Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen"

Transkript

1 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter, Botkyrka kommun

2 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Med utgångspunkt i denna överenskommelse har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning slutits mellan Botkyrka kommun övriga 25 kommuner i länet. Samtliga anordnare av grundläggande gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under en treårig avtalsperiod ( ). Syftet är att uppnå en högre kvalitet måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. Utgångspunkt tas också i de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen (SFS 2011:1108): Kunskaper, utveckling lärande Bedömning betygssättning Styrning, ledning kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer värden samt Elevernas inflytande delaktighet. Genomförande uppföljning Utvärderingarna genomförs av en samordnare som till sin hjälp har en medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Avtalet anger att de utvecklingsområden som skrivs fram i utvärderingstrapporterna ska följas upp vid ett återbesök hos anordnarna. Anordnaren får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen genomfördes. Vid återbesöket deltar den ursprungliga medbedömaren. 2 (14)

3 Uppföljning av grundläggande gymnasial vuxenutbildning på Competens Utbildning Den grundläggande gymnasiala vuxenutbildningen vid Competens i Vällingby Högdalen utvärderades under perioden 30 september-3 oktober Cirka ett år därefter, 17 november 2014, genomfördes ett återbesök på de två enheterna. Vid besöket intervjuades utbildningsansvarig/regionchef för Vällingby samt två grupper om lärare, en grupp på respektive enhet. Lärarna representerade ämnena engelska, matematik svenska som andraspråk. Till det har uppdragsledare i Högdalen intervjuats på telefon. Rollen som uppdragsledare för vuxenutbildningen infördes hösten En annan förändring är att ytterligare en utbildningsansvarig/regionchef har tillsatts i Upplands-Väsby, för att minska ansvarsområdet cheferna tidigare hade. En ytterligare förändring som ägt rum är att enheten i Huddinge inte längre erbjuder kurser inom vuxenutbildningen. Nedan redogörs för de huvudsakliga utvecklingsområden som identifierades under utvärderingen samt en beskrivning av hur anordnaren under året arbetat med att utveckla verksamheten. Bilden av hur situationen ser ut i dagsläget i förhållande till dessa utvecklingsområden är den som skolledning lärare ger under intervjuerna. Studievägledningen har förstärkts individuella studieplaner upprättas Alla elever träffar inte en studie- yrkesvägledare. Av de elever som vi har träffat har inte alla haft samtal med studie- yrkesvägledare. Studie- yrkesvägledaren i Högdalen menar att det inte finns tid till att träffa alla elever. Eleverna upplever att studie- yrkesvägledaren ofta är upptagen att det är svårt att få till stånd ett möte med henne. Det är inte möjligt att boka en tid med studie- yrkesvägledaren utan elever tas endast emot på drop in-tider. Tidigare erfarenheter har visat att tidsbokning inte fungerade särskilt väl. Ansvaret för studie- yrkesvägledning hamnar delvis på lärarna. Studie- yrkesvägledaren hinner inte träffa alla elever. Elever vi har träffat säger sig behöva ha en tydligare plan för sina studier att den de upprättar på egen hand i samband med kursstart inte är tillräcklig. Eleverna berättar dock att frågor om framtida yrkesmöjligheter, arbetsmarknad, möjliga kurser att studera behörighetsregler tas upp under lektionstid. Sådana frågor bör stället 3 (14)

4 tas om hand av studie- yrkesvägledare varför tiden för denna funktion kan utökas. Alla elever får inte en individuell studieplan upprättad med studie- yrkesvägledare. Elevernas hemkommuner är ansvariga för att varje elev får en individuell studieplan upprättad. Så sker inte alltid Competens Utbildnings egna studie- yrkesvägledare har inte möjlighet att upprätta planer för samtliga elever som saknar en sådan. Vid uppföljningen är två studie- yrkesvägledare anställda (1,8 heltidstjänster) i verksamheten. En vägledare delar sin tjänst mellan Vällingby (fyra dagar i veckan) Upplands-Väsby (en dag i veckan). Den andra vägledaren arbetar i Högdalen fyra dagar i veckan. Båda vägledarna stödjer såväl sfi-elever som elever som läser inom vuxenutbildningen, har både bokningsbara tider samt drop-in. Vägledarna kan nu koncentrera sig på mer renodlade vägledningsuppgifter eftersom de har blivit befriade från en rad administrativa göromål, som istället skolans administration sköter. Administrationen har förstärkts sedan utvärderingen genomfördes. Nu finns det heltidsanställda administratörer i Vällingby Högdalen samt en tjänst om 0,8 av en heltidstjänst, i Upplands-Väsby. Anordnaren upprättar digitala individuella studieplaner. Eleverna uppger viss information när de påbörjar sina studier lärarna kompletterar studieplanen med ytterligare uppgifter efter kartläggande samtal om elevernas bakgrund, erfarenheter, studiemål stödbehov. Den individuella studieplanen lagras i lärplattformen It s Learning samt i elevhanteringssystemet PAM. Studieplanen fyller ett syfte som handlingsplan för eleven följs upp genom samtal med läraren under kursen. Lärarna berättar att detta är en strategi för att reducera antalet F-betyg. Elever som vid upprättandet av sina studieplaner eller på annat sätt visar sig vara i behov av stöd ska systematiskt hänvisas till Vuxenteamet (om eleverna är medborgare i Stockholms stad) till vägledarna i händelse eleverna är bosatta i annan kommun. Samundervisningen har minskat i matematik Flera kurser delkurser samundervisas. Samundervisningen sker för delkurser på grundläggande nivå i svenska som andraspråk engelska samt för gymnasiekurser i matematik. Det innebär att lärarna undervisar elever som läser olika kurser i ett ämne i en samma undervisningsgrupp. Eftersom eleverna i undervisningsgruppen arbetar med olika innehåll eller delar i läroboken blir undervisningen inte sammanhållen gemensamma 4 (14)

5 genomgångar diskussioner förvåras. Läraren tvingas gå runt mellan olika mindre grupper (baserade på kurs/delkurs) i en stor undervisningsgrupp. Det resulterar bland annat i att eleverna lämnas åt eget arbete att de behöver hjälpa varandra (kamratundervisning). Undervisningen blir med aktuellt upplägg ineffektiv tid spills då elever tvingas vänta på lärarens uppmärksamhet. Eleverna själva skulle hellre se att det fanns en undervisningsgrupp per kurs/delkurs. Vissa kurser samundervisas fortfarande, medan andra ämnen har särskilda undervisningstimmar för varje kurs. I engelska undervisas engelska 5 6 i samma grupp i Högdalen (men inte i Vällingby). Engelskläraren menar dock att det är möjligt att använda samma undervisningsmaterial i båda kurserna, men behöver variera uppgifter kräva olika mycket av eleverna, beroende på vilken kurs de går. Läraren menar att det i lärplattformen går att individualisera uppgifter feedback utifrån vilken kurs eleverna går vilken individuell nivå de befinner sig på. I svenska som andraspråk samundervisas delkurs 1 2 (på dagtid) i Vällingby en dag i veckan, men inte alla lektioner. Eleverna på delkurs 3 utgör en egen undervisningsgrupp. Undervisningen på kvällstid bedrivs med alla kurserna i samma undervisningsgrupp. Det skapar en svår situation för läraren, berättar lärare som undervisar i ämnet. Läraren har dock fått stöd av en kollega för att underlätta sitt arbete. 1 Uppdragsledaren i Högdalen tillstår att det är ett problem med att grupper slås ihop, men menar att samundervisning har blivit mindre vanligt. Den förekommer nu endast i liten utsträckning i matematik i Högdalen (ej i Vällingby) där kurserna i matematik 2 3 samundervisas. Matematikkurserna består av förhållandevis få elever, men eftersom eleverna haft synpunkter på samundervisningen i ämnet förekommer den mer sällan. Genom mindre grupper, där eleverna är på ungefär samma kunskapsnivå, tror anordnaren att resultaten kommer att förbättras. Löpande antagning kvarstår som ett problem, men elevhanteringen har underlättats Kursplaneringen försvåras av att sammansättningen av undervisningsgrupperna ofta förändras. I svenska som andraspråk finns tre delkurser två undervisningsgrupper. I den ena gruppen läser eleverna delkurs 1 2 i den andra gruppen delkurs 2 3. Eleverna går över från den ena gruppen till den andra när de bedöms 1 Efter uppföljningens genomförande har anordnaren delat upp kvällsundervisningen i två undervisningsgrupper utökat undervisningstiden. 5 (14)

6 vara mogna. Dessutom tillkommer det nya elever i de befintliga grupperna var fjärde vecka. Förändringarna i gruppsammansättning ställer högra krav på samplanering försvårar en mer långsiktig planering av kurserna, menar lärare. Nya elever påbörjar studier var fjärde vecka vilket ställer höga krav på en effektiv administration. Idag fungerar inte elevadministrationen ändamålsenligt. Lärare tillstår att de ibland får in nya elever i sina klasser utan att ha fått förvarning om det. Eftersom löpande antagning är ett krav från beställarna kommer nya elever kontinuerligt in i kurserna. Lärarna som undervisar i t.ex. svenska som andraspråk på grundläggande nivå, menar att det försvårar planeringen av undervisningen introduktionen av nya elever. Genom att arbeta tematiskt har lärarna försökt att förbättra situationen. Såväl utbildningsansvarig som flera lärare talar mycket väl om det nya elevadministrationsverktyget PAM, som de menar frigör tid möjliggör större korrekthet i uppgifterna om eleverna. Systemet har också medfört att anordnaren har en bättre kontroll på elevnärvaron gentemot den tidigare hanteringen i Excel. Endast en lärare är ambulerande Lärares tjänster förändras emellanåt för att täcka undervisningsbehovet. Några lärare undervisar på fler än en enhet inom Competens menar också att deras tjänster ibland används för att täcka upp akuta behov som kan föranledas av ett ökat/minskat antal elever på de olika kurserna som erbjuds. Det skapar brist på kontinuitet, menar vissa lärare anser att skolledningen behöver vara mer proaktiv istället för att laborera med lärarnas tjänster för att täcka ett aktuellt undervisningsbehov. Variation i elevantal under studieperioderna skapar instabilitet i lärarnas tjänstefördelning. Genom att elevantalet varierar mellan de olika studieperioderna har enheterna svårt att med god framförhållning fördela lärarnas tjänster mellan de olika kurserna enheterna. Vissa lärare upplever därför att deras tjänster används för att lösa schematekniska problem. 6 (14)

7 Vid tidpunkten för uppföljningen är det endast en matematiklärare som förflyttar sig mellan de tre enheterna för att undervisa. Övriga lärare är stationerade på en enhet, vilket de upplever vara skönt samt gynna samarbetet mellan personalen. Matematikämnet har ett fungerande arbetslag Arbetet med upplägg genomförande av undervisningen i matematik behöver stärkas. Idag finns inte ett fungerande ämneslag för matematik varför gemensam planering bedömning sker i liten omfattning. Vissa elever, framförallt på de högre kurserna i matematik har svårt att nå kunskapskraven. Sambedömning förekommer inte i matematik. Det beror på att de inte finns ett fungerande ämneslag där sambedömning kan ske. För matematikens vidkommande har en ny lärare, tillika arbetslagsledare, anställts. En av matematiklärarna berättar att det nya arbetslaget fungerar väl. De tre lärarna (varav en arbetar halvtid med matematikundervisning) i arbetslaget har arbetat med att skapa en gemensam planering för att på ett bättre sätt synkronisera kurserna. De verkar också för ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt, t.ex. genom att ha likadana prov genom att sambedöma nationella prov. Lärarna har också börjat ta fram studiehandledningar i matematik. En av lärarna berättar att den lärplattform som anordnaren använder (It s Learning) inte är optimal för undervisning i matematik utan är bättre anpassad för språkundervisning. Därför har arbetslaget i matematik börjat titta på ett alternativt verktyg (Kikora) som är kompatibelt med It s Learning. I lärplattformen kan eleverna ta del av filmer som rör matematik utifrån en videotjänst som anordnaren prenumererar på. I matematikämnet använder lärarna diagnostiska prov för att kunna se vilka elever som kan komma att få svårigheter att klara de kurser de har blivit antagna till. Eleverna erbjuds då en möjlighet att gå en (av tre möjliga) orienteringskurs om fem veckor, vilket har fallit väl ut. Enligt lärarna har merparten av eleverna tagit chansen att gå en orienteringskurs resultaten har därefter förbättrats. Fler elever klarar numera sina kurser, men det är ovanligt att de får höga betyg. Undervisningstiden i matematik har överlag utökats, men det finns skillnader mellan enheterna. Lärarna arbetar för att samma 7 (14)

8 undervisningstid ska erbjudas oavsett enhet, men det återstår en del schematekniska detaljer innan det är en realitet. Distansutbildningar har inte blivit flexutbildningar En relativt liten andel av eleverna når kunskapskraven på distansutbildningarna. Enheten vill av den anledningen skapa ett system med flexutbildning som skulle kunna ersätta distanskurserna. Eleverna behöver ha mer lärarkontakt under en kurs än vad som är fallet på distanskurserna, menar platscheferna. Utbildningsansvarig tillstår att distansutbildningarna är en av de stora utmaningarna för anordnaren. Utbildningen på distans har samma utbud som vid tiden för utvärderingen, dvs. engelska, historia, matematik, religion, samhällskunskap, svenska svenska som andraspråk. Handledningstiden har dock reducerats. De positiva aspekterna med distansundervisningen är att studieavbrotten har minskat att lärplattformen, It s Learning, används fullt ut. Utökad undervisningstid för gymnasiekurser Elever upplever att de får för lite undervisningstid på de gymnasiala kurserna. Undervisningstiden har utökats i ämnena matematik engelska för gymnasiala kurser. Provens roll större vid distansstudier Provens funktion vid betygssättning är oklar för eleverna. Eleverna (i svenska som andraspråk engelska på grundläggande nivå) är osäkra på vilken betydelse proven har vid betygssättning hur mycket annat, såsom lektionsaktivitet betyder. Lärarna lutar sig mycket mot prov i sin bedömning betygssättning. Slutprov eller nationella prov används eleverna på vissa kurser menar att mycket tid ägnas åt förberedelser inför de 8 (14)

9 nationella proven. Eleverna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå uppfattar att de har prov varje vecka, men lärarna kallar det (kapitel)avstämningar. Visserligen förekommer andra examinationsformer/bedömningsunderlag (såsom muntliga redovisningar inlämningsuppgifter), men bedömningen är att prov av olika slag blir viktiga för lärarna att luta sig mot vid bedömning betygssättning av eleverna. Lärarna vi träffar under uppföljningsbesöket instämmer inte helt i de slutsatser som drogs vid utvärderingen De menar att de vid betygssättningen har, utgår från, en bred palett av underlag. Däremot anser lärarna att slutprov nationella prov ges en större betydelse på distanskurser i t.ex. matematik. Frågor om betyg bedömning diskuteras i viss utsträckning Övergripande riktlinjer kring betygssättning bedömning saknas på enheterna. Arbetet med frågor kring betygssättning bedömning bedrivs i ämneslagen, men det saknas en övergripande diskussion på enheterna om bedömningspraktiker rättvis likvärdig betygssättning. Det finns heller inga tydliga riktlinjer hur nationella prov s.k. slutprov ska användas bedömas. Utbildningsansvarig känner sig trygg med det sätt på vilket sambedömning genomförs i ämnesgrupperna i slutet av kurserna, då det är provvecka. Uppdragsledaren i Högdalen berättar att enheten har betygskonferenser hon menar att det är av stor vikt att då inte bara betraktar betygsutfallet utan också fördjupar sig i de bedömningspraktiker enhetens lärare har. Lärarna i svenska som andraspråk i Vällingby säger att de ofta delar med sig av sina elevers texter till kollegor för synpunkter kommentarer. Att få till stånd ett samarbete mellan enheterna i dessa frågor har dock varit svårare, framförallt vad gäller den grundläggande utbildningen, anser lärarna. Svårigheterna uppges uppstå av tidsbrist av logistiska skäl. 9 (14)

10 Arbetet i en ny lärplattform har inletts Fronter ska ersättas av webbplattformen It s Learning. Genom bytet av plattform hoppas man kunna skapa möjligheter till utökad gemensam bedömning. Hittills har inte samtliga lärare börjat använda den nya lärplattformen fullt ut, men det finns krav på det från årsskiftet 2014/15, berättar utbildningsansvarig i Vällingby. I Högdalen finns inte samma krav där har arbetet inte kommit riktigt lika långt, menar lärarna. Det mesta av utvecklings- implementeringsarbetet rörande plattformen har ägt rum i Vällingby. Några lärare inom de olika ämnena har varit huvudansvariga för det arbetet för att fortbilda kollegorna. Fortbildning sker också löpande på personalmöten. I samband med att en ny plattform införs ses kurserna över. Generellt har de gymnasiala utbildningarna kommit längst. Utbildningsledaren i Högdalen menar att det är svårare att använda plattformen inom grundläggande utbildning eftersom det är löpande antagning där. Inom svenska som andraspråk har arbetet kommit förhållandevis långt. Innehåll uppgifter har reviderats. I engelska har lärarna arbetat fram bedömningsmateriser, självrättande prov snart ska filmer läggas ut. Alla inlämningar av uppgifter i engelska sker på plattformen. För matematikämnets vidkommande har arbetet inte fortlöpt riktigt lika långt. För elever som har tekniska problem eller svårt att använda plattformen av andra skäl, finns i Vällingby en datahandledare som eleverna har god tillgång till. Därtill finns en lärare som har nedsatt undervisningstid för att stödja lärarna i arbetet med den nya plattformen. I plattformen finns också en film som ger eleverna instruktioner om hur de ska gå tillväga vid inlämning av uppgifter. Arbetet med att ta fram fler filmer av olika slag för plattformen, har påbörjats. Lärarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet har ökat Utvecklingsområdena identifieras främst av platschefer/utbildningsansvarig. Det innebär att lärarna delvis upplever att de inte varit delaktiga i framtagandet av framtida utvecklingsinsatser utan att de istället kommer uppifrån. Vissa insatser bedömer lärare därför inte har blivit så lyckade, såsom satsningen på fortbildning inom sociala medier. Insatserna behöver därför förankras tydligare bland personalen som vill se meningen 10 (14)

11 syften med insatserna. Delar av personalen har ingen kännedom om vilka utvecklingsområden, såsom interkulturellt ledarskap, enheterna jobbar med. Pedagogisk personal skolledning behöver utifrån olika underlag gemensamt identifiera områdena inte enbart genom en allmän osystematiserad omvärldsbevakning vilket är fallet i dagsläget. Årshjulet är dåligt förankrat hos personalen. Lärare menar att årshjulet inte har tagits fram efter gemensamma diskussioner utan snarare är en produkt av skolledningens visioner. Några lärare efterlyser en gemensam vision för skolans arbete en vision som delas av pedagoger skolledning. Lärarna har inte deltagit i kvalitetsredovisningen. Kvalitetsredovisningen (som lämnas till rektorerna i de s.k. vux 10- vux 8-grupperna) har sammanställts av platscheferna utan lärarnas medverkan. Någon lärare menar att hen inte känner igen vissa slutsatser som dras i redovisningen. Studie- yrkesvägledaren har emellertid bidragit med underlag till det som rör kvalitetsredovisningens text om den vägledande verksamheten. Underlag för uppföljning av verksamheten kan utvecklas analyseras ytterligare. I verksamhetens kvalitetsredovisning saknas exempelvis en analys av betygsutfall, tolkning av elevernas enkätsvar en beskrivning av vilka åtgärder man avser att vidta efter studeranderåden. Underlaget för uppföljning kan också kompletteras med t.ex. intervjuer med elever för att få en bättre förståelse för de mer kvantitativa resultatmåtten enheten har. Årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet har funnits ett tag, men har varit dåligt förankrat i verksamheten, menar utbildningsansvarig. Det beror främst på att det tidigare har varit många chefsbyten, vilket försvårat kontinuiteten. Både utbildningsansvarig uppdragsledare anser dock att rutinerna för verksamhetsårets kvalitetsarbete har börjat bli tydligare för lärarna olika aktiviteter som ska utföras, upplevs inte vara så lösryckta. Uppdragsledaren menar att det återstår att fastställa en del rutiner, men att diskussionerna kring hur man ska jobba med uppföljning kvalitet under året, har tagit fart i Högdalen. Utbildningsansvarig bedömer att lärarnas delaktighet i kvalitetsarbetet är större nu än vid tiden för utvärderingen. I början av sommaren 2014 samlades alla lärare inom vuxenutbildningen för gemensam analys av resultat på ämnes- enhetsnivå. Lärarna beskriver att de analyserar sina resultatutfall efter varje period att den aktiviteten ligger som en 11 (14)

12 punkt i kalendariet. Lärarna har också involverats mer i arbetat med att ta fram kvalitetsredovisningen till Vux18, vilket lärarna instämmer i. Bilden som lärarna i Högdalen ger är att det sällan har varit gemensamma möten kring utvecklingsfrågor. Ett undantag är ett möte de hade om betyg bedömning samt F-varningar med regionchefen i Högdalen. Lärarna i Högdalen tycker det nya ägarskapet genom Iris Hadar har tillfört nya idéer ledare till verksamheten. Bland annat lyfter de fram det positiva med att den nya uppdragsledaren endast har vuxenutbildningen inom sitt ansvarområde. De menar att det möjliggör för uppdragsledaren att tydligare fokusera det pedagogiska ledningsarbetet. Uppdragsledarens egen bild av verksamheten i Högdalen är att enheten behöver arbeta mer målinriktat, för det behövs rutiner för uppföljning för gemensamma arbetssätt. Hon anser att lärarna har fokuserat för mycket på enbart sina egna ämnen inte getts förutsättningar för att jobba med övergripande verksamhetsfrågor. Några konkreta områden inom vilka enheten försöker ta fram rutiner rör den information som ska ges till eleverna, introduktionsmöten hur lärarna kan arbeta med utvecklingssamtal. Mer tid ges för gemensamt utvecklingsarbete Lärare saknar möjligheter/tid till att diskutera gemensamma angelägenheter. Implementeringen av de nationella styrdokumenten (Vux12) fick lärarna i mångt mycket göra på egen hand. Det beror enligt flera i personalen på att den tidigare skolledningen saknade pedagogisk bakgrund inblick i skol- utvecklingsfrågor. Lärarna efterlyser fler studiedagar då det ges tid för kompetensutveckling tillfälle till gemensamma diskussioner om pedagogisk, didaktik, bedömning kvalitetsutveckling. Den mötesstruktur med APT vuxmöten som rådde vid tillfället för utvärderingen hösten 2013 ligger fast. Lärarna har därtill ämneslagsmöten varje månad. I Vällingby används en eftermiddag i veckan för dessa möten samt för att följa upp månadens aktiviteter i årshjulet. Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs i arbets- ämneslagen. Det gemensamma arbetet med kursutveckling utveckling av lärplattform har initierats drivs från arbetslagen, berättar lärare på båda enheterna. Utbildningsansvarig uppdragsledaren är nöjda med den utveckling arbets-/ämneslagen genomgått. Uppdragledaren nämner att ämneslagen arbetar med sambedömning, men att också det ämnesövergripande arbetet börjar ta form. Även om personalen inte helt är i hamn med utvecklingen av den nya lärplattformen är det arbete som bedrivits en frukt av ett ämnesövergripande samarbete. Lärarna i såväl Högdalen som Vällingby pekar på att det ämnesövergripande samarbetet också har rört ett tematiskt arbetssätt i syfte att förhindra 12 (14)

13 upprepningar på grund av den löpande antagningen. Lärarna framhåller att mer tid givits för den typen av pedagogiska diskussioner. Ett annat exempel på överskridande samarbete sker i Vällingby där lärarna i svenska som andraspråk under hösten 2014 började arbeta med lärarna som undervisar sfi D. Samarbetet syftar till att underlätta elevernas övergång från sfi till den grundläggande vuxenutbildningen. Lektionsbesök förekommer ibland Platscheferna skulle kunna besöka lektioner i större utsträckning. Idag gör platscheferna sällan lektionsbesök för att bilda sig en uppfattning om undervisningens kvalitet. Genom att få en bild av denna kan lärare få bättre konstruktiv feedback på sin undervisning som därmed kan utvecklas förbättras. Enligt lärarna besöker skolledningen sällan eller aldrig klassrummen undervisningen. I Vällingby påpekar utbildningsansvarig att hon under hösten 2014 besökt de flesta av sina tillsvidareanställda lärare. Under besöken har bemötande, struktur dagordning för undervisningen observerats. Det finns inga rutiner för auskultationer på någon av de två enheterna. Dock har det vid enstaka tillfällen hänt att en lärare besökt en kollegas klassrum, berättar lärarna i svenska som andraspråk i Vällingby. I Vällingby har emellertid ett projekt för utveckling av sfi drivits, där auskultationer har ingått. Extern kompetensutveckling utbyte är ovanlig En plan för lärarnas kompetensutveckling saknas. Behov av kompetensutveckling identifieras av lärarna själva, t.ex. i medarbetarsamtal, av platschefer av arbetslagsledare. Däremot finns ingen systematisk plan för kartläggning av behov genomförande av komptensutvecklingsinsatser. Några lärare anser att det främst är pedagogerna i Vällingby som kommer i åtnjutande av olika insatser eftersom den utbildningsansvariga finns lokaliserad på den enheten. Fler kontaktytor med omvärlden behöver skapas för samarbete benchmarking. Lärarna saknar till stor del kontakter utanför den egna organisationen. Det är idag upp till lärarna att etablera de samarbetskontakter de behöver. 13 (14)

14 Uppdragsledaren i Högdalen säger att det har varit sparsamt med extern kompetensutveckling för personalen. Lärarna berättar att de har fört fram önskemål om att ta fram en kompetensutvecklingsplan, vilket ska göras av regionchefen i Högdalen. Enligt uppdragsledaren har en del intern fortbildning ägt rum i samband med att en ny lärplattform har börjat användas. Uppdragsledaren menar också att kompetensutveckling sker kontinuerligt som ett kollegialt lärande i arbetslagen. I Vällingby har det funnits en kompetensutvecklingsplan för Under året har t.ex. frågor om interkulturellt ledarskap, formativ bedömning kvalitetsarbete avhandlats på en utvecklingsdag i andra sammanhang. Samverkan med externa aktörer, t.ex. andra utbildningsanordnare i syfte att få nya erfarenheter för benchmarking, framhåller uppdragsledaren I Högdalen som ett viktigt utvecklingsområde. Faciliteter I studeranderådet i oktober i Vällingby framkom också en del negativ kritik mot enhetens faciliteter. Toaletter upplevs vara slitna, tekniskt utrustning (datorer, skrivare, mikrovågsugnar) saknas eller vara undermåliga. De klagomål som eleverna hade på lokalerna i Vällingby har anordnaren åtgärdat, enligt utbildningsansvarig. Exempelvis har man bytt städbolag, köpt in nya kaffekokare, läsplattor samt fler projektorer bärbara datorer. 14 (14)

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Eva-Lotta Arenander, rektor för vuxenutbildningen i Lidingö stad 2014-02-06

Läs mer

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Michaela Blume, bitr.

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Rapport 2014 NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Erik Hamner, rektor för C3L, Tyresö kommun 2014-11-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Rapport 2014 Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Anna Sundin, rektor för vuxenutbildningen i Stockholms Stad 2015-01-28

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens)

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) 2015-02-23 Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Årsrapport för avtalsåret 2013-2014

Årsrapport för avtalsåret 2013-2014 1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom Vux8 och Vux10 Årsrapport för avtalsåret 2013-2014 Nu kommer anvisningar till det underlag som ska belysa det systematiska kvalitetsarbetet och

Läs mer

Årsrapport för läsåret 2011-2012

Årsrapport för läsåret 2011-2012 1 1.1.1.1.1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom kommunerna; Kunskapscentrum Nordost, (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm) Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg samt Upplands-Väsby

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Syftet med denna arbetsplan är att kvalitetssäkra skolan genom att en plan för verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering upprättas. Arbetsplanen utgår

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Läsåret 2012/2013

KVALITETSRAPPORT Läsåret 2012/2013 KVALITETSRAPPORT Läsåret 2012/2013 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet. SKOLENHET Skolenhet: Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer