Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen"

Transkript

1 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter, Botkyrka kommun

2 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Med utgångspunkt i denna överenskommelse har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning slutits mellan Botkyrka kommun övriga 25 kommuner i länet. Samtliga anordnare av grundläggande gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under en treårig avtalsperiod ( ). Syftet är att uppnå en högre kvalitet måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. Utgångspunkt tas också i de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen (SFS 2011:1108): Kunskaper, utveckling lärande Bedömning betygssättning Styrning, ledning kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer värden samt Elevernas inflytande delaktighet. Genomförande uppföljning Utvärderingarna genomförs av en samordnare som till sin hjälp har en medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Avtalet anger att de utvecklingsområden som skrivs fram i utvärderingstrapporterna ska följas upp vid ett återbesök hos anordnarna. Anordnaren får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen genomfördes. Vid återbesöket deltar den ursprungliga medbedömaren. 2 (14)

3 Uppföljning av grundläggande gymnasial vuxenutbildning på Competens Utbildning Den grundläggande gymnasiala vuxenutbildningen vid Competens i Vällingby Högdalen utvärderades under perioden 30 september-3 oktober Cirka ett år därefter, 17 november 2014, genomfördes ett återbesök på de två enheterna. Vid besöket intervjuades utbildningsansvarig/regionchef för Vällingby samt två grupper om lärare, en grupp på respektive enhet. Lärarna representerade ämnena engelska, matematik svenska som andraspråk. Till det har uppdragsledare i Högdalen intervjuats på telefon. Rollen som uppdragsledare för vuxenutbildningen infördes hösten En annan förändring är att ytterligare en utbildningsansvarig/regionchef har tillsatts i Upplands-Väsby, för att minska ansvarsområdet cheferna tidigare hade. En ytterligare förändring som ägt rum är att enheten i Huddinge inte längre erbjuder kurser inom vuxenutbildningen. Nedan redogörs för de huvudsakliga utvecklingsområden som identifierades under utvärderingen samt en beskrivning av hur anordnaren under året arbetat med att utveckla verksamheten. Bilden av hur situationen ser ut i dagsläget i förhållande till dessa utvecklingsområden är den som skolledning lärare ger under intervjuerna. Studievägledningen har förstärkts individuella studieplaner upprättas Alla elever träffar inte en studie- yrkesvägledare. Av de elever som vi har träffat har inte alla haft samtal med studie- yrkesvägledare. Studie- yrkesvägledaren i Högdalen menar att det inte finns tid till att träffa alla elever. Eleverna upplever att studie- yrkesvägledaren ofta är upptagen att det är svårt att få till stånd ett möte med henne. Det är inte möjligt att boka en tid med studie- yrkesvägledaren utan elever tas endast emot på drop in-tider. Tidigare erfarenheter har visat att tidsbokning inte fungerade särskilt väl. Ansvaret för studie- yrkesvägledning hamnar delvis på lärarna. Studie- yrkesvägledaren hinner inte träffa alla elever. Elever vi har träffat säger sig behöva ha en tydligare plan för sina studier att den de upprättar på egen hand i samband med kursstart inte är tillräcklig. Eleverna berättar dock att frågor om framtida yrkesmöjligheter, arbetsmarknad, möjliga kurser att studera behörighetsregler tas upp under lektionstid. Sådana frågor bör stället 3 (14)

4 tas om hand av studie- yrkesvägledare varför tiden för denna funktion kan utökas. Alla elever får inte en individuell studieplan upprättad med studie- yrkesvägledare. Elevernas hemkommuner är ansvariga för att varje elev får en individuell studieplan upprättad. Så sker inte alltid Competens Utbildnings egna studie- yrkesvägledare har inte möjlighet att upprätta planer för samtliga elever som saknar en sådan. Vid uppföljningen är två studie- yrkesvägledare anställda (1,8 heltidstjänster) i verksamheten. En vägledare delar sin tjänst mellan Vällingby (fyra dagar i veckan) Upplands-Väsby (en dag i veckan). Den andra vägledaren arbetar i Högdalen fyra dagar i veckan. Båda vägledarna stödjer såväl sfi-elever som elever som läser inom vuxenutbildningen, har både bokningsbara tider samt drop-in. Vägledarna kan nu koncentrera sig på mer renodlade vägledningsuppgifter eftersom de har blivit befriade från en rad administrativa göromål, som istället skolans administration sköter. Administrationen har förstärkts sedan utvärderingen genomfördes. Nu finns det heltidsanställda administratörer i Vällingby Högdalen samt en tjänst om 0,8 av en heltidstjänst, i Upplands-Väsby. Anordnaren upprättar digitala individuella studieplaner. Eleverna uppger viss information när de påbörjar sina studier lärarna kompletterar studieplanen med ytterligare uppgifter efter kartläggande samtal om elevernas bakgrund, erfarenheter, studiemål stödbehov. Den individuella studieplanen lagras i lärplattformen It s Learning samt i elevhanteringssystemet PAM. Studieplanen fyller ett syfte som handlingsplan för eleven följs upp genom samtal med läraren under kursen. Lärarna berättar att detta är en strategi för att reducera antalet F-betyg. Elever som vid upprättandet av sina studieplaner eller på annat sätt visar sig vara i behov av stöd ska systematiskt hänvisas till Vuxenteamet (om eleverna är medborgare i Stockholms stad) till vägledarna i händelse eleverna är bosatta i annan kommun. Samundervisningen har minskat i matematik Flera kurser delkurser samundervisas. Samundervisningen sker för delkurser på grundläggande nivå i svenska som andraspråk engelska samt för gymnasiekurser i matematik. Det innebär att lärarna undervisar elever som läser olika kurser i ett ämne i en samma undervisningsgrupp. Eftersom eleverna i undervisningsgruppen arbetar med olika innehåll eller delar i läroboken blir undervisningen inte sammanhållen gemensamma 4 (14)

5 genomgångar diskussioner förvåras. Läraren tvingas gå runt mellan olika mindre grupper (baserade på kurs/delkurs) i en stor undervisningsgrupp. Det resulterar bland annat i att eleverna lämnas åt eget arbete att de behöver hjälpa varandra (kamratundervisning). Undervisningen blir med aktuellt upplägg ineffektiv tid spills då elever tvingas vänta på lärarens uppmärksamhet. Eleverna själva skulle hellre se att det fanns en undervisningsgrupp per kurs/delkurs. Vissa kurser samundervisas fortfarande, medan andra ämnen har särskilda undervisningstimmar för varje kurs. I engelska undervisas engelska 5 6 i samma grupp i Högdalen (men inte i Vällingby). Engelskläraren menar dock att det är möjligt att använda samma undervisningsmaterial i båda kurserna, men behöver variera uppgifter kräva olika mycket av eleverna, beroende på vilken kurs de går. Läraren menar att det i lärplattformen går att individualisera uppgifter feedback utifrån vilken kurs eleverna går vilken individuell nivå de befinner sig på. I svenska som andraspråk samundervisas delkurs 1 2 (på dagtid) i Vällingby en dag i veckan, men inte alla lektioner. Eleverna på delkurs 3 utgör en egen undervisningsgrupp. Undervisningen på kvällstid bedrivs med alla kurserna i samma undervisningsgrupp. Det skapar en svår situation för läraren, berättar lärare som undervisar i ämnet. Läraren har dock fått stöd av en kollega för att underlätta sitt arbete. 1 Uppdragsledaren i Högdalen tillstår att det är ett problem med att grupper slås ihop, men menar att samundervisning har blivit mindre vanligt. Den förekommer nu endast i liten utsträckning i matematik i Högdalen (ej i Vällingby) där kurserna i matematik 2 3 samundervisas. Matematikkurserna består av förhållandevis få elever, men eftersom eleverna haft synpunkter på samundervisningen i ämnet förekommer den mer sällan. Genom mindre grupper, där eleverna är på ungefär samma kunskapsnivå, tror anordnaren att resultaten kommer att förbättras. Löpande antagning kvarstår som ett problem, men elevhanteringen har underlättats Kursplaneringen försvåras av att sammansättningen av undervisningsgrupperna ofta förändras. I svenska som andraspråk finns tre delkurser två undervisningsgrupper. I den ena gruppen läser eleverna delkurs 1 2 i den andra gruppen delkurs 2 3. Eleverna går över från den ena gruppen till den andra när de bedöms 1 Efter uppföljningens genomförande har anordnaren delat upp kvällsundervisningen i två undervisningsgrupper utökat undervisningstiden. 5 (14)

6 vara mogna. Dessutom tillkommer det nya elever i de befintliga grupperna var fjärde vecka. Förändringarna i gruppsammansättning ställer högra krav på samplanering försvårar en mer långsiktig planering av kurserna, menar lärare. Nya elever påbörjar studier var fjärde vecka vilket ställer höga krav på en effektiv administration. Idag fungerar inte elevadministrationen ändamålsenligt. Lärare tillstår att de ibland får in nya elever i sina klasser utan att ha fått förvarning om det. Eftersom löpande antagning är ett krav från beställarna kommer nya elever kontinuerligt in i kurserna. Lärarna som undervisar i t.ex. svenska som andraspråk på grundläggande nivå, menar att det försvårar planeringen av undervisningen introduktionen av nya elever. Genom att arbeta tematiskt har lärarna försökt att förbättra situationen. Såväl utbildningsansvarig som flera lärare talar mycket väl om det nya elevadministrationsverktyget PAM, som de menar frigör tid möjliggör större korrekthet i uppgifterna om eleverna. Systemet har också medfört att anordnaren har en bättre kontroll på elevnärvaron gentemot den tidigare hanteringen i Excel. Endast en lärare är ambulerande Lärares tjänster förändras emellanåt för att täcka undervisningsbehovet. Några lärare undervisar på fler än en enhet inom Competens menar också att deras tjänster ibland används för att täcka upp akuta behov som kan föranledas av ett ökat/minskat antal elever på de olika kurserna som erbjuds. Det skapar brist på kontinuitet, menar vissa lärare anser att skolledningen behöver vara mer proaktiv istället för att laborera med lärarnas tjänster för att täcka ett aktuellt undervisningsbehov. Variation i elevantal under studieperioderna skapar instabilitet i lärarnas tjänstefördelning. Genom att elevantalet varierar mellan de olika studieperioderna har enheterna svårt att med god framförhållning fördela lärarnas tjänster mellan de olika kurserna enheterna. Vissa lärare upplever därför att deras tjänster används för att lösa schematekniska problem. 6 (14)

7 Vid tidpunkten för uppföljningen är det endast en matematiklärare som förflyttar sig mellan de tre enheterna för att undervisa. Övriga lärare är stationerade på en enhet, vilket de upplever vara skönt samt gynna samarbetet mellan personalen. Matematikämnet har ett fungerande arbetslag Arbetet med upplägg genomförande av undervisningen i matematik behöver stärkas. Idag finns inte ett fungerande ämneslag för matematik varför gemensam planering bedömning sker i liten omfattning. Vissa elever, framförallt på de högre kurserna i matematik har svårt att nå kunskapskraven. Sambedömning förekommer inte i matematik. Det beror på att de inte finns ett fungerande ämneslag där sambedömning kan ske. För matematikens vidkommande har en ny lärare, tillika arbetslagsledare, anställts. En av matematiklärarna berättar att det nya arbetslaget fungerar väl. De tre lärarna (varav en arbetar halvtid med matematikundervisning) i arbetslaget har arbetat med att skapa en gemensam planering för att på ett bättre sätt synkronisera kurserna. De verkar också för ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt, t.ex. genom att ha likadana prov genom att sambedöma nationella prov. Lärarna har också börjat ta fram studiehandledningar i matematik. En av lärarna berättar att den lärplattform som anordnaren använder (It s Learning) inte är optimal för undervisning i matematik utan är bättre anpassad för språkundervisning. Därför har arbetslaget i matematik börjat titta på ett alternativt verktyg (Kikora) som är kompatibelt med It s Learning. I lärplattformen kan eleverna ta del av filmer som rör matematik utifrån en videotjänst som anordnaren prenumererar på. I matematikämnet använder lärarna diagnostiska prov för att kunna se vilka elever som kan komma att få svårigheter att klara de kurser de har blivit antagna till. Eleverna erbjuds då en möjlighet att gå en (av tre möjliga) orienteringskurs om fem veckor, vilket har fallit väl ut. Enligt lärarna har merparten av eleverna tagit chansen att gå en orienteringskurs resultaten har därefter förbättrats. Fler elever klarar numera sina kurser, men det är ovanligt att de får höga betyg. Undervisningstiden i matematik har överlag utökats, men det finns skillnader mellan enheterna. Lärarna arbetar för att samma 7 (14)

8 undervisningstid ska erbjudas oavsett enhet, men det återstår en del schematekniska detaljer innan det är en realitet. Distansutbildningar har inte blivit flexutbildningar En relativt liten andel av eleverna når kunskapskraven på distansutbildningarna. Enheten vill av den anledningen skapa ett system med flexutbildning som skulle kunna ersätta distanskurserna. Eleverna behöver ha mer lärarkontakt under en kurs än vad som är fallet på distanskurserna, menar platscheferna. Utbildningsansvarig tillstår att distansutbildningarna är en av de stora utmaningarna för anordnaren. Utbildningen på distans har samma utbud som vid tiden för utvärderingen, dvs. engelska, historia, matematik, religion, samhällskunskap, svenska svenska som andraspråk. Handledningstiden har dock reducerats. De positiva aspekterna med distansundervisningen är att studieavbrotten har minskat att lärplattformen, It s Learning, används fullt ut. Utökad undervisningstid för gymnasiekurser Elever upplever att de får för lite undervisningstid på de gymnasiala kurserna. Undervisningstiden har utökats i ämnena matematik engelska för gymnasiala kurser. Provens roll större vid distansstudier Provens funktion vid betygssättning är oklar för eleverna. Eleverna (i svenska som andraspråk engelska på grundläggande nivå) är osäkra på vilken betydelse proven har vid betygssättning hur mycket annat, såsom lektionsaktivitet betyder. Lärarna lutar sig mycket mot prov i sin bedömning betygssättning. Slutprov eller nationella prov används eleverna på vissa kurser menar att mycket tid ägnas åt förberedelser inför de 8 (14)

9 nationella proven. Eleverna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå uppfattar att de har prov varje vecka, men lärarna kallar det (kapitel)avstämningar. Visserligen förekommer andra examinationsformer/bedömningsunderlag (såsom muntliga redovisningar inlämningsuppgifter), men bedömningen är att prov av olika slag blir viktiga för lärarna att luta sig mot vid bedömning betygssättning av eleverna. Lärarna vi träffar under uppföljningsbesöket instämmer inte helt i de slutsatser som drogs vid utvärderingen De menar att de vid betygssättningen har, utgår från, en bred palett av underlag. Däremot anser lärarna att slutprov nationella prov ges en större betydelse på distanskurser i t.ex. matematik. Frågor om betyg bedömning diskuteras i viss utsträckning Övergripande riktlinjer kring betygssättning bedömning saknas på enheterna. Arbetet med frågor kring betygssättning bedömning bedrivs i ämneslagen, men det saknas en övergripande diskussion på enheterna om bedömningspraktiker rättvis likvärdig betygssättning. Det finns heller inga tydliga riktlinjer hur nationella prov s.k. slutprov ska användas bedömas. Utbildningsansvarig känner sig trygg med det sätt på vilket sambedömning genomförs i ämnesgrupperna i slutet av kurserna, då det är provvecka. Uppdragsledaren i Högdalen berättar att enheten har betygskonferenser hon menar att det är av stor vikt att då inte bara betraktar betygsutfallet utan också fördjupar sig i de bedömningspraktiker enhetens lärare har. Lärarna i svenska som andraspråk i Vällingby säger att de ofta delar med sig av sina elevers texter till kollegor för synpunkter kommentarer. Att få till stånd ett samarbete mellan enheterna i dessa frågor har dock varit svårare, framförallt vad gäller den grundläggande utbildningen, anser lärarna. Svårigheterna uppges uppstå av tidsbrist av logistiska skäl. 9 (14)

10 Arbetet i en ny lärplattform har inletts Fronter ska ersättas av webbplattformen It s Learning. Genom bytet av plattform hoppas man kunna skapa möjligheter till utökad gemensam bedömning. Hittills har inte samtliga lärare börjat använda den nya lärplattformen fullt ut, men det finns krav på det från årsskiftet 2014/15, berättar utbildningsansvarig i Vällingby. I Högdalen finns inte samma krav där har arbetet inte kommit riktigt lika långt, menar lärarna. Det mesta av utvecklings- implementeringsarbetet rörande plattformen har ägt rum i Vällingby. Några lärare inom de olika ämnena har varit huvudansvariga för det arbetet för att fortbilda kollegorna. Fortbildning sker också löpande på personalmöten. I samband med att en ny plattform införs ses kurserna över. Generellt har de gymnasiala utbildningarna kommit längst. Utbildningsledaren i Högdalen menar att det är svårare att använda plattformen inom grundläggande utbildning eftersom det är löpande antagning där. Inom svenska som andraspråk har arbetet kommit förhållandevis långt. Innehåll uppgifter har reviderats. I engelska har lärarna arbetat fram bedömningsmateriser, självrättande prov snart ska filmer läggas ut. Alla inlämningar av uppgifter i engelska sker på plattformen. För matematikämnets vidkommande har arbetet inte fortlöpt riktigt lika långt. För elever som har tekniska problem eller svårt att använda plattformen av andra skäl, finns i Vällingby en datahandledare som eleverna har god tillgång till. Därtill finns en lärare som har nedsatt undervisningstid för att stödja lärarna i arbetet med den nya plattformen. I plattformen finns också en film som ger eleverna instruktioner om hur de ska gå tillväga vid inlämning av uppgifter. Arbetet med att ta fram fler filmer av olika slag för plattformen, har påbörjats. Lärarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet har ökat Utvecklingsområdena identifieras främst av platschefer/utbildningsansvarig. Det innebär att lärarna delvis upplever att de inte varit delaktiga i framtagandet av framtida utvecklingsinsatser utan att de istället kommer uppifrån. Vissa insatser bedömer lärare därför inte har blivit så lyckade, såsom satsningen på fortbildning inom sociala medier. Insatserna behöver därför förankras tydligare bland personalen som vill se meningen 10 (14)

11 syften med insatserna. Delar av personalen har ingen kännedom om vilka utvecklingsområden, såsom interkulturellt ledarskap, enheterna jobbar med. Pedagogisk personal skolledning behöver utifrån olika underlag gemensamt identifiera områdena inte enbart genom en allmän osystematiserad omvärldsbevakning vilket är fallet i dagsläget. Årshjulet är dåligt förankrat hos personalen. Lärare menar att årshjulet inte har tagits fram efter gemensamma diskussioner utan snarare är en produkt av skolledningens visioner. Några lärare efterlyser en gemensam vision för skolans arbete en vision som delas av pedagoger skolledning. Lärarna har inte deltagit i kvalitetsredovisningen. Kvalitetsredovisningen (som lämnas till rektorerna i de s.k. vux 10- vux 8-grupperna) har sammanställts av platscheferna utan lärarnas medverkan. Någon lärare menar att hen inte känner igen vissa slutsatser som dras i redovisningen. Studie- yrkesvägledaren har emellertid bidragit med underlag till det som rör kvalitetsredovisningens text om den vägledande verksamheten. Underlag för uppföljning av verksamheten kan utvecklas analyseras ytterligare. I verksamhetens kvalitetsredovisning saknas exempelvis en analys av betygsutfall, tolkning av elevernas enkätsvar en beskrivning av vilka åtgärder man avser att vidta efter studeranderåden. Underlaget för uppföljning kan också kompletteras med t.ex. intervjuer med elever för att få en bättre förståelse för de mer kvantitativa resultatmåtten enheten har. Årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet har funnits ett tag, men har varit dåligt förankrat i verksamheten, menar utbildningsansvarig. Det beror främst på att det tidigare har varit många chefsbyten, vilket försvårat kontinuiteten. Både utbildningsansvarig uppdragsledare anser dock att rutinerna för verksamhetsårets kvalitetsarbete har börjat bli tydligare för lärarna olika aktiviteter som ska utföras, upplevs inte vara så lösryckta. Uppdragsledaren menar att det återstår att fastställa en del rutiner, men att diskussionerna kring hur man ska jobba med uppföljning kvalitet under året, har tagit fart i Högdalen. Utbildningsansvarig bedömer att lärarnas delaktighet i kvalitetsarbetet är större nu än vid tiden för utvärderingen. I början av sommaren 2014 samlades alla lärare inom vuxenutbildningen för gemensam analys av resultat på ämnes- enhetsnivå. Lärarna beskriver att de analyserar sina resultatutfall efter varje period att den aktiviteten ligger som en 11 (14)

12 punkt i kalendariet. Lärarna har också involverats mer i arbetat med att ta fram kvalitetsredovisningen till Vux18, vilket lärarna instämmer i. Bilden som lärarna i Högdalen ger är att det sällan har varit gemensamma möten kring utvecklingsfrågor. Ett undantag är ett möte de hade om betyg bedömning samt F-varningar med regionchefen i Högdalen. Lärarna i Högdalen tycker det nya ägarskapet genom Iris Hadar har tillfört nya idéer ledare till verksamheten. Bland annat lyfter de fram det positiva med att den nya uppdragsledaren endast har vuxenutbildningen inom sitt ansvarområde. De menar att det möjliggör för uppdragsledaren att tydligare fokusera det pedagogiska ledningsarbetet. Uppdragsledarens egen bild av verksamheten i Högdalen är att enheten behöver arbeta mer målinriktat, för det behövs rutiner för uppföljning för gemensamma arbetssätt. Hon anser att lärarna har fokuserat för mycket på enbart sina egna ämnen inte getts förutsättningar för att jobba med övergripande verksamhetsfrågor. Några konkreta områden inom vilka enheten försöker ta fram rutiner rör den information som ska ges till eleverna, introduktionsmöten hur lärarna kan arbeta med utvecklingssamtal. Mer tid ges för gemensamt utvecklingsarbete Lärare saknar möjligheter/tid till att diskutera gemensamma angelägenheter. Implementeringen av de nationella styrdokumenten (Vux12) fick lärarna i mångt mycket göra på egen hand. Det beror enligt flera i personalen på att den tidigare skolledningen saknade pedagogisk bakgrund inblick i skol- utvecklingsfrågor. Lärarna efterlyser fler studiedagar då det ges tid för kompetensutveckling tillfälle till gemensamma diskussioner om pedagogisk, didaktik, bedömning kvalitetsutveckling. Den mötesstruktur med APT vuxmöten som rådde vid tillfället för utvärderingen hösten 2013 ligger fast. Lärarna har därtill ämneslagsmöten varje månad. I Vällingby används en eftermiddag i veckan för dessa möten samt för att följa upp månadens aktiviteter i årshjulet. Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs i arbets- ämneslagen. Det gemensamma arbetet med kursutveckling utveckling av lärplattform har initierats drivs från arbetslagen, berättar lärare på båda enheterna. Utbildningsansvarig uppdragsledaren är nöjda med den utveckling arbets-/ämneslagen genomgått. Uppdragledaren nämner att ämneslagen arbetar med sambedömning, men att också det ämnesövergripande arbetet börjar ta form. Även om personalen inte helt är i hamn med utvecklingen av den nya lärplattformen är det arbete som bedrivits en frukt av ett ämnesövergripande samarbete. Lärarna i såväl Högdalen som Vällingby pekar på att det ämnesövergripande samarbetet också har rört ett tematiskt arbetssätt i syfte att förhindra 12 (14)

13 upprepningar på grund av den löpande antagningen. Lärarna framhåller att mer tid givits för den typen av pedagogiska diskussioner. Ett annat exempel på överskridande samarbete sker i Vällingby där lärarna i svenska som andraspråk under hösten 2014 började arbeta med lärarna som undervisar sfi D. Samarbetet syftar till att underlätta elevernas övergång från sfi till den grundläggande vuxenutbildningen. Lektionsbesök förekommer ibland Platscheferna skulle kunna besöka lektioner i större utsträckning. Idag gör platscheferna sällan lektionsbesök för att bilda sig en uppfattning om undervisningens kvalitet. Genom att få en bild av denna kan lärare få bättre konstruktiv feedback på sin undervisning som därmed kan utvecklas förbättras. Enligt lärarna besöker skolledningen sällan eller aldrig klassrummen undervisningen. I Vällingby påpekar utbildningsansvarig att hon under hösten 2014 besökt de flesta av sina tillsvidareanställda lärare. Under besöken har bemötande, struktur dagordning för undervisningen observerats. Det finns inga rutiner för auskultationer på någon av de två enheterna. Dock har det vid enstaka tillfällen hänt att en lärare besökt en kollegas klassrum, berättar lärarna i svenska som andraspråk i Vällingby. I Vällingby har emellertid ett projekt för utveckling av sfi drivits, där auskultationer har ingått. Extern kompetensutveckling utbyte är ovanlig En plan för lärarnas kompetensutveckling saknas. Behov av kompetensutveckling identifieras av lärarna själva, t.ex. i medarbetarsamtal, av platschefer av arbetslagsledare. Däremot finns ingen systematisk plan för kartläggning av behov genomförande av komptensutvecklingsinsatser. Några lärare anser att det främst är pedagogerna i Vällingby som kommer i åtnjutande av olika insatser eftersom den utbildningsansvariga finns lokaliserad på den enheten. Fler kontaktytor med omvärlden behöver skapas för samarbete benchmarking. Lärarna saknar till stor del kontakter utanför den egna organisationen. Det är idag upp till lärarna att etablera de samarbetskontakter de behöver. 13 (14)

14 Uppdragsledaren i Högdalen säger att det har varit sparsamt med extern kompetensutveckling för personalen. Lärarna berättar att de har fört fram önskemål om att ta fram en kompetensutvecklingsplan, vilket ska göras av regionchefen i Högdalen. Enligt uppdragsledaren har en del intern fortbildning ägt rum i samband med att en ny lärplattform har börjat användas. Uppdragsledaren menar också att kompetensutveckling sker kontinuerligt som ett kollegialt lärande i arbetslagen. I Vällingby har det funnits en kompetensutvecklingsplan för Under året har t.ex. frågor om interkulturellt ledarskap, formativ bedömning kvalitetsarbete avhandlats på en utvecklingsdag i andra sammanhang. Samverkan med externa aktörer, t.ex. andra utbildningsanordnare i syfte att få nya erfarenheter för benchmarking, framhåller uppdragsledaren I Högdalen som ett viktigt utvecklingsområde. Faciliteter I studeranderådet i oktober i Vällingby framkom också en del negativ kritik mot enhetens faciliteter. Toaletter upplevs vara slitna, tekniskt utrustning (datorer, skrivare, mikrovågsugnar) saknas eller vara undermåliga. De klagomål som eleverna hade på lokalerna i Vällingby har anordnaren åtgärdat, enligt utbildningsansvarig. Exempelvis har man bytt städbolag, köpt in nya kaffekokare, läsplattor samt fler projektorer bärbara datorer. 14 (14)

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby 2015-03-23 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lena Nordström, rektor för vuxenutbildningen, Norrtälje

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

Rapport från återbesök på NTI - Umeå

Rapport från återbesök på NTI - Umeå 2015-10-13 Rapport från återbesök på NTI - Umeå Jacobsson Lisbeth Medbedömare: Erik Hamner, Rektor Tyresö Medbedömare: Tove Bodin, Administrativ chef Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium 2015-07-03 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

ABF Komvux Stockholm - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

ABF Komvux Stockholm - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 ABF Komvux Stockholm - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lars-Erik Sporrong, rektor för vuxenutbildningen i

Läs mer

Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar

Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar Rapport 2015 Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar -ut Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Carin Dahlin, rektor för vuxenutbildningen, Järfälla

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia 2015-12-11 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia Samordnare: Lisbeth Jacobsson, Botkyrka kommun Medbedömare: Tove Bodin, Linda Folke Botkyrka kommun Medbedömare: Anna Sundin, rektor Stockholm

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2015 Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Patrik Marinilli, bitr. rektor för vuxenutbildningen, Upplands-Bro kommun 2015-05-03

Läs mer

Rapport från återbesök på Hermods

Rapport från återbesök på Hermods 2015-12-04 Rapport från återbesök på Hermods Samordnare: Lisbeth Jacobsson Botkyrka kommun Medbedömare: Stefan Quas, Rektor UpplandsVäsby Medbedömare: Tove Bodin, Administrativ chef Botkyrka kommun Gemensam

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun 2015-03-16 Innehållsförteckning Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapport Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen i

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI Folkuniversitetet, återbesök 8 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Jensen - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Jensen - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Jensen - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Sejnered, bitr. rektor för vuxenutbildningen, Botkyrka kommun 2015-08-11 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun 2 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hudiksvalls

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapport Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Eva-Lotta Arenander, rektor för vuxenutbildningen i Lidingö stad 2014-02-06

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning 2016-04-01 Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Joakim Palestro, Priolys AB Medbedömare: Maryam Barkardehi, rektor vuxentubildningen i Sigtuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI AcadeMedia/Eductus, återbesök 28 oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök mars 2014

Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök mars 2014 Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök 11-13 mars 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN LENA KAE V EXTERN UTVÄRDERARE SID 1 (5) 2013-02-07 Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag Prioriterade mål: 1. Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning

Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning. En kvalitetsgranskning Distansutbildning i kommunal vuxenutbildning En kvalitetsgranskning Vad vi har granskat Vilka som läser på distans och varför Arbetssätt och arbetsformer Anpassning av distansundervisning utifrån elevers

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola

Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Kvalitetsdokument 2015/2016 Viktor Rydbergs samskola Skolans utvecklingsarbete 1. Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för innevarande läsår? VRS har under läsåret 2015/2016 arbetat med identifierade

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Michaela Blume, bitr.

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Ladubacksskolan 2015-02-1 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen... 7 Arbetet med normer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer