Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne"

Transkript

1 Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002

2 Sammanfattning Inregia har fått i uppdrag att granska i vilken omfattning sjukvårdsenheterna i Region Skåne anlitar personal från bemanningsföretag mot bakgrund av produktionsberedningens beslut och beslutsdelegerades tillämpningsanvisningar. Granskningen skall gälla tidsperioden januari till och med augusti 2002 och omfatta samtliga förvaltningsdrivna sjukvårdsenheter i regionen; sammanlagt sju sjukhus, Psykiatrin i nordvästra Skåne samt primärvården. De metoder som Inregia har använt sig av vid granskningen är främst dokumentstudier, intervjuer och en postal enkätundersökning. Beslut och tillämpningsanvisningar Följande policy och tillämpningsregler gäller för inhyrning av bemanningsföretag i Region Skåne: Region Skåne skall generellt inte utnyttja bemanningsföretag inom sjukvårdsenheterna Region Skåne anlitar dock bemanningsföretag när det är rationellt och ändamålsenligt såväl utifrån patientens/kundens och den enskilda verksamhetens perspektiv som ur ett koncernperspektiv. I vad mån karenstid skall användas, måste bedömas i varje enskilt fall utifrån vilka konsekvenser det får för Region Skåne. Bedömningen av om bemanningsföretag kan anlitas ska göras inte enbart ur den aktuella verksamhetens perspektiv utan utifrån hela Region Skånes samlade verksamhet. Det ankommer på förvaltningschefen att vid tveksamhet lyfta frågan till nästa nivå i organisationen. Sjukvårdsenheternas inhyrning Av Region Skånes drygt 100 vårdcentraler har 17 stycken anlitat bemanningsföretag under den aktuella perioden. Inhyrning har dessutom förekommit inom Psykiatrin i nordvästra Skåne och på sammanlagt 16 enheter inom Lasaretten i Trelleborg och Ystad, Centralsjukhuset i Kristianstad samt på Universitetssjukhuset i Malmö. Sammanlagt har cirka timmar hyrts in av Primärvården och timmar av sjukhusen och på Psykiatrin i NV Skåne. Främst är det sjuksköterskor och läkare som har hyrts in och om antalet timmar uttrycks i 40-timmarsveckor motsvarar det cirka 470 läkarveckor och sjuksköterskeveckor. Drygt 20 procent av de inhyrda timmarna ligger i semestermånaden juli. I övrigt är spridningen tämligen jämn över månaderna, med något lägre andel i januari och februari. Det vanligaste skälet till att bemanningsföretag anlitades var att ordinarie personal saknas och att enhetens alla tjänster inte är tillsatta. Personalkostnaderna (exklusive bemanningspersonal) på de granskade sjukvårdsenheterna har under januari t.o.m. augusti 2002 uppgått till cirka 5,6 miljarder kronor, vilket innebär att inhyrningskostnaderna uppgår till 0,8 procent hittills under året. Inhyrningen torde dock minska i andel under de återstående månaderna. Under hela år 2001 uppgick kostnaderna för inhyrning av personal till totalt drygt 20 miljoner kronor, vilket motsvarade cirka 0,2 procent av de totala personalkostnaderna. De vanligaste åtgärderna som verksamhetscheferna enligt egen utsago hade vidtagit var bl.a. att utnyttja frilansare som timanställda eller korttidsvikarier, övertid för den egna 2

3 personalen och mertid för deltidsanställd personal. Det förekom också att personal fördelades om mellan angränsande enheter och att avdelningar/vårdcentraler stängdes under en period för att en annan avdelning skulle kunna bemannas ordentligt. Beslut om inhyrning av bemanningspersonal tas ytterst av ledningen för respektive sjukvårdsenhet, men beslutsrätten i enskilda fall delegeras sedan till verksamhetscheferna på aktuella enheter. Att inhyrd personal tidigare har arbetat inom aktuell enhet och till och med på samma avdelning förekommer i relativt liten utsträckning, men att personalen tidigare har arbetat inom vården i Region Skåne är ganska vanligt. Endast 60 procent av de tillfrågade verksamhetscheferna känner till om karensregler tillämpas och av dessa är det drygt två tredjedelar som har karensregler. Den vanligaste karensregeln var att inhyrd personal inte skall ha varit anställd inom vården i Region Skåne de senaste sex månaderna. Slutsats av granskningen Inregia har analyserat inhyrningen mot bakgrund av de regler och tillämpningsanvisningar som anges ovan och kommit till slutsatsen att inhyrningen av personal från bemanningsföretag på de granskade enheterna i stort sett verkar följa de tillämpningsanvisningar som finns. Inregia föreslår dock följande åtgärder: Gällande regler och anvisningar om hur dessa skall tillämpas skall kommuniceras till samtliga berörda nivåer i organisationen. Sprid därför regler och tillämpningsanvisningar till samtliga verksamhetschefer, gärna med lite fylligare förklaring av de olika punkterna och eventuellt med exempel på hur frågor kan ses ur t.ex. koncernperspektiv. Besluta om koncerngemensamma generella karensregler och anvisningar för när undantag kan göras. Om beslut tas om att inga karensregler skall tillämpas, bör detta gälla i hela koncernen. För att underlätta såväl intern som extern uppföljning av inhyrning i framtiden bör enkla rutiner för rapportering skapas. Intressant att följa upp är vilka personalkategorier som hyrts in och i vilken omfattning samt skälen till detta och vilka åtgärder som först vidtagits. Ett led i detta är att beslut rörande inköp av bemanningsresurser på olika nivåer i organisationen dokumenteras noggrant. 3

4 Innehåll INLEDNING...5 BAKGRUND TILL GRANSKNINGEN...5 GRANSKNINGSRAPPORTENS DISPOSITION...5 DEFINITIONER...5 METOD...6 FAS 1 KARTLÄGGNING AV BESLUT OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR...6 FAS 2 KARTLÄGGNING AV SJUKVÅRDSENHETERNAS INHYRNING...6 FAS 3 ANALYS OCH ÖVERVÄGANDEN...8 BESLUT OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR...9 BEMANNINGSFÖRETAG I REGION SKÅNE DEFINITION/POLICY/TILLÄMPNING...9 SJUKVÅRDSENHETERNAS INHYRNING...11 INHYRNINGENS OMFATTNING...11 DEN INHYRDA PERSONALEN...15 KÄNNEDOM OM TILLÄMPNINGSREGLER...17 KOSTNADER FÖR INHYRD PERSONAL...18 ANALYS OCH ÖVERVÄGANDEN...19 RATIONALITET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET...19 HANTERING AV TVEKSAMMA FALL...20 TILLÄMPNING AV KARENSREGLER...21 EKONOMISKA ASPEKTER PÅ ANLITANDE AV PERSONAL FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG...21 SLUTSATSER AV GRANSKNINGEN...22 REKOMMENDATIONER...22 STUDERADE DOKUMENT...23 INTERVJUADE PERSONER...23 BILAGEFÖRTECKNING

5 Inledning Inregia har fått i uppdrag att granska i vilken omfattning sjukvårdsenheterna i Region Skåne anlitar personal från bemanningsföretag mot bakgrund av produktionsberedningens beslut och beslutsdelegerades tillämpningsanvisningar. Granskningen skall gälla tidsperioden januari till och med augusti 2002 och omfatta samtliga förvaltningsdrivna sjukvårdsenheter i regionen, se bilaga 1. Bakgrund till granskningen Produktionsberedningen har fastställt att bemanningsföretag generellt inte skall utnyttjas inom Region Skånes sjukvårdsenheter. Beslutsdelegerade har fastställt tillämpningsföreskrifter till detta beslut. Enligt revisorerna finns det skäl att granska i vilken utsträckning som sjukvårdsenheterna lever upp till produktionsberedningens beslut. Granskningsrapportens disposition Uppdraget delades in i tre faser; Kartläggning av beslut och tillämpningsanvisningar, Kartläggning av sjukvårdsenheternas inhyrning och slutligen Analys och överväganden. Inledningsvis redogörs för de metoder som har använts vid respektive fas av granskningen. Därefter presenteras resultaten av kartläggningarna och analysen. Rapporten avslutas med Inregias slutsatser och några rekommendationer. Definitioner Nedan definierar vi vad som avses med några i rapporten vanligen förekommande ord och uttryck, där innebörden kan variera och risk för missuppfattning kan finnas. bemanningsföretag bemanningspersonal inhyrning sjukvårdsenhet enhet Definitionen bemanningsföretag enligt lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft: Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhetsområde. Med bemanningspersonal avses personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Med inhyrning avses anlitande av personal från bemanningsföretag. Det förekommer även att enskilda individer, s.k. frilansare, hyrs in som timvikarier. Denna typ av inhyrning har Inregia inte granskat. Sjukhusen och Primärvården utgör sjukvårdsenheter, ofta uppbyggda av ett antal mindre enheter. Se bilaga 1 för granskade sjukvårdsenheter. Med enhet avses en avgränsad avdelning/grupp av avdelningar inom en sjukvårdsenhet. Varje enhet leds av en verksamhetsansvarig. Det är anlitandet av bemanningsföretag på enhetsnivå som Inregia har granskat. 5

6 Metod Uppdraget delades in i tre faser. De metoder som Inregia har använt sig av vid granskningen är främst dokumentstudier, intervjuer och en postal enkätundersökning. Nedan beskrivs i vilka sammanhang och i vilket syfte respektive metod har använts. Fas 1 Kartläggning av beslut och tillämpningsanvisningar För att kunna granska om inhyrningen av personal sker i enlighet med intentionerna i de reglerna samlades regeldokument in. Eftersom den skriftliga dokumentationen är sparsam intervjuades dessutom politiker och tjänstemän som deltagit i beslut och handläggning. De intervjuade är Jerker Swanstein (m), ordförande i produktionsberedningen, Sven-Erik Bergqvist (s), 2.e vice ordförande i produktionsberedningen samt Karin Rangin, tjänsteman, Produktionsstaben. Fas 2 Kartläggning av sjukvårdsenheternas inhyrning För att kartlägga i vilken omfattning personal från bemanningsföretag anlitades inom regionen under den aktuella perioden användes flera källor, men den huvudsakliga informationsinsamlingen gällande omfattningen skedde genom en enkätundersökning. Insamling av central information Först undersöktes möjligheten att samla in information om inhyrningens omfattning centralt. När det gällde vårdcentralernas inhyrning kunde vissa uppgifter inhämtas centralt, men det visade sig att för sjukhusen var inte inköp av personalresurser särredovisat på ett sätt som medgav relevant informationsuttag. Inregia beslöt i samråd med Revisorerna att informationen skulle inhämtas medelst en enkätundersökning till samtliga verksamhetschefer på enheter inom aktuella sjukvårdsenheter. Inför formuleringen av enkätfrågor genomfördes intervjuer med personalchefer eller motsvarande på några sjukvårdsenheter. Intervjuer inför enkätkonstruktion Urval av intervjupersoner gjordes av Inregia i samråd med personaldirektören i Region Skåne, Torgny Levinsson, som föreslog ett antal personalchefer på sjukhus som han visste hade utnyttjat bemanningsföretag under året. 1 Intervjuerna genomfördes per telefon enligt ett intervjuformulär som den intervjuade fick sig tillsänt i förväg. Intervjuformuläret var utformat som en stomme till den framtida enkäten och de intervjuade ombads hjälpa till med följande: att bedöma huruvida de tänkta respondenterna (verksamhetscheferna) skulle kunna besvara frågorna utan alltför mycket arbete att i förekommande fall fylla på med relevanta svarsalternativ på frågor med flera svarsalternativ att kontrollera frågeställningarnas relevans att avgöra vilka inom respektive sjukvårdsenhet som skulle besvara enkäten samt hänvisa till kontaktpersoner för adresser till enkätrespondenterna inför enkätutskicket 1 De intervjuade är Roland E. Eriksson, personalchef Centralsjukhuset i Kristianstad, Carina Wirth, personaldirektör Lasarettet i Trelleborg, Alf Nilsson, personaldirektör UMAS, Christina Nordqvist, personalchef Psykiatrin i NV Skåne och Lars Borgvall, personalchef Primärvården. 6

7 Postal enkätundersökning Inregia konstruerade en enkät innehållande dels frågor om inhyrningens omfattning fördelat på personalkategori och månad (januari t.o.m. augusti) och skälen till inhyrningen, dels frågor om eventuella karantänsregler för den personal som hyrs in. Slutligen ställdes frågor kring de regler och tillämpningsanvisningar som finns för användning av inhyrd personal. I den ursprungliga planeringen av kartläggningen skulle en Inregia skicka enkäten till verksamhetscheferna för medicinska avdelningar på samtliga av granskningen omfattade sjukvårdsenheter. Samma vecka som Inregia förberedde utskicket av enkäten, framkom att produktionsberedningen ett par veckor tidigare hade sänt ut en egen enkät till sjukvårdsenheternas personalchefer med delvis samma frågeställningar som i Inregias enkät. Inregia stoppade därför det planerade utskicket. Detta hade flera orsaker. Både Inregia och representanter för revisorerna tyckte att det skulle vara olämpligt att ytterligare belasta respondenterna, vilka i praktiken skulle vara desamma för de bägge enkäterna. En risk fanns också att de svarande skulle blanda samman de två enkäterna. Efter att ha studerat produktionsberedningens frågor kunde vi konstatera att dessa var av betydligt mer övergripande karaktär än de frågor som fanns i Inregias enkät och att det i Inregias enkät fanns ett flertal frågeställningar som över huvud taget inte berördes av produktionsberedningen, bl.a. gällande karantän och kännedom om gällande tillämpningsanvisningar. Efter löfte om att Inregia skulle få ta del av de svar som kom in till produktionsberedningen, avvaktade vi dessa svar och utnyttjade dem sedan endast på så sätt att de gav oss besked om vilka enheter som hade utnyttjat bemanningsföretag. Eftersom det egentligen bara var enheter som hade använt sig av bemanningsföretag som intresserade Inregia inom ramen för granskningen, så bidrog produktionsberedningens enkät till att effektivisera informationsinsamlingen. Det som från början var tänkt att vara en totalundersökning bland samtliga medicinska enheter inom Region Skånes sjukvårdsenheter blev istället en totalundersökning bland de enheter som enligt centrala uppgifter (svaren på produktionsberedningens enkät) hade nyttjat personal från bemanningsföretag. Dessa var 38 till antalet (20 vårdcentraler och 18 enheter inom sjukhus). Genom kontakter med respektive sjukvårdsenhet sammanställdes verksamhetschefernas namn och adresser. Inregia kunde sedan lätt göra riktade påminnelser och ta direkt kontakt med aktuella verksamhetschefer, som vi visste hade hyrt in personal från bemanningsföretag. De enheter som ingick i enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. Enkäten ligger som bilaga 3 och bifogat följebrev samt påminnelser i bilaga 4. Till följd av att Inregia inväntade resultaten från produktionsberedningens enkät innan den egna enkäten skickades ut, så blev svarstiden dock mycket kort. I samråd med revisorerna förlängdes denna därför med två veckor. Då svarstiden gick ut hade 29 av 38 verksamhetschefer besvarat enkäten. Fyra av dessa angav att de inte hade utnyttjat bemanningsföretag under året. 7

8 En påminnelse skickades tillsammans med en ny enkät till resterande verksamhetschefer. De fem verksamhetschefer som fortfarande inte hade skickat in enkäten den 10 oktober kontaktades per telefon och/eller fax. När vi sedan stängde undersökningen var det tre vårdcentraler som valde att inte besvara enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på 91%. Vissa fakta om inhyrningens omfattning och inhyrda personalkategorier inhämtades sedan per telefon och centralt från Primärvården för dessa enheter. Fas 3 Analys och överväganden Baserat på enkätsvaren gjordes en sammanfattning av den totala inhyrningen och svaren på övriga frågor i enkäten analyserades. Därefter jämfördes resultaten med de intentioner och beslutsregler som framkommit i fas 1. 8

9 Beslut och tillämpningsanvisningar I regionstyrelsen har tagits ett principbeslut om definition och policy för köp av tjänster från bemanningsföretag. 2 Bemanningsföretag i Region Skåne definition/policy/tillämpning Definitionen bemanningsföretag enligt lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft: Med uthyrning av arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhetsområde. Region Skåne skall generellt inte utnyttja bemanningsföretag inom sjukvårdsenheterna Region Skåne anlitar dock bemanningsföretag när det är rationellt och ändamålsenligt såväl utifrån patientens/kundens och den enskilda verksamhetens perspektiv som ur ett koncernperspektiv. I vad mån karenstid skall användas, måste bedömas i varje enskilt fall utifrån vilka konsekvenser det får för Region Skåne. Bedömningen av om bemanningsföretag kan anlitas ska göras inte enbart ur den aktuella verksamhetens perspektiv utan utifrån hela Region Skånes samlade verksamhet. Det ankommer på förvaltningschefen att vid tveksamhet lyfta frågan till nästa nivå i organisationen. Det finns inga närmare tillämpningsanvisningar. Det finns inte heller någon dokumentation av diskussionen om dessa principer utan de har utvecklats underhand i diskussion mellan politiker och förvaltning. Nedan kommenteras de olika punkterna i policyn utifrån intervjuer med berörda politiker och tjänstemän 3. Region Skåne skall generellt inte utnyttja bemanningsföretag inom sjukvårdsenheterna Skrivningen föranleds av att man vill förhindra en utveckling mot att personalen övergår till bemanningsföretag för att få högre lön och att förvaltningarna i Region Skåne därigenom kommer att konkurrera med varandra om de bristresurser som sjukvårdspersonalen utgör. Man inser att köp av tjänster från bemanningsföretag inte ökar det totala utbudet av arbetskraft utan endast ökar kostnaderna. 2 Beslutsdelegerades beslut, Produktionsberedningen De intervjuade är Jerker Swanstein (m) ordförande i produktionsberedningen, Sven-Erik Bergqvist (s), 2.e vice ordförande i produktionsberedningen samt Karin Rangin, tjänsteman, produktionsstaben. 9

10 Denna punkt är den centrala. De andra punkterna är dock viktiga när man hamnar i de situationer som de skall reglera. Det är i tvingande situationer som de andra punkterna skall användas. Det är ändå patienten som är viktigast i sjukvårdsverksamheten. Region Skåne anlitar dock bemanningsföretag när det är rationellt och ändamålsenligt såväl utifrån patienten/kundens och den enskilda verksamhetens perspektiv som ur ett koncernperspektiv. För att man skall kunna anlita bemanningsföretag krävs att det är rationellt utifrån samtliga perspektiv. Region Skåne betraktas då som en koncern. Om man t.ex. kan flytta patienter eller personalresurser för att lösa uppkomna problem så kan detta vara en mer rationell lösning utifrån ett koncernperspektiv än köp av tjänster från bemanningsföretag. I många fall kan verksamhetschefen inte bedöma koncernnyttan och då skall man enligt senare punkt lyfta frågan till högre nivå, vilket är exempelvis sjukhusledning, primärvårdsledning och i sista hand produktionsstaben. Det finns dock situationer när man kan bedöma regionnyttan, t.ex. regionspecialistvård som är koncernövergripande därför att den bara finns på ett ställe och har ett ansvar som är regionövergripande. Man vet då att problemet inte kan lösas på annat håll inom koncernen. Det är i det kortsiktiga perspektivet som man kan bedöma i det enskilda fallet. Det långsiktiga perspektivet regleras av portalparagrafen. I vad mån karenstid skall användas, måste bedömas i varje enskilt fall utifrån vilka konsekvenser det får för Region Skåne. Man började med att diskutera om karenstider skulle användas och i så fall vilken längden på karenstiden skulle vara. Man kom fram till att inte gick att lägga fast någon generell tid. Det kan uppstå situationer där det för patientens bästa är nödvändigt att köpa in en person, även om personen nyligen har jobbat på den egna enheten. Det finns vissa nyckelkategorier som är viktiga för den regionövergripande verksamheten och som det är ont om i hela Sverige. Om man sätter allt för snäva och kategoriska krav så kan det innebära man inte ens med hjälp av bemanningsföretag kan lösa sina uppgifter. Det ligger också i sakens natur att en person som har jobbat på enheten nyligen känner till verksamheten bäst och kan därför vara effektivast. Bedömningen av om bemanningsföretag kan anlitas ska göras inte enbart ur den aktuella verksamhetens perspektiv utan utifrån hela Region Skånes samlade verksamhet Detta innebär att man på varje förvaltning skall ha tänkt till om det finns andra lösningar än köp av tjänster från bemanningsföretag som på ett bättre sätt löser problemen om man ser från koncernperspektivet. Det handlar således om att man inte gör en suboptimering. Det ankommer på förvaltningschefen att vid tveksamhet lyfta frågan till nästa nivå i organisationen. Det är förvaltningschefens uppgift att göra en korrekt optimering genom att lyfta frågan till en högre nivå. Vad menas då med högre nivå? Om frågan först kommer upp på en sjukhusenhet eller en primärvårdsenhet är den högre nivån naturligtvis sjukhusledningen eller ledningen för primärvården. Om detta inte är tillräckligt så blir nästa nivå chefen för produktionsstaben. 10

11 Sjukvårdsenheternas inhyrning Nedan redogörs för enkätresultaten. När det gäller ekonomiska aspekter används främst centralt inhämtade uppgifter. Inhyrningens omfattning Av Region Skånes drygt 100 vårdcentraler har 17 stycken anlitat bemanningsföretag under den aktuella perioden, januari-augusti Inhyrning har dessutom förekommit på Lasaretten i Trelleborg och Ystad, Centralsjukhuset i Kristianstad samt på Universitetssjukhuset i Malmö. Sammanlagt 16 enheter inom dessa sjukhus har anlitat bemanningsföretag. Det har även Psykiatrin i nordvästra Skåne gjort. I tabell 1 nedan visas hur många enheter som anlitat bemanningsföretag varje månad under den granskade perioden. Tabell 1 Antal enheter (av de 34 enheter som ingick i enkätundersökningen 4 ) som har anlitat bemanningsföretag respektive månad. Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät. Månad Antal enheter januari 17 februari 22 mars 23 april 26 maj 30 juni 24 juli 26 augusti 21 Främst är det sjuksköterskor och läkare som har hyrts in. Skötare och vårdbiträden har inte hyrts in alls, medan undersköterskor och läkarsekreterare har anlitats i mycket liten utsträckning. I tabell 2 nedan presenteras det totala antalet timmar fördelat på Primärvården och sjukhusen. 4 Detaljerad information om fördelningen av inhyrningen saknas för två av vårdcentralerna. Vi vet dock att dessa enheter endast har hyrt in personal under vintern och våren, och inte under semestermånaderna. Vi har därför i denna tabell, och i övriga diagram där annat ej anges, antagit att deras inhyrning har varit jämnt fördelad över månaderna februari, mars, april och maj. 11

12 Tabell 2 Antal timmar som personal från bemanningsföretag har anlitats för respektive personalkategori. Tabellen innehåller aggregerade data från samtliga undersökta enheter (avrundat till jämna hundratal). Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät, samt telefonkontakt med personalsekreterare på Primärvården samt verksamhetschefer på de vårdcentraler som inte har skickat in enkäten. Personalkategori Primärvården (antal timmar) Sjukhus inkl. Psykiatrin NV Skåne (antal timmar) Vårdbiträde 0 0 Undersköterska 35 0 Skötare 0 0 Sjuksköterska Läkare Läkarsekreterare Andra Antal inhyrda timmar totalt Att på ett relevant sätt jämföra tidskvantiteten ovan med det totala antalet arbetade timmar inom de granskade sjukvårdsenheterna är svårt. En inhyrd timme går exempelvis inte att jämföra rakt av med en timmes arbetstid för en ordinarie anställd. Vi gör därför bara ett par tankeexperiment för att få grepp om storleksordningen av inhyrningen. Om antalet inhyrda läkartimmar ovan uttrycks i 40-timmarsveckor motsvarar det cirka 470 veckor. Inom hela Region Skånes sjukvård (inklusive icke förvaltningsdrivna sjukhus) finns drygt läkare anställda, som sammanlagt kan antas arbeta cirka veckor under ett helt år. Samma grova antaganden för sjuksköterskor ger att anställda sjuksköterskor arbetar totalt ungefär veckor inom hela sjukvården, och att cirka veckor hittills hyrts in utöver det. 5 I diagram 1 nedan redovisas hur de inhyrda timmarna fördelar sig över den granskade perioden. Drygt 20 procent av de inhyrda timmarna ligger i semestermånaden juli och en mindre andel av de inhyrda timmarna utnyttjades i januari och februari. I övrigt är dock spridningen tämligen jämn över månaderna, vilket tyder på att inhyrningen inte enbart är ett semesterproblem. 5 Beräkningar i detta stycke är approximativa och baseras på den redovisning av antal medarbetare inom olika personalgrupper som presenteras i Personalredovisning 2001, Region Skåne. 12

13 Diagram 1 Fördelning per månad av det totala antalet inhyrda timmar inom samtliga personalkategorier. Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät. AUG 11% JAN 8% FEB 9% JULI 21% MARS 11% JUNI 12% MAJ 15% APR 13% Diagram 2 nedan illustrerar hur inhyrningen för de två för inhyrning mest aktuella personalkategorierna, läkare och sjuksköterskor, fördelar sig över de månader som ingår i granskningsperioden. Diagram 2 Antal timmar som läkare och sjuksköterskor har hyrts in respektive månad. Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät. Timmar JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG sjuksköterska läkare 13

14 När det gäller inhyrningens fördelning över tiden, så var den för sjuksköterskor mycket hög framför allt i juli, men i övrigt är det i april, maj och juni som inhyrningen har varit som störst. Detta tyder på att det inte främst är för att lösa bemanningen i semestertider som bemanningsföretag anlitas, vilket även bekräftas av svaren på frågan om varför bemanningspersonal hyrs in, se nedan. Skäl till inhyrning Det absolut vanligaste skälet som angavs som förklaring till att bemanningsföretag anlitades var att ordinarie personal saknas och att enhetens alla tjänster inte är tillsatta. Detta skäl angav 22 av de 31 verksamhetschefer som besvarade enkäten. Den näst vanligaste orsaken var långtidssjukskrivningar. Något av dessa två skäl angavs av drygt hälften av de svarande som enda skäl och hos flera enheter angavs dessa skäl tillsammans (de svarande kunde kryssa för flera alternativ). Semester uppgavs vara skälet till inhyrningen bara av sex verksamhetschefer. Endast en verksamhetschef angav att bemanningspersonal användes för att kapa toppar och korta köer till behandling. Denna enhet angav dock även att ordinarie personal saknades. Vidtagna åtgärder innan bemanningsföretag anlitas Verksamhetscheferna ombads markera vilket eller vilka alternativa sätt att lösa bemanningsproblemen som övervägs/används innan beslut tas om inhyrning av personal. De allra flesta respondenterna markerade två eller fler åtgärder. Den oftast angivna åtgärden var att utnyttja frilansare som timanställda eller korttidsvikarier. Denna åtgärd angavs av knappt två tredjedelar av tillfrågade verksamhetschefer. Frilansarna kan vara anställda på någon annan av regionens sjukvårdsenheter, men förmedling och ersättning går ej genom personens ordinarie arbetsgivare eller bemanningsföretag. Nästan lika många angav övertid för den egna personalen, alternativt mertid för deltidsanställd personal, som ett vanligt sätt att lösa bemanningsproblematiken. Att omdisponera arbetsuppgifter mellan personalkategorier var också en ofta förekommande åtgärd. En annan åtgärd som övervägdes av knappt en tredjedel av verksamhetscheferna, både inom Primärvården och inom sjukhusen, var att bygga upp en intern resurspool med egen personal utan fast arbetsställe för den egna sjukvårdsenheten och eventuellt i samarbete med andra näraliggande enheter. Att uppbyggnaden av dylika interna bemanningspooler pågår bekräftades i intervjuer med sjukvårdsenheternas personalchefer. Dessa resurspooler utnyttjas dock framför allt vid kortare frånvaro till följd av sjukdom och vård av barn. Det förekom också att personal fördelades om mellan angränsande enheter och att en avdelning/vårdcentral stängdes under en period för att en annan avdelning skulle kunna bemannas ordentligt. På den öppna frågan om huruvida andra alternativ, utöver de som fanns som fördefinierade svarsalternativ, övervägdes, svarade ett par enheter att rekryteringen intensifierades och att rekryteringsföretag anlitades för att man om möjligt skulle kunna bemanna sin enhet med egen personal. 14

15 Fördelar och nackdelar med anlitande av bemanningsföretag Verksamhetscheferna ombads ange vilka eventuella fördelar och nackdelar de såg med att anlita bemanningsföretag. De fördelar som de flesta angav formulerades som att inhyrning är ett nödvändigt ont, men att det trots allt är bra att det finns möjlighet att hyra in personal med relevant erfarenhet och att kunna bemanna med kompetent personal. När alla andra möjligheter är uttömda är bemanningspersonal ett sätt att avlasta ordinarie personal, som annars riskerar att överutnyttjas och köras i botten. Detta uppmärksammades av flera verksamhetschefer som en arbetsmiljöfråga och ett sätt att bibehålla kvalitet och säkerhet i verksamheten. En annan fördel som nämndes var att inhyrd personal kan se på en avdelning med nya ögon, vilket verksamheten kan behöva ibland. Det finns även åsikten att anlitandet av bemanningsföretag skapar bättre kontinuitet än andra alternativ, exempelvis frilansare. Dessutom påpekas att en inhyrd personal producerar hela tiden och är på plats hela dagen, utan avbrott för interna möten och utbildning etc. Den vanligaste nackdelen med inhyrning av bemanningspersonal är enligt enkätsvaren den brist i kontinuitet, som inhyrd personal oundvikligen bidrar till. Det gäller både kontinuitet inom den interna organisationen och för patienterna, vilket är extra tydligt exempelvis inom psykiatrisk vård, där tryggheten i att behandlas av samma läkare är mycket viktigt. Även om den inhyrda personalen är produktiv i princip samtliga timmar, så tar det tid att lära upp bemanningspersonalen på enhetens rutiner etc. Detta ställer krav och leder till högre belastning på den ordinarie personalen. På sikt försvåras utveckling av verksamheten. En annan nackdel som framkommer i många av enkäterna är även det faktum att inhyrning av bemanningspersonal är dyrt och att löneskillnaderna mellan den inhyrda personalen och den ordinarie personalgruppen skapar missnöje och dålig stämning. Påpekas bör dock att fyra av de tillfrågade verksamhetscheferna inte ansåg att det fanns några nackdelar alls med att hyra in bemanningspersonal. Vem tar beslut om inhyrning? I intervjuerna med sjukhusens personalchefer framkom att beslutet ytterst låg hos ledningen för respektive sjukvårdsenhet, men att beslutsrätten i enskilda fall sedan delegerats till verksamhetscheferna på aktuella enheter. Denna bild bekräftas av enkätsvaren: Verksamhetschefen uppges alltid vara inblandad i beslutet att hyra in personal. När det gäller primärvården nämns ofta även att beslut tas i samråd med primärvårdsledningen. Den inhyrda personalen I enkäten ombads verksamhetscheferna uppge vilka bemanningsföretag som anlitades och varför, samt om någon form av karens tillämpades. Frågor ställdes dels om hur vanligt förekommande det var att den inhyrda personalen arbetat inom vården i Region Skåne och aktuell enhet tidigare, dels hur eventuella karensregler var utformade. Vilka företag anlitas och varför? De bemanningsföretag som anlitas av flest enheter är Nurse Partner, WESAM, Proffice, Poolia och Recepta. Andra bemanningsföretag som anlitas av någon eller ett par enheter är Thesia, Transmedica, Human Assistans m.fl. 15

16 Att just dessa företag har anlitats beror inom några sjukvårdsenheter på att avtal har slutits av sjukhusen med ett par bemanningsföretag. Exempelvis har Lasarettet i Ystad genomfört en upphandling, som bland annat UMAS personaldirektör säger sig ha sneglat på vid val av företag att rekommendera inom sin sjukvårdsenhet. Ett sätt att garantera kvalitet i de upphandlade tjänsterna är enligt Lasarettet i Trelleborgs personaldirektör att endast anlita företag som är medlemmar i SPUR bemanningsföretagens branschorganisation. Bemanningsföretagen har även en viktig roll när det gäller att erbjuda personal som inte strider mot eventuella karensregler. Karensregler I diagram 3 nedan illustreras i vilken utsträckning den inhyrda personalen tidigare har varit anställd inom region Skåne och inom den aktuella enheten. Diagram 3 Andel av verksamhetscheferna som uppger respektive svarsalternativ på frågor om den inhyrda personalens tidigare anställningar i Region Skåne och på aktuella enheter. Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät. Hur vanligt är det att inhyrd personal tidigare har varit anställd: inom samma avdelning/arbetsgrupp? inom aktuell enhet? inom vården i region Skåne? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det händer aldrig Det är mycket vanligt Det kan förekomma Vet ej Att inhyrd personal tidigare har arbetat inom aktuell enhet och till och med på samma avdelning förekommer i relativt liten utsträckning, men att personalen tidigare har arbetat inom vården i Region Skåne är ganska vanligt. Det visade sig i enkäten att endast 60 procent av de tillfrågade verksamhetscheferna känner till om karensregler tillämpas. Av dem som känner till huruvida karensregler tillämpas är det drygt två tredjedelar som har karensregler och knappt en tredjedel som inte har, se diagram 4. Vi utgår från att de verksamhetschefer som har svarat att de inte vet om karensregler tillämpas eller ej, avser de fall där bemanningsföretag eventuellt har fått restriktioner i samband med någon form av centrala upphandlingar. När det gäller verksamhetschefers direkta upphandling av bemanningstjänster anser vi att det är självklart att den upphandlande verksamhetschefen känner till eventuella karensregler. 16

17 Diagram 4 Andel enheter som tillämpar karensregler enligt de personer som har befogenhet att hyra in personal. Källa: Verksamhetschefernas svar på Inregias enkät. Karensregler tillämpas ej 19% Karensregler tillämpas 42% Vet ej om karensregler tillämpas 39% Den vanligaste karensregeln, för de enheter där sådana tillämpades, var att inhyrd personal inte skall ha varit anställd inom vården i Region Skåne de senaste sex månaderna. Ystad Lasarett hade en betydligt hårdare karensregel för tidigare anställd personal; att denna personal inte fick anlitas under 36 månader efter att anställningen vid Ystad Lasarett hade upphört. Huruvida Ystad tillämpar karensregler för anställda inom andra delar av Skånes sjukvård är okänt. Vid intervjuerna som gjordes inför enkätkonstruktionen hänvisade en personaldirektör till en AD-dom, i vilken det enligt honom tydligt framgår att inhyrd personal inte får ha jobbat inom Region Skåne det senaste halvåret. Primärvårdens personalchef påtalar att det kan vara svårt för lokala verksamhetschefer att veta om och när en person har varit anställd tidigare inom andra delar av vården, men enligt honom har de bemanningsföretag som anlitas fått anvisningar om karensregler och förväntas följa dessa. Centralsjukhuset i Kristianstad har på motsvarande sätt skrivit in i upphandlingskraven att bemanningsföretagen skall tillhandahålla personal som klarar karenskraven. Kännedom om tillämpningsregler Det principbeslut om definition och policy för köp av tjänster från bemanningsföretag som presenterades under avsnittet Beslut och tillämpningsanvisningar ovan återgavs i punktform i enkäten. Verksamhetscheferna ombads besvara frågan om huruvida dessa tillämpningsanvisningar varit kända av den personal som har befogenhet att hyra in personal på enheten. De allra flesta svarar att reglerna var kända och även att reglerna följdes på enheten. På de sjukhusenheter som var berörda uppgav samtliga att reglerna var kända, medan bara två tredjedelar av de svarande cheferna inom primärvården kände till reglerna. 17

18 Kostnader för inhyrd personal Under hela år 2001 uppgick kostnaderna för inhyrning av personal till totalt drygt 20 miljoner kronor, vilket motsvarade cirka 0,2 procent av de totala personalkostnaderna. 6 Den totala kostnaden för årets inhyrning från januari t.o.m. augusti uppgår till ungefär 45,5 miljoner kronor 7, vilket alltså representerar en kraftig höjning jämfört med föregående år. Personalkostnaderna (exklusive bemanningspersonal) har under januari t.o.m. augusti 2002 uppgått till cirka 5,6 miljarder kronor 8, vilket innebär att inhyrningskostnaderna uppgår till 0,8 procent hittills under året. Inhyrningen torde dock minska i andel under de återstående månaderna. 6 Källa: Personalredovisning 2001, Region Skåne 7 Vid beräkningen av denna summa har en sjukskötersketimme beräknats kosta 450 kronor och en läkartimme 670 kronor. Övriga personalkategorier har beräknats kosta 350 kronor per timme. 8 Enligt Lars-Åke Rudin, controller produktionsstaben 18

19 Analys och överväganden Utöver en grundläggande policy att Region Skåne generellt inte skall utnyttja bemanningsföretag inom sjukvårdsenheterna, har följande tillämpningsanvisningar/policy gällt till och med augusti 2002: A Region Skåne anlitar dock bemanningsföretag när det är rationellt och ändamålsenligt såväl utifrån patienten/kundens och den enskilda verksamhetens perspektiv som ur ett koncernperspektiv. B I vad mån karenstid skall användas, måste bedömas i varje enskilt fall utifrån vilka konsekvenser det får för Region Skåne. C Bedömningen av om bemanningsföretag kan anlitas ska göras inte enbart ur den aktuella verksamhetens perspektiv utan utifrån hela Region Skånes samlade verksamhet. D Det ankommer på förvaltningschefen att vid tveksamhet lyfta frågan till nästa nivå i organisationen. Inregias analys av i vilken mån de aktuella enheterna har handlat i enlighet med gällande principer för användning av personal från bemanningsföretag, fokuserar på främst två områden: dels rationalitet och ändamålsenlighet, ur såväl den enskilda verksamhetens perspektiv som ur ett koncernperspektiv (punkt A och punkt C), dels tillämpningen av karensregler (punkt B). Även punkt D har granskats och behandlas nedan i samband med hanteringen av tveksamma fall. Dessutom belyses några ekonomiska aspekter på inhyrningen av bemanningspersonal. Rationalitet och ändamålsenlighet Kundens/patientens och verksamhetens perspektiv Enligt de svar som verksamhetscheferna har gett i enkäten, så beror inhyrningen till största del på att det saknas ordinarie personal för att genomföra det uppdrag som respektive enhet har inom vården och enheterna verkar har ha utnyttjat alternativa sätt i mycket stor utsträckning och tömt ut de egna resurserna. Det återkommer ofta kommentarer som tyder på att bemanningsföretag har varit den absolut sista utvägen för verksamhetscheferna. Alternativet vore att stänga avdelningen. Under semestermånaderna har det också förekommit att avdelningar stängts och att patienterna har hänvisats till närliggande enheter. Ur patienternas perspektiv är det naturligtvis viktigt att denna typ av åtgärd inte utnyttjas i för många fall. Avstånden inom Skåne må vara relativt små, men inlåning av personal mellan enheter är bara realistiskt inom ett visst avstånd och är dessutom beroende av tillgång på personal med rätt kompetens. När det gäller rationalitet ur verksamhetens perspektiv kan man konstatera att personalen utgör en förutsättning för verksamheten. Bemanningspersonal har enligt verksamhetscheferna hyrts in först när verksamheten inte har kunnat bedrivas av den egna personalen, och i förekommande fall av annan personal vid närliggande enheter, utan att denna ordinarie personal börjar ta skada av stress och arbetsbelastning. Denna arbetsmiljöaspekt ur befintlig personals synvinkel är viktig att ta hänsyn till. En del verksamhetschefer flaggar även för att det kan finnas risk för bristande säkerhet om allt inte hinns med enligt uppsatta rutiner, vilket är negativt såväl ur patienternas som ur verksamheternas perspektiv. 19

20 Koncernperspektiv Produktionsberedningen har i större utsträckning än tidigare år anlagt ett koncernperspektiv på bemanningsfrågor inom sjukvården. De har enligt Karin Rangin på produktionsstaben därför haft fokus på personalinhyrning från bemanningsföretag hela året. Vi kan konstatera att man har lyft upp inköp av bemanningsresurser på koncernnivå i några konkreta fall, se nedan Hantering av tveksamma fall. Genom att man inte har dokumenterat besluten som har tagits i dessa fall kan Inregia dock inte bedöma i hur stor grad detta sker. Inför sommaren ville produktionsstaben skapa sig en bild av hur semesterplaneringen var tänkt och vilka behov av bemanningspersonal som sjukvårdsenheterna kände till. Information samlades därför in och en sammanställning gjordes. Enligt Karin Rangin skedde inför sommaren 2002 mer samordning än tidigare år exempelvis när det gällde öppethållande av avdelningar. Efter analys av enkätresultaten har Inregia dock konstaterat att inhyrningen inte främst är ett resultat av semesterproblematik, utan främst något som vissa av regionens sjukvårdsenheter anser sig tvingade att ta till under årets alla månader till följd av brist på ordinarie personal. Genomförda intervjuer tyder på att det inte finns överkapacitet av personal med relevant kompetens på de enheter som inte har hyrt in personal, utan att sjukvården inom Region Skåne som koncern helt enkelt inte har lyckats attrahera tillräckligt med ordinarie personal. Att hyra in personalresurser kan då anses vara rationellt på kort sikt. På längre sikt är den viktigaste frågeställningen hur bristen på ordinarie personal skall lösas. Hantering av tveksamma fall I policyn uttalas att det vid tveksamhet ankommer på förvaltningschefen att lyfta frågan till nästa nivå. Om frågan först kommer upp på en sjukhusenhet eller en primärvårdsenhet är den högre nivån sjukhusledningen eller ledningen för primärvården. Om detta inte är tillräckligt så blir nästa nivå chefen för produktionsstaben. I vilken utsträckning lyfter man då frågor till en högre nivå? Att man lyfter frågan från kliniknivå till sjukhusnivå är mycket vanligt. Vanligast är att all inhyrning diskuteras med sjukhusledningen. I allmänhet är detta en fråga som återkommande diskuteras. Det förekommer också att frågan lyfts från sjukhusnivå till nästa nivå, d.v.s. produktionsstaben 9. Om det är större ärenden diskuteras de i produktionschefsgruppen där beslut tas av chefen för produktionsstaben. Mindre ärenden kan ibland tas upp med personaldirektören. Hanteringen av inhyrningsfrågor sker informellt. Det sker ingen skriftlig framställning och det tas inga formella beslut som dokumenteras skriftligt. De stora frågorna är ofta återkommande år från år. I något fall har beslut tagits på produktionschefsmöte innan policyn kom till. Eftersom ingenting har förändrats i förutsättningarna uppfattar man att detta beslut gäller tills vidare och att man därför inte har haft anledning att ta upp frågan på nytt med produktionsstaben. Det förekommer också att man inte bedömt att det funnits sådan tveksamhet att beslut har behövts tas på högre nivå. Produktionsstaben har då informerats i efterhand om vilken inhyrning man har gjort. 9 Enligt intervjuer med chefen för produktionsstaben och tre sjukhuschefer 20

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av personalkontinuitet, vakanser och en ökad rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården vid landstinget i Uppsala.

BESLUT. Tillsyn av personalkontinuitet, vakanser och en ökad rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården vid landstinget i Uppsala. BESLUT go/b-629-4010 Inspektionen förvårdochomsorg 2016-05-10 Dnr 8.5-16670/2015-2 1(5) Avdelning mitt Karin Dahlberg karin.dahlberg@ ivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Vårdgivare

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna

Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Revisionskontoret Granskning av Verksamhetsstyrning inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus Granskningsrapport nr 1/2011 Greger Nyberg och NP Magnusson Adress: Skånehuset 291 89 Kristianstad Telefon

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Sommarplaneringen i vården 2017

Sommarplaneringen i vården 2017 PM PM 2017-04-27 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2017 Stärkt samverkan med primärvård och kommun och tidigarelagd planering av bemanningen är några av de insatser som landsting och regioner nu genomför

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005

Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005 Rapport avseende Förrådsredovisning. December 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i förrådsredovisning...2 Granskningsansats...3 Iakttagelser...4 Slutsatser...8 Inledning Enligt den revisionsplan

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Bakgrund Vårdnära service är ett koncept som innebär överföring av arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Tanken med vårdnära

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa:

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa: Inspektionen förvårdochomsorg Avdelning mitt karin.dahlberggivo.se BESLUT 2016-06-21 Dnr 8.5-16665/20151(4) Landstinget i Dalarna Centrala förvaltningen Box 712 791 29 Falun eq j1(,66-(i6-01//40 Vårdgivare

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Reviderad av LGS 2015-10-15 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning från 18 år har behov

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOSFS 1997:14 (M) A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård... 2 B. Inledning Formell Reell kompetens...

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén

Regionstyrelsen. Gemensamt ägaruppdrag för ALMI Företagspartner Skåne AB. Bildandet av Skåne- Västpommernkommittén Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad 2002-06-19 Nyhetsbrev från REGION SKÅNE Regionstyrelsen den 19 juni 2002 För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel 044-133215, henrik.bergman@skane.se,

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Begäran om komplettering av utredning i principärende

Begäran om komplettering av utredning i principärende Handläggare: Gunilla Larsdotter 1 (3) PaN 2015-09-17 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-01 PaN 1303-0128359 HSN 1407-0898 Begäran om komplettering av utredning i principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG ABCD Olofströms kommun Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of ABCD Olofström kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och metod 1 3. Lagstiftningen

Läs mer