Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden. Bokslut för med verksamhetsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27"

Transkript

1 Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser

2 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park 23 Kost och logistik 33 Myndighet och nyproduktion 46 Upphandling och affärer 68 Verksamhetsservice 74 VA-renhållning 80 2

3 Driftredovisning, bokslut 2008 för Service- och teknikförvaltningen ACK UTFALL ACK BUDGET AVVIKELSE Tkr Tkr Tkr SERVICE TEKNIK OCH FRITID TOTALT EXKL VA VA-DELEN 0 * TOTALT INKL VA Den beslutade budgeten för hela service- och teknikförvaltningen för 2008 är Tkr * Resultatet för VA är kr. Resultatet för VA är balanserad i kommunens bokslut mot fonden i enlighet med Ekonomikontorets instruktion. ACK UTFALL ACK BUDGET AVV Tkr Tkr Tkr NÄMND GEM ADMINISTRATION SÄKERHETSARBETE FRITID KOSTSERVICE GATA/PARK MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION KONSUMENT VERKSAMHETSSERVICE UPPHANDLING O AFFÄRER RENHÅLLNING VA TOTALT

4 SERVICE O TEKNIKNÄMNDEN 2008 EXKL VA-VERKSAMHETEN Period: Ack utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER FASTA 281,80 276,40 SÄSONGSANSTÄLLDA, CA 20 *0,70 14,00 14,00 4

5 Personalnyckeltal Kommun Könsfördelning Kvinnor 23% 22% 22% 24% 0% 0% 0% Sysselsättningsgrad Andel heltid 89% 90% 91% 90% 0% 0% 0% Grad 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0% Medelålder 51,0 50,9 49,4 49,8 0,0 0,0 0,0 Nettoarbetstid Närvaro 79% 78% 78% 79% 0% 0% 0% Övertid mm Andel 2,3% 2,0% 3,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% (i förhållande till arbetstiden) Sjukfrånvaro Totalt 3,6% 6,1% 7,8% 7,4% 0,0% 5,71% 6,85% Kvinnor 5,6% 9,1% 15,3% 11,9% 0,0% 5,50% 7,43% Män 3,1% 5,4% 6,0% 6,2% 0,0% 5,96% 4,75% under 30 2,5% 0,8% 4,4% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 5,1% 5,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51-4,2% 7,1% 9,7% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% över 60 dgr 46,5% 59,8% 45,0% 61,3% 0,0% 0,0% 0,0% Personalrörlighet Rörlighet 9% 11% 16% 17% 0% 0% 0% Avgående Tillkommande

6 Arbetsmiljö Anmälda arbetsolycksfall och arbetsskador Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 3 3 Service o Logistik 2 3 Upphandling o affärer 0 0 Summa Antal frånvarodagar efter olycksfall Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 0 0 Service o logistik Upphandling o affärer 0 0 Summa

7 Specifikation över anmälda arbetsskador KOSTSERVICE Cykelolycka ( ) Skada: Huvudvärk och illamående. Frånvaro: 0 Åtgärd: Överbelastning Skada: Axelleden höger arm. Frånvaro: 0 Åtgärd: Lägre soptunnor Cykelolycka ( ) Skada: Vänster Axel- och armbåge samt höft. Frånvaro: 0 Åtgärd: VERKSAMHETSERVICE Halkolycka ( ) Skada: Svanskotan, höger axel- och handled. Frånvaro: 0 Åtgärd: Fallolycka ( ) Skada: Höft- och ben. Frånvaro: 70 dagar Åtgärd:

8 Fallolycka ( ) Skada: Överarm Frånvaro: 60 dagar Åtgärd: Vara uppmärksam GATA/PARK Skadad av maskin ( ) Skada: Svullnad på näsbenet Frånvaro: 0 Åtgärd: Se till att spolmunstycket är en bit in i ledningen, så den inte kan fara tillbaka. Feltramp ( ) Skada: Fotled Frånvaro: 0 Åtgärd: V A V e r k e n Cykelolycka ( ) Skada: Sättning i axel (vänster), nacke- och rygg. Frånvaro: 0 Åtgärd: Använda reflexer. 8

9 ADA Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 13,70 13,70 9

10 Gemensamma administrationen (ADA) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Den gemensamma administrationen sammanfattas i följande enheter, nämndarbetet säkerhetsarbetet informationsarbetet expedition/kansli Inom verksamheten administreras även föreningsbidrag, lotteritillstånd och lokalbokningar. Under större delen av året fanns följande enheter inom den gemensamma administrationen kommunens televäxel personliga ombud konsumentrådgivare ekonomienheten Nämnden Nämnden har under året haft nio offentliga sammanträden. Arbetsutskottet har under året haft nio sammanträden. Nämnden har även haft två temadagar, 10 april trafikdag 9 okt upphandling o affärer, LOU mm Parti, ordinarie ledamöter Antal mandat Varav män Varav kvinnor Varav kvinnor Socialdemokraterna % Moderaterna % Folkpartiet % Centern % Kristdemokraterna % Miljöpartiet % % Andelen kvinnliga ledamöter minskade från 40 % till 27 % från år S o Fp står för minskningen. 10

11 Information Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Säkerhetsarbetet Service- och tekniknämnden utövar genom kommunskyddet fortlöpande tillsyn, samordning och rådgivning inom säkerhetsområdet. Säkerhetsarbetet utgår från Kommunallagen samt kommunens säkerhetspolicy och har som syfte att verka för en säker och trygg kommun i enlighet med intentioner i kommunens Vision Tillämpning av säkerhetsarbetet sker genom genomförande av riskanalyser och skadeförebyggande arbete/åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information inom säkerhetsområdet samt ett aktivt försäkringsarbete. Väsentliga händelser under året Under verksamhetsåret så omstrukturerades den gemensamma administrationen. Vissa enheter överfördes till andra avdelningar. Till verksamhetsservice överflyttades kommunens växel och personliga ombud. Upphandling och affärer övertog ekonomienheten och konsumentrådgivaren. Lokalbokningen lämnades åter till fritid med en ny lokalisering till Duveholmshallen från AVA-huset. Detta genomfördes strax innan årsskiftet. Under andra hälften av året genomfördes förändringar inom ekonomienheten då förvaltningens ekonom överflyttades till ekonomienheten, en heltid av förvaltningens 1,5 årsarbetare ekonom, förvaltningen genomgick ännu en förändring efter sommaren då man fick en ny förvaltningschef vilket bl a innebar ytterligare försvagning av ekonomifunktionen då resterande 0,5 ekonom övergick till annan tjänst. Året som har gått har speglat förvaltningens svårigheter med att uppfylla nämndens krav på ekonomisk uppföljning på grund av verksamhetsförändringar och sjukdom. En viktig händelse som har påverkat den gemensamma administrationen är arbetet med att överlämna enheten för vatten, avlopp och renhållning till Sörmland Vatten Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten Avfall AB (KVAAB). Genomförandet avslutades i och med årsskiftet 2008/

12 Kommentar till årets utfall (Nettokostnad, kr) Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2008 Budgetavvikelse Nämnden Gemensam adm Säkerhetsarbetet Totalt Nettoinvesteringar I tabellen kan man endast jämföra mellan åren på enheterna, nämnd och säkerhetsarbetet när det gäller utfall och budget. Den gemensamma administrationen har en del ofördelade kostnader för 2008, både utfall och budget som under 2007 var fördelade. Investeringar för verksamheten under budgetåret 2008 reviderades på grund av extra omprioriteringar av kommunens investeringsbehov. För den gemensamma administrationen blev effekten att från det ursprungliga investeringsanslaget på kronor, samt en post för oförutsedda investeringar på kronor, blev det kvar kronor. 12

13 Informationsenheten Informationsenheten utvecklades under hösten Enheten består av en person som arbetar med information och kommunikationsfrågor internt och externt. Den interna kommunikationen förs inom förvaltningen men också gentemot övriga förvaltningar inom kommunen. Främst genom kommunikationsrådet som träffas en gång per månad. Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Den externa kommunikationen förs via service- och teknikförvaltningens webbsidor men också via broschyrer och andra trycksaker. Under hösten 2007 har ett webbprojekt startats för att bygga en ny webbplats till Katrineholms kommun. Detta är ett led i utvecklandet 24h-myndigheten. 13

14 FRITID Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 24,70 24,70 14

15 Fritid 2008 Intäkter Kostnader Utfall Budget Avvikelse Budgetavvikelse Ej kompenserad hyreskostnad Duveholmshallen (se Ekonomi) Personalkonsekvens Ej överfört konto Gata/park Fritid (friluftsbad) Utebliven kompensation för hyra av friskvårdslokal i AVA-huset Ej omfördelade löner Ada Fritid Elkostnader Backavallen Uteblivna intäkter Uteblivna intäkter på grund av kommunens friskvårdsavtal med Nautilus Fritidsavdelningen Jonas Thorsell Fritidschef Övriga idrottsplatser Ulf Jangentorp Sportcentrumchef Backavallen Sporthallen Simhallen 15

16 Verksamhetsbeskrivning Katrineholms sportcentrum Katrineholms sportcentrum är en av landets mest kompletta och samlade idrottsanläggningar. Anläggningen som består av en del för inomhusidrott, Duveholmshallen och en del för utomhusidrott Backavallen. Duveholmshallen erbjuder fyra sporthallar, sex specialhallar, simhall och Bowlinghall (entreprenör). Backavallen består av tre fotbollsplaner med naturgräs, en nybyggd konstgräsplan som är uppvärmd, bandybana, en ishockeyrink utomhus, en ishall med ishockeyrink, allvädersbanor för friidrott och en konstfrusen yta för skridskoåkning (curlingplanen). I direkt anslutning till Katrineholms sportcenter finns dessutom två fotbollsplaner (Duveholmsplanen och Bågskytteplanen). Mellan Duveholmshallen och Backavallen ligger en tennisanläggning med fyra inomhusbanor och sex utomhusbanor som ägs av Katrineholms tennisklubb. Katrineholms tennisklubb äger och driver också sporthotellet Tre bollar. Tre bollar erbjuder övernattning till vandrarhemstandard och är en mycket viktig del av Katrineholms sportcentrum. Tre bollar har 60 bäddar. Några hundra meter från Katrineholms sportcentrum ligger Ekbacken som också erbjuder övernattning till lågt pris och har liknande standard som Tre bollar. Ekbacken har 60 bäddar. På Katrineholms sportcentrum arbetar 29 personer varav två är säsongsanställda (vinter). Katrineholms sportcentrum tillhandahåller idrottsanläggningar för det lokala föreningslivet. Tävlingar, träningsläger och större arrangemang med arrangörer från hela Sverige, och även andra länder, kommer till anläggningarna för att träna och tävla. Arrangörer av konserter och mässor gör förfrågan om att komma men anläggningarna är redan uppbokade då det är minst ett års framförhållning för att boka ett arrangemang. Övriga idrottsplatser Fritidsförvaltningen förvaltar de flesta idrottsanläggningarna i kommunen, till exempel Stalls Backe, Krämbolstugan och Floda IP. Vid en rundresa under våren 2008 konstaterade vi att underhållet av dessa anläggningar är eftersatt. Föreningarna som har sin verksamhet på respektive idrottsplats kämpar med att hålla anläggningarna i stånd, men slitaget syns tydligt på fastigheterna. Djulö camping och stugby En mycket viktig förutsättning för kommunens besöksnäring är campingen. Camping har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Det, i kombination med en populär campingvärd, har gjort att Djulö camping och stugby uppvisar extremt bra beläggning både 2007 och Campingen hade under skolans sommarlov, mellan 10 juni och 20 augusti en genomsnittlig beläggning på drygt 95 %. 16

17 Verksamhetsförändringar och utvecklingstendenser Lägerverksamhet Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Vi märker av en ökad efterfrågan på istider i vår ishall och vi tror att konstgräset kommer att efterfrågas mer vintern 2009/2010. I Duveholmshallen är trycket stort och vi försöker att tillmötesgå våra gäster, men vissa helger skulle vi behöva ha många fler sporthallar. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från fritid samt kost- och logistikservice för att titta på utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Ekonomi Åter igen måste vi konstatera att fritidsavdelningen inte lyckats att klara budgeten. Flera av avvikelserna är av engångskaraktär som avdelningen inte råder över. 2,1 miljoner kronor, alltså de fem första posterna på fritids första sida, är poster som är av den sorten. Meningen är att vi ska ha full täckning för Duveholmshallens hyreskostnad. Dock har ekonomikontoret upptäckt att det i årets bokslut fattas kronor på den posten. De resterande tre posterna på totalt 1,4 miljoner kronor är mycket oroande. Trots att elpriset ökat med 8 % under 2008 ökades inte budgeten. Fritid som redan tidigare var underbudgeterade på el-kostnaden gör alltså ett ännu sämre resultat. Uteblivna intäkter på sammanlagt kronor är inte acceptabelt kronor kan förklaras med kommunens friskvårdsavtal med Nautilus där kommunanställda fick ett erbjudande att träna på Nautilus till ett mycket förmånligt pris. Eftersom fritid har en procentuell ersättning av Nautilus omsättning minskar/uteblir intäkterna. Investeringar En uppvärmd konstgräsplan byggdes under 2008 och de sista justeringarna görs under första kvartalet 2009, officiell invigning kommer att ske i månadsskiftet februari/mars. Backavallens A-läktare har fått ny ventilation och slutbesiktning sker 16 februari. 17

18 Mål och uppdrag Gamla stallet vid Trolldal byggdes om så att det nu har föreskriven takhöjd. Uppdraget att tillsammans med mark- och exploateringschefen utreda och föreslå nya regler för kräftfisket pågår. Uppdraget att indexreglera taxor och avgifter för att använda kommunens lokaler pågår. Information och engagemang till andra aktörer 1. Fritidschefen är suppleant i KFV Marknadsföring AB:s styrelse 2. Fritidschefen medverkade vid Katrineholms Grand Prix i volleyboll med invigningstal och vid prisutdelningen. 3. Fritidchefen medverkar vid Svenska handbollsförbundets turneringar med bland annat prisutdelning. Effektiviseringar När vår Sportcentrumchef började den 1 oktober 2008 inleddes en omorganisation och ett effektiviseringsarbete som kommer att fortsätta under vintern/våren i avsikt att säkra kvalitén och förbättra våra tjänster till alla våra kunder, både lokala och externa. 18

19 Fritidsverksamheten Besökstatistik Simhall, antal gäster Sporthall, alla besök Backavallen, aktiva/publik Tre bollar, antal nätter Djulö camping, antal nätter Föreningsstatistik Aktivitetsstöd Sammankomster Sökande föreningar Ledarutbildningsbidrag Kurser Deltagare Kursdagar, sökta Kursdagar, beviljade Driftbidrag Anläggningar Poäng Värde / Poängvärde kr Aktiviteter på anläggningen Anläggningsstöd mm Sökande föreningar Total sökt summa Budget att fördela

20 Kronor Elförbrukning Backavallen Kwh Budget Utfall Energiprisutveckling 2 kronor

21 Större investeringar Konstgräsplan, Backavallen Objekt nr: Beslut Investering kr Plan kr Avvikelse kr Anslag i budget Finansiering Anslag i budget 2007 och 2008 Sammanfattning Kommunstyrelsen gav dåvarande teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga en uppvärmd konstgräsplan på Backavallen. Kommentar De ökade kostnaderna beror främst på att vägbyggnadsindex har ökat med mellan % sedan kostnadsberäkningen gjordes. Dessutom fick bygget problem i form av berg som gjorde att dräneringen måste vändas, vilket medförde kostnader för sprängning och mer grävning. En ytterligare kostnad var att när vi skulle koppla ihop överskottsvärmen från bandykompressorerna till konstgräsplanens värmesystem var dessa växlare i så dåligt skick att vi var tvungna att byta dem. Det blev en extra kostnad på kronor Vi hade en funktionskontroll den 20 februari där entreprenören visade att alla delar av värmesystemet fungerade. I och med den kontrollen tog vi över skötseln av värmeanläggningen. Det som återstår är en faktura från entreprenören och en motfaktura från kommunen vilket gör att kostnaden kommer att öka med kronor. Objektet genomförs under åren

22 Större investeringar Energioptimering Backavallen Objekt nr: Investering kr Plan kr Avvikelse kr Beslut Anslag från KS Finansiering Anslag från KS Sammanfattning Vid ishallsbygget blev det kronor över i förhållande till anslagna 40 miljoner kronor. De pengarna ställde Kommunstyrelsen till förfogande för att optimera energianvändningen på Backavallen. Kommentar Det som blivit utfört är en avsevärt bättre styrning av bandybanans kompressorer. Vidare har vi installerat digitaliserad övervakning av bandy, fotbollsplan och uterink. Vi har dessutom nu individuell mätning av energiförbrukningen på ute-isarnas kompressorer. Projektet genomfördes under

23 GATA/PARK Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 43,65 39,25 23

24 GATA/PARK Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Gata/Park Hans Gahn Gatu- o parkchef Torvald Duán Skogstekniker Skog o Natur Eira Ahlgren Parkingenjör Parkunderhåll Erland Fröjd Gatuingenjör Gatunderhåll Michael Antonsen Parkingenjör Underhåll/anläggn Verksamhetsbeskrivning Väghållning Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Färre antal snöfall under året än föregående vinter har inneburit att det låga anslaget har räckt till för att nå uppsatta målen inom väghållningen. Vinterväghållningen har genomförts med den förbättrade standardnivå på GCvägnätet som infördes i början på talet, i syfte att minska olyckrisken för de oskyddade trafikanterna. Extra anslag på 1 miljon kr beviljades vilket har inneburit att m 2 har kunnat toppbeläggas. För att bibehålla standarden på beläggningarna bör ca m 2 beläggas varje år. Beläggningsunderhåll har utförts bland annat på Storgatan, Bondegatan, Värmbolsvägen, Nävertorpsgatan samt på ett antal gång- och cykelvägar. I kransorterna har beläggningar gjorts i Valla. Kostnaderna för drift och underhåll av gatubelysningen har kunnat hållas nere tack vare tidigare satsningar främst på utbyte av gamla armaturer men också på investeringar i ny styrutrustning. Styrutrustningen gör det möjligt att utföra partiell nedsläckning av gatubelysningen, vilket endast till en mindre del genomförts under Parkskötsel Under året fortsatte satsningen på julbelysning i centrum. I år kompletterades Drottninggatan med belysning i ett träd och marschallhållare med marschaller, som tändes varje dag under december. Fastighetsägare utmed gatan var med och finansierade hälften av kostnaderna. Utmed Fredsgatan delen Kungsgatan- Drottninggatan sattes ljusdraperier upp, där också fastighetsägarna var medfinansiärer. Under året har gata/park fortsatt skötseluppdraget att sköta den yttre miljön på hälften av KFAB:s fastigheter, samt ansvarat för skötseln av utemiljön vid samtliga KIAB:s fastigheter. Under året gavs besked om fortsatt skötsel även år fyra. Kontraktet är på 24

25 tre år med möjlighet med förlängning med ett plus ett år. Åt Banverket har man haft fortsatt skötsel av grönytor intill banområdet, väster- och öster om stationsområdet. Skog och Natur (offentligt skyddade arbeten) Under året avverkades m 3 timmer och massaved, varav m 3 i egen regi. Röjningen uppgick till 11 ha. Under året planterades st granplantor. Städning utfördes av naturområdena och samtliga vandringsleder i kommunen underhölls med uppmärkning och lagning av spänger. Följande större objekt utfördes under året: Säkring av husgrund vid Kalsta, Floda, slutfört byggnation av Näsnarstugan (Duga projektet), vedbod och sopstation, utmed kanotleden vid Eriksberg. Resultatenheter I växthusanläggningen producerades växter av olika slag under året. Vårvinterns kulturer bestod av penséer och pelargoner, vilka i huvudsak levererades externt. Parkernas samtliga sommarblommor drevs fram under senvintern och våren. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till årets julgrupper. I december planterades ca 800 julgrupper och ca 200 amaryllis efter beställningar från kommunens förvaltningar och bolag. Servicegruppen har under året i huvudsak arbetat med service och underhåll av tekniska förvaltningens fordons- och maskinpark. Endast i liten omfattning har resurser funnits att arbeta mot andra förvaltningar eller externa kunder. Avdelningen utförde markarbeten för ca 5,3 mkr. De flesta beställningarna kom från KFAB, KEAB, Vägverket och Telia. Verksamhetsutveckling och utvecklingstendenser Väghållning I början på 2000-talet förbättrades möjligheterna att stå emot förstöringen av vägkapitalet genom det ökade anslaget för beläggningsåtgärder. En större satsning gjordes under 2005 och 2007, då ca kvm respektive ca kvm kunde toppbeläggas. För 2008 blev utfallet ca kvm och sammantaget innebär det en omläggningsintervall på 50 år. Detta bör ligga på ca 25 år för att hålla god vägstandard. Genomförandet av partiell nedsläckning, som påbörjades under år 2004 i centralorten och avslutades 2005 med kransorterna. En faktor som påverkar kostnaderna för gatubelysningen framöver är de planerade exploateringsområdena som kommer att ge ökad en energiförbrukning när dessa senare tas i bruk. Parkskötsel För att tillgodose invånarnas behov av rekreation behöver insatser göras i befintliga parker. Välskötta parker bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. Vid infarterna bör blomsterutsmyckningen och trädplanteringar förstärkas för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. 25

26 Gata/park fortsätter satsa på säkerhetshöjande åtgärder med bättre belysning i våra parker och i stadskärnan. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Väghållning Ett överskott på kr redovisas för väghållningen. Snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder var under året färre än det normala, vilket är den bidragande orsaken till överskottet som redovisas för året. Besparingskraven för väghållningen var under året kr. Konsekvensen blev minskat underhåll broar, stödmurar, vägräcken, staket m.m. och antalet maskinsopningar minskade i centralorten. Parkskötsel Resultatet visar ett överskott på kr. Snö- och halkbekämpningen var även här färre till antalet vilket bidrog till lägre kostnader. De engångsinsatser som gjordes 2007 på KFAB:s områden för att underlätta underhållet framöver bidrog till lägre kostnader för skötseln under året. Besparingskraven för parkunderhållet var under året kr. De åtgärder som gjordes var att blomsterurnorna utmed genomfarten togs bort, samt att lägga längre intervaller på handstädningen och gräsputs kring hinder. Skog och Natur Ett mindre underskott på kr redovisas för verksamheten. Besparingskraven för OSA (offentligt skyddade arbeten) var kr. En vakant arbetsledartjänst drogs in. Mål och uppdrag Väghållning Halkbekämpningen skall ske med ett minimum av saltanvändning. Den gångna vintersäsongen har, med tanke på antalet snöröjningstillfällen, varit lägre än förra året. Saltanvändningen ligger högre än 2007 och ligger även över den normala nivån sett över en längre period. Den saltfria halkbekämpningen i centrum och på norr har dock fortsatt med bra resultat. Saltförbrukningen uppgick till 114 ton. Insatser för snöröjning skall utföras enligt områdes- och prioriteringsprogram. Maskinsopning skall utföras enligt schema efter områdesindelning och prioriteringsordning. Sopningsfrekvensen har minskat något under 2008 jämfört med 2007, främst gällande sopningen i villaområdena. Drift och underhåll av belysningsanläggningarna skall begränsas till två gånger per år. 26

27 Översynen fullföljdes enligt planerna och i samband med det regelbundna seriebytet av lampor har 1300 st lampor bytts. Därutöver har 67 st trasiga lampor bytts under 2008, vilket är färre än jämfört med genomsnittet under de senaste fem åren. Bytet har skett under två perioder. Energiförbrukningen var ca kwh vilket är något högre förbrukningen än Orsaken beror på att det tillkommit nya gator i exploateringsområden. Parkskötsel Skötsel och underhåll av Stadsparken med broderiträdgården vid Gröna kulle skall ges högsta prioritet i förhållande till övriga grönområden. Öka säkerheten i parkerna genom bra belysning, öppna platser med god insyn. Inventering av parkområdena har gjorts och åtgärder utförts där det bedömdes finnas risk för förekomst av brott. Som ett led i marknadsföring av parkerna skall minst en årlig botanisk rundvandring genomföras. Parkverksamheten marknadsfördes under året dels med blomstervandringar för allmänheten, dels med ett antal studiebesök från föreningar där parkerna och växthus förevisades. Huvuduppgifter inom Skog och Natur ska vara kultur- snickeri- och landskapsvårdande insatser. Arbetet med kulturvården genomfördes enligt uppgjort program. Natur- och skogsvård utfördes i samverkan med Naturvårdsföreningen enligt framtagen skötselplan. Produktionen i växthusanläggningen skall i första hand tillgodose behovet hos kommunens egna parkanläggningar av växtmateriel. I andra hand skall växter odlas för extern försäljning. Samtliga sommarblommor till parkerna producerades i växthusanläggningen. Blomsterarrangemang i centrum hade samma omfattning som tidigare. De kommunala förvaltningarnas beställningar ökade något i omfattning jämförelse med föregående år. Uppdrag Följande uppdrag från nämnden som avdelningen fick att utreda: Möjliga driftsformer för lekplatser där boende och/eller föreningslivet ges ett ökat inflytande. Alternativa driftsformer av fordonsverkstaden vid Kerstinboda för att belysa såväl ekonomiska som andra konsekvenser. Möjligheter att avveckla förrådet vid Kerstinboda. 27

28 Ortsutvecklingsperspektivet Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad Tillsammans med andra berörda förvaltningar samt föreningslivet undersöka möjligheter till anläggande, ansvarshållande och skötsel av en begravningsplats för smådjur i kommunen. Miljöperspektivet Beslutat i KF D.nr.KS/2005: Stadsarkitektkontoret har övertagit uppdraget. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 % jämfört med år År 2009 ska minst 10 % av användningen av drivmedel för fordon utgöras av förnybara bränslen, jämfört med 2000 års nivå. Undersöka vilka möjligheter som finns till att använda hästar i skötsel av kommunens parker och grönområden med mera och kostnaden för detta Klart Klart KF D.NR. KS/2005:634 Inte förvaltningens område. Uppdrag för kultur. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Investeringar Biobränslepanna Djulö värdshus och arrendebostad Budget Resultat Avvikelse Utbyte av befintlig oljepanna mot biobränslepanna, som nu förser båda fastigheterna med bioeldad värme. Gatubeläggningar Budget Resultat Avvikelse Utfört toppbeläggning enligt beläggningsprogrammet för gatunätet. Kerstinboda, upprustning av personalutrymmen Budget Resultat Avvikelse Projektering och upphandling har påbörjats av KFAB. Arbetena kommer igång under

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun

Information Dialog 2008-11-26. Den framtida kosten i Tingsryds kommun Information Dialog 2008-11-26 Den framtida kosten i Tingsryds kommun Tingsryds kommun hade denna kväll inbjudit allmänheten till information om den kostutredning som genomförts under året. Utredningen

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd som ansvarar för maten

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. 1 (4) 2009-09-11 Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program för Katrineholms kommun Antaget i Katrineholms Kommunfullmäktige 2009-03-16 38 Text: Kostchef Camilla Wiström, Kostservice, i samarbete med Kommundietist Karin Engvall, Äldreomsorgen,

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 29 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -05-16 30 3 Information om trafiksäkerhetsfrågor

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Ekonomimodell. - Modell för resultatenheter

Ekonomimodell. - Modell för resultatenheter Ekonomimodell - Modell för resultatenheter Ekonomimodell - för resultatenheter Inledning Syftet med resultatenheter är att åstadkomma ökad flexibilitet och större lokalt ansvar inom verksamheterna. För

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen

Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen 2015-04-10 Dnr 2015.008 Serviceförvaltningen Servicenämnden Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen Uppdrag Kostchef Kristin Emilsson och förvaltningsekonom Jonas Svensson har fått i uppdrag av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25

Vimmerby Kommuns Kostenhet. Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3. Kostenheten 2013 02 25 Vimmerby Kommuns Kostenhet Information kring nya produktionslösningar Uppdaterad med Alt 3 Kostenheten 2013 02 25 1 VARFÖR FÖRÄNDRA? Anledningen är att avlasta Vimarköket den överbelastning som är idag.

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer