Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning"

Transkript

1 SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Skolverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 och 20, 3 kap. 7 samt 4 kap. 6 förordningen (2002:1012, ändrad 2004:640) om kommunal vuxenutbildning. 1 Påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning avser att ge den kompetens som motsvarar yrkeskraven för barnskötare. 2 För utbildningen skall tillämpas plan över verksamhetspoäng enligt bilaga 1, beskrivning över utbildningen och kursplaner med betygskriterier enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 3 Som förkunskapskrav för utbildningen skall gälla slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller minst fyra års erfarenhet av arbete inom förskola eller fritidshem eller annan likvärdig erfarenhet. Bilaga 1 Plan över verksamhetspoäng för påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Kurs Kurskod Verksamhetspoäng Att arbeta i förskola och BSK fritidshem Barns miljöer BSK Kommunikation och möten BSK Barns lärande och BSK utveckling Valbart utrymme 200 Summa verksamhetspoäng 800 Inom ramen för valbart utrymme skall erbjudas Skapande verksamhet BSK Rörelse och uteaktiviteter BSK Komplettering för grundläggande behörighet för 100 högskolestudier Utbildningens syfte Utbildningen till barnskötare skall ge kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskaper om barns

2 behov, lärande och utveckling. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som barnskötare i förskola och fritidshem samt att stimulera till fortsatt lärande. Utbildningens karaktär och uppbyggnad Styrdokumentens värdegrund och FN:s konvention om barns rättigheter är naturliga utgångspunkter som skall prägla utbildningens alla delar. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet inom pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och där varje barns lärande och utveckling betraktas som oupplösligt förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Utbildningen skall präglas av ett synsätt där barnet ses som en person med förmågor, intressen, önskemål, erfarenheter och egna förutsättningar som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. Den skall utgå från ett synsätt på verksamheten där vuxna är aktiva, engagerade och närvarande i barnens värld och har kompetens att möta barn. Utbildningen skall präglas av förskolans och fritidshemmens uppgift att stödja barns allsidiga utveckling och bygga på en helhetssyn på lärande och utveckling. Pedagogik och omsorg är två aspekter som vävs in i varandra i den dagliga verksamhetens alla situationer. En viktig aspekt inom utbildningen är att barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. En annan viktig aspekt inom utbildningen är hur barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära kan tas tillvara. Lek och skapande i olika former ges stort utrymme. Barnet ses som nyfiket och kompetent och dess eget utforskande skall stimuleras. Flickor och pojkar bör också ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I en yrkesverksamhet är detta arbetslagets gemensamma uppgift och i det arbetet bidrar barnskötaren med sin kompetens. Utbildningen till barnskötare riktar sig till målgrupper som sinsemellan är olika. Behoven av teoretisk och praktisk utbildning inom barnskötargruppen varierar. Vissa har en äldre barnskötarutbildning eller har mycket lång arbetslivserfarenhet, medan andra inte har hunnit arbeta så länge inom barnomsorgen. Det finns också de som gärna vill arbeta som barnskötare, men inte har någon utbildning för yrket. Utbildningen måste därför ha en flexibel utformning där uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenhet och behov. I barnskötarutbildningen är det också viktigt att den studerandes erfarenheter och kompetens tas tillvara. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Utbildningen är uppbyggd av en gemensam del och två valbara kurser. Kurserna är utformade så att de ger möjligheter till heltids-, deltids- och distansstudier. Undervisning i arbetslivet kan tillföra utbildningen viktiga kvaliteter, som gör att utbildningsmålen nås i högre grad. Därför kan hela eller delar av utbildningen genomföras på en eller flera arbetsplatser. Lärande i arbetslivet bör ske i strukturerade former och med kvalificerad handledning av både lärare och personal. Den gemensamma delen består av fyra kurser som omfattar 600 verksamhetspoäng. Den valbara delen består av två kurser som omfattar vardera 100 verksamhetspoäng samt en möjlighet att komplettera för behörighet till högskolan. Inom ramen för utbildningen väljer den studerande 200 verksamhetspoäng varav 100 verksamhetspoäng kan användas för komplettering för grundläggande behörighet. Det är möjligt för dem som kan validera delar av utbildningen att vid behov öka utrymmet för att skaffa sig grundläggande behörighet. Kursen Att arbeta i förskola och fritidshem behandlar styrdokument och dess värdegrund inom förskola och fritidshem. Kursen tar upp frågor kring olika arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhet och är grundläggande för verksamhet inom området.

3 Kursen Barns miljöer behandlar barns olika miljöer och livsvillkor. I kursen tas samhälls- och omvärldsförändringar upp som kan ha betydelse för barns uppväxt, villkor och utveckling. Kursen tar även upp olika funktionshinder och insatser för barn i behov av särskilt stöd. Kursen Kommunikation och möten behandlar barns kommunikativa uttrycksformer och möten med barn i den dagliga verksamheten. I kursen ingår teorier om kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer. Kursen tar också upp vikten av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna. Kursen Barns lärande och utveckling behandlar och ger erfarenhet av hur den dagliga verksamhetens alla situationer kan användas för att utveckla och stödja barns lärande och utveckling. Kursen tar också upp den vuxnes roll och betydelse och ger möjlighet till reflektion och diskussion kring förhållningssätt och bemötande. Kursen Skapande verksamhet är valbar och innebär en fördjupning i hur skapande verksamheter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen Rörelse och uteaktiviteter är valbar och innebär en fördjupning i hur rörelse och uteaktiviteter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursplaner barnskötarutbildning Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Att arbeta i förskola och fritidshem BSK1601 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om styrdokument inom verksamhetsområdena, kunskaper om och erfarenheter av arbetsuppgifter inom förskola och fritidshem samt kännedom om närliggande skolformer och kommunens andra verksamheter. Kursen skall också ge kännedom om bestämmelser som gäller inom området. Dessutom skall kursen ge kunskaper om arbetsmiljöfrågor så att en säker och trygg miljö skapas. ha kunskaper om nationella styrdokument och kännedom om andra bestämmelser som styr verksamheten samt om internationella överenskommelser som gäller för verksamheten, kunna diskutera och arbeta utifrån de demokratiska och etiska värden som styrdokumenten anger för verksamheten, ha kunskaper om hur förskola och fritidshem kan fungera som en stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd samt ha kännedom om samhällets övriga stödformer, kunna diskutera och reflektera över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för barns lärande och utveckling, känna till de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering samt ha kännedom om kommunal verksamhet ur ett helhetsperspektiv,

4 kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten, kunna verka för en trygg och säker miljö. Den studerande redogör för innehållet i styrdokument och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser som gäller för verksamheten. Den studerande diskuterar och tillämpar styrdokument och dess värdegrund i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar och reflekterar över sin egen och arbetslagets betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande beskriver översiktligt de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering. Den studerande redogör för bestämmelser om stöd till barn i behov av särskilt stöd samt ger exempel på hur dessa barn kan stödjas i förskola och fritidshem. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten. Den studerande verkar för en trygg och säker miljö. Den studerande diskuterar styrdokument och internationella överenskommelser i förhållande till verksamhetens mål och utveckling. Den studerande reflekterar över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för verksamhetens innehåll och utformning. Den studerande reflekterar över hur förskola och fritidshem och samhällets övriga stödformer kan samverka och fungera som stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Barns miljöer BSK1602 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns olika livsmiljöer och hur förändringar i omvärld och samhälle kan påverka barns utveckling och möjligheter. Kursen skall också ge kunskaper om barns skilda uppväxtvillkor samt kunskaper för att möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt där barns inflytande och ansvar utvecklas. ha kunskaper om barns varierande livsmiljöer och hur förändringar i omvärlden kan påverka barns uppväxtvillkor, kunna möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt, kunna uppmuntra barns inflytande och ansvar,

5 ha kunskaper om flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i möten med barn, kunna diskutera och reflektera över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn, ha kunskaper om funktionshinder och andra förhållanden som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande ger exempel på hur barns varierande livsmiljöer och samhällsförändringar kan påverka barns uppväxtvillkor. Den studerande uppmuntrar barns inflytande och ansvar. Den studerande diskuterar och reflekterar över flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i mötet med barn. Den studerande möter och stödjer alla barns lärande och utveckling, speciellt de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande redogör för olika funktionshinder och förhållanden i barns livsmiljöer som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande diskuterar och reflekterar över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn. Den studerande föreslår förändringar i syfte att förbättra möjligheterna för de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande diskuterar och reflekterar över samband mellan samhällsförändringar, barns livsmiljöer och uppväxtvillkor. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur förskola och fritidshem skall kunna ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Kommunikation och möten BSK1603 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om kommunikation och barns kommunikativa uttrycksformer. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes betydelse i möten och kommunikation med barn, föräldrar och andra vuxna samt om hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor.

6 ha kunskaper om olika former av kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer, ha kunskaper om och erfarenhet av hur barn i vardagens aktiviteter kommunicerar när de samspelar med andra, skapar mening i sin värld och utvecklar sin språkliga förmåga, kunna möta och samtala med barn samt i den dagliga verksamhetens alla situationer kunna stödja och utveckla barns kommunikativa förmåga, ha kunskaper om och förstå betydelsen av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna, kunna reflektera över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som främjar en god kommunikation mellan människor. Den studerande ger exempel på olika former av kommunikation och hur olika faktorer kan påverka kommunikationen mellan människor. Den studerande ger exempel på hur barn använder sig av olika kommunikativa uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama och informationsteknik. Den studerande stödjer barns utveckling av olika kommunikativa förmågor. Den studerande redogör för betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering samt samverkar och kommunicerar på ett insiktsfullt sätt i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan olika faktorer som påverkar kommunikationen mellan människor. Den studerande diskuterar och reflekterar över vad olika kommunikativa uttrycksformer kan betyda för barns lärande och utveckling och över betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande ger förslag och verkar för att utveckla verksamheten för att stödja barns kommunikativa förmågor. Kunskapsområden: Barnskötare Kurs: Barns lärande och utveckling BSK1604 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns lärande och utveckling samt erfarenheter av hur barn i vardagens aktiviteter utforskar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor. Kursen skall ge kunskaper om barns hälsa och hälsofrämjande åtgärder. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes roll och betydelse för barns lärande och utveckling.

7 ha kunskaper om teorier om barns lärande och utveckling och hur dessa påverkar den pedagogiska verksamheten, ha kunskaper om och erfarenheter av hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor, kunna använda den dagliga verksamhetens alla situationer för att utveckla och stödja barns lärande, sociala förmåga och etiska förhållningssätt, ha kunskaper om vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling, ha kunskaper om barns hälsa och kunna arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, ha kunskaper om de vuxnas betydelse för att i den dagliga verksamhetens alla situationer stimulera barns lärande och utveckling, kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter som förenar barns idéer och intressen med målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på hur synen på barn och teorier om barns lärande och utveckling påverkar hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande ger exempel på hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar en social och etisk förmåga. Den studerande ger exempel på pedagogisk verksamhet som stöder barns lärande och utveckling utifrån målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling. Den studerande arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och stimulerar barns lärande och utveckling i den dagliga verksamhetens alla situationer. Den studerande diskuterar och reflekterar över den vuxnes betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter utifrån målen för verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan synen på barn och barns lärande och utveckling och hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur den pedagogiska verksamhetens innehåll och utformning stödjer barns lärande och utveckling. Den studerande planerar, genomför och utvärderar olika hälsofrämjande insatser i verksamheten.

8 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Skapande verksamhet BSK1605 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur skapande verksamhet och olika uttrycksformer kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen skall ge erfarenheter av att med hjälp av olika skapande aktiviteter stimulera barns lust och lärande. ha kunskaper om hur skapande verksamhet kan påverka barns lärande och utveckling, känna till olika material, tekniker och andra hjälpmedel för barns skapande, kunna använda några uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och informationsteknik i arbetet med barn i olika åldrar, kunna planera, genomföra och utvärdera skapande verksamhet med barn i olika åldrar, kunna möta och stimulera barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande ger exempel på hur skapande verksamhet kan stimulera barns lärande och utveckling. Den studerande använder olika uttrycksformer, material, tekniker och hjälpmedel för att inspirera barn. Den studerande stimulerar barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande planerar, genomför och utvärderar skapande verksamhet med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över betydelsen av skapande verksamhet för barns lärande och utveckling. Den studerande ger förslag och deltar aktivt i att utveckla olika former av skapande verksamhet som påverkar barns lärande och utveckling.

9 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Rörelse och uteaktiviteter BSK1606 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur naturen kan användas för lek och lärande och om hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns utveckling och hälsa. Kursen skall ge kunskaper om och erfarenheter av uteaktiviteter tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom skall kursen ge kunskap om miljö-, naturvårds- och säkerhetsfrågor. ha kunskaper om hur rörelse och olika uteaktiviteter kan påverka barns utveckling, hälsa och lärande, ha kunskaper om säkerhetsfrågor, lekmiljöer och utemiljöns betydelse och möjligheter för barn, kunna reflektera över sin egen roll och sitt eget förhållningssätt i uteaktiviteten, kunna planera, genomföra och utvärdera uteaktiviteter med barn i olika åldrar och miljöer, kunna stimulera och aktivera intresset för natur, friluftsliv och miljö. Den studerande redogör för faktorer som påverkar och stimulerar barns intresse för rörelse och uteaktiviteter. Den studerande beskriver hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns välbefinnande och hälsa. Den studerande ger exempel på rörelse- och uteaktiviteter för barn i olika åldrar och miljöer samt verkar för säkerhet och trygga miljöer. Den studerande stimulerar barnens intresse för natur, friluftsliv och miljöfrågor. Den studerande planerar, genomför och utvärderar uteaktiviteter i närmiljön med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över faktorer som kan stimulera eller motverka barns intresse för uteaktiviteter samt över samband mellan rörelse och uteaktiviteter och barns hälsa och välbefinnande. Den studerande analyserar och utformar miljöer på ett för barn säkert och tryggt sätt. Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag som föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i SKOLFS. Föreskrifter om betygskriterier för Väl godkänd träder dock i kraft först den 1 januari 2005.

10 På Skolverket vägnar PER THULLBERG Ylva Malm

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer