Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning"

Transkript

1 SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Skolverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 och 20, 3 kap. 7 samt 4 kap. 6 förordningen (2002:1012, ändrad 2004:640) om kommunal vuxenutbildning. 1 Påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning avser att ge den kompetens som motsvarar yrkeskraven för barnskötare. 2 För utbildningen skall tillämpas plan över verksamhetspoäng enligt bilaga 1, beskrivning över utbildningen och kursplaner med betygskriterier enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 3 Som förkunskapskrav för utbildningen skall gälla slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller minst fyra års erfarenhet av arbete inom förskola eller fritidshem eller annan likvärdig erfarenhet. Bilaga 1 Plan över verksamhetspoäng för påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning Kurs Kurskod Verksamhetspoäng Att arbeta i förskola och BSK fritidshem Barns miljöer BSK Kommunikation och möten BSK Barns lärande och BSK utveckling Valbart utrymme 200 Summa verksamhetspoäng 800 Inom ramen för valbart utrymme skall erbjudas Skapande verksamhet BSK Rörelse och uteaktiviteter BSK Komplettering för grundläggande behörighet för 100 högskolestudier Utbildningens syfte Utbildningen till barnskötare skall ge kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskaper om barns

2 behov, lärande och utveckling. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som barnskötare i förskola och fritidshem samt att stimulera till fortsatt lärande. Utbildningens karaktär och uppbyggnad Styrdokumentens värdegrund och FN:s konvention om barns rättigheter är naturliga utgångspunkter som skall prägla utbildningens alla delar. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet inom pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och där varje barns lärande och utveckling betraktas som oupplösligt förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Utbildningen skall präglas av ett synsätt där barnet ses som en person med förmågor, intressen, önskemål, erfarenheter och egna förutsättningar som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. Den skall utgå från ett synsätt på verksamheten där vuxna är aktiva, engagerade och närvarande i barnens värld och har kompetens att möta barn. Utbildningen skall präglas av förskolans och fritidshemmens uppgift att stödja barns allsidiga utveckling och bygga på en helhetssyn på lärande och utveckling. Pedagogik och omsorg är två aspekter som vävs in i varandra i den dagliga verksamhetens alla situationer. En viktig aspekt inom utbildningen är att barn lär hela tiden och med alla sina sinnen. En annan viktig aspekt inom utbildningen är hur barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära kan tas tillvara. Lek och skapande i olika former ges stort utrymme. Barnet ses som nyfiket och kompetent och dess eget utforskande skall stimuleras. Flickor och pojkar bör också ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I en yrkesverksamhet är detta arbetslagets gemensamma uppgift och i det arbetet bidrar barnskötaren med sin kompetens. Utbildningen till barnskötare riktar sig till målgrupper som sinsemellan är olika. Behoven av teoretisk och praktisk utbildning inom barnskötargruppen varierar. Vissa har en äldre barnskötarutbildning eller har mycket lång arbetslivserfarenhet, medan andra inte har hunnit arbeta så länge inom barnomsorgen. Det finns också de som gärna vill arbeta som barnskötare, men inte har någon utbildning för yrket. Utbildningen måste därför ha en flexibel utformning där uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenhet och behov. I barnskötarutbildningen är det också viktigt att den studerandes erfarenheter och kompetens tas tillvara. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Utbildningen är uppbyggd av en gemensam del och två valbara kurser. Kurserna är utformade så att de ger möjligheter till heltids-, deltids- och distansstudier. Undervisning i arbetslivet kan tillföra utbildningen viktiga kvaliteter, som gör att utbildningsmålen nås i högre grad. Därför kan hela eller delar av utbildningen genomföras på en eller flera arbetsplatser. Lärande i arbetslivet bör ske i strukturerade former och med kvalificerad handledning av både lärare och personal. Den gemensamma delen består av fyra kurser som omfattar 600 verksamhetspoäng. Den valbara delen består av två kurser som omfattar vardera 100 verksamhetspoäng samt en möjlighet att komplettera för behörighet till högskolan. Inom ramen för utbildningen väljer den studerande 200 verksamhetspoäng varav 100 verksamhetspoäng kan användas för komplettering för grundläggande behörighet. Det är möjligt för dem som kan validera delar av utbildningen att vid behov öka utrymmet för att skaffa sig grundläggande behörighet. Kursen Att arbeta i förskola och fritidshem behandlar styrdokument och dess värdegrund inom förskola och fritidshem. Kursen tar upp frågor kring olika arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhet och är grundläggande för verksamhet inom området.

3 Kursen Barns miljöer behandlar barns olika miljöer och livsvillkor. I kursen tas samhälls- och omvärldsförändringar upp som kan ha betydelse för barns uppväxt, villkor och utveckling. Kursen tar även upp olika funktionshinder och insatser för barn i behov av särskilt stöd. Kursen Kommunikation och möten behandlar barns kommunikativa uttrycksformer och möten med barn i den dagliga verksamheten. I kursen ingår teorier om kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer. Kursen tar också upp vikten av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna. Kursen Barns lärande och utveckling behandlar och ger erfarenhet av hur den dagliga verksamhetens alla situationer kan användas för att utveckla och stödja barns lärande och utveckling. Kursen tar också upp den vuxnes roll och betydelse och ger möjlighet till reflektion och diskussion kring förhållningssätt och bemötande. Kursen Skapande verksamhet är valbar och innebär en fördjupning i hur skapande verksamheter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen Rörelse och uteaktiviteter är valbar och innebär en fördjupning i hur rörelse och uteaktiviteter kan användas för barns lärande och utveckling. Kursplaner barnskötarutbildning Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Att arbeta i förskola och fritidshem BSK1601 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om styrdokument inom verksamhetsområdena, kunskaper om och erfarenheter av arbetsuppgifter inom förskola och fritidshem samt kännedom om närliggande skolformer och kommunens andra verksamheter. Kursen skall också ge kännedom om bestämmelser som gäller inom området. Dessutom skall kursen ge kunskaper om arbetsmiljöfrågor så att en säker och trygg miljö skapas. ha kunskaper om nationella styrdokument och kännedom om andra bestämmelser som styr verksamheten samt om internationella överenskommelser som gäller för verksamheten, kunna diskutera och arbeta utifrån de demokratiska och etiska värden som styrdokumenten anger för verksamheten, ha kunskaper om hur förskola och fritidshem kan fungera som en stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd samt ha kännedom om samhällets övriga stödformer, kunna diskutera och reflektera över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för barns lärande och utveckling, känna till de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering samt ha kännedom om kommunal verksamhet ur ett helhetsperspektiv,

4 kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten, kunna verka för en trygg och säker miljö. Den studerande redogör för innehållet i styrdokument och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser som gäller för verksamheten. Den studerande diskuterar och tillämpar styrdokument och dess värdegrund i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar och reflekterar över sin egen och arbetslagets betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande beskriver översiktligt de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering. Den studerande redogör för bestämmelser om stöd till barn i behov av särskilt stöd samt ger exempel på hur dessa barn kan stödjas i förskola och fritidshem. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av åtgärder och insatser utifrån målen för verksamheten. Den studerande verkar för en trygg och säker miljö. Den studerande diskuterar styrdokument och internationella överenskommelser i förhållande till verksamhetens mål och utveckling. Den studerande reflekterar över sin egen och arbetslagets roll och betydelse för verksamhetens innehåll och utformning. Den studerande reflekterar över hur förskola och fritidshem och samhällets övriga stödformer kan samverka och fungera som stödjande miljö för barn i behov av särskilt stöd. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Barns miljöer BSK1602 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns olika livsmiljöer och hur förändringar i omvärld och samhälle kan påverka barns utveckling och möjligheter. Kursen skall också ge kunskaper om barns skilda uppväxtvillkor samt kunskaper för att möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt där barns inflytande och ansvar utvecklas. ha kunskaper om barns varierande livsmiljöer och hur förändringar i omvärlden kan påverka barns uppväxtvillkor, kunna möta och stödja alla barn på ett inkluderande sätt, kunna uppmuntra barns inflytande och ansvar,

5 ha kunskaper om flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i möten med barn, kunna diskutera och reflektera över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn, ha kunskaper om funktionshinder och andra förhållanden som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande ger exempel på hur barns varierande livsmiljöer och samhällsförändringar kan påverka barns uppväxtvillkor. Den studerande uppmuntrar barns inflytande och ansvar. Den studerande diskuterar och reflekterar över flerspråkighetens och den kulturella mångfaldens betydelse i mötet med barn. Den studerande möter och stödjer alla barns lärande och utveckling, speciellt de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande redogör för olika funktionshinder och förhållanden i barns livsmiljöer som kan medföra behov av extra uppmärksamhet och stöd. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som behöver vidtas för att ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Den studerande diskuterar och reflekterar över egna och andras attityder och förhållningssätt i mötet med barn. Den studerande föreslår förändringar i syfte att förbättra möjligheterna för de barn som är i behov av särskilt stöd. Den studerande diskuterar och reflekterar över samband mellan samhällsförändringar, barns livsmiljöer och uppväxtvillkor. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur förskola och fritidshem skall kunna ge alla barn goda möjligheter till lärande och utveckling. Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Kommunikation och möten BSK1603 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om kommunikation och barns kommunikativa uttrycksformer. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes betydelse i möten och kommunikation med barn, föräldrar och andra vuxna samt om hur olika faktorer kan stödja eller hindra kommunikation mellan människor.

6 ha kunskaper om olika former av kommunikation och hur kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer, ha kunskaper om och erfarenhet av hur barn i vardagens aktiviteter kommunicerar när de samspelar med andra, skapar mening i sin värld och utvecklar sin språkliga förmåga, kunna möta och samtala med barn samt i den dagliga verksamhetens alla situationer kunna stödja och utveckla barns kommunikativa förmåga, ha kunskaper om och förstå betydelsen av god kontakt och samverkan med föräldrar och andra vuxna, kunna reflektera över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera, kunna medverka i planering, genomförande och utvärdering av åtgärder och insatser som främjar en god kommunikation mellan människor. Den studerande ger exempel på olika former av kommunikation och hur olika faktorer kan påverka kommunikationen mellan människor. Den studerande ger exempel på hur barn använder sig av olika kommunikativa uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans, drama och informationsteknik. Den studerande stödjer barns utveckling av olika kommunikativa förmågor. Den studerande redogör för betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande medverkar i planering, genomförande och utvärdering samt samverkar och kommunicerar på ett insiktsfullt sätt i den dagliga verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan olika faktorer som påverkar kommunikationen mellan människor. Den studerande diskuterar och reflekterar över vad olika kommunikativa uttrycksformer kan betyda för barns lärande och utveckling och över betydelsen av den vardagliga kommunikationen med barnet, föräldrar och andra vuxna. Den studerande ger förslag och verkar för att utveckla verksamheten för att stödja barns kommunikativa förmågor. Kunskapsområden: Barnskötare Kurs: Barns lärande och utveckling BSK1604 Poäng: 200 Kursen skall ge kunskaper om barns lärande och utveckling samt erfarenheter av hur barn i vardagens aktiviteter utforskar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor. Kursen skall ge kunskaper om barns hälsa och hälsofrämjande åtgärder. Kursen skall också ge kunskaper om den vuxnes roll och betydelse för barns lärande och utveckling.

7 ha kunskaper om teorier om barns lärande och utveckling och hur dessa påverkar den pedagogiska verksamheten, ha kunskaper om och erfarenheter av hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar olika förmågor, kunna använda den dagliga verksamhetens alla situationer för att utveckla och stödja barns lärande, sociala förmåga och etiska förhållningssätt, ha kunskaper om vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling, ha kunskaper om barns hälsa och kunna arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, ha kunskaper om de vuxnas betydelse för att i den dagliga verksamhetens alla situationer stimulera barns lärande och utveckling, kunna medverka i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter som förenar barns idéer och intressen med målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på hur synen på barn och teorier om barns lärande och utveckling påverkar hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande ger exempel på hur barn i den dagliga verksamheten utforskar omvärlden, har inflytande och ansvar, gör erfarenheter och utvecklar en social och etisk förmåga. Den studerande ger exempel på pedagogisk verksamhet som stöder barns lärande och utveckling utifrån målen för förskola och fritidshem. Den studerande ger exempel på vad lek, skapande verksamhet och olika aktiviteter inom- och utomhus kan betyda för barns lärande och utveckling. Den studerande arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och stimulerar barns lärande och utveckling i den dagliga verksamhetens alla situationer. Den studerande diskuterar och reflekterar över den vuxnes betydelse för barns lärande och utveckling. Den studerande medverkar i planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter utifrån målen för verksamheten. Den studerande diskuterar samband mellan synen på barn och barns lärande och utveckling och hur den vuxne uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. Den studerande diskuterar och reflekterar över hur den pedagogiska verksamhetens innehåll och utformning stödjer barns lärande och utveckling. Den studerande planerar, genomför och utvärderar olika hälsofrämjande insatser i verksamheten.

8 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Skapande verksamhet BSK1605 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur skapande verksamhet och olika uttrycksformer kan användas för barns lärande och utveckling. Kursen skall ge erfarenheter av att med hjälp av olika skapande aktiviteter stimulera barns lust och lärande. ha kunskaper om hur skapande verksamhet kan påverka barns lärande och utveckling, känna till olika material, tekniker och andra hjälpmedel för barns skapande, kunna använda några uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och informationsteknik i arbetet med barn i olika åldrar, kunna planera, genomföra och utvärdera skapande verksamhet med barn i olika åldrar, kunna möta och stimulera barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande ger exempel på hur skapande verksamhet kan stimulera barns lärande och utveckling. Den studerande använder olika uttrycksformer, material, tekniker och hjälpmedel för att inspirera barn. Den studerande stimulerar barns lust och lärande genom skapande aktiviteter. Den studerande planerar, genomför och utvärderar skapande verksamhet med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över betydelsen av skapande verksamhet för barns lärande och utveckling. Den studerande ger förslag och deltar aktivt i att utveckla olika former av skapande verksamhet som påverkar barns lärande och utveckling.

9 Valbar kurs Kunskapsområde: Barnskötare Kurs: Rörelse och uteaktiviteter BSK1606 Poäng: 100 Kursen skall ge kunskaper om hur naturen kan användas för lek och lärande och om hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns utveckling och hälsa. Kursen skall ge kunskaper om och erfarenheter av uteaktiviteter tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom skall kursen ge kunskap om miljö-, naturvårds- och säkerhetsfrågor. ha kunskaper om hur rörelse och olika uteaktiviteter kan påverka barns utveckling, hälsa och lärande, ha kunskaper om säkerhetsfrågor, lekmiljöer och utemiljöns betydelse och möjligheter för barn, kunna reflektera över sin egen roll och sitt eget förhållningssätt i uteaktiviteten, kunna planera, genomföra och utvärdera uteaktiviteter med barn i olika åldrar och miljöer, kunna stimulera och aktivera intresset för natur, friluftsliv och miljö. Den studerande redogör för faktorer som påverkar och stimulerar barns intresse för rörelse och uteaktiviteter. Den studerande beskriver hur rörelse och uteaktiviteter kan påverka barns välbefinnande och hälsa. Den studerande ger exempel på rörelse- och uteaktiviteter för barn i olika åldrar och miljöer samt verkar för säkerhet och trygga miljöer. Den studerande stimulerar barnens intresse för natur, friluftsliv och miljöfrågor. Den studerande planerar, genomför och utvärderar uteaktiviteter i närmiljön med barn i olika åldrar. Den studerande diskuterar och reflekterar över faktorer som kan stimulera eller motverka barns intresse för uteaktiviteter samt över samband mellan rörelse och uteaktiviteter och barns hälsa och välbefinnande. Den studerande analyserar och utformar miljöer på ett för barn säkert och tryggt sätt. Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag som föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i SKOLFS. Föreskrifter om betygskriterier för Väl godkänd träder dock i kraft först den 1 januari 2005.

10 På Skolverket vägnar PER THULLBERG Ylva Malm

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98)

1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1998 ÅRS LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN (Lpfö 98) 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan.

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. VERSION 170823 - UTSKICK Förordning (SKOLFS 2018:xx) om läroplan för förskolan Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. Denna

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan; SKOLFS 2011:69 Utkom från trycket den 8 juli 2011 utfärdad den 16 juni

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016

Arbetsplan. Lillbergets förskola Avd /2016 Arbetsplan Lillbergets förskola Avd 4 2015/2016 INLEDNING Vi på avdelning 4 har valt att främst arbeta med målen Språk och kommunikation samt med Utveckling och lärande. På avdelningen går barn i åldrarna

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2014 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Läroplan för förskolan Lpfö 98

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 söt %CD PEDAC,()(i ISKA BIBLiOi t:k T Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva (hösten 2010) av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan Läroplan för förskolan Lpfö 98 Utbildningsdepartementet Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Fritzes Internet:

Läs mer

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan Läroplan för förskolan Lpfö 98 Utbildningsdepartementet Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Fritzes Internet:

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer