ALF Mål- och Strategidokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALF Mål- och Strategidokument"

Transkript

1 ALF Mål- och Strategidokument Samverkan mellan Västerbottens Läns Landsting, Jämtlands Läns Landsting, Norrbottens Läns Landsting, Lanstinget Västernorrland och Umeå Universitet

2 2 Mål- och strategi för ALF; samverkan mellan Västerbottens Läns Landsting (VLL), Lanstinget Västernorrland (LVN), Jämtlands Läns Landsting (JLL), Norrbottens Läns Landsting (NLL) och Umeå Universitet (UmU) Detta dokument ersätter det föregående, som gällde t.o.m Det nationella ALF avtalet har sagts upp av staten, och ska ersättas av ett nytt senast Eftersom ALF kommittén fick samverkansstyrelsens bifall att genomföra vissa förändringar i ALF med ett års försening, dvs. i budgetarbetet för 2012, så kommer detta dokument att i realiteten styra ALF arbetet under 2013 och sannolikt De nya målen tar sitt ursprung i föregående måldokument, utifrån vad som har realiserats, och vad som kvarstår. Dessutom måste en anpassning ske dels till den regionaliserade läkarutbildningen (RLU) och till de förväntade skärpta kraven på universitetssjukvården i kommande ALF-avtal. I sitt PM inför kommande förhandlingar om ett nytt ALF avtal anför staten en rad principiella utgångspunkter: Staten och de berörda landstingen har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda bästa möjliga miljö för klinisk forskning, utbildning och utveckling i syfte att höja vårdkvaliteten och effektiviteten. Universitetssjukvård ska hålla hög kvalitet bl.a. vad avser kliniska prövningar, nyttjande av innovativa läkemedel och produkter, implementering av nya evidensbaserade metoder, behandlingsforskning och demonstrationsprojekt. Tilldelning av ALF-medel ska till viss del grundas på hur universitetssjukhusen lever upp till dessa krav. Vidare anser staten att en del av ALF-medlen ska fördelas från nationell nivå av parterna gemensamt till infrastruktursatsningar. Begreppet universitetssjukvård bör kvalitetssäkras och bara få bäras av landsting som ackrediterats, genom att uppfylla bl.a. krav på att klinisk forskning och kliniska prövningar ges tillräcklig plats inom sjukvården. För att kunna uppnå detta förväntas Universitetssjukhusen innehålla ett tätt samarbete mellan universitet och landsting på alla organisatoriska nivåer. En uppföljning av hur ALF-medlen utnyttjats ska göras årligen, och en mer djupgående extern granskning vart tredje år. Det övergripande målet för ALF-samverkan är: Att utveckla en högkvalitativ, nationellt och internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utbildning. Att utveckla hälso- och sjukvården i regionen till högsta nationella och vissa fall hög internationell klass. Den ska kännetecknas av att den har god förmåga att implementera nya behandlingar, ny teknik och utgör bästa möjliga miljö för klinisk forskning, utveckling och utbildning. Den kliniska relevansen (patientnyttan) ska vara det övergripande vägledande perspektivet

3 3 UmU och VLL, LVN, JLL och NLL vill således gemensamt verka för att: En sjukvård av hög klass, som flexibelt och effektivt förmår kombinera sina tre uppdrag inom sjukvård, forskning och utbildning. Ett nationellt och till vissa delar internationellt konkurrenskraftig universitetssjukvård, som lever upp till de förväntade kraven som kommer att vara knutna till begreppet universitetssjukvård. Att ett vetenskapligt synsätt och ett systematiskt förbättringsarbete genomsyrar vården på alla nivåer. Goda förutsättningar för klinisk forskning, utveckling och utbildning av hög kvalitet ska både känneteckna universitetssjukvården, och kunna dokumenteras i form av publikationer, framgångsrikt förbättringsarbete och implementering av nya metoder och bra utvärdering av utbildning och utbildningsmiljö. Goda möjligheter att kombinera klinisk verksamhet med forskning ska finnas. Att arbeta inom universitetssjukvården innebär ett krav på att delta i forskning, utveckling och utbildning för många av de anställda. Det ska finnas en tydlig karriärgång för personal inom universitetssjukvården, som vill kombinera kliniskt arbete med forskning, Ett bra samarbete mellan klinik, klinisk och preklinisk forskning resp. prekliniska metoder är viktigt. En utveckling på detta område ska kunna avläsas i samarbeten mellan forskare inom universitetssjukvården och fakulteten. Läkarstuderande får en väl anpassad utbildning av hög kvalitet som ger hög grad av anställningsbarhet och goda kunskaper för verksamhet inom hälso- och sjukvård, forskning, utbildning, eller näringsliv. Basen och navet för universitetssjukvården inom norra regionen är Norrlands Universitetssjukhus. De s.k. regionaliseringssjukhusen är genom att vara platsen för den kliniska utbildningen för många av studenterna en viktig del av universitetssjukvården. I begreppet ingår också andra vårdenheter, där utbildning regelbundet bedrivs. Verksamheten ska baseras på ett tydligt genusperspektiv, en medvetenhet om förutsättningarna för hållbar utveckling och vikten av en ökad internationalisering. Möjligheterna till kommersialisering av forskningsidéer ska utvecklas. En struktur till stöd för detta bör finnas. Interaktionen med VLL är väl etablerad, men ska utvecklas i takt med de nya kraven på Universitetssjukhusen. Interaktionen med LVN, JLL och NLL ökar p.g.a. den regionaliserade läkarutbildningen. För att utveckla detta har samverkansstyrelsen fastställt dokumentet: Ledningsinteraktioner mellan Umeå Universitet (UmU) och Västerbottens Läns Landsting (VLL) samt mellan UmU och övriga landsting i norra sjukvårdsregionen (LVN, JLL & NLL). Det är viktigt för ALF samverkan att intentionerna i detta dokument nu genomförs. För denna samverkan är även utvecklingen av ett tätare samarbete i gemensamma forskargrupper och forskningsnätverk av stor betydelse

4 4 1. ALF för grundutbildning: i Målet för grundutbildnings ALF är: VLL tillsammans med LVN, NLL och UmU ska bedriva en klinisk grundutbildning av hög kvalitet som ger läkarstuderande möjlighet att nå hög kompetens både teoretiskt och kliniskt. Utbildningen ska vara nationellt attraktiv och försörja hälso- och sjukvården i regionen med välutbildade läkare. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett val av utbildningsort från T6. För att uppnå dessa mål krävs ett antal delmål och aktiviteter: ALF-resursen för utbildning ska motsvara den volym av grundutbildning för läkare som bedrivs inom regionen. Fördelning av GU-ALF ska grundas på långsiktighet och förutsägbarhet. Fördelning av GU-ALF för medverkan i utbildning ska grunda sig på faktiska insatser i grundutbildning och baseras på fastställt undervisningsuppdrag. En årlig GU-ALF rapport ska redovisas för ALF kommittén. Fördelning och utnyttjande av GU-ALF ska kännetecknas av hög transparens och ha ett kvalitetssäkrat system med regelbunden uppföljning. Det ska finnas system för löpande kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan läkare på sjukhus och studenter med s.k. utlokaliserad klinisk placering och motsv. klinik på NUS, men även mellan NUS och s.k. regionaliseringskliniker. Därför ska ALF kommittén i budgetarbete för 2013 lämna förslag på ett framtida sådant system, beaktande både RLU, och fortsatt behov av utlokaliserad klinisk placering vid andra sjukvårdsinrättningar i norra regionen. 2. ALF för forskning: Övergripande mål för Forsknings ALF Att utveckla en högkvalitativ klinisk forskning med både spets och bredd som förutsättning för ett konkurrenskraftigt forskningsuniversitet och en högklassig hälso- och sjukvård i norra regionen med konkurrenskraftig universitetssjukvård, och en god klinisk utbildningsmiljö. Klinisk forskning har definierats som sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser och som har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa (SOU 2008:7). Det är denna definition som gäller vid tillämpningen av ALF avtalet.

5 5 ALF - medlen ska användas till att: stödja uppbyggnad av högkvalitativ klinisk forskning för att möjliggöra etablering av nationellt och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer och utveckling av högspecialiserad hälso- och sjukvård av högsta klass. garantera forskning med stor bredd och hög kvalitet, för att tillgodose en god akademisk utbildning samt en modern och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet. stödja uppbyggnad av ändamålsenlig och modern infrastruktur för klinisk forskning. stödja utveckling av nätverk och forskningsmiljöer som stimulerar samarbeten och forskningsutbyten mellan olika discipliner/områden i syfte att främja translationell forskning. främja rekrytering av unga forskare samt stödja deras etablering och karriärutveckling för att säkra kompetensförsörjning/utveckling inom klinisk forskning. Fördelningen av ALF medel ska ske enligt gängse kvalitetskriterier och grundas på bedömningar, som uppfattas som adekvata. Fördelning och användning ska vidare präglas av långsiktighet och transparens. Uppföljning ska ske regelbundet och enligt ett kvalitetssäkrat system. Den kliniska forskningen ska utvecklas i konkurrenskraft så att graden av externfinansiering successivt ökar. Uppvisande av ansökan om externa medel i nationell konkurrens ska vara meriterande. 2.1 Centralt fördelade ALF medel för forskning: Centralt fördelade ALF medel uppgår i 2012 års budget till 53,2 Mkr. Huvuddelen avser olika former av karriärstöd som framför allt finansierar arbetstid för forskning för kliniska forskare (33,7 Mkr). För stöd till forskningsprojekt budgeterades 19,2 Mkr, varav 9,2 Mkr avser lokalkostnader relaterade till forskning finansierad med centralt beslutat ALF stöd. Till dessa 19,2 Mkr kommer 3,5 Mkr som utgör motfinansiering från landstingen till ALF projekt (vanligen 3,0 Mkr VLL och 0,5 Mkr övriga norrlandsting). Centralt fördelat ALF stöd till forskningsprojekt kan förutom disputerade landstingsanställda (inkl. s.k. kombinationsanställning) sökas av lärare/forskare vid medicinska fakulteten vid Umeå Universitet för klinisk translationell forskning, under förutsättning att det finns minst en landstingsanställd forskare, som på ett tydligt, betydande och säkerställt sätt tar del i projektet. Anslagen fördelas från 2012 huvudsakligen som ett treårigt stöd. Knappt 2 Mkr är fördelat för ett år till klinisk behandlingsforskning. Vetenskaplig värdering har de sista åren skett externt vid Hälsouniversitetet i Linköping. Utöver ovan redovisade medel finns fram t o m 2014 en fördelning till RLU- landstingen enligt ett särskilt hängavtal till regionala ALF avtalet (2,3 Mkr i 2012 års budget) Målen för centralt fördelade ALF medel för klinisk forskning är: Excellens inom klinisk forskning för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell och internationell nivå. En tydlig patientnytta ska vara avgörande. Satsningarna ska präglas av långsiktighet. Den vetenskapliga granskningen och urvalet ska vara transparent och respekterat. Effektivt utnyttjande av ALF medel för karriärstöd för kliniska forskare från doktorand till senior forskare genom bästa möjliga samordning med de möjligheter som fakultet och externa bidragsgivare erbjuder.

6 6 För att uppnå dessa mål krävs ett antal delmål och aktiviteter: Stödja kliniska forskningsprojekt av högsta vetenskapliga kvalitet genom sökbara projektstöd. Skapa förutsättningar för långsiktighet för klinisk forskning av hög kvalitet. Stimulera samverkan mellan preklinisk och klinisk forskning för forskningsresultat präglade av patientnytta och klinisk relevans. Utveckla och förenkla den vetenskapliga granskningen av projekt som söker centrala ALF medel. Skapa tillgång till ändamålsenlig och modern apparatur för klinisk forskning genom sökbara utrustningsanslag. Främja möjligheterna till forskarutbildning i den omfattning som vårdens, utbildningens och forskningens utveckling kräver Stödja sammanhållen karriär som klinisk forskare Utreda och föreslå prioritering och omfördelning mellan olika satsningar för att stimulera excellens inom klinisk forskning och säkra utvecklingen inom viktiga kliniska forskningsområden. 2.2 ALF medel för forskning fördelade på klinisk basenhet: ALF medel för forskning fördelade på basenhet utgör basen i ALF systemet för klinisk forskning. Grundat på prestation (en tredjedel vardera; publikationer, externa medel och doktorsexamina samt docenturer) under de tre närmast föregående åren disponerar basenheten ALF medel för fördelning och beslut på denna nivå. Regler för fördelning och beslut framgår nedan. Denna del av ALF systemet för att finansiera forskningsprojekt är viktigt för att säkra bredden i den kliniska forskningen och för att säkra den akademiska miljön runt läkarutbildningen. I 2012 års budget fördelas 72,6 Mkr till de kliniska basenheterna. Huvuddelen, 62,5 Mkr fördelas efter ansökan och vetenskaplig granskning framför allt till forskningsprojekt eller arbetstid för forskning för kliniska forskare. Maximalt 30 % får disponeras för basenhetsanknuten forskningsstödjande infrastruktur. Resten (10,1 Mkr) går till att finansiera lokaler för forskning på basenheten. Granskning av processen för fördelning av ALF medel på basenhet pågår och kommer att presenteras för ALF kommittén 29/5. Målen för ALF medel fördelade på basenhet är: Att säkra både bredd och hög kvalitet inom klinisk forskning Att säkerställa att det bedrivs forskning på alla kliniker, som är engagerade i GU för läkare Genom systemet för fördelning av basenhets ALF skapa en överblick, och en situation, som ger en bra grund för dialog om klinikens resultat i forskning. För att uppnå dessa mål krävs ett antal delmål och aktiviteter: Medel ska prioriteras efter ansökan från enskild forskare eller gruppering av forskare. Huvudsökande kan vara forskarutbildad person vid basenheten. Dit räknas även personer med s.k. förenad anställning. Prioritering görs utifrån vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans. Vägledande för fördelning av medel ska vara kvaliteten på tidigare utförd forskning samt den planerade forskning som redovisas i ansökan. Vid den vetenskapliga utvärderingen ska vetenskaplig expertis på orten utnyttjas och gängse jävsregler tillämpas.

7 7 Högst 30 % av basenhets ALF får användas för strategiska satsningar och infrastruktur. Dessa satsningar ska motiveras och återrapporteras. Prioriteringsprocessen ska vara transparent och återrapporteras till ALF-kommittén årligen. Samverkansstyrelsen och ALF-kommittén har till uppgift att regelbundet ta fram en samlad bild av den kliniska forskningen, uppmärksamma forskningssvaga områden, och föreslå åtgärder* för att stärka forskningen vid dessa. Extern granskning av processen ska ske var tredje år. grundutbildning av hö * Dessa åtgärder kan innebära att villkora fortsatt utdelning av basenhets ALF mot samverkan med intern eller extern forskningsstarkare enhet eller genom riktade satsningar, t.ex. tidsbegränsade forskningsmedel mot uppvisad godkänd projektplan, studiestöd till doktorander mot godkänd projektplan och att extern handledare engageras eller genom rekrytering av forskare. Alla åtgärder ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. 3. ALF-medel fördelade genom strategiskt riktade satsningar ALF medel för strategiska satsningar 2012 uppgår till totalt 21,4 Mkr. Rekryteringsbidrag till nyanställda professorers forskningsprojekt utgör 2,3 Mkr. Den största kostnaden är strategiska satsningar på forskningslokaler, 16,2 Mkr. Utöver dessa 21,4 Mkr budgeterades 12,6 Mkr för andra gemensamma kostnader, t.ex. för Medicinska biblioteket (5.2 Mkr) Målen för strategiskt riktade satsningar: Att främja rekrytering av professorer inom viktiga forskningsområden genom att kunna erbjuda attraktiva startbidrag Säkra forskningsaktivitet av hög kvalitet inom viktiga forskningsområden genom riktade åtgärder. Aktiviteter och delmål: Rekryteringsbidrag: Nyanställda professorer med klinisk koppling och verksamma inom läkarprogrammet erhåller efter förhandling ett startbidrag som kan disponeras under 4 år. Kostnaderna för detta delas mellan forsknings- och grundutbildnings -ALF och beslutas i varje enskilt fall. Strategisk pott, som kan användas för att säkra bredden inom klinisk forskning: Att användas till riktade satsningar för att stärka klinisk forskning inom identifierade områden. Strategisk pott, som kan användas för att stödja uppbyggnad av viktiga forskargrupper och forskningsmiljöer, där man ännu inte nått förmågan att utveckla sin grupp/miljö med externa anslag. 4. ALF finansiering av infrastruktursatsningar En ändamålsenlig och modern infrastruktur är av stor betydelse för den kliniska forskningen. För att säkerställa optimalt utnyttjande av ALF för infrastruktur bör tilldelning grundas på strategiska beslut baserade på dagens och framtidens behov samt vara väl samordnade för att kunna utnyttjas på ett effektivt sätt. Satsningarna bör i första hand vara engångssatsningar där aktiviteterna förväntas vara självbärande (genom avgifter) efter uppbyggnad.

8 8 Exempel på strategiska satsningar på infrastruktur kan vara: Stöd till uppbyggnad av longitudinella databaser och samordning av databaser av unikt värde för klinisk forskning. Stöd till uppbyggnad och utveckling av biobanker. Stöd till initiering och utveckling av forskningsmiljöer som främjar samarbeten och forskningsutbyten mellan olika discipliner och områden. Stöd till uppbyggnad av stödfunktioner för klinisk forskning, t.ex. statistik och bioinformatik, hjälp vid ansökan om etiska prövningar samt strukturer och miljöer för samordning av patienthandläggning, provtagning och provanalys. ALF kommittén ska därför utifrån identifierade behov: Inom ramen för ALF för strategiska satsningar och ALF för infrastruktur föreslå satsning på viktiga strategiska områden. Föreslå system som säkerställer ett effektivt utnyttjande av begränsade resurser. 5. Uppföljning av ALF finansierad forskning I och med att flera av universitetssjukhusen börjat göra årliga forskningsrapporter, och genom de nationella genomlysningar och rapporter som gjorts av VR, läkarförbundet och SKL, har fokus kommit att riktas mot resultaten av ALF finansieringen till berörda landsting och regioner. Detta avgränsar sig inte bara till traditionell bibliometri och redovisning av externa anslag, utan ambitionen är att försöka värdera ALF medlens värde för patienterna och för hälso- och sjukvårdsystemet. I ett nytt centralt ALF avtal finns anledning att tro att den löpande utvärdering av universitetssjukvården, som tydligt aviseras, förutom traditionell akademisk utvärdering kommer att innehålla andra aspekter på effekten av ALF medlen. Därför innehåller detta Mål- och strategidokument till skillnad från det föregående även mål för uppföljning av ALF och utvärdering av effekter. Mål för uppföljning och utvärdering av ALF: ALF kommittén ska bevaka utvecklingen inom utvärdering av forskningens nytta. ALF kommittén ska inleda ett utvecklingsarbete för att identifiera och pröva tänkbara mått på nytta inom klinisk forskning.

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

Regionalt samverkansavtal

Regionalt samverkansavtal 2008-12-19 Reviderat 2011-02-21 Regionalt samverkansavtal Regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting om samarbete inom området medicin, odontologi och hälsa. Avtalet omfattar

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

ALF rapport 2013

ALF rapport 2013 2014-09-30 ALF rapport 2013 I en webbenkät till verksamhetschefer vid enheter som bedriver eller förväntas bedriva klinisk forskning, har Västerbottens läns landsting, VLL, de senaste fem åren följt upp

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar

Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar Sid 1 (5) Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar i forskning Inledning Under 2010 gjorde Västerbottens läns landsting en strategisk investering i en avancerad PET/CT-scanner, PositronEmissionsTomografi/Computed

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

FoU-delegation Jonas Bonnedahl Forskningschef

FoU-delegation Jonas Bonnedahl Forskningschef FoU-delegation 20170124 Jonas Bonnedahl Forskningschef Regional Life-science strategi Uppdrag från regionsjukvårdsledningen: Att utforma förslag till en långsiktig strategi för sjukvårdsregionens arbete

Läs mer

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 %

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % Datum: 2017-08-21 Dnr: VLL 1683-2017 UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % FORSKNINGSVERKSAMHET FÖR 2018 1. Inledning ALF-medlen

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 %

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % Datum: 2018-08-29 Dnr: VLL 1785-2018 UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % FORSKNINGSVERKSAMHET FÖR 2019 1. Inledning ALF-medlen

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Tack för möjlighet att ge synpunkter på dessa diskussionspunkter. Dessa frågor har diskuterats i styrelsen för Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och svaren finns markerade i rött i direkt anslutning

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Bokslut ALF Version:

Bokslut ALF Version: Bokslut ALF 2017 Version: 2018-01-25 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 9 Förkortningar GU FO VLL NLL LVN RJH UmU LP4U PU KLUM Grundutbildning Forskning

Läs mer

att fortsätta utveckla en beredningsprocess som stöder klinisk behandlingsforskning av högsta kvalitet och relevans.

att fortsätta utveckla en beredningsprocess som stöder klinisk behandlingsforskning av högsta kvalitet och relevans. STRATEGISK PLAN FÖR KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING 2017-2019 Visioner och mål Kommittén för klinisk behandlingsforsknings (KKBFs) övergripande målsättning är att långsiktigt etablera högkvalitativ och effektiv

Läs mer

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet Sid 1 (5) Instruktioner till sakkunniga: Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet Vid bedömning av anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet,

Läs mer

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Ingen intressekonflikt. 1 En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Fredrik Scherstén Klinikchef Kliniken för kranskärlssjukdom,

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 Högt tryck på läkarutbildningen I höstpropositionen 2007 beslutade Sveriges regering att utöka antalet utbildningsplatser på landets

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning

Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Verksamhetschefens roll och ansvar vid en klinisk läkemedelsprövning Magnus Janzon Verksamhetschef, Överläkare, Docent Kardiologiska kliniken Hjärt- och Medicincentrum 181120 Disposition Bakgrund Huvudmannaavtal

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

(6) Forskningsbokslut

(6) Forskningsbokslut 2018-02-20 1 (6) Forskningsbokslut Principerna för mått Principerna för val av gemensamma mått har varit att måtten skall vara relevanta, mäta olika dimensioner och möjliga att ta fram, användbara för

Läs mer

Marie Bixo (ordf) Patrik Danielson Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj)

Marie Bixo (ordf) Patrik Danielson Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj) PROTOKOLL 2018-06-19 ALF-kommittén Punkt: 84-104 Plats: Nus, Täljstenen Närvarande: Umeå universitet: Marie Bixo (ordf) Patrik Danielson Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj) Västerbottens läns landsting:

Läs mer

Forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård. Mats G Karlsson

Forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård. Mats G Karlsson Forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård Mats G Karlsson Introduktion Aktörer inom FoU Forskningsprocessen RÖL organisation för FoU Forskningsfinansiering och utvärdering Universitetssjukvård

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Utlysning ALF-projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel Utlysning ALF-projektmedel Stödfunktion för klinisk forskning. Underlättar kontakter mellan industri, akademi, hälsooch sjukvård. Projektstöd Utbildningar Kvalitetsstöd Avtalsstöd Kommunikationsstöd Medicinsk

Läs mer

Rättsmedicinalverkets forskningspolicy

Rättsmedicinalverkets forskningspolicy POLICY (PO) 1 (5) Rättsmedicinalverket Beslutsdatum Dnr Robert Kronstrand Beslutsfattare Ikraftträdande Version Lars Werkström 2019-01-29 1.0 - Godkänd Rättsmedicinalverkets forskningspolicy Syfte med

Läs mer

Verksamhetsplan Institutionen för Farmakologi och Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet

Verksamhetsplan Institutionen för Farmakologi och Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet 1 Verksamhetsplan 2011-2012 Institutionen för Farmakologi och Klinisk Neurovetenskap Umeå Universitet NULÄGE Allmänt om institutionen Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap består av

Läs mer

Förslag om förändring av fördelning av ALF- och fakultets- medel

Förslag om förändring av fördelning av ALF- och fakultets- medel Förslag om förändring av fördelning av ALF- och fakultets- medel Medicinska fakultetsstyrelsen tog i mars 2005 beslut om ny fördelningsmodell av fakultetsmedel. Beslutet grundades på en utredning av Per

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation Strategi för forskning och utbildning Strategi för förbättring och innovation Varför bedriver vi forskning? Region Norrbotten en del av Umeå universitet Läkarutbildningen, ALF- avtalet Akademiska sjukvårdsenheter/

Läs mer

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF-info maj 2016 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso och sjukvården

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Forskning som specialist eller ST-läkare i allmänmedicin. Varför behövs du? Och hur gör du?

Forskning som specialist eller ST-läkare i allmänmedicin. Varför behövs du? Och hur gör du? Forskning som specialist eller ST-läkare i allmänmedicin Varför behövs du? Och hur gör du? Varför behövs primärvårdsforskning? Forskning behövs för att utveckla vården o Riktlinjer o Organisation o Finansiering

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten Styrdokument Dnr A 2 5587/8 Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten 29-213 Publicerad Beslutsfattare http://www.science.gu.se/fakulteten/namnden/policies Naturvetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD STRATEGI FÖR FORSKNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2018-2024 REGIONALA FORSKNINGSRÅDET SAMVERKANSNÄMNDEN, UPPSALA-ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION Upprättare: Katarina Wijk, föreståndare RFR Strategi för forskning

Läs mer

Norrbottens läns landsting Karin Jones

Norrbottens läns landsting Karin Jones ALF-kommittén Punkt: 87-98 Plats: Närvarande: Nus, VIP-rummet Tandläkarhögskolan Umeå universitet: Katrine Åhlström Riklund (ordf) Anders Bergh Patrik Danielson Richard Palmqvist Västerbottens läns landsting:

Läs mer

FoU-chef vad är det? E Swahn. Region Östergötland

FoU-chef vad är det? E Swahn. Region Östergötland FoU-chef vad är det? E Swahn Uppdraget Stöd för PE-chefen och VC Verka för att USV har lämpliga strukturer, organisation, akademiska kompetenser etc. Verka för att HMC bedriver EBM-baserad sjukvård Verka

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar Nya ALF-avtal 2015 2015-05-26 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar 2012-06-04 Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Svar och kommentarer från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) genom föreningens

Läs mer

Årsrapport 2014. Klinisk miljömedicin Norr

Årsrapport 2014. Klinisk miljömedicin Norr Årsrapport 2014 Klinisk miljömedicin Norr Innehållsförteckning Bakgrund Klinisk miljömedicin Norr... 3 Funktion och inriktning... 3 Organisation... 3 Aktiviteter och händelser under 2014... 4 Ekonomisk

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-11-14 BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget 2012-10-25 I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING

Läs mer

AVTAL. mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

AVTAL. mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten och

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper HANDLINGSPLAN 2016 2018 V 2015/902 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Institutionen för kulturvetenskaper DATUM: utkast 2015-11-10 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: Mats Björkin FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål för perioden

Läs mer

Umeå universitet: Patrik Danielson Richard Palmqvist Anders Bergh Erik Faergemann, studerande repr. Patrick Mauritzon (adj)

Umeå universitet: Patrik Danielson Richard Palmqvist Anders Bergh Erik Faergemann, studerande repr. Patrick Mauritzon (adj) ALF-kommittén Punkt: 11-30 Plats: Närvarande: Nus, VIP-rummet Tandläkarhögskolan Umeå universitet: Patrik Danielson Richard Palmqvist Anders Bergh Erik Faergemann, studerande repr. Patrick Mauritzon (adj)

Läs mer

Kallelse till Samverkansberedningen 9 december 2005

Kallelse till Samverkansberedningen 9 december 2005 Kallelse till Samverkansberedningen 9 december 2005 Tid Fredag den 9 decemberr 2005, kl 13.00 15.30 Plats Kallade Sammanträdesrummet, HU:s kansli Ledamöter: Gösta Berlin, Anders Blomqvist, Sussanne Börjeson,

Läs mer

Handlingsplan för

Handlingsplan för TEKNAT 2015/6 Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2016-2017 Utgående från Mål och strategier för teknisknaturvetenskapliga fakulteten (TEKNAT 2015/6) Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Protokoll 111:6 vid regeringssammanträde S2008/3957/ST (delvis) REGERINGEN

Protokoll 111:6 vid regeringssammanträde S2008/3957/ST (delvis) REGERINGEN REGERINGEN Protokoll 111:6 vid regeringssammanträde 2008-04-24 S2008/3957/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017

Läs mer

Patrik Danielson Malin Sund Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj)

Patrik Danielson Malin Sund Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj) PROTOKOLL 2018-08-28 ALF-kommittén Punkt: 105-121 Plats: Nus, Tandläkarhögskolan VIP-rummet Närvarande: Umeå universitet: Patrik Danielson Malin Sund Richard Palmqvist Patrick Mauritzon (adj) Västerbottens

Läs mer

Utredningsuppdrag 18/04 - Redovisa en modell för hur kvalitets/kombinationstjänster kan införas

Utredningsuppdrag 18/04 - Redovisa en modell för hur kvalitets/kombinationstjänster kan införas TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2018-10-11 Diarienummer 180024 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten Regionstyrelsen Utredningsuppdrag 18/04 - Redovisa en modell för hur kvalitets/kombinationstjänster

Läs mer

Mål och strategier. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Fastställd av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Mål och strategier. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Fastställd av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap HUMSAM 2014/48 och strategier Vetenskapsområdet för humaniora och Fastställd av områdesnämnden för humaniora och 2015-09-24 Innehållsförteckning Detta är vetenskapsområdet för humaniora och (humsam-området)

Läs mer

Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr.

Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr. ALF-kommittén Punkt: 1-15 Plats: Närvarande: Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr. Västerbottens läns landsting: Mikael Wiberg (ordf.) Ann-Christin Sundberg Annika Nordin-Johansson Anna Ramnemark Anne-Marie

Läs mer

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024 Forskning och utveckling en förutsättning för god hälso- och sjukvård Landsting och regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. De behöver

Läs mer

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018-2024 Forskning och utveckling en förutsättning för god hälso- och sjukvård Landsting och regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet. De behöver

Läs mer

Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr.

Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr. ALF-kommittén Punkt: 26-36 Plats: Närvarande: Nus, VIP-rummet tandläkarhögskolan 9 tr. Västerbottens läns landsting: Ann-Christin Sundberg Annika Nordin-Johansson Anna Ramnemark Anne-Marie Sandberg (adj)

Läs mer

Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) YTTRANDE Datum Diarienummer 2019-02-11 1.1.3-2018-07140 GD-2019-25 Handläggare Jeanette Johansen Ert diarienummer U2018/04219/UH Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se Framtidens specialistsjuksköterska

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs

EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING. Version: 1.003. Ansvarig: Björn Ahlnäs Bilaga 1 till Handlingsplan för utbildning av läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting EKONOMISKA VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR FÖR LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE UNDER UTBILDNING Version: 1.003 Ansvarig:

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR 1 (6) Sammanträdesdatum ALF-kommitténs sammanträde 2013-01-31

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR 1 (6) Sammanträdesdatum ALF-kommitténs sammanträde 2013-01-31 SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR 1 (6) Punkt 1-14 Plats: Närvarande: Nus, VIP-rummet Tandläkarhögskolan Västerbottens läns landsting: Jack Lysholm (ordf.) Mats Andersson Ann-Christin Sundberg Gerd-Marie Alenius

Läs mer

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel Forskar ST 2016 2015-01-13 1 Utlysning Forskar ST 2016 Dnr K0141-2015 Denna ansökningsomgång är avslutad. Till Verksamhetschefer, ST-studierektorer för vidarebefordran till ST-läkare. F k divisionschefer,

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel 1 Forskar ST 2019 utlysning av medel Forskningsrådet utlyser nu medel för stöd till sex Forskar ST 2019. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar

Läs mer

Policy för externa projektansökningar från självfinanserade forskare vid MMK

Policy för externa projektansökningar från självfinanserade forskare vid MMK Policy för externa projektansökningar från självfinanserade forskare vid MMK Typ av dokument Beslutad av Policy Beslutsdatum 2018-09-13 Dnr Giltighetstid Ersätter dokument - Ansvarig förvaltningsavdelning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

UU i korthet. Tre vetenskapsområden, nio fakulteter, 60 institutioner

UU i korthet. Tre vetenskapsområden, nio fakulteter, 60 institutioner UU i korthet Tre vetenskapsområden, nio fakulteter, 60 institutioner Humaniora & samhällsvetenskap Teknik & naturvetenskap Medicin & farmaci Omsättning 6,5 miljarder kr (70% forskning) 41 000 studenter

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

1 Vid USVE finns i ledningen minst en FoUUansvarig person som är minst docent med förenad eller adjungerad anställning vid univeristet/högskola

1 Vid USVE finns i ledningen minst en FoUUansvarig person som är minst docent med förenad eller adjungerad anställning vid univeristet/högskola Miniminivå klinisk forskning I ordning enligt SoS men numrerade av EFF. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-3-23.pdf Miniminivå 1 Vid USVE finns i

Läs mer

Prövningar för svensk medicin och Starka tillsammans Vad har hänt? Vårdhuvudmannaperspektivet

Prövningar för svensk medicin och Starka tillsammans Vad har hänt? Vårdhuvudmannaperspektivet Prövningar för svensk medicin och Starka tillsammans Vad har hänt? Vårdhuvudmannaperspektivet Bertil Lindahl, forskningsstrateg; Det snabba svaret En hel del! Det komplexa svaret En hel del, men det krävs

Läs mer

Utlysning av projektmedel; Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården. Anvisningar för ansökan

Utlysning av projektmedel; Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården. Anvisningar för ansökan Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation 1 (7) Utlysning av projektmedel; Nya betalningsmodeller för hälso- och sjukvården Anvisningar för ansökan Kontaktpersoner Sofia Baez Catalan,

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF-info maj 2017 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso och sjukvården

Läs mer

Umeå universitet: Anders Bergh Patrik Danielson Marie Bixo Patrick Mauritzon (adj) Malin Sund, p.173 b Lars Nyberg, p

Umeå universitet: Anders Bergh Patrik Danielson Marie Bixo Patrick Mauritzon (adj) Malin Sund, p.173 b Lars Nyberg, p PROTOKOLL 2017-12-08 ALF-kommittén Punkt: 163-175 Plats: Nus, Tandläkarhögskolan VIP-rummet 9 tr. Närvarande: Västerbottens läns landsting: Mikael Wiberg (ordf) Jens Boman Clas Ahlm Annika Nordin-Johansson

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Organisationer inom biobanksområdet

Organisationer inom biobanksområdet Organisationer inom biobanksområdet Nationellt Biobanksråd (NBR) Nationellt samarbetsorgan i biobanksfrågor, inrättat av SKL 2006 Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer