PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING"

Transkript

1 PROJEKTPLAN AKTIONSLÄRANDE VALIDERING Lightversion

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund 4. Syfte Vad vill vi åstadkomma 5. Mål 6. Målgrupp och urval 7. Metodologi 8. Metodik 9. Nytänkande Vad tillför projektet? 10. Aktörer i samarbete 11. Medaktörers roll 12. Projektets organisation och styrning 13. Forskningsljus 14. Utvärdering och Uppföljning 15. Löpande information om lärdomar 16. Spridningseffekter 17. Genomförande möjlighet till bestående lärande 18. Resurser BILAGOR Bil 1. Budget 2

3 Från validering till Aktionslärande validering (ALV) ett pilotprojekt med riktning mot en Aktionslärande Organisation Denna projektplan beskriver en planerad satsning i vilken aktörerna vill utveckla ny kompetens och nya kunskaper inom arbetsplatsbaserat lärande och utveckling av redskap för att synliggöra handlingskompetens / aktionsförmåga. Satsningen berör och påverkar följande sex sammanhang. 1. Aktionslärande validering i vilken medarbetares handlingskompetens värderas som bas för fortsatt arbetsplatsbaserat lärande. Därav följer yrkesexaminering. 2. Arbetsplatser som blir ständigt lärande och där erfarenhetsbaserad yrkeskompetens synliggöres och uppvärderas. 3. Jämställdhet mellan yrkesgrupper, personer, personligheter och kön. 4. Systemförändring avseendet utbildningsinstitutionernas förmåga att stå till tjänst för praxisnära lärande kopplat till arbetsplatsernas vardagsverklighet och de anställdas erfarenhetsbaserade kompetenser 5. Medverkande organisationers förmåga att utveckla en stark aktörsberedskap i förhållande till allt snabbare och avgörande förändringar i organisationernas omvärld. Det sker genom utveckling av Aktionslärande och Aktionslärande Organisation. 6. Skapandet av synergieffekter i en tydlig koppling mellan de behov som motiverar nämnda satsningar samt en helhetssyn på hur vi kan utveckla Aktionslärande och systemförändrande Validering. Sammanfattning Pilotprojektet Aktionslärande validering (ALV) är ett försök att synliggöra och hitta former för att synliggöra och tillgodoräkna icke formell handlingskompetens. Pilotprojektet är också ett försök att göra arbetsplatsen Aktionslärande. Alla nivåer involveras i lärandet. Lärandet sker på individ, grupp och organisationsnivå. Vi utforskar och skapar en Aktionslärande organisation som är rustad för att kunna lära nytt och hantera förändringar. Aktionslärandet (R.W.Revans) är förhållningssättet eller Lärfilosofin vi använder. Validering är metoden som används för att synliggöra handlingskompetens. Därav namnet Aktionslärande validering. Pilotprojektet innebär att lärgrupper om 7 barnskötare skapas i (Borås, Göteborg och Lerum) sammanlagt 28 barnskötare(gbg har två lärgrupper med). Syftet är att dessa barnskötare skall examineras till Lärare i Förskolan efter ett gediget Aktionslärande. Vi har också målsättningen att skapa en ny utbildningsväg till Lärare i förskolan, där grunden består i gedigen praktisk erfarenhet. Befintlig handlingskompetens synliggöres genom validering som kompletteras med aktionslärande. ALV kan för enkelhetens skull delas upp i tre faser som i verkligheten går in i varandra. Fas 1 innebär att Lära att lära i vardagsverkligheten. Utbildning och utövande av Aktionslärande. Fas 2 innehåller förutom Aktionslärande en valideringsperiod då validanderna (de som skall valideras) byter arbetsplatser med varandra och arbetar med sin lärgrupp och sin valideringshandledare. 3

4 Fas 3 innebär att validanden blir examinerad till Lärare i förskolan när mognad finns. Arbetsplatsen fortsätter att fungera som en Aktionslärande arena. Vi har i detta pilotprojekt möjlighet att utforska och lära mer om användandet av arbetsplatsen som lärarena och möjligheten att synliggöra icke formell kompetens. Detta kan få stor betydelse för kompetensförsörjning och lärande i framtiden. Ansatsen i pilotprojektet är Systemförändrande, dvs. att inblandade validander är medskapande och organisationer och institutioner som ingår måste vara öppna för eget lärande och förändring. De aktörer som förutom Borås, Göteborg och Lerum går in i ett utforskande samarbete är : Centrum för Aktionslärande, Högskolan i Borås och Valideringscentrum i Göteborg. Bakgrund. Validering är en relativt ny företeelse som kan spåras till USA och 1960-talet. En av anledningarna till det stora intresset för validering idag är att det har skett en förskjutning av fokus i samhället från utbildning på institutioner till ett livslångt och livsvitt lärande som sker där gynnsam lärmiljö finns. Det har visat sig att det finns behov av att synliggöra den informella eller ickeformella kompetensen. Validering som idé går ut på att synliggöra befintlig kompetens och identifiera behov av kompetensförnyelse / kompetensförstärkning. Tanken är att det inte spelar någon roll hur eller var kompetensen har erövrats. Det viktigaste är att den är användbar i olika kontexter och situationer. Det handlar alltså om att synliggöra en förtrogenhetsbaserad kompetens (handlingskompetens) som är mer eller mindre kontextoberoende. Det Aktionslärande förhållningssättet svarar upp mot ett nytt sätt att lära där vardagsverkligheten blir en aktiv lärarena. Alla nivåer är lärande. Arbetsplatsen blir Aktionslärande och en investering görs i ett längre perspektiv. Validering svarar upp mot flera behov Validering kan kortfattat beskrivas som utbildningssamhällets uppskattning av tidigare erfarenhetsbaserad kompetens förvärvad genom arbetserfarenheter och livserfarenheter. Detta leder till att de som deltar i validering (validanderna), med olika ev. kompletteringar, kan ges formell behörighet till de yrken de valideras för. Nuvarande validering delas ofta upp i två faser : 1. Validering av erfarenhetsbaserade kunskaper. 2. Utbildning av de kunskaper som måste uppnås för examina genom deltagande i kurs. Intresset för validering har ökat av olika orsaker Det har skett en förskjutning av fokus från utbildning på institutioner till ett livslångt lärande. Kompetensutveckling anses som en betydande faktor i konkurrensförmåga. Det finns inom många professioner och yrken en påtaglig bristyrkesproblematik eller det kan förväntas en sådan inom snar framtid. I Sverige har det utvecklats olika former av validering. De flesta tar fasta på snabba utbildningsvägar för de som har erfarenhetsbaserad kompetens. Det har skett genom att validanden har guidats in på en traditionell kursform. Vi är av den uppfattningen att valideringen som ett relativt nytt fenomen mixas med traditionella sektorsspecifika redskap som t.ex. utbildning skild från uppgiften. Den kompetens man har erövrat som ett resultat av 4

5 erfarenhetsbaserat lärande i ett verkligt arbetssammanhang byggs på genom kursformer skilda från den verklighet i vilken de validerade kunskaperna har skapats. Att det är så, anser vi beror på, att motivet snabb utbildningsgång för att bemanna bristyrken dominerat. Om man beaktar alla de möjligheter som öppnas genom att ett antal medarbetare arbetar med lärandet på den egna arbetsplatsen finner vi att det finns många skäl till att arbetsplatskontexten får fortsätta att vara lärandets arena även efter validering. Syfte Vad vill vi åstadkomma Aktionslärande validering synliggör handlingskompetens och det tvååriga projektet går ut på att : 1. Lära att lära i arbetet, ett kraftfullt lärande på arbetsplatsen startar med hjälp av Aktionslärande. 2. Alla lär på alla nivåer :Validanden + rektor och arbetslag lär. 3. Fler förskollärare på arbetsplatserna 4. Höja kvalitén i förskolan 5. Vi utforskar och öppnar en ny väg till att bli förskollärare Mål Vad vill vi åstadkomma med Aktionslärande validering? Det finns redan idag några effekter man kan skönja med Aktionslärande och Aktionslärande validering(alv). Syftet med ALV projektet är att utveckla : 1. Ett mer effektivt sätt att lära i en föränderlig tid. 2. Ett sätt att ta vara på den informella kompetens som finns i organisationen. 3. Ett snabbare och kvalitativt mer säkert sätt att erhålla och utveckla kompetent personal. 4. Former för kompetensutveckling som utgår från att synliggöra handlingskompetens. 5. Att synliggöra och öka kompetens och kvalitet i förskolan. 6. Att lära mer om och använda kraften i lärandet i arbetet. 7. Att skapa Aktionslärande organisationer / arbetsplatser där förståelseinriktat lärande och inflytande är nyckelfaktorer. Målgrupp och urval Vi riktar oss till barnskötare med en gedigen erfarenhetsbaserad kompetens. Sju validander från vardera Lerum och Borås, samt fjorton från Göteborg, utgör pilotgruppen. Varje kommun/stad utser sina validander och ansvarar genom förvaltningsledningen att de har goda förutsättningar att ta examen som Lärare i Förskolan. Givetvis ingår respektive lärarutbildare/mentor, valideringshandledare, validands arbetslag och skolledare i lärandet och satsningen. De olika aktörerna har under ett års tid haft samtal för att hitta sina roller och finna möjligheter att genomföra detta pilotprojekt. Antal personer Det handlar om totalt 28 personer i tre kommuner, deras arbetslag (olika stora) och deras skolledare, 8 lärarutbildare/mentorer (två per Lärgrupp) samt en valideringshandledare per validand/arbetslag. 5

6 Metodologi Vi använder Aktionslärande som förhållningssätt och lärfilosofi för att få igång ett uthålligt och kraftfullt lärande i arbetet. Tanken är att göra arbetsplatsen till en Aktionslärande organisation med ett uthålligt lärande som resultat i hela organisationen. Kontakt under hela projektet kommer att hållas med Revans center for Action Learning & Research i Manchester ( Salford University / University of Manchester). Metodik Vi kommer i pilotprojektet att arbeta i tre faser som vi förstår det nu. Fas 1 : att Lära att lära i arbetet Fas 2 : Valideringsfas Fas 3 : Examinationsfas Nytänkande Vad tillför projektet? Det nya steget! Aktionslärande validering Hittills har valideringen slutat med att validanden (den som skall valideras) har guidats in på en mer eller mindre traditionellt upplagd kurs. Validering, som ett redskap framtaget i en ny tid, mixas idag med traditionella redskap som exv. kurser av olika slag skilda från vardagsverkligheten. Detta innebär att man inte utnyttjar den kraft som det är att lära i arbetet. Vårt nya steg innebär att vi gör arbetsplatsen lärande och använder arbetsplatsen som en aktiv lärarena. Genom Aktionslärande i lärgrupper utmanas de erfarenheter som görs i praktiken så att de inte blir konserverande. Det handlar om ett lärande på alla nivåer : ledningen, arbetslaget och validanden blir alla aktiva deltagare i ett aktionslärande system. Man kan säga att vårt koncept är systemförändrande då vi arbetar med ett lärande i verkligheten Just in time. De valideringssystem som hittills har brukats i Sverige är mer systemanpassade och använder redskap som tillhör en svunnen epok. De har skapats i en tid då det mer än idag fungerade med ett lärande Just in case. (Lär dig nu för att ev. ha nytta av det sen). Världen är idag föränderlig och mycket pekar på att så kommer den att fortsätta vara inom överskådlig framtid. Detta innebär att vi hela tiden måste vara beredda på att lära nytt. Pilotprojekt ALV- förskoleinrikting För att vi skall lära oss att hantera denna nya syn på lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning vill vi starta ett samarbetsprojekt med några olika aktörer som besitter kompetens och / eller behov i frågan. De resultat, effekter och lärdomar som vi kan erövra i ett pilotprojekt kommer sedan att spridas och kunna användas i andra sammanhang. Aktörer i samarbete De aktörer som nu under drygt ett år har tänkt, spanat, pratat ihop sig och utforskat möjligheterna till ett reellt samarbete är : Centrum för Aktionslärande i Sverige (CFAL) Hos CFAL finns kompetens vad gäller Aktionslärande och Aktionslärande organisation. 6

7 Högskolan i Borås (HB) Här finns kompetens vad det gäller examination, validering och utbildning av lärare i förskolan. HB har nu också ambitionen att bli ett professionsuniversitet. Kommunerna/Städerna : Lerum, Göteborg och Borås I kommunerna finns ett reellt behov och en brist på utbildade lärare i förskolan. Detta problem gäller i hela landet. Lerum tog första initiativet till projektet och nu finns också Göteborg och Borås med. Det finns också på många ställen en brist på effektiv kompetensutveckling i förskolan. Valideringscentrum i Göteborg Valideringscentrum är föregångare i Sverige med att utveckla metoder för validering inom breda yrkesområden på både gymnasial- och högskolenivå. Inom Valideringscentrum finns även erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen (LPA) med validering. Grunden för utvecklingsarbetet hos Valideringscentrum bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsmarknadens parter. Medaktörers roll ESF rådet Förväntas bidra med medel under två år, för att kunna genomföra pilotprojektet Tanken är att de ansökta medlen skall användas till : att göra aktuella arbetsplatser aktionslärande. Fokus ligger här i fas 1 på att Lära att lära i vardagsarbetet. (CFAL) att arbeta med valideringsprocessen (Valideringscentrum) att arbeta med examinationsprocessen (Högskolan i Borås) Myndigheten för skolutveckling Förväntas hjälpa till med spridning av erfarenheter, slutsatser och lärdomar. Seminarier och spridning i skrift och på hemsida har de lovat att bidra med. Valideringsdelegationen Förväntas att ta hand om de resultat och lärdomar som erövras och sätta ihop dem till ett nationellt agerande vad gäller att använda denna form av Aktionslärande validering i framtida kompetensförsörjning. Valideringsdelegationen förväntas också frigöra medel för att vi skall kunna arbeta med valideringsfasen på ett aktionslärande sätt och koppla på forskningsljus redan från början i vårt arbete med Aktionslärande validering. Projektets organisation och styrning Organisationen består av en projektgrupp med representanter för alla aktörer. Projektgruppen kommer att hålla regelbundna möten under projekttiden. En projektledare är utsedd och han (Christer Ferm) har rapporteringsansvar till styrgruppen. Styrgruppen består av personer på central ledningsnivå i de deltagande organisationerna. Forskningsljus Högskolan i Borås kommer att följa projektet ända från start genom professor Dennis Beach. ALV-projektet ingår också som en del i ett större forsknings och utvecklingsprojekt där utforskandet av möjligheterna att använda Aktionslärande för att skapa Aktionslärande organisationer är huvudtemat. Här finns också forskningsstöd och kontakter genom Centrum 7

8 för aktionslärande i Sverige till Revans center for Action learning & Research (Salford University / University of Manchester) Utvärdering och Uppföljning Kontinuerlig Aktionslärande utvärdering kommer att prövas. Uppföljning kommer också att ske regelbundet även efter de två åren. Löpande information om lärdomar Projektet kommer att använda en webplattform (Fronter) och en hemsida där lärande och utveckling i projektet kan följas. Spridningseffekter Pilotprojektet har till uppgift att öka vår kunskap och kompetens vad det gäller att synliggöra befintlig kompetens och använda vardagsverkligheten som en effektiv lärarena. Det finns många intressenter och användningsområden för de erfarenheter, slutsatser och lärdomar vi gör. Genomförande möjlighet till bestående lärande Mycket talar för att vi kommer at lyckas bra med detta projekt. I Borås och Lerum har man redan arbetat med Aktionslärande och i Göteborg finns redan en viss erfarenhet av Lärande på arbetsplatsen.. De erfarenheter som är gjorda i de medverkande organisationerna kommer att användas i detta projekt. Resurser Pilotprojektet kan för synlighetens skull delas upp i tre faser, som vi förstår det nu. Faserna går naturligt in i varandra. FAS 1 handlar om att Lära att lära i arbetet FAS 2 är en period som innehåller validering. FAS 3 är den Lärandefas som också innehåller examination. Vi räknar med en tidsåtgång för validanden på ca. fyra terminer. Validanden satsar en dag i veckan (20 %).Examinationsprocessen pågår hela tiden, men examination sker när validanden är mogen (individuellt). Dock ej förrän efter tre terminers aktionslärande. Egenfinansiering /Egeninsats Kommunerna satsar arbetstid i projektet genom validander, involverade arbetslag, valideringshandledare, lärarutbildare/mentorer, skolledning + projektledning och intern expertmedverkan. (se bil. 1) Enheten satsar tid för valideringshandledarens utbildning och reflektion med validanden. Validanden satsar 20 % av sin tid (tjänstledighet) + tid för litteraturstudier. Övriga aktörer /organisationer satsar utvecklingstid. Mer information? Kontakta Christer Ferm Lerum

9 Christer Ferm (projektledare) Aktionslärande validering Budget + insatser Intäkter Kommunavgift kr / lärgrupp x 4 CSN-bidrag för kombinationsutbildning (Hb.) Del av institutionens budget för 7 helårsplatser i 1,5 år (Hb.) Forskningsbidrag (Hb.)* Totalt kr kr kr kr* kr* Kostnader Kostnadsslag enhet à Summa Aktionslärande - CFAL - Utbildning/träning av validander i aktionslärande 6 dagar 2 x kr - Utbildning av Lärarutb. i aktionslärande 3 dagar 1 x kr - Utbildning av skolledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Utbildning av valideringshandledare i aktionslärande 3 dagar 2 x kr - Introduktionsaktionslärande i arbetslagen 14 dagar kr - Uppföljning validander (4 lärgrupper) 8 dagar 2 x kr - Uppföljning lärarutbildare/mentorer (4 lärgrupper) 4 dagar 1 x kr - Uppföljning skolledare (3 lärgrupper) 2 dagar 1 x kr - Uppföljning Valideringshandledare (4 lärgrupper) 2 dagar 2 x kr - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Aktionslärande utvärdering löpande kr - Forskningsinsatser löpande ingår kr Valideringsprocess - Valideringscentrum - Framtagande av metoder 200 tim 450 kr/tim kr - Utbildning valideringshandledare + lärarutbildare 80 tim 450 kr/tim kr - Utbildning lärarutbildare 120 tim 450 kr/tim kr - Genomförande valideringsprocessen 100 tim 450 kr/tim kr - Uppföljning validander, v-handledare 160 tim 450 kr/tim kr - Övrigt (möten, avstämningar mm.) 40 tim 450 kr/tim kr kr Examinationsprocess / Seminarier - Högskolan i Borås - Seminarier 6 dagar kr - Miniseminarier lokal lärgrupp Just in time 24 dagar kr - Examinationsprocess kr - Forskningsinsatser * löpande kr* - Handledning på nätet 30 tim 550 kr/tim kr - Uppföljning Lärarutbildare 2 dagar kr - Övriga kostnader ( resor, möten administration etc.) kr kr Övrigt - Övriga kostnader lokaler, skrivet mtrl., hyra telebild, webplattform, resor, projektledning - Övriga oförutsedda kostnader kr TOTAL KOSTNAD externa insatser (* Om forskningsbidrag erhålles på kr) kr* 9

Aktionslärande validering En ny utbildningsväg till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass

Aktionslärande validering En ny utbildningsväg till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass Aktionslärande validering En ny utbildningsväg till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass 2008-05-07 Annika Malm Iréne Arvidsson Christer Ferm Innehåll ABSTRACT...3 INLEDNING...4 BAKGRUND...4

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare och chefer Datum: 20120503 Handläggare: Lars Wingfors Direktnr: 0322-61 61 97 Beteckning: Projektledare Information till medarbetare och chefer Validerings- och utbildningsinsatserna pågår mellan mars 2012 och augusti

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? och hur löser ni glappet däremellan? Medvetenhet Kompetensanalys

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel

Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Försöksverksamhet med övningsförskolor i Göteborgs Stad per stadsdel Askim Frölunda Högsbo Centrum Lundby Majorna Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte Härlanda Östra Göteborg Askim

Läs mer

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt inför utvidgningen Samverkansgruppen 14 oktober 2015 Cecilia Netje, projektledare Bakgrund 2010 Fältskoleprojektet, rektorssatsning 2012 Övningsskoleprojektet,

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Nätverk för validering inom högre utbildning

Nätverk för validering inom högre utbildning Nätverk för validering inom högre utbildning - Validering och bedömning av reell komptetens Marianne Andrén 2017-03-17 Nätverk för validering inom högre utbildning Startade 2016 på initiativ av Malmö högskola,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Svar på SIS-Remiss Kvalitetsledning Validering av individuell kompetens

Svar på SIS-Remiss Kvalitetsledning Validering av individuell kompetens Komm2016/00409-2 2016-03-07 Valideringsdelegationen 2015 2019 U 2015:10 Kanslichef Elin Landell 08-405 34 57 076-811 33 90 elin.landell@regeringskansliet.se SIS Swedish Standards Institute Att: Tina Bohlin

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal Samhällsbyggnadsenheten Maria Lindegren LÄNSSTYRELSEN 1(7) I SKÅNE LÄN Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Lokalt måldokument 2010

Lokalt måldokument 2010 Friarelyckans Förskoleenhet Lokalt måldokument 2010 En förskola för relationer, generationer och lustfyllt lärande ger oanade möjligheter Friarelyckans vision Christina Orrmyr, Rektor Godkänd i Lsg 2010-02-01

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Nätverksträff för skolledare och förvaltningschefer i PBS-nätverk 1 och 2 grundskolan på CCC i Karlstad april Program

Nätverksträff för skolledare och förvaltningschefer i PBS-nätverk 1 och 2 grundskolan på CCC i Karlstad april Program Program Tisdagen den 9 april 005 9.0 0.00 Kaffe 0.00.5 Storgrupp erfarenheter Inledning från PBS-arbete i Karlstads kommun Per Uppman, förvaltningschef BUF i Karlstad Vilka kopplingar finns mellan elevers

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Kollegial konsultation

Kollegial konsultation Kollegial konsultation Årlig rapport Sandra Backlund Bun 2013/124 Utredare 2013-03-26 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. HUR GÅR EN KOLLEGIAL KONSULTATION TILL?... 2 4.

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret HR Susann Lidqvist HR Strateg Diarienummer 2016-03-15 Regionstyrelsen Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Personal i omsorg och vård för äldre

Personal i omsorg och vård för äldre Personal i omsorg och vård för äldre 185 000 undersköterskor och vårdbiträden Utgör 85 procent av personalen i omsorg och vård för äldre 4,4 procent av Sveriges totala arbetskraft Sveriges i särklass största

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Agenda Meritea vår uppgift och vart vi är på väg Kompetensvalidering (individ) Strategisk kompetensförsörjning (organisation) Lärande (individ

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht Vt 2018 Stockholm

Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht Vt 2018 Stockholm Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2017 - Vt 2018 Stockholm Andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Kvinnorna har sin gynekologi. Männen har inte

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Validering En process för att kartlägga kompetens

Validering En process för att kartlägga kompetens Validering En process för att kartlägga kompetens Översikt valideringsprocessens 8 veckor Översiktlig kartläggning Introduktion fördjupad kartläggning v 1 Validering mot vård och omsorg v 2-8 Kompletterande

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem

STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem STATUSRAPPORT Ht. 2014 Kvalitet i fritidshem Sammanfattande projektstatus Projektet är på god väg mot projektmålen. Projektet kan inte ansvara för att projektmålen uppfylls för de skolor som valt att inte

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Verksamhetsplan VERKTYGSLÅDANS FÖRSKOLA KNIVSTA KOMMUN

Verksamhetsplan VERKTYGSLÅDANS FÖRSKOLA KNIVSTA KOMMUN Verksamhetsplan 2011-2012 VERKTYGSLÅDANS FÖRSKOLA KNIVSTA KOMMUN Verktygslådans förskola Morkullegatan 6 741 96 Knivsta Tel: 018-34 78 90 marianne.wass@knivsta.se Verksamhetsplan 2011-2012 Verktygslådans

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Validering som metod i karriärutvecklingsprocessen

Validering som metod i karriärutvecklingsprocessen Malmö högskola Lärarutbildningen Studie- och yrkesvägledarprogrammet Examensarbete 10 poäng Validering som metod i karriärutvecklingsprocessen Validation of skills as a method in the process of career

Läs mer

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Lärarutbildningen Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Validering inför antagning till utbildning inom VAL-projektet

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Arcada - Institutionen för hälsa och välfärd 09/2015 PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Syfte Praktiken är en viktig del av studerandes lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Reell kompetens Vad är reell kompetens samt UHR:s uppdrag

Reell kompetens Vad är reell kompetens samt UHR:s uppdrag Reell kompetens Vad är reell kompetens samt UHR:s uppdrag 2017-09-19 Sofia Elfstrand Film om UHR:s uppdrag https://www.youtube.com/watch?v=dxn3fzqky5w&feature=yo utu.be Ordlista Validering En process som

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Skolutveckling som frirumserövrande. Gunnar Berg. gunnar.berg@miun.se www.miun.se/blogg/gunnarberg

Skolutveckling som frirumserövrande. Gunnar Berg. gunnar.berg@miun.se www.miun.se/blogg/gunnarberg Skolutveckling som frirumserövrande Gunnar Berg gunnar.berg@miun.se www.miun.se/blogg/gunnarberg Skolutvecklingens många ansikten fem perspektiv 1. Skolförbättring - en fråga om att förändra lokala organisationers

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning hösten 2010 Det verkar som om det har bildats 52 skolschackklubbar under hösten 2010, och som har registrerats så att de finns med i medlemregistreringen

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

ValiAnte Validering inom folkbildning

ValiAnte Validering inom folkbildning ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom

Läs mer

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig

Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad Ansvarig Bilaga 2 Kravspecifikation kompetensutvecklingstjänster Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta kommun Diarienummer Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer