Verksamhetsbera ttelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbera ttelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsbera ttelse 2012 Senaste revidering Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning, 1 sida Budget 2013, detaljer, 1 sida Förslag till ändrade stadgar Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 (4)

2 Styrelsen för Järbo Folkets Hus Byggnadsförening, ekonomisk förening (organisationsnummer ) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten Styrelse Styrelsen har från årsmötet 2012 haft följande sammansättning: Olle Thåström, ordförande Stig Edlund, kassör Lennart Olsson, sekreterare Nils-Olof Aspgren, representant för PRO Marianne Åsberg, representant för Ungdomsgården Arne Wigren, representant för kommunen Kjell Runesson, ledamot. Suppleanter: Bo Göran Berg, Jan Åke Johansson, Ros-Marie Nyström, Johan Alm och Kenny Dannberg. Revisorer: Siv Holm och Veronica Stråhle med suppleanter Birgitta Bergström och Sven Bengtsson. Valberedning: Gun Flodman (sammankallande), Hjördis Wadström och Kerstin Nyström. Verksamhet Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av uthyrning av lokalerna dels till verksamheter med längre avtal och dels till tillfälliga verksamheter. Fasta hyresgäster Föreningen har i dag följande hyresgäster med löpande avtal: o Biltrafikföretag hyr källarvåning som garage och tvätthall o PRO hyr kontorsrum och disponerar serveringslokal för möten o Järbo Ungdomsgård hyr lokaler för sin verksamhet och disponerar även danshallen i viss omfattning o Järbo Loppis hyr biograflokalen för försäljningsverksamhet. PRO har verksamhet i stort sett alla vardagar. Man håller också träffar samarbete med SPF. Loppis har regel öppet en eller ett par dagar i veckan. Korttidsuthyrning Flertalet av de som hyr lokalerna för olika evenemang gör det med viss regelbundenhet. Följande föreningar har haft flera verksamheter i Järbo Folkets Hus under Delfin Club Föreningen samlar dansintresserade i mogen ålder till dans med levande musik med olika dansband ungefär en gång per månad utom under sommaren gäster är normalt. Los Raggos Föreningen har arrangerat tre tillställningar under året med rock n roll orkestrar. De drar som vanligt mycket folk. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2012 Sid 2 (4)

3 Hälsinge Gille Detta är en förening som arrangerar danser med orkestrar. Vid tre tillfällen 2012 har man varit i Järbo Folkets Hus. Buggkurs På privat initiativ har buggkurser körts både våren och hösten Det har dels varit en grundkurs och en fortsättningskurs med ett dussintal träffar per kurs och termin. Cirka 20 deltagare per kurs. Övriga Friskolan Prosperitas i Kungsfors använder lokalerna för gymnastik torsdagar och fredagar. Järbo Motor Klubb arrangerar Gestrikekannan Rally och har då Folkets Hus som tävlingssekretariat m.m. Höstmarknad ordnades en helg i oktober med en privat arrangör. En Halloween-kväll med disco ordnades av ett privat sällskap. Stormöte om Kyrkskolans framtid hölls i Hela Sverige ska leva s regi. En privat spelning med orkestern 60 ton boogietryck ägde rum i november. Uthyrningen av lokalerna har i huvudsak varit till dans- och musikarrangemang som olika föreningar har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och bröllopsmiddagar som dock inte haft någon nämnvärd omfattning i år. Egen regi Järbo Folkets Hus har även haft en del arrangemang i egen regi som Julgransplundring för barnen och ett Loppis i samverkan med Ungdomsgården under hösten till förmån för takreparationen. Ekonomi Föreningens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. På olika sätt har underskotten kunnat täckas med bidrag från enskilda, företag och lokala stiftelser. Det här året har köket byggts om inför Ungdomsgårdens inflyttning. Till detta har vi fått bidrag från Sandvikens kommun som täckt cirka hälften av kostnaderna. Arbetet med monteringen har till största delen utförts som ideellt arbete. Tätskikt på en del av yttertaket har lagts om eftersom läget varit mer eller mindre akut med läckage och risk för svåra skador. Genom avsevärda ideella insatser har pengar samlats in, bland annat genom att Ungdomsgården arrangerade ett loppis. Även andra bidrag har lämnats. Järbobornas frivilliga bidrag via stödföreningen till Folkets Hus har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop. Vidare har Sandvikens kommun lämnat ett allmänt föreningsstöd. Av driftkostnaderna är avgifterna för el den enskilt största posten. Kostnaderna är inte möjliga att påverka i högre grad på kort sikt. En extraordinär post är ett okänt fel som höjt vattenförbrukningen under en kort period. Likividiteten har tyngts av amorteringarna för ett lån som togs för ombyggnad av värmesystemet. Kvarstående skuld belastar fortfarande balansräkningen. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2012 Sid 3 (4)

4 Resultaträkningen visar ett överskott men kapitalet har använts till att amortera en del av skulden. I budgeten har vi lagt in en regelmässig fortsatt avbetalning med kr per månad. För att stärka ekonomin har styrelsen beslutat att aktivera försäljning av andelar (insatser). Dessa är sedan senaste stadgeändring på 100 kr per styck. Under året har vi gjort en genomgång av andelsförteckningen. Ett antal andelar som tillhört personer som avlidit och som inte är omregistrerade på efterlevande eller andra har avförts. För mer detaljer om ekonomin se bifogade balans- och resultaträkning. En förändring jämfört med tidigare år är att utestående andelar har tagits upp i ingående balans och förändringarna under året har bokförts. Styrelsen föreslår att årets resultat, kr balanseras i ny räkning. Styrelsen har antagit en budget för 2013, vilken innebär tydliga ekonomiska mål att arbeta mot och de kräver täta uppföljningar och fortsatt återhållsamhet. Övrigt Föreningens stadgar som ändrades senast under 1980-talet har fått en översyn. Till årsstämman lägger styrelsen fram ett förslag till ändringar. Ändringar innebär inga större ändringar i sak. Viktigast är en ökad flexibilitet när det gäller antal styrelsledamöter och en anpassning av rösträtt för medlemmar i enlighet med FHP:s normalstadgar. Vidare har text som täcks av lagen om ekonomiska föreningar tagits bort. För att stadgarna ska antas krävs att de antas på ordinarie föreningsstämma samt vid en extra stämma. Mål För att få bättre styrning på verksamheten har styrelsen antagit ett program kallat Verksamhetsplan Styrelsen i Järbo Folkets Hus har beslutat om en inriktning att försöka uppnå målet o att bli den naturliga, levande samlingsplatsen i vårt samhälle för alla barn, ungdomar, vuxna, mogna, företag och föreningar Järbo Olle Thåström Stig Edlund Lennart Olsson Nils-Olof Aspgren Marianne Åsberg Kjell Runesson Arne Wigren Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2012 Sid 4 (4)

5 Järbo Folkets Hus Byggnadsförening BALANSRAPPORT FÖR 2012 TILLGÅNGAR Ing balans Utg balans Omsättningstillgångar 1910 Kassa Bankkonto S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2083 Medlemsinsatser, andelar a) Avskrivna andelar b) Redovisat resultat c) S:a Eget kapital Långfristiga skulder 2350 Reverslån d) S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder S:a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER RESULTAT Noter a) Tidigare sålda andelar inräknade till nominellt belop b) Enligt rapport c) Kompenserat för infört andelsvärde d) Lån för värmepumpanläggning

6 Järbo Folkets Hus Byggnadsförening Resultaträkning verksamhetsåret 2012 Jämförelsesiffror 2011 och budget 2013 Budget Rörelsens intäkter 3690 Övriga sidointäkter Hyresintäkter avtal Hyresintäkter korttid Bidrag stödförening Erhållna kommunala bidrag Erhållna bidrag personal Övriga erhållna bidrag a) S:a Rörelseintäkter Bruttovinst Övriga externa kostnader 5160 Renhålln och städning b) Rep och underhåll fastighet c) Försäkringsprem fastighet El för drift Vatten d) Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Resekostnader Annonsering Fast telefoni Bankkostnader Föreningsavgifter (FHP) S:a Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster 8400 Räntekostnader Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Noter Kontoplanen har ändrats något mellan 2011 och 2012 a) Insamling för tak, bidrag till kök b) Inkluderar inköpta tjänster c) Ombyggnad kök och reparation tak d) Extraordinära kostnader

7 Järbo Folkets Hus Andelsförteckning 2012 Sammanställd andelsförteckning redovisar 1999 andelar à 10 kr fördelade på cirka 497 personer och organisationer Nya andelar à 100 kr 33 fördelade på 23 personer Andelsvärde, nominellt, IB kr Förändringar 2012 Vid genomgång har följande ändringar gjorts Antal andelar med okänd ägare har avförts (dödats) 233 andelar à 10 kr 2 andelar à 100 kr fördelade på 80 personer Andelsvärde, nominellt, dödade andelar 2530 kr Under 2012 har nya andelar sålts 14 st fördelade på 4 personer och organisationer Vid utgången av 2012 finns Antal andelsägare 444 personer och organisationer Andelar à 10 kr 1766 st Andelar à 100 kr 45 st Andelsvärde, nominellt UB kr varav nya andelar kr

8 Järbo Folkets Hus Budgetberäkning Månad INTÄKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUMMA Uthyrning långa avtal Garage kr Ungdomsgård kr PRO kr Loppis kr Uthyrning korttid Stora salen, servering m.m kr Övriga intäkter Stödförening kr Föreningsstöd kr Fas 3 Övriga bidrag kr Medlemsandelar kr Räntor 0 0 kr Summa intäkter kr KOSTNADER Städning kr Sophämtning kr Byggvaror kr Underhållsarbeten kr Försäkringar kr El kr Vatten kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmaterial kr Kontorsmaterial kr Annonser, reklam kr Telefon kr Bankavgifter kr Medlemsavgift FHP kr Amortering lån kr Räntor kr Summa kostnader kr Överskott / underskott kr Likviditet (IB) Likviditet, netto

9 Förslag till omarbetning av stadgar för Järbo Folkets Hus Nuvarande gällande stadgar är skriven med denna stil, bortagna eller väsentligt ändrade stadgar har gul överstrykning. Föreslagna nya stadgar är skrivna med denna stil Generell ändring är att paragraferna har getts rubriker. Omflyttningar av paragrafer och stycken har gjorts för att anpassas till FHP:s normalstadgar. En hel del saker framgår av lagtext och behöver inte skrivas in i stadgarna! Nuvarande stadgar 1 Föreningens firma är Järbo folkets Hus Byggnadsförening Ekonomisk förening. Föreslagna stadgar 1 Firma Föreningens firma är Järbo folkets Hus Byggnadsförening Ekonomisk förening. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Sandvikens kommun. (flyttas) 3 Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Föreningen skall vara ansluten till Folketshusföreningarnas Riksorganisation (FHR). 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Föreningen ska vara ansluten till riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 4 Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och försedd med den sökandes' namnunderskrift. Av ansökan skall framgå den sökandes födelsedata och bostadsadress. Ansökningen skall även innehålla en förklaring 3 Medlems antagande och avgång Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som är verksam i Sandvikens kommun eller har annan anknytning till föreningen. Fråga om medlemskap prövas av styrelsen. Den som vägras medlemskap kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans slutliga avgörande. Version 2 /

10 att sökanden som medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och en insats erlagts. 5 Uppsägningen av medlemskap skall ske skriftligen. Den som avgått ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap, såvida inte sådant förhållande föreligger som omnämns i föreningslagen 7 kap. 14 tredje stycket eller 12 kap. 4 andra stycket. Erlagd insats återbetalas sex månader efter avgången. Om medlemskapet varat kortare tid än två år, fordras dock att styrelsen finner särskilda skäl föreligga för att bevilja utträde. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Avgång ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen. 6. Andel i föreningen lyder på 100 kronor. Medlem äger förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när medlemskapet beviljats. Medlem får efter skriftlig anmälan till styrelsen utträda ur föreningen. Medlem som under längre tid än ett år inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan även ske av den medlem, som i övrigt grovt åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen eller på annat sätt genom sina åtgärder motarbetat föreningens ändamål och verksamhet. 4 Insats och avgifter Fysik medlem ska delta med minst en insats i föreningen. Juridisk medlem (bolag, organisation eller förening) skall delta med minst 10 insatser i föreningen. Varje insats uppgår till 100 kronor. Insatsen betalas genast vid teckningen. Föreningsstämman fastställer eventuell årsavgift till föreningen. Föreningsstämman får besluta om olika årsavgifter för fysisk och juridisk person, som är medlem. Årsavgiften får beslutas till högst 100 kr för enskild medlem och högst 1000 kr för organisation. 5 Säte Föreningens styrelse har sitt säte i Sandvikens kommun. Version 2 /

11 8. a) Styrelsen består av 5 ledamöter, varav 5 väljes av ordinarie föreningsstämma. Dessutom äger personalen utse en ledamot. Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna. Ledamöterna utses växelvis vartannat år. För styrelsens ledamöter utses 3 suppleanter för ett år i sänder. De inträder vid behov i den ordning de blivit valda. b) Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. c) Styrelsen utser föreningens föreståndare efter samråd med riksorganisationen. 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med det antal suppleanter som föreningsstämman beslutar om. Ledamöter väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Varje år väljs hälften av ledamöterna eller vid udda antal ledamöter närmaste antal som är över eller under hälften. Styrelsesuppleanterna väljs av föreningsstämman för en mandattid av ett år. Styrelseledamot och suppleant kan återväljas. Styrelsen får inrätta arbetsutskott. 7 Konstituering Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. I övrigt fördelar styrelsen uppdragen inom sig. 8 Beslutförhet Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden, dock att för giltigt beslut fordras enhällighet när för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande. 9 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. 10. Kalenderår är föreningens räkenskapsår. 10 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. 11 Styrelsens redovisningshandlingar Styrelsen ska före mars månads utgång till revisorerna överlämna styrelsens årsredovisning, som skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Version 2 /

12 9. Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Kommunen äger därutöver rätt, om föreningsstämman så beslutar, att utse en revisor och suppleant för denne. 7 a) ordinarie föreningsstämma hålles före utgången av maj månad. Följande ärenden skall då behandlas: 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 4. Fastställande av röstlängd 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 6. Behandling av styrelsens årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om fastställande av resultatoch balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 12. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden 13. I stadgeenlig ordning väckta motioner 14. Bestämmande av arvoden till de förtroendevalda 15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen 12 Revisorer Föreningsstämman väljer årligen två ordinarie revisorer och två suppleanter för dem. Utöver de av föreningsstämman valda revisorerna får Sandvikens kommun utse en revisor och en suppleant för denne. Mandattiden ska vara densamma som för de av föreningsstämman valda revisorerna och suppleanterna. 13 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång. Extra föreningsstämma ska hållas, då styrelsen finner skäl därtill, eller då revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat. På ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma: 1. val av ordförande och sekreterare för stämman 2. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. val av två justeringsmän 4. fråga om kallelse skett stadgeenligt 5. styrelsens årsredovisning 6. revisorernas berättelse 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. redovisning av budget för pågående verksamhetsår 11. beslut om eventuell årsavgift 12. fråga om arvoden 13. val av styrelseordförande 14. beslut om antal och val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 15. val av revisorer och suppleanter 16. val av valberedning och sammankallande 17. motioner och övriga ärenden På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt Version 2 /

13 16. Val av revisorer och suppleanter 17. Val av valberedning och sammankallande 18. Övriga ärenden. punkterna 1-4 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 12. Uppkomna överskott skall fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen. b) Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i lokalt annonsblad och genom anslag i föreningens samlingslokaler tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie och tidigast 4 veckor och senast 1 vecka före extra föreningsstämma. Ärende som skall behandlas anges i kallelsen. Övriga meddelanden till medlemmarna sker genom anslag i föreningens samlingslokaler. c) Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen beslutar det eller då minst en tiondel av medlemmarna eller en revisor påkallar det. d) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av 1 ombud för varje påbörjat tiotal andelar. Ingen får dock utse fler än 5 ombud. varje ombud har 1 röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämma en röst. Fullmakt för ombud skall senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten skall vara dagtecknad samt inte äldre än ett år. e) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. 14 Kallelse Kallelse till föreningsstämma ska ske genom annons i lokalt annonsblad och genom anslag i föreningens samlingslokaler tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie och tidigast 4 veckor och senast 1 vecka före extra föreningsstämma. Ärende som skall behandlas anges i kallelsen. Alla allmänna meddelanden till medlemmarna ska anslås på lokala anslagstavlor samt annonseras via webben. Skriftlig kallelse ska dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om föreningsstämma ska behandla fråga om 1. föreningens försättande i likvidation eller 2. föreningens uppgående i en annan förening genom fusion eller 3. annan fråga av för medlemmarna mycket stor vikt 15 Motioner Medlem som önskar att visst ärende skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla ärendet Version 2 /

14 skriftligen till styrelsen senast före februari månads utgång. 11. Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutning ur föreningen, utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster, och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet. 16 Omröstning vid föreningsstämma Medlem som är fysisk person och innehar en eller flera andel har vid föreningsstämman en röst. Medlem som är juridisk person har vid föreningsstämma en röst för varje påbörjat tiotal andelar, dock högst tre röster. Omröstning sker öppet om inte närvarande röstberättigad begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning; i andra frågor gäller den mening som omfattas av ordföranden vid föreningsstämman. Beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om det biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie stämma. För ändring av föreningens ändamål enligt 3 och upplösning av föreningen fordras dock att beslutet är enhälligt på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena är ordinarie stämma. 13. Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först får ut de av de erlagda insatserna, varefter återstående belopp enligt beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till folketshusföreningarnas riksorganisation eller till Sandvikens kommun. Tillgångarna skall av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Sandvikens kommun. 17 Ändring av stadgar Ändring av dessa stadgar kräver att samtliga röstberättigade medlemmar, vid föreningsstämman enas om detta eller att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade. 18 Föreningens upplösning Giltigt beslut om upplösning av föreningen kräver att tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade medlemmar enas om detta på ordinarie föreningsstämma, eller att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma, och att beslutet på föreningsstämmorna biträds av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande röstberättigade. Vid föreningens upplösning skall, sedan verksamheten och skulderna betalts, insatserna återbetalas. Om överskott därefter föreligger skall detta förvaltas av föreningens riksorganisation tills dess en ny förening med likartat ändamål bildas. Protokoll och andra arkivalier bör överlämnas till Folkrörelsearkivet. 14. Version 2 /

15 Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem, röstberättigad som inte är medlem (stämmoombud för organisation) somt folketshusföreningarnas riksorganisation å andra sidan skall avgöras enligt lagen (1929:145) om skiljmän. 19 Föreningslagar Utöver vad ovan stadgats gäller de lagar som är tilllämpliga på ideella föreningar. Att dessa stadgar, enligt protokoll förda vid ordinarie årsstämma den xxxxx samt extra föreningsstämma den xxxxx har antagits försäkras. Underskrifter. Version 2 /

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun

Föreningens styrelse har sitt säte i Innertavle, Umeå Kommun 1. Stadgar för Innertavle IT ekonomisk förening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Innertavle IT ekonomisk förening Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening

Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening Stadgar för Strädelängan Ekonomisk förening (antagna första gången 9 april 2014) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Strädelängan Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen är en politiskt

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Vikaskogarna Fiber. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 2 Ändamål och

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening.

Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Sexdrega fiberförening ekonomisk förening. Antagna av föreningens årsstämma 2015-02-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Sexdrega fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD

Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY. Ekonomisk förening Organisationsnummer: HALMSTAD Stadgar för TYLUDDENS FRITIDSBY Ekonomisk förening Organisationsnummer: 716408-0256 HALMSTAD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund. Föreningens säte är i Lund. Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooperativ förskola enligt Montessoripedagogiken

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Rosa Tornet. Föreningens säte är. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva föråldrakooperativ förskola enligt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ

Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ Stadgar för Tengene Föräldrakooperativ 1 Firma Föreningens firma är Tengene Föräldrakooperativ ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer