund Rubing Majvor Byström Lars-Olov Wengelin Victoria Sjöbom Elisabeht Dahlin Westberg Sara Jonsson Katarina Straschman HR-roll, Härnösands kommun HR-roll, Kramfors kommun HR-roll, Sollefteå kommun HR-roll, Sundsvalls kommun HR-roll, Timrå kommun HR-roll, Ånge kommun HR-roll, Örnsköldsvik kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (8 personer): Arbetsinsatsen bedöms uppgå till enstaka timmar mellan 9 september februari 2014 utifrån behov av länsövergripande dialog i HR-frågor. Arbetsgrupp Specifik uppföljning Bemanning Ove Granholm Madeleine Blusi Xxxx Utredare/statistiker, FoU Landstinget Utredare/statistiker, FoU Kommunförbundet Utsedd intervjuare i varje kommun Resurser Arbetsgruppdeltagare (2 personer): Arbetsinsatsen för utredare/statistiker bedöms uppgå till ca 5-10 dagar mellan 9 september 29 november Därutöver kommer en forskningsassistent från kommunförbundet att bistå med inmatning av enkätuppgifter (patient). Arbetsinsatsen för intervjuare inom varje kommun bedöms uppgå till ca 3 dgr under oktober 2013 och består av att intervjua patienter. 8 Budget (9 september februari 2014) Projektets budget är följande för tidsperioden 9 september februari 2014: Område Ersättning för projektgruppdeltagare (1 extern projektledare 45% x 5 mån, 2 projektgruppdelt. kommun/ landsting 45% x 5 mån) Resor Portokostnad (för patientenkät) Länsgemensam annonsering (2 införanden x 4 dagstidningar) Fika Summa Kostnad kr kr 4000 kr kr 500 kr kr Deltagare i arbetsgrupper och styrgrupp samt kontaktpersoner deltar inom ramen för sin ordinarie tjänst och belastar inte projektets budget. Ett projektkonto har lagts upp hos landstinget (kostnadsställe och projektkod 8006) där projektets kostnader belastas. Intern fördelning mellan kommuner baseras sedan på befolkningsunderlag. Landstinget fakturerar, utifrån vissa periodiserade intervall, varje kommun för deras andel av

13 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 12(17) kommunernas totala kostnad när projektplan godkänts. Extern projektledare skickar varje månad en faktura för nedlagd tid till styrgruppsdeltagare som har attesträtt till projektkonto. En närmare beskrivning av kostnader utifrån fördelningsprinciper framgår nedan: Invånarantal Avgift SKL-medel överenskommelse Kvarvarande projektmedel Landstinget Kommuner Per kommun Härnösand % Kramfors % Sollefteå % Sundsvall % Timrå % Ånge % Örnsköldsvik % Totalt % Metodik och arbetssätt (9 september februari 2014) Projektet arbetar enligt följande metodik och arbetssätt mellan 9 september februari 2014: Samordning och koordinering av allt förberedelsearbete (enligt bilaga 1) Projektledare/projektgrupp samordnar och koordinerar allt förberedelsearbete genom att initiera (beställa, kravspecificera) och följa upp alla länsövergripande och organisationsspecifika aktiviteter, oavsett utförare. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare sker genom dialog med ansvarig för leverans. Initiering och uppföljning av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare sker per automatik då projektet ansvarar för leverans. Initiering och uppföljning av organisationsspecifika aktiviteter sker genom dialog med kontaktpersoner eller ev. ansvarig för leverans. Hur det totala förberedelsearbetet fortlöper diskuteras och återrapporteras vid möte med styrgrupp var 4-6/vecka samt vid möte med kontaktpersoner var 4-6/vecka. Utförande av organisationsspecifika aktiviteter Hur organisationsspecifika aktiviteter ska bedrivas i praktiken avgörs av varje linjeorganisation, t.ex. med stöd av internt genomförandeprojekt etc. Projekt kan utifrån

14 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 13(17) önskemål och behov stödja linjeorganisationer och lokala projekt i deras organisationsspecifika förberedelsearbete. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare Hur länsövergripande aktiviteter där projekt inte är utförare ska bedrivas i praktiken avgörs av ansvarig för respektive leverans utifrån den input och kravställning som erhålls från projektet. Utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare Vid utförande av länsövergripande aktiviteter där projekt är utförare klargörs initialt vilka som ska delta i aktivitet, d.v.s. finns en redan fastställd arbetsgrupp eller behöver dialog föras med kontaktpersoner om lämpliga deltagare från respektive linjeorganisation. När det är klarlagt vilka som ska delta i en aktivitet kallar projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, de berörda till ett uppstartsmöte där metod, struktur och arbetssätt för att nå mål (leverans) med aktivitet stäms av. Därefter vidtar själva arbetet som vanligtvis består av en kombination av arbetsmöten och olika utredningsrelaterade uppgifter som ska genomföras mellan arbetsmöten. Projektledare, eller utsedd projektgruppdeltagare, har ett ansvar att sammanställa leveransobjektet, även om arbetsgruppen kan stå för delar av dokumentationen. Internt arbete inom projektgrupp Projektgruppmöten kommer att genomföras med olika intervall baserat på behovet i de aktiviteter som pågår. Mötena kan vara av karaktären arbetsmöte eller avstämningsmöte. Vid dessa möten medverkar alla projektgruppdeltagare och mötena hålls ihop av projektledare. Syftet med mötena är att driva arbetet framåt med de aktiviteter som ingår i tidsplanen och klargöra löpande inbördes arbetsfördelning. Tid rapportering sker inom projektgruppen genom att varje projektdeltagare själv håller reda på hur mycket tid som man lägger ner i projektet. Förmedling av uppgifter om nedlagd tid för projektledare följer sedan den struktur som beskrivs i avsnitt 8, budget. 10 Information (9 september februari 2014) Kommunikation och information om projekt finns närmare beskrivet i en separat kommunikationsplan som godkänts av styrgruppen den 27 februari I kommunikationsplanen beskrivs mer i detalj hur förändring ska kommuniceras mot patient, allmänhet och personal under hela förberedelsearbetet samt specifikt mellan 9 september februari Internt inom projektet ger projektledare information om projektets status till styrgrupp vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka och till kontaktpersoner vid ett mötestillfälle var 4-6/vecka. Styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare förmedlar sedan denna information till det politiska forumet SocialKola och andra adekvata politiska forum utifrån behov. Kontaktpersoner förmedlar informationen vidare till den egna organisationen. Den externa informationen om projektet består bland annat av att projektledare och informatör tar fram ett nyhetsbrev ungefär var sjätte vecka som beskriver status i projektet. Nyhetsbrevet skickas sedan till respektive organisation för vidareförmedling inom deras ordinarie kommunikationskanaler. Ansvariga för att vidareförmedla nyhetsbrevet inom respektive

15 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 14(17) organisation är kommunernas kontaktpersoner och informatör från landstinget som deltar i arbetsgrupp för information. Sammantaget ses nyhetsbrevet som en informationskanal som ska riktas till alla medarbetare som är intresserade av projektets arbete. Vidare stöds den externa informationen av en projekthemsida (www.lvn.se/hemsjukvardsprojektet) som beskriver projektet och där alla projektdokument som godkänts av styrgruppen finns tillgängliga samt att den innehåller en fråga/svar-funktion som riktas till medarbetarna. Därutöver publiceras även relevanta projektdokument på kommunförbundets hemsida. Utöver nyhetsbrev och hemsida erbjuds även muntlig information och avrapportering om projektet till följande forum och grupperingar vid något av deras ordinarie möten utifrån behov: Kommuner - Verksamhetschefsgrupper - MAS-grupp Landsting - Landstingsledningsgrupp - HS-samordningsgrupp - Dialogmöten med verksamhetschefer genom beställarenhet Patient/brukare - Samrådsgrupp för patient-/brukarföreningar (företrädesvis efter politiska beslut) Politiker - Kommunstyrelse och kommunfullmäktige - Socialnämnder - Landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige - Landstingsstyrelsens beställarutskott - FPT-nämnden - HS-nämnden Beroende på sammanhang kan information lämnas till ovanstående forum av styrgruppsdeltagare, projektledare eller projektgruppdeltagare. Externa informationsinsatser mot allmänhet kommer bl.a att hanteras genom annonsering i press och uppsökande insatser mot press, radio och tv med syfte att de ska beröra förändring. Facklig samverkan ska ske i alla berörda organisationer enligt där gällande samverkansrutiner. Projektledare ansvarar för att erforderliga underlag tas fram till arbetsgivarnas företrädare vid önskemål. 11 Kvalitetssäkring (9 september februari 2014) För att kvalitetssäkra innehållet i projektet mellan 9 september februari 2014 vidtas följande åtgärder: - Projektplan tas fram av projektledare i dialog med projektgrupp samt diskuteras och beslutas av styrgrupp.

16 Projektplan Överföring av hemsjukvård (förberedelseprocess) 15(17) - Deltagare i projektgrupp har relevant kunskap om det verksamhetsområde som berörs i projektet. - Alla underlag som tas fram av projektet som utförare, t.ex. kravspecifikationer, beredningsunderlag, rutiner etc., ska skapas med stöd av personer som har relevant specialistkunskap och diskuteras med kontaktpersoner innan de tas upp för godkännande i styrgruppen. - Statusrapportering om projektet sker kontinuerligt, såväl internt som externt, utifrån tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 10 om information. 12 Dokumenthantering (9 september februari 2014) Dokumentation från projektets arbete mellan 9 september februari 2014 samlas i en katalogmapp hos landstinget och kommunförbundet efter projektets totala slutförande. I katalogen kommer bland annat projektdirektiv, projektplan, rapporter och rutinbeskrivningar att ingå. Under pågående projektarbete samlas arbetsmaterial och dokument i en katalogmapp hos respektive projektgruppdeltagare samt att dokument som godkänts av styrgruppen publiceras på projektets hemsida. För varje nytt dokument som tas fram, eller revidering av befintligt dokument, gör projektet en bedömning om dokument ska infogas i en redan befintlig dokumentationsstruktur hos berörda organisationer. Är så fallet tas en kontakt med ansvarig som kan åtgärda detta. För alla publika dokument som ska beslutas i styrgruppen tillämpas även en versionshantering vid framtagningen. 13 Ändringshantering (9 september februari 2014) Om det uppstår ändringar som förändrar förutsättningarna för projektet tas en förändringsbegäran, och/eller en reviderad version av projektplan, fram av projektledare som sedan beslutas av styrgruppen. Ändringshanteringen är särskild viktig i de fall som ändringar kan påverka leveranstidpunkter i tidsplan, kvalitet och/eller kostnader. Mindre anpassningar i tidsplanen som inte föranleder förändringar i leveranser föranleder däremot inte någon formell förändringsbegäran eller reviderad version av projektplan. 14 Leverabler (9 september februari 2014) Projektet ska mellan 9 september februari 2014 leverera följande underlag (som utförare) för diskussion och beslut i styrgruppen: Styrgruppsmöte v.38 (20 september 2013) - Eventuella leveranser som återstår från tidsperioden 1 januari 8 september Styrgruppsmöte v.45 (8 november 2013) - PM Delresultat från mätning av patient-/och medarb.nöjdhet - Reviderad dokument Riktlinjer för samordnad vårdplanering och info.överföring

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

GRANSKNING AV PROJEKTHANTERING

GRANSKNING AV PROJEKTHANTERING För kännedom Landstingsstyrelsen Länssjukvårdsnämnden Primärvårdsnämnden Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Redovisningschef, Susanne Gårdö IT-chef Ante Grubbström Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer