Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning"

Transkript

1 SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Skolverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 och 20, 3 kap. 7 samt 4 kap. 6 förordningen (2002:1012, ändrad 2004:640) om kommunal vuxenutbildning. 1 Påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning avser att ge den kompetens som motsvarar yrkeskraven för barnskötare. 2 För utbildningen skall tillämpas plan över verksamhetspoäng enligt bilaga 1, beskrivning över utbildningen och kursplaner med betygskriterier enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 3 Som förkunskapskrav för utbildningen skall gälla slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller minst fyra års erfarenhet av arbete inom förskola eller fritidshem eller annan likvärdig erfarenhet. Bilaga 1 Plan över verksamhetspoäng för påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Kurs Kurskod Verksamhetspoäng Att arbeta i förskola och BSK fritidshem Barns miljöer BSK Kommunikation och möten BSK Barns lärande och BSK utveckling Valbart utrymme 200 Summa verksamhetspoäng 800 Inom ramen för valbart utrymme skall erbjudas Skapande verksamhet BSK Rörelse och uteaktiviteter BSK Komplettering för grundläggande behörighet för 100 högskolestudier Utbildningens syfte Utbildningen till barnskötare skall ge kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskaper om barns

2 behov, lärande och utveckling. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som barnskötare i förskola och fritidshem samt att stimulera till fortsatt lärande. Utbildningens karaktär och uppbyggnad Styrdokumentens värdegrund och FN:s konvention om barns rättigheter är naturliga utgångspunkter som skall prägla utbildningens alla delar. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet inom pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och där varje barns lärande och utveckling betraktas som oupplösligt förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Utbildningen skall präglas av ett synsätt där barnet ses som en person med förmågor, intressen, önskemål, erfarenheter och egna förutsättningar som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. Den skall utgå från ett synsätt på verksamheten där vuxna är aktiva, engagerade och närvarande i barnens värld och har kompetens att möta barn. Utbildningen skall präglas av förskolans och fritidshemmens uppgift att stödja barns allsidiga utveckling och bygga på en helhetssyn på lärande och utveckling. Pedagogik och omsorg är två aspekter som vävs in i varandra i den dagliga verksamhetens alla situationer. En viktig aspekt inom utbildningen är att barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. En annan viktig aspekt inom utbildningen är hur barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära kan tas tillvara. Lek och skapande i olika former ges stort utrymme. Barnet ses som nyfiket och kompetent och dess eget utforskande skall stimuleras. Flickor och pojkar bör också ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I en yrkesverksamhet är detta arbetslagets gemensamma uppgift och i det arbetet bidrar barnskötaren med sin kompetens. Utbildningen till barnskötare riktar sig till målgrupper som sinsemellan är olika. Behoven av teoretisk och praktisk utbildning inom barnskötargruppen varierar. Vissa har en äldre barnskötarutbildning eller har mycket lång arbetslivserfarenhet, medan andra inte har hunnit arbeta så länge inom barnomsorgen. Det finns också de som gärna vill arbeta som barnskötare, men inte har någon utbildning för yrket. Utbildningen måste därför ha en flexibel utformning där uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenhet och behov. I barnskötarutbildningen är det också viktigt att den studerandes erfarenheter och kompetens tas tillvara. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Utbildningen är uppbyggd av en gemensam del och två valbara kurser. Kurserna är utformade så att de ger möjligheter till heltids-, deltids- och distansstudier. Undervisning i arbetslivet kan tillföra utbildningen viktiga kvaliteter, som gör att utbildningsmålen nås i högre grad. Därför kan hela eller delar av utbildningen genomföras på en eller flera arbetsplatser. Lärande i arbetslivet bör ske i strukturerade former och med kvalificerad handledning av både lärare och personal. Den gemensamma delen består av fyra kurser som omfattar 600 verksamhetspoäng. Den valbara delen består av två kurser som omfattar vardera 100 verksamhetspoäng samt en möjlighet att komplettera för behörighet till högskolan. Inom ramen för utbildningen väljer den studerande 200 verksamhetspoäng varav 100 verksamhetspoäng kan användas för komplettering för grundläggande behörighet. Det är möjligt för dem som kan validera delar av utbildningen att vid behov öka utrymmet för att skaffa sig grundläggande behörighet. Kursen Att arbeta i förskola och fritidshem behandlar styrdokument och dess värdegrund inom förskola och fritidshem. Kursen tar upp frågor kring olika arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhet och är grundläggande för verksamhet inom området.

3 Kursen Barns miljöer behandlar barns olika miljöer och livsvillkor. I kursen tas samhälls- och omvärldsförändringar upp som kan ha betydelse för barns uppväxt, villkor och utveckling. Kursen tar även upp olika funktionshinder och insatser för barn i behov av särskilt stöd. Kursen Kommunikation och möten behandlar barns kommunikativa uttrycksformer och möten med barn i den dagliga verksamheten. I kursen ingår teorier om kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer. Kursen tar också upp vikten av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna. Kursen Barns lärande och utveckling behandlar och ger erfarenhet av hur den dagliga verksamhetens alla situationer kan användas för att utveckla och stödja barns lärande och utveckling. Kursen tar också upp den vuxnes roll och betydelse och ger möjlighet till reflektion och diskussion kring förhållningssätt och bemötande. Kursen Skapande verksamhet är valbar och innebär en fördjupning i hur skapande verksamheter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen Rörelse och uteaktiviteter är valbar och innebär en fördjupning i hur rörelse och uteaktiviteter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursplaner barnskötarutbildning Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Att arbeta i förskola och fritidshem BSK1601 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om styrdokument inom verksamhetsområdena, kunskaper om och erfarenheter av arbetsuppgifter inom förskola och fritidshem samt kännedom om närliggande skolformer och kommunens andra verksamheter. Kursen skall också ge kännedom om bestämmelser som gäller inom området. Dessutom skall kursen ge kunskaper om arbetsmiljöfrågor så att en säker och trygg miljö skapas. ha kunskaper om nationella styrdokument och kännedom om andra bestämmelser som styr verksamheten samt om internationella överenskommelser som gäller för verksamheten, kunna diskutera och arbeta utifrån de demokratiska och etiska värden som styrdokumenten anger för verksamheten, ha kunskaper om hur förskola och fritidshem kan fungera som en stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd samt ha kännedom om samhällets övriga stödformer, kunna diskutera och reflektera över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för barns lärande och utveckling, känna till de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering samt ha kännedom om kommunal verksamhet ur ett helhetsperspektiv,

4 kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten, kunna verka för en trygg och säker miljö. Den studerande redogör för innehållet i styrdokument och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser som gäller för verksamheten. Den studerande diskuterar och tillämpar styrdokument och dess värdegrund i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar och reflekterar över sin egen och arbetslagets betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande beskriver översiktligt de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering. Den studerande redogör för bestämmelser om stöd till barn i behov av särskilt stöd samt ger exempel på hur dessa barn kan stödjas i förskola och fritidshem. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten. Den studerande verkar för en trygg och säker miljö. Den studerande diskuterar styrdokument och internationella överenskommelser i förhållande till verksamhetens mål och utveckling. Den studerande reflekterar över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för verksamhetens innehåll och utformning. Den studerande reflekterar över hur förskola och fritidshem och samhällets övriga stödformer kan samverka och fungera som stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Barns miljöer BSK1602 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns olika livsmiljöer och hur förändringar i omvärld och samhälle kan påverka barns utveckling och möjligheter. Kursen skall också ge kunskaper om barns skilda uppväxtvillkor samt kunskaper för att möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt där barns inflytande och ansvar utvecklas. ha kunskaper om barns varierande livsmiljöer och hur förändringar i omvärlden kan påverka barns uppväxtvillkor, kunna möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt, kunna uppmuntra barns inflytande och ansvar,

5 ha kunskaper om flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i möten med barn, kunna diskutera och reflektera över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn, ha kunskaper om funktionshinder och andra förhållanden som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande ger exempel på hur barns varierande livsmiljöer och samhällsförändringar kan påverka barns uppväxtvillkor. Den studerande uppmuntrar barns inflytande och ansvar. Den studerande diskuterar och reflekterar över flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i mötet med barn. Den studerande möter och stödjer alla barns lärande och utveckling, speciellt de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande redogör för olika funktionshinder och förhållanden i barns livsmiljöer som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande diskuterar och reflekterar över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn. Den studerande föreslår förändringar i syfte att förbättra möjligheterna för de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande diskuterar och reflekterar över samband mellan samhällsförändringar, barns livsmiljöer och uppväxtvillkor. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur förskola och fritidshem skall kunna ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Kommunikation och möten BSK1603 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om kommunikation och barns kommunikativa uttrycksformer. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes betydelse i möten och kommunikation med barn, föräldrar och andra vuxna samt om hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor.

6 ha kunskaper om olika former av kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer, ha kunskaper om och erfarenhet av hur barn i vardagens aktiviteter kommunicerar när de samspelar med andra, skapar mening i sin värld och utvecklar sin språkliga förmåga, kunna möta och samtala med barn samt i den dagliga verksamhetens alla situationer kunna stödja och utveckla barns kommunikativa förmåga, ha kunskaper om och förstå betydelsen av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna, kunna reflektera över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som främjar en god kommunikation mellan människor. Den studerande ger exempel på olika former av kommunikation och hur olika faktorer kan påverka kommunikationen mellan människor. Den studerande ger exempel på hur barn använder sig av olika kommunikativa uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama och informationsteknik. Den studerande stödjer barns utveckling av olika kommunikativa förmågor. Den studerande redogör för betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering samt samverkar och kommunicerar på ett insiktsfullt sätt i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan olika faktorer som påverkar kommunikationen mellan människor. Den studerande diskuterar och reflekterar över vad olika kommunikativa uttrycksformer kan betyda för barns lärande och utveckling och över betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande ger förslag och verkar för att utveckla verksamheten för att stödja barns kommunikativa förmågor. Kunskapsområden: Barnskötare Kurs: Barns lärande och utveckling BSK1604 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns lärande och utveckling samt erfarenheter av hur barn i vardagens aktiviteter utforskar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor. Kursen skall ge kunskaper om barns hälsa och hälsofrämjande åtgärder. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes roll och betydelse för barns lärande och utveckling.

7 ha kunskaper om teorier om barns lärande och utveckling och hur dessa påverkar den pedagogiska verksamheten, ha kunskaper om och erfarenheter av hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor, kunna använda den dagliga verksamhetens alla situationer för att utveckla och stödja barns lärande, sociala förmåga och etiska förhållningssätt, ha kunskaper om vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling, ha kunskaper om barns hälsa och kunna arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, ha kunskaper om de vuxnas betydelse för att i den dagliga verksamhetens alla situationer stimulera barns lärande och utveckling, kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter som förenar barns idéer och intressen med målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på hur synen på barn och teorier om barns lärande och utveckling påverkar hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande ger exempel på hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar en social och etisk förmåga. Den studerande ger exempel på pedagogisk verksamhet som stöder barns lärande och utveckling utifrån målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling. Den studerande arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och stimulerar barns lärande och utveckling i den dagliga verksamhetens alla situationer. Den studerande diskuterar och reflekterar över den vuxnes betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter utifrån målen för verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan synen på barn och barns lärande och utveckling och hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur den pedagogiska verksamhetens innehåll och utformning stödjer barns lärande och utveckling. Den studerande planerar, genomför och utvärderar olika hälsofrämjande insatser i verksamheten.

8 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Skapande verksamhet BSK1605 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur skapande verksamhet och olika uttrycksformer kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen skall ge erfarenheter av att med hjälp av olika skapande aktiviteter stimulera barns lust och lärande. ha kunskaper om hur skapande verksamhet kan påverka barns lärande och utveckling, känna till olika material, tekniker och andra hjälpmedel för barns skapande, kunna använda några uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och informationsteknik i arbetet med barn i olika åldrar, kunna planera, genomföra och utvärdera skapande verksamhet med barn i olika åldrar, kunna möta och stimulera barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande ger exempel på hur skapande verksamhet kan stimulera barns lärande och utveckling. Den studerande använder olika uttrycksformer, material, tekniker och hjälpmedel för att inspirera barn. Den studerande stimulerar barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande planerar, genomför och utvärderar skapande verksamhet med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över betydelsen av skapande verksamhet för barns lärande och utveckling. Den studerande ger förslag och deltar aktivt i att utveckla olika former av skapande verksamhet som påverkar barns lärande och utveckling.

9 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Rörelse och uteaktiviteter BSK1606 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur naturen kan användas för lek och lärande och om hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns utveckling och hälsa. Kursen skall ge kunskaper om och erfarenheter av uteaktiviteter tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom skall kursen ge kunskap om miljö-, naturvårds- och säkerhetsfrågor. ha kunskaper om hur rörelse och olika uteaktiviteter kan påverka barns utveckling, hälsa och lärande, ha kunskaper om säkerhetsfrågor, lekmiljöer och utemiljöns betydelse och möjligheter för barn, kunna reflektera över sin egen roll och sitt eget förhållningssätt i uteaktiviteten, kunna planera, genomföra och utvärdera uteaktiviteter med barn i olika åldrar och miljöer, kunna stimulera och aktivera intresset för natur, friluftsliv och miljö. Den studerande redogör för faktorer som påverkar och stimulerar barns intresse för rörelse och uteaktiviteter. Den studerande beskriver hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns välbefinnande och hälsa. Den studerande ger exempel på rörelse- och uteaktiviteter för barn i olika åldrar och miljöer samt verkar för säkerhet och trygga miljöer. Den studerande stimulerar barnens intresse för natur, friluftsliv och miljöfrågor. Den studerande planerar, genomför och utvärderar uteaktiviteter i närmiljön med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över faktorer som kan stimulera eller motverka barns intresse för uteaktiviteter samt över samband mellan rörelse och uteaktiviteter och barns hälsa och välbefinnande. Den studerande analyserar och utformar miljöer på ett för barn säkert och tryggt sätt. Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag som föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i SKOLFS. Föreskrifter om betygskriterier för Väl godkänd träder dock i kraft först den 1 januari 2005.

10 På Skolverket vägnar PER THULLBERG Ylva Malm

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte

BARNET I FÖRSKOLAN. Ämnets syfte BARNET I FÖRSKOLAN Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark

Elevassistenter och det lärande uppdraget. Gun Stenmark Elevassistenter och det lärande uppdraget Gun Stenmark 1 Problem Här kan det uppstå: gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad, samt när det ska ske

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer