PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING"

Transkript

1 PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING Lightversion

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund 4. Syfte Vad vill vi åstadkomma 5. Mål 6. Målgrupp och urval 7. Metodologi 8. Metodik 9. Nytänkande Vad tillför projektet? 10. Aktörer i samarbete 11. Medaktörers roll 12. Projektets organisation och styrning 13. Forskningsljus 14. Utvärdering och Uppföljning 15. Löpande information om lärdomar 16. Spridningseffekter 17. Genomförande möjlighet till bestående lärande 18. Resurser BILAGOR Bil 1. Budget 2

3 Från validering till Aktionslärande validering (ALV) ett pilotprojekt med riktning mot en Aktionslärande Organisation Denna projektplan beskriver en planerad satsning i vilken aktörerna vill utveckla ny kompetens och nya kunskaper inom arbetsplatsbaserat lärande och utveckling av redskap för att synliggöra handlingskompetens / aktionsförmåga. Satsningen berör och påverkar följande sex sammanhang. 1. Aktionslärande validering i vilken medarbetares handlingskompetens värderas som bas för fortsatt arbetsplatsbaserat lärande. Därav följer yrkesexaminering. 2. Arbetsplatser som blir ständigt lärande och där erfarenhetsbaserad yrkeskompetens synliggöres och uppvärderas. 3. Jämställdhet mellan yrkesgrupper, personer, personligheter och kön. 4. Systemförändring avseendet utbildningsinstitutionernas förmåga att stå till tjänst för praxisnära lärande kopplat till arbetsplatsernas vardagsverklighet och de anställdas erfarenhetsbaserade kompetenser 5. Medverkande organisationers förmåga att utveckla en stark aktörsberedskap i förhållande till allt snabbare och avgörande förändringar i organisationernas omvärld. Det sker genom utveckling av Aktionslärande och Aktionslärande Organisation. 6. Skapandet av synergieffekter i en tydlig koppling mellan de behov som motiverar nämnda satsningar samt en helhetssyn på hur vi kan utveckla Aktionslärande och systemförändrande Validering. Sammanfattning Pilotprojektet Aktionslärande validering (ALV) är ett försök att synliggöra och hitta former för att synliggöra och tillgodoräkna icke formell handlingskompetens. Pilotprojektet är också ett försök att göra arbetsplatsen Aktionslärande. Alla nivåer involveras i lärandet. Lärandet sker på individ, grupp och organisationsnivå. Vi utforskar och skapar en Aktionslärande organisation som är rustad för att kunna lära nytt och hantera förändringar. Aktionslärandet (R.W.Revans) är förhållningssättet eller Lärfilosofin vi använder. Validering är metoden som används för att synliggöra handlingskompetens. Därav namnet Aktionslärande validering. Pilotprojektet innebär att lärgrupper om 7 barnskötare skapas i (Borås, Göteborg och Lerum) sammanlagt 28 barnskötare(gbg har två lärgrupper med). Syftet är att dessa barnskötare skall examineras till Lärare i Förskolan efter ett gediget Aktionslärande. Vi har också målsättningen att skapa en ny utbildningsväg till Lärare i förskolan, där grunden består i gedigen praktisk erfarenhet. Befintlig handlingskompetens synliggöres genom validering som kompletteras med aktionslärande. ALV kan för enkelhetens skull delas upp i tre faser som i verkligheten går in i varandra. Fas 1 innebär att Lära att lära i vardagsverkligheten. Utbildning och utövande av Aktionslärande. Fas 2 innehåller förutom Aktionslärande en valideringsperiod då validanderna (de som skall valideras) byter arbetsplatser med varandra och arbetar med sin lärgrupp och sin valideringshandledare. 3

4 Fas 3 innebär att validanden blir examinerad till Lärare i förskolan när mognad finns. Arbetsplatsen fortsätter att fungera som en Aktionslärande arena. Vi har i detta pilotprojekt möjlighet att utforska och lära mer om användandet av arbetsplatsen som lärarena och möjligheten att synliggöra icke formell kompetens. Detta kan få stor betydelse för kompetensförsörjning och lärande i framtiden. Ansatsen i pilotprojektet är Systemförändrande, dvs. att inblandade validander är medskapande och organisationer och institutioner som ingår måste vara öppna för eget lärande och förändring. De aktörer som förutom Borås, Göteborg och Lerum går in i ett utforskande samarbete är : Centrum för Aktionslärande, Högskolan i Borås och Valideringscentrum i Göteborg. Bakgrund. Validering är en relativt ny företeelse som kan spåras till USA och 1960-talet. En av anledningarna till det stora intresset för validering idag är att det har skett en förskjutning av fokus i samhället från utbildning på institutioner till ett livslångt och livsvitt lärande som sker där gynnsam lärmiljö finns. Det har visat sig att det finns behov av att synliggöra den informella eller ickeformella kompetensen. Validering som idé går ut på att synliggöra befintlig kompetens och identifiera behov av kompetensförnyelse / kompetensförstärkning. Tanken är att det inte spelar någon roll hur eller var kompetensen har erövrats. Det viktigaste är att den är användbar i olika kontexter och situationer. Det handlar alltså om att synliggöra en förtrogenhetsbaserad kompetens (handlingskompetens) som är mer eller mindre kontextoberoende. Det Aktionslärande förhållningssättet svarar upp mot ett nytt sätt att lära där vardagsverkligheten blir en aktiv lärarena. Alla nivåer är lärande. Arbetsplatsen blir Aktionslärande och en investering görs i ett längre perspektiv. Validering svarar upp mot flera behov Validering kan kortfattat beskrivas som utbildningssamhällets uppskattning av tidigare erfarenhetsbaserad kompetens förvärvad genom arbetserfarenheter och livserfarenheter. Detta leder till att de som deltar i validering (validanderna), med olika ev. kompletteringar, kan ges formell behörighet till de yrken de valideras för. Nuvarande validering delas ofta upp i två faser : 1. Validering av erfarenhetsbaserade kunskaper. 2. Utbildning av de kunskaper som måste uppnås för examina genom deltagande i kurs. Intresset för validering har ökat av olika orsaker Det har skett en förskjutning av fokus från utbildning på institutioner till ett livslångt lärande. Kompetensutveckling anses som en betydande faktor i konkurrensförmåga. Det finns inom många professioner och yrken en påtaglig bristyrkesproblematik eller det kan förväntas en sådan inom snar framtid. I Sverige har det utvecklats olika former av validering. De flesta tar fasta på snabba utbildningsvägar för de som har erfarenhetsbaserad kompetens. Det har skett genom att validanden har guidats in på en traditionell kursform. Vi är av den uppfattningen att valideringen som ett relativt nytt fenomen mixas med traditionella sektorsspecifika redskap som t.ex. utbildning skild från uppgiften. Den kompetens man har erövrat som ett resultat av 4

5 erfarenhetsbaserat lärande i ett verkligt arbetssammanhang byggs på genom kursformer skilda från den verklighet i vilken de validerade kunskaperna har skapats. Att det är så, anser vi beror på, att motivet snabb utbildningsgång för att bemanna bristyrken dominerat. Om man beaktar alla de möjligheter som öppnas genom att ett antal medarbetare arbetar med lärandet på den egna arbetsplatsen finner vi att det finns många skäl till att arbetsplatskontexten får fortsätta att vara lärandets arena även efter validering. Syfte Vad vill vi åstadkomma Aktionslärande validering synliggör handlingskompetens och det tvååriga projektet går ut på att : 1. Lära att lära i arbetet, ett kraftfullt lärande på arbetsplatsen startar med hjälp av Aktionslärande. 2. Alla lär på alla nivåer :Validanden + rektor och arbetslag lär. 3. Fler förskollärare på arbetsplatserna 4. Höja kvalitén i förskolan 5. Vi utforskar och öppnar en ny väg till att bli förskollärare Mål Vad vill vi åstadkomma med Aktionslärande validering? Det finns redan idag några effekter man kan skönja med Aktionslärande och Aktionslärande validering(alv). Syftet med ALV projektet är att utveckla : 1. Ett mer effektivt sätt att lära i en föränderlig tid. 2. Ett sätt att ta vara på den informella kompetens som finns i organisationen. 3. Ett snabbare och kvalitativt mer säkert sätt att erhålla och utveckla kompetent personal. 4. Former för kompetensutveckling som utgår från att synliggöra handlingskompetens. 5. Att synliggöra och öka kompetens och kvalitet i förskolan. 6. Att lära mer om och använda kraften i lärandet i arbetet. 7. Att skapa Aktionslärande organisationer / arbetsplatser där förståelseinriktat lärande och inflytande är nyckelfaktorer. Målgrupp och urval Vi riktar oss till barnskötare med en gedigen erfarenhetsbaserad kompetens. Sju validander från vardera Lerum och Borås, samt fjorton från Göteborg, utgör pilotgruppen. Varje kommun/stad utser sina validander och ansvarar genom förvaltningsledningen att de har goda förutsättningar att ta examen som Lärare i Förskolan. Givetvis ingår respektive lärarutbildare/mentor, valideringshandledare, validands arbetslag och skolledare i lärandet och satsningen. De olika aktörerna har under ett års tid haft samtal för att hitta sina roller och finna möjligheter att genomföra detta pilotprojekt. Antal personer Det handlar om totalt 28 personer i tre kommuner, deras arbetslag (olika stora) och deras skolledare, 8 lärarutbildare/mentorer (två per Lärgrupp) samt en valideringshandledare per validand/arbetslag. 5

6 Metodologi Vi använder Aktionslärande som förhållningssätt och lärfilosofi för att få igång ett uthålligt och kraftfullt lärande i arbetet. Tanken är att göra arbetsplatsen till en Aktionslärande organisation med ett uthålligt lärande som resultat i hela organisationen. Kontakt under hela projektet kommer att hållas med Revans center for Action Learning & Research i Manchester ( Salford University / University of Manchester). Metodik Vi kommer i pilotprojektet att arbeta i tre faser som vi förstår det nu. Fas 1 : att Lära att lära i arbetet Fas 2 : Valideringsfas Fas 3 : Examinationsfas Nytänkande Vad tillför projektet? Det nya steget! Aktionslärande validering Hittills har valideringen slutat med att validanden (den som skall valideras) har guidats in på en mer eller mindre traditionellt upplagd kurs. Validering, som ett redskap framtaget i en ny tid, mixas idag med traditionella redskap som exv. kurser av olika slag skilda från vardagsverkligheten. Detta innebär att man inte utnyttjar den kraft som det är att lära i arbetet. Vårt nya steg innebär att vi gör arbetsplatsen lärande och använder arbetsplatsen som en aktiv lärarena. Genom Aktionslärande i lärgrupper utmanas de erfarenheter som görs i praktiken så att de inte blir konserverande. Det handlar om ett lärande på alla nivåer : ledningen, arbetslaget och validanden blir alla aktiva deltagare i ett aktionslärande system. Man kan säga att vårt koncept är systemförändrande då vi arbetar med ett lärande i verkligheten Just in time. De valideringssystem som hittills har brukats i Sverige är mer systemanpassade och använder redskap som tillhör en svunnen epok. De har skapats i en tid då det mer än idag fungerade med ett lärande Just in case. (Lär dig nu för att ev. ha nytta av det sen). Världen är idag föränderlig och mycket pekar på att så kommer den att fortsätta vara inom överskådlig framtid. Detta innebär att vi hela tiden måste vara beredda på att lära nytt. Pilotprojekt ALV- förskoleinrikting För att vi skall lära oss att hantera denna nya syn på lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning vill vi starta ett samarbetsprojekt med några olika aktörer som besitter kompetens och / eller behov i frågan. De resultat, effekter och lärdomar som vi kan erövra i ett pilotprojekt kommer sedan att spridas och kunna användas i andra sammanhang. Aktörer i samarbete De aktörer som nu under drygt ett år har tänkt, spanat, pratat ihop sig och utforskat möjligheterna till ett reellt samarbete är : Centrum för Aktionslärande i Sverige (CFAL) Hos CFAL finns kompetens vad gäller Aktionslärande och Aktionslärande organisation. 6

7 Högskolan i Borås (HB) Här finns kompetens vad det gäller examination, validering och utbildning av lärare i förskolan. HB har nu också ambitionen att bli ett professionsuniversitet. Kommunerna/Städerna : Lerum, Göteborg och Borås I kommunerna finns ett reellt behov och en brist på utbildade lärare i förskolan. Detta problem gäller i hela landet. Lerum tog första initiativet till projektet och nu finns också Göteborg och Borås med. Det finns också på många ställen en brist på effektiv kompetensutveckling i förskolan. Valideringscentrum i Göteborg Valideringscentrum är föregångare i Sverige med att utveckla metoder för validering inom breda yrkesområden på både gymnasial- och högskolenivå. Inom Valideringscentrum finns även erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen (LPA) med validering. Grunden för utvecklingsarbetet hos Valideringscentrum bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsmarknadens parter. Medaktörers roll ESF rådet Förväntas bidra med medel under två år, för att kunna genomföra pilotprojektet Tanken är att de ansökta medlen skall användas till : att göra aktuella arbetsplatser aktionslärande. Fokus ligger här i fas 1 på att Lära att lära i vardagsarbetet. (CFAL) att arbeta med valideringsprocessen (Valideringscentrum) att arbeta med examinationsprocessen (Högskolan i Borås) Myndigheten för skolutveckling Förväntas hjälpa till med spridning av erfarenheter, slutsatser och lärdomar. Seminarier och spridning i skrift och på hemsida har de lovat att bidra med. Valideringsdelegationen Förväntas att ta hand om de resultat och lärdomar som erövras och sätta ihop dem till ett nationellt agerande vad gäller att använda denna form av Aktionslärande validering i framtida kompetensförsörjning. Valideringsdelegationen förväntas också frigöra medel för att vi skall kunna arbeta med valideringsfasen på ett aktionslärande sätt och koppla på forskningsljus redan från början i vårt arbete med Aktionslärande validering. Projektets organisation och styrning Organisationen består av en projektgrupp med representanter för alla aktörer. Projektgruppen kommer att hålla regelbundna möten under projekttiden. En projektledare är utsedd och han (Christer Ferm) har rapporteringsansvar till styrgruppen. Styrgruppen består av personer på central ledningsnivå i de deltagande organisationerna. Forskningsljus Högskolan i Borås kommer att följa projektet ända från start genom professor Dennis Beach. ALV-projektet ingår också som en del i ett större forsknings och utvecklingsprojekt där utforskandet av möjligheterna att använda Aktionslärande för att skapa Aktionslärande organisationer är huvudtemat. Här finns också forskningsstöd och kontakter genom Centrum 7

8 för aktionslärande i Sverige till Revans center for Action learning & Research (Salford University / University of Manchester) Utvärdering och Uppföljning Kontinuerlig Aktionslärande utvärdering kommer att prövas. Uppföljning kommer också att ske regelbundet även efter de två åren. Löpande information om lärdomar Projektet kommer att använda en webplattform (Fronter) och en hemsida där lärande och utveckling i projektet kan följas. Spridningseffekter Pilotprojektet har till uppgift att öka vår kunskap och kompetens vad det gäller att synliggöra befintlig kompetens och använda vardagsverkligheten som en effektiv lärarena. Det finns många intressenter och användningsområden för de erfarenheter, slutsatser och lärdomar vi gör. Genomförande möjlighet till bestående lärande Mycket talar för att vi kommer at lyckas bra med detta projekt. I Borås och Lerum har man redan arbetat med Aktionslärande och i Göteborg finns redan en viss erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen.. De erfarenheter som är gjorda i de medverkande organisationerna kommer att användas i detta projekt. Resurser Pilotprojektet kan för synlighetens skull delas upp i tre faser, som vi förstår det nu. Faserna går naturligt in i varandra. FAS 1 handlar om att Lära att lära i arbetet FAS 2 är en period som innehåller validering. FAS 3 är den Lärandefas som också innehåller examination. Vi räknar med en tidsåtgång för validanden på ca. fyra terminer. Validanden satsar en dag i veckan (20 %).Examinationsprocessen pågår hela tiden, men examination sker när validanden är mogen (individuellt). Dock ej förrän efter tre terminers aktionslärande. Egenfinansiering /Egeninsats Kommunerna satsar arbetstid i projektet genom validander, involverade arbetslag, valideringshandledare, lärarutbildare/mentorer, skolledning + projektledning och intern expertmedverkan. (se bil. 1) Enheten satsar tid för valideringshandledarens utbildning och reflektion med validanden. Validanden satsar 20 % av sin tid (tjänstledighet) + tid för litteraturstudier. Övriga aktörer /organisationer satsar utvecklingstid. Mer information? Kontakta Christer Ferm Lerum

9 Christer Ferm (projektledare) Aktionslärande validering Budget + insatser Intäkter Kommunavgift kr / lärgrupp x 4 CSN-bidrag för kombinationsutbildning (Hb.) Del av institutionens budget för 7 helårsplatser i 1,5 år (Hb.) Forskningsbidrag (Hb.)* Totalt kr kr kr kr* kr* Kostnader Kostnadsslag enhet à Summa Aktionslärande - CFAL - Utbildning/träning av validander i aktionslärande 6 dagar 2 x kr - Utbildning av Lärarutb. i aktionslärande 3 dagar 1 x kr - Utbildning av skolledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Utbildning av valideringshandledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Introduktionsaktionslärande i arbetslagen 14 dagar kr - Uppföljning validander (4 lärgrupper) 8 dagar 2 x kr - Uppföljning lärarutbildare/mentorer (4 lärgrupper) 4 dagar 1 x kr - Uppföljning skolledare (3 lärgrupper) 2 dagar 1 x kr - Uppföljning Valideringshandledare (4 lärgrupper) 2 dagar 2 x kr - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Aktionslärande utvärdering löpande kr - Forskningsinsatser löpande ingår kr Valideringsprocess - Valideringscentrum - Framtagande av metoder 200 tim 450 kr/tim kr - Utbildning valideringshandledare + lärarutbildare 80 tim 450 kr/tim kr - Utbildning lärarutbildare 120 tim 450 kr/tim kr - Genomförande valideringsprocessen 100 tim 450 kr/tim kr - Uppföljning validander, v-handledare 160 tim 450 kr/tim kr - Övrigt (möten, avstämningar mm.) 40 tim 450 kr/tim kr kr Examinationsprocess / Seminarier - Högskolan i Borås - Seminarier 6 dagar kr - Miniseminarier lokal lärgrupp Just in time 24 dagar kr - Examinationsprocess kr - Forskningsinsatser * löpande kr* - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Uppföljning Lärarutbildare 2 dagar kr - Övriga kostnader ( resor, möten administration etc.) kr kr Övrigt - Övriga kostnader lokaler, skrivet mtrl., hyra telebild, webplattform, resor, projektledning - Övriga oförutsedda kostnader kr TOTAL KOSTNAD externa insatser (* Om forskningsbidrag erhålles på kr) kr* 9

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? och hur löser ni glappet däremellan? Medvetenhet Kompetensanalys

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

ValiAnte Validering inom folkbildning

ValiAnte Validering inom folkbildning ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Handläggningsordning för validering av reell kompetens

Handläggningsordning för validering av reell kompetens Handläggningsordning för validering av reell kompetens Beslut: Rektor 2013-06-03 Revidering: Dnr: DUC 2013/831/80 Gäller fr o m: 2013-06-03 Ersätter: Valideringsordning DUC 2006/642/100 Relaterade dokument:

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Processuppgift 3. Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6.

Processuppgift 3. Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6. Processuppgift 3 Processuppgift 3 Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6. Visionsarbetet Nästa steg i visionsarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Valideringsprocessen Fördjupad kartläggning. (Urval ur materialet) KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

Valideringsprocessen Fördjupad kartläggning. (Urval ur materialet) KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ( materialet) 1 av 20 2 av 20 Förord Detta material har tagits fram inom projektet Kartläggning och validering Aspergers syndrom. Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden och Botkyrka kommun och

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN Sveriges Skolledarförbund Hur man kan arbeta och vad man ska tänka på i lokalavdelningen och som enskild medlem när det gäller skolledarens förutsättningar för personlig

Läs mer

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad

Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad 1 Kompetensplattform Västra Götaland/Sjuhärad Kompetensbehov i Plastindustriföretag i Sjuhärad ett pilotprojekt i samarbete mellan Sjuhärads Kommunalförbund och IUC Sjuhärad (Bilder nedan från från PRIMO

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Validering av yrkeskompetens. en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland. Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult

Validering av yrkeskompetens. en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland. Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult Validering av yrkeskompetens en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2002 Förord I denna rapport

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se startade då den fackliga rörelsen såg ett behov av att kunna visa den informella kun skap man får genom sina fackliga engagemang i olika uppdrag. Idag har vuxit till ett koncept som funge rar för alla,

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015 Sundsvall/Borlänge/Oskarshamn 2015-06-03 Projektplan Fas 2: augusti-december 2015 Sammanfattning Projektet är en fortsättning på KNUT-projektet som bedrivits sedan 2009. handlar om att utveckla implementera

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Min bakgrund Psykologutbildning, Uppsala universitet Fil dr och professor i pedagogik, Linköpings universitet (LiU) Forskningsledare

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer