Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Beslut Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen ska ge vuxna tillfälle att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. Tidigare utbildningsinspektioner har visat att uppföljning görs i alltför begränsad omfattning. Det finns även behov av att utveckla en mera målgruppsanpassad utbildning samt förstärka information och vägledning. Skolinspektionen har även i regleringsbrev fått uppdrag att beskriva myndighetens insatser för att kunna granska verksamhetens och kommunens arbete med att följa upp de studerandes resultat. Kvalitetsgranskningen har genomförts i 20 av landets kommuner. De kommuner som granskats speglar en variation i val av anordnare och resultat. Fokus för denna kvalitetsgranskning är att belysa hur kommuner och verksamheter följer upp de utbildningspolitiska målen och hur dessa utvärderingar använts. Övergripande information om kvalitetsgranskningen och projektplanen finns på Skolinspektionens webbplats. (http://www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/) Kvalitetsgranskningen av vuxenutbildningen i sin helhet kommer senare att redovisas i en sammanfattande rapport. Genomförande Granskningen i Laholms kommun genomfördes med besök i kommunen den 18 februari Skolinspektionen intervjuade kommunens utvecklingschef, vuxenutbildningens enhetschef, rektor för vuxenutbildningen, politiker från Utvecklings- och näringslivsnämnden, studie- och yrkesvägledare samt representanter för lärare från egen och upphandlad utbildning. Kommunens skolplan och kvalitetsredovisning samt nationell statistik om vuxenutbildningen ligger också till grund för granskningen. Skolinspektionen, avdelningen i Göteborg, Kungsgatan 20, Göteborg Telefon: , Fax:

2 Dnr 2008:376 2 (8) Skolinspektionen Ansvariga för kvalitetsgranskningen i Laholms kommun har varit undervisningsråden Egon Andersson och Mats Lindström. Företrädare för kommunen har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid granskningen. Beskrivning av kommunen och kommunens vuxenutbildning Laholms kommun har cirka invånare varav omkring personer bor i tätorten Laholm. I kommunfullmäktiges vision och övergripande mål för kommunens verksamhet från april 2008 anges under avsnittet Utveckling och tillväxt att kommunen ska ha en skola som ger lust, möjlighet och motivation till lärande och att arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling ska främjas. Andelen invånare i Laholms kommun med förgymnasial utbildning är 22 procent jämfört med 16 procent i länet och 15 procent i riket medan andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 22 procent i kommunen, 32 procent i länet och 35 procent i riket. Utbildningsnivån i Laholms kommun är alltså lägre än i både länet och riket. Andelen utrikes födda är betydligt lägre i Laholms kommun medan andelen förvärvsarbetande är något högre än i riket som helhet. Statistiken är hämtad från SCB s kommunfakta för år I Laholms kommun organiseras arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och näringslivsenhet under samma nämnd, Utvecklings- och näringslivsnämnden. Verksamheten är förlagd till kommunens Lärcentrum där arbetet, enligt kommunens hemsida, ska fokuseras på att skapa utveckling och tillväxt, lokalt och regionalt. Verksamheten leds av en utvecklingschef. För det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen finns en verksamhetschef och en rektor som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Enligt Skolverkets officiella statistik studerade 284 personer vid lärcentrum i Laholm läsåret 2007/08. Av dessa studerade 10 procent kurser inom grundläggande vuxenutbildning och 90 procent inom gymnasial vuxenutbildning. Den grundläggande vuxenutbildningen bedrivs i egen regi medan den gymnasiala vuxenutbildningen upphandlas. Inom kommunen finns ett organiserat samarbete mellan Lärcentrums verksamhet, arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård. Lärcentrum ansvarar också för det försörjningsstöd som utbetalas i Laholms kommun. Lärcentrum och kommunens näringsliv har ett nära samarbete. Genom ett regionalt projekt finns i kommunen en företagsutvecklare som bland annat förmedlar företagens arbetskraftsbehov till Lärcentrum. Genom detta samarbete får Lärcentrum kunskap om de behov av kompetenser som näringslivet i kommunen och regionen efterfrågar. Såväl ledningen för Lärcentrum som de intervjuade politikerna betonar fördelen av att den kommunala vuxenutbildningen och kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med den kommunala näringslivsenheten ingår i samma förvaltning och nämnd. Även vikten av att denna nämnd handhar försörjningsstöd betonas. Ett viktigt arbete för Lärcentrum är att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att få ett arbete och bli självförsörjande. Det nära samarbetet inom

3 Skolinspektionen Dnr 2008:376 3 (8) Lärcentrum mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet medför, enligt de intervjuade, ett effektivare arbetssätt och färre kontaktpersoner för berörda kommuninnevånare. Laholms kommun samverkar med andra kommuner om vuxenutbildning i olika nätverk. Bland annat finns ett strukturerat samarbete med sex andra kommuner i Halland avseende utvecklingen av lärcentra. Dessa kommuner har dessutom ett utvecklat samarbete kring yrkesutbildningar. Resultat av kvalitetsgranskningen Med denna kvalitetsgranskning har Skolinspektionen granskat hur kommuner följer upp resultat i och av vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial utbildning d.v.s. om utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete. Vidare har granskats vilka konsekvenser denna uppföljning får för det fortsatta arbetet, samt hur verksamheterna och kommunerna arbetar för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning. Uppföljning av hur utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete Enligt skollagen ansvarar den som är huvudman för det offentliga skolväsendet för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Av detta följer att kommunen har ansvar för att följa upp om den vuxenutbildning som erbjuds leder till de nationella målen. Detta innebär bland annat att följa upp om de studerande fullföljer sina planer på fortsatta studier eller påbörjar arbete inom området. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna måste vuxenutbildningen fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder. Alla studerande vid Lärcentrum i Laholm träffar enligt Lärcentrums tre studie- och yrkesvägledare, en vägledare före studiernas början och en individuell studieplan upprättas. Därefter fördjupas den individuella studieplanen genom samtal mellan den studerande och dennes lärare. Den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov varför vägledarna får en bild av hur de studerande lyckas med sina studier. Vägledarna är också delaktiga i skolans uppföljning av de studerande när de avbryter utbildningen eller när de har hög frånvaro. Den information som vägledarna och övriga vid skolan får vid uppföljningen av de studerande dokumenteras inte utan finns som kunskap hos var och en. Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning från 2007 är delad i två delar, en för den egna verksamheten, den grundläggande vuxenutbildningen, och en för den upphandlade. Den egna verksamhetens måluppfyllelse redovisas genom statistik över de studerandes köns- och åldersfördelning, en kort redovisning av hur många studerande som har

4 Dnr 2008:376 4 (8) Skolinspektionen studerat inom den grundläggande vuxenutbildningen, om de har fått betyg samt en redovisning av studerandeenkäter. Måluppfyllelsen för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen beskrivs i kvalitetsredovisningen genom en sammanställning av resultaten från fem olika nationella prov och en sammanställning av verksamhetens samlade betyg på de olika betygstegen fördelade på omvårdnadsutbildningen och kärnämnen. Även denna del av kvalitetsredovisningen avslutas med en redovisning av studerandeutvärderingar. Intervjuer och dokumentstudier visar att vuxenutbildningen inte genomför effektstudier som visar vilka effekter de studerandes ansträngningar får i form av arbete, byte av arbete, nya arbetsuppgifter eller fortsatta studier. Kommunens politiker efterfrågar inte heller denna information. Ledningen och medarbetarna har var och en kunskap om de studerandes måluppfyllelse men verksamheten redovisar varken i sin kvalitetsredovisning eller på annat sätt huruvida de studerande når de mål som är uppsatta i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande. Uppföljningar om de studerande når sina mål i de individuella studieplanerna, orsaker till avhopp och utbildningarnas effekt efter avslutade studier är viktiga delar i det underlag som kommunen behöver i sitt systematiska kvalitetsarbete för att bedöma om kommunens stöd för vuxnas lärande är effektivt och om vuxenutbildningens utbud svarar mot behov och efterfrågan. Intervjuer och dokumentstudier visar vidare att Laholms kommun genom vuxenutbildningen möjliggör för kommunens innevånare att få tillgång till en vuxenutbildning som utbildar vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverkar till arbetslivets förändring och bidrar till full sysselsättning. Vid intervjuerna framkommer att vuxenutbildningens kursutbud är efterfrågestyrt och att verksamheten försöker möta varje studerande efter dennes behov. År 2008 deltog 1,7 procent av de korttidsutbildade i kommunal vuxenutbildning i Laholms kommun medan motsvarande andel i riket var 3,3 procent. Kommungruppens genomsnitt var 2,4 procent. Vid intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorn och politiker framkommer att det finns ett motstånd bland de korttidsutbildade att studera och att resurserna i första hand läggs på dem som saknar arbete. Inspektörerna rekommenderar kommunen att mera aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motiverar dem att delta i utbildningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna och vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande.

5 Skolinspektionen Dnr 2008:376 5 (8) Uppföljning av de studerandes betygsresultat Av huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna följer även att kommunen har ansvar för att följa upp verksamhetens kvalitet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, har rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till målen för utbildningen. Skolverkets officiella statistik för läsåret 2007/08 för den kommunala vuxenutbildningen i Laholms kommun visar inte på några anmärkningsvärda skillnader gentemot kommungruppen eller riket som helhet vad gäller betygsresultat i A-kurserna i engelska, matematik och svenska. Andelen studerande med studieavbrott är dock betydligt lägre vid vuxenutbildningen i Laholm än i kommungruppen och riket. Andelen korttidsutbildade invånare som deltar i den kommunala vuxenutbildningens utbildningar är, som tidigare nämnts, anmärkningsvärt låg. Granskningen visar att lärarna inom vuxenutbildningen var och en följer upp de studerandes betygsresultat. I verksamhetens senaste kvalitetsredovisning från 2007 ges en sammanfattande bild av resultat i form av betyg men där betygsresultaten från de olika kurserna inte särredovisas och därmed inte kan jämföras. Inte heller kan satta betyg jämföras med resultaten från de nationella proven. Skolinspektionen noterar att få personer inom den gymnasiala vuxenutbildningen deltar vid de tillfällen som kommunen anordnar nationella prov. Som tidigare nämnts svarar kommunen för den grundläggande vuxenutbildningen medan en extern anordnare svarar för den gymnasiala vuxenutbildningen, inklusive omvårdnadsprogrammet. Rektorn är pedagogisk ledare för den egna verksamheten och ansvarar för uppföljningen av den externa utbildarens verksamhet. Denna verksamhet leds av en av utbildningsanordnaren tillsatt platschef. Av intervjuer framgår att lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men att den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning inte gör det möjligt att göra en uppföljning och utvärdering av de redovisade resultaten som ett led i verksamhetens strävan efter ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Uppföljning och säkerställande av att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna uttrycker betyget i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all

6 Dnr 2008:376 6 (8) Skolinspektionen tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Rektor och huvudmannen har ansvar för att följa upp att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna. Vid intervjuer med rektorn och representanter för lärarna framkommer att rektorn för vuxenutbildningen fokuserar på bedömningsfrågor i de samtal som hon regelbundet har med personalen inom den grundläggande vuxenutbildningen och att hon noggrant och ifrågasättande följer upp betygsättningen. Gruppen lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen är liten och lärarna har hela sina tjänster inom vuxenutbildningen. Någon organiserad samverkan med andra betygssättande lärare finns inte enligt lärarna och rektorn. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har lärarna genomgått kompetensutveckling inom området bedömning och betygsättning. Rektorn uppger att hon inom den gymnasiala vuxenutbildningen arbetar för att tillsammans med utbildningsanordnarens platschef ta fram rättvisande betygsstatistikstatistik. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen förekommer inte, enligt lärarna, någon organiserad samverkan med andra betygsättande lärare för att betygsättningen ska ske på ett likvärdigt och rättvist sätt enligt författningarna. Lärarna uppger dock att de inom gruppen, liksom lärarna vid den grundläggande vuxenutbildningen, diskuterar bedömning och betygsättning och att flera av dem diskuterar dessa frågor med kollegor som de känner sedan tidigare. Vuxenutbildningen redovisar i sin kvalitetsredovisning inga jämförelser mellan nationella prov och satta betyg. Andelen studerande som genomför de nationella proven är liten. Skolinspektionen bedömer att rektorn tillsammans med lärarna inom den grundläggande vuxenutbildningen i huvudsak säkerställer att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt och rättvist sätt och enligt författningarna men att åtgärder måste vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Sammanfattning och bedömning. Granskningen av hur Laholms kommun följer upp resultaten i den kommunala vuxenutbildningen visar att Laholms kommun bedriver ett engagerat arbete för att fånga upp de behov av utbildning som framför allt finns inom det lokala näringslivet och bland de personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns också ett väl utvecklat samarbete mellan olika myndigheter och kommunala verksamheter inom Laholms kommun vilket underlättas av den organisationsstruktur som kommunen har byggt upp. Granskningen visar också att vuxenutbildningen strävar efter att utvecklas för att på olika sätt tillmötesgå arbetsmarknadens behov av utbildning på ett så flexibelt sätt som möjligt.

7 Skolinspektionen Dnr 2008:376 7 (8) Då kommunens utbildningsnivå är relativt låg och en lägre andel korttidsutbildade deltar i vuxenutbildnings verksamhet än i kommungruppen och riket, rekommenderar Skolinspektionen kommunen att genom uppsökande verksamhet, genom sitt kursutbud eller på annat sätt förbättra sitt arbete för att nå denna grupp och motivera den att delta i undervisningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Kunskapen om effekterna av vuxenutbildningens arbete finns framför allt hos studieoch yrkesvägledarna men också hos ledningen och lärarna men effekterna följs inte systematiskt upp på annat sätt än genom de övergripande sammanställningar av betygsresultat som redovisas i vuxenutbildningens kvalitetsredovisning. Huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande, redovisas inte. Lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning gör det inte möjligt att följa upp och utvärdera resultaten som ett led i strävan efter ökad måluppfyllelse. Inom den grundläggande vuxenutbildningen följer rektorn och lärarna upp att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt och enligt författningarna men åtgärder behöver vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 fanns, enligt Skolverkets bedömning, behov av förbättringsinsatser när det gäller att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning liksom behov av förbättringsinsatser när det gäller sammanställningar och utvärderingar av betygsresultat och resultat från nationella prov i verksamhetens kvalitetsredovisning. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att de förbättringsinsatser som påvisades vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 kvarstår. Skolinspektionen bedömer att: Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna. Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Kommunen behöver vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

8 Dnr 2008:376 8 (8) Skolinspektionen Uppföljning Laholms kommun ska skriftligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetet inom de ovan nämnda områdena. Redovisningen ska sändas till Skolinspektionens avdelning i Göteborg senast den 10 november På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Egon Andersson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsråden Mats Lindström och Ewa Hallberg. Bilaga Några centrala begrepp samt förteckning över de kommuner som ingått i granskningen

9 Skolinspektionen Bilaga Dnr 2008:376 Några centrala begrepp Uppföljning Ska ge en saklig, översiktlig, samlad bild oftast kvantitativa data Utvärdering Att granska och värdera utvalda delar gentemot överenskomna kriterier Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. Att bedriva detta arbete systematiskt innebär att återkommande genom uppföljning och utvärdering bedöma måluppfyllelsen, identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för en ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen är det skriftliga dokument där bedömning av verksamhetens kvalitet samt åtgärder för ökade måluppfyllelse redovisas och kommenteras. Effektutvärderingar Där granskas och värderas i vad mån vuxenutbildningen leder till tänkta effekter. Det vill säga når de studerande de mål som satts upp och beskrivits i den individuella studieplanen. Når vuxenutbildningen som helhet de nationella målen att ge vuxna de kunskaper som de behöver för att delta i samhällsliv och arbetsliv och/eller möjliggöra fortsatta studier samt om dessa kunskaper verkligen leder till att studerande deltar i arbetsliv eller fortsatta studier efter genomförd utbildning. De kommuner som omfattats av kvalitetsgranskningen Hur kommuner och verksamheter följer upp vuxenutbildningens resultat är följande: Bollnäs, Höganäs, Kalix, Kalmar, Katrineholm, Kiruna, Kristinehamn, Kungälv, Köping, Laholm, Mark, Oskarshamn, Piteå, Sala, Strängnäs, Trelleborg, Upplands Väsby, Vaggeryd, Vindeln, Växjö

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Skolverket 106 20 Stockholm 1 (5) Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Sammanfattning Skolinspektionen har gått igenom Skolverkets förslag till ämnesplaner för Svenska

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut Beslut Sid 1 (12) Dnr 40-2010:575 Direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA info@vbu.ludvika.se Rektorn för vuxenutbildning 1 Västerbergslagens Utbildningscentrum Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Sammanfattning Rapport 2010:13 Undervisningen i matematik i gymnasieskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i matematik på 55 gymnasieskolor spridda över landet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer