PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING"

Transkript

1 PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING Lightversion

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund 4. Syfte Vad vill vi åstadkomma 5. Mål 6. Målgrupp och urval 7. Metodologi 8. Metodik 9. Nytänkande Vad tillför projektet? 10. Aktörer i samarbete 11. Medaktörers roll 12. Projektets organisation och styrning 13. Forskningsljus 14. Utvärdering och Uppföljning 15. Löpande information om lärdomar 16. Spridningseffekter 17. Genomförande möjlighet till bestående lärande 18. Resurser BILAGOR Bil 1. Budget 2

3 Från validering till Aktionslärande validering (ALV) ett pilotprojekt med riktning mot en Aktionslärande Organisation Denna projektplan beskriver en planerad satsning i vilken aktörerna vill utveckla ny kompetens och nya kunskaper inom arbetsplatsbaserat lärande och utveckling av redskap för att synliggöra handlingskompetens / aktionsförmåga. Satsningen berör och påverkar följande sex sammanhang. 1. Aktionslärande validering i vilken medarbetares handlingskompetens värderas som bas för fortsatt arbetsplatsbaserat lärande. Därav följer yrkesexaminering. 2. Arbetsplatser som blir ständigt lärande och där erfarenhetsbaserad yrkeskompetens synliggöres och uppvärderas. 3. Jämställdhet mellan yrkesgrupper, personer, personligheter och kön. 4. Systemförändring avseendet utbildningsinstitutionernas förmåga att stå till tjänst för praxisnära lärande kopplat till arbetsplatsernas vardagsverklighet och de anställdas erfarenhetsbaserade kompetenser 5. Medverkande organisationers förmåga att utveckla en stark aktörsberedskap i förhållande till allt snabbare och avgörande förändringar i organisationernas omvärld. Det sker genom utveckling av Aktionslärande och Aktionslärande Organisation. 6. Skapandet av synergieffekter i en tydlig koppling mellan de behov som motiverar nämnda satsningar samt en helhetssyn på hur vi kan utveckla Aktionslärande och systemförändrande Validering. Sammanfattning Pilotprojektet Aktionslärande validering (ALV) är ett försök att synliggöra och hitta former för att synliggöra och tillgodoräkna icke formell handlingskompetens. Pilotprojektet är också ett försök att göra arbetsplatsen Aktionslärande. Alla nivåer involveras i lärandet. Lärandet sker på individ, grupp och organisationsnivå. Vi utforskar och skapar en Aktionslärande organisation som är rustad för att kunna lära nytt och hantera förändringar. Aktionslärandet (R.W.Revans) är förhållningssättet eller Lärfilosofin vi använder. Validering är metoden som används för att synliggöra handlingskompetens. Därav namnet Aktionslärande validering. Pilotprojektet innebär att lärgrupper om 7 barnskötare skapas i (Borås, Göteborg och Lerum) sammanlagt 28 barnskötare(gbg har två lärgrupper med). Syftet är att dessa barnskötare skall examineras till Lärare i Förskolan efter ett gediget Aktionslärande. Vi har också målsättningen att skapa en ny utbildningsväg till Lärare i förskolan, där grunden består i gedigen praktisk erfarenhet. Befintlig handlingskompetens synliggöres genom validering som kompletteras med aktionslärande. ALV kan för enkelhetens skull delas upp i tre faser som i verkligheten går in i varandra. Fas 1 innebär att Lära att lära i vardagsverkligheten. Utbildning och utövande av Aktionslärande. Fas 2 innehåller förutom Aktionslärande en valideringsperiod då validanderna (de som skall valideras) byter arbetsplatser med varandra och arbetar med sin lärgrupp och sin valideringshandledare. 3

4 Fas 3 innebär att validanden blir examinerad till Lärare i förskolan när mognad finns. Arbetsplatsen fortsätter att fungera som en Aktionslärande arena. Vi har i detta pilotprojekt möjlighet att utforska och lära mer om användandet av arbetsplatsen som lärarena och möjligheten att synliggöra icke formell kompetens. Detta kan få stor betydelse för kompetensförsörjning och lärande i framtiden. Ansatsen i pilotprojektet är Systemförändrande, dvs. att inblandade validander är medskapande och organisationer och institutioner som ingår måste vara öppna för eget lärande och förändring. De aktörer som förutom Borås, Göteborg och Lerum går in i ett utforskande samarbete är : Centrum för Aktionslärande, Högskolan i Borås och Valideringscentrum i Göteborg. Bakgrund. Validering är en relativt ny företeelse som kan spåras till USA och 1960-talet. En av anledningarna till det stora intresset för validering idag är att det har skett en förskjutning av fokus i samhället från utbildning på institutioner till ett livslångt och livsvitt lärande som sker där gynnsam lärmiljö finns. Det har visat sig att det finns behov av att synliggöra den informella eller ickeformella kompetensen. Validering som idé går ut på att synliggöra befintlig kompetens och identifiera behov av kompetensförnyelse / kompetensförstärkning. Tanken är att det inte spelar någon roll hur eller var kompetensen har erövrats. Det viktigaste är att den är användbar i olika kontexter och situationer. Det handlar alltså om att synliggöra en förtrogenhetsbaserad kompetens (handlingskompetens) som är mer eller mindre kontextoberoende. Det Aktionslärande förhållningssättet svarar upp mot ett nytt sätt att lära där vardagsverkligheten blir en aktiv lärarena. Alla nivåer är lärande. Arbetsplatsen blir Aktionslärande och en investering görs i ett längre perspektiv. Validering svarar upp mot flera behov Validering kan kortfattat beskrivas som utbildningssamhällets uppskattning av tidigare erfarenhetsbaserad kompetens förvärvad genom arbetserfarenheter och livserfarenheter. Detta leder till att de som deltar i validering (validanderna), med olika ev. kompletteringar, kan ges formell behörighet till de yrken de valideras för. Nuvarande validering delas ofta upp i två faser : 1. Validering av erfarenhetsbaserade kunskaper. 2. Utbildning av de kunskaper som måste uppnås för examina genom deltagande i kurs. Intresset för validering har ökat av olika orsaker Det har skett en förskjutning av fokus från utbildning på institutioner till ett livslångt lärande. Kompetensutveckling anses som en betydande faktor i konkurrensförmåga. Det finns inom många professioner och yrken en påtaglig bristyrkesproblematik eller det kan förväntas en sådan inom snar framtid. I Sverige har det utvecklats olika former av validering. De flesta tar fasta på snabba utbildningsvägar för de som har erfarenhetsbaserad kompetens. Det har skett genom att validanden har guidats in på en traditionell kursform. Vi är av den uppfattningen att valideringen som ett relativt nytt fenomen mixas med traditionella sektorsspecifika redskap som t.ex. utbildning skild från uppgiften. Den kompetens man har erövrat som ett resultat av 4

5 erfarenhetsbaserat lärande i ett verkligt arbetssammanhang byggs på genom kursformer skilda från den verklighet i vilken de validerade kunskaperna har skapats. Att det är så, anser vi beror på, att motivet snabb utbildningsgång för att bemanna bristyrken dominerat. Om man beaktar alla de möjligheter som öppnas genom att ett antal medarbetare arbetar med lärandet på den egna arbetsplatsen finner vi att det finns många skäl till att arbetsplatskontexten får fortsätta att vara lärandets arena även efter validering. Syfte Vad vill vi åstadkomma Aktionslärande validering synliggör handlingskompetens och det tvååriga projektet går ut på att : 1. Lära att lära i arbetet, ett kraftfullt lärande på arbetsplatsen startar med hjälp av Aktionslärande. 2. Alla lär på alla nivåer :Validanden + rektor och arbetslag lär. 3. Fler förskollärare på arbetsplatserna 4. Höja kvalitén i förskolan 5. Vi utforskar och öppnar en ny väg till att bli förskollärare Mål Vad vill vi åstadkomma med Aktionslärande validering? Det finns redan idag några effekter man kan skönja med Aktionslärande och Aktionslärande validering(alv). Syftet med ALV projektet är att utveckla : 1. Ett mer effektivt sätt att lära i en föränderlig tid. 2. Ett sätt att ta vara på den informella kompetens som finns i organisationen. 3. Ett snabbare och kvalitativt mer säkert sätt att erhålla och utveckla kompetent personal. 4. Former för kompetensutveckling som utgår från att synliggöra handlingskompetens. 5. Att synliggöra och öka kompetens och kvalitet i förskolan. 6. Att lära mer om och använda kraften i lärandet i arbetet. 7. Att skapa Aktionslärande organisationer / arbetsplatser där förståelseinriktat lärande och inflytande är nyckelfaktorer. Målgrupp och urval Vi riktar oss till barnskötare med en gedigen erfarenhetsbaserad kompetens. Sju validander från vardera Lerum och Borås, samt fjorton från Göteborg, utgör pilotgruppen. Varje kommun/stad utser sina validander och ansvarar genom förvaltningsledningen att de har goda förutsättningar att ta examen som Lärare i Förskolan. Givetvis ingår respektive lärarutbildare/mentor, valideringshandledare, validands arbetslag och skolledare i lärandet och satsningen. De olika aktörerna har under ett års tid haft samtal för att hitta sina roller och finna möjligheter att genomföra detta pilotprojekt. Antal personer Det handlar om totalt 28 personer i tre kommuner, deras arbetslag (olika stora) och deras skolledare, 8 lärarutbildare/mentorer (två per Lärgrupp) samt en valideringshandledare per validand/arbetslag. 5

6 Metodologi Vi använder Aktionslärande som förhållningssätt och lärfilosofi för att få igång ett uthålligt och kraftfullt lärande i arbetet. Tanken är att göra arbetsplatsen till en Aktionslärande organisation med ett uthålligt lärande som resultat i hela organisationen. Kontakt under hela projektet kommer att hållas med Revans center for Action Learning & Research i Manchester ( Salford University / University of Manchester). Metodik Vi kommer i pilotprojektet att arbeta i tre faser som vi förstår det nu. Fas 1 : att Lära att lära i arbetet Fas 2 : Valideringsfas Fas 3 : Examinationsfas Nytänkande Vad tillför projektet? Det nya steget! Aktionslärande validering Hittills har valideringen slutat med att validanden (den som skall valideras) har guidats in på en mer eller mindre traditionellt upplagd kurs. Validering, som ett redskap framtaget i en ny tid, mixas idag med traditionella redskap som exv. kurser av olika slag skilda från vardagsverkligheten. Detta innebär att man inte utnyttjar den kraft som det är att lära i arbetet. Vårt nya steg innebär att vi gör arbetsplatsen lärande och använder arbetsplatsen som en aktiv lärarena. Genom Aktionslärande i lärgrupper utmanas de erfarenheter som görs i praktiken så att de inte blir konserverande. Det handlar om ett lärande på alla nivåer : ledningen, arbetslaget och validanden blir alla aktiva deltagare i ett aktionslärande system. Man kan säga att vårt koncept är systemförändrande då vi arbetar med ett lärande i verkligheten Just in time. De valideringssystem som hittills har brukats i Sverige är mer systemanpassade och använder redskap som tillhör en svunnen epok. De har skapats i en tid då det mer än idag fungerade med ett lärande Just in case. (Lär dig nu för att ev. ha nytta av det sen). Världen är idag föränderlig och mycket pekar på att så kommer den att fortsätta vara inom överskådlig framtid. Detta innebär att vi hela tiden måste vara beredda på att lära nytt. Pilotprojekt ALV- förskoleinrikting För att vi skall lära oss att hantera denna nya syn på lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning vill vi starta ett samarbetsprojekt med några olika aktörer som besitter kompetens och / eller behov i frågan. De resultat, effekter och lärdomar som vi kan erövra i ett pilotprojekt kommer sedan att spridas och kunna användas i andra sammanhang. Aktörer i samarbete De aktörer som nu under drygt ett år har tänkt, spanat, pratat ihop sig och utforskat möjligheterna till ett reellt samarbete är : Centrum för Aktionslärande i Sverige (CFAL) Hos CFAL finns kompetens vad gäller Aktionslärande och Aktionslärande organisation. 6

7 Högskolan i Borås (HB) Här finns kompetens vad det gäller examination, validering och utbildning av lärare i förskolan. HB har nu också ambitionen att bli ett professionsuniversitet. Kommunerna/Städerna : Lerum, Göteborg och Borås I kommunerna finns ett reellt behov och en brist på utbildade lärare i förskolan. Detta problem gäller i hela landet. Lerum tog första initiativet till projektet och nu finns också Göteborg och Borås med. Det finns också på många ställen en brist på effektiv kompetensutveckling i förskolan. Valideringscentrum i Göteborg Valideringscentrum är föregångare i Sverige med att utveckla metoder för validering inom breda yrkesområden på både gymnasial- och högskolenivå. Inom Valideringscentrum finns även erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen (LPA) med validering. Grunden för utvecklingsarbetet hos Valideringscentrum bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsmarknadens parter. Medaktörers roll ESF rådet Förväntas bidra med medel under två år, för att kunna genomföra pilotprojektet Tanken är att de ansökta medlen skall användas till : att göra aktuella arbetsplatser aktionslärande. Fokus ligger här i fas 1 på att Lära att lära i vardagsarbetet. (CFAL) att arbeta med valideringsprocessen (Valideringscentrum) att arbeta med examinationsprocessen (Högskolan i Borås) Myndigheten för skolutveckling Förväntas hjälpa till med spridning av erfarenheter, slutsatser och lärdomar. Seminarier och spridning i skrift och på hemsida har de lovat att bidra med. Valideringsdelegationen Förväntas att ta hand om de resultat och lärdomar som erövras och sätta ihop dem till ett nationellt agerande vad gäller att använda denna form av Aktionslärande validering i framtida kompetensförsörjning. Valideringsdelegationen förväntas också frigöra medel för att vi skall kunna arbeta med valideringsfasen på ett aktionslärande sätt och koppla på forskningsljus redan från början i vårt arbete med Aktionslärande validering. Projektets organisation och styrning Organisationen består av en projektgrupp med representanter för alla aktörer. Projektgruppen kommer att hålla regelbundna möten under projekttiden. En projektledare är utsedd och han (Christer Ferm) har rapporteringsansvar till styrgruppen. Styrgruppen består av personer på central ledningsnivå i de deltagande organisationerna. Forskningsljus Högskolan i Borås kommer att följa projektet ända från start genom professor Dennis Beach. ALV-projektet ingår också som en del i ett större forsknings och utvecklingsprojekt där utforskandet av möjligheterna att använda Aktionslärande för att skapa Aktionslärande organisationer är huvudtemat. Här finns också forskningsstöd och kontakter genom Centrum 7

8 för aktionslärande i Sverige till Revans center for Action learning & Research (Salford University / University of Manchester) Utvärdering och Uppföljning Kontinuerlig Aktionslärande utvärdering kommer att prövas. Uppföljning kommer också att ske regelbundet även efter de två åren. Löpande information om lärdomar Projektet kommer att använda en webplattform (Fronter) och en hemsida där lärande och utveckling i projektet kan följas. Spridningseffekter Pilotprojektet har till uppgift att öka vår kunskap och kompetens vad det gäller att synliggöra befintlig kompetens och använda vardagsverkligheten som en effektiv lärarena. Det finns många intressenter och användningsområden för de erfarenheter, slutsatser och lärdomar vi gör. Genomförande möjlighet till bestående lärande Mycket talar för att vi kommer at lyckas bra med detta projekt. I Borås och Lerum har man redan arbetat med Aktionslärande och i Göteborg finns redan en viss erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen.. De erfarenheter som är gjorda i de medverkande organisationerna kommer att användas i detta projekt. Resurser Pilotprojektet kan för synlighetens skull delas upp i tre faser, som vi förstår det nu. Faserna går naturligt in i varandra. FAS 1 handlar om att Lära att lära i arbetet FAS 2 är en period som innehåller validering. FAS 3 är den Lärandefas som också innehåller examination. Vi räknar med en tidsåtgång för validanden på ca. fyra terminer. Validanden satsar en dag i veckan (20 %).Examinationsprocessen pågår hela tiden, men examination sker när validanden är mogen (individuellt). Dock ej förrän efter tre terminers aktionslärande. Egenfinansiering /Egeninsats Kommunerna satsar arbetstid i projektet genom validander, involverade arbetslag, valideringshandledare, lärarutbildare/mentorer, skolledning + projektledning och intern expertmedverkan. (se bil. 1) Enheten satsar tid för valideringshandledarens utbildning och reflektion med validanden. Validanden satsar 20 % av sin tid (tjänstledighet) + tid för litteraturstudier. Övriga aktörer /organisationer satsar utvecklingstid. Mer information? Kontakta Christer Ferm Lerum

9 Christer Ferm (projektledare) Aktionslärande validering Budget + insatser Intäkter Kommunavgift kr / lärgrupp x 4 CSN-bidrag för kombinationsutbildning (Hb.) Del av institutionens budget för 7 helårsplatser i 1,5 år (Hb.) Forskningsbidrag (Hb.)* Totalt kr kr kr kr* kr* Kostnader Kostnadsslag enhet à Summa Aktionslärande - CFAL - Utbildning/träning av validander i aktionslärande 6 dagar 2 x kr - Utbildning av Lärarutb. i aktionslärande 3 dagar 1 x kr - Utbildning av skolledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Utbildning av valideringshandledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Introduktionsaktionslärande i arbetslagen 14 dagar kr - Uppföljning validander (4 lärgrupper) 8 dagar 2 x kr - Uppföljning lärarutbildare/mentorer (4 lärgrupper) 4 dagar 1 x kr - Uppföljning skolledare (3 lärgrupper) 2 dagar 1 x kr - Uppföljning Valideringshandledare (4 lärgrupper) 2 dagar 2 x kr - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Aktionslärande utvärdering löpande kr - Forskningsinsatser löpande ingår kr Valideringsprocess - Valideringscentrum - Framtagande av metoder 200 tim 450 kr/tim kr - Utbildning valideringshandledare + lärarutbildare 80 tim 450 kr/tim kr - Utbildning lärarutbildare 120 tim 450 kr/tim kr - Genomförande valideringsprocessen 100 tim 450 kr/tim kr - Uppföljning validander, v-handledare 160 tim 450 kr/tim kr - Övrigt (möten, avstämningar mm.) 40 tim 450 kr/tim kr kr Examinationsprocess / Seminarier - Högskolan i Borås - Seminarier 6 dagar kr - Miniseminarier lokal lärgrupp Just in time 24 dagar kr - Examinationsprocess kr - Forskningsinsatser * löpande kr* - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Uppföljning Lärarutbildare 2 dagar kr - Övriga kostnader ( resor, möten administration etc.) kr kr Övrigt - Övriga kostnader lokaler, skrivet mtrl., hyra telebild, webplattform, resor, projektledning - Övriga oförutsedda kostnader kr TOTAL KOSTNAD externa insatser (* Om forskningsbidrag erhålles på kr) kr* 9

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Syntes av kunskap om och från nio projekt Delrapport 1 Christina Ehneström, Per- Erik Ellström och Louise

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer