Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby"

Transkript

1 Utvecklingsplan elev i nykarleby ein.fi education in nykarleby 1

2 Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas. Innehåll Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas Inledning... 3 ein.fi för eleven... 4 IKT-policy... 5 IKT-läroplan... 6 e- klassrummet... 7 Pedagogisk utveckling av en e-lektion... 7 e-spel i undervisningen... 8 Tekniken i klassrummet... 9 ein.fi elevdomän e-läromedel och digital materialbank Utvärderingsmodul Trekvarten 45 minuter av kompetenshöjande fortbildning e-pedagogisk utveckling

3 Inledning Nykarlebys skolväsende avser vara delaktig i den nationella IKT-utvecklingen för att kunna erbjuda sina elever tidsenlig undervisning. Arbetet, som för läraren betyder nya arbetssätt och fortbildning, skall göras på lång sikt och beröra alla lärare. Ett sent införande av IKT är varken kostnadseffektivt eller pedagogiskt försvarbart. Nykarlebys skolväsende har som mål att vara i topp gällande digitalisering av undervisningen. Detta för att kunna möta eleven på elevens villkor. Nationell plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen (2010). För att Finland ska förbli ett topprankat land i fråga om utbildningen krävs att man mångsidigt utnyttjar IKT:s och mediernas möjligheter i skolorna. För att man ska kunna utnyttja IKT behövs en modern och användarvänlig infrastruktur inklusive verktyg. I de skolor där undervisningsutrustningen inte motsvarar de nutida kraven tar man i bruk tidsenliga arbetsredskap. Skolornas tekniska lösningar ska vara av hög kvalitet, kompatibla sinsemellan och kostnadseffektiva. Utöver infrastruktur och arbetsredskap behövs det i alla skolor lättillgängligt tekniskt och pedagogiskt stöd. Kommunen ansvarar för att skolorna ges jämlika möjligheter till införande av IKT i undervisningen. Stadsfullmäktige godkänner utvecklingsplanen av IT och besluter om finansieringsprogram utgående från uppställda målsättningar. Grunden är att alla skolor är på samma pedagogiska nivå och har samma tekniska utrustning. Målsättningen är att senast år 2015 har alla elever en egen arbetsmaskin i skolan, konceptet 1:1. Student på tangent är på kommande från 2015 eller -16. Det är en fördel att om möjligt kunna bygga upp ett kunnande både hos elever och lärare före det. Datorer är ett hjälpmedel som används för att kunna utveckla utbildningen. Allt fler läromedel blir digitala och webbaserade och övergången till dessa sker successivt. Verksamheten behöver utvärderas årligen och styras enligt vår IKT-läroplan. Läroplanen uppdateras i takt med samhällsutvecklingen. Nykarleby stad vill gärna entusiasmera lärarkåren i skapandet av nya lärmiljöer. ein.fi är en digital lärplattform för elever 3

4 ein.fi för eleven ein.fi elevdomän - plattform IKT-policy Hur? Varför? IKT-läroplan Vad? När? e-läromedel och e-material Generation Z - Eleven i morgon Utvärdering på nätet Trekvarten en annorlunda fortbildning Anskaffningsoch åtgärdsplan e-pedagogisk utveckling för lärare 4

5 IKT-policy Fokus för en satsning inom IKT-området är undervisning och långsiktigt lärande, inte tekniken i sig. Vi vill inte binda oss vid enskilda program, utan lära elever och lärare generella kompetenser. En grundläggande förutsättning för att bli en e-kompetent lärare är att man besitter en digital kompetens, vilket är en av EU:s åtta nyckelkompetenser för att fungera i ett modernt kunskapssamhälle. Våra grundpelare i IKT-policyn är: HUR? Höja lärarnas e-pedagogiska kompetens Skapa nya lärmiljöer Verklighetsförankring Tydliga spelregler Etisk datoranvändning Webbaserade arbetsmetoder Källkritik Kontrollerad arbetsmiljö Inloggningsfostran Molntänkande Open Source OS-oberoende programvara VARFÖR? För att möta den moderna eleven Utveckla och stimulera lärprocesser Svara mot samhällets krav Vad är tillåtet? Medvetenhet om rätt och fel Elevens vardag Kritisk granskning av innehåll Elevskydd Lära hantera inloggning och lösenordshantering Lättillgänglig information Tillgänglig för alla Användarfrihet Linux-baserade lösningar 5

6 IKT-läroplan I lärarnas fortbildning och i läroplanerna för den grundläggande utbildningen inkluderas teman som utvecklar kunnandet i användning av IKT i undervisningen och kunnandet i nätverk. För implementeringen av IKT i undervisningen uppgörs en läroplan som syftar till att eleven skall ha beredskap att använda informations- och kommunikationstekniken som ett mångsidigt arbetsredskap och en mångsidig informationskälla i ett ämnesövergripande samarbete. VAD? Innehållet uppgörs årskursvis med tydliga balkar för utvärdering. I Nykarleby kallas dessa balkar för blå punkter. Exempel på innehåll är introduktion av tiofingerssystemet, datoranvändning, generella datakompetenser, filhantering m.m. NÄR? Den digitala kompetensens utveckling startar redan i förskolan och fortsätter kontinuerligt genom den grundläggande utbildningen. Att skriva sig till läsning (Tragetons metod) är ett exempel på hur modern pedagogisk forskning stöder användandet av tangentbord i tidig språkinlärning. Webbaserade e-läromedel skapar möjligheter 6

7 e- klassrummet e-klassrummet utvecklas för att stöda interaktion samt anpassa undervisningen och lärandet till de individuella inlärningsstilarna. Skolans pedagogik anpassas till elevens digitala vardag. Möjligheten till utvärdering och feed-back utökas och förenklas samt dessutom främjas samarbetet lärare elev vårdnadshavare genom att all information finns i realtid och är lättillgänglig. I klassen finns en teknik som stöder förståelseinriktat lärande och stimulerar elevernas motivation. Läraren är fortfarande nyckelpersonen i e-klassrummet. Pedagogisk utveckling av en e-lektion Skapandet av en e-lektion bygger på att läraren getts möjlighet till fortbildning, handledning och support. Dessutom behöver den tekniska utrustningen och nätverket vara av sådan klass att den inte utgör ett hinder, utan fungerar som ett ändamålsenligt hjälpmedel. Användning och lärande sätts i fokus, inte själva tekniken. Läraren behöver en fördjupad kunskap om villkoren för elevernas användning av teknik, liksom om de övergripande villkoren för lärandet i e-kunskapssamhället. e-klassrummet utgående från en praktisk tillämpning: 1. Läraren och eleverna startar lektionen genom login till en gemensam klassprofil som länkar till vår plattform med digitalt undervisningsmaterial. 2. Läraren ger sin undervisning med tillämpandet av digipedagogiska metoder. 3. Varje elev i klassen har en egen dator, dvs. konceptet 1:1. 4. Eleverna sparar sina arbeten på vår Google-baserade elevdomän ein.fi. 5. Läxan och övrig viktig information sparas via elevdomänen. Varje elev kan hämta det aktuella undervisningsmaterialet i klassen, hemma eller på resan. Detta underlättar utförandet av hemuppgifter och läxläsning. 6. Inom språkundervisningen och för de elever som har lässvårigheter kan talsyntes användas. Eleven kopierar den aktuella texten till programmet, som läser stycket. 7

8 Eleven kan på detta sätt enkelt utnyttja alternativa inlärningsmetoder, som stöder och underlättar skolgången. 7. Läraren och specialläraren har möjlighet att på ett enkelt sätt dela undervisningsmaterial för att koordinera stödet av elever med särskilda behov. 8. En e-utvärderingsmodul t.ex. Didactus, används för elevutvärderingen. ein.fi möjliggör också att eleven delar dokument med läraren för utvärdering. 9. Vårdnadshavaren ges också tillträde till klassprofilen på ein.fi och har därigenom möjlighet att ta del av skolans undervisning, men framförallt den gemensamma händelsekalendern som skapats. På detta sätt behöver inte vårdnadshavaren vänta på skriftlig information från skolan, utan får informationen i realtid. 10. Informationen från de externa intressenter som samarbetar med skolan kan på samma sätt distribueras till målgruppen genom att informationen skannas in och laddas upp till klassprofilen. e-spel i undervisningen Enligt vår policy skall alla e-spel i undervisningen vara webbaserade. e-spelen i undervisningen delas i två kategorier: 1. Ämnesrelaterade e-spel, exempelvis i. Poks i finska ii. Mattekungen i matematik iii. Glosor.se i modersmål iv. Vi i femman i geografi 2. Generella e-spel, exempelvis i. Vetamix ii. Kunskapsstjärnan.se iii. Webbmagistern 8

9 Tekniken i klassrummet Tekniken byggs upp utgående från obundenhet av operativsystem, gemensam plattform och elevdomän. Den tekniska grunduppbyggnaden omfattas av följande punkter: 1. Linux/Ubuntu LTS 2. Öppen källkod (Open Office, m.fl.) 3. Gemensam plattform ein.fi (Google Apps) 4. Klassrummet utrustas med en lärarmodul omfattande interaktiv tavla med supernärprojicerande videokanon, dokumentkamera och bärbar PC. I varje skola finns minst en mobil uppsättning (16 st) bärbara datorer för elevbruk. Målet är att varje elev skall ha tillgång till egen bärbara dator, konceptet 1:1. 5. Möjlighet att använda PC, Mac, Ipad m.m. 6. All pedagogisk mjukvara är webbaserad. Eleven har samma pedagogiska undervisningsmaterial både i skolan och hemma. 7. Digitala texter. För distribution till elevdomän och till talsyntes för språk- och specialundervisning. Användning av textformatet pdf. e-utvärdering ger kontinuerlig feed-back om skolframgång 9

10 ein.fi elevdomän Nykarleby stads skolväsende har registrerat en egen domän för undervisningen, ein.fi education in nykarleby - elev i nykarleby. Den tekniska grunduppbyggnaden omfattas av följande punkter: - elevens har ett personligt lagringsområde - elevens övningar läggs ut på domänen - eleven har personlig e-post - grupper för klasser, årskurser, skolor m.m. skapas inom domänen - central administration av elevprofiler Ubuntu Linux för människor 10

11 e-läromedel och digital materialbank Generation Z, födda med en pekskärm i handen, växer upp i ett annorlunda samhälle. Läromedelsalternativ, information och informationskanaler ökar lavinartat och ställer höga krav på skolan. Detta medför i sin tur att den digitala kompetensen måste höjas bland lärare och pedagoger. Begreppet läromedel betyder mycket mera idag än bara för några år sedan. I takt med att internet, datorer, projektorer och interaktiva tavlor finns i allt fler klassrum, kan lärare använda sig av digitalt material. Digitala läromedel och webbaserat material finns i olika format, bl.a. när man vill läsa från datorskärmen eller lyssna, interaktiva övningar, ljudfiler och film ger eleverna möjlighet att upptäcka och förkovra sig inte bara under lektionstid utan även hemma. Vi vill ge våra elever rätt förutsättningar för framtiden. Men nya läromedel och ny teknik öppnar också enorma möjligheter för lärandet i klassrummet. It och moderna läromedel kan vara kraftfulla verktyg för att hjälpa alla elever att nå målen. En lokal materialbank med nyttiga länkar och eget producerat material som delas mellan lärarna skapas. För detta arbete söks samarbete med grannkommunerna. Materialens innovativa egenskaper, tillgången på dem och möjligheterna att hitta dem har en avgörande betydelse när e-läromedel används i undervisningen. Det behövs nya metoder för att förvara och bearbeta materialet och för att man ska kunna använda det senare. Materialet som lärarna utarbetar sparas på den gemensamma plattformen under Local (lärarens eget privata material) och Public (det material som läraren delar med sig av till andra). E-läromedlen samlas så att de kan nås via en enda söktjänst, via vilken lärarna och eleverna kan hitta e-läromedlen. Man ser till att det är möjligt att använda det material som finns i de nationella digitala datakällorna och det material som kulturinrättningar, informationstjänster och andra relevanta organisationer producerar. 11

12 Utvärderingsmodul En betydande del av undervisningsuppgifter i framtiden kommer att vara "e-uppgifter". Dessa ska vara minst lika lätta att skapa, modifiera och dela ut till studerande som traditionella uppgifter är idag. Dessutom bör e-uppgifterna ge den som undervisar tydlig feedback och statistik på hur uppgifterna utförts och hur inlärningsprocessen fortskrider. Ett verktyg som oberoende av ämne och målgrupp hjälper dej skapa smarta och effektiva undervisningsuppgifter samt hålla reda på hur dina studerande presterar införskaffas, t.ex. Tea Tools. Programmet skall erbjuda en avancerad resultatstatistik som ger den som undervisar en mycket god insyn i hur uppgifterna utförts och hur inlärningen går för den studerande. Läraren skall även kunna ge eleven sina synpunkter genom att kommentera elevens svar. Eleven kan sedan naturligtvis även svara på lärarens kommentar. e-läromedel kan förändras i realtid 12

13 Trekvarten 45 minuter av kompetenshöjande fortbildning Trekvarten är en fortbildningsmodul för lärare som ger lärarna fortlöpande och mångsidig utbildning för höjande av e-kompetensen. Trekvarten hålls i huvudsak internt av lärare för lärare. Trekvarten syftar också till att kompetensen i undervisningsväsendet och bland dem som leder läroanstalten utvecklas och att det ges mångsidig information om IKT:s möjligheter och nytta vid förbättring av undervisningen, studierna och kommunikationen. Trekvarten - en motivationsinjektion 13

14 e-pedagogisk utveckling Socklot skola fungerar som kommunens pilotskola för e-pedagogik. Skolan utrustas i sin helhet år Pilotskolans uppgift är läromedelsutvärdering, handledning av lärare, utveckling av pedagogiska modeller, delaktighet i fortbildning samt utveckling av fungerande och lättanvändbara tekniska modeller i samråd med IKT-gruppen. Pilotskolans uppgift är också att testa tidsenlig utrustning och olika undervisningsprogram. Dessutom tar man fram andra metoder som stöder och möjliggör gemenskap bland lärarna och samarbete mellan lärarna i utvecklingsarbetet. Skolan i Nykarleby - i e-täten 14

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008 Framtidens lärande En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden CFL 2008 NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE I den här artikeln vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Månadens fråga juni 2013. Standardrapport

Månadens fråga juni 2013. Standardrapport Månadens fråga juni 2013 Standardrapport Procent Antal Utbildning av eleverna inom IT och dess användning i olika verksamheter. 38,4% 713 Utbildning av lärarna inom IT-användning och IT-nytta. 75,5% 1402

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer