Primärvårdsnämnden i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Primärvårdsnämnden i Halmstad"

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar utse Rolf Åsberg att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan samt närvarorätt för personalföreträdarna Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar godkänna den föreslagna föredragningslistan som slutlig föredragningslista för dagens sammanträde samt bevilja personalföreträdarna närvarorätt vid behandling av samtliga ärenden. 3 Anmälan av protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå Bilaga Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar anteckna skrivelserna till protokollet

2 Följande skrivelse anmäls för anteckning till protokollet: Protokoll från förhandling enligt MBL Protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå Protokoll från förhandling enligt MBL 11 med SSR Protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå * Protokoll från information enligt MBL 19 med SSR * * = Protokollen delas ut vid nämndens sammanträde 4 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Bilaga Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar anteckna skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet Skrivelse från sjukgymnasterna Pia Andersson, Linda Bryhn, Anna Johansson, André Lindberg och Cecilia Lundberg, vårdcentral Vallås, angående intresseanmälan att driva verksamhet i egen regi (B 99, ) Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde, 96, angående Mål & budget 2004 och ekonomisk plan ( /03, ) Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde, 99, angående Fyrverkeriet fortsättning. (B 100, ) Protokoll från landstingets revisorer angående remisshanteringen förstudie (B 63, ) Protokoll från Etiska kommitténs sammanträde (B 90, ) Protokoll från Hjälpmedelsnämndens i Halland sammanträde ( B 90, ) - 2 -

3 5 Information om personal, ekonomi m m 6 Ändrad organisationsstruktur och öppethållande vid jourcentralen /04, bilaga Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar att jourcentralens öppethållande fr o m begränsas till kl. 21:00 personaltätheten av sjuksköterska och undersköterska ökas jourcentralens telefonbokning öppnas minst en timme före mottagningens början för att skapa ett rationellare bokningssystem Primärvårdsförvaltningen föreslår Primärvårdsförvaltningen föreslår primärvårdsnämnden besluta att jourcentralens öppethållande fr o m begränsas till kl. 21:00 personaltätheten av sjuksköterska och undersköterska ökas jourcentralens telefonbokning öppnas minst en timme före mottagningens början för att skapa ett rationellare bokningssystem Förslag till ändrad organisationsstruktur och öppethållande vid jourcentralen har utarbetats. Skrivelse från primärvårdsöverläkaren ( ) Skrivelse från primärvårdschefen ( ) 7 Information om uppföljning av de lokala avtalen med Halmstads kommun /01, B 65, bilaga Information lämnas av kvalitetschef Marita Everås Norrman. Primärvårdsnämnden i Halmstad beslöt , 10, att teckna lokala avtal med Halmstads kommun om samverkan kring hälso- och sjukvårdsfrågor

4 8 Måldokument för primärvården i Halmstad år B 94, bilaga Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar fastställa måldokument för primärvården i Halmstad år Förslag till måldokument för primärvården i Halmstad år har utarbetats. Måldokument för primärvården i Halmstad (B 94, ) 9 Information om kvalitetsarbetet B 98 Information lämnas av kvalitetschef Marita Everås Norrman. 10 Fastställande av budget primärvårdsnämndens i Halmstad verksamhetsområde år 2004 samt plan /03, bilaga Budgetberedningens förslag Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar anta föreliggande budget för verksamhetsåret 2004 som en följd av detta uppdra åt primärvårdschefen att verkställa dels omfördelning av medel motsvarande 1,7 miljoner kronor samt dels kostnadsreducerande åtgärder motsvarande totalt 1,7 miljoner kronor inklusive redan beslutade på 1,3 miljoner kronor. Totalt uppgår summan åtgärder till 3,4 miljoner kronor. Budgetberedningens förslag är lagt av Stefan Bengtsson (c) och Rolf Åsberg (m). Jan Belfrage (fp) stödjer inte förslaget. Jan Belfrage ska lämna skriftlig reservation, vilket inte inkommit

5 Primärvårdsförvaltningen föreslår Primärvårdsförvaltningen föreslår primärvårdsnämnden besluta att anta föreliggande budget för verksamhetsåret 2004 som en följd av detta uppdra åt primärvårdschefen att verkställa dels omfördelning av medel motsvarande 1,7 miljoner kronor samt dels kostnadsreducerande åtgärder motsvarande totalt 1,7 miljoner kronor inklusive redan beslutade på 1,3 miljoner kronor. Totalt uppgår summan åtgärder till 3,4 miljoner kronor. Landstingsfullmäktige beslut att fastställa budget för primärvårdsnämndens i Halmstad verksamhetsområde år Primärvårdsnämnden i Halmstad har under år 2003 verkställt det beslut om organisation med geografiskt områdesansvar i Halmstad som togs Primärvården i Halmstad visar sig ur ett Hallandsperspektiv vara synnerligen kostnadseffektiv. Fakta som visar på detta är lägst kostnad per besök, lägst personalkostnad och kostnadsnivå på entreprenadavtalen är i nivå med övriga jämförbara avtal, trots ett sämre förhandlingsläge på grund av stor andel läkare på nationell taxa. Trots dessa fakta är primärvårdsnämndens ekonomiska situation bekymmersam, årsprognos för 2003 pekar på ett underskott på drygt 19,9 miljoner kronor. Av detta är en del engångskostnader som relateras till införandet av områdesansvaret. Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige avseende budget 2004 samt ekonomisk plan innebär att primärvårdsnämnden i Halmstad får två år på sig för att vidta nödvändiga åtgärder för att komma i ekonomisk balans till ingången av år Sammantaget innebär detta att nämnden måste vidta kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 2,2 miljoner kronor för att uppfylla landstingsstyrelsens krav. Primärvårdsnämnden i Halmstad har i sitt beslut , 98, beslutat att vidta kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 1,8 miljoner kronor. Ytterligare kostnadsreducering på 0,4 miljoner kronor för att nämnden ska uppnå ekonomisk balans till ingången av år Önskvärt är att primärvården i Halmstad under 2004 anställer fler ST-läkare. Åtgärden bedöms angelägen med tanke på den framtida rekryteringen. Med tanke på primärvårdsnämndens ansträngda ekonomiska situation är det i nuläget omöjligt att avsätta medel för inrättande av kurators- och psykologtjänster. Primärvården i Halland har från länssjukvården övertagit kostnadsansvaret för funktionen som barnhälsovårdsöverläkare. Då full finansiering för denna ej erhållits förväntas nämnden tillskjuta 0,084 miljoner kronor. Under 2004 budgeteras investeringar motsvarande 2,638 miljoner kronor. Av denna summa är 1,433 miljoner kronor att hänföra till datorer som behöver bytas med anledning av tvingande uppgradering av befintligt journalsystem inom vårdcentralerna. Primärvårdsnämnden i Halmstad måste för att uppnå ekonomisk balans senast till ingången av år 2006 vidta kostnadsreducerande åtgärder enligt följande: - 5 -

6 Justering för balans Utveckling 1,7 miljoner kronor 1,7 miljoner kronor Primärvårdsnämnden i Halmstad har tidigare fatta beslut om nedskärningar motsvarande 1,3 miljoner kronor. För att nämnden ska uppnå budgetbalans krävs ytterligare beslut om neddragningar motsvarande 2,1 miljoner kronor. Skrivelse från primärvårdsförvaltningen ( ) 11 Äskanden om medel för investering vid folktandvården City och folktandvården Nyhem /02, bilaga Primärvårdsnämnden i Halmstad beslutar godkänna att kostnaden finansieras med folktandvården Citys respektive folktandvården Nyhems och basenhetens kapitaltjänstmedel. Primärvårdsförvaltningen föreslår Primärvårdsförvaltningen föreslår primärvårdsnämnden besluta att kostnaden finansieras med folktandvården Citys respektive folktandvården Nyhems och basenhetens kapitaltjänstmedel. Klinikchef Leif Carlsson, folktandvården City, hemställer med skrivelse om medel för utrustning och inredning av åtta behandlingsrum, viss förändring av reception samt digitalisering av röntgen till en kostnad av ca 3,5 miljoner kronor. Kliniken utrustades vid nybyggnation Underhållskostnaderna är idag höga och möjligheterna att skaffa reservdelar är obefintlig. Klinikchef Bo Hansson Kange, folktandvården Nyhem, hemställer med skrivelse om medel för digital röntgenutrustning och datorer till en kostnad av ca kronor. Skrivelse från klinikchef Leif Carlsson, folktandvården City ( ) Skrivelse från primärvårdsförvaltningen ( ) Skrivelse från klinikchef Bo Hansson Kange, folktandvården Nyhem ( ) Skrivelse från primärvårdsförvaltningen ( ) - 6 -

7 12 Anmälan av delegationsbeslut Primärvårdsnämnden beslutar anteckna anmälningarna till protokollet. Anmälan av beslut fattade på delegation enligt primärvårdsnämndens beslut, 32/2003, angående förordnande av huvudattestanter, utanordnare samt firmatecknare för år 2004 angående investeringar år 2003 angående omdisponeringar år 2003 Förteckning över huvudattestanter, utanordnare samt firmatecknare för år 2004 (B 54, ) Förteckning över beviljade investeringar år 2003 ( /02, ) Förteckning över beslut om omdisponeringar år 2003 ( /02, ) - 7 -

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer