Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Beslut Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen ska ge vuxna tillfälle att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. Tidigare utbildningsinspektioner har visat att uppföljning görs i alltför begränsad omfattning. Det finns även behov av att utveckla en mera målgruppsanpassad utbildning samt förstärka information och vägledning. Skolinspektionen har även i regleringsbrev fått uppdrag att beskriva myndighetens insatser för att kunna granska verksamhetens och kommunens arbete med att följa upp de studerandes resultat. Kvalitetsgranskningen har genomförts i 20 av landets kommuner. De kommuner som granskats speglar en variation i val av anordnare och resultat. Fokus för denna kvalitetsgranskning är att belysa hur kommuner och verksamheter följer upp de utbildningspolitiska målen och hur dessa utvärderingar använts. Övergripande information om kvalitetsgranskningen och projektplanen finns på Skolinspektionens webbplats. (http://www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/) Kvalitetsgranskningen av vuxenutbildningen i sin helhet kommer senare att redovisas i en sammanfattande rapport. Genomförande Granskningen i Laholms kommun genomfördes med besök i kommunen den 18 februari Skolinspektionen intervjuade kommunens utvecklingschef, vuxenutbildningens enhetschef, rektor för vuxenutbildningen, politiker från Utvecklings- och näringslivsnämnden, studie- och yrkesvägledare samt representanter för lärare från egen och upphandlad utbildning. Kommunens skolplan och kvalitetsredovisning samt nationell statistik om vuxenutbildningen ligger också till grund för granskningen. Skolinspektionen, avdelningen i Göteborg, Kungsgatan 20, Göteborg Telefon: , Fax:

2 Dnr 2008:376 2 (8) Skolinspektionen Ansvariga för kvalitetsgranskningen i Laholms kommun har varit undervisningsråden Egon Andersson och Mats Lindström. Företrädare för kommunen har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid granskningen. Beskrivning av kommunen och kommunens vuxenutbildning Laholms kommun har cirka invånare varav omkring personer bor i tätorten Laholm. I kommunfullmäktiges vision och övergripande mål för kommunens verksamhet från april 2008 anges under avsnittet Utveckling och tillväxt att kommunen ska ha en skola som ger lust, möjlighet och motivation till lärande och att arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling ska främjas. Andelen invånare i Laholms kommun med förgymnasial utbildning är 22 procent jämfört med 16 procent i länet och 15 procent i riket medan andelen invånare med eftergymnasial utbildning är 22 procent i kommunen, 32 procent i länet och 35 procent i riket. Utbildningsnivån i Laholms kommun är alltså lägre än i både länet och riket. Andelen utrikes födda är betydligt lägre i Laholms kommun medan andelen förvärvsarbetande är något högre än i riket som helhet. Statistiken är hämtad från SCB s kommunfakta för år I Laholms kommun organiseras arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och näringslivsenhet under samma nämnd, Utvecklings- och näringslivsnämnden. Verksamheten är förlagd till kommunens Lärcentrum där arbetet, enligt kommunens hemsida, ska fokuseras på att skapa utveckling och tillväxt, lokalt och regionalt. Verksamheten leds av en utvecklingschef. För det övergripande ansvaret för vuxenutbildningen finns en verksamhetschef och en rektor som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Enligt Skolverkets officiella statistik studerade 284 personer vid lärcentrum i Laholm läsåret 2007/08. Av dessa studerade 10 procent kurser inom grundläggande vuxenutbildning och 90 procent inom gymnasial vuxenutbildning. Den grundläggande vuxenutbildningen bedrivs i egen regi medan den gymnasiala vuxenutbildningen upphandlas. Inom kommunen finns ett organiserat samarbete mellan Lärcentrums verksamhet, arbetsförmedling, försäkringskassa och primärvård. Lärcentrum ansvarar också för det försörjningsstöd som utbetalas i Laholms kommun. Lärcentrum och kommunens näringsliv har ett nära samarbete. Genom ett regionalt projekt finns i kommunen en företagsutvecklare som bland annat förmedlar företagens arbetskraftsbehov till Lärcentrum. Genom detta samarbete får Lärcentrum kunskap om de behov av kompetenser som näringslivet i kommunen och regionen efterfrågar. Såväl ledningen för Lärcentrum som de intervjuade politikerna betonar fördelen av att den kommunala vuxenutbildningen och kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med den kommunala näringslivsenheten ingår i samma förvaltning och nämnd. Även vikten av att denna nämnd handhar försörjningsstöd betonas. Ett viktigt arbete för Lärcentrum är att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden att få ett arbete och bli självförsörjande. Det nära samarbetet inom

3 Skolinspektionen Dnr 2008:376 3 (8) Lärcentrum mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet medför, enligt de intervjuade, ett effektivare arbetssätt och färre kontaktpersoner för berörda kommuninnevånare. Laholms kommun samverkar med andra kommuner om vuxenutbildning i olika nätverk. Bland annat finns ett strukturerat samarbete med sex andra kommuner i Halland avseende utvecklingen av lärcentra. Dessa kommuner har dessutom ett utvecklat samarbete kring yrkesutbildningar. Resultat av kvalitetsgranskningen Med denna kvalitetsgranskning har Skolinspektionen granskat hur kommuner följer upp resultat i och av vuxenutbildning inom grundläggande och gymnasial utbildning d.v.s. om utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete. Vidare har granskats vilka konsekvenser denna uppföljning får för det fortsatta arbetet, samt hur verksamheterna och kommunerna arbetar för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning. Uppföljning av hur utbildningen leder till att de studerande fullföljer sina planer på fortsatt utbildning eller arbete Enligt skollagen ansvarar den som är huvudman för det offentliga skolväsendet för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning. Av detta följer att kommunen har ansvar för att följa upp om den vuxenutbildning som erbjuds leder till de nationella målen. Detta innebär bland annat att följa upp om de studerande fullföljer sina planer på fortsatta studier eller påbörjar arbete inom området. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna måste vuxenutbildningen fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder. Alla studerande vid Lärcentrum i Laholm träffar enligt Lärcentrums tre studie- och yrkesvägledare, en vägledare före studiernas början och en individuell studieplan upprättas. Därefter fördjupas den individuella studieplanen genom samtal mellan den studerande och dennes lärare. Den individuella studieplanen följs upp och revideras vid behov varför vägledarna får en bild av hur de studerande lyckas med sina studier. Vägledarna är också delaktiga i skolans uppföljning av de studerande när de avbryter utbildningen eller när de har hög frånvaro. Den information som vägledarna och övriga vid skolan får vid uppföljningen av de studerande dokumenteras inte utan finns som kunskap hos var och en. Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning från 2007 är delad i två delar, en för den egna verksamheten, den grundläggande vuxenutbildningen, och en för den upphandlade. Den egna verksamhetens måluppfyllelse redovisas genom statistik över de studerandes köns- och åldersfördelning, en kort redovisning av hur många studerande som har

4 Dnr 2008:376 4 (8) Skolinspektionen studerat inom den grundläggande vuxenutbildningen, om de har fått betyg samt en redovisning av studerandeenkäter. Måluppfyllelsen för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen beskrivs i kvalitetsredovisningen genom en sammanställning av resultaten från fem olika nationella prov och en sammanställning av verksamhetens samlade betyg på de olika betygstegen fördelade på omvårdnadsutbildningen och kärnämnen. Även denna del av kvalitetsredovisningen avslutas med en redovisning av studerandeutvärderingar. Intervjuer och dokumentstudier visar att vuxenutbildningen inte genomför effektstudier som visar vilka effekter de studerandes ansträngningar får i form av arbete, byte av arbete, nya arbetsuppgifter eller fortsatta studier. Kommunens politiker efterfrågar inte heller denna information. Ledningen och medarbetarna har var och en kunskap om de studerandes måluppfyllelse men verksamheten redovisar varken i sin kvalitetsredovisning eller på annat sätt huruvida de studerande når de mål som är uppsatta i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande. Uppföljningar om de studerande når sina mål i de individuella studieplanerna, orsaker till avhopp och utbildningarnas effekt efter avslutade studier är viktiga delar i det underlag som kommunen behöver i sitt systematiska kvalitetsarbete för att bedöma om kommunens stöd för vuxnas lärande är effektivt och om vuxenutbildningens utbud svarar mot behov och efterfrågan. Intervjuer och dokumentstudier visar vidare att Laholms kommun genom vuxenutbildningen möjliggör för kommunens innevånare att få tillgång till en vuxenutbildning som utbildar vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverkar till arbetslivets förändring och bidrar till full sysselsättning. Vid intervjuerna framkommer att vuxenutbildningens kursutbud är efterfrågestyrt och att verksamheten försöker möta varje studerande efter dennes behov. År 2008 deltog 1,7 procent av de korttidsutbildade i kommunal vuxenutbildning i Laholms kommun medan motsvarande andel i riket var 3,3 procent. Kommungruppens genomsnitt var 2,4 procent. Vid intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorn och politiker framkommer att det finns ett motstånd bland de korttidsutbildade att studera och att resurserna i första hand läggs på dem som saknar arbete. Inspektörerna rekommenderar kommunen att mera aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motiverar dem att delta i utbildningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna och vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande.

5 Skolinspektionen Dnr 2008:376 5 (8) Uppföljning av de studerandes betygsresultat Av huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna följer även att kommunen har ansvar för att följa upp verksamhetens kvalitet. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, har rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till målen för utbildningen. Skolverkets officiella statistik för läsåret 2007/08 för den kommunala vuxenutbildningen i Laholms kommun visar inte på några anmärkningsvärda skillnader gentemot kommungruppen eller riket som helhet vad gäller betygsresultat i A-kurserna i engelska, matematik och svenska. Andelen studerande med studieavbrott är dock betydligt lägre vid vuxenutbildningen i Laholm än i kommungruppen och riket. Andelen korttidsutbildade invånare som deltar i den kommunala vuxenutbildningens utbildningar är, som tidigare nämnts, anmärkningsvärt låg. Granskningen visar att lärarna inom vuxenutbildningen var och en följer upp de studerandes betygsresultat. I verksamhetens senaste kvalitetsredovisning från 2007 ges en sammanfattande bild av resultat i form av betyg men där betygsresultaten från de olika kurserna inte särredovisas och därmed inte kan jämföras. Inte heller kan satta betyg jämföras med resultaten från de nationella proven. Skolinspektionen noterar att få personer inom den gymnasiala vuxenutbildningen deltar vid de tillfällen som kommunen anordnar nationella prov. Som tidigare nämnts svarar kommunen för den grundläggande vuxenutbildningen medan en extern anordnare svarar för den gymnasiala vuxenutbildningen, inklusive omvårdnadsprogrammet. Rektorn är pedagogisk ledare för den egna verksamheten och ansvarar för uppföljningen av den externa utbildarens verksamhet. Denna verksamhet leds av en av utbildningsanordnaren tillsatt platschef. Av intervjuer framgår att lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men att den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning inte gör det möjligt att göra en uppföljning och utvärdering av de redovisade resultaten som ett led i verksamhetens strävan efter ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer att kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Uppföljning och säkerställande av att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna uttrycker betyget i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all

6 Dnr 2008:376 6 (8) Skolinspektionen tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Rektor och huvudmannen har ansvar för att följa upp att bedömning och betygssättning sker enligt författningarna. Vid intervjuer med rektorn och representanter för lärarna framkommer att rektorn för vuxenutbildningen fokuserar på bedömningsfrågor i de samtal som hon regelbundet har med personalen inom den grundläggande vuxenutbildningen och att hon noggrant och ifrågasättande följer upp betygsättningen. Gruppen lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen är liten och lärarna har hela sina tjänster inom vuxenutbildningen. Någon organiserad samverkan med andra betygssättande lärare finns inte enligt lärarna och rektorn. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har lärarna genomgått kompetensutveckling inom området bedömning och betygsättning. Rektorn uppger att hon inom den gymnasiala vuxenutbildningen arbetar för att tillsammans med utbildningsanordnarens platschef ta fram rättvisande betygsstatistikstatistik. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen förekommer inte, enligt lärarna, någon organiserad samverkan med andra betygsättande lärare för att betygsättningen ska ske på ett likvärdigt och rättvist sätt enligt författningarna. Lärarna uppger dock att de inom gruppen, liksom lärarna vid den grundläggande vuxenutbildningen, diskuterar bedömning och betygsättning och att flera av dem diskuterar dessa frågor med kollegor som de känner sedan tidigare. Vuxenutbildningen redovisar i sin kvalitetsredovisning inga jämförelser mellan nationella prov och satta betyg. Andelen studerande som genomför de nationella proven är liten. Skolinspektionen bedömer att rektorn tillsammans med lärarna inom den grundläggande vuxenutbildningen i huvudsak säkerställer att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt och rättvist sätt och enligt författningarna men att åtgärder måste vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Sammanfattning och bedömning. Granskningen av hur Laholms kommun följer upp resultaten i den kommunala vuxenutbildningen visar att Laholms kommun bedriver ett engagerat arbete för att fånga upp de behov av utbildning som framför allt finns inom det lokala näringslivet och bland de personer som står utanför arbetsmarknaden. Det finns också ett väl utvecklat samarbete mellan olika myndigheter och kommunala verksamheter inom Laholms kommun vilket underlättas av den organisationsstruktur som kommunen har byggt upp. Granskningen visar också att vuxenutbildningen strävar efter att utvecklas för att på olika sätt tillmötesgå arbetsmarknadens behov av utbildning på ett så flexibelt sätt som möjligt.

7 Skolinspektionen Dnr 2008:376 7 (8) Då kommunens utbildningsnivå är relativt låg och en lägre andel korttidsutbildade deltar i vuxenutbildnings verksamhet än i kommungruppen och riket, rekommenderar Skolinspektionen kommunen att genom uppsökande verksamhet, genom sitt kursutbud eller på annat sätt förbättra sitt arbete för att nå denna grupp och motivera den att delta i undervisningen. Detta gäller främst den grupp av korttidsutbildade som har arbete. Kunskapen om effekterna av vuxenutbildningens arbete finns framför allt hos studieoch yrkesvägledarna men också hos ledningen och lärarna men effekterna följs inte systematiskt upp på annat sätt än genom de övergripande sammanställningar av betygsresultat som redovisas i vuxenutbildningens kvalitetsredovisning. Huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna eller vilka andra effekter som utbildningen får för de vuxenstuderande, redovisas inte. Lärarna inom vuxenutbildningen följer upp de studerandes betygsresultat men den sammanfattande bild av betygsresultaten som redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning gör det inte möjligt att följa upp och utvärdera resultaten som ett led i strävan efter ökad måluppfyllelse. Inom den grundläggande vuxenutbildningen följer rektorn och lärarna upp att bedömning och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt och enligt författningarna men åtgärder behöver vidtas för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 fanns, enligt Skolverkets bedömning, behov av förbättringsinsatser när det gäller att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning liksom behov av förbättringsinsatser när det gäller sammanställningar och utvärderingar av betygsresultat och resultat från nationella prov i verksamhetens kvalitetsredovisning. Skolinspektionen finner det anmärkningsvärt att de förbättringsinsatser som påvisades vid Skolverkets inspektion av vuxenutbildningen den 29 augusti 2006 kvarstår. Skolinspektionen bedömer att: Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering av huruvida de studerande når de mål som anges i de individuella studieplanerna. Kommunen behöver vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av de vuxenstuderandes betygsresultat. Kommunen behöver vidta åtgärder för att säkerställa en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

8 Dnr 2008:376 8 (8) Skolinspektionen Uppföljning Laholms kommun ska skriftligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetet inom de ovan nämnda områdena. Redovisningen ska sändas till Skolinspektionens avdelning i Göteborg senast den 10 november På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Egon Andersson Undervisningsråd I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsråden Mats Lindström och Ewa Hallberg. Bilaga Några centrala begrepp samt förteckning över de kommuner som ingått i granskningen

9 Skolinspektionen Bilaga Dnr 2008:376 Några centrala begrepp Uppföljning Ska ge en saklig, översiktlig, samlad bild oftast kvantitativa data Utvärdering Att granska och värdera utvalda delar gentemot överenskomna kriterier Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder. Att bedriva detta arbete systematiskt innebär att återkommande genom uppföljning och utvärdering bedöma måluppfyllelsen, identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för en ökad måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen är det skriftliga dokument där bedömning av verksamhetens kvalitet samt åtgärder för ökade måluppfyllelse redovisas och kommenteras. Effektutvärderingar Där granskas och värderas i vad mån vuxenutbildningen leder till tänkta effekter. Det vill säga når de studerande de mål som satts upp och beskrivits i den individuella studieplanen. Når vuxenutbildningen som helhet de nationella målen att ge vuxna de kunskaper som de behöver för att delta i samhällsliv och arbetsliv och/eller möjliggöra fortsatta studier samt om dessa kunskaper verkligen leder till att studerande deltar i arbetsliv eller fortsatta studier efter genomförd utbildning. De kommuner som omfattats av kvalitetsgranskningen Hur kommuner och verksamheter följer upp vuxenutbildningens resultat är följande: Bollnäs, Höganäs, Kalix, Kalmar, Katrineholm, Kiruna, Kristinehamn, Kungälv, Köping, Laholm, Mark, Oskarshamn, Piteå, Sala, Strängnäs, Trelleborg, Upplands Väsby, Vaggeryd, Vindeln, Växjö

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-01-16 Klippans kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Klippans kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer