Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Joakim Palestro, Priolys AB Medbedömare: Maryam Barkardehi, rektor vuxentubildningen i Sigtuna kommun

2 Innehållsförteckning Lärgården utbildning AB utvärdering av gymnasial vuxenutbildning... 1 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län... 3 Utgångspunkter... 4 Gymnasial vuxenutbildning på Lärgården Utbildning AB... 5 Organisation och personal... 5 Utvärderingsperiod... 6 Intervjupersoner... 6 Lektionsbesök... 6 Elever, utbud och resultat... 6 Avbrott... 8 Kunskaper, utveckling och lärande... 9 Sammanfattande bedömning... 9 Styrkor Utvecklingsområden Rekommendationer Bedömning och betygsättning Sammanfattande bedömning Styrkor Utvecklingsområden Styrning, ledning och kvalitetsarbete Sammanfattande bedömning Styrkor Utvecklingsområden Sammanfattande intryck (21)

3 Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades en överenskommelse mellan Stockholms läns 26 kommuner om att skapa en vuxenutbildningsregion i länet. Till överenskommelsen togs en handlingsplan fram där målsättningarna i överenskommelsen konkretiserades och ett antal delmål presenterades. Bakgrunden till överenskommelsen är den konstanta föränderligheten i villkoren och förutsättningarna för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens roll som överskridande olika politikområden gör samverkan mellan kommuner och aktörer inom och mellan kommuner viktig. Genom samverkan kan kvalitet och effektivitet i vuxenutbildningen förbättras vilket i sin tur kan stärka regionens konkurrenskraft. Utgångspunkter och syfte är den enskilde individens behov och förutsättningar som tillsammans med arbetsmarknadens efterfrågan, kompetenskrav och det livslånga och flexibla lärandet ska styra utbud och planering. Med utgångspunkt i överenskommelsen om en vuxenutbildningsregion har avtal kring gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial) slutits mellan Botkyrka kommun och övriga 25 kommuner i länet. Tanken är att samordna utvärderingen av vuxenutbildningen så att varje kommun inte ska behöva arbeta isolerat. Att en extern part genomför utvärderingarna kompletterar anordnarnas eget kvalitetsarbete, stödjer huvudmannens uppföljning och ger studerande ett bättre underlag för att välja utbildningsanordnare. Syftet är att uppnå en högre kvalitet och måluppfyllelse hos utbildningsanordnarna. Därför läggs stor vikt vid kvalitetsutvecklingsaspekten jämte den granskande aspekten i den gemensamma utvärderingen. Samarbetet leds av en styrgrupp, genomförs av arbetsgrupper och beslutas politiskt inom KSL, Kommunförbundet Stockholms län, samt i respektive kommun. För samarbetskommunernas räkning är en samordnare för utvärderingarna anställd vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Samordnaren har huvudansvaret för planering, genomförande och uppföljning av utvärderingarna men har till sin hjälp medbedömare (rektor) från samarbetskommunerna. Samtliga anordnare av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska utvärderas under avtalsperioden (21)

4 Utgångspunkter Utgångspunkterna för den gemensamma utvärderingen av kvaliteten i Stockholm län tas i de författningar som styr utbildningsväsendet. För vuxenutbildningens vidkommande gäller skolagen (SFS 2010:800) och andra lagar, förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) och läroplan för vuxenutbildningen Lvux 12 (SKOLFS 2012:101). Utvärderingen görs också utifrån de riktlinjer som finns för olika delar av verksamheten (allmänna råd och riktlinjer) samt utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. De områden som ligger i fokus för utvärderingen hämtas från läroplanen enligt Avtal om gemensam utvärdering av kvaliteten i Stockholms läns vuxenutbildning: Kunskaper, utveckling och lärande Bedömning och betygssättning Styrning, ledning och kvalitetsarbete Till de ovan nämnda områdena läggs också de delar av läroplanen som belyser vuxenutbildningens värdegrund: Normer och värden Elevernas inflytande och delaktighet Syftet med utvärderingen är kortfattat att främja vuxnas lärande och öka måluppfyllelsen. Verksamheterna utvärderas och stöds genom att vi: granskar måluppfyllelsen utifrån nationella styrdokument kontrollerar att nationella riktlinjer följs granskar hur anordnarna utvärderar sin egen verksamhet ger förslag på utvecklingsområden 4 (21)

5 Gymnasial vuxenutbildning på Lärgården Utbildning AB Organisation och personal Lärgården Utbildning AB startade 1997 och har sedan dess vuxit och erbjuder vuxenutbildning för de flesta kommuner i Stockholms län. De erbjuder framförallt utbildningar inom vård-och omsorg samt barn och fritid. Det finns både grundläggande som kompetenshöjande utbildningar. Lärgården huserar i lokaler vid Skanstull på Södermalm, Stockholm och centralt i Huddinge. Vi har besökt utbildningslokalerna vid Skanstull under ett platsbesök. Lärgården Utbildning AB erbjuder kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Programmet omfattar totalt 1,5 år. Det går att läsa A- och B-nivå som ett sammanhållet kurspaket eller kurserna fristående. Det går att läsa utbildningen på flera olika studieformer: dagtid, distans och en dag/veckan på A-B nivå. Det går också att läsa C-nivå som dagtid eller på distans. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärgården erbjuder personer som tidigare arbetat inom vård och omsorg att få sina kunskaper validerade. När eleverna börjar på C-nivå på Vård-och omsorgsprogrammet har de möjlighet att välja fyra olika inriktningar: äldrevård, akutsjukvård, psykiatri och funktionsnedsättningsområdet. Det går också att kombinera ihop flera inriktningar. Tänkta yrken som eleverna kan söka sig till efter utbildningen är inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och socialtjänst. Barn- och fritidsutbildningen är också 1,5 år, om eleven läser hela utbildningen. Det går också, som på vård- och omsorgsprogrammet att läsa delar av utbildningen som enstaka kurser och eleverna kan också kombinera utbildningen med svenska som andraspråk 1 på A- och B-nivå på dagtid, eller på distans. Utbildningen innehåller APL och Lärgården erbjuder personer som tidigare arbetat inom barnomsorgen att få sina kunskaper validerade. Lärgårdens ledningsgrupp består av Maud Eriksson (VD, verksamhetschef/delägare), Lotta Andersson (rektor/utbildningsledare), Helena Widebeck (rektor/utbildningsledare) samt Harriet Löfgren (administrativt ansvarig/delägare). VD samt de båda rektorerna har rektorsutbildning. Antalet lärare uppgick 2016 till ca 24 heltidsanställda lärare. Samtliga har, eller har ansökt, om lärarlegitimation. Enheten har inga timanställda. 100% av lärarna har pedagogisk examen och är ämnesbehöriga för de kurser de undervisar i. Därutöver finns sex personal som arbetar med administration och med APL. 5 (21)

6 Utvärderingsperiod Den gymnasiala vuxenutbildningen på Lärgården Utbildning AB i Storstockholm utvärderades under totalt fem dagar, varav två dagar utgjordes av platsbesök: 7 och 8 mars, Intervjupersoner Vid besöken genomfördes intervjuer enligt nedan: Lärgårdens ledningsgrupp Maud Eriksson (ägare), Harriet Löfgren (ägare), Lotta Andersson 1 (rektor dagtid) samt Helena Widebeck (rektor distans). Åtta elever som som läser medicin 1, hemsjukvård samt lärande och utveckling på gymnasienivå. Åtta elever som som läser medicin 1, hemsjukvård och lärande samt utveckling på gymnasienivå Sex lärare (Agnes, Gertrud, Tomas, Kicki, Sonja och Cecilia) som undervisar i lärande och utveckling, specialpedagogik 1 och 2, psykiatri och medicin på gymnasienivå. Fyra lärare (AnnCha, Ylva, Marianne och Malou) som undervisar i pedagogiskt ledarskap, skapande verksamhet samt lärande och utveckling på gymnasienivå. Studie- och yrkesvägledare Linda Harkén. Lektionsbesök Utöver intervjuer gjordes ett antal besök under lektioner. Vi besökte kurser i specialpedagogik 1 (klassrum), lärande och utveckling (klassrum), specialpedagogik 1 (distans, med undervisning i klassrum en gång i veckan) samt medicin 1 (klassrum). Lektionspassen för dagkurserna omfattar klocktimmar vid tre-fyra tillfällen i veckan. Lektionspassen för distanskurserna omfattar åtta klocktimmar per tillfälle och hålls vid ett tillfälle per vecka. Det innebär att det totala antalet undervisningstimmar som läggs ut på en kurs om 100 poäng uppgår till ca timmar för dagtid och 40 timmar för distans. Elever, utbud och resultat Det totala antalet kursdeltagare på de olika gymnasiala kurserna under verksamhetsåret uppgår till Andel godkända betyg är 94%. Motsvarande uppgift för var 92% och , 91%. Det innebär att andelen elever som får lägst betyget E har ökat sedan Andelen godkända elever varierar mellan program och kurser. Andelen elever som studerar på distans uppgår till 49%. Totalt sett har 5% av eleverna betyget A, 5% betyget B, 15% betyget C, 19% betyget D, 50% betyget E och 6% betyget F. I tabellerna nedan redovisas de kurser som gavs under verksamhetsåret samt hur stor andel av kursdeltagarna som nådde minst betyget E i respektive kurs. 1 Lotta Andersson intervjuades per telefon den 4 mars (21)

7 Gymnasiala kurser: Höstterminen 2015 Vård och omsorgsprogrammet Antal kursdeltagare Andel godkända (%) Dagkurser och distanskurser Hälsopedagogik (A-nivå) % Medicin 1 (A-nivå) % Vård och omsorgsarbete 1 (A-nivå) % Psykologi 1 (A-nivå) 19 95% Specialpedagogik 1 (B-nivå) % Vård och omsorgsarbete 2 (B-nivå) % Etik och människans livsvillkor 94 99% Psykologi 1 (B-nivå) % Psykiatri 1 (B-nivå) % Gymnasiearbete 3 100% Äldre hälsas och livskvalitet (Cnivå) 46 96% Vård och omsorg vid % demenssjukdom (C-nivå) Hemsjukvård (C-nivå) % Medicin 2 (C-nivå) 96 97% Akutsjukvård (C-nivå) 98 99% Palliativ vård (C-nivå) 97 96% Psykiatri 2 (C-nivå) 38 95% Samhällsbaserad psykiatri (C-nivå) 39 95% Rättspsykiatri (C-nivå) 38 92% Specialpedagogik 2 (C-nivå) % Aktivitetsledarskap (C-nivå) 6 98% Friskvård och hälsa (C-nivå) 5 100% Summa % Höstterminen 2015 Antal kursdeltagare Svenska som andraspråk 1 0 Summa 0 Andel godkända (%) 7 (21)

8 Höstterminen 2015 Barn och fritidsprogrammet Antal kursdeltagare Andel godkända (%) Lärande och utveckling (A-nivå) 78 92% Barns lärande och växande (Anivå) % Kommunikation (A-nivå) % Pedagogiskt ledarskap (A-nivå) % Människors miljöer (B-nivå) 1 100% Skapande verksamhet (B-nivå) % Pedagogiskt arbete (B-nivå) 52 94% Pedagogiska teorier och praktiker % (B-nivå) Specialpedagogik 1 (C-nivå) % Specialpedagogik 2 (C-nivå) 15 93% Naturguidning 1 (C-nivå) % Socialpedagogik 4 100% Etnicitet och kulturmöten (C-nivå) 4 100% Summa % Avbrott Av de elever som sökte utbildningsplats på Lärgården Utbildning AB under perioden påbörjade i genomsnitt ca 2,5 procent sin utbildning och det sammanlagda avbrotten är 3% totalt. Avbrottsfrekvensen har minskat sedan 2012, då den uppgick till 6%. Sammanlagt 119 avbrott har registrerats under perioden. Skälen till avbrotten varierar och utgörs av personliga orsaker, att eleven fått arbete, sjukdom/graviditet, ekonomi och språkproblem. Vissa elever har inte lämnat någon uppgift om varför de hoppat av. 8 (21)

9 Kunskaper, utveckling och lärande Under detta område granskar vi hur verksamheten förmår att leva upp till skollagens skrivningar om att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För vuxenutbildningen gäller också att eleverna ska ges sådana kunskaper så att de kan delta i samhälls-, vardags- och arbetsliv och utbildningen ska också möjliggöra fortsatta studier. Har den pedagogiska personalen höga förväntningar på eleverna och möts de som individer och utifrån de behov och förutsättningar de har? Arbetar skolan med olika kunskapsformer och får eleverna möjlighet att tillämpa sina kunskaper? Tas elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter tillvara? Upprättas individuella studieplaner därefter och får eleverna möjlighet till tillfredsställande studie- och yrkesvägledning? Görs utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande? Det är exempel på frågor vi ställer under detta utvärderingsområde. Sammanfattande bedömning Lärgården Utbildning AB erbjuder två utbildningsprogram (vård och omsorg samt barn och fritid) och ett antal fristående kurser kopplade till programmen samt kurser i svenska som andraspråk. Vår bedömning är att Lärgården har ett mycket väl fungerande system för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Alla elever har ett inledande individuellt samtal där läraren tillsammans med eleven upprättar en fördjupad studieplan. I studieplanen finns de kurser som eleven ska studera, mål och studietid, studiepoäng och studieform. Om eleven är i behov av särskilt stöd samt tidigare erfarenheter och kunskaper dokumenteras, inklusive eventuella valideringsresultat. Lärarna har höga förväntningar på eleverna och är tillgängliga för kommunikation och eventuella frågor som eleverna har. Eleverna har möjlighet att ge förslag på undervisningsformer. Deras tidigare erfarenheter tas om hand genom att eleverna ges möjlighet att uttrycka dessa i gruppseminarier och i vissa fall i form av enskilda muntliga presentationer. Detta är i grunden positivt, men kan samtidigt ha vissa nackdelar då undervisningen kan uppfattas situationellt och att man främst lyfter fram de elever som har tidigare erfarenheter inom det aktuella studieområdet. Kurserna ges under fem eller ti0 veckor. Det sker fem kursstarter per verksamhetsår. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det oftast ett önskemål att låta kurser gå över tio veckor istället för fem för att främja elevens kunskapsutveckling. Lärgården har förhållandevis mycket undervisningstid för eleverna: h i veckan för dagtid. Distansstudier uppgår till åtta timmar undervisning i veckan, med en dags undervisning i klarrsrum. Lärgården erbjuder också distansutbildning som heldistans samt deldistans med individuell studietakt. Eleverna har oftast samma lärare under flera kurser för att säkerställa progression. Det ger också 9 (21)

10 lärarna bättre möjligheter att individualisera undervisning och lärande. Utöver den lärarledda studietiden finns det särskild vägledningstid en gång i veckan där två lärare (en inom barn och fritid och en inom vård och omsorg) är tillgänglig för de elever som känner ett behov av att få ytterligare lärarledd handledning. Flera av Lärgårdens elever lönearbetar samtidigt som de studerar, vilket är mycket vanligt inom vuxenutbildningen. För vissa elever kan det vara svårt att upprätthålla en hög studietakt samtidigt som hen försörjer sig genom lönearbete. Vår bedömning är att Lärgården har höga ambitioner med elevernas lärande och det visar sig bland annat genom att eleven får många undervisningstimmar. Det skapar goda förutsättningar för lärandet. Lärgården använder Fronter som digital plattform, i likhet med flera andra vuxenutbildningsanordnare i länet. Genom Fronter handhas all dokumentation om elevens lärande och eleverna kan följa sin kunskapsutveckling genom lärarnas återkoppling, som sker minst en gång i veckan. Utbildningsanordnaren har i Swecos enkätundersökning förbättrat sina resultat om lärarnas återkoppling till eleverna och numera ligger man på medelvärdet 4.2, av maximala 5.0 poäng. Det är högre än länets genomsnitt. Genom Fronter har Lärgården implementerat ett formativt lärande som fungerar mycket bra. Ett alternativ till lärplattformen Fronter är programmet PAM. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) fungerar mycket bra för de flesta elever. Lärgården har samverkansavtal med flera aktörer inom vård och omsorg. Placeringen inom barn och fritid sker framförallt genom personliga kontakter hos APL-samordnaren. För ett fåtal elever kan dock APL-perioden vara stressande då schemaläggningen i vissa fall ligger utanför normal studietid för dagundervisning (kvällar och helger). Vi ställer oss frågande om detta är nödvändigt. Vi förstår behovet av att eleverna ska få en insikt om hur det framtida yrkeslivet kan se ut och fungera, även när det gäller arbetstiderna. Men samtidigt anser vi inte att det är rimligt att förlägga obligatorisk tid utanför studietiden (om inte särskilda skäl föreligger). Samtliga lärare anställda på Lärgården är behöriga och har, eller har ansökt om, lärarlegitimation. Lärarna är mycket erfarna och har lång erfarenhet av att utbilda elever inom sina respektive området. De flesta har också en professionsbakgrund från vård och omsorg eller barn och fritid. Lärgården har många elever som är i behov av särskilt stöd. Det finns ingen specialpedagog anställd, men en av lärarna utbildar sig för närvarande till specialpedagog. Vi anser att det är väsentligt att den blivande specialpedagogen kan arbeta med att utveckla elevernas studieteknik och lästeknik så att språksvaga elever får bättre förutsättningar att bryta ner begrepp och uttryck så att eleverna kan diskutera, bearbeta och förstå begreppens innebörd och användningsområden i det praktiska arbetet i klassrummet. På så sätt kan undervisningen utvecklas genom att lärarna inte behöver lägga lika mycket tid att förklara begreppen och använda värdefull lektionstid från elever som inte har språksvårigheter i svenska. 10 (21)

11 Eleverna som har rätt till särskilt stöd baserat på tidigare utredning och diagnos har en fördjupad dialog med studie- och yrkesvägledaren och får möjlighet till bland annat: förändrade studieformer, ändrad studietakt, tekniska hjälpmedel, muntlig examination istället för skriftlig, förlängd inlämningstid samt smartphone för inspelning av lärarens eller eget tal. I Swecos undersökning har Lärgården även i detta hänseende ett högt medelvärde (4.4). Det finns också öppna handledningstider där lärarna är på plats för individuell handledning, en eftermiddag i veckan. 57% av eleverna har annat modersmål än svenska. Det är många av dessa elever som har utmärkta språkfärdigheter i svenska, men det finns samtidigt många som är i behov av språkstödjande åtgärder. Språksvaga elever erbjuds att läsa orienteringskursen i yrkessvenska (50 poäng). Lärgården arbetar också med språkstödjande åtgärder för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Detta pågående arbete har skett i samverkan med vuxenstödet i Stockholm samt Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Det har bestått i en introduktionsföreläsning för samtliga lärare och rektorer som vuxenstödet ansvarade för. Antalet avbrott på utbildningarna är, som nämnts ovan, mycket lågt. Lärgården har analyserat avbrotten och av 119 konstaterade avbrott uppger de flesta elever (16 stycken) att de hoppat av pga. personliga orsaker, 15 för de fått arbete samt 20 pga. sjukdom/graviditet. 33 elever har inte lämnat uppgifter om skäl till avbrott. Det finns en problematik hos vissa elever att man inte har reflekterat över att man går en utbildning på dagtid och därmed arbetar för mycket för att kunna ha realistiska förutsättningar att klara studierna. Detta gäller i högre grad eleverna som läser utbildningen barn och fritid, än vård och omsorg. Kursen svenska som andraspråk 1 har ett förhållandevis stort antal avbrott. Skälen till avbrotten har dels varit pedagogiska (kursen gavs parallellt med övriga studier under ett år, vilket flera elever vittnade om var för lång tid), samt att många elever känner stor oro över de nationella proven och därmed hoppar av. Den fysiska studiemiljön på Lärgården är utmärkt, med ljusa och funktionella klassrum och enskilda mötesrum som eleverna kan nyttja, samt en egen kafeteria. Lärarna delar arbetsrum i lärarlagen. Fram till 4 mars 2016 fanns det två anställda studie- och yrkesvägledare. De slutade sedermera, men en ny studievägledare är anställd och börjar sin anställning inom kort. Lärgården tillämpar fem separata antagningsomgångar. Vid varje antagningsomgång börjar cirka 260 elever. Lärgården får information om antalet elever och vilka de är relativt sent. I vissa fall så sent som mindre än en vecka innan eleverna ska inleda sina studier. Det gör att förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och högkvalitativt vägledningsarbete i samband med kursstart är dåliga. Det är stressande och svår att finna tid för vägledningsarbetet med så kort varsel. Vi noterar att vägledningssituationen på Lärgården kan utvecklas. I Swecos undersökning så uppger 61% av eleverna att de har träffat en studie- och yrkesvägledare. Det är bättre än 2014 då 49% uppgav att de besökt studievägledningen. 11 (21)

12 Trots att det är obligatoriskt att eleverna ska ha en individuell studieplan uppger endast 84% av eleverna att de faktiskt har det. Det kan bero på att vissa elever av språkliga skäl har missförstått frågan om huruvida de har en individuell studieplan. men eftersom samtliga betyg skrivs in i studieplanen har lärarna god kännedom om elevernas individuella studieplaner. Styrkor Utvärderingen visar sammafattningsvis att Lärgården Utbildning AB har ett antal styrkor avseende kunskaper, utveckling och lärande: Ett mycket kompetent och erfaret lärarkollegium med teoretisk och professionsmässig kompetens, där samtliga lärare har eller har ansökt om lärarlegitimation. Eleverna får tillgång till mycket lärarledd undervisningstid, inklusive individuell handledningstid för de som så önskar. Lärgården arbetar systematiskt med elever i behov av särskilt stöd, i synnerhet avseende språkstödjande åtgärder. Lärgården redovisar mycket goda resultat avseende elevernas genomströmning. Det är få avbrott och lärarna är mycket måna om att ge eleverna förutsättningar att nå lägst betyget E. Lärplattformen Fronter används konsekvent för elevernas kunskapsutveckling och som ett medel för att lärarna kan lära av varandra och ha tillgång till aktuellt studiematerial. Den fysiska studiemiljön är utmärkt. Utvecklingsområden Utvärderingen visar att Lärgården Utbildning AB har ett antal utvecklingsområden: Se över möjligheten med APL placeringarna så att de i möjligaste mån ges på dagtid så eleverna kan kombinera bland annat familjeåtaganden med sina studier. Lärgården bör utreda om det är möjligt att flera kurser kan erbjudas så att eleverna läser två parallella kurser under 10 veckor, istället för att erbjuda 5 veckors kurser. Säkerställ att den blivande specialpedagogen ges möjlighet att vidareutveckla arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. 12 (21)

13 13 (21)

14 Rekommendationer Utvärderingen visar att Lärgården Utbildning AB är i behov av förändring avseende: Lärgården är i behov av förändring inom området studie- och yrkesvägledning. Vid tiden för platsbesöket (7-8/3 2016) fanns ingen studie- och yrkesvägledare på plats. En ny studievägledare är dock anställd och börjar på Lärgården i mitten av mars Det är också en stor utmaning att kunna erbjuda ett gott vägledningsarbete med fem antagningstillfällen per år när kunskapen om eleverna når Lärgården så pass sent som (i vissa fall) endast en vecka innan kursstart. För att underlätta och effektivisera vägledningsarbetet kan med fördel tiden med studie- och yrkesvägledaren schemaläggas i helklass, snarare än i huvudsak individuell vägledning för den stora mängden allmänna frågor kring studiemedel via CSN mfl. ämnen som berör en stor grupp elever. Att bjuda in CSN till Lärgården för att kunna ge direktinformation om regler och villkor kan också vara en idé att gå vidare med. 14 (21)

15 Bedömning och betygsättning Vad gäller området Bedömning och betygsättning granskar vi om anordnaren sätter betyg enligt vad författningarna anger, om eleverna får möjlighet att genomgå prövning i olika kurser samt om elevernas kunskaper och kompetens i aktuella fall blir validerade. Det är viktigt att eleverna har blivit informerade om och känner till vilka mål och kunskapskrav som gäller för ett ämne, en kurs och för ett visst arbetsområde och på vilka grunder bedömningen och betygsättningen sker. Eleverna måste kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. För det krävs en kontinuerlig feedback från läraren i undervisningssituationen, en formativ bedömningspraktik. Läraren ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs och utifrån dessa krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper. Bedömningarna ska alltså vara av skilda slag och eleverna ska ges möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt. Att lärarna på olika sätt dokumenterar elevernas kunskapsutveckling blir därför centralt. För att effektiva och ändamålsenliga rutiner för bedömningen ska uppkomma är det viktigt att läraren planerar sin undervisning och att det finns utrymme för samplanering. Skolverket skriver i sina allmänna råd om bedömning och betygssättning att läraren bör tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Sammanfattande bedömning Vår bedömning är att bedömning och betygssättning utförs på ett korrekt och riktigt sätt och det finns flera områden som är väl värda att lyfta fram. Lärgården har tagit fram en betygsmall som de konsekvent tillämpar. Lärarna har genomgått Skolverkets webbaserade kurs Betyg och bedömning och bedömning och betygssättning diskuteras kontinuerligt i pedagogiska forum. I de fall en elev är missnöjd med sin bedömning kan en annan lärare ge en second opinion. Lärgården har kommit långt med att systematiskt bedöma APL. Lärarkollegiet har gemensamt arbetat med så kallad alignmentplanering för att tydliggöra lärandet och bedömningen under APL. Det har resulterat i ett gemensamt trepartssamtal som kombinerar elevsjälvskattning, handledarens självskattning och relevanta arbetsuppgifter som görs av eleven på APL. Det finns också en modell för att följa upp elevens lärande av APL utifrån 15 (21)

16 elevens individuella behov. Denna modell är enligt vår bedömning föredömlig och väl värd att lyfta fram. Lärgården deltar i Vårdnätet Vux där fokus ligger på att diskutera betyg och bedömning samt validering för en likvärdig utbildning. Både ordförande, samt vice ordförande i nätverket är lärare på Lärgården. Det finns ett särskilt valideringsteam utsett på Lärgården. Det har utarbetat ett självskattningsdokument för kartläggning av elevens kunskaper och en mall för hur eleven förbereds på valideringen. Teamet samtalar med eleven och all validering avslutas sedan med en prövning där eleven ska redovisa kunskaper motsvarande kursens samtliga mål och kunskapskrav. I Svenska som andraspråk 1 förekommer nationella prov. Lärgården har få elever som läser kursen och endast en anställd lärare i svenska. Vid en betygskonferens mellan rektor och lärare diskuteras resultaten från de nationella proven i jämförelse med elevens betyg för att följa huruvida det föreligger några oförklarliga avvikelser. Av 4600 satta betyg uppnår 94% betyget E eller högre. Vilket är två procentenheter högre än föregående verksamhetsår. Andelen elever som får betyget F har minskat och troligen beror det på det pedagogiska utvecklingsarbete som Lärgården bedriver. I Swecos enkätundersökning svarar eleverna mycket positivt på frågan (4.5 i medelvärde av maximalt 5.0) om de har information om vad som krävs för att uppnå olika betyg. Utbildningsanordnaren har ökat från 4.4 till 4.5 avseende om lärarna förklarar så att eleverna förstår. Det förekommer klagomål från elever som känner sig felbedömda i lärarnas betygssättning, de får då en second opinion av en annan lärare. De kurser som eleverna uppfattar som svåra att klara av, med mycket fakta att ta in på kort tid, är: medicin 1 (100 poäng) och psykologi (50 poäng). Lärgårdens examination innehåller ofta flera inlämningsuppgifter samt ett skriftligt prov. Även muntlig examination förekommer, men inte i lika stor utsträckning som skriftlig. Det är en utmaning med omfattande skriftlig examination, eftersom många elever är i behov av språkstödjande åtgärder. Vi är imponerade över att Lärgården lyckas hålla en hög och jämn kvalitet i examinationen. Det kan dock finnas skäl att reflektera över om mer muntlig examination kan vara en bra åtgärd för att kompensera för elevernas ibland bristande skriftliga färdigheter samtidigt som det är väsentligt att upprätthålla den höga kvaliteten på examinationen som idag föreligger. Cirka hälften av eleverna får betyget E på kurserna och endast 10% får betygen A eller B. Det finns en viss frustration hos lärarna att det är så många elever som endast har som mål att nå godkänt och inte satsar på ett högre betyg. En av orsakerna är troligen att många elever kombinerar yrkesliv med studier och inte hinner, eller vill, studera mot ett högre betyg. 60% av Lärgårdens elever kombinerar yrkesliv med vuxenutbildning. 16 (21)

17 Det förekommer ett visst motstånd från elever som läser på distans att de är tvingande till att ta obligatoriska examinationer på plats på Lärgården. De vill helst göra allt på distans. Det är något som Lärgården valt att inte tillgodose för att säkerställa hög kvalitet i examinationen. Styrkor Utvärderingen visar att Lärgården Utbildning AB har ett antal styrkor avseende bedömning och betygssättning: Examinationen är varierad och Lärgården håller en hög och jämn nivå i kunskapskraven. Validering av APL är välfungerade och bygger på en systematiskt angreppssätt med självskattning samt extern och intern bedömning av elevens lärande i det arbetsplatsförlagda lärandet. I de fall eleven är missnöjd med examinationen finns ett system för att en annan lärare ger en second opinion. Lärarkollegiet har ett mycket väl fungerande samarbete som underlättar samstämmighet i betyg och bedömning. Utvecklingsområden Utvärderingen har visat att Lärgården Utbildning AB har ett antal utvecklingsområden: Det finns behov av att fortsätta utveckla muntlig examination i de fall där det främjar elevens kunskapsutveckling och inte påverkar rättssäkerheten i examinationen. 17 (21)

18 Styrning, ledning och kvalitetsarbete Inom detta utvärderingsområde tittar vi på hur anordnaren arbetar med att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen som skollagen och läroplanen för vuxenutbildningen anger. Finns rutiner för hur arbetet ska bedrivas och följs rutinerna upp och analyseras? Hur dokumenteras, sammanställs och anlyseras resultaten? Skapas en bild för hur förutsättningarna och genomförandet av utbildningen påverkat måluppfyllelsen och mynnar analysen ut i att utvecklingsområden identifieras och beslut om insatser tas? I vilken utsträckning medverkar lärare, övrig personal och elever det systematiska kvalitetsarbetet? Har personalen förutsättningar och kompetens för detta arbete och finns arenor där lärare och pedagogisk ledning kan diskutera och arbeta med kvalitetsutvecklingsfrågor? Det är några av de frågor vi ställer under området Styrning, ledning och kvalitetsarbete. För att verksamheten ska utvecklas kvalitativt förutsätts pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella ansvarstagande. Detta kräver förutom att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas dessutom att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas (Lvux12). Sammanfattande bedömning Lärgården arbetar mycket systematiskt med kvalitet och kvalitetsutveckling. De har tagit fram en egen modell där de analyserar nuvarande situation, vart man vill nå, hur man når dit och hur resultatet blev. Hela personalgruppen och eleverna deltar i processen att ta fram underlaget till hur man når målet. Detta har resulterat i ett, enligt vår bedömning, bra angreppssätt för kvalitetsutveckling. Rektorerna leder också en pedagogisk utvecklingsgrupp där även två APL-utvecklare samt en lärare med särskild kompetens ansvarar för genomförandet av det pedagogiska utvecklingsarbetet på Lärgården. De båda rektorerna genomför kontinuerliga klassrumsbesök, såväl i de fysiska miljöerna som i de virtuella för distanseleverna. Detta är föredömligt enligt vår mening. Kursvärderingar sker både skriftligt och muntligt efter varje kurs. Utöver kursvärderingar genomförs en utvärdering av Lärgården en gång per år. En till två gånger per termin genomförs klasskonferenser där varje klass diskuterar de olika målområdena: bedömning och lärande, bedömning och betyg, normer och värden, ansvar och inflytande samt miljöfrågor. Sammanställningen av klasskonferenserna omsätts sedan i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Utvärderingen efter varje kurs följs upp vid betygskonferensen med respektive utbildningsledare. 18 (21)

19 Sedan höstterminen 2015 har Lärgården också introducerat att samtliga elever en gång per termin ska ha ett pedagogiskt utvecklingssamtal. Fokus i samtalet är att utreda vad i elevens lärande som fungerar bra, respektive mindre bra, samt vilka åtgärder som Lärgården kan vidta för att utveckla elevens lärande. Personalen är indelad i tre arbetslag med 6-9 lärare i varje som diskuterar pågående kurser, administrativa frågor, pedagogisk utveckling mm. Dessa följs av rektorerna och det finns ett stort kollegialt utbyte, även virtuellt via lärplattformen Fronter. Lärarna får återkoppling också via klassrumsbesök av rektorerna. Det finns också ett mentorskapsprogram där erfarna lärare handleder nyanställda för att så bra som möjligt få en bra introduktion till arbetsplatsen och det pedagogiska arbetet i kurserna. Lärarnas pedagogisk utveckling sker på en obligatorisk tid på torsdagar mellan Tiden används med ett rullande fem veckors schema utifrån fem teman: 1. arbetslagstid, 2. APL och arbetslagstid, 3. handledning och arbetslagstid, 4. pedagogisk utveckling (samtliga anställda deltar gemensamt) 5. tvärgruppsdiskussioner mellan arbetslagen. Vi konstaterar att det kollektiva pedagogiska kompetensutvecklingsarbetet är mycket välfungerande liksom också den professionsanpassade kompetensen, i och med att lärarna så tydligt bottnar i sin profession. Däremot ser vi ett behov av ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete av den individuella teoretiska kunskapen som kan fyllas på och vidareutvecklas. Det pågående arbetet med APL fungerar mycket väl och det finns en välstrukturerad valideringsprocess. 19 (21)

20 Styrkor Utvärderingen visar att Lärgården Utbildning AB har ett antal styrkor avseende styrning, ledning och kvalitetsarbete: Lärgården bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete av hög kvalitet. Det finns ett pågående pedagogiskt samtal och uppföljningssystem där eventuella kvalitetsbrister följs upp och åtgärdas. Lärarlagen som arena för pedagogisk utveckling fungerar mycket bra. Ledningen arbetar aktivt genom att vara synlig gentemot elever och lärarna. Klasskonferensen är ett bra exempel på kvalitetsarbete i praktiken där eleverna ges möjlighet att kommentera sin uppfattning av utbildningens innehåll. Mentorsprogrammet skapar goda förutsättningar för kompetensöverföring och ett bra kollegialt samtal mellan redan anställda lärare och nyanställda. Utvecklingsområden Utvärderingen har visat att Lärgården Utbildning AB har ett utvecklingsområde: Ledningen bör avsätta tid så att lärarna kan kompetensutveckla sig inom sina respektive teoretiska kunskapsområden. 20 (21)

21 Sammanfattande intryck Under två dagar (7-8/3 2016) genomfördes ett platsbesök på Lärgården Utbildning AB där vi genomförde strukturerade gruppintervjuer samt deltagande observation av ett urval lektioner. Vi har också tagit del av den dokumentation som utbildningsanordnaren skickat till oss inför platsbesöket. Vårt samlade intryck är att verksamheten fungerar utmärkt. Det finns ett flertal positiva exempel som är värda att lyfta fram: hög och jämn nivå på kunskapskraven, mycket välfungerande kvalitetsarbete, utmärkta lokaler, mycket hög lärarkompetens, bra valideringsarbete och att eleverna har en hög genomströmning i kurserna. Vi noterar också ett mindre antal utvecklingsområden. Bland annat anser vi att Lärgården bör se över att eleverna, om det är möjligt, kan genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet i huvudsak på dagtid; att utreda kraven på närvaro i distanskurserna, att möjliggöra att fler kurser går parallellt under 10 veckor för att stödja elevernas kunskapsutveckling och att den specialpedagogiska kompetensen kommer till nytta. Är ett utvecklingsområde av mer allvarlig karaktär blir den föremål för en rekommendation. I vår bedömning finns det ett område där Lärgården är i behov av förändring och det gäller förutsättningarna i studie- och yrkesvägledningen. Den behöver förbättras. Det är angeläget att Lärgården tar ett helhetsgrepp om hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas framgent. Det är enligt vår mening önskvärt att utbildningsledningen reflekterar över denna rekommendation samt föreslår möjliga åtgärdsförslag som svarar mot rekommendationen. Det är eftersträvansvärt att denna rapport kommuniceras med de berörda så de får en återkoppling av det stora engagemang de lagt ner på utvärderingen. 21 (21)

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2015 Didaktus - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Patrik Marinilli, bitr. rektor för vuxenutbildningen, Upplands-Bro kommun 2015-05-03

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 18/5 kl.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Norrtälje komvux (NKV) - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun 2015-03-16 Innehållsförteckning Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Tisdag 15/4 kl.

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium 2015-07-03 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Rapport från återbesök på Hermods

Rapport från återbesök på Hermods 2015-12-04 Rapport från återbesök på Hermods Samordnare: Lisbeth Jacobsson Botkyrka kommun Medbedömare: Stefan Quas, Rektor UpplandsVäsby Medbedömare: Tove Bodin, Administrativ chef Botkyrka kommun Gemensam

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen 2007-08-14 Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen Kriminalvårdens klientutbildning omfattar formell vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskolestudier. Verksamheten har under de senaste

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014 Stockholms län

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014 Stockholms län Arbeta med människor Vård & Omsorg Vuxenutbildning 2014 Stockholms län Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisning på yrkesprogram vid Kattegattgymnasiet 4 i Halmstads kommun 2(13) Innehåll Irdeclning Fakta om Kattegattgymnasiet

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer