MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden"

Transkript

1 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 28 mars Geriatrikmottagningens konferensrum Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla Lindbäck, administratör Margareta Larsson, vårdchef Per Vestin, Vision Urban Mikko, NLF Peter Johansson, NLF Ulla Keinström, vårdförbundet Kristina Larsson, SACO Hans Erik Grönberg, SACO Robert Svartholm, NLF Närvarande Per Wågström, säkerhetssamordnare Jenny Kostet, HR-partner Anna Ek, SACO Anna-Lena Eriksson, Kommunal Marianne Engberg, Kommunal Sofie Altenburg, Vårdförbundet För kännedom Erica Ohlsson, Vårdförbundet 1. Formalia Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Sofie Altenburg, Marianne Engberg, Anna Ek, Per Vestin och Peter Johansson. Kallelsen har nu omarbetats utifrån diskussion på föregående möte. Ambitionen är dessutom att vi ska försöka få till en snabbare handläggning för justering. Nästa möte förlängs och startar och slutar MBL 19 Närsjukvårdens handlingsplan Ett utkast till handlingsplan för närsjukvårdsområdet redovisades och diskuterades. Se bilagan Plan Närsjukvården i Luleå/Boden. Synpunkter på handlingsplanen skall skickas in till mötet 2 maj En lokal process på de berörda klinikerna ska hållas. Ambitionen är att handlingsplanen ska kunna fastställas den 15:e maj. Grunden till handlingsplanen är de planeringsdagar som anordnats inom Luleå Bodens närsjukvårdsområde. 3. MBL 19 Information om närsjukvårdens ekonomiska läge Ulf B redovisade det ekonomiska läget. Bland annat framkom att utfallet för de första två månaderna avviker cirka 19 miljoner från budget. Det är bland annat kostnader för stafettkostnader, läkemedel och riks- och regionvård. Regionsvårdskostnaderna står för cirka 5 miljoner av dessa kostnader och

2 2(5) det är en kostnad som brukar gå lite upp och ner, det arbetas för att ta hem viss regionvård. Läkemedelskostnaderna har vi ett länsansvar för och det går inte att någon annan tar dessa kostnader. Stafettkostnader är nu inte enbart för läkare utan nu även för sjuksköterskor. Läkarna är fortfarande största posten med distriktsläkare och psykiatriker med flest numerär. Ekonomisk handlingsplan är under arbete och ett utkast kommer att redovisas för diskussion i samverkansgruppen så fort den är klar. 4. MBL 19 Säkerhet Ulf B redovisade aktuella händelser inom säkerhetsområdet. Just nu prioriteras byte av sprinklerhuvuden till platser där medicinteknisk utrustning finns till följd av det som hände på röntgen i februari, detta arbete kommer att ske under 2014, resterande sprinklerhuvuden kommer att bytas under Sammanlagt handlar det om cirka 8000 sprinklerhuvuden som ska bytas. Det försvann en huvudnyckel till Pelikanen så där håller man nu på med att byta alla lås. En läkare har blivit uppsökt och hotad i hemmet, där förövaren ville ha medicin utskrivet. Händelsen är polisanmäld. Det stals en handkassa hos en hälsocentral. Händelsen är polisanmäld och de ser över rutinerna för hur kontanter skall förvaras. Det sker ett fortlöpande arbete med att se över receptioner på hälsocentralerna, detta för att de ska bli mer säkra för personalen men även för att värna om patientsekretessen. Det kom förslag på hot och våld utbildning som en del i säkerhetsarbetet, detta förs vidare till Per Wågström som är säkerhetssamordnare. Det har varit driftstörningar på sökarfunktionen vid två tillfällen, bristande kommunikation ut till personalen har varit en del samt att efter uppdatering i systemet kom aldrig sökarfunktionen igång. 5. MBL 19 Utvecklingsplan för vuxenpsykiatrins slutenvård Ulf B redovisade en tänkt utvecklingsambition för en vuxenpsykiatriska slutenvården. Se bilaga Utvekling av vuxenpsykiatrisk slutenvård inom Luleå Bodens närsjukvård för mer information. Det kan på goda grunder antas att strukturproblem medför omvårdnads och arbetsmiljöproblem på avdelning 32. Det är inte osannolikt att problematiken i sin tur bidrar till personalbristvad gäller leg sjuksköterskor/sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri, vilket i sin tur medför ytterligare begränsningar och på frestningar för såväl vårdmiljö som arbetsmiljö. En utvecklingsplan för verksamheten är nödvändig. Den ska ta sin utgångspunkt i landstingets strategiska mål om en god vård. Vad gäller facklig samverkan inom området föreslås inrättandet av en s.k. ledningsgrupp där berörda fackliga organisationer inbjuds att närvara och att arbetsgivarens informations och förhandlingsskyldighet kan fullgöras inom ramen för den ledningsgruppen.

3 3(5) De fackliga organisationerna ska bereda frågan på var sitt håll inför MBLförhandling nästkommande samverkansmöte. 6. MBL 11 Konvertering av tjänst som säkerhetssamordnare till biträdande närsjukvårdschef Utifrån utskickat förhandlingsunderlag diskuteras frågan om konvertering. Både Länssjukvården och säkerhetschefen är informerade om förslaget eftersom de berörs av konverteringen. Förordnandet kommer löpa över en 3- års period. Vårdförbundet vill till protokollet föra uppfattningen om att det hade varit att föredra om den biträdande närsjukvårdschefen hade haft en medicinsk kompetens. Därutöver har Vårdförbundet inget att invända mot förslaget. Övriga fackliga organisationer har inga invändningar mot arbetsgivarens förslag. Ordföranden konstaterar att parterna är överens om förslaget enligt bilagda förhandlingsunderlag. 7. MBL 11 Förlängning av förordnande som verksamhetschef vid Gammelstads HC Förordnandet för Stefan Wahlström, verksamhetschef vid Gammelstads HC går ut Arbetsgivaren informerade vid föregående samverkansmöte enligt MBL 19 om att man ämnar uppta diskussioner om förlängt förordnande. De fackliga organisationerna tillstyrker förlängt förordnande. Ordföranden konstaterar att parterna är överens. 8. Jourcentralernas verksamhet i Luleå Boden Vi följer upp den övriga frågan från föregående möte som väcktes av NLF. Ulf B informerar om att frågan tagits upp i berörda ledningsgrupper med utgångspunkt från länsstrategin för det akuta omhändertagandet. Processen med att se över arbetet i jourcentralerna är därmed igång, de kommer inte flyttas till Sunderbyn eftersom den frågan redan är utredd. Däremot kan det bli frågan om andra förändringar inför framtiden. Det är en viktig fråga att se över hur jourcentralerna ska verka i framtiden. 9. MBL 19 Förlängning av förordnande som verksamhetschef för centrum för akut omhändertagande Arbetsgivaren avser att uppta diskussion om förlängt förordnande med nuvarande verksamhetschef Mattias Morin. Berörda fackliga organisationer har därmed möjligheter att lämna synpunkter inför förhandling enligt MBL 11 i maj månad 2014.

4 4(5) 10. MBL 19 Information från ledningsmöten i primärvården Luleå Boden sam från specialistsjukvården Ulf B informerade från ledningsgruppernas möten. Bland annat framkom att man diskuterat det akuta omhändertagandet och distriktsläkarbristen i ett längre perspektiv. Det diskuteras även fortbildningsdagar med obligatorisk närvaro för distriktsläkare. Arbete med att patientsäkerhet påbörjat för bli så likvärdigt som möjligt inom närsjukvården. 11. MBL 19 Sommarplanering för specialistsjukvården Margareta Larsson, vårdchef informerar om sommarens neddragningar för specialistsjukvården inom närsjukvårdsområdet. Gemensamt för alla verksamheter är bristen på sjuksköterskor och hög andel av föräldraledighet. Missbruks- och beroendeenheten flyttas till Sunderbyn och avd 32. På 40-planet planeras samarbete. Dialysen ser ut att klara verksamheten utan neddragningar. De kommer försöka att bemanna upp med undersköterskor där det går. Semesterperioden kommer att vara Infektionsavdelning 35 har redan idag reducerad verksamhet och Reumas slutenvård kommer att flyttas dit under sommaren. Det har gjorts en risk och konsekvensanalys som är presenterad på SLG. Förslag om att tydliggöra möjligheten till att arbeta under föräldraledighet tas upp då medlemmar ofta inte vet om möjligheten. 12 Övriga frågor Peter Johansson tar upp en fråga om vem som har arbetsmiljöansvar för den fysiska arbetsmiljön på plan 3 där flera av närsjukvårdens mottagningar finns. Det sker förtätningar av arbetsplatser med bråk till följd och det sker ombyggnationer i närområdet utan att det informeras om vad det är som sker. Detta är en fråga som det arbetas med då arbetsgivaren är medvetna om problemet. Just nu finns det ingen som tar emot bygginformation och Margareta Larsson tar med sig frågan och ser vad som kan göras i denna fråga. Till nästa möte ska arbetsgivaren återrapportera och avge ett svar få frågan om vem som ska vara ansvarig. Urban Mikko tar upp fråga om vad som räknas som arbetsplats då det har skett förändring gällande arbetskläder på jourcentralen. De har fått direktiv att inte ta kläder på jourcentralen utan dessa skall tas från ordinarie arbetsplats. Ulf Bergman tar med sig denna fråga. Peter Vestin lyfter en fråga om varför inte Göran Ström, FM-chef Luleå Boden är med på dessa möten då de även har en geografisk organisation.

5 5(5) Göran Ström kommer att inadjungeras när behov finns men inte kallas löpande till samverkansgruppen. Luleå den / 2014 Ulf Bergman Närsjukvårdschef Justeras: Peter Johansson, NLF Anna Ek, SACO Sofie Altenburg, Vårdförbundet Per Vestin, Vision Marianne Engberg, Kommunal

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004

Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL Nr 2/2004 2004-03-31 LS 0402-0269 Förhandling enligt 11 MBL angående förslag till Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala 2 (8) Datum Ver 3 Landstingsgemensamma funktioner Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling Ulla Elfvendahl 2014 10 16 INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 mars 2002 39 61 Ronny Liljeholm (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m) Rune Grankvist

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer