Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)"

Transkript

1 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr Gäller f o m X-XX SKRIVEN AV: GRANSKAD AV Enhetschef CTU GODKÄND AV: FoU chef, NLL FoU chef, VLL FoU chef, LVN FoU chef, Region Jämtland Härjedalen VERSION ERSATT NAMN VERSIONSNUMMER EJ AKTUELLT KBN-SOP XX

2 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Innehåll 1. Bakgrund Syfte Definitioner Ansvar Arbetssätt Projektrapportering Avslut av projekt Mätning av kundnöjdhet Bilagor... 7 Sida 2 av 9

3 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Bakgrund Forum Norr är en plattform byggd på samverkan mellan de fyra norrlandstingens FoUorganisationer med ingående kliniska forskningscentra (KFC) samt Clinical Trial Unit (CTU). Genom Forum Norr ska de fyra norrlandstingen tillsammans tillhandahålla en service-/kunskapsorganisation med uppdrag underlätta genomförande av lokala forskningsprojekt i samverkan samt utgöra en ingång för nationella (och internationella) forskare/projekt och för industrin. Forum Norr har en hög relevans i och med att plattformen stödjer och skapar bättre förutsättningar för den nationella målsättningen samtidigt som den också i hög grad svarar upp emot den politiska viljeinriktningen i Norrlandstingen utifrån ambitionen att stärka den Norra sjukvårdsregionen som forskningsaktör. Den service och det stöd som erbjuds inom plattformen bygger på frivillighet och erbjuds enlig överenskommelse och gällande taxa till forskningsprojekt som involverar en eller flera av de fyra norrlandstingen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen). Bakgrunden till att Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) har denna Standard Operating Procedure (SOP) är att säkerställa att: - ett projekt som involverar en eller flera av de fyra norrlandstingen och nyttjar någon del av Forum Norr strukturen ska definieras som ett Forum Norr- projekt. - alla Forum Norr- projekt ska erbjudas ett projektstöd inom plattformen - alla Forum Norr- projekt ska erbjudas en rådgivande genomgång via Clinical Trial Unit (CTU) - alla övergripande åtagande i Forum Norr-projekt nedtecknas i överenskommelser - all a uppdrag fullföljs enligt överenskommelser - alla uppdrag ersätts enligt överernskommelse och gällande taxa. 2. Syfte Denna SOP beskriver procedurerna för flödet av ett projekt knutet till Forum Norr. Se även Fig 1; Forum Norr för klinisk forskning-arbetssätt. Sida 3 av 9

4 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Definitioner CTU EPN Feasibility GCP RHJ Forum Norr KFC LVN NLL NRF Ansvarig forskare VLL Clinical Trial Unit Etikprövningsnämnd Genomförbarhet Good Clinical Practice (god forskningssed) Forum Norr för klinisk forskning Klinisk behandlingsforskning i Norrland Kliniskt forskningscentrum Landstinget Västernorrland Norrbottens läns landsting Norrlandstingens Regionförbund Projektansvarig/företag eller dess representant som finansierar projektet. Kallas här uppdragsgivare men kan också kallas sponsor eller PI. Västerbottens läns landsting 4. Ansvar Forum Norr är en plattform byggd på samverkan mellan de fyra norrlandstingens FoUorganisationer med ingående kliniska forskningscentra (KFC). Varje landstings FoUorganisation har sin ledning, styrning, kompetens och resurs utgående från det enskilda landstingets förutsättningar och behov. Forum Norr har därför två nivåer för organisation och ledning: En strategisk för utarbetande av gemensam vision, strategi och process samt en exekutiv som utövas inom respektive landsting och som utgår från dess aktuella förutsättningar. Till den strategiska ledingen adjungeras regionens universitet. Umeå Universitets medicinska fakultet har ett särskilt ansvar för att på olika sätt verka för mer klinisk forskning i samverkan med och mellan landsting inom regionen, men har inget direkt resurs- eller driftsansvar för plattformens olika delar. Ytterst sanktioneras Forum Norr av Norrlandstingens regionförbunds politiska ledning. FoUU-rådet - tar strategiska beslut - ansvar för ekonomiska principer, resurssättning - ansvarar för kommunikationsstrategi - rapporterar till Norrlandstingens regionförbunds politiska ledning CTU - Samordnande processledning för Forum Norr - Rapporterar till FoUU-rådet - Arbetar standardiserat med projekt och uppdragsgivare enligt SOP CTU Ansvarar för nätverk och samordning av lokala KFC i regionen - Samordnar feasibility-bedömning från läkemedelsindustrin till Norrlandstingen. Sida 4 av 9

5 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Bidrar vid behov med regulatoriskt och administrativt stöd till Forum Norr-projektet, i enlighet med SOP CTU Representerar Forum Norr för klinisk forskning nationellt inom ramen för Kommittén för nationell samordning av kliniska studier - Ordnar årligen utbildning i GCP för hela regionen FoU-chef eller motsvarande (lokal) - Resursägare lokalt och ansvarar för KFC verksamhet vilket regleras av lokala KFC-SOP:ar - Besliutar själv eller enligt gällande lokal rutin för vilka Forum Norr projekt som kan drivas lokalt - Undertecknar överenskommelse mellan uppdragsgivare och lokalt KFC avseende Forum Norr- projekt KFC-Samordnarnätverk - Operativt ansvariga församverkan inom Forum Norr lokal delegation - Utser en person på lokalt KFC eller CTU som är ansvarig för varje Forum Norrprojekt. - Träffas via video var tredje vecka samt fysiskt en gång per termin - Samordnas av CTU - Utformar gemensamma rutiner, kommunikation etc. samt föreslår resurssättning och förbättringar till FoUU-rådet KFC-Samordnare (lokal) - Bedömer nya projekts genomförbarhet lokalt/på lokalt KFC - Arbetar i enlighet med lokala KFC-SOP:ar - Samordnar studiearbetet på lokalt KFC avseende Forum Norr-studier - Deltar i nätverk inom Forum Norr och arbetar gemensamt i nätverket med verksamhetsutveckling - Bedömer behovet av och erbjuder i förekommande fall rådgivning till lokala projekt/ Forum Norr av CTU - Förmedlar feasibilityförfrågningar från industrin, via CTU till lokala kliniker/prövare och återrapporterar eventuella intressenter till CTU Uppdragsgivare - Ansvarar för att studien är/ blir godkänd av etikprövningsnämnd och för övriga nödvändiga tillstånd - Presenterar forskningsplan/ protokoll - Ansvar för och presenterar budget och finansiering av projektet - Betalar CTU och lokala KFC enligt överenskommelser; löpande och efter studiens slut. - Ekonom eller motsvarande vid KFC/CTU (lokal) - Upprättar projektnummer - Följer projektets ekonomiska status baserat på överenskommelse och tidsrapportering - Fakturerar - Utför projektets slutliga ekonomiska sammanställning Sida 5 av 9

6 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Arbetssätt Allt arbete med kliniska forskningsstudier inom Forum Norr/CTU/lokala KFC görs av personal resp. uppdragsgivare och doktorander i enlighet med Good Clinical Practice (GCP). Arbetssätt, se fig 1; Froum Norr-arbetssätt. 1. Ingång till Forum Norr. CTU och lokala KFC utgör en gemensam ingång till Forum Norr. Den person på CTU eller lokalt KFC som tar emot förfrågan gör en initial faktainsamling (se bil 1; Projektunderlag). Detta underlag vidareförmedlas sedan till nätverk KFCsamordnare där för studien ansvarig person utses och projektets behov av stöd gemensamt bedöms. 2. Bedömning nytt Forum Norr-projekt. Uppdragsgivare ges möjlighet att presentera projekt samt behov av stöd vid ett kostnadsfritt förberedande möte med berörd(a) KFC och i förekommande fall CTU. En kartläggning görs av resursbehov och en förfrågan till resp. landsting görs via KFC-samordanrnätverk, där varje landsting ges möjlighet att ta emot eller avstå medverkan. 3. Genomförande av Forum Norr-projekt på lokalt KFC. Projektet kan genomföras vid inget/en eller flera KFC. Vid varje KFC finns en KFC-samordnare som ger stöd till studiepersonal för resp. projekt. Genomförandet sker i enlighet med lokal KFC-SOP. Alla KFC enheter tillhandahåller ett basutbud av tjänster som omfattar lokaler för provtagning och provbearbetning, GCP-utbildad studiepersonal och tillgång till laboratorieservice. Ytterligare tjänster finns med lokal variation. 4. Koordinering av projekt via CTU. CTU koordinerar feasibilityförfrågingar från industrin till norrlandstingen. Avseende Forum Norr studier kan ett initialt förberedande möte erbjudas med/utan lokalt KFC och därutöver ges administrativt stöd i enlighet med SOP CTU Genom processledningsuppdraget av Forum Norr har CTU ett särskilt ansvar att koordinera Forum Norrprojekt som involverar flera landsting. 5. Avslut av Forum Norr projekt. Alla KFC-samordnare rapporterar löpande och vid avslut till KFC-samordnarnätverk och CTU. När studien närmar sig avslut ansvarar den för studien utsedda ansvariga personen för att påminna landstingen om nödvändiga faktureringar görs, att projektkonton avslutas och att uppdragsgivaren ges möjlighet att lämna feed-back på samarbetet inom Forum Norr, med KFC resp. CTU. Sida 6 av 9

7 Figur 1. KBN- arbetssätt. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Projektrapportering Inom CTU: Tid nedlagd i projekt rapporteras månadsvis (direkt efter månadsskifte) till controller. Inom lokalt KFC: Tid nedlagd i projekt rapporteras månadsvis (direkt efter månadsskifte) till controller. Till UPPDRAGSGIVARE: I samband med projektmöten, rapporteras status för arbetet. Intervall för projektmöten bestäms i varje enskilt projekt. Tidpunkter för fakturering och redogörelse för arbetstidsåtgång görs upp för varje enskilt projekt. 7. Avslut av projekt När projektet har avslutats, adekvata data, dokument och uppgifter överlämnats till uppdragsgivare, sammanställs slutlig arbetstid och ekonom meddelas. Slutfakturering sker i enlighet med överenskommelsen. 8. Mätning av kundnöjdhet Efter formella uppdrag, där CTU/ KFC engagerats och överenskommelser skrivits, kontaktas uppdragsgivaren för att utvärdera hur samarbetet fungerat, se SOP CTU samt lokal KFC-SOP:ar xx-xxx. Mätningarna rapporteras till FoUU-rådet två gr /år. 9. Bilagor Bilaga 1. PROJEKTUNDERLAG Sida 7 av 9

8 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Bilaga 1. PROJEKTUNDERLAG Underlag för Forum Norr- projekt Kontaktuppgifter Studienamn/ID Projektets namn Datum: Provsamlingens arbetsnamn Uppdragsgivare (namn, adress) Telefon / Huvudansvarig forskare/prövare (namn, adress) Telefon / Fakturaadress Kostnadsställe Kontaktperson Telefon/ Studieinformation STUDIEINFORMATION KOMMENTARER Studien är godkänd av EPN? EPN.nr: Datum: Studien är godkänd av Läkemedelsverket? Ja Nej N/A Studien har heltäckande finansiering? Prövarna har dokumenterat GCP kunskap? Studien är förankrad hos verksamhetscheferna på deltagande kliniker? Behov av kontakt med lokalt KFC KFC Luleå KFC Sundsvall KFC Umeå KFC Östersund

9 Behov av kontakt med statistiker? STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr Bilaga 1. PROJEKTUNDERLAG Behov av resursstöd från CTU Önskat stöd från CTU. Ge en kort beskrivning av önskat CTU support Närvarande vid mötet Studien rapporteras till KFC-samordnarnätverk och ansvarig person utses

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer