Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun"

Transkript

1 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun

2 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Med utgångspunkt i denna överenskommelse har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning slutits mellan Botkyrka kommun och övriga 25 kommuner i länet. Samtliga anordnare av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under en treårig avtalsperiod ( ). Syftet är att uppnå en högre kvalitet och måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. Utgångspunkt tas också i de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd och riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen (SFS 2011:1108): Kunskaper, utveckling och lärande Bedömning och betygssättning Styrning, ledning och kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer och värden samt Elevernas inflytande och delaktighet. Genomförande och uppföljning Utvärderingarna genomförs av en samordnare som till sin hjälp har en medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Avtalet anger att de utvecklingsområden som skrivs fram i utvärderingstrapporterna ska följas upp vid ett återbesök hos anordnarna. Anordnaren får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen genomfördes. Vid återbesöket deltar den ursprungliga medbedömaren. 2 (9)

3 Uppföljning av komvux, Upplands-Bro kommun Den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun utvärderades under perioden 8-11 april Cirka ett år därefter, 28 mars, 2014, genomfördes ett återbesök i verksamheten. Under besöket intervjuades rektor tillsammans med biträdande rektor samt en grupp om fyra lärare med olika undervisningsämnen. Nedan redogörs för de huvudsakliga utvecklingsområden som identifierades under utvärderingen samt en beskrivning av hur anordnaren under åter arbetat med att utveckla verksamheten. Bilden av hur situationen ser ut i dagsläget i förhållande till dessa utvecklingsområden är den som skolledning och lärare ger under intervjuerna. Resurser Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av elevantalet och minskade statliga anslag kan kommunen behöva gå in med kompensatoriska åtgärder. För innevarande år har vuxenutbildningens rambudget ökat med cirka en halv miljon. Merparten av det tillskjutna anslaget används dock till ökade lönekostnader. Fler lärare har anställts, bl.a. inom sfi och svenska som andraspråk. Pedagogisk ledning och styrning I det verksamhetsutvecklande arbetet, men också i det dagliga arbetet - i undervisningen - skulle rektors närvaro som pedagogisk ledare kunna bli tydligare. Rektor skulle exempelvis kunna delta oftare som ett stöd i undervisningen. Rektor har emellertid en stor och varierande arbetsbörda med mycket administrativa inslag, vilket gör att tid tas från det pedagogiska ledningsarbetet, som till viss del är delegerat till arbetslagsledarna. Ett utökat, aktivt deltagande från rektor skulle dessutom kunna ge skolledningen en fördjupad bild av förutsättningarna för verksamheten och ge inspel till kvalitetsarbetet och vilka faktorer som skapar möjligheter respektive hinder för att förbättra och utveckla verksamheten. 3 (9)

4 En mer systematisk utvärdering av elevernas arbetsplatsförlagda lärande skulle ge enhetens ledning en mer samlad bild av kvaliteten på APL. För att få en bättre struktur för arbetet med yrkesutbildningarna och det arbetsplatsförlagda lärandet ska ledningsgruppens sammansättning förändrats. En nuvarande yrkeslärare kommer att tillträda en tjänst som biträdande rektor, bland annat med ansvar för att kvalitetssäkringen av det arbetsplatsförlagda lärandet skärps. Yrkesläraren ifråga arbetar redan idag till stor del med dessa arbetsuppgifter om än inte formaliserat i en ledningsposition. En lärare tror därför att det inte att tjänstetillsättningen kommer förändra så mycket i sak, men tror ändå det är bra att frågorna får en tydligare prioritet i ledningsgruppen. Rektors möjligheter att leda verksamheten på ett tydligare sätt kommer att stärkas, tror skolledningen, då biträdande rektor fått en delvis ny roll med personalansvar. Det kan frigöra tid för rektor som under senare året inte besökt undervisningen i någon större utsträckning, enligt lärarna. Lärarna anser att det under året som gått har blivit en tydligare ledningsstruktur och organisation samt bättre kommunikationskanaler i organisationen. Samarbete och samverkan Idag bedömer vi att denna tid och sådana mötesarenor inte finns i tillräcklig utsträckning. APT och arbetslagsmöten skulle kunna användas i mindre utsträckning som informationsarenor till förmån för att skapa samsyn och diskutera frågor såsom den nya läroplanens innehåll, likvärdig bedömning och betygssättning, rutiner och former för kvalitetsarbete och värdegrundsfrågor. Långsiktiga målsättningar och en vision för verksamheten efterlyses av lärare. Skolledningen bedömer att diskussionsklimatet har utvecklats. På varje arbetsplatsträff finns en pedagogisk diskussionspunkt. Lärarna menar dock att tiden för APT fortfarande till stor del upptas av informationspunkter. En förstelärartjänst har inrättats efter årsskiftet. Försteläraren ska hålla i vissa av de pedagogiska diskussionerna på studiedagar och i sitt arbetslag. Arbetslagen arbetar vidare med pedagogiska dilemman, precis som vid utvärderingstillfället. 4 (9)

5 Lärarna menar att en vision för verksamheten håller på att formuleras - en vision som stärker anordnarens språkutvecklande arbete och som lägger större vikt vid verksamhetens ansvar, snarare än den enskilde eleven, för att eleverna ska nå kunskapskraven. Analys av underlag Vad som kan utvecklas är uppföljningen på skolnivå, dvs. att insamlat underlag analyseras för att kunna få en bild av vad i organisationen och undervisningen som bidrar till att eleverna har vissa attityder, att avbrotten är på en viss nivå på en specifik kurs eller att måluppfyllelsen är låg på några distanskurser. En sådan analys kan peka ut vilka åtgärder som måste vidtas för att verksamheten ska kunna förbättras och utvecklas. Rektor och lärare menar att kvalitetsredovisningar som går till utbildningsnämnden alltid redovisas på APT och diskuteras i arbetslagen. Lärarna skulle dock gärna se att sammanställningen delgavs dem i förväg, innan arbetsplatsträffen. På så sätt skulle de kunna förbereda sig och diskussionerna under mötet skulle kunna bli mer givande. Lärarna upplever att det till stor del är rektors reflektioner som belyses i kvalitetsredovisningen och att det därför finns ett behov av att frigöra mer tid för gemensamma diskussioner kring de olika resultatmått enheten har. Om det finns något i statistiken som enheten samlar in (betyg, avbrott m.m.) som avviker i förhållande till vad som ser normalt ut tar rektor en diskussion med berörd lärare. Utvecklingsinsatser Att arbeta med kompetenshöjande insatser just vad gäller andraspråksperspektivet är lovvärt med tanke på den stora andelen elever som har svenska som andraspråk. Det är viktigt att skapa ett gemensamt synsätt som rör elevers behov som har svenska som andraspråk. Samarbete med andra utbildningsanordnare som har hög andel av elever med svenska som andraspråk skulle kunna vara en del i att utveckla undervisningen. Anordnarens studiedagar har haft fokus på temat språkutvecklande arbete i alla ämnen. Anordnaren har också inlett försök med 5 (9)

6 auskultation genom att sfi-lärare har deltagit på sina andra lärares lektioner. Insatsen har tagits emot på ett positivt sätt, berättar såväl skolledning som lärare, även om det är svårt att frigöra tid för att besöka varandras lektioner. Det finns dock en del att utveckla kring auskultationerna, såsom hur feedbacken ges på ett utvecklande sätt. Lärarna tror att det kommer att förbättras framöver eftersom arbetslaget för sfi nu har fått en arbetslagsledare. Ett annat utvecklingsarbete enheten initierat med hjälp av statliga medel (Skolverket) är Sfi 3 Academic. Projektet syftar till att sfi-elever också ska kunna studera parallellt på komvux i syfte att klara av sina studier i snabbare takt. Samarbete med andra aktörer utanför den egna organisationen har inte utökats under det senare året och är fortfarande ett utvecklingsområde. Rektor uppmuntrar dock lärare att t.ex. göra studiebesök. En lokal medarbetarenkät har inte genomförts Medarbetarenkäten genomförs inte årligen och är skapad på ett övergripande kommunalt plan och inte av enhetens ledning. Lärarna efterfrågar en undersökning som är tydligare inriktad mot de frågor som är mer direkt kopplade till verksamheten. På så sätt tror man att skolledning får bättre information. En lokal medarbetarundersökning genomförs inte vid återbesöket, vilket lärarna tycker är en brist. Rektor menar dock att han får ut mer matnyttig information genom medarbetarsamtal. Det kan dock vara svårt för enskilda medarbetare i sådana samtal att framföra eventuella kritiska åsikter om arbetsplatsen eftersom man då inte är anonym. Svenska som andraspråk - gruppstorlek På grund av en icke förväntad stor tillströmning av elever under 2012 har vuxenutbildningen växt ut sin kostym och vissa undervisningsgrupper blir stora och undervisas i små lokaler. Det gäller i synnerhet kursen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Det finns en risk att det tydliga fokus lärarna har på varje enskild elev kan försämras när undervisningsgrupperna blir större. Ett alternativ för kursen i svenska som andraspråk skulle vara att dela in den i tre delkurser där eleverna placeras i en delkurs 1, 2 eller 3 beroende på förkunskaper. 6 (9)

7 De två grupper (tre med kvällsundervisningen) som studerar svenska som andraspråk på grundläggande nivå är nu mindre än vid tillfället för utvärderingen. Grupperna ska därför slås ihop eftersom det inte anses vara ekonomiska försvarbart att ha en grupp om bara fem elever. Den nya sammanslagna gruppen kommer att omfatta cirka 25 elever. Risken som vi pekade på efter utvärderingen - att undervisningsgrupperna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå är heterogena sett till kunskapsnivå och förutsättningar- kan därför komma att kvarstå. Ansvarig lärare och skolledning anser dock att det finns en fördel att de studievana eleverna (den tidigare mindre gruppen) kan fungera som lokomotiv för de andra eleverna som inte når kunskapskraven i samma takt. Rektor menar också att det finns möjlighet för elever som vill gå fortare fram i sina studier att studera på kvälltid då tempot är högre där. Svenska som andraspråk - samundervisning Svenska som andraspråk och svenska samundervisas, bortsett från en undervisningstimme i veckan då eleverna som läser svenska som andraspråk undervisas i egen grupp. Skolinspektionen kritiserade detta upplägg i sin regelbundna tillsyn 2011 och pekade på att andraspråksperspektivet därmed går förlorat. Rektor menar dock att sättet att organisera kurserna har en integrerande funktion och har efter Skolinspektionens kritik lagt till en undervisningstimme för enbart de studerande inom svenska som andraspråk. Eftersom grupperna är små har samundervisningen fortsatt på samma sätt som förut. Närdistans har blivit kvällsundervisning Måluppfyllelsen på närdistanskurserna är generellt låg. Rektor är medveten om problemet och inför höstterminen 2013 kommer kvällskurser att erbjudas istället för närdistanskurser. Närdistanskurserna är nu borttagna till förmån för kvällsundervisning. Det innebär att alla elever träffar en lärare och andra studerande en kväll per vecka. De enstaka elever som detta till trots önskar studera på distans kan så få göra, men måste då konsultera en studie- och yrkesvägledare först. 7 (9)

8 Redan nu har anordnaren kunnat se att förändringen har gett positiva resultat genom att färre elever gör studieavbrott. Läraren i engelska ser också att betygen har blivit bättre. När distanskurserna avvecklades minskade emellertid flexibiliteten i viss mån. Eleverna kan inte längre påbörja kurserna lika ofta som förr. Det nya upplägget är bättre, menar några lärare, men det är ändå inte tillräckligt antal fysiska möten för många elever som inte når kunskapskraven. Trots att lärarna träffar eleverna vid ett tillfälle i veckan, menar de att de behöver använda sig av andra metoder, såsom att jobba med flippade klassrum. Speciallärarens roll Specialläraren skulle behöva mer tid att handleda lärarna istället för att själv ta emot elever med olika diagnoser. Sedan augusti 2013 är specialläraren, med undantag för en kvällskurs, frikopplad från undervisning. Läraren har fått ett eget rum där hon kan ta emot lärare och elever och har nu tillgång till elevernas individuella studieplaner. Läraren är mycket nöjd med de genomförda förändringarna i hennes tjänst. Stöd Enheten erbjuder stöd och hjälp på många olika sätt, men man har svårt att få de elever som har störst behov av stöd att t.ex. komma till Open Learning. I svenska som andraspråk finns nu i stället för Open Learning (frivilliga handledningstillfällen) ett extra lektionstillfälle schemalagt, vilket har medfört en ökad närvaro. 8 (9)

9 Ny lärplattform Vad gäller IT-systemen har införandet av en ny gemensam lärplattform, SharePoint, dragit ut på tiden, men är snart på väg att implementeras. Den nya plattformen har sjösatts och börjat användas, om än inte helt fullt ut av alla elever och lärare. Plattformen upplevs vara mer driftsäker än den tidigare och anordnaren har tillgång till bättre support. Maskinparken i allmänhet har också uppdaterats, berättar en lärare. Nöjdheten över den nya plattformen är stor, men det är viktigt att alla elever har inloggningsuppgifter vid kursstart, vilket inte alltid har varit fallet hittills. Risken finns då att eleverna struntar helt i att använda plattformen, menar ett par lärare. Betyg och bedömning på maskinförarutbildningen Eleverna som studerar till maskinförare känner inte i tillräcklig utsträckning till vilka kunskapskrav som gäller. Det råder oklarhet om det är Skolverkets kursplaner eller kraven från Byggnadsindustrins yrkesnämnd som gäller. Eleverna på maskinförrarutbildningen känner inte till när de får betyg. Det finns en osäkerhet om de blir betygsatta på hela utbildningen om tolv veckor eller om de får två betyg ett från den skolförlagda delen och ett från praktiken - eller om de får betyg på de tre kurser som ingår i utbildningen. Bedömningsunderlaget för handledarna för praktikdelen på maskinförarutbildningen har inte en tydlig koppling till kursplanerna och innehåller bedömningar av elevens sociala förmågor och beteenderelaterade frågor. Biträdande rektor menar att eleverna bara får betyg från varje kurs och att de har blivit informerade om det från ansvarig lärare. Social kompetens ingår inte i bedömningsunderlaget för kursbetyget. Däremot får eleverna ett intyg efter sin praktik där beskrivningar av hur eleven fungerar på en arbetsplats tas upp. Om en elev inte sköter sin praktik på ett bra sätt, t.ex. genom upprepade sena ankomster, ska handledare först ta upp det med eleven så att den har möjlighet att förändra sitt beteende. 9 (9)

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer