Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport."

Transkript

1 Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun

2 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om lärlingsutbildningen i Borlänge kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod och material Inledning Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom lärlingsutbildningen för vuxna och i de fall det på skolorna finns lärlingsutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda, även för denna under våren och hösten Granskningen vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun ingår i detta projekt. Vid tillfället för granskningen i Borlänge kommun, finns ingen lärlingsutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Vuxenutbildningen i Borlänge kommun besöktes den augusti Ansvariga inspektörer har varit utredarna Kjell Gyllenswärd och Peter Holmberg. I denna rapport redovisar inspektörerna sina iakttagelser, analyser och bedömningar. Förutom en redogörelse av kvalitetsgranskningens resultat ges även en kort beskrivning av granskningens syfte, frågeställningar och genomförande. Skolinspektionen genomför kvalitetsgranskningen av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna av ytterligare 16 utbildningsanordnare. När kvalitetsgranskningen är avslutad i dess helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. För de skolor som ingått i granskningen ger rapporten en referensram och en möjlighet till jämförelse med förhållanden på andra skolor. Det enskilda beslutet kan därmed sättas in i ett större sammanhang.

3 2 (10) Bakgrundsuppgifter om Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen i Borlänge kommun startade under oktober 2011 lärlingsutbildning för vuxna med sex elever, med huvudsaklig studieinriktning handel (butikssäljare). Efter påbörjad utbildning har två elever avbrutit utbildningen och en tillkommit. Utbildningen omfattar 800 studiepoäng under 40 veckor och pågår till september I mars 2012 började ytterligare fyra elever på utbildningen som pågår till februari Totalt går för närvarande nio elever på utbildningen. Till hösten 2012 ansöker det regionala samverkansorganet DalaWux om nya platser till lärlingsutbildning för vuxna för att fördela dessa mellan länets kommuner. Borlänge kommun planerar då att starta en utbildning med tio platser. Elevernas arbetsplatsförlagda tid av utbildningen omfattar 70 procent och bedrivs under tre dagar per vecka medan den teoretiska delen bedrivs under två dagar per vecka. Verksamheten är organiserad inom barn- och bildningsnämnden under verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildning. För Vuxenutbildningen i Borlänge kommun finns 2,5 tjänst som rektor varav en ansvarar för lärlingsutbildning för vuxna. Operativt ansvarig för lärlingsutbildningen för vuxna är en behörig yrkeslärare. Lärlingsutbildningen för vuxna i Borlänge kommun är knuten till ett regionalt lärlingsråd som omfattar kommunerna i Dalarnas län och är gemensamt för lärlingsutbildningarna inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I det regionala lärlingsrådet ingår olika branschrepresentanter, fackliga organisationer, utbildningsansvariga från kommuner och externa utförare samt Högskolan Dalarna. Lärlingsrådets möten, cirka fyra per år, förläggs till olika skolor i länet och då försöker man också adjungera någon elev från den skolan. Vid besöket i Borlänge kommun genomfördes fyra arbetsplatsbesök inom lärlingsutbildningen för vuxna. Vid arbetsplatsbesöken gjordes intervjuer med elever och handledare samt observationer av elevens arbetsplatsförlagda lärande. Intervjuer genomfördes även med ansvarig rektor, verksamhetschef, yrkeslärare, yrkesvägledare från Arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningens vägledningscentrum samt ordförande från det regionala lärlingsrådet.

4 3 (10) Resultat av granskningen 1. Planering av lärlingsutbildning 1.1 Skolans organisering av lärlingsutbildningen I förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildningen som även omfattar yrkesutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda, anges att lärlingsutbildningen ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med andra företag och organisationer som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Det ska också finnas ett lärlingsråd eller liknade funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. Lärlingsrådet ska ge förslag om vilken eller vilka arbetsplatser som ska ingå i den arbetsplatsförlagda delen av undervisningen. Vidare ska huvudmannen säkerställa att yrkeslärare och handledare har den kompetens som krävs för uppdraget, APL-perioderna ska följas upp och huvudman och rektor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling även under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. I intervju med yrkesvägledare från Arbetsförmedlingen framkommer att de haft ett nära samarbete med vuxenutbildningens vägledningscentrum i planeringen av lärlingsutbildningen för vuxna. Fram till årsskiftet 2011/12 var yrkesvägledaren från Arbetsförmedlingen även placerad på vägledningscentrum och kunde då samverka dagligen med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Från 2012 är yrkesvägledaren från Arbetsförmedlingen placerad på Arbetsförmedlingens kontor och samverkan måste organiseras mer formellt. I intervju med verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen efterlyser hon mer koppling till näringslivskontoret för att möta de behov som kan ses på arbetsmarknaden. Hon menar att arbetsmarknaden är mer regional än lokal och att man kan utveckla fler utbildningar inom lärling vux än enbart handel. Hon betonar också att APL-platserna är viktiga och måste vårdas för att de ska vara tillgängliga på sikt. Vuxenutbildningen i Borlänge kommun har informerat om lärlingsutbildningen via annonser och pressmeddelande som gett gensvar hos företag och intresserade elever på orten. Lämpliga företag för att medverka i lärlingsutbildningen för vuxna har kontaktats genom uppsökande verksamhet eller att de själva har visat intresse. I vissa fall har elever själva gett förslag på lämpliga arbetsplatser. För lärlingsutbildningen för vuxna har Vuxenutbildningen i Borlänge kommun anställt en formellt behörig yrkeslärare som också har erfarenhet från arbetslivet inom administration, ekonomi och handel. Handledare utses av respektive företag i samråd med yrkesläraren, efter att de fått information om det ansvar

5 4 (10) och det uppdrag det innebär att vara handledare. I intervju med yrkesläraren framför hon att APL-platserna inte får vara för små, att de måste kunna ge alla moment som ska ingå i utbildningen och att arbetsmiljön måste vara bra. I intervju med rektor, yrkeslärare och ordförande för det regionala lärlingsrådet, får inspektörerna en bild av ett väl fungerande och engagerat lärlingsråd där det ingår företrädare från olika branscher och fackliga organisationer. Ordförande berättar att alla APL-platser som tas fram kontrolleras och kvalitetssäkras via branschorganisationer och fackliga organisationer för att sedan godkännas i lärlingsrådet. I intervju med yrkesläraren och ordförande för lärlingsrådet, framkommer att branschorganisationen Svensk Handel är en aktiv och viktig resurs både för lärlingsrådet och för lärlingsutbildningen för vuxna i Borlänge kommun, bl.a. genom medverkan i handledarutbildning. Enligt yrkesläraren har sju av de nio handledare som för närvarande har elever, gått en heldags handledarutbildning medan två fått en kortare information på arbetsplatsen via yrkesläraren. I intervju med handledare, elever, rektor och yrkeslärare beskrivs att regelbundna trepartssamtal på arbetsplatsen mellan elev, handledare och yrkeslärare, är den viktigaste formen för uppföljning och kvalitetssäkring. Trepartssamtalen genomförs ungefär varannan månad och däremellan har yrkesläraren telefonkontakt med handledarna vid behov. Yrkesläraren träffar eleverna två dagar per vecka för den skolförlagda undervisningen och säger sig då få en god bild av hur elevernas arbetsplatsförlagda utbildning fungerar och att de får del av de kursmoment som ska ingå i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Ytterligare ett instrument för uppföljning är att eleverna för loggbok varje vecka, som elev och yrkeslärare tar del av. Enligt yrkesläraren kan man då tidigt agera om något behöver korrigeras i det arbetsplatsförlagda lärandet. Vuxenutbildningen har i februari 2012 genomfört en elevenkät där fem av nio elever har svarat och genomgående visat att de är nöjda med utbildningen, läraren och sin handledare. I intervju framför verksamhetschefen för gymnasieoch vuxenutbildningen att kvalitetsarbetet är viktigt och att det görs årligen genom en kvalitetsredovisning. Man har just nu påbörjat genomgång och analys av kvalitetsredovisningen för läsåret 2011/12 och hon säger också att de ansvariga politikerna är intresserade av denna redovisning som görs under hösten parallellt med budgetarbetet. Av dokumentationen framgår att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun har en utarbetad plan mot kränkande behandling. Planen betonar att samtliga anställda inom den kommunala vuxenutbildningen samt hos externa utförare har ett ansvar för att reagera om de ser att någon blir utsatt för mobbning och/eller kränkande behandling. Planen är inte daterad men av innehållet framgår att den avser läsåret 2011/12 och ska utvärderas i augusti 2012 i samband med upprättandet av nästa års plan. I intervju med handledare och elever framgår

6 5 (10) att de är informerade om planen och vad den innebär. I intervju med yrkesläraren framkommer att det vid något tillfälle uppstått incidenter för elever på arbetsplatsen, beroende på missförstånd och språksvårigheter, men att detta omgående kunnat redas ut mellan yrkeslärare och handledare. Skolinspektionen bedömer att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun organiserar lärlingsutbildningen för vuxna i enlighet med författningarna. 1.2 Skolans planering av den enskilda elevens arbetsplatsförlagda lärande Enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning har rektor ansvar för att varje elev har en individuell studieplan som beskriver elevens utbildningsmål och omfattningen av studierna. Planen ska upprättas i samband med att eleven börjar lärlingsutbildningen och revideras vid behov. Enligt förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, ska rektor även se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsutbildning för vuxna upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av kommunen, eleven och företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). I avtalet ska det anges vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Eleven ska också ha möjlighet att göra en validering av tidigare erfarenheter och kunskaper. I intervju med rektor samt studie- och yrkesvägledare från vägledningscentrum inom Vuxenutbildningen i Borlänge kommun, beskrivs att antagning till lärlingsutbildningen för vuxna föregås av intervjuer med prioriterade sökande. Studie- och yrkesvägledaren säger att de lägger ned mycket arbete på antagningsprocessen för att säkerställa att förordningarna följs, vilket innebär att sökande med svagast ställning på arbetsmarknaden prioriteras. De nio elever som för närvarande går utbildningen har enligt uppgift ingen tidigare erfarenhet från handel. I intervju med yrkesläraren berättar hon om upplägget vid utbildningens start. För de elever som påbörjade utbildningen i oktober 2011 började man med två veckors information, prat om självkänsla, elevernas kompetenser och validering. För de elever som påbörjade utbildningen i mars 2012 ordnades en veckas orienteringskurs där framförallt arbetsmiljöfrågor togs upp. Dock har ingen individuell studieplan upprättats för de nio elever som för närvarande går utbildningen. För de elever som påbörjar utbildningen hösten 2012 planeras en tre veckor lång orienteringskurs med validering vid behov, fördjupad kartläggning, upprättande av individuella studieplaner och diskussioner kring huruvida den sökande har förutsättningar att fortsätta utbildningen. Detta för att minska antalet elever som avbryter eller har svårigheter att klara utbildningen. Till hösten 2012 utökas vägledningscentrum inom vuxenutbildningen

7 6 (10) med ytterligare en tjänst som studie- och yrkesvägledare för att bättre klara av uppdraget. Av dokumentationen från Borlänge kommun framgår att avtal/utbildningskontrakt upprättas för varje elev och APL-plats. Dock saknar dessa en beskrivning av vilka delar av utbildningen som genomförs på arbetsplatsen och omfattningen av dessa samt underskrift av eleven. Skolinspektionen bedömer att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun behöver utveckla sina rutiner så att det för varje elev upprättas en individuell studieplan som innehåller uppgifter om den enskilde elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Planen ska utarbetas i samverkan med eleven i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras. Vidare bedömer Skolinspektionen att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun måste komplettera upprättade avtal/utbildningskontrakt med en beskrivning av vilka delar av utbildningen som genomförs på arbetsplatsen och omfattningen av dessa samt underskrift av eleven. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun behöver utveckla sina rutiner för elevernas individuella studieplaner samt avtal/utbildningskontrakt för att leva upp till författningarnas krav. Genomförande av elevens arbetsplatsförlagda lärande (APL) 2.1 Elevens arbetsplatsförlagda lärande Enligt förordningen ska det finnas en eller flera kursplaner för den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen för vuxna. Det är kommunen som efter samråd med lärlingsrådet eller motsvarande funktion beslutar vilka kursplaner som ska tillämpas. Eleven ska ges kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på arbetsplatsen. Av dokumentationen framgår att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun har upprättat ett dokument benämnt Lärlingsutbildning Handel. Dokumentet beskriver bland annat utbildningens mål, vilka förkunskaper som krävs, vilka kurser som ingår och vilka kurstider som gäller. I utbildningen ingår elva kurser om totalt 800 studiepoäng under 40 veckor. Sex av kurserna innehåller praktiska moment som lärlingen förväntas ta del av på APL-platsen och de momenten är särskilt beskrivna i dokumentet. Dokumentet är antaget genom beslut i det regionala lärlingsrådet. Samtliga kurser pågår under hela utbildningen på 40 veckor. Inför den utbildning som startar hösten 2012 planeras en uppdelning av kurserna i två perioder.

8 7 (10) Handledarutbildning har ordnats i samverkan med branschorganisationen Svensk Handel genom en heldagsutbildning. Enligt yrkesläraren har sju av de nio handledare som för närvarande har elever, gått en heldags handledarutbildning medan två fått en kortare information på arbetsplatsen via yrkesläraren. Ytterligare en handledarutbildning planeras till hösten I intervju med handledare, elever, rektor och yrkeslärare beskrivs att regelbundna trepartssamtal på arbetsplatsen mellan elev, handledare och yrkeslärare genomförs ungefär varannan månad där avstämningar görs kring de moment som ska ingå det arbetsplatsförlagda lärandet. Däremellan har yrkesläraren telefonkontakt med handledarna vid behov. I intervju med elever framkommer att de av yrkesläraren fått en pärm med uppgifter kring kursmomenten i det arbetsplatsförlagda lärandet och som ska redovisas till läraren. Yrkesläraren träffar eleverna två dagar per vecka i den skolförlagda undervisningen och får då direkt information från eleverna kring de moment som ska ingå i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Eleverna för också loggbok varje vecka som elev och yrkeslärare tar del av. I intervju med yrkesläraren framför hon att det är hennes uppgift att se till att eleverna får alla kursmoment och att det finns en plan för varje elev att gå igenom alla kursmomenten under utbildningen, men att det kan gå olika fort framåt. Skolinspektionen bedömer att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun genomför elevens arbetsplatsförlagda lärande i enlighet med författningarna. 2.2 Betygssättning av elevens arbetsplatsförlagda lärande I förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna framgår att läraren i samråd med handledaren ska betygssätta de kurser som eleven deltar i. I förordningen om kommunal vuxenutbildning framgår att betyg ska sättas efter genomförd kurs eller delkurs. Alla pågående kurser inom lärlingsutbildningen för vuxna i Borlänge kommun påbörjas i samband med utbildningens start och avslutas när utbildningen avslutas. I intervju med elever framkommer att betyg för samtliga kurser sätts samlat i samband med utbildningens slut men att yrkesläraren genom provresultat och regelbunden återkoppling till elever och handledare informerar eleverna om hur de ligger till. Av elevenkäten från februari 2012 går det att utläsa att de elever som svarat har blivit informerade om kursernas mål, innehåll och betygskriterier. Eleverna är också nöjda med den vägledning och det stöd de fått under utbildningens gång. I intervju med handledare framkommer att de genom handledarutbildning och trepartssamtal är medvetna om sin roll som medbedömare av de arbetsplatsförlagda momenten och att det är läraren som ansvarar för betygssättning. Som stöd har man bedömningsmaterial som har utvecklats inom branschorganisationen Svensk Handel. I intervju med rektor och yrkeslärare framgår att de är medvetna om att betyg ska sättas efter varje

9 8 (10) avslutad kurs men att kursbetyg för denna utbildning sätts samlat vid utbildningens slut, eftersom utbildningen omfattar endast 40 veckor och kurserna löper parallellt under hela utbildningstiden, särskilt vad gäller den arbetsplatsförlagda delen. Yrkesläraren har tillsammans med handledarna och eleverna kontroll över att de kursmoment som ingår i kurserna genomförs. För den utbildning som påbörjas hösten 2012 planerar skolan att dela upp utbildningen i två perioder och då sätta betyg i avslutade kurser efter halva utbildningstiden. Skolinspektionen bedömer att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun betygsätter elevens arbetsplatsförlagda lärande i enlighet med författningarna. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att Vuxenutbildningen i Borlänge kommun genomför det arbetsplatsförlagda lärandet i enlighet med författningarna.

10 9 (10) Syfte och frågeställningar Lärlingsutbildning infördes från och med hösten 2011 som ett alternativ för deltagare inom kommunal vuxenutbildning att uppnå en yrkesexamen. Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning syftar till att ge en utbildning motsvarande den gymnasiala lärlingsutbildningen, men skiljer sig genom att starkare betona individanpassning och flexibilitet. Liksom för övrig vuxenutbildning betonas behovet av individanpassning, bland annat genom upprättandet av en individuell studieplan vilken ska spegla den enskildes behov, önskemål och förutsättningar. För lärlingsutbildningen betonas också vikten av att ta tillvara elevens tidigare erfarenheter och kompetens. Undersökningar visar att förekomsten av validering skiftar mellan kommuner. Det finns signaler på att planeringen av elevens utbildningstid inte sker med utgångspunkt bedömning av individens behov och erfarenheter. Lärlingsutbildningen ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för. Bristande samverkan mellan skola och det lokala arbetslivet har lyfts fram som ett av de främsta problemen för kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet inom yrkesprogrammen på gymnasiet. För den gymnasiala utbildningen har kvalitetsbrister påvisats i genomförandet avseende bland annat arbetsplatsernas bristande kännedom om kursplanernas mål och innehåll, brister i säkerställande av handledarens kompetens och utbildning och att lärarnas kontakt med handledare och elever varken är systematisk eller tillräcklig. Erfarenheter från lärlingsförsöket visar även att lärlingsråden inte alltid organiseras och arbetar i enlighet med uppdraget. Granskningens syfte är att granska att eleverna inom lärlingsutbildningen för vuxna får den utbildning de har rätt till. Därför ska såväl det faktiska genomförandet av de arbetsplatsförlagda momenten såväl som kommunens och skolans arbete för att säkerställa hela utbildningens kvalitet ingå i granskningen. Följande frågeställningar ska användas för att granska APL inom lärlingsutbildningen för vuxna: 1. Planeras det arbetsplatsförlagda lärandet inom lärlingsutbildningen för vuxna med utgångspunkt i individens behov och erfarenheter? 2. Genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet inom lärlingsutbildningen för vuxna i enlighet med författningarnas krav?

11 10 (10) Metod och material Granskningens syfte är att följa utbildning inom vuxenskolans lärlingsutbildning. Granskningen av varje verksamhetsanordnare utgör en fallstudie. Fallstudien genomförs genom att fyra elever från utbildningssamordnaren väljs ut. Eleverna ska företrädelsevis ha olika huvudsaklig studieinriktning som exempelvis Bygg/ Anläggning, Restaurang/Livsmedel, Handel/ Administration, Industri respektive Hantverk. Dessa fyra elever följs sedan utifrån olika kvalitetsaspekter av de krav som styrdokumenten ställer på utbildningen. Underlag för granskningen samlas in genom dokumentanalys, arbetsplatsbesök och intervjuer med elever, yrkeslärare, företrädare för samarbetspartners, ordförande (eller motsvarande) för lärlingsrådet (eller liknande annan organisation), handledare samt med rektor/huvudman som är ansvariga för planeringen och genomförandet av lärlingsutbildningen. Resultatet från analysen av dokument, observationerna och intervjuerna kommer att sammanställas i ett bedömningsunderlag som kommer att vara underlag för skolbeslut. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:2. Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar

Sammanfattning Rapport 2011:2. Arbetsplatsförlagd. utbildning i praktiken. en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar Sammanfattning Rapport 2011:2 Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken en kvalitetsgranskning av gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning. Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg

Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning. Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg Kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Projekt inom Skolinspektionen 2012/13 Projektledare Peter Holmberg Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag 2003 till Skolverket

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1 Arbetsplatsförlagt lärande Lärlingsutbildningen för vuxna Skolinspektionens rapport K-2013:01 Diarienummer 400-2011:6490 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet Goda exempel från Luleå Artur Nilsson, lärlingselev i årskurs 3 berättar Lärlingar i hela Sverige 9 398 lärlingar (hösten 2016) varav 877 studerar inom VO-programmet

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum

Skolverkets lärlingscentrum Skolverkets lärlingscentrum Hur går det? 21 nya huvudmän 16 lärlingar på gymnasiesär 48 Anställda lärlingar Piloter i Göteborg och Västerbotten Antal lärlingar sedan 2008 12000 10000 8000 6000 Antal lärlingar

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Individperspektivet i styrdokumenten

Individperspektivet i styrdokumenten Att utvecklas så långt som möjligt om hur den individuella studieplanen kan användas som ett verktyg för att i högre grad individualisera utbildningen och öka individens möjlighet till andraspråksutveckling

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7972 Karlskrona kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING

UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING UTBILDNINGSKONTRAKT GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING 1. PARTER OCH KONTAKTPERSONER 1.1. Skolhuvudman Thorengruppen AB, 556613-9290, hädanefter benämnt som Yrkesgymnasiet Kontaktperson/lärare: Frida Beijbom

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; SFS 2016:937 Utkom från trycket den 8 november 2016 utfärdad den 27 oktober 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:12. Betygssättning i gymnasieskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:12. Betygssättning i gymnasieskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2010:12 Betygssättning i gymnasieskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning betygssättningen i gymnasieskolan är likvärdig och hur skolorna

Läs mer

Beslut. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning.

Beslut. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning. Lernia Utbildning AB Org.rtr. 556467-3381 Helena Skåritorp helena.skantorp@lernia.se stefan.bergstrom@lernia.se efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Lernia Utbildning AB inom utbildning

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Stockholms kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Bromma gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Bromma gymnasium har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Stockholms Transport- och fordonstekniska Gymnasium belägen i Stockholms

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Bedömning. Hur pratar vi bedömning? Anita Attestål

Bedömning. Hur pratar vi bedömning? Anita Attestål Bedömning Hur pratar vi bedömning? Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och konkretiserar skollagens bestämmelser 4 kap. Lärotider Utbildningens innehåll och omfattning Arbetsplatsförlagt

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Studium Restaurang i Göteborg

Studium Restaurang i Göteborg Studium Restaurang i Göteborg Hyam Yanni hyam.yanni@educ.goteborg.se Yrkeslärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ansvarig för valideringar och för lärlingsutbildning Katarina Larsson katarina.larsson@educ.goteborg.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Naturbrukskonferens 2015

Naturbrukskonferens 2015 Naturbrukskonferens 2015 Västerås den 17 april 2015 Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Statistik 2. Yrkesprogramutredningen 3. Ny utredning 4. Lärarlegitimationer 5. Kvalitet i yrkesutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Sammanfattning 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Sammanfattning Skolinspektionen har granskat den skolförlagda undervisningen inom fem av gymnasieskolans yrkesprogram: barn- och

Läs mer

Avtal gymnasielärling

Avtal gymnasielärling Skolförvaltningen Härnösands gymnasium 2015-xx-xx Sid. 1 av 5 Avtal gymnasielärling Avtal för utbildningskontrakt mellan Härnösands gymnasium, Härnösands kommun (org nr 212000-2403) och företag samt org

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Wijkmanska gymnasiet i Västerås kommun. Rapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Wijkmanska gymnasiet i Västerås kommun. Rapport. Bilaga 1 Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Wijkmanska gymnasiet i Västerås kommun 2 (8) Innehåll Inledning Fakta om skolan Bakgrund och syfte Frågeställningar

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer