Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun"

Transkript

1 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

2 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Med utgångspunkt i denna överenskommelse har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning slutits mellan Botkyrka kommun övriga 25 kommuner i länet. Samtliga anordnare av grundläggande gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under en treårig avtalsperiod ( ). Syftet är att uppnå en högre kvalitet måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. Utgångspunkt tas också i de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen (SFS 2011:1108): Kunskaper, utveckling lärande Bedömning betygssättning Styrning, ledning kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer värden samt Elevernas inflytande delaktighet. Genomförande uppföljning Utvärderingarna genomförs av en samordnare som till sin hjälp har en medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Avtalet anger att de utvecklingsområden som skrivs fram i utvärderingstrapporterna ska följas upp vid ett återbesök hos anordnarna. Anordnaren får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits sedan utvärderingen genomfördes. Vid återbesöket deltar den ursprungliga medbedömaren. 2 (12)

3 Uppföljning av Centrum Vux, Haninge kommun Den grundläggande gymnasiala vuxenutbildningen i Haninge kommun (Centrum Vux) utvärderades under perioden maj, augusti samt 11 september Cirka ett år därefter, 3 17 september 2014, genomfördes återbesök i verksamheten. Under besöken intervjuades rektor samt en grupp om fyra lärare med olika undervisningsämnen. Nedan redogörs för de huvudsakliga utvecklingsområden som identifierades under utvärderingen samt en beskrivning av hur anordnaren under året arbetat med att utveckla verksamheten. Bilden av hur situationen ser ut i dagsläget i förhållande till dessa utvecklingsområden är den som skolledning lärare ger under intervjuerna. Lärplattformen kräver fortsatt utvecklingsarbete En mer sammanhållen lärplattform där elevuppgifter såsom individuell studieplan, kursinnehåll kursplaner saknas efterfrågas av lärare studie- yrkesvägledare. En av lärarna har skapat en egen lärplattform för att kunna kommunicera med eleverna, men plattformen används inte av övriga lärare inom ämnet. Idag arbetar enheten med olika system (Extens, Dexter, VClass) som inte kommunicerar så bra med varandra samt First Class. Eleverna får en individuell studieplan som förvaras digitalt hos studie yrkesvägledarna. Eleven får en papperskopia som eleven själv ansvarar för får se till att den kommer till lärarens kännedom. Den individuella studieplanen läggs således inte upp på lärplattformen. Lärplattformen är inte avsedd anpassad för distansstudier, anser en av de biträdande rektorerna. På detta område återstår en del utvecklingsarbete. Enligt lärarna har lärplattformen inte utvecklats. En arbetsgrupp som ska arbeta med IKTfrågor har tillsatts, men det har ännu inte inneburit har anordnaren har gått i riktning mot ett system. Snarare har det blivit än mer otydligt, genom att också Google Drive numera används, menar någon lärare. Lärplattformen har heller inte utvecklats för att bli mer anpassad för distansstudier. Rektor menar att lärarna får använda den plattform de är bekväma med eftersom det saknas en gemensam sådan. 3 (12)

4 Undervisningsgruppernas storlek är i princip desamma Vissa undervisningsgrupper är stora. Grupperna i t.ex. svenska som andraspråk på grundläggande nivå, engelska 6 medicin 1 2 har många elever. Det försvårar för lärarna att individualisera undervisningen att arbeta formativt. Det gör också att eleverna upplever att det är svårt att ta plats våga ställa dumma frågor. Vissa av kurserna på grundläggande nivå måste individualiseras mer för att måluppfyllelsen ska öka, anser en av de biträdande rektorerna. Framförallt tenderar de stora grupperna att missgynna elever som inte har svenska som modersmål. Enligt elevernas uppfattning har man på grund av språksvårigheter till med tvingats sänka kraven på en av kurserna inom vårdutbildningen. Vissa undervisningsgrupper är fortfarande stora, berättar lärarna. Inom exempelvis ekonomiassistensutbildningarna kan det ibland vara över 40 elever. Lärarna framhåller dock att de konstant jobbar med individuell anpassning i undervisningen. I t.ex. matematikämnet genomförs diagnostester med eleverna för att kunna skapa lämpliga undervisningsgrupper. Stödverksamheten håller på att ta form Det finns ett begränsat utbud av formaliserat stöd dit eleverna kan vända sig i händelse behov uppstår. Stöd är ett område som rektor identifierat som ett utvecklingsområde. Några av de elever vi samtalat med är i behov av särskilt stöd, men eleverna har ingen kännedom om möjligheterna till detta. Det gör att det blir svårt för eleverna att följa med i den teoretiska undervisningen att klara av hemuppgifterna. Ett studietorg ska upprättas. Studietorget är inte tänkt att fungera som läxhjälp eller som en öppen mottagning för alla elever. Rektor vill istället att torget ska rikta sig till elever som har svårigheter inom något område. Det ska vara "obligatoriskt" att gå till studietorget, dvs. att elever ska hänvisas dit för att få stöd. Lärarna berättar att i vissa ämnen, såsom på utbildningarna till ekonomiassistent inom SO-ämnena ges i regel stöd inom ramen för schemat, dvs. i klassrummet. Det sker bland annat genom att lärarna har ett formativt förhållningssätt, berättar de. I sällsynta fall har lärarna 4 (12)

5 i dessa ämnen individuella sittningar med eleverna. I andra ämnen har lärarna resurstimmar för handledning av enskilda elever eller grupper av elever. Problemet med att elever inte närvarar vid dessa tillfällen finns dock, menar rektor nämner engelska som ett sådant ämne. Engelskläraren instämmer därför ska man framöver istället satsa på att boka in tider med elever som identifierats ha stödbehov. Det är också tänkt att lärarna ska arbeta i studietorget, med ett mer riktat stöd till eleverna. Studietorget har emellertid inte riktigt kommit igång. Studie- yrkesvägledningsprocessen genomlyses Studie- yrkesvägledarna har inte tid att träffa alla nya kursdeltagare. Studie- yrkesvägledarna har två öppna informationsträffar per halvår, men det är upp till eleven att boka tid med en studie- yrkesvägledare alternativt komma på en av de drop in-tider som erbjuds. Några elever menar att det är svårt att få en tid med en studie- yrkesvägledare det är ofta är lång kö på drop in-tiderna som dessutom upplevs vara för korta. Att studie- yrkesvägledarna inte hinner träffa samtliga kursdeltagare innebär att det kan finnas elever som läser onödigt många kurser eller som inte läser de mest lämpliga kurserna i förhållande till utbildningsmålen. Nöjdheten med studie- yrkesvägledningen är låg bland vissa elever. Några elever är missnöjda med att valideringsprocessen tagit för lång tid att utfallet inte varit tillfredsställande. Någon elev har haft problem med att få sina utländska gymnasiebetyg översatta har blivit rekommenderad att läsa kurser eleven inte haft direkt användning av. Vissa elever menar att de inte fått information om möjligheterna till validering prövning eller att det finns möjligheter att söka kurser hos annan anordnare än Centrum Vux. Genom att läsa hos två anordnare skulle eleverna kunna undvika schemakrockar, som kan uppstå på Centrum Vux. Sedan tidpunkten för utvärderingen 2013 har verksamheten kring studie- yrkesvägledningen varit instabil, menar rektor. Personal har varit sjukskriven två vägledare har lämnat Centrum Vux för andra tjänster. Denna personal ersattes i början av sommaren 2014 med två nya vägledare. Dessa har skolats in rektor har stora förhoppningar om att studie- yrkesvägledningen kommer att utvecklas i positiv riktning. Anordnaren har gått igenom de processer som rör studie- yrkesvägledning skapat nya rutiner för t.ex. hantering av ansökningar upprättande av individuella studieplaner. På så sätt ska vägledarnas ansvarsområden bli tydligare. För att ge elever svar på enklare frågor har försteläraren tillsammans med vägledarna planerat 5 (12)

6 för att ta fram filmer om svenskt utbildningsväsende, för att använda i sfi-undervisningen. En annan åtgärd för att öka tillgången till vägledning är att framöver ha mer av gruppvägledning, men också framförallt inom sfi. Distansutbildningarna ska förbättras Måluppfyllelsen på distanskurser är överlag låg. Många av eleverna är inte beredda på det engagemang som distansstudier innebär eleverna som läser på distans bor ofta geografiskt nära Centrum Vux, varför anledningen till att bedriva distansstudier är liten. Enheten funderar på att avveckla delar av distanskursutbudet i stället erbjuda en flexiblare studieform. Distanskurserna är fortfarande vidhäftade med låg måluppfyllelse därför finns ambitionen att hitta en mer ändamålsenlig form för distansutbildningarna kvar. Syftet med flexstudier är att eleverna ska erbjudas fler träffar i skolan, med vissa obligatoriska moment. I flera ämnen, såsom engelska, erbjuds resurstimmar för undervisning stöd för de elever som studerar på distans. Det är dock endast vid provtillfällen som obligatorisk närvaro krävs. Ett flexibelt kursupplägg som är mer skräddarsytt för varje individ, kan också fortsättningsvis innebära rena distansstudier. Ingen elev ska dock kunna läsa på distans utan att först ha konsulterat en studie- yrkesvägledare, som gör en bedömning av om eleven klarar den studieformen. Arbetet med ingångsvärden har utvecklats Ett arbete med ingångsvärden har inletts. Syftet med arbetet är att ta reda på vilken betydelse läraren undervisningen har för elevernas resultat. Det innebär att kartläggning av elevernas kunskaper när de påbörjar sina studier blir allt viktigare. En utmaning består i att hitta ett system där det går att mäta ingångsvärden på ett rättvist sätt mellan olika ämnen kurser. I skedet av att bygga upp ett sådant hållbart system finns en viss skepsis bland personalen kring huruvida det är möjligt att göra systemet användbart rättvist. Att mäta ingångsvärden output enligt vad som beskrivs ovan, dvs. att mäta effekter av undervisning har inte tagits i bruk. En grupp lärare 6 (12)

7 har istället för att använda diagnostester (som lärare genomfört ett tag) bett eleverna att skatta sin kunskapsnivå sitt behov av stöd. Tanken var att det skulle göra det lättare att tidigt identifiera elever i behov av stöd. Dessvärre fungerade självskattningarna inte särskilt väl då eleverna ofta antingen under- eller överskattade sig själva. Av den anledningen började man istället med att göra kursutvärderingar halvvägs in i kurserna för att få en bild av vilka elever som befinner sig i riskzonen för att göra studieavbrott eller inte nå kunskapskraven. Det är en del av den prognostiseringsprocess som anordnaren börjat arbeta med. Lärarna berättar att en standardiserad blankett har tagits fram för att kunna göra mätningar i början i slutet av kurserna. Några lärare har använt den medan andra lärare har tagit fram egna system. Lärarna tycker att blanketten passar mer eller mindre väl för olika ämnen. En lärare menar exempelvis att enkäterna/mätinstrumenten fungerar bättre i färdighetsämnen. En annan menar att det viktiga inte är instrumentet i sig utan att på ett bra sätt att identifiera vilka individuella hjälpbehov elever har. Lärarna menar att de behöver vara försiktiga med enkäter eftersom det finns en enkättrötthet bland eleverna. Fokus på processer verksamhetsidé De identifierade förbättringsområden för 2012/13 är många till antalet. Viss personal upplever att det behövs prioriteringar mellan de olika områdena (formativ bedömning, elevinflytande, likabehandling etc.). Dessutom anser man att det finns behov av en tydligare ansvarsfördelning, arbetsbeskrivning för genomförandet uppsatta deadlines. Ett område som enheten skulle vilja behöva fokusera på är språkutvecklande arbete i alla ämnen. Hittills har det inte funnits resurser till en sådan kompetensutveckling rektor upplever att gehöret från personalen varit varierat. Sedan tidpunkten för utvärderingen har enheten identifierat ett antal processer som behöver stärkas utvecklas. Det rör sig exempelvis om antagning till studier, studie- yrkesvägledning prognostisering. Rektor anser att processarbetet med processägare tydligare riktlinjer för hur man ska arbeta för att nå målen har skapat bättre förutsättningar för verksamheten. 7 (12)

8 Språkutvecklande arbete i alla ämnen är en utvecklingsinsats som enheten dock inte har haft tid att proritera under det gångna året, menar rektor lärarna. Rektor berättar att man har börjat skissa på en verksamhetsidé som alla insatser andra aktiviteter som utförs ska relateras till. Ibland gör nämligen lärare saker på rutin eller utför aktiviteter som saknar syfte eller har en plan, menar rektor. Formerna för pedagogiskt utvecklingsarbete kan utvecklas Pedal-gruppen (pedagogiska ledningsgruppen) fungerar inte optimalt. Vissa lärare upplever att det finns en envägskommunikation från de olika arbetsrummen/ämneslagen till Pedal-gruppen. Lärarna upplever inte att de får så mycket återkoppling. En av de biträdande rektorerna menar å andra sidan att det förs diskussioner på arbetsplatsträffar (APT) om de elevexempel som tagits fram kring betyg bedömning, men att dessa diskussioner inte lyfts vidare i Pedal-gruppen. En av de biträdande rektorerna hinner inte besöka klassrummen undervisningen coacha lärarna enligt vad hon anser nödvändigt. Pedalgruppen har legat en aning på is, men har möten ibland. Lärarna uttrycker en viss besvikelse över att det inte utvecklades så många samtal kring pedagogik i gruppen. Lärarna menar att senaste tiden har mycket fokus istället kretsat kring t.ex. ingångsvärden. Pedalgruppens roll mandat var är också otydligt, menar lärarna. I dagsläget är förstelärarna representanter för lärarna i Pedal-gruppen, som bland annat arbetar med att ta fram bra enkäter. Auskultationer har lärarna inte kommit i gång med, men biträdande rektor har besökt lärarna i klassrummen vid några tillfällen. Lärarna, i synnerhet de som är ensamma med att undervisa i ett visst ämne, menar att det är viktigt att stärka det externa samarbetet. Mot den bakgrunden är det olyckligt att det tidigare samarbetet inom Södertörnsregionen till stor del har gått i stå. 8 (12)

9 Det gemensamma analysarbetet kan stärkas Det saknas en systematik för genomförande av kursutvärderingar resultaten tas inte om hand analyseras på skolnivå. En grupp elever berättar att de ibland, men inte alltid, gör kursutvärderingar. Ibland sker det genom en enkät, ibland genom samtal med läraren. Det indikerar att kursutvärderingarna främst är ett redskap för läraren att få återkoppling på sin undervisning, snarare än ett verktyg för skolan i sitt övergripande kvalitetsarbete. Kursutvärderingar genomförs samlas in centralt på skolan, men det är svårt att dra några generella slutsatser från dem, menar rektor. De flesta elever uttrycker stor nöjdhet i enkäterna. Rektor tror att de måste se över hur frågorna ställs eftersom elever överlag sannolikt inte är nöjda med allt i kurserna. Lärarna upplever inte heller vid uppföljningen att olika utfall resultat analyseras särskilt mycket gemensamt. Några av lärarna säger sig inte heller hinna med ett sådant övergripande arbete, utan fokuserar istället primärt på sin egen undervisning. Kursutvärderingar gör lärarna i första hand för sin egen skull. Sammanställning av resultat görs mer systematiskt två gånger om året inför de resultatdialoger rektor har med ansvarig nämnd. Mötestillfällen har blivit schemalagda En av de biträdande rektorerna anser att lärarna behöver fler mötesforum för att diskutera gemensamma frågor. Arbetet med att ta fram elevexempel inom Södertörnssamarbetet har endast fungerat för några ämnen, såsom exempelvis engelska. I t.ex. svenska svenska som andraspråk har samarbetet fungerat sämre. I utvärderingen 2013 noterades att viss personal gärna skulle se att mer tid gavs till att arbeta gemensamt, då den avsatta tiden för samarbete tenderade att försvinna. I utvärderingen framkom också att samverkan inom svenska som andraspråk behövde utvecklas. En eftermiddag i 9 (12)

10 veckan har lärarna därför nu schemalagt tid för gemensam planering, stöd andra aktiviteter. Det gemensamma arbetet mellan Södertörnskommunerna går på sparlåga, men lärarna på Centrum Vux har under det senaste året arbetet mycket med att ta fram faktiska elevexempel, bland annat för att illustrera kunskapskraven. I matematik är detta arbete inte lika viktigt, menar en matematiklärare, eftersom det finns tydliga uppgifter i boken som visar de olika betygsnivåerna. Steg tas mot att utveckla elevernas inflytandemöjligheter Möjligheten att påverka kursernas utformning innehåll varierar. En del elever säger att de har fått vara med att påverka hur undervisningen ska läggas upp. Andra elever menar att schemat är ganska styrt att de inte har så stor möjlighet att påverka. En anledning till att det förhåller sig på det viset är att det är så korta kurser att lärarens planering därför behöver ligga relativt intakt. Enheten har svårt att hitta bra former för att arbeta med elevernas delaktighet inflytande. Ett av de prioriterade områdena i 2012/13 års utvecklingsplan är elevinflytande. Skolledningen har försökt att få eleverna att komma till ett möte för att diskutera hur formerna för inflytande kan se ut. Ingen elev visade intresse för att delta på ett sådant möte. Efter att ha anlyserat KSL:s studerandeenkät hösten 2013, fattade anordnaren beslut om att lägga än mer kraft på att stärka elevernas möjlighet till inflytande. Lärarna ombads att lyfta diskutera frågan i sina undervisningsgrupper. Ur det framkom att eleverna överlag var nöjda med det inflytande de påverkansmöjligheter de har. Den senaste studerandeenkäten under våren 2014 tyder också på att eleverna generellt är tillfreds med det inflytande de har på Centrum Vux. Skolinspektionens tillsyn under våren 2014 visade emellertid att eleverna uppgav att de hade ett litet inflytande. Bilden är därför något splittrad handlar sannolikt till stor del om vad som avses med inflytande hur det har mätts. Från september 2014 har en förstelärare i uppgift att besöka varje klassrum för att diskutera hitta former för samråd med eleverna. Rektor menar att det är lättare att skapa intresse bland eleverna för ett mer formaliserat inflytande på de mer sammanhållna utbildningarna. Eftersom eleverna där studerar under en längre period är incitamenten större för eleverna att vara aktiva engagerade. Ett elevråd har 10 (12)

11 kommit igång inom vård- omsorgsutbildningar ytterligare ett ska skapas för de elever som läser till ekonomiassistenter. Likabehandlingsplanen har reviderats Likabehandlingsplanen uppfyller författningarnas krav på hur en sådan ska se ut. Eleverna personalen har varit med att ta fram den nu aktuella planen ( ) som har diskuterats förankrats under en kick off. Tidigare planer har utvärderats av ledning lärare. Tanken är att eleverna såsmåningom också ska få möjlighet att lämna synpunkter. Det finns ett system för att utvärdera årets likabehandlingsplan. En skolplaneenkät medarbetarsamtal är exempel på underlag som ska användas för att utvärdera föregående års plan. Likabehandlingsplanen innehåller beskrivningar om hur man ska arbeta med främjande insatser, kartläggning, förebyggande åtgärder samt rutiner för akuta situationer. För varje del finns också en ansvarsfördelning en tidsram angiven för arbetet. En av de biträdande rektorerna anser dock att det är svårt att genomföra allt som står i planen. En grupp lärare har haft i uppdrag att gå igenom revidera likabehandlingsplanen. Revideringen har framförallt bestått i att förtydliga rutinerna gällande klagomål. Det har nämligen förekommit fall av dispyter mellan elever som inte kommit till rektors kännedom. Lärare berättar att det också i enkäter framkommit att elever anser att det förekommit att de har blivit illa behandlade. Lärarna, varav en har deltagit i arbetsgruppen, tycker att likabehandlingsplanen blivit bättre tydligare, men poängterar att det också är viktigt att den omsätts på ett bra sätt i praktiken. Personalens IKT-kompetens stärks Delar av personalen behöver utveckla sin kompetens inom IT, enligt rektor. Just nu arbetar en av lärarna med att kompetensutveckla sina kollegor inom detta område. 11 (12)

12 Rektor berättar att en av de nyutnämnda förstelärarna, som har gedigen kompetens inom IKT, har fått i uppdrag att på olika sätt stärka personalens kompetens inom området. Avbrottshanteringen förbättras genom prognostiseringsprocess Det saknas tydliga rutiner för uppföljningen av avbrott. Avbrottsfrekvensen är tämligen hög, men lärarna menar att det har blivit ett ökat fokus på att hantera avbrotten sedan utvärderingen genomfördes hösten I samband med att den nya prognostiseringsprocessen påbörjats stämmer lärarna tydligare av med eleverna vid olika tillfällen under kursens gång. (Se vidare under rubriken Arbetet med ingångsvärden har utvecklats ). 12 (12)

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande (C3L) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Michaela Blume, bitr.

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens)

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) 2015-02-23 Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2014 Åsö vuxengymnasium - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 MiROi i-learning - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Eva-Lotta Arenander, rektor för vuxenutbildningen i Lidingö stad 2014-02-06

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen

Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Rapport 2014 Lernia - utvärdering av yrkesutbildning i Örnsberg och Liljeholmen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Anna Sundin, rektor för vuxenutbildningen i Stockholms Stad 2015-01-28

Läs mer

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun Likabehandlingsplan på lätt svenska Kompetenscenter, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Staffan Ekelund, skapad 2010-11-18, senast rev. 2014-01-10 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnd,

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Rapport 2014 NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Erik Hamner, rektor för C3L, Tyresö kommun 2014-11-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: Bakgrund Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: svenska och svenska som andraspråk kurserna 1 och 3, engelska kurserna 5 och 6, matematik kurserna 1-4 Obligatoriskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Syftet med denna arbetsplan är att kvalitetssäkra skolan genom att en plan för verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering upprättas. Arbetsplanen utgår

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer