Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Beslut Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen ska ge vuxna tillfälle att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. Tidigare utbildningsinspektioner har visat att uppföljning görs i alltför begränsad omfattning. Det finns även behov av att utveckla en mera målgruppsanpassad utbildning samt förstärka information och vägledning. Skolinspektionen har även i regleringsbrev fått uppdrag att beskriva myndighetens insatser för att kunna granska verksamhetens och kommunens arbete med att följa upp de studerandes resultat. Kvalitetsgranskningen har genomförts i 20 av landets kommuner. De kommuner som granskats speglar en variation i val av anordnare och resultat. Fokus för denna kvalitetsgranskning är att belysa hur kommuner och verksamheter följer upp de utbildningspolitiska målen och hur dessa utvärderingar använts. Övergripande information om kvalitetsgranskningen och projektplanen finns på Skolinspektionens webbplats. (http://www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/) Kvalitetsgranskningen av vuxenutbildningen i sin helhet kommer senare att redovisas i en sammanfattande rapport. Genomförande Granskningen i Laholms kommun genomfördes med besök i kommunen den 18 februari Skolinspektionen intervjuade kommunens utvecklingschef, vuxenutbildningens enhetschef, rektor för vuxenutbildningen, politiker från Utvecklings- och näringslivsnämnden, studie- och yrkesvägledare samt representanter för lärare från egen och upphandlad utbildning. Kommunens skolplan och kvalitetsredovisning samt nationell statistik om vuxenutbildningen ligger också till grund för granskningen. Skolinspektionen, avdelningen i Göteborg, Kungsgatan 20, Göteborg Telefon: , Fax:

2 Dnr 2008:376 2 (8) Skolinspektionen Ansvariga för kvalitetsgranskningen i Laholms kommun har varit undervisningsråden Egon Andersson och Mats Lindström. Företrädare för kommunen har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid granskningen. Beskrivning av kommunen och kommunens vuxenutbildning Laholms kommun har cirka invånare varav omkring personer bor i tätorten Laholm. I kommunfullmäktiges vision och övergripande mål för kommunens verksamhet från april 2008 anges under avsnittet Utveckling och tillväxt att kommunen ska ha en skola som ger lust, möjlighet och motivation till lärande och att arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling ska främjas. Andelen invånare i Laholms kommun med förgymnasial utbildning är 22 procent jämfört med 16 procent i länet och 15 procent i riket medan andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 22 procent i kommunen, 32 procent i länet och 35 procent i riket. Utbildningsnivån i Laholms kommun är alltså lägre än i både länet och riket. Andelen utrikes födda är betydligt lägre i Laholms kommun medan andelen förvärvsarbetande är något högre än i riket som helhet. Statistiken är hämtad från SCB s kommunfakta för år I Laholms kommun organiseras arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och näringslivsenhet under samma nämnd, Utvecklings- och näringslivsnämnden. Verksamheten är förlagd till kommunens Lärcentrum där arbetet, enligt kommunens hemsida, ska fokuseras på att skapa utveckling och tillväxt, lokalt och regionalt. Verksamheten leds av en utvecklingschef. För det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen finns en verksamhetschef och en rektor som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Enligt Skolverkets officiella statistik studerade 284 personer vid lärcentrum i Laholm läsåret 2007/08. Av dessa studerade 10 procent kurser inom grundläggande vuxenutbildning och 90 procent inom gymnasial vuxenutbildning. Den grundläggande vuxenutbildningen bedrivs i egen regi medan den gymnasiala vuxenutbildningen upphandlas. Inom kommunen finns ett organiserat samarbete mellan Lärcentrums verksamhet, arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård. Lärcentrum ansvarar också för det försörjningsstöd som utbetalas i Laholms kommun. Lärcentrum och kommunens näringsliv har ett nära samarbete. Genom ett regionalt projekt finns i kommunen en företagsutvecklare som bland annat förmedlar företagens arbetskraftsbehov till Lärcentrum. Genom detta samarbete får Lärcentrum kunskap om de behov av kompetenser som näringslivet i kommunen och regionen efterfrågar. Såväl ledningen för Lärcentrum som de intervjuade politikerna betonar fördelen av att den kommunala vuxenutbildningen och kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med den kommunala näringslivsenheten ingår i samma förvaltning och nämnd. Även vikten av att denna nämnd handhar försörjningsstöd betonas. Ett viktigt arbete för Lärcentrum är att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att få ett arbete och bli självförsörjande. Det nära samarbetet inom

3 Skolinspektionen Dnr 2008:376 3 (8) Lärcentrum mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet medför, enligt de intervjuade, ett effektivare arbetssätt och färre kontaktpersoner för berörda kommuninnevånare. Laholms kommun samverkar med andra kommuner om vuxenutbildning i olika nätverk. Bland annat finns ett strukturerat samarbete med sex andra kommuner i Halland avseende utvecklingen av lärcentra. Dessa kommuner har dessutom ett utvecklat samarbete kring yrkesutbildningar. Resultat av kvalitetsgranskningen Med denna kvalitetsgranskning har Skolinspektionen granskat hur kommuner följer upp resultat i och av vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial utbildning d.v.s. om utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete. Vidare har granskats vilka konsekvenser denna uppföljning får för det fortsatta arbetet, samt hur verksamheterna och kommunerna arbetar för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning. Uppföljning av hur utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete Enligt skollagen ansvarar den som är huvudman för det offentliga skolväsendet för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Av detta följer att kommunen har ansvar för att följa upp om den vuxenutbildning som erbjuds leder till de nationella målen. Detta innebär bland annat att följa upp om de studerande fullföljer sina planer på fortsatta studier eller påbörjar arbete inom området. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna måste vuxenutbildningen fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder. Alla studerande vid Lärcentrum i Laholm träffar enligt Lärcentrums tre studie- och yrkesvägledare, en vägledare före studiernas början och en individuell studieplan upprättas. Därefter fördjupas den individuella studieplanen genom samtal mellan den studerande och dennes lärare. Den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov varför vägledarna får en bild av hur de studerande lyckas med sina studier. Vägledarna är också delaktiga i skolans uppföljning av de studerande när de avbryter utbildningen eller när de har hög frånvaro. Den information som vägledarna och övriga vid skolan får vid uppföljningen av de studerande dokumenteras inte utan finns som kunskap hos var och en. Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning från 2007 är delad i två delar, en för den egna verksamheten, den grundläggande vuxenutbildningen, och en för den upphandlade. Den egna verksamhetens måluppfyllelse redovisas genom statistik över de studerandes köns- och åldersfördelning, en kort redovisning av hur många studerande som har

4 Dnr 2008:376 4 (8) Skolinspektionen studerat inom den grundläggande vuxenutbildningen, om de har fått betyg samt en redovisning av studerandeenkäter. Måluppfyllelsen för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen beskrivs i kvalitetsredovisningen genom en sammanställning av resultaten från fem olika nationella prov och en sammanställning av verksamhetens samlade betyg på de olika betygstegen fördelade på omvårdnadsutbildningen och kärnämnen. Även denna del av kvalitetsredovisningen avslutas med en redovisning av studerandeutvärderingar. Intervjuer och dokumentstudier visar att vuxenutbildningen inte genomför effektstudier som visar vilka effekter de studerandes ansträngningar får i form av arbete, byte av arbete, nya arbetsuppgifter eller fortsatta studier. Kommunens politiker efterfrågar inte heller denna information. Ledningen och medarbetarna har var och en kunskap om de studerandes måluppfyllelse men verksamheten redovisar varken i sin kvalitetsredovisning eller på annat sätt huruvida de studerande når de mål som är uppsatta i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande. Uppföljningar om de studerande når sina mål i de individuella studieplanerna, orsaker till avhopp och utbildningarnas effekt efter avslutade studier är viktiga delar i det underlag som kommunen behöver i sitt systematiska kvalitetsarbete för att bedöma om kommunens stöd för vuxnas lärande är effektivt och om vuxenutbildningens utbud svarar mot behov och efterfrågan. Intervjuer och dokumentstudier visar vidare att Laholms kommun genom vuxenutbildningen möjliggör för kommunens innevånare att få tillgång till en vuxenutbildning som utbildar vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverkar till arbetslivets förändring och bidrar till full sysselsättning. Vid intervjuerna framkommer att vuxenutbildningens kursutbud är efterfrågestyrt och att verksamheten försöker möta varje studerande efter dennes behov. År 2008 deltog 1,7 procent av de korttidsutbildade i kommunal vuxenutbildning i Laholms kommun medan motsvarande andel i riket var 3,3 procent. Kommungruppens genomsnitt var 2,4 procent. Vid intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorn och politiker framkommer att det finns ett motstånd bland de korttidsutbildade att studera och att resurserna i första hand läggs på dem som saknar arbete. Inspektörerna rekommenderar kommunen att mera aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motiverar dem att delta i utbildningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna och vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande.

5 Skolinspektionen Dnr 2008:376 5 (8) Uppföljning av de studerandes betygsresultat Av huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna följer även att kommunen har ansvar för att följa upp verksamhetens kvalitet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, har rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till målen för utbildningen. Skolverkets officiella statistik för läsåret 2007/08 för den kommunala vuxenutbildningen i Laholms kommun visar inte på några anmärkningsvärda skillnader gentemot kommungruppen eller riket som helhet vad gäller betygsresultat i A-kurserna i engelska, matematik och svenska. Andelen studerande med studieavbrott är dock betydligt lägre vid vuxenutbildningen i Laholm än i kommungruppen och riket. Andelen korttidsutbildade invånare som deltar i den kommunala vuxenutbildningens utbildningar är, som tidigare nämnts, anmärkningsvärt låg. Granskningen visar att lärarna inom vuxenutbildningen var och en följer upp de studerandes betygsresultat. I verksamhetens senaste kvalitetsredovisning från 2007 ges en sammanfattande bild av resultat i form av betyg men där betygsresultaten från de olika kurserna inte särredovisas och därmed inte kan jämföras. Inte heller kan satta betyg jämföras med resultaten från de nationella proven. Skolinspektionen noterar att få personer inom den gymnasiala vuxenutbildningen deltar vid de tillfällen som kommunen anordnar nationella prov. Som tidigare nämnts svarar kommunen för den grundläggande vuxenutbildningen medan en extern anordnare svarar för den gymnasiala vuxenutbildningen, inklusive omvårdnadsprogrammet. Rektorn är pedagogisk ledare för den egna verksamheten och ansvarar för uppföljningen av den externa utbildarens verksamhet. Denna verksamhet leds av en av utbildningsanordnaren tillsatt platschef. Av intervjuer framgår att lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men att den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning inte gör det möjligt att göra en uppföljning och utvärdering av de redovisade resultaten som ett led i verksamhetens strävan efter ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Uppföljning och säkerställande av att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna uttrycker betyget i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all

6 Dnr 2008:376 6 (8) Skolinspektionen tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Rektor och huvudmannen har ansvar för att följa upp att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna. Vid intervjuer med rektorn och representanter för lärarna framkommer att rektorn för vuxenutbildningen fokuserar på bedömningsfrågor i de samtal som hon regelbundet har med personalen inom den grundläggande vuxenutbildningen och att hon noggrant och ifrågasättande följer upp betygsättningen. Gruppen lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen är liten och lärarna har hela sina tjänster inom vuxenutbildningen. Någon organiserad samverkan med andra betygssättande lärare finns inte enligt lärarna och rektorn. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har lärarna genomgått kompetensutveckling inom området bedömning och betygsättning. Rektorn uppger att hon inom den gymnasiala vuxenutbildningen arbetar för att tillsammans med utbildningsanordnarens platschef ta fram rättvisande betygsstatistikstatistik. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen förekommer inte, enligt lärarna, någon organiserad samverkan med andra betygsättande lärare för att betygsättningen ska ske på ett likvärdigt och rättvist sätt enligt författningarna. Lärarna uppger dock att de inom gruppen, liksom lärarna vid den grundläggande vuxenutbildningen, diskuterar bedömning och betygsättning och att flera av dem diskuterar dessa frågor med kollegor som de känner sedan tidigare. Vuxenutbildningen redovisar i sin kvalitetsredovisning inga jämförelser mellan nationella prov och satta betyg. Andelen studerande som genomför de nationella proven är liten. Skolinspektionen bedömer att rektorn tillsammans med lärarna inom den grundläggande vuxenutbildningen i huvudsak säkerställer att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt och rättvist sätt och enligt författningarna men att åtgärder måste vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Sammanfattning och bedömning. Granskningen av hur Laholms kommun följer upp resultaten i den kommunala vuxenutbildningen visar att Laholms kommun bedriver ett engagerat arbete för att fånga upp de behov av utbildning som framför allt finns inom det lokala näringslivet och bland de personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns också ett väl utvecklat samarbete mellan olika myndigheter och kommunala verksamheter inom Laholms kommun vilket underlättas av den organisationsstruktur som kommunen har byggt upp. Granskningen visar också att vuxenutbildningen strävar efter att utvecklas för att på olika sätt tillmötesgå arbetsmarknadens behov av utbildning på ett så flexibelt sätt som möjligt.

7 Skolinspektionen Dnr 2008:376 7 (8) Då kommunens utbildningsnivå är relativt låg och en lägre andel korttidsutbildade deltar i vuxenutbildnings verksamhet än i kommungruppen och riket, rekommenderar Skolinspektionen kommunen att genom uppsökande verksamhet, genom sitt kursutbud eller på annat sätt förbättra sitt arbete för att nå denna grupp och motivera den att delta i undervisningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Kunskapen om effekterna av vuxenutbildningens arbete finns framför allt hos studieoch yrkesvägledarna men också hos ledningen och lärarna men effekterna följs inte systematiskt upp på annat sätt än genom de övergripande sammanställningar av betygsresultat som redovisas i vuxenutbildningens kvalitetsredovisning. Huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande, redovisas inte. Lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning gör det inte möjligt att följa upp och utvärdera resultaten som ett led i strävan efter ökad måluppfyllelse. Inom den grundläggande vuxenutbildningen följer rektorn och lärarna upp att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt och enligt författningarna men åtgärder behöver vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 fanns, enligt Skolverkets bedömning, behov av förbättringsinsatser när det gäller att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning liksom behov av förbättringsinsatser när det gäller sammanställningar och utvärderingar av betygsresultat och resultat från nationella prov i verksamhetens kvalitetsredovisning. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att de förbättringsinsatser som påvisades vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 kvarstår. Skolinspektionen bedömer att: Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna. Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Kommunen behöver vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

8 Dnr 2008:376 8 (8) Skolinspektionen Uppföljning Laholms kommun ska skriftligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetet inom de ovan nämnda områdena. Redovisningen ska sändas till Skolinspektionens avdelning i Göteborg senast den 10 november På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Egon Andersson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsråden Mats Lindström och Ewa Hallberg. Bilaga Några centrala begrepp samt förteckning över de kommuner som ingått i granskningen

9 Skolinspektionen Bilaga Dnr 2008:376 Några centrala begrepp Uppföljning Ska ge en saklig, översiktlig, samlad bild oftast kvantitativa data Utvärdering Att granska och värdera utvalda delar gentemot överenskomna kriterier Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. Att bedriva detta arbete systematiskt innebär att återkommande genom uppföljning och utvärdering bedöma måluppfyllelsen, identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för en ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen är det skriftliga dokument där bedömning av verksamhetens kvalitet samt åtgärder för ökade måluppfyllelse redovisas och kommenteras. Effektutvärderingar Där granskas och värderas i vad mån vuxenutbildningen leder till tänkta effekter. Det vill säga når de studerande de mål som satts upp och beskrivits i den individuella studieplanen. Når vuxenutbildningen som helhet de nationella målen att ge vuxna de kunskaper som de behöver för att delta i samhällsliv och arbetsliv och/eller möjliggöra fortsatta studier samt om dessa kunskaper verkligen leder till att studerande deltar i arbetsliv eller fortsatta studier efter genomförd utbildning. De kommuner som omfattats av kvalitetsgranskningen Hur kommuner och verksamheter följer upp vuxenutbildningens resultat är följande: Bollnäs, Höganäs, Kalix, Kalmar, Katrineholm, Kiruna, Kristinehamn, Kungälv, Köping, Laholm, Mark, Oskarshamn, Piteå, Sala, Strängnäs, Trelleborg, Upplands Väsby, Vaggeryd, Vindeln, Växjö

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer