Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun"

Transkript

1 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

2 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Med utgångspunkt i denna överenskommelse har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning slutits mellan Botkyrka kommun övriga 25 kommuner i länet. Samtliga anordnare av grundläggande gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under en treårig avtalsperiod ( ). Syftet är att uppnå en högre kvalitet måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. Utgångspunkt tas också i de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen (SFS 2011:1108): Kunskaper, utveckling lärande Bedömning betygssättning Styrning, ledning kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer värden samt Elevernas inflytande delaktighet. Genomförande uppföljning Utvärderingarna genomförs av en samordnare som till sin hjälp har en medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Avtalet anger att de utvecklingsområden som skrivs fram i utvärderingstrapporterna ska följas upp vid ett återbesök hos anordnarna. Anordnaren får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen genomfördes. Vid återbesöket deltar den ursprungliga medbedömaren. 2 (12)

3 Uppföljning av Centrum Vux, Haninge kommun Den grundläggande gymnasiala vuxenutbildningen i Haninge kommun (Centrum Vux) utvärderades under perioden maj, augusti samt 11 september Cirka ett år därefter, 3 17 september 2014, genomfördes återbesök i verksamheten. Under besöken intervjuades rektor samt en grupp om fyra lärare med olika undervisningsämnen. Nedan redogörs för de huvudsakliga utvecklingsområden som identifierades under utvärderingen samt en beskrivning av hur anordnaren under året arbetat med att utveckla verksamheten. Bilden av hur situationen ser ut i dagsläget i förhållande till dessa utvecklingsområden är den som skolledning lärare ger under intervjuerna. Lärplattformen kräver fortsatt utvecklingsarbete En mer sammanhållen lärplattform där elevuppgifter såsom individuell studieplan, kursinnehåll kursplaner saknas efterfrågas av lärare studie- yrkesvägledare. En av lärarna har skapat en egen lärplattform för att kunna kommunicera med eleverna, men plattformen används inte av övriga lärare inom ämnet. Idag arbetar enheten med olika system (Extens, Dexter, VClass) som inte kommunicerar så bra med varandra samt First Class. Eleverna får en individuell studieplan som förvaras digitalt hos studie yrkesvägledarna. Eleven får en papperskopia som eleven själv ansvarar för får se till att den kommer till lärarens kännedom. Den individuella studieplanen läggs således inte upp på lärplattformen. Lärplattformen är inte avsedd anpassad för distansstudier, anser en av de biträdande rektorerna. På detta område återstår en del utvecklingsarbete. Enligt lärarna har lärplattformen inte utvecklats. En arbetsgrupp som ska arbeta med IKTfrågor har tillsatts, men det har ännu inte inneburit har anordnaren har gått i riktning mot ett system. Snarare har det blivit än mer otydligt, genom att också Google Drive numera används, menar någon lärare. Lärplattformen har heller inte utvecklats för att bli mer anpassad för distansstudier. Rektor menar att lärarna får använda den plattform de är bekväma med eftersom det saknas en gemensam sådan. 3 (12)

4 Undervisningsgruppernas storlek är i princip desamma Vissa undervisningsgrupper är stora. Grupperna i t.ex. svenska som andraspråk på grundläggande nivå, engelska 6 medicin 1 2 har många elever. Det försvårar för lärarna att individualisera undervisningen att arbeta formativt. Det gör också att eleverna upplever att det är svårt att ta plats våga ställa dumma frågor. Vissa av kurserna på grundläggande nivå måste individualiseras mer för att måluppfyllelsen ska öka, anser en av de biträdande rektorerna. Framförallt tenderar de stora grupperna att missgynna elever som inte har svenska som modersmål. Enligt elevernas uppfattning har man på grund av språksvårigheter till med tvingats sänka kraven på en av kurserna inom vårdutbildningen. Vissa undervisningsgrupper är fortfarande stora, berättar lärarna. Inom exempelvis ekonomiassistensutbildningarna kan det ibland vara över 40 elever. Lärarna framhåller dock att de konstant jobbar med individuell anpassning i undervisningen. I t.ex. matematikämnet genomförs diagnostester med eleverna för att kunna skapa lämpliga undervisningsgrupper. Stödverksamheten håller på att ta form Det finns ett begränsat utbud av formaliserat stöd dit eleverna kan vända sig i händelse behov uppstår. Stöd är ett område som rektor identifierat som ett utvecklingsområde. Några av de elever vi samtalat med är i behov av särskilt stöd, men eleverna har ingen kännedom om möjligheterna till detta. Det gör att det blir svårt för eleverna att följa med i den teoretiska undervisningen att klara av hemuppgifterna. Ett studietorg ska upprättas. Studietorget är inte tänkt att fungera som läxhjälp eller som en öppen mottagning för alla elever. Rektor vill istället att torget ska rikta sig till elever som har svårigheter inom något område. Det ska vara "obligatoriskt" att gå till studietorget, dvs. att elever ska hänvisas dit för att få stöd. Lärarna berättar att i vissa ämnen, såsom på utbildningarna till ekonomiassistent inom SO-ämnena ges i regel stöd inom ramen för schemat, dvs. i klassrummet. Det sker bland annat genom att lärarna har ett formativt förhållningssätt, berättar de. I sällsynta fall har lärarna 4 (12)

5 i dessa ämnen individuella sittningar med eleverna. I andra ämnen har lärarna resurstimmar för handledning av enskilda elever eller grupper av elever. Problemet med att elever inte närvarar vid dessa tillfällen finns dock, menar rektor nämner engelska som ett sådant ämne. Engelskläraren instämmer därför ska man framöver istället satsa på att boka in tider med elever som identifierats ha stödbehov. Det är också tänkt att lärarna ska arbeta i studietorget, med ett mer riktat stöd till eleverna. Studietorget har emellertid inte riktigt kommit igång. Studie- yrkesvägledningsprocessen genomlyses Studie- yrkesvägledarna har inte tid att träffa alla nya kursdeltagare. Studie- yrkesvägledarna har två öppna informationsträffar per halvår, men det är upp till eleven att boka tid med en studie- yrkesvägledare alternativt komma på en av de drop in-tider som erbjuds. Några elever menar att det är svårt att få en tid med en studie- yrkesvägledare det är ofta är lång kö på drop in-tiderna som dessutom upplevs vara för korta. Att studie- yrkesvägledarna inte hinner träffa samtliga kursdeltagare innebär att det kan finnas elever som läser onödigt många kurser eller som inte läser de mest lämpliga kurserna i förhållande till utbildningsmålen. Nöjdheten med studie- yrkesvägledningen är låg bland vissa elever. Några elever är missnöjda med att valideringsprocessen tagit för lång tid att utfallet inte varit tillfredsställande. Någon elev har haft problem med att få sina utländska gymnasiebetyg översatta har blivit rekommenderad att läsa kurser eleven inte haft direkt användning av. Vissa elever menar att de inte fått information om möjligheterna till validering prövning eller att det finns möjligheter att söka kurser hos annan anordnare än Centrum Vux. Genom att läsa hos två anordnare skulle eleverna kunna undvika schemakrockar, som kan uppstå på Centrum Vux. Sedan tidpunkten för utvärderingen 2013 har verksamheten kring studie- yrkesvägledningen varit instabil, menar rektor. Personal har varit sjukskriven två vägledare har lämnat Centrum Vux för andra tjänster. Denna personal ersattes i början av sommaren 2014 med två nya vägledare. Dessa har skolats in rektor har stora förhoppningar om att studie- yrkesvägledningen kommer att utvecklas i positiv riktning. Anordnaren har gått igenom de processer som rör studie- yrkesvägledning skapat nya rutiner för t.ex. hantering av ansökningar upprättande av individuella studieplaner. På så sätt ska vägledarnas ansvarsområden bli tydligare. För att ge elever svar på enklare frågor har försteläraren tillsammans med vägledarna planerat 5 (12)

6 för att ta fram filmer om svenskt utbildningsväsende, för att använda i sfi-undervisningen. En annan åtgärd för att öka tillgången till vägledning är att framöver ha mer av gruppvägledning, men också framförallt inom sfi. Distansutbildningarna ska förbättras Måluppfyllelsen på distanskurser är överlag låg. Många av eleverna är inte beredda på det engagemang som distansstudier innebär eleverna som läser på distans bor ofta geografiskt nära Centrum Vux, varför anledningen till att bedriva distansstudier är liten. Enheten funderar på att avveckla delar av distanskursutbudet i stället erbjuda en flexiblare studieform. Distanskurserna är fortfarande vidhäftade med låg måluppfyllelse därför finns ambitionen att hitta en mer ändamålsenlig form för distansutbildningarna kvar. Syftet med flexstudier är att eleverna ska erbjudas fler träffar i skolan, med vissa obligatoriska moment. I flera ämnen, såsom engelska, erbjuds resurstimmar för undervisning stöd för de elever som studerar på distans. Det är dock endast vid provtillfällen som obligatorisk närvaro krävs. Ett flexibelt kursupplägg som är mer skräddarsytt för varje individ, kan också fortsättningsvis innebära rena distansstudier. Ingen elev ska dock kunna läsa på distans utan att först ha konsulterat en studie- yrkesvägledare, som gör en bedömning av om eleven klarar den studieformen. Arbetet med ingångsvärden har utvecklats Ett arbete med ingångsvärden har inletts. Syftet med arbetet är att ta reda på vilken betydelse läraren undervisningen har för elevernas resultat. Det innebär att kartläggning av elevernas kunskaper när de påbörjar sina studier blir allt viktigare. En utmaning består i att hitta ett system där det går att mäta ingångsvärden på ett rättvist sätt mellan olika ämnen kurser. I skedet av att bygga upp ett sådant hållbart system finns en viss skepsis bland personalen kring huruvida det är möjligt att göra systemet användbart rättvist. Att mäta ingångsvärden output enligt vad som beskrivs ovan, dvs. att mäta effekter av undervisning har inte tagits i bruk. En grupp lärare 6 (12)

7 har istället för att använda diagnostester (som lärare genomfört ett tag) bett eleverna att skatta sin kunskapsnivå sitt behov av stöd. Tanken var att det skulle göra det lättare att tidigt identifiera elever i behov av stöd. Dessvärre fungerade självskattningarna inte särskilt väl då eleverna ofta antingen under- eller överskattade sig själva. Av den anledningen började man istället med att göra kursutvärderingar halvvägs in i kurserna för att få en bild av vilka elever som befinner sig i riskzonen för att göra studieavbrott eller inte nå kunskapskraven. Det är en del av den prognostiseringsprocess som anordnaren börjat arbeta med. Lärarna berättar att en standardiserad blankett har tagits fram för att kunna göra mätningar i början i slutet av kurserna. Några lärare har använt den medan andra lärare har tagit fram egna system. Lärarna tycker att blanketten passar mer eller mindre väl för olika ämnen. En lärare menar exempelvis att enkäterna/mätinstrumenten fungerar bättre i färdighetsämnen. En annan menar att det viktiga inte är instrumentet i sig utan att på ett bra sätt att identifiera vilka individuella hjälpbehov elever har. Lärarna menar att de behöver vara försiktiga med enkäter eftersom det finns en enkättrötthet bland eleverna. Fokus på processer verksamhetsidé De identifierade förbättringsområden för 2012/13 är många till antalet. Viss personal upplever att det behövs prioriteringar mellan de olika områdena (formativ bedömning, elevinflytande, likabehandling etc.). Dessutom anser man att det finns behov av en tydligare ansvarsfördelning, arbetsbeskrivning för genomförandet uppsatta deadlines. Ett område som enheten skulle vilja behöva fokusera på är språkutvecklande arbete i alla ämnen. Hittills har det inte funnits resurser till en sådan kompetensutveckling rektor upplever att gehöret från personalen varit varierat. Sedan tidpunkten för utvärderingen har enheten identifierat ett antal processer som behöver stärkas utvecklas. Det rör sig exempelvis om antagning till studier, studie- yrkesvägledning prognostisering. Rektor anser att processarbetet med processägare tydligare riktlinjer för hur man ska arbeta för att nå målen har skapat bättre förutsättningar för verksamheten. 7 (12)

8 Språkutvecklande arbete i alla ämnen är en utvecklingsinsats som enheten dock inte har haft tid att proritera under det gångna året, menar rektor lärarna. Rektor berättar att man har börjat skissa på en verksamhetsidé som alla insatser andra aktiviteter som utförs ska relateras till. Ibland gör nämligen lärare saker på rutin eller utför aktiviteter som saknar syfte eller har en plan, menar rektor. Formerna för pedagogiskt utvecklingsarbete kan utvecklas Pedal-gruppen (pedagogiska ledningsgruppen) fungerar inte optimalt. Vissa lärare upplever att det finns en envägskommunikation från de olika arbetsrummen/ämneslagen till Pedal-gruppen. Lärarna upplever inte att de får så mycket återkoppling. En av de biträdande rektorerna menar å andra sidan att det förs diskussioner på arbetsplatsträffar (APT) om de elevexempel som tagits fram kring betyg bedömning, men att dessa diskussioner inte lyfts vidare i Pedal-gruppen. En av de biträdande rektorerna hinner inte besöka klassrummen undervisningen coacha lärarna enligt vad hon anser nödvändigt. Pedalgruppen har legat en aning på is, men har möten ibland. Lärarna uttrycker en viss besvikelse över att det inte utvecklades så många samtal kring pedagogik i gruppen. Lärarna menar att senaste tiden har mycket fokus istället kretsat kring t.ex. ingångsvärden. Pedalgruppens roll mandat var är också otydligt, menar lärarna. I dagsläget är förstelärarna representanter för lärarna i Pedal-gruppen, som bland annat arbetar med att ta fram bra enkäter. Auskultationer har lärarna inte kommit i gång med, men biträdande rektor har besökt lärarna i klassrummen vid några tillfällen. Lärarna, i synnerhet de som är ensamma med att undervisa i ett visst ämne, menar att det är viktigt att stärka det externa samarbetet. Mot den bakgrunden är det olyckligt att det tidigare samarbetet inom Södertörnsregionen till stor del har gått i stå. 8 (12)

9 Det gemensamma analysarbetet kan stärkas Det saknas en systematik för genomförande av kursutvärderingar resultaten tas inte om hand analyseras på skolnivå. En grupp elever berättar att de ibland, men inte alltid, gör kursutvärderingar. Ibland sker det genom en enkät, ibland genom samtal med läraren. Det indikerar att kursutvärderingarna främst är ett redskap för läraren att få återkoppling på sin undervisning, snarare än ett verktyg för skolan i sitt övergripande kvalitetsarbete. Kursutvärderingar genomförs samlas in centralt på skolan, men det är svårt att dra några generella slutsatser från dem, menar rektor. De flesta elever uttrycker stor nöjdhet i enkäterna. Rektor tror att de måste se över hur frågorna ställs eftersom elever överlag sannolikt inte är nöjda med allt i kurserna. Lärarna upplever inte heller vid uppföljningen att olika utfall resultat analyseras särskilt mycket gemensamt. Några av lärarna säger sig inte heller hinna med ett sådant övergripande arbete, utan fokuserar istället primärt på sin egen undervisning. Kursutvärderingar gör lärarna i första hand för sin egen skull. Sammanställning av resultat görs mer systematiskt två gånger om året inför de resultatdialoger rektor har med ansvarig nämnd. Mötestillfällen har blivit schemalagda En av de biträdande rektorerna anser att lärarna behöver fler mötesforum för att diskutera gemensamma frågor. Arbetet med att ta fram elevexempel inom Södertörnssamarbetet har endast fungerat för några ämnen, såsom exempelvis engelska. I t.ex. svenska svenska som andraspråk har samarbetet fungerat sämre. I utvärderingen 2013 noterades att viss personal gärna skulle se att mer tid gavs till att arbeta gemensamt, då den avsatta tiden för samarbete tenderade att försvinna. I utvärderingen framkom också att samverkan inom svenska som andraspråk behövde utvecklas. En eftermiddag i 9 (12)

10 veckan har lärarna därför nu schemalagt tid för gemensam planering, stöd andra aktiviteter. Det gemensamma arbetet mellan Södertörnskommunerna går på sparlåga, men lärarna på Centrum Vux har under det senaste året arbetet mycket med att ta fram faktiska elevexempel, bland annat för att illustrera kunskapskraven. I matematik är detta arbete inte lika viktigt, menar en matematiklärare, eftersom det finns tydliga uppgifter i boken som visar de olika betygsnivåerna. Steg tas mot att utveckla elevernas inflytandemöjligheter Möjligheten att påverka kursernas utformning innehåll varierar. En del elever säger att de har fått vara med att påverka hur undervisningen ska läggas upp. Andra elever menar att schemat är ganska styrt att de inte har så stor möjlighet att påverka. En anledning till att det förhåller sig på det viset är att det är så korta kurser att lärarens planering därför behöver ligga relativt intakt. Enheten har svårt att hitta bra former för att arbeta med elevernas delaktighet inflytande. Ett av de prioriterade områdena i 2012/13 års utvecklingsplan är elevinflytande. Skolledningen har försökt att få eleverna att komma till ett möte för att diskutera hur formerna för inflytande kan se ut. Ingen elev visade intresse för att delta på ett sådant möte. Efter att ha anlyserat KSL:s studerandeenkät hösten 2013, fattade anordnaren beslut om att lägga än mer kraft på att stärka elevernas möjlighet till inflytande. Lärarna ombads att lyfta diskutera frågan i sina undervisningsgrupper. Ur det framkom att eleverna överlag var nöjda med det inflytande de påverkansmöjligheter de har. Den senaste studerandeenkäten under våren 2014 tyder också på att eleverna generellt är tillfreds med det inflytande de har på Centrum Vux. Skolinspektionens tillsyn under våren 2014 visade emellertid att eleverna uppgav att de hade ett litet inflytande. Bilden är därför något splittrad handlar sannolikt till stor del om vad som avses med inflytande hur det har mätts. Från september 2014 har en förstelärare i uppgift att besöka varje klassrum för att diskutera hitta former för samråd med eleverna. Rektor menar att det är lättare att skapa intresse bland eleverna för ett mer formaliserat inflytande på de mer sammanhållna utbildningarna. Eftersom eleverna där studerar under en längre period är incitamenten större för eleverna att vara aktiva engagerade. Ett elevråd har 10 (12)

11 kommit igång inom vård- omsorgsutbildningar ytterligare ett ska skapas för de elever som läser till ekonomiassistenter. Likabehandlingsplanen har reviderats Likabehandlingsplanen uppfyller författningarnas krav på hur en sådan ska se ut. Eleverna personalen har varit med att ta fram den nu aktuella planen ( ) som har diskuterats förankrats under en kick off. Tidigare planer har utvärderats av ledning lärare. Tanken är att eleverna såsmåningom också ska få möjlighet att lämna synpunkter. Det finns ett system för att utvärdera årets likabehandlingsplan. En skolplaneenkät medarbetarsamtal är exempel på underlag som ska användas för att utvärdera föregående års plan. Likabehandlingsplanen innehåller beskrivningar om hur man ska arbeta med främjande insatser, kartläggning, förebyggande åtgärder samt rutiner för akuta situationer. För varje del finns också en ansvarsfördelning en tidsram angiven för arbetet. En av de biträdande rektorerna anser dock att det är svårt att genomföra allt som står i planen. En grupp lärare har haft i uppdrag att gå igenom revidera likabehandlingsplanen. Revideringen har framförallt bestått i att förtydliga rutinerna gällande klagomål. Det har nämligen förekommit fall av dispyter mellan elever som inte kommit till rektors kännedom. Lärare berättar att det också i enkäter framkommit att elever anser att det förekommit att de har blivit illa behandlade. Lärarna, varav en har deltagit i arbetsgruppen, tycker att likabehandlingsplanen blivit bättre tydligare, men poängterar att det också är viktigt att den omsätts på ett bra sätt i praktiken. Personalens IKT-kompetens stärks Delar av personalen behöver utveckla sin kompetens inom IT, enligt rektor. Just nu arbetar en av lärarna med att kompetensutveckla sina kollegor inom detta område. 11 (12)

12 Rektor berättar att en av de nyutnämnda förstelärarna, som har gedigen kompetens inom IKT, har fått i uppdrag att på olika sätt stärka personalens kompetens inom området. Avbrottshanteringen förbättras genom prognostiseringsprocess Det saknas tydliga rutiner för uppföljningen av avbrott. Avbrottsfrekvensen är tämligen hög, men lärarna menar att det har blivit ett ökat fokus på att hantera avbrotten sedan utvärderingen genomfördes hösten I samband med att den nya prognostiseringsprocessen påbörjats stämmer lärarna tydligare av med eleverna vid olika tillfällen under kursens gång. (Se vidare under rubriken Arbetet med ingångsvärden har utvecklats ). 12 (12)

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium 2015-07-03 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Rapport från återbesök på NTI - Umeå

Rapport från återbesök på NTI - Umeå 2015-10-13 Rapport från återbesök på NTI - Umeå Jacobsson Lisbeth Medbedömare: Erik Hamner, Rektor Tyresö Medbedömare: Tove Bodin, Administrativ chef Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia 2015-12-11 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen på Lernia Samordnare: Lisbeth Jacobsson, Botkyrka kommun Medbedömare: Tove Bodin, Linda Folke Botkyrka kommun Medbedömare: Anna Sundin, rektor Stockholm

Läs mer

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapport Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun 2 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hudiksvalls

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2015 Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Patrik Marinilli, bitr. rektor för vuxenutbildningen, Upplands-Bro kommun 2015-05-03

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Michaela Blume, bitr.

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby 2015-03-23 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Upplands-Väsby Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lena Nordström, rektor för vuxenutbildningen, Norrtälje

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik Strategi för bättre lärande i matematik Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE I MATEMATIK 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och Pysslingens

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Skriv text här Utbildningsförvaltningen Rektor 0171-625403 ulrika.rongelid@enkoping.se Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Externt

Läs mer

Rapport från återbesök på Hermods

Rapport från återbesök på Hermods 2015-12-04 Rapport från återbesök på Hermods Samordnare: Lisbeth Jacobsson Botkyrka kommun Medbedömare: Stefan Quas, Rektor UpplandsVäsby Medbedömare: Tove Bodin, Administrativ chef Botkyrka kommun Gemensam

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun 2015-03-16 Innehållsförteckning Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för Centrum Vux

Beslut för Centrum Vux Beslut 2014-07-03 Haninge kommun Rektorn vid Centrum Vux Beslut för Centrum Vux efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapport Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz, Bo Thörn Cert. kommunal revisor Granskning genomförda åtgärder - Skolinspektionen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN LENA KAE V EXTERN UTVÄRDERARE SID 1 (5) 2013-02-07 Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning 2016-04-01 Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Joakim Palestro, Priolys AB Medbedömare: Maryam Barkardehi, rektor vuxentubildningen i Sigtuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alingsås Vuxenutbildning

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alingsås Vuxenutbildning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alingsås Vuxenutbildning 2014/2015 1. Inledning 1.1 Mål och vision Samtliga verksamheter inom Alingsås vuxenutbildning ska erbjuda arbetsmiljöer där alla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI Folkuniversitetet, återbesök 8 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar

Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar Rapport 2015 Lernia - utvärdering av grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar -ut Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Carin Dahlin, rektor för vuxenutbildningen, Järfälla

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasial vuxenutbildning Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer