1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 Tekniska nämnden förlänger entreprenaden för parkskötsel norra delen ett år 2 Tekniska nämnden förlänger entreprenaden för parkskötsel södra delen ett år 3 Tekniska nämnden förlänger entreprenaden för renhållning gatumark ett år 4 Tekniska nämnden förlänger entreprenaden för VA-ledningar ett år 5 Tekniska nämnden beslutar att bygg- och miljöförvaltningen ska påbörja arbetet med att ta fram nya mål, åtaganden och förfrågningsunderlag för entreprenader inom parkskötsel, gaturenhållning och VA-drift. Ärendet i korthet Förvaltningen har gjort en utvärdering av pågående entreprenader inom parkskötsel, gaturenhållning, VA-drift och gatubelysning. Utvärderingen visar att entreprenaderna fungerar bra för samtliga områden. Kvaliteten har blivit bättre med nuvarande entreprenader. Kostnaderna för kommunen har också minskat. Optionsåret för entreprenaderna bör utnyttjas. Förslag på nya mål och åtaganden för nästa entreprenadperiod bör tas fram under Handlingar 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse b Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning.doc Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 8 tr Administration och ledning Postadress: JÄRFÄLLA Markus Ek, Administrativ chef Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (6) Bakgrund Tre driftentreprenader som utförs av externa företag har utvärderats under våren Entreprenadernas omfattning och avtalslängd redovisas i tabell 1. Tabell 1 Entreprenad Entreprenör Avtalstid Möjlighet till förlängning Parkskötsel norra delen Parkskötsel södra delen Renhållning gatumark VA-ledningar Svensk Markservice Svensk Markservice Miljöbyggarna i Stockholm Veolia Vatten Under våren har entreprenaderna utvärderats i ett särskilt projekt. Markus Ek har varit projektledare och har intervjuat alla som är ansvariga för att följa upp kvaliteten på entreprenaderna. En workshop har genomförts. Syftet med den var att analysera våra mål och åtaganden och hur bra entreprenaderna leder till att dessa uppfylls. Analys Beskrivning av nuläget Intervjuer har genomförts med beställarna för VA-, park- och gatuunderhåll. En intervju har också gjorts med Agneta Dahlgren som ansvarar för Felanmälan. Även Jan Reuterhäll som är förvaltningsekonom har intervjuats. Den generella bilden är att förvaltningen är mycket nöjd med entreprenörerna. Det har blivit avsevärda förbättringar av kvaliteten på arbetet och uppgifterna blir utförda i tid sedan skötseln togs över av externa utförare. Det är tre stora aktörer som verkar på dessa tre entreprenader. Detta innebär att de har resurserna och organisationen att utföra arbetsuppgifterna med hög kvalitet och i rätt tid. VA-skötsel Beställarens ombud: Hans Gabrielsson Entreprenör: Veolia Omfattar all skötsel och underhåll av VA-nätet inklusive fasta anläggningar. Mark & fordon utför installation av serviser och håller i administrationen kring mätarbyten. Mätarbytena utförs dock av Veolias underentreprenör. Mark & fordon får även utföra vissa invensteringsarbeten på VA-nätet. Sedan Veolia tog över har Hans fått bättre kunskap om VA-nätets status och vilka åtgärder som måste vidtas. Han har idag god kunskap om tillsyns-, underhålls- och investeringsbehoven ute på nätet samt i de fasta anläggningar som finns. Denna kunskap hade Teknik & Försörjning förut. I och med att Hans har bättre kunskaper

3 (6) kan ett bättre förfrågningsunderlag tas fram till nästa upphandling. Detta kan leda till lägre kostnader för entreprenaden. Genom att anlita en extern entreprenör har rollerna som beställare respektive utförare (entreprenör) blivit tydligare och bättre. Detta var otydligt förut när utföraren var en del av den egna organisationen. Veolias investeringsförslag har inneburit att kommunen kommer få lägre kostnader på sikt för underhåll och tillsyn av VA-nätet. Dessutom blir det till vissa delar minskad miljöbelastning. Renhållning av gatumark Beställarens ombud fram till var Tore Nilsson. Idag Kent Irebrand. Entreprenör: Miljöbyggarna Mark och fordon utför vissa jourjobb (t ex klottersanering) samt skurstädar i gångtunnel vid Jakobsbergs centrum. Sedan Miljöbyggarna tog över renhållningen har antalet klagomål från allmänheten minskat väsentligt. Samtidigt som entreprenaden startade fick renhållningen extra resurser som en del av Tryggt & snyggt. Detta innebar att mer plockstädning utförs och att tunneln i Jakobsbergs centrum städas oftare. Miljöbyggarna har en bra organisation för att utföra uppdraget. De är professionella och snabba med att åtgärda felanmälningar (t ex skräp i naturen eller klottersanering). Vi har inga klagomål på Miljöbyggarna som företag och hur de uppför uppdraget. Miljöbyggarna får negativt omdöme när det gäller att återkoppla om att uppdraget är utfört. De har också missat att dokumentera klotter, men detta har blivit bättre sedan vi har påtalat att det är viktigt med dokumentationen för att kunna göra polisanmälningar. Parkskötsel norra och södra delen av kommunen Beställarens ombud är Lars Skutin. Entreprenör: Svensk Markservice (entreprenaden är uppdelad i två geografiska områden men det är samma entreprenör i båda.) Inget arbete med parkskötsel utförs av egen regi. Däremot kan grupperna som arbetar med offentligt skyddat arbete (OSA) få uppdrag att fälla träd i bostadsnära skogar. Detta ligger utanför entreprenaden idag. Lars lägger upp en skötselplan som han sedan följer upp vid regelbundna möten med entreprenören. Han är också ute på plats vid behov för att göra tillsyn. Vissa delar av skötseln innebär att det ställs funktionskrav på entreprenören, men vissa delar är mer styrda, till exempel hur många gånger gräs ska klippas och vilken dag dessa ska klippas. Parkskötsel kräver mycket uppföljning från beställaren. Det var vissa uppstartsproblem med entreprenören, men nu fungerar samarbetet problemfritt. Mycket bra erfarenhet av att arbeta med Svensk Markservice. Entreprenören har en bra organisation för att utföra arbetena i tid och med bra kvalitet. Lars är mycket nöjd med entreprenören.

4 (6) Eftersom upphandlingen ledde till minskade kostnader för parkskötsel har Lars lagt upp skötsel- och underhållsplaner för andra delar än det som ingår i entreprenaden. Dessa arbeten utför Svensk Markservice som tilläggsbeställningar. Lars upplever att han har bättre och bättre kunskap om parkernas underhålls-, skötsel- och investeringsbehov än tidigare. Detta ska utgöra en grund för nästa upphandlings förfrågningsunderlag. Lars anser att upphandlingen ska förlängas ett år eftersom en ny upphandling skulle innebära så mycket extra arbete för organisationen. Dessutom har vi precis fått igång det goda samarbetet med entreprenören. Resultat av workshop En workshop genomfördes den 23 april Workshopen tog upp två frågor att diskutera: 1. Vilka styrkor och svagheter finns med dagens mål och åtaganden? 2. Vilka hot/möjligheter finns för framtida entreprenader? Slutsatsen från gruppen blev att det är nödvändigt att utnyttja optionsåret och att vi ska starta arbetet med att ta fram nya mål och åtaganden september Detta ska leda till att ett nytt förfrågningsunderlag tas fram som skickas ut senast 1 mars I arbetet med att ta fram nya mål, åtaganden och förfrågningsunderlag bör vi genomföra en eller flera studieresor till andra kommuner. Förslag som kom upp var Täby, Linköping, Malmö, Västerås, Örebro. Överväganden Moderna upphandlingar är så kallade funktionsupphandlingar. De ställer funktionskrav på de ytor som ska skötas. Detta innebär att det inte blir någon direkt styrning av hur många gånger gräs ska klippas eller hur många gånger/år som maskinsopning ska utföras. Tekniska nämnden har åtaganden som inte ställer funktionskrav på entreprenören. Exempel på dessa är: Utföra städning och maskinsopning 3 gånger/vecka i centrumområden. Klippa gräs och röja vegetation i vägslänter och på refuger: 1-2 gånger/år i huvudvägnätet och övriga vägar som högst 1 gång/år. Utföra maskinsopning på vägar i områden med flerbostadshus, 3 gånger/år. Klippa gräset 25 gånger per växtsäsong i de centrala delarna av kommunen. Klippa gräset 10 gånger per växtsäsong i bostadsområdena. Slå gräset minst en gång per växtsäsong i bostadsnära naturmarker. Lekplatserna besiktigas fyra gånger per år. Tekniska nämnden har också åtaganden som är av typen funktionskrav. Exempel på dessa är: Rastplatserna hålls i gott skick Hålla gatubelysning i nuvarande standard och skick. Hålla belysningen tänd under dygnets mörka timmar.

5 (6) Åtgärda fel (i normalfall inom en månad) efter felanmälan till kommunens entreprenör. Avfallet hämtas i enlighet med det abonnemang som finns eller efter den beställning som har gjorts. Detta förutsätter att avfallet är förpackat på rätt sätt, rätt sorterat, placerat på rätt ställe och i rätt tid. Sopbehållaren och vägen dit ska vara fri från is och snö eller andra hinder Fördelen med funktionskrav är att det ofta blir lägre kostnader för skötseln av en yta eftersom funktionskravet innebär att entreprenören kan planera sin verksamhet så att funktionskravet uppfylls. Ett fast pris på ett fast antal gräsklippningar leder till högas fasta kostnader för entreprenören. Ett funktionskrav på gräsytorna innebär att vissa gräsytor klipps oftare och andra mer sällan. Entreprenören kan planera arbetet utifrån funktionskraven och får lägre fasta kostnader. Funktionskrav ställer högre krav på beställaren eftersom denna måste vara aktiv vid byggmöten mm för att följa upp att kraven har uppfyllts. Dessutom måste det finnas möjlighet att omfördela arbete och kostnader för entreprenören beroende på hur de olika funktionskraven ska vägas mot varandra. Beställaren har rollen att väga olika funktionskrav mot varandra och prioritera. Beställaren måste också genom tillsyn kunna ställa krav på entreprenören om funktionskraven inte uppfylls. Idag har Teknik & natur blandade funktionskrav och mer detaljerade krav på entreprenadens omfattning. VA-driften har under entreprenadperioden omformats till att, i huvudsak, fungera som en funktionsupphandling. Eftersom högre krav ställs på både entreprenören och beställaren ska man tydligt definiera respektive ansvar i förfrågningsunderlaget. Slutsatser Det som har visat sig i utvärderingen är att nämndens mål och åtaganden behöver förändras och förnyas. Omfattning och gränsdragning för entreprenaderna måste också ses över. Det kan bli aktuellt att skapa nya entreprenader som ersätter de befintliga. De nya målen och åtaganden som tas fram ska vara en grund för förfrågningsunderlaget och för arbetet med kvalitetsuppföljning av entreprenaderna. Målet med nya entreprenader är att förbättra kvaliteten ytterligare samtidigt som det blir lägre kostnader. För att detta ska uppnås måste förvaltningen utveckla beställarrollen samtidigt som kraven i förfrågningsunderlaget och på entreprenörerna höjs. Förvaltningen ska arbeta med att utveckla rollen som beställare och hitta verktyg för att följa upp och utvärdera kvaliteten på entreprenader i framtiden. Målen och åtaganden ska också bli mer kända i organisationen och bland våra kunder. Per-Olof Kroon Bygg- och miljödirektör Markus Ek Administrativ chef

6 Expedieras Akt (6)

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör 1(4) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 7 SL-2013-5307 Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer