Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden. Bokslut för med verksamhetsberättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27"

Transkript

1 Service- och tekniknämndens handling, STN Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser

2 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park 23 Kost och logistik 33 Myndighet och nyproduktion 46 Upphandling och affärer 68 Verksamhetsservice 74 VA-renhållning 80 2

3 Driftredovisning, bokslut 2008 för Service- och teknikförvaltningen ACK UTFALL ACK BUDGET AVVIKELSE Tkr Tkr Tkr SERVICE TEKNIK OCH FRITID TOTALT EXKL VA VA-DELEN 0 * TOTALT INKL VA Den beslutade budgeten för hela service- och teknikförvaltningen för 2008 är Tkr * Resultatet för VA är kr. Resultatet för VA är balanserad i kommunens bokslut mot fonden i enlighet med Ekonomikontorets instruktion. ACK UTFALL ACK BUDGET AVV Tkr Tkr Tkr NÄMND GEM ADMINISTRATION SÄKERHETSARBETE FRITID KOSTSERVICE GATA/PARK MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION KONSUMENT VERKSAMHETSSERVICE UPPHANDLING O AFFÄRER RENHÅLLNING VA TOTALT

4 SERVICE O TEKNIKNÄMNDEN 2008 EXKL VA-VERKSAMHETEN Period: Ack utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER FASTA 281,80 276,40 SÄSONGSANSTÄLLDA, CA 20 *0,70 14,00 14,00 4

5 Personalnyckeltal Kommun Könsfördelning Kvinnor 23% 22% 22% 24% 0% 0% 0% Sysselsättningsgrad Andel heltid 89% 90% 91% 90% 0% 0% 0% Grad 97% 97% 97% 97% 0% 0% 0% Medelålder 51,0 50,9 49,4 49,8 0,0 0,0 0,0 Nettoarbetstid Närvaro 79% 78% 78% 79% 0% 0% 0% Övertid mm Andel 2,3% 2,0% 3,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% (i förhållande till arbetstiden) Sjukfrånvaro Totalt 3,6% 6,1% 7,8% 7,4% 0,0% 5,71% 6,85% Kvinnor 5,6% 9,1% 15,3% 11,9% 0,0% 5,50% 7,43% Män 3,1% 5,4% 6,0% 6,2% 0,0% 5,96% 4,75% under 30 2,5% 0,8% 4,4% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,7% 5,1% 5,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51-4,2% 7,1% 9,7% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% över 60 dgr 46,5% 59,8% 45,0% 61,3% 0,0% 0,0% 0,0% Personalrörlighet Rörlighet 9% 11% 16% 17% 0% 0% 0% Avgående Tillkommande

6 Arbetsmiljö Anmälda arbetsolycksfall och arbetsskador Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 3 3 Service o Logistik 2 3 Upphandling o affärer 0 0 Summa Antal frånvarodagar efter olycksfall Avdelning Gatukontoret Parkkontoret Fritidskontoret VA-verken Administrativa avd Kostservice 0 0 Service o logistik Upphandling o affärer 0 0 Summa

7 Specifikation över anmälda arbetsskador KOSTSERVICE Cykelolycka ( ) Skada: Huvudvärk och illamående. Frånvaro: 0 Åtgärd: Överbelastning Skada: Axelleden höger arm. Frånvaro: 0 Åtgärd: Lägre soptunnor Cykelolycka ( ) Skada: Vänster Axel- och armbåge samt höft. Frånvaro: 0 Åtgärd: VERKSAMHETSERVICE Halkolycka ( ) Skada: Svanskotan, höger axel- och handled. Frånvaro: 0 Åtgärd: Fallolycka ( ) Skada: Höft- och ben. Frånvaro: 70 dagar Åtgärd:

8 Fallolycka ( ) Skada: Överarm Frånvaro: 60 dagar Åtgärd: Vara uppmärksam GATA/PARK Skadad av maskin ( ) Skada: Svullnad på näsbenet Frånvaro: 0 Åtgärd: Se till att spolmunstycket är en bit in i ledningen, så den inte kan fara tillbaka. Feltramp ( ) Skada: Fotled Frånvaro: 0 Åtgärd: V A V e r k e n Cykelolycka ( ) Skada: Sättning i axel (vänster), nacke- och rygg. Frånvaro: 0 Åtgärd: Använda reflexer. 8

9 ADA Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 13,70 13,70 9

10 Gemensamma administrationen (ADA) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Den gemensamma administrationen sammanfattas i följande enheter, nämndarbetet säkerhetsarbetet informationsarbetet expedition/kansli Inom verksamheten administreras även föreningsbidrag, lotteritillstånd och lokalbokningar. Under större delen av året fanns följande enheter inom den gemensamma administrationen kommunens televäxel personliga ombud konsumentrådgivare ekonomienheten Nämnden Nämnden har under året haft nio offentliga sammanträden. Arbetsutskottet har under året haft nio sammanträden. Nämnden har även haft två temadagar, 10 april trafikdag 9 okt upphandling o affärer, LOU mm Parti, ordinarie ledamöter Antal mandat Varav män Varav kvinnor Varav kvinnor Socialdemokraterna % Moderaterna % Folkpartiet % Centern % Kristdemokraterna % Miljöpartiet % % Andelen kvinnliga ledamöter minskade från 40 % till 27 % från år S o Fp står för minskningen. 10

11 Information Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Säkerhetsarbetet Service- och tekniknämnden utövar genom kommunskyddet fortlöpande tillsyn, samordning och rådgivning inom säkerhetsområdet. Säkerhetsarbetet utgår från Kommunallagen samt kommunens säkerhetspolicy och har som syfte att verka för en säker och trygg kommun i enlighet med intentioner i kommunens Vision Tillämpning av säkerhetsarbetet sker genom genomförande av riskanalyser och skadeförebyggande arbete/åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information inom säkerhetsområdet samt ett aktivt försäkringsarbete. Väsentliga händelser under året Under verksamhetsåret så omstrukturerades den gemensamma administrationen. Vissa enheter överfördes till andra avdelningar. Till verksamhetsservice överflyttades kommunens växel och personliga ombud. Upphandling och affärer övertog ekonomienheten och konsumentrådgivaren. Lokalbokningen lämnades åter till fritid med en ny lokalisering till Duveholmshallen från AVA-huset. Detta genomfördes strax innan årsskiftet. Under andra hälften av året genomfördes förändringar inom ekonomienheten då förvaltningens ekonom överflyttades till ekonomienheten, en heltid av förvaltningens 1,5 årsarbetare ekonom, förvaltningen genomgick ännu en förändring efter sommaren då man fick en ny förvaltningschef vilket bl a innebar ytterligare försvagning av ekonomifunktionen då resterande 0,5 ekonom övergick till annan tjänst. Året som har gått har speglat förvaltningens svårigheter med att uppfylla nämndens krav på ekonomisk uppföljning på grund av verksamhetsförändringar och sjukdom. En viktig händelse som har påverkat den gemensamma administrationen är arbetet med att överlämna enheten för vatten, avlopp och renhållning till Sörmland Vatten Avfall AB (SVAAB) och Katrineholm Vatten Avfall AB (KVAAB). Genomförandet avslutades i och med årsskiftet 2008/

12 Kommentar till årets utfall (Nettokostnad, kr) Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2008 Budgetavvikelse Nämnden Gemensam adm Säkerhetsarbetet Totalt Nettoinvesteringar I tabellen kan man endast jämföra mellan åren på enheterna, nämnd och säkerhetsarbetet när det gäller utfall och budget. Den gemensamma administrationen har en del ofördelade kostnader för 2008, både utfall och budget som under 2007 var fördelade. Investeringar för verksamheten under budgetåret 2008 reviderades på grund av extra omprioriteringar av kommunens investeringsbehov. För den gemensamma administrationen blev effekten att från det ursprungliga investeringsanslaget på kronor, samt en post för oförutsedda investeringar på kronor, blev det kvar kronor. 12

13 Informationsenheten Informationsenheten utvecklades under hösten Enheten består av en person som arbetar med information och kommunikationsfrågor internt och externt. Den interna kommunikationen förs inom förvaltningen men också gentemot övriga förvaltningar inom kommunen. Främst genom kommunikationsrådet som träffas en gång per månad. Inom service- och teknikförvaltningen har en mindre informationsgrupp bildats med en representant från varje avdelning. Syftet är att samordna information dels genom forum, dels genom kommunens webbplats. Den externa kommunikationen förs via service- och teknikförvaltningens webbsidor men också via broschyrer och andra trycksaker. Under hösten 2007 har ett webbprojekt startats för att bygga en ny webbplats till Katrineholms kommun. Detta är ett led i utvecklandet 24h-myndigheten. 13

14 FRITID Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 24,70 24,70 14

15 Fritid 2008 Intäkter Kostnader Utfall Budget Avvikelse Budgetavvikelse Ej kompenserad hyreskostnad Duveholmshallen (se Ekonomi) Personalkonsekvens Ej överfört konto Gata/park Fritid (friluftsbad) Utebliven kompensation för hyra av friskvårdslokal i AVA-huset Ej omfördelade löner Ada Fritid Elkostnader Backavallen Uteblivna intäkter Uteblivna intäkter på grund av kommunens friskvårdsavtal med Nautilus Fritidsavdelningen Jonas Thorsell Fritidschef Övriga idrottsplatser Ulf Jangentorp Sportcentrumchef Backavallen Sporthallen Simhallen 15

16 Verksamhetsbeskrivning Katrineholms sportcentrum Katrineholms sportcentrum är en av landets mest kompletta och samlade idrottsanläggningar. Anläggningen som består av en del för inomhusidrott, Duveholmshallen och en del för utomhusidrott Backavallen. Duveholmshallen erbjuder fyra sporthallar, sex specialhallar, simhall och Bowlinghall (entreprenör). Backavallen består av tre fotbollsplaner med naturgräs, en nybyggd konstgräsplan som är uppvärmd, bandybana, en ishockeyrink utomhus, en ishall med ishockeyrink, allvädersbanor för friidrott och en konstfrusen yta för skridskoåkning (curlingplanen). I direkt anslutning till Katrineholms sportcenter finns dessutom två fotbollsplaner (Duveholmsplanen och Bågskytteplanen). Mellan Duveholmshallen och Backavallen ligger en tennisanläggning med fyra inomhusbanor och sex utomhusbanor som ägs av Katrineholms tennisklubb. Katrineholms tennisklubb äger och driver också sporthotellet Tre bollar. Tre bollar erbjuder övernattning till vandrarhemstandard och är en mycket viktig del av Katrineholms sportcentrum. Tre bollar har 60 bäddar. Några hundra meter från Katrineholms sportcentrum ligger Ekbacken som också erbjuder övernattning till lågt pris och har liknande standard som Tre bollar. Ekbacken har 60 bäddar. På Katrineholms sportcentrum arbetar 29 personer varav två är säsongsanställda (vinter). Katrineholms sportcentrum tillhandahåller idrottsanläggningar för det lokala föreningslivet. Tävlingar, träningsläger och större arrangemang med arrangörer från hela Sverige, och även andra länder, kommer till anläggningarna för att träna och tävla. Arrangörer av konserter och mässor gör förfrågan om att komma men anläggningarna är redan uppbokade då det är minst ett års framförhållning för att boka ett arrangemang. Övriga idrottsplatser Fritidsförvaltningen förvaltar de flesta idrottsanläggningarna i kommunen, till exempel Stalls Backe, Krämbolstugan och Floda IP. Vid en rundresa under våren 2008 konstaterade vi att underhållet av dessa anläggningar är eftersatt. Föreningarna som har sin verksamhet på respektive idrottsplats kämpar med att hålla anläggningarna i stånd, men slitaget syns tydligt på fastigheterna. Djulö camping och stugby En mycket viktig förutsättning för kommunens besöksnäring är campingen. Camping har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Det, i kombination med en populär campingvärd, har gjort att Djulö camping och stugby uppvisar extremt bra beläggning både 2007 och Campingen hade under skolans sommarlov, mellan 10 juni och 20 augusti en genomsnittlig beläggning på drygt 95 %. 16

17 Verksamhetsförändringar och utvecklingstendenser Lägerverksamhet Med en nybyggd ishall och konstgräs ökar lägerverksamheten. Vi märker av en ökad efterfrågan på istider i vår ishall och vi tror att konstgräset kommer att efterfrågas mer vintern 2009/2010. I Duveholmshallen är trycket stort och vi försöker att tillmötesgå våra gäster, men vissa helger skulle vi behöva ha många fler sporthallar. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från fritid samt kost- och logistikservice för att titta på utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Ekonomi Åter igen måste vi konstatera att fritidsavdelningen inte lyckats att klara budgeten. Flera av avvikelserna är av engångskaraktär som avdelningen inte råder över. 2,1 miljoner kronor, alltså de fem första posterna på fritids första sida, är poster som är av den sorten. Meningen är att vi ska ha full täckning för Duveholmshallens hyreskostnad. Dock har ekonomikontoret upptäckt att det i årets bokslut fattas kronor på den posten. De resterande tre posterna på totalt 1,4 miljoner kronor är mycket oroande. Trots att elpriset ökat med 8 % under 2008 ökades inte budgeten. Fritid som redan tidigare var underbudgeterade på el-kostnaden gör alltså ett ännu sämre resultat. Uteblivna intäkter på sammanlagt kronor är inte acceptabelt kronor kan förklaras med kommunens friskvårdsavtal med Nautilus där kommunanställda fick ett erbjudande att träna på Nautilus till ett mycket förmånligt pris. Eftersom fritid har en procentuell ersättning av Nautilus omsättning minskar/uteblir intäkterna. Investeringar En uppvärmd konstgräsplan byggdes under 2008 och de sista justeringarna görs under första kvartalet 2009, officiell invigning kommer att ske i månadsskiftet februari/mars. Backavallens A-läktare har fått ny ventilation och slutbesiktning sker 16 februari. 17

18 Mål och uppdrag Gamla stallet vid Trolldal byggdes om så att det nu har föreskriven takhöjd. Uppdraget att tillsammans med mark- och exploateringschefen utreda och föreslå nya regler för kräftfisket pågår. Uppdraget att indexreglera taxor och avgifter för att använda kommunens lokaler pågår. Information och engagemang till andra aktörer 1. Fritidschefen är suppleant i KFV Marknadsföring AB:s styrelse 2. Fritidschefen medverkade vid Katrineholms Grand Prix i volleyboll med invigningstal och vid prisutdelningen. 3. Fritidchefen medverkar vid Svenska handbollsförbundets turneringar med bland annat prisutdelning. Effektiviseringar När vår Sportcentrumchef började den 1 oktober 2008 inleddes en omorganisation och ett effektiviseringsarbete som kommer att fortsätta under vintern/våren i avsikt att säkra kvalitén och förbättra våra tjänster till alla våra kunder, både lokala och externa. 18

19 Fritidsverksamheten Besökstatistik Simhall, antal gäster Sporthall, alla besök Backavallen, aktiva/publik Tre bollar, antal nätter Djulö camping, antal nätter Föreningsstatistik Aktivitetsstöd Sammankomster Sökande föreningar Ledarutbildningsbidrag Kurser Deltagare Kursdagar, sökta Kursdagar, beviljade Driftbidrag Anläggningar Poäng Värde / Poängvärde kr Aktiviteter på anläggningen Anläggningsstöd mm Sökande föreningar Total sökt summa Budget att fördela

20 Kronor Elförbrukning Backavallen Kwh Budget Utfall Energiprisutveckling 2 kronor

21 Större investeringar Konstgräsplan, Backavallen Objekt nr: Beslut Investering kr Plan kr Avvikelse kr Anslag i budget Finansiering Anslag i budget 2007 och 2008 Sammanfattning Kommunstyrelsen gav dåvarande teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga en uppvärmd konstgräsplan på Backavallen. Kommentar De ökade kostnaderna beror främst på att vägbyggnadsindex har ökat med mellan % sedan kostnadsberäkningen gjordes. Dessutom fick bygget problem i form av berg som gjorde att dräneringen måste vändas, vilket medförde kostnader för sprängning och mer grävning. En ytterligare kostnad var att när vi skulle koppla ihop överskottsvärmen från bandykompressorerna till konstgräsplanens värmesystem var dessa växlare i så dåligt skick att vi var tvungna att byta dem. Det blev en extra kostnad på kronor Vi hade en funktionskontroll den 20 februari där entreprenören visade att alla delar av värmesystemet fungerade. I och med den kontrollen tog vi över skötseln av värmeanläggningen. Det som återstår är en faktura från entreprenören och en motfaktura från kommunen vilket gör att kostnaden kommer att öka med kronor. Objektet genomförs under åren

22 Större investeringar Energioptimering Backavallen Objekt nr: Investering kr Plan kr Avvikelse kr Beslut Anslag från KS Finansiering Anslag från KS Sammanfattning Vid ishallsbygget blev det kronor över i förhållande till anslagna 40 miljoner kronor. De pengarna ställde Kommunstyrelsen till förfogande för att optimera energianvändningen på Backavallen. Kommentar Det som blivit utfört är en avsevärt bättre styrning av bandybanans kompressorer. Vidare har vi installerat digitaliserad övervakning av bandy, fotbollsplan och uterink. Vi har dessutom nu individuell mätning av energiförbrukningen på ute-isarnas kompressorer. Projektet genomfördes under

23 GATA/PARK Period: Ack Utfall Ack. Budget BUDGET INTÄKTER EXTERNA INTÄKTER INTERNA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER LÖN BIDRAG INTERNHYRA KAPITALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar 0 0 PERSONAL: ANTALET TJÄNSTER 43,65 39,25 23

24 GATA/PARK Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Gata/Park Hans Gahn Gatu- o parkchef Torvald Duán Skogstekniker Skog o Natur Eira Ahlgren Parkingenjör Parkunderhåll Erland Fröjd Gatuingenjör Gatunderhåll Michael Antonsen Parkingenjör Underhåll/anläggn Verksamhetsbeskrivning Väghållning Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Färre antal snöfall under året än föregående vinter har inneburit att det låga anslaget har räckt till för att nå uppsatta målen inom väghållningen. Vinterväghållningen har genomförts med den förbättrade standardnivå på GCvägnätet som infördes i början på talet, i syfte att minska olyckrisken för de oskyddade trafikanterna. Extra anslag på 1 miljon kr beviljades vilket har inneburit att m 2 har kunnat toppbeläggas. För att bibehålla standarden på beläggningarna bör ca m 2 beläggas varje år. Beläggningsunderhåll har utförts bland annat på Storgatan, Bondegatan, Värmbolsvägen, Nävertorpsgatan samt på ett antal gång- och cykelvägar. I kransorterna har beläggningar gjorts i Valla. Kostnaderna för drift och underhåll av gatubelysningen har kunnat hållas nere tack vare tidigare satsningar främst på utbyte av gamla armaturer men också på investeringar i ny styrutrustning. Styrutrustningen gör det möjligt att utföra partiell nedsläckning av gatubelysningen, vilket endast till en mindre del genomförts under Parkskötsel Under året fortsatte satsningen på julbelysning i centrum. I år kompletterades Drottninggatan med belysning i ett träd och marschallhållare med marschaller, som tändes varje dag under december. Fastighetsägare utmed gatan var med och finansierade hälften av kostnaderna. Utmed Fredsgatan delen Kungsgatan- Drottninggatan sattes ljusdraperier upp, där också fastighetsägarna var medfinansiärer. Under året har gata/park fortsatt skötseluppdraget att sköta den yttre miljön på hälften av KFAB:s fastigheter, samt ansvarat för skötseln av utemiljön vid samtliga KIAB:s fastigheter. Under året gavs besked om fortsatt skötsel även år fyra. Kontraktet är på 24

25 tre år med möjlighet med förlängning med ett plus ett år. Åt Banverket har man haft fortsatt skötsel av grönytor intill banområdet, väster- och öster om stationsområdet. Skog och Natur (offentligt skyddade arbeten) Under året avverkades m 3 timmer och massaved, varav m 3 i egen regi. Röjningen uppgick till 11 ha. Under året planterades st granplantor. Städning utfördes av naturområdena och samtliga vandringsleder i kommunen underhölls med uppmärkning och lagning av spänger. Följande större objekt utfördes under året: Säkring av husgrund vid Kalsta, Floda, slutfört byggnation av Näsnarstugan (Duga projektet), vedbod och sopstation, utmed kanotleden vid Eriksberg. Resultatenheter I växthusanläggningen producerades växter av olika slag under året. Vårvinterns kulturer bestod av penséer och pelargoner, vilka i huvudsak levererades externt. Parkernas samtliga sommarblommor drevs fram under senvintern och våren. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till årets julgrupper. I december planterades ca 800 julgrupper och ca 200 amaryllis efter beställningar från kommunens förvaltningar och bolag. Servicegruppen har under året i huvudsak arbetat med service och underhåll av tekniska förvaltningens fordons- och maskinpark. Endast i liten omfattning har resurser funnits att arbeta mot andra förvaltningar eller externa kunder. Avdelningen utförde markarbeten för ca 5,3 mkr. De flesta beställningarna kom från KFAB, KEAB, Vägverket och Telia. Verksamhetsutveckling och utvecklingstendenser Väghållning I början på 2000-talet förbättrades möjligheterna att stå emot förstöringen av vägkapitalet genom det ökade anslaget för beläggningsåtgärder. En större satsning gjordes under 2005 och 2007, då ca kvm respektive ca kvm kunde toppbeläggas. För 2008 blev utfallet ca kvm och sammantaget innebär det en omläggningsintervall på 50 år. Detta bör ligga på ca 25 år för att hålla god vägstandard. Genomförandet av partiell nedsläckning, som påbörjades under år 2004 i centralorten och avslutades 2005 med kransorterna. En faktor som påverkar kostnaderna för gatubelysningen framöver är de planerade exploateringsområdena som kommer att ge ökad en energiförbrukning när dessa senare tas i bruk. Parkskötsel För att tillgodose invånarnas behov av rekreation behöver insatser göras i befintliga parker. Välskötta parker bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. Vid infarterna bör blomsterutsmyckningen och trädplanteringar förstärkas för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. 25

26 Gata/park fortsätter satsa på säkerhetshöjande åtgärder med bättre belysning i våra parker och i stadskärnan. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. Verksamhetsförändringar och budgetavvikelser Väghållning Ett överskott på kr redovisas för väghållningen. Snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder var under året färre än det normala, vilket är den bidragande orsaken till överskottet som redovisas för året. Besparingskraven för väghållningen var under året kr. Konsekvensen blev minskat underhåll broar, stödmurar, vägräcken, staket m.m. och antalet maskinsopningar minskade i centralorten. Parkskötsel Resultatet visar ett överskott på kr. Snö- och halkbekämpningen var även här färre till antalet vilket bidrog till lägre kostnader. De engångsinsatser som gjordes 2007 på KFAB:s områden för att underlätta underhållet framöver bidrog till lägre kostnader för skötseln under året. Besparingskraven för parkunderhållet var under året kr. De åtgärder som gjordes var att blomsterurnorna utmed genomfarten togs bort, samt att lägga längre intervaller på handstädningen och gräsputs kring hinder. Skog och Natur Ett mindre underskott på kr redovisas för verksamheten. Besparingskraven för OSA (offentligt skyddade arbeten) var kr. En vakant arbetsledartjänst drogs in. Mål och uppdrag Väghållning Halkbekämpningen skall ske med ett minimum av saltanvändning. Den gångna vintersäsongen har, med tanke på antalet snöröjningstillfällen, varit lägre än förra året. Saltanvändningen ligger högre än 2007 och ligger även över den normala nivån sett över en längre period. Den saltfria halkbekämpningen i centrum och på norr har dock fortsatt med bra resultat. Saltförbrukningen uppgick till 114 ton. Insatser för snöröjning skall utföras enligt områdes- och prioriteringsprogram. Maskinsopning skall utföras enligt schema efter områdesindelning och prioriteringsordning. Sopningsfrekvensen har minskat något under 2008 jämfört med 2007, främst gällande sopningen i villaområdena. Drift och underhåll av belysningsanläggningarna skall begränsas till två gånger per år. 26

27 Översynen fullföljdes enligt planerna och i samband med det regelbundna seriebytet av lampor har 1300 st lampor bytts. Därutöver har 67 st trasiga lampor bytts under 2008, vilket är färre än jämfört med genomsnittet under de senaste fem åren. Bytet har skett under två perioder. Energiförbrukningen var ca kwh vilket är något högre förbrukningen än Orsaken beror på att det tillkommit nya gator i exploateringsområden. Parkskötsel Skötsel och underhåll av Stadsparken med broderiträdgården vid Gröna kulle skall ges högsta prioritet i förhållande till övriga grönområden. Öka säkerheten i parkerna genom bra belysning, öppna platser med god insyn. Inventering av parkområdena har gjorts och åtgärder utförts där det bedömdes finnas risk för förekomst av brott. Som ett led i marknadsföring av parkerna skall minst en årlig botanisk rundvandring genomföras. Parkverksamheten marknadsfördes under året dels med blomstervandringar för allmänheten, dels med ett antal studiebesök från föreningar där parkerna och växthus förevisades. Huvuduppgifter inom Skog och Natur ska vara kultur- snickeri- och landskapsvårdande insatser. Arbetet med kulturvården genomfördes enligt uppgjort program. Natur- och skogsvård utfördes i samverkan med Naturvårdsföreningen enligt framtagen skötselplan. Produktionen i växthusanläggningen skall i första hand tillgodose behovet hos kommunens egna parkanläggningar av växtmateriel. I andra hand skall växter odlas för extern försäljning. Samtliga sommarblommor till parkerna producerades i växthusanläggningen. Blomsterarrangemang i centrum hade samma omfattning som tidigare. De kommunala förvaltningarnas beställningar ökade något i omfattning jämförelse med föregående år. Uppdrag Följande uppdrag från nämnden som avdelningen fick att utreda: Möjliga driftsformer för lekplatser där boende och/eller föreningslivet ges ett ökat inflytande. Alternativa driftsformer av fordonsverkstaden vid Kerstinboda för att belysa såväl ekonomiska som andra konsekvenser. Möjligheter att avveckla förrådet vid Kerstinboda. 27

28 Ortsutvecklingsperspektivet Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad Tillsammans med andra berörda förvaltningar samt föreningslivet undersöka möjligheter till anläggande, ansvarshållande och skötsel av en begravningsplats för smådjur i kommunen. Miljöperspektivet Beslutat i KF D.nr.KS/2005: Stadsarkitektkontoret har övertagit uppdraget. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Uppdrag Tidpunkt Kommentar Kostnad År 2009 ska elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15 % jämfört med år År 2009 ska minst 10 % av användningen av drivmedel för fordon utgöras av förnybara bränslen, jämfört med 2000 års nivå. Undersöka vilka möjligheter som finns till att använda hästar i skötsel av kommunens parker och grönområden med mera och kostnaden för detta Klart Klart KF D.NR. KS/2005:634 Inte förvaltningens område. Uppdrag för kultur. Förvaltningen sätter av tid och personella resurser. Investeringar Biobränslepanna Djulö värdshus och arrendebostad Budget Resultat Avvikelse Utbyte av befintlig oljepanna mot biobränslepanna, som nu förser båda fastigheterna med bioeldad värme. Gatubeläggningar Budget Resultat Avvikelse Utfört toppbeläggning enligt beläggningsprogrammet för gatunätet. Kerstinboda, upprustning av personalutrymmen Budget Resultat Avvikelse Projektering och upphandling har påbörjats av KFAB. Arbetena kommer igång under

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61

Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61 Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf (s),

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bokslut för 2009. Service och tekniknämnden. med verksamhetsberättelser. Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009

Bokslut för 2009. Service och tekniknämnden. med verksamhetsberättelser. Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009 Service och tekniknämnden Bokslut för 2009 med verksamhetsberättelser 1 Innehållsförteckning UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 22 september 2011 kl 13.15 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31

Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31 Dietistprojekt Slutrapport 2007-09-01 2012-12-31 Innehållsförteckning Dietistprojekt... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Styrgrupp... 3 Resultat... 4 Fastemätningar och undernäring...

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin Organisation och styrning Denna kategori bedömer vilka förutsättningar som finns för att producera och servera bra måltider. När du ska besvara

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13

Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Riktlinjer för Kostverksamhet i Härnösands kommun Upprättad 2010-09-13 Upprättad 2010-09-13 Innehållsförteckning Inledning...3 Bakgrund...3 Vision-Kost...3 Krav enl.övergripande lagstiftning...3 Mat i

Läs mer

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet

Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet STYRDOKUMENT Fastställd av KF 2002-04-25, 31 Ersätter KS 1997-10-14, 212 KS 1992-06-02, 169 Övergripande politiska mål för Karlskoga kommuns kostverksamhet INLEDNING I Karlskoga kommun är maten ett medel

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun

Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Samverkansavtal mellan kostverksamheten i Katrineholm och Vingåkers kommun Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner tecknade 2010-06-14 ett samverkansavtal för ett projekt avseende kostverksamheten.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare

Läs mer

Körschema för Service- och Tekniknämnden 2011 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tid Dag Ärendestopp Beredning Utskick, nämnd 17 17 28 9 Nämnd 1) 24 31 5 16 Samverkan 21 28 2 13 tisd

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Revisionsrapport. Hultsfreds kommun. Granskning av kostverksamheten. Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Hultsfreds kommun. Granskning av kostverksamheten. Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av kostverksamheten Hultsfreds kommun Eva Gustafsson och Caroline Liljebjörn Granskning av kostverksamheten 2011-08-08 Eva Gustafsson Caroline Liljebjörn Hultsfreds kommun Granskning

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Äntligen skollunch! Vi vill bjuda dig på lunch. www.fazeramica.se

Äntligen skollunch! Vi vill bjuda dig på lunch. www.fazeramica.se Vi vill bjuda dig på lunch Det bästa sättet att förklara för dig hur vi tänker och arbetar är att träffa dig under en lunch på några av våra restauranger. Då får du smaka, dofta och uppleva våra värderingar

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga.

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Riktlinjer för matverksamheten Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Inledning Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Syfte Syftet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer