KVALITETSREDOVISNING Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Läsåret

2 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 1 Arbetslagen... 2 Viktiga händelser under året... 3 Rutiner för kvalitetsarbetet... 5 Redovisning av arbetet med läroplanens och skolplanens mål... 6 Inriktningsmål Inriktningsmål Inriktningsmål Inriktningsmål Övrigt Barn med behov av särskilt stöd Barn med funktionshinder Barn med annat modersmål än svenska Jämställdhet mellan pojkar och flickor Sammanfattning

3 Presentation av skolan Forsen en skola där kunskapen flödar Grundskolan Forsen är en skola med 233 elever i åldrarna år, d.v.s eleverna går i år 6-9. På skolan arbetar 40 personal. Verksamheten är organiserad i två pedagogiska arbetslag Fyren och Vågen samt arbetslaget Bojen som är vårt serviceteam. Forsen en skola i nuet Skolans verksamhet baseras på följande fem grundpelare: Kunskap ökad måluppfyllelse och högre medelbetyg. Detta skall vi nå bl.a. genom bättre uppföljning, specialundervisning (Kunskapskällan), extra stöd bl.a. i form av mindre grupper, läxläsning/måndagsläsning och sommarskola. Kompetensutbildning för personalen sker kontinuerligt och vi har satsat på matematik, engelska, IT samt betyg och bedömning. Trygghet På Forsenskolan ska alla elever skall känna sig trygga som är en av grundförutsättningarna för att lyckas i skolan. Vi arbetar vidare med vårt team mot mobbning och kränkande behandling, kamratstödjare och Friends. Vi fortsätter med vår nolltolerans - att alltid reagera mot olämpligt uppträdande och språkbruk. Vi satsar på fler vuxna ute i lokalerna där eleverna vistas, för att motverka mobbning samt arbetar aktivt med konflikthantering på gruppoch individnivå. Lust att lära livslång hälsa, kreativitet och logiskt tänkande. Lusten att lära är en förutsättning för ett livslångt lärande och bristen på motivation är en stor orsak till att många elever ej når målen. Vi arbetar därför aktivt med coachande samtal för att eleverna ska få lusten att lära. Vårt mål är att arbeta med varierade arbetssätt och för att inspirera eleverna för sina studier. Under läsåret har vi på Forsen arbetat med ett par tematiska projekt där flera ämnen ingår. Kommunikation öppenhet och tydlighet mot omvärlden, föräldrar och övriga intressenter. Vi har som målsättning att all relevant information ska finnas på vår hemsida och klassens bloggar. Vi arbetar med att vara så tydliga som möjligt mot föräldrar och elever genom våra studiekort, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram samt brev hem i de fall då vi ser att eleverna riskerar att ej nå målen. Entreprenörskap genom att arbeta i projekt och andra aktiviteter såsom t.ex. ALP, Företag för en dag och projekt Colombia vill vi att eleverna utvecklar sina förmågor till samarbete, kreativt tänkande, ledarskap, initiativ, problemlösning, respekt och ansvar. Forsen framtidens skola Den 15 september 201o togs första spadtaget för den nya Forsenskolan. Sedan dess har byggnationen gått i full fart och personalen är engagerad i de olika rummens funktioner och möblering. 1

4 Arbetslagen Fyren Fyrens arbetslag består av fem klasser, 6a, 7a, 8c, 9a och 9c. Vi har 116 elever och 13 personal. Klasserna har deltagit i skolans English week och i Comenius projektet Hållbar utveckling, och sjuorna har även varit på Universeum i detta tema. Våra sexor och sjuor har också besökt Universeum samt Naturhistoriska museet. Genom elevrådets försorg har vi haft en arbetsdag, för att samla in pengar till Ankarstiftelsens projekt i Colombia. Vi har i perioder arbetat ämnesövergripande t.ex. sv/no/so. Niorna har deltagit i Framtida byggande, ett samarbete med Universeum. Vi har även startat upp PELP (Pan European Learning Project (Commenius partnerskap)) i entreprenöriella förmågor. Några elever i nian har också deltagit med gott resultat i matematiktävlingen Pythagoras Quest. Fyrens mål och utvärderingsarbete har skett några gånger under läsåret med en stående punkt på dagordningen. Vi har kontinuerligt diskuterat flertalet punkter i vår arbetsplan på arbetslagsträffarna. Vi har även utvärderat vissa aktiviteter med enkäter och sammanställningar. Vågen Vågens arbetslag består av fem klasser: 6B, 7E, 8A, 8E och 9E. Vi har 117 elever och 15 personal. Klasserna har deltagit i skolans English week och i Comenius projektet Hållbar utveckling, Earth Hour och åk 7 har även varit på Universeum i detta tema. Åk 6 har också besökt Universeum samt Naturhistoriska museet. Vi har tillsammans med Ankarstiftelsen haft en arbetsdag, för att samla in pengar till ett projekt i Colombia. Vårt och elevrådets mål är att kunna bygga en skola där efter nästa termins arbetsdag. Vi har i perioder arbetat ämnesövergripande t.ex. sv/no/so. Åk 9 har deltagit i Framtida byggande, ett samarbete med Universeum. Vi har även startat upp PELP, entreprenöriella förmågor. Vågens mål och utvärderingsarbete har skett några gånger under läsåret som en stående punkt på dagordningen. Vi har kontinuerligt diskuterat flertalet punkter i vår arbetsplan på arbetslagsträffarna. Vi har också utvärderat vissa aktiviteter med enkäter och sammanställningar. 2

5 Viktiga händelser under året Genom ordinarie undervisning och olika händelser och event enligt nedan har vi under läsåret aktivt arbetat med att nå läroplanens alla mål. Planeringen av läsårets arbete inleddes med att alla specialpedagoger, schemaläggare samt rektor träffades på Hellidens konferenscenter för att där göra upp de riktlinjer hur det målinriktade arbetet med att klara alla läroplanens mål skulle gå till. Höstens skolstart inleddes med att rektor gav alla pedagoger ett uppdrag som var att alla elever i år nio skulle nå minst G och att meritvärdet skulle höjas till 210 poäng för våra avgångsklasser. Under läsåret 2010/2011 har skolans alla pedagoger aktivt arbetat med implementering av LGR11 och ny skollag. Alla lärare har deltagit på Skolverkets implementeringskonferens i Skövde, Göteborg och Jönköping samt arbetat med implementering på alla skolans K-dagar. Skolstarten inleddes med tre uppstartsdagar med syfte att låta de nya eleverna få en lugnare skolstart och en arbetslagsdag. Under uppstartsdagarna arbetades mycket med teambildning samt ett intensivt arbete med studieteknik. Under hösten kom Forsenskolan med i Universeums satsning på Framtida byggande. Detta innebar att alla pedagoger fick en inspirationsdag i Göteborg, alla elever i årskurs 9 gjorde sedan en resa till Göteborg och Universeum. Därefter började arbetet med att skapa olika modeller för framtidens byggnationer i Tidaholm. När detta var klart var det ytterligare en resa till Göteborg för att tävla i bästa modell. Forsenskolan vann tyvärr inte men fick ett hedersomnämnande. Sex elever presenterade sina modeller för barn- och utbildningsnämnden i Tidaholm. Under vårterminen deltog tre elever från Forsenskolan i matematiktävlingen Pythagoras Quest. Arbetet med att förverkliga läroplanens mål rörande Skolan och omvärlden har fortsatt genom vårt ALP-projekt (arbetslivsprojekt). Dess viktigaste syfte är att låta eleverna ha ett större inflytande över sin PRAO och att integrera PRAOverksamheten med läroplanens kursmål. ALP-projektet började med att alla elever fick en inspirationsföreläsning om entreprenöriellt tänkande. Därefter genomförde eleverna projektet det lyckade Företagande för en dag. ALP-projektet avslutades vid vår årliga gymnasiemässa med utställning och prisutdelning till bästa arbete. Elevens val gjordes om från tidigare tre perioder till 90 minuter per vecka. Många elever valde cabaret och i år lades ett större ansvar för hela produktionen på eleverna. Temat för årets cabaret var den populära musikalen Grease. Som inspiration för projektet fick alla elever som valt cabaret åka till Skövde och se musikalen Fame. Vår IT-grupp gjorde filmer om skolan som visades bl.a. under vårt Englandsbesök samt organiserade ett LAN här på skolan. 3

6 I januari genomfördes English week. Denna vecka hade all undervisning någon form av anknytning till England och det engelska språket. Flera gästföreläsare besökte våra klasser för att tala om kultur och språk i våra engelskspråkiga länder. Levande musik i cafeterian och i Restaurang Bettan serverades mat från engelskspråkiga länder I början av januari reste 4 lärare från Forsenskolan till den internationella IT-mässan BETT i London för att titta på den senaste tekniken inom IT och skola. Som vanligt på vårkanten åkte alla i år 8 på studiebesök i Stockholm. Där besöktes såväl Riksdagen som flertalet intressanta museer. Elevrådet på Forsenskolan startade under våren ett samarbete med Ankarstiftelsen för att samla in pengar för att kunna bygga en skola i Colombia. Under våren samlade Forsenskolans elevråd in kronor. Elevrådet beslöt att fortsätta arbetet med insamling av pengar under höstterminen. Under året har skolan arbetat med olika projekt från EU i Hållbar utveckling, där vi hade besök från Italien och Portugal. Fem lärare och fyra elever gjorde även en resa till Portugal. Vi är även delaktiga i ett Comenius-partnerskap med flera skolor i Skaraborg samt Merseysideregionen i Storbritannien i entreprenöriellt lärande. Under hösten reste tre lärare och en rektor från Forsen till Liverpool för ett studiebesök. Våra engelska kollegor besökte Tidaholm under v. 17. Under läsåret har vi utnyttjat möjligheten att genom Västra Götalandsregionen göra resor i regionen där man endast betalar busskostnad för kronor. Detta har resulterat i att vi besökt Universeum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet i Göteborg bl.a. Två lärare har gått Lärarlyftet i kemi/fysik. Mycket positivt för skolans verksamhet är att pedagogerna har god IT-kunskap samt tillgång till multimediautrustning. Detta har bidragit till en ökad kvalitet, möjlighet till individualisering och ökad kommunikation med elever och hem. 4

7 Rutiner för kvalitetsarbetet I september varje år skrivs en arbetsplan i varje arbetslag som beskriver hur man planerar att arbeta för att nå läroplanens mål och målen i skolplanen för Tidaholms kommun. Utgångspunkt för detta arbete är föregående läsårs resultat, utvärderingar och åtgärder för bättre måluppfyllelse enligt kvalitetsredovisningen. I varje arbetslag finns en kvalitetskontakt som är uppdaterad i kvalitetsarbetet bl a genom träffar med kvalitetsutvecklare på BUN-kontoret. Utvärderingar sker kontinuerligt varje vecka vid ledningsmöten, arbetslagsmöten och möten med elevvårdsteamet. Därutöver sker utvärderingar vid A-dagar, klassråd och elevråd. Vi använder BUN:s enkät till elever och föräldrar, som riktar sig till elever i år 8 och deras vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid de synpunkter som kommer fram vid utvecklingssamtal, från föräldraföreningen och övriga möten och samtal med föräldrar. I maj skriver arbetslagen sin kvalitetsredovisning. Ansvarig är arbetslagets kvalitetskontakt och dessa sammanställs sedan av rektor till Forsens kvalitetsredovisning. 5

8 Redovisning av arbetet med läroplanens och skolplanens mål Inriktningsmål 1 KUNSKAPER Lpo 94: 2.2, 2.4 och 2.7 Alla elever skall uppvisa en positiv kunskapsutveckling. Alla elever skall förstå vad de läser senast efter årskurs 2 i grundskolan. Gäller ej Forsenskolan. Andel elever som nått målen i alla ämnen skall minst motsvara. riksgenomsnittet. Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Skolårets inleddes med att rektor klargjorde för alla pedagoger ett tydligt grunduppdrag som innebar att alla elever i årskurs 9 skulle nå minst G i alla ämnen och att betytgsgenomsnittet skulle höjas till 210 poäng. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; När elever riskerar att inte nå målen gör undervisande lärare med hjälp av speciallärare ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Elever i behov av extra stöd i framför allt svenska, engelska och matematik får det på Kunskapskällan. Varje måndag erbjuds alla elever på Forsenskolan läxläsning mellan kl och då är alla pedagoger på plats och kan stötta eleverna. Eleverna erbjuds lovläsning under alla lov. Ständig kartläggning av elever i behov av stöd. Dessutom ständig utvärdering och förändring av skolans resursfördelning för att möta elever i behov av stöd. Individanpassat material och i möjligaste mån även undervisning genom indelning i olika grupper används. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare och är tydliga angående elevernas resultat och måluppfyllelse genom studiekort, utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, övriga föräldrakontakter och skriftliga meddelanden, varningar, till alla vårdnadshavare, vars barn riskerar att inte få betyg i något ämne. Ämnesgrupperna arbetar med arbetsplaner i de olika ämnena, där mål och kriterier görs tydliga för elever och vårdnadshavare. Bloggarna ger föräldrarna information om bl a läxor och prov och föräldrarna kan logga in sig på Skola 24 för att få information om elevernas närvaro. I ämnesgrupperna arbetar man med att ta fram olika hjälpmedel, material och undervisningsformer för att individanpassa. Man bjuder in specialpedagogisk kompetens. Schemat har under läsåret anpassats genom parallell-läggning framför allt i svenska, engelska och matematik, för att möjliggöra individanpassade studiegrupper. 6

9 För att öka elevernas kognitiva förmåga att förstå sin egen inlärning planerar och ansvarar eleverna själva för sitt utvecklingssamtal där mentor och föräldrar bjuds in och eleven beskriver själv sin kunskapsutveckling. De elever som inte nått målen i år 8 och 9 har erbjudits sommarskola. Detta läsår år antog 15 elever från Forsen erbjudandet om sommarskola. Fyra av dessa tentade med lyckat resultat i ämnet matematik och fick således sin gymnasiebehörighet. Arbetslaget har kontinuerligt lyft elever i behov av stöd till elevhälsoteamet. Vi har ökat tydligheten när det gäller måluppfyllelsen genom den digitala rapporteringen, som sänds i skriftlig form till vårdnadshavare före utvecklingssamtalet. Vi har haft många elever på studiehjälpen. Vi märker dock att alla elever som behöver detta stöd, och som även har studiehjälpen som åtgärd i ÅP (åtgärdsprogram) inte alltid tar till vara denna möjlighet. Vi har ett bra gensvar på bloggarna både från elever och vårdnadshavare. Mycket av vår tiden i arbetslagen detta läsåret har upptagits med implementering av den nya läroplanen. Resultat Meritvärdet för Forsenskolan för läsåret 2010/2011 är 222 poäng. Andelen elever (%) som nått målen per ämne i årskurs 9 Biologi 97 Idrott och hälsa 89 Bild 100 Kemi 97 B-språk Fr 98 Matematik 98 B-språk Sp 89 Musik 100 B-språk Ty 100 Religionskunskap 98 Engelska 98 Samhällskunskap 97 Fysik 97 Slöjd 98 Geografi 97 Svenska 98 Historia 98 Svenska som andraspråk 0 Hem- och konsumentkunskap 100 Teknik 98 Målsättningen är att alla elever ska nå målen i år 9. Dock visar det sig att den stora utmaningen är idrott och hälsa samt spanska. Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs Forsen 81,2 65,2 73,0 68,2 76,7 92,4 Riket 76,0 76,1 76,6 77,0 Av tabellen framgår att andelen elever som har nått målen i alla ämnen har ökat. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät 2011 årskurs 8 (betygsskala 1-5). Påstående Jag får den hjälp jag behöver för att nå mina 3,53 3,92 3,72 3,37 3,88 mål i skolan Lärarna kan förklara bra på lektionerna. 3,40 3,69 3,56 2,91 3,72 Av tabellen framgår att andelen elever i årskurs 8 som är nöjda med sin undervisning har ökat. 7

10 Måluppfyllelse Årets värde för riket finns i skrivande stund ej att tillgå. Trenden visar dock på en mycket positiv utveckling för Forsenskolan. Analys Den positiva utvecklingen tror vi beror på vårt målinriktade arbete med att fokusera på och tydliggöra målen för pedagoger, elever och föräldrar. Undervisningen har individanpassats och regelbundet utvärderas de individuella insatserna. Att vi inte når 100 procent beror på den låga personaltätheten och resursfördelningen till elever i särskilt behov av stöd. I arbetslagens kvalitetsredovisningar framgår att det saknas resurser för att nå en högre målkvalitet och vi ser inte någon möjlighet till en ytterligare effektivisering utan att detta inverkar menligt på vårt resultat. Många av våra elever har bristande förkunskaper när de börjar på högstadiet t.ex. skrivregler och grundläggande aritmetik samt låg läsförståelse. På Forsenskolan har vi många elever med diagnostiserade inlärningssvårigheter och/eller sociala problem. Mycket av den planerade lektionstiden går bort för olika aktiviteter såsom gymnasiebesök, teatrar och andra evenemang. Samt att den garanterande undervisningen är låg i Tidaholm Kommun. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Ökad lärartäthet och resurstilldelning för elever i behov av stöd Gruppindelning i matematik, svenska och engelska Tematiskt arbete Ökat samarbete i ämneslagen och gemensamma ämnesarbetsplaner Öka motivationen hos eleverna Egen dator till alla initialt elever från år 8 Uppmuntra föräldrar till att stötta eleverna i skolarbetet Schemalag lästid för alla elever i Tidaholms kommun Gemensamma strategier i matematik för alla elever i Tidaholms kommun Den garanterade undervisningstiden ses över Att antalet aktiviteter som inte har med skolan att göra minskas När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning, pedagoger och politiker. Att ge eleverna mer pedagogtid och att ha kontroll över allas förutsättningar och resultat och kommunicera detta med hemmen tror vi är en förutsättning för att få ett så bra resultat som möjligt. Mer vuxennärvaro bidrar också till tryggheten i skolan och detta i sin tur är en förutsättning för att kunna lyckas. En nyckelfaktor till framgång är att alla elever har tillgång till egen dator. Tid krävs för att planera tematiskt arbete. Gemensamma strategier behövs för att öka förståelsen för svenska och matematik i hela kommunen. 8

11 Inriktningsmål 2 NORMER OCH VÄRDEN Lpo 94: 2.1, 2.3 och 2.4 Alla skall känna sig trygga och trivas i skolan Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Vi har flera klassdagar och arbetslagsdagar där målet är trygghet och gemenskap. Vi har samarbets- och EQ-övningar. Vi försöker att skapa en trivsam miljö både fysiskt och psykiskt. Vi har ett team mot mobbning, kamratstödjare och Friendsare. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Kontinuerliga diskussioner kring trivselregler och förhållningssätt Gemensamma sociala och pedagogiska aktiviteter i klass och arbetslag såsom skidans dag, friluftsliv, terminsuppstart, terminsavslut m.m. Skapa grupper så att arbetsro infinner sig, att man vågar yttra sig och att man känner trygghet Jämställdhetsprojekt i Rädda Barnens regi för att betona vårt lika värde Öka den sociala trivseln med hjälp av samarbetsövningar, kompissamtal och EQ Verka för att våra utrymmen hålls fräscha och trivsamma Vara tydliga vuxna som vågar ta ansvar. Nolltolerans mot kränkande behandling. Fler vuxna ute i korridorerna för att undvika konflikter Bemöta varandra med respekt och bra språkbruk Den vuxne gör alla gruppindelningar Buss- och rastvakter Kontinuerliga klassråd Friends och Kamratstödjare som kompletterar de vuxna i korridorerna Alla råd där elever kan engagera sig (mat, bibliotek, IKT och skyddsombud) 9

12 Resultat Vi har tagit fram resultatet från BUN:s enkätmaterial och utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät årskurs 8 (betygsskala 1-5): Påstående Jag känner mig trygg i skolan 4,18 4,5 4,26 3,8 4,3 Jag trivs i skolan 3,57 3,94 3,69 3,98 3,99 Min skola är fri från mobbning 2,88 3,08 2,80 2,18 4,07* Jag har bra kompisar i skolan 4,36 4,65 4,66 4,48 4,44 Det är en bra miljö på skolan 2,97 3,29 3,14 2,74 - Det finns kamratstödjare 3,84 4,17 4,01 3,76 4,0 Det finns rastvakter 2,68 3,06 2,56 2,59 3,08 Maten är god i skolan 2,23 2,65 2,39 1,71 3,59* Det finns saker att göra på rasten 2,26 2,62 2,68 2,03 3,62 Mitt barn känner sig tryggt i skolan 3,74 4,10 4,10 3,87 4,06 Mitt barn trivs i skolan 4,13 3,94 3,93 3,80 4,02 Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan 3,20 3,50 3,67 3,58 - Klassen fungerar bra tillsammans 3,06 3,65 3,40 3,47 - Mitt barn får lära sig att ta hänsyn och bry sig 3,52 3,85 3,72 3,73 - om andra Mitt barn får näringsriktig (bra) mat i skolan 3,15 3,05 2,97 2,93 3,16* Av tabellen framgår att elevernas och föräldrarnas upplevelse av trygghet har ökat. *Enkätfrågan har ändrat sig något. - Jämförelse går inte att göra då enkätfrågan utgått. Resultat och måluppfyllelse Vi anser att vi når målet till viss del vilket är tillfredsställande och en klar förbättring mot föregående år märks. Resultatet är baserat på BUN:s trygghetsenkät samt arbetslagens diskussioner och egna utvärderingsenkäter. Klasserna 8a och 8e har haft Repulsövningar för att öka kamratskapen i gruppen. Kamratstödjarna har varit ute i klasserna för att ge sin syn på ömsesidigt bemötande. Analys Vi arbetar aktivt med skolans trivselregler. Vi är tydliga med planering, när det gäller aktiviteter och skolarbete, med genomgång på skolans val (klassråd) och bloggar. Vi för diskussioner på arbetslaget kring dessa frågor. Vi arbetar med värdegrundsfrågor kontinuerligt i våra ämnen och det är ett allmänt förhållningssätt. Vi samarbetar med föräldrarna i värdegrundsfrågor. Sociala aktiviteter som t.ex. lägervistelse. Vi har en fungerande rådsverksamhet. En viktig orsak som bidrager mycket till trygghet och trivsel är personalens låga sjukstatistik 0.94% jämfört med föregående läsår då sjukstatistiken var 2,2% Vi når inte målen p.g.a.att vi inte lyckas helt i att hålla skolans utrymmen fräscha och trivsamma. Trots arbetet mot kränkande behandling sker det incidenter som inte är acceptabla. Buss- och rastvaktschemat är inte heltäckande. 10

13 Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Fortsätta att arbeta med EQ och samarbetsövningar. Två mentorer på klassråden. Jobba aktivt med språkbruk och respekt i klasserna Förstärka kamratstödjarna och Friends bland eleverna Förtydliga rutiner vid kränkande behandling och efterföljande ryktesspridning Få bättre kunskap kring IKT och t ex ryktesspridning, kritisk granskning osv. (Flashback, Facebook, Youtube). Fortsätta att utöka samarbetet med föräldraföreningen När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag Inriktningsmål 3 EN GOD HÄLSA FÖR ALLA Lpo 94: 2.2 Skolan skall främja goda hälsovanor Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Detta behandlas under ordinarie lektioner i Idrott och Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, SO, NO samt EQ/Livskunskap. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Arbetslagen har rörelse varje dag på schemat. I idrott och hälsa ingår friluftsliv med övernattning för eleverna i år 7-9. I majoriteten av våra klass- och gemensamhetsdagar är friluftsliv och rörelseaktiviteter ett vanligt inslag. I matsalen erbjuds alltid en nyttig och variationsrik meny från kostcirkelns alla delar. Eleverna uppmanas att äta frukt och dricka vatten. Skolcafeterian har en hälsosam inriktning. Skolledning tillsammans med föräldraförening har förbjudit konsumtion av energidryck på skolan och gått ut med ett gemensamt brev till närliggande butiker om att inte sälja energidrycker till barn under 18 år. Resultat Vi anser att många elever fått en positiv inställning till goda hälsovanor. Resultatet har framkommit vid utvärderingar av personal och elever efter de olika aktiviteterna. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät 2011 årskurs 8 (betygsskala 1-5). Påstående 2011 Skolan arbetar med att jag ska röra på mig. 3,62 Jag får lära mig vad jag ska äta för att må bra 3,59 Skolan arbetar för att mitt barn ska röra på sig 3,61 Skolan lär mitt barn vad han/hon ska äta för att må bra. 3,16 Av föräldra- och elevenkäten framgår att här finns det områden att förbättra i undervisningen. 11

14 Måluppfyllelse Målet är nått genom att vi kontinuerligt arbetar med hälsa i de olika ämnena. Vi har förbjudit energidryck. Vi för diskussioner genom matrådet om bra matvanor. Vi når inte målen p.g.a. att vi har föräldrar som tillåter sina barn att röka och inte ser till att barnen har sovit och ätit frukost innan de kommer till skolan. Analys Skolan har flera olika aktiviteter som främjar goda hälsovanor och detta ingår också naturligt i ett flertal ämnen. Goda hälsovanor tas också upp vid utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser som en grund till att nå goda resultat i skolan. Skolan har dessutom totalförbjudit energidryck. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Samarbeta med föräldrar för att få fler elever att sova tillräckligt och äta och dricka nyttiga alternativ. Gemensamma utbildningsinsatser i hälsa för alla föräldrar inom kommunen i samarbete med primärvården och folkhälsorådet. Behålla vår cafeteria med näringsriktigt utbud. Arbeta med att skolan får en attraktiv utemiljö som möjliggör att eleverna rör på sig under sina raster. När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag 12

15 Inriktningsmål 4 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Lpo 94: 2.2, 2.5 och 2.6 Utbyte av kunskaper och erfarenheter skall ske mellan olika verksamheter inom och utom skolan Skolan skall skapa miljömedvetenhet Alla elever skall vara väl förberedda för fortsatta studier och yrkesliv Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Under läsåret har ett ökat samarbete skett mellan Forsenskolan, Kungsbroskolan Hökensåsskolan och gymnasiet. Vi har deltagit i flera olika projekt. Ett projekt handlade om Hållbar utveckling och var ett samarbetsprojekt med Portugal och Italien. Ett annat projekt handlar om entreprenöriellt lärande med flera skolor i Skaraborg samt Mersyesideregionen i Storbritannien. ALP-projektet (Arbetslivsprojektet) planeras och avslutas gemensamt av de båda högstadieskolorna. Projektet ger elever och lärare en bra inblick i och förståelse för näringslivsverksamheten i Tidaholm. Dessutom får företagen en bra inblick i skolans verksamhet. En bra studie- och yrkesvägledarverksamhet med bl a gymnasieinformation, besök och mässa och PRAO för eleverna i år 8 och ALP i år 9. Vår studie- och yrkesvägledare deltar i skolans elevhälsoteam och vid de flesta EVK:er för elever som har svårt att nå målen. Alla elever har under läsåret gjort studiebesök på företag och gymnasieskolor, besökt Universeum och div. museum både i Tidaholm och Göteborg. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Ämnesövergripande arbeten t ex projektet Framtida byggande Samarbete med Reningsverket, TEAB eller annan kommunal verksamhet ALP arbetslivsprojekt åk 9 Källsortering av t.ex. papper, aluminiumburkar i klassrum och personalrum Studiebesök på Riksdagen för åk 8 Museibesök i närmiljö eller längre bort Skolbio och teaterbesök Gymnasiemässan Studiebesök på gymnasieskolor Studiebesök på Skövde stadsteaters produktion Fame (elevens val cabaret) Deltagande i internationella projekt Samarbete med stadsbiblioteket i Tidaholm Polisens ungdomsenhet informerade alla elever om förhållningssätt och konsekvenser Earth hour Ankarstiftelsen 13

16 Resultat Resultaten har framkommit vid utvecklingssamtal, diskussioner i arbetslagen och i olika former av utvärderingar. kolan har ett antal utbyten av kunskaper och erfarenheter mellan olika verksamheter inom och utom skolan. Vi har arbetat med ett flertal projekt med anknytning till omvärlden: Earth Hour, Comenius - projektet Hållbar utveckling, Framtida byggande. Ankarstiftelsen och PELP. Skolan har många aktiviteter, som skapar miljömedvetenhet och detta ingår också i de flesta av skolans ämnen. Vi källsorterar i klasserna och lyfter in miljömedvetenhet i våra ämnen. Åk 8 har besökt Riksdagen med bra guidning av länets riksdagsmän. Vi har sett skolbio och även gjort ett teaterbesök Tredje rummet på Saga. Elevensval Cabaret gjorde ett uppskattat studiebesök på Skövde stadsteaters uppsättning Fame. Skolan har en bra verksamhet som förbereder eleverna för fortsatta studier och yrkesliv genom framtidsmässa, gymnasiemässa, ALP och andra företagbesök och skolbesök. Måluppfyllelse Målet är nått. Analys Vi anser att vi når målen men det finns utvecklingspotential. De olika projekt vi deltagit i under året har bidragit till att vi använt den digitala utrustningen mycket mer och att vi arbetat mer tematiskt. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Bättre framförhållning och mer tid och resurser till planering av olika projekt. När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag 14

17 Övrigt Forsenskolans likabehandlingsplan Skolan aktivt men likabehandlings plan och gör varje år en kartläggning och utifrån kartläggningen sätts skolan mål för arbetet med hur vi hanterar alla former av kränkningar. Barn med behov av särskilt stöd Forsenskolan har ingen egen tjänst som specialpedagog men varje arbetslag har en ansvarig speciallärare med varierande tjänstgöringsgrad. Dessa är länken mellan arbetslaget och elevvårdsteamet. Elevvårdsteamet, som bestått av rektorer, skolsköterskor, kurator, representant från speciallärarna och studie- och yrkesvägledare träffas varje vecka och följer upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Centrala Resursteamet ansvarar för att elever utreds och fördelar resurser till skolorna i Tidaholm utefter behov. Detta har inneburit att vi har två pedagoger och tre assistenttjänster på tillsammans 1,75 %, som betalats med medel från Centrala Resursteamet. När vi upptäcker att elever riskerar att ej nå målet i något ämne görs i arbetslaget ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Om detta inte är tillräckligt diskuteras ytterligare åtgärder i elevhälsoteamet EHT. En sådan åtgärd kan vara att kalla till en elevvårdskonferens eller nätverksträff, där elev, föräldrar, skolans personal och ev personal från socialtjänsten tillsammans försöker hitta rätt metod för att hjälpa eleven. Barn med funktionshinder Liksom de flesta skolor har vi elever med olika diagnoser t ex Asperger, Tourettes syndrom, dyslexi. Vi har under detta läsår haft två elever inskriven i särskolan, två elever på heldagskolan, en elev med hörselnedsättning, fyra elever med språkstörning, fem elever med ADHD, en elev med selektiv mutism, fyra elever med dyslexi, två elever med autism, två elever med Aspergers syndrom och en elev med inlärningsstörning. Vi upplever att skolsituationen för dessa elever har fungerat både socialt och kunskapsmässigt. Barn med annat modersmål än svenska Under läsåret har vi haft 29 elever med annat modersmål än svenska. 14 elever av dessa har deltagit i undervisning i Svenska 2. 3 elever har deltagit i modersmålsundervisning. Svenska 2-undervisningen har detta läsår hört till Centrala Resursteamet och fungerat mycket bra. Jämställdhet mellan pojkar och flickor Vi arbetar kontinuerligt med allas lika värde i EQ, som ingår i Skolans val. Jämställdhet är en också en viktig ingrediens i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. Arbetslagen har även i år gjort en Jämställdhetsanalys enligt barn/elevperspektiv. Av dessa framgår att det förekommer skillnader i agerande och bemötande beroende på kön, men att personalen är medveten om och försöker tona ner detta. 15

18 Sammanfattning Detta läsår fick pedagogerna ett tydligt uppdrag med att alla elever skulle nå betyget G samt att meritvärdet skulle höjas till 210 poäng. Genom att fokusera på måluppfyllelsen har pedagogerna lyckats mycket väl med detta uppdrag då 92,4 % av alla elever hade gymnasiebehörighet och meritvärdet var 222 poäng vilket är mycket bra. Forsenskolans styrkor är en helhetssyn på eleven, professionell och engagerad personal och god stämning. Svagheter är ekonomi och tidsbrist. Möjligheter är god tillgång till lokaler, ny teknik, den nya skolan samt att alla elever på högstadiet får en egen dator. Hoten är slutligen att för mycket lektionstid går bort i form av gymnasiebesök, mässor och andra event samt den garanterade undervisningstiden. Bristen på resurser innebär också en oro för att inte hinna och orka med att arbeta med skol- och kvalitetsutveckling. Cattarina Higgins Rektor 16

KVALITETSREDOVISNING FORSENSKOLAN

KVALITETSREDOVISNING FORSENSKOLAN KVALITETSREDOVISNING FORSENSKOLAN Läsåret 2011-2012 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 1 Arbetslagen Fyren och Vågen... 2 Viktiga händelser under året... 3 Rutiner för kvalitetsarbetet... 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Källbrinksskolan 7-9. Likabehandlingsplan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Källbrinksskolan, Fullersta rektorsområde 2013-01-07 Innehållsförteckning 1. Källbrinksskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 1(16) Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 2(16) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal... 2 Arbetsprocesser i grundskolan...... 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer