KVALITETSREDOVISNING Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Läsåret

2 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 1 Arbetslagen... 2 Viktiga händelser under året... 3 Rutiner för kvalitetsarbetet... 5 Redovisning av arbetet med läroplanens och skolplanens mål... 6 Inriktningsmål Inriktningsmål Inriktningsmål Inriktningsmål Övrigt Barn med behov av särskilt stöd Barn med funktionshinder Barn med annat modersmål än svenska Jämställdhet mellan pojkar och flickor Sammanfattning

3 Presentation av skolan Forsen en skola där kunskapen flödar Grundskolan Forsen är en skola med 233 elever i åldrarna år, d.v.s eleverna går i år 6-9. På skolan arbetar 40 personal. Verksamheten är organiserad i två pedagogiska arbetslag Fyren och Vågen samt arbetslaget Bojen som är vårt serviceteam. Forsen en skola i nuet Skolans verksamhet baseras på följande fem grundpelare: Kunskap ökad måluppfyllelse och högre medelbetyg. Detta skall vi nå bl.a. genom bättre uppföljning, specialundervisning (Kunskapskällan), extra stöd bl.a. i form av mindre grupper, läxläsning/måndagsläsning och sommarskola. Kompetensutbildning för personalen sker kontinuerligt och vi har satsat på matematik, engelska, IT samt betyg och bedömning. Trygghet På Forsenskolan ska alla elever skall känna sig trygga som är en av grundförutsättningarna för att lyckas i skolan. Vi arbetar vidare med vårt team mot mobbning och kränkande behandling, kamratstödjare och Friends. Vi fortsätter med vår nolltolerans - att alltid reagera mot olämpligt uppträdande och språkbruk. Vi satsar på fler vuxna ute i lokalerna där eleverna vistas, för att motverka mobbning samt arbetar aktivt med konflikthantering på gruppoch individnivå. Lust att lära livslång hälsa, kreativitet och logiskt tänkande. Lusten att lära är en förutsättning för ett livslångt lärande och bristen på motivation är en stor orsak till att många elever ej når målen. Vi arbetar därför aktivt med coachande samtal för att eleverna ska få lusten att lära. Vårt mål är att arbeta med varierade arbetssätt och för att inspirera eleverna för sina studier. Under läsåret har vi på Forsen arbetat med ett par tematiska projekt där flera ämnen ingår. Kommunikation öppenhet och tydlighet mot omvärlden, föräldrar och övriga intressenter. Vi har som målsättning att all relevant information ska finnas på vår hemsida och klassens bloggar. Vi arbetar med att vara så tydliga som möjligt mot föräldrar och elever genom våra studiekort, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram samt brev hem i de fall då vi ser att eleverna riskerar att ej nå målen. Entreprenörskap genom att arbeta i projekt och andra aktiviteter såsom t.ex. ALP, Företag för en dag och projekt Colombia vill vi att eleverna utvecklar sina förmågor till samarbete, kreativt tänkande, ledarskap, initiativ, problemlösning, respekt och ansvar. Forsen framtidens skola Den 15 september 201o togs första spadtaget för den nya Forsenskolan. Sedan dess har byggnationen gått i full fart och personalen är engagerad i de olika rummens funktioner och möblering. 1

4 Arbetslagen Fyren Fyrens arbetslag består av fem klasser, 6a, 7a, 8c, 9a och 9c. Vi har 116 elever och 13 personal. Klasserna har deltagit i skolans English week och i Comenius projektet Hållbar utveckling, och sjuorna har även varit på Universeum i detta tema. Våra sexor och sjuor har också besökt Universeum samt Naturhistoriska museet. Genom elevrådets försorg har vi haft en arbetsdag, för att samla in pengar till Ankarstiftelsens projekt i Colombia. Vi har i perioder arbetat ämnesövergripande t.ex. sv/no/so. Niorna har deltagit i Framtida byggande, ett samarbete med Universeum. Vi har även startat upp PELP (Pan European Learning Project (Commenius partnerskap)) i entreprenöriella förmågor. Några elever i nian har också deltagit med gott resultat i matematiktävlingen Pythagoras Quest. Fyrens mål och utvärderingsarbete har skett några gånger under läsåret med en stående punkt på dagordningen. Vi har kontinuerligt diskuterat flertalet punkter i vår arbetsplan på arbetslagsträffarna. Vi har även utvärderat vissa aktiviteter med enkäter och sammanställningar. Vågen Vågens arbetslag består av fem klasser: 6B, 7E, 8A, 8E och 9E. Vi har 117 elever och 15 personal. Klasserna har deltagit i skolans English week och i Comenius projektet Hållbar utveckling, Earth Hour och åk 7 har även varit på Universeum i detta tema. Åk 6 har också besökt Universeum samt Naturhistoriska museet. Vi har tillsammans med Ankarstiftelsen haft en arbetsdag, för att samla in pengar till ett projekt i Colombia. Vårt och elevrådets mål är att kunna bygga en skola där efter nästa termins arbetsdag. Vi har i perioder arbetat ämnesövergripande t.ex. sv/no/so. Åk 9 har deltagit i Framtida byggande, ett samarbete med Universeum. Vi har även startat upp PELP, entreprenöriella förmågor. Vågens mål och utvärderingsarbete har skett några gånger under läsåret som en stående punkt på dagordningen. Vi har kontinuerligt diskuterat flertalet punkter i vår arbetsplan på arbetslagsträffarna. Vi har också utvärderat vissa aktiviteter med enkäter och sammanställningar. 2

5 Viktiga händelser under året Genom ordinarie undervisning och olika händelser och event enligt nedan har vi under läsåret aktivt arbetat med att nå läroplanens alla mål. Planeringen av läsårets arbete inleddes med att alla specialpedagoger, schemaläggare samt rektor träffades på Hellidens konferenscenter för att där göra upp de riktlinjer hur det målinriktade arbetet med att klara alla läroplanens mål skulle gå till. Höstens skolstart inleddes med att rektor gav alla pedagoger ett uppdrag som var att alla elever i år nio skulle nå minst G och att meritvärdet skulle höjas till 210 poäng för våra avgångsklasser. Under läsåret 2010/2011 har skolans alla pedagoger aktivt arbetat med implementering av LGR11 och ny skollag. Alla lärare har deltagit på Skolverkets implementeringskonferens i Skövde, Göteborg och Jönköping samt arbetat med implementering på alla skolans K-dagar. Skolstarten inleddes med tre uppstartsdagar med syfte att låta de nya eleverna få en lugnare skolstart och en arbetslagsdag. Under uppstartsdagarna arbetades mycket med teambildning samt ett intensivt arbete med studieteknik. Under hösten kom Forsenskolan med i Universeums satsning på Framtida byggande. Detta innebar att alla pedagoger fick en inspirationsdag i Göteborg, alla elever i årskurs 9 gjorde sedan en resa till Göteborg och Universeum. Därefter började arbetet med att skapa olika modeller för framtidens byggnationer i Tidaholm. När detta var klart var det ytterligare en resa till Göteborg för att tävla i bästa modell. Forsenskolan vann tyvärr inte men fick ett hedersomnämnande. Sex elever presenterade sina modeller för barn- och utbildningsnämnden i Tidaholm. Under vårterminen deltog tre elever från Forsenskolan i matematiktävlingen Pythagoras Quest. Arbetet med att förverkliga läroplanens mål rörande Skolan och omvärlden har fortsatt genom vårt ALP-projekt (arbetslivsprojekt). Dess viktigaste syfte är att låta eleverna ha ett större inflytande över sin PRAO och att integrera PRAOverksamheten med läroplanens kursmål. ALP-projektet började med att alla elever fick en inspirationsföreläsning om entreprenöriellt tänkande. Därefter genomförde eleverna projektet det lyckade Företagande för en dag. ALP-projektet avslutades vid vår årliga gymnasiemässa med utställning och prisutdelning till bästa arbete. Elevens val gjordes om från tidigare tre perioder till 90 minuter per vecka. Många elever valde cabaret och i år lades ett större ansvar för hela produktionen på eleverna. Temat för årets cabaret var den populära musikalen Grease. Som inspiration för projektet fick alla elever som valt cabaret åka till Skövde och se musikalen Fame. Vår IT-grupp gjorde filmer om skolan som visades bl.a. under vårt Englandsbesök samt organiserade ett LAN här på skolan. 3

6 I januari genomfördes English week. Denna vecka hade all undervisning någon form av anknytning till England och det engelska språket. Flera gästföreläsare besökte våra klasser för att tala om kultur och språk i våra engelskspråkiga länder. Levande musik i cafeterian och i Restaurang Bettan serverades mat från engelskspråkiga länder I början av januari reste 4 lärare från Forsenskolan till den internationella IT-mässan BETT i London för att titta på den senaste tekniken inom IT och skola. Som vanligt på vårkanten åkte alla i år 8 på studiebesök i Stockholm. Där besöktes såväl Riksdagen som flertalet intressanta museer. Elevrådet på Forsenskolan startade under våren ett samarbete med Ankarstiftelsen för att samla in pengar för att kunna bygga en skola i Colombia. Under våren samlade Forsenskolans elevråd in kronor. Elevrådet beslöt att fortsätta arbetet med insamling av pengar under höstterminen. Under året har skolan arbetat med olika projekt från EU i Hållbar utveckling, där vi hade besök från Italien och Portugal. Fem lärare och fyra elever gjorde även en resa till Portugal. Vi är även delaktiga i ett Comenius-partnerskap med flera skolor i Skaraborg samt Merseysideregionen i Storbritannien i entreprenöriellt lärande. Under hösten reste tre lärare och en rektor från Forsen till Liverpool för ett studiebesök. Våra engelska kollegor besökte Tidaholm under v. 17. Under läsåret har vi utnyttjat möjligheten att genom Västra Götalandsregionen göra resor i regionen där man endast betalar busskostnad för kronor. Detta har resulterat i att vi besökt Universeum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet i Göteborg bl.a. Två lärare har gått Lärarlyftet i kemi/fysik. Mycket positivt för skolans verksamhet är att pedagogerna har god IT-kunskap samt tillgång till multimediautrustning. Detta har bidragit till en ökad kvalitet, möjlighet till individualisering och ökad kommunikation med elever och hem. 4

7 Rutiner för kvalitetsarbetet I september varje år skrivs en arbetsplan i varje arbetslag som beskriver hur man planerar att arbeta för att nå läroplanens mål och målen i skolplanen för Tidaholms kommun. Utgångspunkt för detta arbete är föregående läsårs resultat, utvärderingar och åtgärder för bättre måluppfyllelse enligt kvalitetsredovisningen. I varje arbetslag finns en kvalitetskontakt som är uppdaterad i kvalitetsarbetet bl a genom träffar med kvalitetsutvecklare på BUN-kontoret. Utvärderingar sker kontinuerligt varje vecka vid ledningsmöten, arbetslagsmöten och möten med elevvårdsteamet. Därutöver sker utvärderingar vid A-dagar, klassråd och elevråd. Vi använder BUN:s enkät till elever och föräldrar, som riktar sig till elever i år 8 och deras vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid de synpunkter som kommer fram vid utvecklingssamtal, från föräldraföreningen och övriga möten och samtal med föräldrar. I maj skriver arbetslagen sin kvalitetsredovisning. Ansvarig är arbetslagets kvalitetskontakt och dessa sammanställs sedan av rektor till Forsens kvalitetsredovisning. 5

8 Redovisning av arbetet med läroplanens och skolplanens mål Inriktningsmål 1 KUNSKAPER Lpo 94: 2.2, 2.4 och 2.7 Alla elever skall uppvisa en positiv kunskapsutveckling. Alla elever skall förstå vad de läser senast efter årskurs 2 i grundskolan. Gäller ej Forsenskolan. Andel elever som nått målen i alla ämnen skall minst motsvara. riksgenomsnittet. Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Skolårets inleddes med att rektor klargjorde för alla pedagoger ett tydligt grunduppdrag som innebar att alla elever i årskurs 9 skulle nå minst G i alla ämnen och att betytgsgenomsnittet skulle höjas till 210 poäng. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; När elever riskerar att inte nå målen gör undervisande lärare med hjälp av speciallärare ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Elever i behov av extra stöd i framför allt svenska, engelska och matematik får det på Kunskapskällan. Varje måndag erbjuds alla elever på Forsenskolan läxläsning mellan kl och då är alla pedagoger på plats och kan stötta eleverna. Eleverna erbjuds lovläsning under alla lov. Ständig kartläggning av elever i behov av stöd. Dessutom ständig utvärdering och förändring av skolans resursfördelning för att möta elever i behov av stöd. Individanpassat material och i möjligaste mån även undervisning genom indelning i olika grupper används. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare och är tydliga angående elevernas resultat och måluppfyllelse genom studiekort, utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, övriga föräldrakontakter och skriftliga meddelanden, varningar, till alla vårdnadshavare, vars barn riskerar att inte få betyg i något ämne. Ämnesgrupperna arbetar med arbetsplaner i de olika ämnena, där mål och kriterier görs tydliga för elever och vårdnadshavare. Bloggarna ger föräldrarna information om bl a läxor och prov och föräldrarna kan logga in sig på Skola 24 för att få information om elevernas närvaro. I ämnesgrupperna arbetar man med att ta fram olika hjälpmedel, material och undervisningsformer för att individanpassa. Man bjuder in specialpedagogisk kompetens. Schemat har under läsåret anpassats genom parallell-läggning framför allt i svenska, engelska och matematik, för att möjliggöra individanpassade studiegrupper. 6

9 För att öka elevernas kognitiva förmåga att förstå sin egen inlärning planerar och ansvarar eleverna själva för sitt utvecklingssamtal där mentor och föräldrar bjuds in och eleven beskriver själv sin kunskapsutveckling. De elever som inte nått målen i år 8 och 9 har erbjudits sommarskola. Detta läsår år antog 15 elever från Forsen erbjudandet om sommarskola. Fyra av dessa tentade med lyckat resultat i ämnet matematik och fick således sin gymnasiebehörighet. Arbetslaget har kontinuerligt lyft elever i behov av stöd till elevhälsoteamet. Vi har ökat tydligheten när det gäller måluppfyllelsen genom den digitala rapporteringen, som sänds i skriftlig form till vårdnadshavare före utvecklingssamtalet. Vi har haft många elever på studiehjälpen. Vi märker dock att alla elever som behöver detta stöd, och som även har studiehjälpen som åtgärd i ÅP (åtgärdsprogram) inte alltid tar till vara denna möjlighet. Vi har ett bra gensvar på bloggarna både från elever och vårdnadshavare. Mycket av vår tiden i arbetslagen detta läsåret har upptagits med implementering av den nya läroplanen. Resultat Meritvärdet för Forsenskolan för läsåret 2010/2011 är 222 poäng. Andelen elever (%) som nått målen per ämne i årskurs 9 Biologi 97 Idrott och hälsa 89 Bild 100 Kemi 97 B-språk Fr 98 Matematik 98 B-språk Sp 89 Musik 100 B-språk Ty 100 Religionskunskap 98 Engelska 98 Samhällskunskap 97 Fysik 97 Slöjd 98 Geografi 97 Svenska 98 Historia 98 Svenska som andraspråk 0 Hem- och konsumentkunskap 100 Teknik 98 Målsättningen är att alla elever ska nå målen i år 9. Dock visar det sig att den stora utmaningen är idrott och hälsa samt spanska. Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs Forsen 81,2 65,2 73,0 68,2 76,7 92,4 Riket 76,0 76,1 76,6 77,0 Av tabellen framgår att andelen elever som har nått målen i alla ämnen har ökat. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät 2011 årskurs 8 (betygsskala 1-5). Påstående Jag får den hjälp jag behöver för att nå mina 3,53 3,92 3,72 3,37 3,88 mål i skolan Lärarna kan förklara bra på lektionerna. 3,40 3,69 3,56 2,91 3,72 Av tabellen framgår att andelen elever i årskurs 8 som är nöjda med sin undervisning har ökat. 7

10 Måluppfyllelse Årets värde för riket finns i skrivande stund ej att tillgå. Trenden visar dock på en mycket positiv utveckling för Forsenskolan. Analys Den positiva utvecklingen tror vi beror på vårt målinriktade arbete med att fokusera på och tydliggöra målen för pedagoger, elever och föräldrar. Undervisningen har individanpassats och regelbundet utvärderas de individuella insatserna. Att vi inte når 100 procent beror på den låga personaltätheten och resursfördelningen till elever i särskilt behov av stöd. I arbetslagens kvalitetsredovisningar framgår att det saknas resurser för att nå en högre målkvalitet och vi ser inte någon möjlighet till en ytterligare effektivisering utan att detta inverkar menligt på vårt resultat. Många av våra elever har bristande förkunskaper när de börjar på högstadiet t.ex. skrivregler och grundläggande aritmetik samt låg läsförståelse. På Forsenskolan har vi många elever med diagnostiserade inlärningssvårigheter och/eller sociala problem. Mycket av den planerade lektionstiden går bort för olika aktiviteter såsom gymnasiebesök, teatrar och andra evenemang. Samt att den garanterande undervisningen är låg i Tidaholm Kommun. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Ökad lärartäthet och resurstilldelning för elever i behov av stöd Gruppindelning i matematik, svenska och engelska Tematiskt arbete Ökat samarbete i ämneslagen och gemensamma ämnesarbetsplaner Öka motivationen hos eleverna Egen dator till alla initialt elever från år 8 Uppmuntra föräldrar till att stötta eleverna i skolarbetet Schemalag lästid för alla elever i Tidaholms kommun Gemensamma strategier i matematik för alla elever i Tidaholms kommun Den garanterade undervisningstiden ses över Att antalet aktiviteter som inte har med skolan att göra minskas När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning, pedagoger och politiker. Att ge eleverna mer pedagogtid och att ha kontroll över allas förutsättningar och resultat och kommunicera detta med hemmen tror vi är en förutsättning för att få ett så bra resultat som möjligt. Mer vuxennärvaro bidrar också till tryggheten i skolan och detta i sin tur är en förutsättning för att kunna lyckas. En nyckelfaktor till framgång är att alla elever har tillgång till egen dator. Tid krävs för att planera tematiskt arbete. Gemensamma strategier behövs för att öka förståelsen för svenska och matematik i hela kommunen. 8

11 Inriktningsmål 2 NORMER OCH VÄRDEN Lpo 94: 2.1, 2.3 och 2.4 Alla skall känna sig trygga och trivas i skolan Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Vi har flera klassdagar och arbetslagsdagar där målet är trygghet och gemenskap. Vi har samarbets- och EQ-övningar. Vi försöker att skapa en trivsam miljö både fysiskt och psykiskt. Vi har ett team mot mobbning, kamratstödjare och Friendsare. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Kontinuerliga diskussioner kring trivselregler och förhållningssätt Gemensamma sociala och pedagogiska aktiviteter i klass och arbetslag såsom skidans dag, friluftsliv, terminsuppstart, terminsavslut m.m. Skapa grupper så att arbetsro infinner sig, att man vågar yttra sig och att man känner trygghet Jämställdhetsprojekt i Rädda Barnens regi för att betona vårt lika värde Öka den sociala trivseln med hjälp av samarbetsövningar, kompissamtal och EQ Verka för att våra utrymmen hålls fräscha och trivsamma Vara tydliga vuxna som vågar ta ansvar. Nolltolerans mot kränkande behandling. Fler vuxna ute i korridorerna för att undvika konflikter Bemöta varandra med respekt och bra språkbruk Den vuxne gör alla gruppindelningar Buss- och rastvakter Kontinuerliga klassråd Friends och Kamratstödjare som kompletterar de vuxna i korridorerna Alla råd där elever kan engagera sig (mat, bibliotek, IKT och skyddsombud) 9

12 Resultat Vi har tagit fram resultatet från BUN:s enkätmaterial och utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät årskurs 8 (betygsskala 1-5): Påstående Jag känner mig trygg i skolan 4,18 4,5 4,26 3,8 4,3 Jag trivs i skolan 3,57 3,94 3,69 3,98 3,99 Min skola är fri från mobbning 2,88 3,08 2,80 2,18 4,07* Jag har bra kompisar i skolan 4,36 4,65 4,66 4,48 4,44 Det är en bra miljö på skolan 2,97 3,29 3,14 2,74 - Det finns kamratstödjare 3,84 4,17 4,01 3,76 4,0 Det finns rastvakter 2,68 3,06 2,56 2,59 3,08 Maten är god i skolan 2,23 2,65 2,39 1,71 3,59* Det finns saker att göra på rasten 2,26 2,62 2,68 2,03 3,62 Mitt barn känner sig tryggt i skolan 3,74 4,10 4,10 3,87 4,06 Mitt barn trivs i skolan 4,13 3,94 3,93 3,80 4,02 Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan 3,20 3,50 3,67 3,58 - Klassen fungerar bra tillsammans 3,06 3,65 3,40 3,47 - Mitt barn får lära sig att ta hänsyn och bry sig 3,52 3,85 3,72 3,73 - om andra Mitt barn får näringsriktig (bra) mat i skolan 3,15 3,05 2,97 2,93 3,16* Av tabellen framgår att elevernas och föräldrarnas upplevelse av trygghet har ökat. *Enkätfrågan har ändrat sig något. - Jämförelse går inte att göra då enkätfrågan utgått. Resultat och måluppfyllelse Vi anser att vi når målet till viss del vilket är tillfredsställande och en klar förbättring mot föregående år märks. Resultatet är baserat på BUN:s trygghetsenkät samt arbetslagens diskussioner och egna utvärderingsenkäter. Klasserna 8a och 8e har haft Repulsövningar för att öka kamratskapen i gruppen. Kamratstödjarna har varit ute i klasserna för att ge sin syn på ömsesidigt bemötande. Analys Vi arbetar aktivt med skolans trivselregler. Vi är tydliga med planering, när det gäller aktiviteter och skolarbete, med genomgång på skolans val (klassråd) och bloggar. Vi för diskussioner på arbetslaget kring dessa frågor. Vi arbetar med värdegrundsfrågor kontinuerligt i våra ämnen och det är ett allmänt förhållningssätt. Vi samarbetar med föräldrarna i värdegrundsfrågor. Sociala aktiviteter som t.ex. lägervistelse. Vi har en fungerande rådsverksamhet. En viktig orsak som bidrager mycket till trygghet och trivsel är personalens låga sjukstatistik 0.94% jämfört med föregående läsår då sjukstatistiken var 2,2% Vi når inte målen p.g.a.att vi inte lyckas helt i att hålla skolans utrymmen fräscha och trivsamma. Trots arbetet mot kränkande behandling sker det incidenter som inte är acceptabla. Buss- och rastvaktschemat är inte heltäckande. 10

13 Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Fortsätta att arbeta med EQ och samarbetsövningar. Två mentorer på klassråden. Jobba aktivt med språkbruk och respekt i klasserna Förstärka kamratstödjarna och Friends bland eleverna Förtydliga rutiner vid kränkande behandling och efterföljande ryktesspridning Få bättre kunskap kring IKT och t ex ryktesspridning, kritisk granskning osv. (Flashback, Facebook, Youtube). Fortsätta att utöka samarbetet med föräldraföreningen När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag Inriktningsmål 3 EN GOD HÄLSA FÖR ALLA Lpo 94: 2.2 Skolan skall främja goda hälsovanor Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Detta behandlas under ordinarie lektioner i Idrott och Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, SO, NO samt EQ/Livskunskap. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Arbetslagen har rörelse varje dag på schemat. I idrott och hälsa ingår friluftsliv med övernattning för eleverna i år 7-9. I majoriteten av våra klass- och gemensamhetsdagar är friluftsliv och rörelseaktiviteter ett vanligt inslag. I matsalen erbjuds alltid en nyttig och variationsrik meny från kostcirkelns alla delar. Eleverna uppmanas att äta frukt och dricka vatten. Skolcafeterian har en hälsosam inriktning. Skolledning tillsammans med föräldraförening har förbjudit konsumtion av energidryck på skolan och gått ut med ett gemensamt brev till närliggande butiker om att inte sälja energidrycker till barn under 18 år. Resultat Vi anser att många elever fått en positiv inställning till goda hälsovanor. Resultatet har framkommit vid utvärderingar av personal och elever efter de olika aktiviteterna. Redovisning av påståenden i BUN:s enkät 2011 årskurs 8 (betygsskala 1-5). Påstående 2011 Skolan arbetar med att jag ska röra på mig. 3,62 Jag får lära mig vad jag ska äta för att må bra 3,59 Skolan arbetar för att mitt barn ska röra på sig 3,61 Skolan lär mitt barn vad han/hon ska äta för att må bra. 3,16 Av föräldra- och elevenkäten framgår att här finns det områden att förbättra i undervisningen. 11

14 Måluppfyllelse Målet är nått genom att vi kontinuerligt arbetar med hälsa i de olika ämnena. Vi har förbjudit energidryck. Vi för diskussioner genom matrådet om bra matvanor. Vi når inte målen p.g.a. att vi har föräldrar som tillåter sina barn att röka och inte ser till att barnen har sovit och ätit frukost innan de kommer till skolan. Analys Skolan har flera olika aktiviteter som främjar goda hälsovanor och detta ingår också naturligt i ett flertal ämnen. Goda hälsovanor tas också upp vid utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser som en grund till att nå goda resultat i skolan. Skolan har dessutom totalförbjudit energidryck. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Samarbeta med föräldrar för att få fler elever att sova tillräckligt och äta och dricka nyttiga alternativ. Gemensamma utbildningsinsatser i hälsa för alla föräldrar inom kommunen i samarbete med primärvården och folkhälsorådet. Behålla vår cafeteria med näringsriktigt utbud. Arbeta med att skolan får en attraktiv utemiljö som möjliggör att eleverna rör på sig under sina raster. När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag 12

15 Inriktningsmål 4 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN Lpo 94: 2.2, 2.5 och 2.6 Utbyte av kunskaper och erfarenheter skall ske mellan olika verksamheter inom och utom skolan Skolan skall skapa miljömedvetenhet Alla elever skall vara väl förberedda för fortsatta studier och yrkesliv Förutsättningar/aktiviteter för att nå målet läsåret Under läsåret har ett ökat samarbete skett mellan Forsenskolan, Kungsbroskolan Hökensåsskolan och gymnasiet. Vi har deltagit i flera olika projekt. Ett projekt handlade om Hållbar utveckling och var ett samarbetsprojekt med Portugal och Italien. Ett annat projekt handlar om entreprenöriellt lärande med flera skolor i Skaraborg samt Mersyesideregionen i Storbritannien. ALP-projektet (Arbetslivsprojektet) planeras och avslutas gemensamt av de båda högstadieskolorna. Projektet ger elever och lärare en bra inblick i och förståelse för näringslivsverksamheten i Tidaholm. Dessutom får företagen en bra inblick i skolans verksamhet. En bra studie- och yrkesvägledarverksamhet med bl a gymnasieinformation, besök och mässa och PRAO för eleverna i år 8 och ALP i år 9. Vår studie- och yrkesvägledare deltar i skolans elevhälsoteam och vid de flesta EVK:er för elever som har svårt att nå målen. Alla elever har under läsåret gjort studiebesök på företag och gymnasieskolor, besökt Universeum och div. museum både i Tidaholm och Göteborg. I arbetslagen Vågen och Fyren arbetar man aktivt för att alla elever ska nå målen enligt följande; Ämnesövergripande arbeten t ex projektet Framtida byggande Samarbete med Reningsverket, TEAB eller annan kommunal verksamhet ALP arbetslivsprojekt åk 9 Källsortering av t.ex. papper, aluminiumburkar i klassrum och personalrum Studiebesök på Riksdagen för åk 8 Museibesök i närmiljö eller längre bort Skolbio och teaterbesök Gymnasiemässan Studiebesök på gymnasieskolor Studiebesök på Skövde stadsteaters produktion Fame (elevens val cabaret) Deltagande i internationella projekt Samarbete med stadsbiblioteket i Tidaholm Polisens ungdomsenhet informerade alla elever om förhållningssätt och konsekvenser Earth hour Ankarstiftelsen 13

16 Resultat Resultaten har framkommit vid utvecklingssamtal, diskussioner i arbetslagen och i olika former av utvärderingar. kolan har ett antal utbyten av kunskaper och erfarenheter mellan olika verksamheter inom och utom skolan. Vi har arbetat med ett flertal projekt med anknytning till omvärlden: Earth Hour, Comenius - projektet Hållbar utveckling, Framtida byggande. Ankarstiftelsen och PELP. Skolan har många aktiviteter, som skapar miljömedvetenhet och detta ingår också i de flesta av skolans ämnen. Vi källsorterar i klasserna och lyfter in miljömedvetenhet i våra ämnen. Åk 8 har besökt Riksdagen med bra guidning av länets riksdagsmän. Vi har sett skolbio och även gjort ett teaterbesök Tredje rummet på Saga. Elevensval Cabaret gjorde ett uppskattat studiebesök på Skövde stadsteaters uppsättning Fame. Skolan har en bra verksamhet som förbereder eleverna för fortsatta studier och yrkesliv genom framtidsmässa, gymnasiemässa, ALP och andra företagbesök och skolbesök. Måluppfyllelse Målet är nått. Analys Vi anser att vi når målen men det finns utvecklingspotential. De olika projekt vi deltagit i under året har bidragit till att vi använt den digitala utrustningen mycket mer och att vi arbetat mer tematiskt. Åtgärder för utveckling (förbättringsområden) Bättre framförhållning och mer tid och resurser till planering av olika projekt. När: Läsåret 11/12 Ansvariga: Skolledning och arbetslag 14

17 Övrigt Forsenskolans likabehandlingsplan Skolan aktivt men likabehandlings plan och gör varje år en kartläggning och utifrån kartläggningen sätts skolan mål för arbetet med hur vi hanterar alla former av kränkningar. Barn med behov av särskilt stöd Forsenskolan har ingen egen tjänst som specialpedagog men varje arbetslag har en ansvarig speciallärare med varierande tjänstgöringsgrad. Dessa är länken mellan arbetslaget och elevvårdsteamet. Elevvårdsteamet, som bestått av rektorer, skolsköterskor, kurator, representant från speciallärarna och studie- och yrkesvägledare träffas varje vecka och följer upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Centrala Resursteamet ansvarar för att elever utreds och fördelar resurser till skolorna i Tidaholm utefter behov. Detta har inneburit att vi har två pedagoger och tre assistenttjänster på tillsammans 1,75 %, som betalats med medel från Centrala Resursteamet. När vi upptäcker att elever riskerar att ej nå målet i något ämne görs i arbetslaget ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Om detta inte är tillräckligt diskuteras ytterligare åtgärder i elevhälsoteamet EHT. En sådan åtgärd kan vara att kalla till en elevvårdskonferens eller nätverksträff, där elev, föräldrar, skolans personal och ev personal från socialtjänsten tillsammans försöker hitta rätt metod för att hjälpa eleven. Barn med funktionshinder Liksom de flesta skolor har vi elever med olika diagnoser t ex Asperger, Tourettes syndrom, dyslexi. Vi har under detta läsår haft två elever inskriven i särskolan, två elever på heldagskolan, en elev med hörselnedsättning, fyra elever med språkstörning, fem elever med ADHD, en elev med selektiv mutism, fyra elever med dyslexi, två elever med autism, två elever med Aspergers syndrom och en elev med inlärningsstörning. Vi upplever att skolsituationen för dessa elever har fungerat både socialt och kunskapsmässigt. Barn med annat modersmål än svenska Under läsåret har vi haft 29 elever med annat modersmål än svenska. 14 elever av dessa har deltagit i undervisning i Svenska 2. 3 elever har deltagit i modersmålsundervisning. Svenska 2-undervisningen har detta läsår hört till Centrala Resursteamet och fungerat mycket bra. Jämställdhet mellan pojkar och flickor Vi arbetar kontinuerligt med allas lika värde i EQ, som ingår i Skolans val. Jämställdhet är en också en viktig ingrediens i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. Arbetslagen har även i år gjort en Jämställdhetsanalys enligt barn/elevperspektiv. Av dessa framgår att det förekommer skillnader i agerande och bemötande beroende på kön, men att personalen är medveten om och försöker tona ner detta. 15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer