Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden. Bokslut för med verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27"

Transkript

1 Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser

2 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park 23 Kost och logistik 33 Myndighet och nyproduktion 46 Upphandling och affärer 68 Verksamhetsservice 74 VA-renhållning 80 2

3 Driftredovisning, bokslut 2008 för Service- och teknikförvaltningen ACK UTFALL ACK BUDGET AVVIKELSE Tkr Tkr Tkr SERVICE TEKNIK OCH FRITID TOTALT EXKL VA VA-DELEN 0 * TOTALT INKL VA Den beslutade budgeten för hela service- och teknikförvaltningen för 2008 är Tkr * Resultatet för VA är kr. Resultatet för VA är balanserad i kommunens bokslut mot fonden i enlighet med Ekonomikontorets instruktion. ACK UTFALL ACK BUDGET AVV Tkr Tkr Tkr NÄMND GEM ADMINISTRATION SÄKERHETSARBETE FRITID KOSTSERVICE GATA/PARK MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION KONSUMENT VERKSAMHETSSERVICE UPPHANDLING O AFFÄRER RENHÅLLNING VA TOTALT

4 SERVICE O TEKNIKNÄMNDEN 2008 EXKL VA-VERKSAMHETEN Period: Ack utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER FASTA 281,80 276,40 SÄSONGSANSTÄLLDA, CA 20 *0,70 14,00 14,00 4

5 Personalnyckeltal Kommun Könsfördelning Kvinnor 23% 22% 22% 24% 0% 0% 0% Sysselsättningsgrad Andel heltid 89% 90% 91% 90% 0% 0% 0% Grad 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0% Medelålder 51,0 50,9 49,4 49,8 0,0 0,0 0,0 Nettoarbetstid Närvaro 79% 78% 78% 79% 0% 0% 0% Övertid mm Andel 2,3% 2,0% 3,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% (i förhållande till arbetstiden) Sjukfrånvaro Totalt 3,6% 6,1% 7,8% 7,4% 0,0% 5,71% 6,85% Kvinnor 5,6% 9,1% 15,3% 11,9% 0,0% 5,50% 7,43% Män 3,1% 5,4% 6,0% 6,2% 0,0% 5,96% 4,75% under 30 2,5% 0,8% 4,4% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 5,1% 5,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51-4,2% 7,1% 9,7% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% över 60 dgr 46,5% 59,8% 45,0% 61,3% 0,0% 0,0% 0,0% Personalrörlighet Rörlighet 9% 11% 16% 17% 0% 0% 0% Avgående Tillkommande

6 Arbetsmiljö Anmälda arbetsolycksfall och arbetsskador Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 3 3 Service o Logistik 2 3 Upphandling o affärer 0 0 Summa Antal frånvarodagar efter olycksfall Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 0 0 Service o logistik Upphandling o affärer 0 0 Summa

7 Specifikation över anmälda arbetsskador KOSTSERVICE Cykelolycka ( ) Skada: Huvudvärk och illamående. Frånvaro: 0 Åtgärd: Överbelastning Skada: Axelleden höger arm. Frånvaro: 0 Åtgärd: Lägre soptunnor Cykelolycka ( ) Skada: Vänster Axel- och armbåge samt höft. Frånvaro: 0 Åtgärd: VERKSAMHETSERVICE Halkolycka ( ) Skada: Svanskotan, höger axel- och handled. Frånvaro: 0 Åtgärd: Fallolycka ( ) Skada: Höft- och ben. Frånvaro: 70 dagar Åtgärd:

8 Fallolycka ( ) Skada: Överarm Frånvaro: 60 dagar Åtgärd: Vara uppmärksam GATA/PARK Skadad av maskin ( ) Skada: Svullnad på näsbenet Frånvaro: 0 Åtgärd: Se till att spolmunstycket är en bit in i ledningen, så den inte kan fara tillbaka. Feltramp ( ) Skada: Fotled Frånvaro: 0 Åtgärd: V A V e r k e n Cykelolycka ( ) Skada: Sättning i axel (vänster), nacke- och rygg. Frånvaro: 0 Åtgärd: Använda reflexer. 8

9 ADA Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 13,70 13,70 9

10 Gemensamma administrationen (ADA) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Den gemensamma administrationen sammanfattas i följande enheter, nämndarbetet säkerhetsarbetet informationsarbetet expedition/kansli Inom verksamheten administreras även föreningsbidrag, lotteritillstånd och lokalbokningar. Under större delen av året fanns följande enheter inom den gemensamma administrationen kommunens televäxel personliga ombud konsumentrådgivare ekonomienheten Nämnden Nämnden har under året haft nio offentliga sammanträden. Arbetsutskottet har under året haft nio sammanträden. Nämnden har även haft två temadagar, 10 april trafikdag 9 okt upphandling o affärer, LOU mm Parti, ordinarie ledamöter Antal mandat Varav män Varav kvinnor Varav kvinnor Socialdemokraterna % Moderaterna % Folkpartiet % Centern % Kristdemokraterna % Miljöpartiet % % Andelen kvinnliga ledamöter minskade från 40 % till 27 % från år S o Fp står för minskningen. 10

11 Information Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Säkerhetsarbetet Service- och tekniknämnden utövar genom kommunskyddet fortlöpande tillsyn, samordning och rådgivning inom säkerhetsområdet. Säkerhetsarbetet utgår från Kommunallagen samt kommunens säkerhetspolicy och har som syfte att verka för en säker och trygg kommun i enlighet med intentioner i kommunens Vision Tillämpning av säkerhetsarbetet sker genom genomförande av riskanalyser och skadeförebyggande arbete/åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information inom säkerhetsområdet samt ett aktivt försäkringsarbete. Väsentliga händelser under året Under verksamhetsåret så omstrukturerades den gemensamma administrationen. Vissa enheter överfördes till andra avdelningar. Till verksamhetsservice överflyttades kommunens växel och personliga ombud. Upphandling och affärer övertog ekonomienheten och konsumentrådgivaren. Lokalbokningen lämnades åter till fritid med en ny lokalisering till Duveholmshallen från AVA-huset. Detta genomfördes strax innan årsskiftet. Under andra hälften av året genomfördes förändringar inom ekonomienheten då förvaltningens ekonom överflyttades till ekonomienheten, en heltid av förvaltningens 1,5 årsarbetare ekonom, förvaltningen genomgick ännu en förändring efter sommaren då man fick en ny förvaltningschef vilket bl a innebar ytterligare försvagning av ekonomifunktionen då resterande 0,5 ekonom övergick till annan tjänst. Året som har gått har speglat förvaltningens svårigheter med att uppfylla nämndens krav på ekonomisk uppföljning på grund av verksamhetsförändringar och sjukdom. En viktig händelse som har påverkat den gemensamma administrationen är arbetet med att överlämna enheten för vatten, avlopp och renhållning till Sörmland Vatten Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten Avfall AB (KVAAB). Genomförandet avslutades i och med årsskiftet 2008/

12 Kommentar till årets utfall (Nettokostnad, kr) Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2008 Budgetavvikelse Nämnden Gemensam adm Säkerhetsarbetet Totalt Nettoinvesteringar I tabellen kan man endast jämföra mellan åren på enheterna, nämnd och säkerhetsarbetet när det gäller utfall och budget. Den gemensamma administrationen har en del ofördelade kostnader för 2008, både utfall och budget som under 2007 var fördelade. Investeringar för verksamheten under budgetåret 2008 reviderades på grund av extra omprioriteringar av kommunens investeringsbehov. För den gemensamma administrationen blev effekten att från det ursprungliga investeringsanslaget på kronor, samt en post för oförutsedda investeringar på kronor, blev det kvar kronor. 12

13 Informationsenheten Informationsenheten utvecklades under hösten Enheten består av en person som arbetar med information och kommunikationsfrågor internt och externt. Den interna kommunikationen förs inom förvaltningen men också gentemot övriga förvaltningar inom kommunen. Främst genom kommunikationsrådet som träffas en gång per månad. Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Den externa kommunikationen förs via service- och teknikförvaltningens webbsidor men också via broschyrer och andra trycksaker. Under hösten 2007 har ett webbprojekt startats för att bygga en ny webbplats till Katrineholms kommun. Detta är ett led i utvecklandet 24h-myndigheten. 13

14 FRITID Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 24,70 24,70 14

15 Fritid 2008 Intäkter Kostnader Utfall Budget Avvikelse Budgetavvikelse Ej kompenserad hyreskostnad Duveholmshallen (se Ekonomi) Personalkonsekvens Ej överfört konto Gata/park Fritid (friluftsbad) Utebliven kompensation för hyra av friskvårdslokal i AVA-huset Ej omfördelade löner Ada Fritid Elkostnader Backavallen Uteblivna intäkter Uteblivna intäkter på grund av kommunens friskvårdsavtal med Nautilus Fritidsavdelningen Jonas Thorsell Fritidschef Övriga idrottsplatser Ulf Jangentorp Sportcentrumchef Backavallen Sporthallen Simhallen 15

16 Verksamhetsbeskrivning Katrineholms sportcentrum Katrineholms sportcentrum är en av landets mest kompletta och samlade idrottsanläggningar. Anläggningen som består av en del för inomhusidrott, Duveholmshallen och en del för utomhusidrott Backavallen. Duveholmshallen erbjuder fyra sporthallar, sex specialhallar, simhall och Bowlinghall (entreprenör). Backavallen består av tre fotbollsplaner med naturgräs, en nybyggd konstgräsplan som är uppvärmd, bandybana, en ishockeyrink utomhus, en ishall med ishockeyrink, allvädersbanor för friidrott och en konstfrusen yta för skridskoåkning (curlingplanen). I direkt anslutning till Katrineholms sportcenter finns dessutom två fotbollsplaner (Duveholmsplanen och Bågskytteplanen). Mellan Duveholmshallen och Backavallen ligger en tennisanläggning med fyra inomhusbanor och sex utomhusbanor som ägs av Katrineholms tennisklubb. Katrineholms tennisklubb äger och driver också sporthotellet Tre bollar. Tre bollar erbjuder övernattning till vandrarhemstandard och är en mycket viktig del av Katrineholms sportcentrum. Tre bollar har 60 bäddar. Några hundra meter från Katrineholms sportcentrum ligger Ekbacken som också erbjuder övernattning till lågt pris och har liknande standard som Tre bollar. Ekbacken har 60 bäddar. På Katrineholms sportcentrum arbetar 29 personer varav två är säsongsanställda (vinter). Katrineholms sportcentrum tillhandahåller idrottsanläggningar för det lokala föreningslivet. Tävlingar, träningsläger och större arrangemang med arrangörer från hela Sverige, och även andra länder, kommer till anläggningarna för att träna och tävla. Arrangörer av konserter och mässor gör förfrågan om att komma men anläggningarna är redan uppbokade då det är minst ett års framförhållning för att boka ett arrangemang. Övriga idrottsplatser Fritidsförvaltningen förvaltar de flesta idrottsanläggningarna i kommunen, till exempel Stalls Backe, Krämbolstugan och Floda IP. Vid en rundresa under våren 2008 konstaterade vi att underhållet av dessa anläggningar är eftersatt. Föreningarna som har sin verksamhet på respektive idrottsplats kämpar med att hålla anläggningarna i stånd, men slitaget syns tydligt på fastigheterna. Djulö camping och stugby En mycket viktig förutsättning för kommunens besöksnäring är campingen. Camping har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Det, i kombination med en populär campingvärd, har gjort att Djulö camping och stugby uppvisar extremt bra beläggning både 2007 och Campingen hade under skolans sommarlov, mellan 10 juni och 20 augusti en genomsnittlig beläggning på drygt 95 %. 16

17 Verksamhetsförändringar och utvecklingstendenser Lägerverksamhet Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Vi märker av en ökad efterfrågan på istider i vår ishall och vi tror att konstgräset kommer att efterfrågas mer vintern 2009/2010. I Duveholmshallen är trycket stort och vi försöker att tillmötesgå våra gäster, men vissa helger skulle vi behöva ha många fler sporthallar. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från fritid samt kost- och logistikservice för att titta på utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Ekonomi Åter igen måste vi konstatera att fritidsavdelningen inte lyckats att klara budgeten. Flera av avvikelserna är av engångskaraktär som avdelningen inte råder över. 2,1 miljoner kronor, alltså de fem första posterna på fritids första sida, är poster som är av den sorten. Meningen är att vi ska ha full täckning för Duveholmshallens hyreskostnad. Dock har ekonomikontoret upptäckt att det i årets bokslut fattas kronor på den posten. De resterande tre posterna på totalt 1,4 miljoner kronor är mycket oroande. Trots att elpriset ökat med 8 % under 2008 ökades inte budgeten. Fritid som redan tidigare var underbudgeterade på el-kostnaden gör alltså ett ännu sämre resultat. Uteblivna intäkter på sammanlagt kronor är inte acceptabelt kronor kan förklaras med kommunens friskvårdsavtal med Nautilus där kommunanställda fick ett erbjudande att träna på Nautilus till ett mycket förmånligt pris. Eftersom fritid har en procentuell ersättning av Nautilus omsättning minskar/uteblir intäkterna. Investeringar En uppvärmd konstgräsplan byggdes under 2008 och de sista justeringarna görs under första kvartalet 2009, officiell invigning kommer att ske i månadsskiftet februari/mars. Backavallens A-läktare har fått ny ventilation och slutbesiktning sker 16 februari. 17

18 Mål och uppdrag Gamla stallet vid Trolldal byggdes om så att det nu har föreskriven takhöjd. Uppdraget att tillsammans med mark- och exploateringschefen utreda och föreslå nya regler för kräftfisket pågår. Uppdraget att indexreglera taxor och avgifter för att använda kommunens lokaler pågår. Information och engagemang till andra aktörer 1. Fritidschefen är suppleant i KFV Marknadsföring AB:s styrelse 2. Fritidschefen medverkade vid Katrineholms Grand Prix i volleyboll med invigningstal och vid prisutdelningen. 3. Fritidchefen medverkar vid Svenska handbollsförbundets turneringar med bland annat prisutdelning. Effektiviseringar När vår Sportcentrumchef började den 1 oktober 2008 inleddes en omorganisation och ett effektiviseringsarbete som kommer att fortsätta under vintern/våren i avsikt att säkra kvalitén och förbättra våra tjänster till alla våra kunder, både lokala och externa. 18

19 Fritidsverksamheten Besökstatistik Simhall, antal gäster Sporthall, alla besök Backavallen, aktiva/publik Tre bollar, antal nätter Djulö camping, antal nätter Föreningsstatistik Aktivitetsstöd Sammankomster Sökande föreningar Ledarutbildningsbidrag Kurser Deltagare Kursdagar, sökta Kursdagar, beviljade Driftbidrag Anläggningar Poäng Värde / Poängvärde kr Aktiviteter på anläggningen Anläggningsstöd mm Sökande föreningar Total sökt summa Budget att fördela

20 Kronor Elförbrukning Backavallen Kwh Budget Utfall Energiprisutveckling 2 kronor

21 Större investeringar Konstgräsplan, Backavallen Objekt nr: Beslut Investering kr Plan kr Avvikelse kr Anslag i budget Finansiering Anslag i budget 2007 och 2008 Sammanfattning Kommunstyrelsen gav dåvarande teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga en uppvärmd konstgräsplan på Backavallen. Kommentar De ökade kostnaderna beror främst på att vägbyggnadsindex har ökat med mellan % sedan kostnadsberäkningen gjordes. Dessutom fick bygget problem i form av berg som gjorde att dräneringen måste vändas, vilket medförde kostnader för sprängning och mer grävning. En ytterligare kostnad var att när vi skulle koppla ihop överskottsvärmen från bandykompressorerna till konstgräsplanens värmesystem var dessa växlare i så dåligt skick att vi var tvungna att byta dem. Det blev en extra kostnad på kronor Vi hade en funktionskontroll den 20 februari där entreprenören visade att alla delar av värmesystemet fungerade. I och med den kontrollen tog vi över skötseln av värmeanläggningen. Det som återstår är en faktura från entreprenören och en motfaktura från kommunen vilket gör att kostnaden kommer att öka med kronor. Objektet genomförs under åren

22 Större investeringar Energioptimering Backavallen Objekt nr: Investering kr Plan kr Avvikelse kr Beslut Anslag från KS Finansiering Anslag från KS Sammanfattning Vid ishallsbygget blev det kronor över i förhållande till anslagna 40 miljoner kronor. De pengarna ställde Kommunstyrelsen till förfogande för att optimera energianvändningen på Backavallen. Kommentar Det som blivit utfört är en avsevärt bättre styrning av bandybanans kompressorer. Vidare har vi installerat digitaliserad övervakning av bandy, fotbollsplan och uterink. Vi har dessutom nu individuell mätning av energiförbrukningen på ute-isarnas kompressorer. Projektet genomfördes under

23 GATA/PARK Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 43,65 39,25 23

24 GATA/PARK Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Gata/Park Hans Gahn Gatu- o parkchef Torvald Duán Skogstekniker Skog o Natur Eira Ahlgren Parkingenjör Parkunderhåll Erland Fröjd Gatuingenjör Gatunderhåll Michael Antonsen Parkingenjör Underhåll/anläggn Verksamhetsbeskrivning Väghållning Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Färre antal snöfall under året än föregående vinter har inneburit att det låga anslaget har räckt till för att nå uppsatta målen inom väghållningen. Vinterväghållningen har genomförts med den förbättrade standardnivå på GCvägnätet som infördes i början på talet, i syfte att minska olyckrisken för de oskyddade trafikanterna. Extra anslag på 1 miljon kr beviljades vilket har inneburit att m 2 har kunnat toppbeläggas. För att bibehålla standarden på beläggningarna bör ca m 2 beläggas varje år. Beläggningsunderhåll har utförts bland annat på Storgatan, Bondegatan, Värmbolsvägen, Nävertorpsgatan samt på ett antal gång- och cykelvägar. I kransorterna har beläggningar gjorts i Valla. Kostnaderna för drift och underhåll av gatubelysningen har kunnat hållas nere tack vare tidigare satsningar främst på utbyte av gamla armaturer men också på investeringar i ny styrutrustning. Styrutrustningen gör det möjligt att utföra partiell nedsläckning av gatubelysningen, vilket endast till en mindre del genomförts under Parkskötsel Under året fortsatte satsningen på julbelysning i centrum. I år kompletterades Drottninggatan med belysning i ett träd och marschallhållare med marschaller, som tändes varje dag under december. Fastighetsägare utmed gatan var med och finansierade hälften av kostnaderna. Utmed Fredsgatan delen Kungsgatan- Drottninggatan sattes ljusdraperier upp, där också fastighetsägarna var medfinansiärer. Under året har gata/park fortsatt skötseluppdraget att sköta den yttre miljön på hälften av KFAB:s fastigheter, samt ansvarat för skötseln av utemiljön vid samtliga KIAB:s fastigheter. Under året gavs besked om fortsatt skötsel även år fyra. Kontraktet är på 24

25 tre år med möjlighet med förlängning med ett plus ett år. Åt Banverket har man haft fortsatt skötsel av grönytor intill banområdet, väster- och öster om stationsområdet. Skog och Natur (offentligt skyddade arbeten) Under året avverkades m 3 timmer och massaved, varav m 3 i egen regi. Röjningen uppgick till 11 ha. Under året planterades st granplantor. Städning utfördes av naturområdena och samtliga vandringsleder i kommunen underhölls med uppmärkning och lagning av spänger. Följande större objekt utfördes under året: Säkring av husgrund vid Kalsta, Floda, slutfört byggnation av Näsnarstugan (Duga projektet), vedbod och sopstation, utmed kanotleden vid Eriksberg. Resultatenheter I växthusanläggningen producerades växter av olika slag under året. Vårvinterns kulturer bestod av penséer och pelargoner, vilka i huvudsak levererades externt. Parkernas samtliga sommarblommor drevs fram under senvintern och våren. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till årets julgrupper. I december planterades ca 800 julgrupper och ca 200 amaryllis efter beställningar från kommunens förvaltningar och bolag. Servicegruppen har under året i huvudsak arbetat med service och underhåll av tekniska förvaltningens fordons- och maskinpark. Endast i liten omfattning har resurser funnits att arbeta mot andra förvaltningar eller externa kunder. Avdelningen utförde markarbeten för ca 5,3 mkr. De flesta beställningarna kom från KFAB, KEAB, Vägverket och Telia. Verksamhetsutveckling och utvecklingstendenser Väghållning I början på 2000-talet förbättrades möjligheterna att stå emot förstöringen av vägkapitalet genom det ökade anslaget för beläggningsåtgärder. En större satsning gjordes under 2005 och 2007, då ca kvm respektive ca kvm kunde toppbeläggas. För 2008 blev utfallet ca kvm och sammantaget innebär det en omläggningsintervall på 50 år. Detta bör ligga på ca 25 år för att hålla god vägstandard. Genomförandet av partiell nedsläckning, som påbörjades under år 2004 i centralorten och avslutades 2005 med kransorterna. En faktor som påverkar kostnaderna för gatubelysningen framöver är de planerade exploateringsområdena som kommer att ge ökad en energiförbrukning när dessa senare tas i bruk. Parkskötsel För att tillgodose invånarnas behov av rekreation behöver insatser göras i befintliga parker. Välskötta parker bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. Vid infarterna bör blomsterutsmyckningen och trädplanteringar förstärkas för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. 25

26 Gata/park fortsätter satsa på säkerhetshöjande åtgärder med bättre belysning i våra parker och i stadskärnan. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Väghållning Ett överskott på kr redovisas för väghållningen. Snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder var under året färre än det normala, vilket är den bidragande orsaken till överskottet som redovisas för året. Besparingskraven för väghållningen var under året kr. Konsekvensen blev minskat underhåll broar, stödmurar, vägräcken, staket m.m. och antalet maskinsopningar minskade i centralorten. Parkskötsel Resultatet visar ett överskott på kr. Snö- och halkbekämpningen var även här färre till antalet vilket bidrog till lägre kostnader. De engångsinsatser som gjordes 2007 på KFAB:s områden för att underlätta underhållet framöver bidrog till lägre kostnader för skötseln under året. Besparingskraven för parkunderhållet var under året kr. De åtgärder som gjordes var att blomsterurnorna utmed genomfarten togs bort, samt att lägga längre intervaller på handstädningen och gräsputs kring hinder. Skog och Natur Ett mindre underskott på kr redovisas för verksamheten. Besparingskraven för OSA (offentligt skyddade arbeten) var kr. En vakant arbetsledartjänst drogs in. Mål och uppdrag Väghållning Halkbekämpningen skall ske med ett minimum av saltanvändning. Den gångna vintersäsongen har, med tanke på antalet snöröjningstillfällen, varit lägre än förra året. Saltanvändningen ligger högre än 2007 och ligger även över den normala nivån sett över en längre period. Den saltfria halkbekämpningen i centrum och på norr har dock fortsatt med bra resultat. Saltförbrukningen uppgick till 114 ton. Insatser för snöröjning skall utföras enligt områdes- och prioriteringsprogram. Maskinsopning skall utföras enligt schema efter områdesindelning och prioriteringsordning. Sopningsfrekvensen har minskat något under 2008 jämfört med 2007, främst gällande sopningen i villaområdena. Drift och underhåll av belysningsanläggningarna skall begränsas till två gånger per år. 26

27 Översynen fullföljdes enligt planerna och i samband med det regelbundna seriebytet av lampor har 1300 st lampor bytts. Därutöver har 67 st trasiga lampor bytts under 2008, vilket är färre än jämfört med genomsnittet under de senaste fem åren. Bytet har skett under två perioder. Energiförbrukningen var ca kwh vilket är något högre förbrukningen än Orsaken beror på att det tillkommit nya gator i exploateringsområden. Parkskötsel Skötsel och underhåll av Stadsparken med broderiträdgården vid Gröna kulle skall ges högsta prioritet i förhållande till övriga grönområden. Öka säkerheten i parkerna genom bra belysning, öppna platser med god insyn. Inventering av parkområdena har gjorts och åtgärder utförts där det bedömdes finnas risk för förekomst av brott. Som ett led i marknadsföring av parkerna skall minst en årlig botanisk rundvandring genomföras. Parkverksamheten marknadsfördes under året dels med blomstervandringar för allmänheten, dels med ett antal studiebesök från föreningar där parkerna och växthus förevisades. Huvuduppgifter inom Skog och Natur ska vara kultur- snickeri- och landskapsvårdande insatser. Arbetet med kulturvården genomfördes enligt uppgjort program. Natur- och skogsvård utfördes i samverkan med Naturvårdsföreningen enligt framtagen skötselplan. Produktionen i växthusanläggningen skall i första hand tillgodose behovet hos kommunens egna parkanläggningar av växtmateriel. I andra hand skall växter odlas för extern försäljning. Samtliga sommarblommor till parkerna producerades i växthusanläggningen. Blomsterarrangemang i centrum hade samma omfattning som tidigare. De kommunala förvaltningarnas beställningar ökade något i omfattning jämförelse med föregående år. Uppdrag Följande uppdrag från nämnden som avdelningen fick att utreda: Möjliga driftsformer för lekplatser där boende och/eller föreningslivet ges ett ökat inflytande. Alternativa driftsformer av fordonsverkstaden vid Kerstinboda för att belysa såväl ekonomiska som andra konsekvenser. Möjligheter att avveckla förrådet vid Kerstinboda. 27

28 Ortsutvecklingsperspektivet Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad Tillsammans med andra berörda förvaltningar samt föreningslivet undersöka möjligheter till anläggande, ansvarshållande och skötsel av en begravningsplats för smådjur i kommunen. Miljöperspektivet Beslutat i KF D.nr.KS/2005: Stadsarkitektkontoret har övertagit uppdraget. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 % jämfört med år År 2009 ska minst 10 % av användningen av drivmedel för fordon utgöras av förnybara bränslen, jämfört med 2000 års nivå. Undersöka vilka möjligheter som finns till att använda hästar i skötsel av kommunens parker och grönområden med mera och kostnaden för detta Klart Klart KF D.NR. KS/2005:634 Inte förvaltningens område. Uppdrag för kultur. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Investeringar Biobränslepanna Djulö värdshus och arrendebostad Budget Resultat Avvikelse Utbyte av befintlig oljepanna mot biobränslepanna, som nu förser båda fastigheterna med bioeldad värme. Gatubeläggningar Budget Resultat Avvikelse Utfört toppbeläggning enligt beläggningsprogrammet för gatunätet. Kerstinboda, upprustning av personalutrymmen Budget Resultat Avvikelse Projektering och upphandling har påbörjats av KFAB. Arbetena kommer igång under

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. 1 (4) 2009-09-11 Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2012

Köpings kommun Årsredovisning 2012 Köpings kommun Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn & utbildning 6 Miljö & teknik

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST

Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST Köpings kommun Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 6 Teknik och

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF 2010-04-26 37 och KS-handling nr 14/2010

ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF 2010-04-26 37 och KS-handling nr 14/2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Antagen av KF 2010-04-26 37 och KS-handling nr 14/2010 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Omvärldsanalys 2 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser under 2010 Valdeltagandet i Tyresö ökade från en jämförelsevis hög nivå och var i riksdagsvalet 87,1 procent (2006 + 1,6). I kommunalvalet röstade 84,5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer